Goudsche Courant, vrijdag 27 januari 1882

een wetsontwerp iogedieod betreffen le den verderen aankoop van particuliere poorwegen door den Staat Alé loodanijj orden lu liet ontwerp opgenoemd de Bergisch Markische Thuringsche Berlijn Godileer Cottbu Gro 8enhai ier MarkisehPosener en RhiinNahe loorwegen Het outuerp raaobtigt de Kegeenng tot een geiamenlijke uitgafe van 473 681 660 M De Rfgeering gaat uit vnu bet begmtel om oornamelljk die lijnen aan te kooprn welke roor de uitbreiding van handel en nijverheid het meest belang bieden De tola insluiling van Hamburg is met grooier meerderheid aangenomen dan men had verwacht 171 tegen 103 stemmen voor stemden de conservatieven de nationaal liberalen eenige sectssionisten en een paar Purtsohritlers verder de meerderheid van bet centrum en ook de Haaiburgsche afgevaardigden tegen itemden o a de Welfen ettelijke Beiere terwyl de Puien zich buiten stemmin hielden De berichten oil rt eenen over den opstand iii Dulmatie luiden niet gUDSlig me spreekt van benden vnn lOOU en 500 man somraiKe iiewapeDil met goede geweren In het Hoiigaarsche lagerhuis heeft de Hegeeriiiï geant oord op de interpellatie over den opaland en het ernsliiie van den toestand niet lauger ontkend het was ecnter hel vaste voornemen der Uegerring om de beweging auel en krachtig te onderdrukken Of dat gelukken tal moet de Iqd leeren de ervaring manki niet optimialiscli Aan een schrijve uil ICoiisliiniinopel is bet volgende ontleend Het scliynt der ïurksche regeering met haar plan tot hervorniins der politie ernst te worden De Sultan heeft iian rene commissie opgeilragen een oulwerp lot niinwe inrichiiDg der gezamenlyke laudpolitic gereed te uiakeii De ledeo deler commissie zijn al m Dunsohers namrl jk Welleudorlf ds voorzitter Gesoher ei Bertram als ledeu Ëei e nieuwigheid iii de Turksche hoofdstad is da oprichting van een Kamer tan Koophandel Zg bestaat groolendeels nit Turksohe kooplieden van Stamboel en men is benieuuü te tertiemen welke oeconoinisclie stellingen r ij zullen verkondigd Uit Pelersburg woriit gemeld dat prins Lobanoff als ambiissadeur te Londen teruggeroepen zal worden om de opperste leiding der Kuasische staatsaangelegenbeden te aanvaarden Te Londen zal hy aarschijulyk vcrvau en worden door Saburoff wieos post te Berlyn dan door Giers zal worden ingeuomcii die niet in alle oplichten met Ignatieff overeenstemt laOB ZOU DES Gondii ii Januari 1382 Uijniur de Redacteur I listerfii bg de sluiting der stembus zond ik aan de Kidaciie der Nieuoe Goudache Cïourant ecuige regelen teneinde te proiesti eren tegen eeiie insinuatie voorkomende op een kU slrouibillcl tel elfder ure verapreid Bgzondere redenen daarby vermeld deden mij besluiten mijn protest tot de redactie dtr Nieuwe Goudsobe Courant te richten Later luen ik bedacht dat de man omtreiK wieii de bedoelde aaniggiiig werd verspreid tot U IH betrekking stond vrrfaeugde ik mg die keus te hebben gedaan Ik voegde bg myn protest eeu kon woord naar aanleiding vau hetgeen lu een geel sirooibillet omtrent mg werd verleid welk een eu ander vermoedelgk in hel eerstvolgend Nummer der Nieuwe Qoudsobe Courant zal worden opgenomen Dit alles geschiedde eer uwe courant van bedeu in mijn bezit kw im waarin ik het ingezonden stukje las van een voorstander der oandidatuur IJsstI de Schepper Veiguu mg