Goudsche Courant, vrijdag 27 januari 1882

Zondag 29 Januari N 2720 188g GOUDSGHE COURANT ISieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ZAAL ZÏÏITSTMIU 19 der Sociëteit ONS GENOEGEN Zaterdag 28 Januari 1882 van het Groninger Opera Gezelschap Directie Mejuffrouw M LEDWINKA Der Postillon voii Lonjumeau Komische Oper in 3 Acten Prjzen der Plaatsen Niet Leden 1 19 HH Leden en Dames l Plaatsen te bespreken Vrijdag van 7 10 en Zaterdag van 10 3 uur a 10 Ct per plaats i S ipX A 3Sr SO BC eV O EJÜ EK Dit uitstekende en voordeelige VOEDER wordt sinds een paar jaren door de voornaamste Veehouders van ons land gebruikt en boven ieder ander voeder verkolen Wij enden attesten dienaangaande op aanvraag gratis toe Soliede PERSONEN welke zich met dezen VERKOOP wenschen te belasten gelieven rfch te wenden tot de uitsluitende Importeurs L A L KORTMAN en Co Rotterdam Men eische bij bestelling onzen naam op den Zak en op het Loodje daar sr reeds ver valschingen in den handel zijn Agent Voor Gouda de Heer J OMGF RT Gouda LMJNION OPGERICHT IN 1829 CMTMtigd t PARUS in haar Hotel 15 rus d la Banqna ItAATSCHAPPELIJK KAPITAAL EN GEPLAATSTE FONDSEN ZESTIG MIULJOEN FRANCS Yérzekenmjen bij overlijden op het geheele laven GmMHgde vêneiUrtngen en op een hefJunUen dag Lijfrenten ÜUzetverxêkeringen 600 0 aandeel m d j winsten der Maatschappij aCH TE tERTOEGIN VOOR AÜTiijCHTiGEB RIJ DE HOOFD AfiENTEH Amsterdam de Heeren Blom en van Tijkn Warmoesstraat 141 Alkmaar den Heer PiereePakavi op de Shint Breda den Heer A P L Nelissen Advocaat Procureur Havermarkt W C 300 Dordrecht den Heer S van Deiden 299 Groenmarkt GOUDAden Heer J WERNINK Bleekersingel R 199 Haarlem den Heer Q O C Rkesbb GrooteHoutstraat 5 s Gravenhage den Heer J J van Oohd Kassier 13 Nieuwstraat Leidende Heeren J W H van Haansbekgkn en Co Apothekers Dijck 31 Roermond den lieerScHATTïNBBRO op de Coul Rotterdam de Heeren W uu Boer Ver Voorn 38 Delftschevaart en J J de Lanoe Wjjnstraat 101 Een WINKhLHUIS i et 6 Kamers 3 Alcoven Keuken groote Zolder en Vliering THHUUE tegen s per Week Adres NAAIERSTRAAT U 17 In eeo Burgeigezin bestaat gelegenheid voor EOST EN IHWONINO met gebruik van VRIJE KAMER Adres met fr brieven No 680 bureau dezer Courant VAK Lange Tiendeweg D 60 GOUDA Zange iHendeweg D 00 tegen zeer billgke pr en Heeft mede voorhanden alle soorten van in alle BINNEN en BültENLANDSCHE CÖüRANTETwordendadel fc opgezonden waarvoor één afschrift voldoende ig Alle BOEKBN en TIJDSCMRIFTJEN worden binnen den kortst mogelpen tjd geleverd recommandeert zich voor Dinsdag 31 Janoari 1882 Zaal KUNSTMIN der Sociëteit ONS GENOEGEN B7ITENBEW0E MIE door o L41IIBORG uit WEENEN BASBUFFO CLAVIER ÜND DECLA MATI0N8 HUMORIST Aanvang 8 uur Entree 0 49 Leden 0 30 fl4ïïï € Een Indische Familie biedt TE KOOP aan een zeldzaam prachtige en gebeeldhouwde PIANINO geheel in jjzer gebouwd slechts 3 Maanden gebruikt en hebbende gekost 600 Thans te koop voor ƒ 385 met lOjaargarantie op schrift vr Transport en Kist Adres deo Iaag Nieuwe Haven No 156 Mevrouw E VAN CREVELD Iedereen die tot zjjn hoogste jaren zonder bril wil werken make eer het te laat ia ge Dr Chantomelanus 00 iiE WATEH krachtig werkend middel voor alle oogkwalen als verzwakking afmatting zware drukkende stekende en jeukende pogen ontstaan door lang ingespannen zien ol l en bloedroode en druipende oogen ook oogen waaruit dlkwjjls vocht ontloopt vooral b j koud weder enz euz Allen oo l ders wordt dit middel ter te rkste aanbevolen en na een korte proefneming zal men de heilzame gevolgen van die nooit volprezen Oogenwater ondervinden Pr s per flacon met gebruiksaanwyzing 60 cents verkrijgbaar bjj BeuseiDHker Co Leiden A Bot Nieuwkoop A Prius ZfeiihuizeD T A G vauUetli Guuii JA Keller Zi W WuKeiisI L A Schouleiia Sohluirr Oostmolcnslr Eolteriliiin schriften MijtJieer Reriht aangenaam valt het mjj U te verwittigen dat ik op myn jarigen leeftgd kaalhoofdig was sedert verscheidene jaren en door het gebruik van de ontwikkelingttr balHem weder in het bezit ben van een volledig haartooi ja zwaarder en bezetter als ik ooit heb gehad byg evolg Heer Theophile hulde aan de waarheid en een ieder die twgfelt kan van ra getuigenis komen inwinnen Alphen get C VA T RIBT GROEiniDDEL Gltral Van Vaar Boos of SctaUfers dun Haar Kale plekken PUn in de Schedelliuld Haarof Baard worm HAlzeer vroegtydljT drys worden al deze onaailpinaamheden worilpti verbnnnen doot deu Haar Ontwlkke lintrsbalsem Binnen korten tgd verkrygt de behaarde huid liaar vorige groeikracht weder ƒ 8 de flacon KLEURniODEL Rood gr js of wit hoofdhaar teven baard kunt u k euren in blond bruin of zwart onzichtbaar kleurhondend en onschadel k Met een flacon h f2 van dit middel heeft men een s j voldoende naar gelang wat men kleurt Franco aanvraag tegen post issel postzegels of rembours hig THEOPHILE Fredertkaplein No 32 hoek Falckstraat Amsterdam AANSTEEELIJEE ZIEKTEN De Inspuiting an het Rode Kt iils van A Bouvier apotheker Ie Paiiw geiioost In weiultfo dagen zonder eenige andere oehauüeimfj pas niUstanc ofverouderdevloclngen wittcit vloLtl enz Do uf Lsleki iide roaultaten van dltmiddel enUeaui ciidjngcnc lii on sedeit23jar n zijnerilenbLSten waarljori voor Men vuIkü imiwkeurlg hot ToorachrUl OBl UT IN ALLR aOADB APOl HBKBN Te 8 Ha e Snabilié Appth Snelpersdruk van A Brinkman te Gouda BU deze Courant behoort een Bijvoegsel BINNENLAND GOUDA 28 lanuari 1882 Dondeidag 9 Februari e k n raejuffr Louise HardenberR uit Leiden eene voordracht houden in eene vergadering der afd Gouda en omstreken der vereeniging Volksonderwijs Naar men weel is mej Hardenberg hoogst gunstig bekend op bet gebied au hel voorbereidend onderwijs en ij is algemeen erkend als de deskundige bij uitnemendheid in sake bewaarscholen Uikwyls werd lij gersadpleegd niet alleen hier te lande maar b v ook in België by de opriohting van dergelyke scholen allerwege wenschte men dan te profiteeren Tan hare rijke ervaring en grondige kennis Menig opstel van hare hand in verschillende bladen opgenomen getuigt voorts i van eeue schoone roededeelin s gBve en wg meenen ons om een en ander venekerd Ie mogen houden dal de voordracht in Volksond rwijs zeer belangrijk lol iqn In een Maandag e k te hou4en vergadering der afd Gouda en Omstreken der Hollandsche Maatschappij van Landbouw lal de uitreiking plaats hebben van een zdveren medaille behaald op de alg tentoonstelling te Schagen Wg brengen voorts onder de algemeene aandacht dat lij die voor de algemeene tentoonstelling in 188 in deze gemeente te houden ene medaille willen uitloven uf