deu mg onbekeuden ohrgver mgn besten dank te brengen Voor zgii woord want de goede eigeDsobnppen mg toegekend in het midden latende ieder die mjj kent kan en mag opkomen tegen eeiA bcsebuldiging door hem terecht als indigne gebrandmerkt Ik bad gisteren geen lust in combiueeren en dus de saak uiet aldjia ingezien Het bleek mg echter dat de kiezers die ik bedeu sprak de bedoeling van den sohrgver van het geele billet hadden begrepen oo als de gvoorslaiider van de caudidataar IJssel de Schepper die begreep Laat ons hopen dat bet de lanlsle maal zg geveest dat de kritiek van een gestelden candidaat ontaardt in eene kritiek van de vereeniging die faam aan vul ja helaas I ran een firitiek der personen harer bestuurders P N Maas Jb F OXiioriE De navolgende gevondtn voorwerpen lyn aan het bureau van politie gedeponeerd Jïen gouden Broche féa Eooaènkrans fïen Caobet een gouden Eing een paar Kinderbwdaohoentjes een zilveren Ooroellelje een iwirfte Handschoen een onderstuk vsn een gouden ÖWbel iFOSTEK ICTEISr LIJST VAN BRIEVEN geadresseerd aan onbekeudeu gedurende de ie helft der maand December 1881 uit Gouda verzonden en door tnsacbeiikoinst van hel Postkantoor aldaar terug Ie bekomen Mej P Glas Dordrecht P Ponte Gouda H A de Graaff Leiden den Hollander J van Zandbergen Botterdam feineubuik Uolterdaro J Snateraei üit MOORDRECHT D Hoogenboom Reeuwgk REJSUWIJK B van Es Boskoop WADDINXVEEN J V d Krans Amsterdam A de LtngeP Gouda 21 Januari 188S De Directeur van het Postkantoor te Gouda SIMONS M A R K T B E bTc H T E Gouda 26 Januari 1882 Zooala bij open winteiv gtwoonigk bigft de graanmarkt nietlegenïtaandei hooger afkomende builenlandscbe koersen zonder beleekenis Voor de consumptie worden vorige prgzen besleed alleen puike waar iets meer gezocbt Zeeuwsche eu zeer puike polderrogge gewild tot 8 50 Tarwe zeer enkel betaald met f 12 gewone goede echter ƒ 10 75 a f 11 25 mindere a 10 Gerst ƒ 5 a ƒ 6 75 de zomer winter iets hooger Haver ƒ 5 60 a ƒ 6 ligle milder Mals ƒ 7 75 a l Vii Overigens geen handel De veemarkt met weinig aanvoer de handel vlug vette varkens van 24 ü 28 oeul varkens voor Xxindeu van 21 ii 23 cl per half kilo magere varkeus alsmede veite schapen vlu te verkoopen Aangevoerd 21 partyen kaas van t6 a 3 6U Goeboter 1 60 a 1 70 Wnboter 1 40 4 1 60 Kaas uoteeriug van de Ver v Kaaabandelaars aangevoerd 21 partgeu Ie Kwal 29 i 31 60 2e Kwal ƒ 26 a ƒ 28 50 Handel gewoon COa KËSPONDEfITU 1 Uefccos bgiondcrc rideata die g btreid zyolj looadeliDg in e U aeslea ctitea wy het out weaiebejijk du recdsjDvcr de tMiwullu umk lU ezoadeii fttuklcei upteDeinleu Dn KEOAcrik ü u r g e r 1 il k e S t i u d GODQA G tiUOUEN 2S Jsil Williiu rriU uuden t o Ërk in i HolUader 3 § Jobsiiiies oudtr J deu Hi eu A C Pft tour Fielrr ouden II UucUad ea F TeropeluiiD Joliun Jaculj uud rsG 4 M Buutiia er raS A H M Breukel UVLKI KUISN M Jid C F Kabouir S D i Sisrreield I J 4 M C t Eucbagnera ii i ii J H Vuuk 8 w GISHUWOi iiJaa 8 iVlak ea B PoUk L Bie eld eu VV VVD Leeuwen Burgerlgke Stand van onderstaande gemeenten au 14 lot 20 Jan 1882 Moordrecht GEBOREN Geertje ouders K 1 Verhwm in A vin dor Vooreo OVERI EUENi M kol huijir vin T di Rolte 60 j Ooaderak GEBOREN PleUr en Wdlein Urel inidell J J Hl erkimp lu M H Uerkhoul Ariigje ouders J van ünm en X Verboom OVERLKUE V Huroigiu lOj M krenk