beschikbaar stellen worden vertocht daarvan v $ór of op 1 Februari e k medcdeeling te doen aan den heer U Nogteren te Moordrecht secretarie der afdeeling In de openbare lokalen te dezer stede Kooatmin en Nut en Vermaak zga na hg led re voorstelling uitvoering of lezing lichtgevende lantaarns op te merken Hoewel sommigen uit het publiek van oordeel zjjn dat die hg de gas kronen een vreemd efiept maken is het te hopen dat men hier gier tal zijn als b v in hel iheatre van Lier in de Amslelstroat te Amsterdam waar die l anlaarns reeds zgn verdwenen In Ons Genoegen waar eerst gewone lantaarns hinge i ign nu de nieuwe aangebracht gemaakt overeenkomstig de voorschriften der Amsterdnmsch brandweer waarbij P te merken dat g zelfs wanneer zij van de muur vallen voortdurend bigven branden Dinsdagavond trad voor de Vereeniging tOranje en Nederland alhier op de heer L van Dgl Hoofdonderwijier aan eene dei Chr scholen te Leiden Spr behandelde bet onderwerp Graaf van Zincendorf Spreker begpn met p boeien4fe wgze de eerste kennismaking mede te deelen welke tusschen de verdrukte Christenen in de dalen van Moravie en deieu Graaf plaats had schetste de nederzetting Hernhüt op het landgoed van Qraaf van Zinzen dorf in Saksen stond vervelens stil hg den strijd en de verbanning door de Saksische regeering en prak eindelijk over de zending en kolonisatie der Hernhutlfra in Amerika Ten Slotte verhaalde spreker de eindelgke rust en sterveniure van dien geMoofsheld Het téirijk publiek in den geest d heer van Djjl en hartelgk tot weerziens toeroepende ging zeervoldaan huiswaarts Z e MoUanSer f In de Zitting der Kotterdamsche Arc Bechtbank van Dinsdag wc rd o a veroordeeld 0 V varensgeiel te Gouda bekl van mishandeling tot 1 maand gev cell en ƒ 8 boete Dinsdag trad in de te Bqjtgravon gevestigde afdeeling der Hollandsche Maatschappij van Landbouw de heer J Kinkes Borger van Leiden als spreker op Na geruimen tüd over de geschiedenis der zuivelbereiding gesproken te hebben daarbij telkens stilstaande bg de slechte industrieën die raen zich bg de behandeling van boter en kaas veroorlooft wees de redenaar zgue hoorders op Amerika t land der kaasproductiCj op Denemarken waar sedert 1860 eene verbeterde en zorgvuldige boterbereiding was begonnen met dat gevolg dat thans de eerste prijzen daar werden uitgereikt Met de Normandiers waren de Denen onze concurrenten op 4st gebied in die mate zelfs dat enkele bmtenlandsch markten zich reeds gesloten hielden voor onze inzendingen Om die mededinging t hoofd te bieden moesten wij niet vasthouden aan veelal verouderde hegrippen maar alles aanwenden w t beproefd goeé 1 en navolging verdient Nederland is een laud ls aangewezen voor de zuivelbereiding nogaltgd f utt i hier wat t maken van boter en kaas betreft te maehinaal toe en toch ook de zuivelbereiding is een ifetenschap Om den ouden roem die zoozeer geschokt is WBder te erlangen en te handhaven meende de sprelflBr bebooren wij evenals de Denen te letten op de tronen des tijds wij moeten bij strikte eerlijkheid ons niet lateh beheeren door deii natioaiden trots als zouden wy alleen t geheim van boter l kaasraakerij kennen wij moeten evenals zij er naaf Wreven alleen zuivere goede producten onder wilrborgmerken te verzenden Als een ander middel om