Ij 11 m T do Jong l j 7 m Stol wijk kingder GKHOREN Jacob ooderi W Verdoold Mtriuut onder 6 dei 0VBBiJiB 3 rWrburg 43 j fOÏRÏROUWDi J J inden St VI tk ea T Haastreobt OVERLEDEN C Zul buu r nu C van Oudeoallen 44 ONDERTROUWD i VVilloinse 84 n A van Ilani wed A vau Lil 4Sj Waddinxveen GEBORE V Johanna ouders A Boen en Ë Vergeer Willim oudera W koster en M diBooy Johaones Hendriefls ouders i H Hegker overleden en M tan Klaveren Jan oudera A dl droot in C vau Es OVERLEDEN n M Spitbo in Om C £indboveo 1 a ONPERTROlJWDi J Matai eu H Kerv f Zevenhuizen Oeene aangiften hebben plaats gehad De Commissie bestaande uit de bh V Berlgn I W Brakel en W J van der Ben werkzaam om ftgd ragen te iniitn tot ondersteuning van de weduwe van den timmerman C firoenendal die met vgf hulpbehoevende kinderen achterbleef moob aanvankelijk reeds veel succes ondervinden op bare pogingcnlv Hieronder volgt een etrtte Igst vau per sonen die hun steun vtrlienden De Commissie is hen hoogst erkentelijk voor hetgeen zij deden en hoopt dal zg die tot beden niei bijilroegen daartoe alsnog zullen willen orerg ian Zg beveelt zich ten zeerste aau voor verdere bgdrafien eg drukt den weusoh uil d i daaronder voora vele tcekelykuke en maandehjkKke giften mogen voorkomen daar die uit dm aard der laak het meest elkom zgn T B T ƒ 2 p maand W J V D ƒ 60 J M N V G 26 S ƒ 6 K S N N ƒ 1 C J d G 5 Wed D H L 6 J V R D ƒ 2 50 G P f 25 B J S ƒ 2 50 W P D ƒ 10 C S V V 2 50 N N 60 D C S ƒ 6 M A G V lO C V V 2 60 C Y 6 N N 1 P d V 2 60 N N l W H ƒ 2 60 N N ƒ 1 N N l Wed d K M ƒ Dames E M 4 R 1 J W B 1 Geb d R 2 50 J C G 2 50 K n S 1 G A ƒ 1 50 A S ƒ 0 60 de W ƒ l W B ƒ 1 Wed G B V G ƒ 10 G C F D ƒ 3 N N ƒ 2 60 P M M ƒ 3 H J N 25 cl p maand Jhr v H tó j dr V H ƒ 2 M de V ƒ 8 50 v A AS H W K 50 cl p maand P 26 et gFrnaand K 25 et p maand M J K 25 ci p maand S 25 01 p maand v M ƒ 3 de J ƒ 2 V O ƒ 2 J F D ƒ 6 L ƒ 2 G J de J ƒ 5 D J V V ƒ 2 60 J v L B ƒ 2 60 N N ƒ 2 50 S Z ƒ 10 N M Y 5 fmej 8 ƒ 2 50 J W H B ƒ 3 C K ƒ 2 50 V H ƒ 5 W J ƒ 2 60 C W d V ƒ 2 60 G F V d V ƒ 6 C K ƒ 5 M P 20 ot p maand C M B f 2 60 M V ƒ 2 50 v U ƒ 1 de E ƒ 2 B ƒ 1 H H 40 et A II V D ƒ 2 60 J M V M ƒ 2 B0 C J S 2 A V W ƒ J K ƒ J Y jz ƒ 2 60 teórit eenotgd ABVERTENTIËN f ♦ Bevallen van een Zoon S A H M BANTZINGERBreukkl Oouda 25 Januari 1881 ♦ W F CARRIÈRE en Echtgenoot be danken voor de vele bewezen van belangstelling bg de geboorte buotier Dochter ondervonden Mevrouw POST vas der BURG Fluweelen Singel 538 vraagt tegen Mei a s eene Dienstbode om Haiswerk te verrichten en kannende Koken Adres in persoon tusachen 11 1 nnrv Een geschikt r voor den verkoop van STEENKOLEN gezocht door HERMAN OPHOVEN te Ruhrort STOM DE GEKROONDE VALK lerscheidt zich door aangenamen smaak wordt door tal van geneeakundigep aanbevolen wegens rijkdom aan extract d i voedende beatanddeelen tegenover gering gehalte aan alcohol is met gewoon HoIIandsch Bier vermengd ook voor kind ren een uitnemend versterkende drank Het dagelijke toenemend debiet levert het beet hewijê voor de uitnemende eigenschmppen dezer biersoort m A T TJI in concurrentie met E elsche fabriAiUXli katen tegen veel lageren pr s PRINS ESSE en BB VIN E BIEREN van onderscheidene qualiteiten BOBDEA ÜX AZIJN KRVIDENAZIJN liRAGONAZIJNesi WIJNAZIJN in onderscheidene prijzen r VAIV VOLLE HÜVEN 4 Co Arasterdam é