ons op te heffen en de eerste plaats in t buitttiland m te nemen beval de heer Rinkes Borger d oprichting vso vakscholen aan In elke landbouilgemeente van eenig belang moest land wordjn gehuurd vee worden aangeschaft en een gebouw Wordenf opgericht waar jongelui van beiderlei kunne praolk h en theoretisch geoefend werden in zuivelbereidiBg Dat zou ongetwijfeld gunstig werken op de omgeving en ontegenzeggelijk bgdragen om hoog te Worden aangeschreven ook in den vreemde Met onverdeelde aandacht wenï deze belangrijke rede aangehoord en ten slotte werd de spreker t egquicht Staten Oeneraal TS m Kamee ZittiLgen vaa M en i7 Jvtmm In de zitting vau Donderdag bij de algemeene beschouwingen over de staatsbegrooiinE bleef Ai minister van financiën tegenover de hh Borsius en Pioké Vieswetwijtiging binnen de perkeu Ier grondwet voorstaau en behislinghertiening toezeggen De hoofdstukken Hooge oollegien en Buitenlaudsche zaken werden aangenomen In de zitting van gisteren zijn de begrootiogen vau justitie binneiilandsche zaken marine vestingwerken en oorlog aaugenoinen de laatstgenoemde met 26 tegen 8 stemmen nadat een tal van bezwaren waren ingebracht tegen het hooge eindogfep De vroegere tegensunders de hh Tediiig vau Berkhout en van Tienhoven stemden dit jaar voor om den minister met te belemmeren in de organisatie der levende strijdkrachten t e minister maakte bezwaar tegen de intrekking van het besluit tol vermindering of opheffing van de garnizoenen ie Maastricht en Middelburg De minister van justitie herhaalde zgue belofte tot invoering vau het strafwetboek Zoo spoedig mogelgk Staten Generaal Tweede Kamk Zittingen van 25 26 en 27 Jauuari 1882 In de zitting van Woensdagavond bij de voortzetting der beraadslagingen over het handelstraotaat met Frankrijk bestreed de heer Bahlmann het ten sterkste als in elk opzicht nadeellg De verwerping zon zgas inziens vpor ons voordeeliger zijn De heer Borgesius stelde daarop deze molie voor De kamer overwegende dat de voorzetting dor beraadslagingen over het handelstraotaat met Frankrijk onder Ak tegenwoordige omstandigheden niet wensohelijk is schorst de beraadslagingen en gaat over tot de orde van den dag Die omstandigheden zag spreker iu e onzekerheid over de aanneming van het traotaat zoowel in België als elders De minister van buitenlandsohe faken beloofde bij ontvangst nadere telegrammen uit België te zullen mededeelen Hg stelde zich omtrent de motie geen partij De motie werd door de hh Kenchenius Brouwers van der Hoeven en Maokay bestreden en ten slotte aangenomen met 39 tegen 31 stemmen In de zitting van Donderdag werd verworpen met 61 tegen 13 stemmen het voorstel van den heer Wassenaer Catwyok de minderheid der commissie voor het onderzoek der geloofsbrieven van den heer B Buma om dien heer voorloupig nietals lid der Kamtt toe te laten en inmiddels destembrieQes der verkiezing te Sneek op te vragen Met 69 tegen 7 stemmen werd overeenkomstighet voorstel der meerderheid tot zijne toelating besloten Ook werd besloten tot toelating van denheer mr t Hooft als lid der Kamer voor Middelburg na verwerping van een voorstel van denheer van Eek tot het vragen van nadere inliohlingenomtrent deze verkiezing Goedgekeurd werd hetontwerp tot aaukoop voor 95000 van de gebouwender voormalige Afnkaausohe Handelsvereenifïiog tefiotterdam tot vestiging van het hypolheekkanioor In de zitting van gisteren hebbeo de hh t Hooften Buma na te lijn beëedigd zitting genomen Uitvoerige disoussjen zijn weder gebonden over hetPransche handelstraotaat waarbij lal van sprekershet bestreden en verschillende miiiisters het verdedigden Des avonds werden de beraadslagingen voortgezet Op eene dezer dagen te Woerden gehouden verkooping werden twee oude blauwe Delftsche kannen voor den prgs van ƒ 60 verkocht later werden die kannen onder de kooplieden verkocht voor 600 Werd onlangs gemeld dal de heer T P Virulylet Leiden aan zijne huurders van landerijen indeuPrins AlexanderpWder Kralingen eene aanmerkelijkevermindering van pacht bad ge ehonken thans kanworden bericht dat genoemde grondeigeuar aanzgue huurders eene aanmerkel e sou voer bemestuig hunner landerijen heeft g houkcQ aandakƒ100 mest per H A Wij ontvingen ter bespreking in ons bUd tl aflevering van een nieuw Tijdschrift gelild aan de studie der Nederlandsche Tongvallen oitder fiedactie van Taco H de Be r met medewerking van Prof OoaQii Dr Qatlea PMC Hereraluu Prof Kern en Dr Beckering Vinokers Deit nieuwe uitgave verdient mei blgdsehap te worden begroet want hei is volkomen waar wat de redaglie in haar programma zegt dat terwgl de taalwetenwhap dagelijks met reuzenschreden vooruitgaat het on derzoek naar den taalscbat i den mond dei voUsiib ons vaderland nog zeer gering is Dat onderzoek moet worden uitgebreid en itder die belang telt in de zaak kan zgn medejverking vefleenen dtibr op de wijze als de redactie in hare eMte a S vering aangeeft te werk te gaan Z j zegt o a We doen een ernstig beroep op den goeden wil onzer landgenooten en vragen in het bijzonder aller steun en hulp lot het bijeenbrengen van alles wat in verschillende streken en aan verschillende inrichtingen aan eigenaardigs in den taal is overgebleven elke bijzonderheid hoe gering ook elk woord hoe weinig ook afwgkende heeft waaMe en mededeeling daarvan zal dankbaar worden ontvangen Zoo dit verlangd wordt zjjn we volgaarne bereid voldoende de kosten te vergoeden voor het maken van lijsten afschriften of uittreksels tenig men dit door onze bemiddeling wil laten plaats bebbeii De oorspronkelgke stukken gaan natuurigk ongeschonden aan de afzenders terug Het komt ons yioodzakehjjc voor kier te heriuneren dat de leeken meer voor de wetenschap hebben gedaan of althans kunnen doen dan de wetepschap ooit gedaan heeft voor de leekeu Terwgl we dankbaar de meerendeels wereldberoemde namen noemen van de eerste taalgeleerden in Nederland die ons bereidwillig beloofden ons met raad en daad by te staan gelijk eenigen reeds werkelijk soms met opoffering van veel tijd hebben gediain moeten we er met nadruk op wgien dat betuigt in de eerste plaats van geleerden is dat wc dW grootsten st n voor ons tijdschrift verwaohten De allerstrengste wetenschap zal hopen we vele bladzijden in ons tgdsohrift in beslag nemen man zg die de bouwstoffen moeten lamenbrengen waarvan het grootsche gebouw der wetenschap moet Worden opgetrokken dat zijn niet de mannen der welensahap het zijn de mannen en vrouwen met een warm hart voor de streek hunner inwoning met een open oog root het eigenaardige karakteristieke leven ten 1