Goudsche Courant, zondag 29 januari 1882

I platte lande net een o itii oor roor de afwykiogen die de i rw liaal aanbiedt in de plaats waar ig het best bekend tyu Dat t sameubrengeu niet wanende dat huu arbeid door geen strenge taalitadie gesteund fruchtelooa lou jn Elke mededeeling die se ons seuden Eal nauwlettend worden orerwogen en in den form dien de wetenschap eischt ouder het oog onter lezers worden gebracht Dat niemand eene mededeeling te gering te klein te onbeduidend rinde In de wetenschap zgn geen kleinigheden aites heeft groote waarde ter plaatse waar het thuis behoort Met oplet brengen wij deze woorden onder de aauducSt onzer lezers om hen te doen zien hoe dit igdsohrift niet roor de taalgeleerden alleen maar wel degel k ook Toor leeken bestemd is Wg noodigen ieder dringend nit met het tgdsohrift kennis te iiakeu dat wordt uitgegeven bg de bh Blom en Olirierse te Gulemborg en per vier nrs ƒ 6 kost StacUiblttd no j3 behelst bet kon besluit van den ITideo Januari 1882 waarbij de inwerkingtreding va de wet van 21 Juni 1881 tol inrichting van een dienst ter verzending met de post van pakketten een gewicht van 6 kilogram niet te boven gaande wordt bepaald op 15 Maart 1882 Sttattblad no 14 behelst het kon besluit ran den ISden Januari 1882 houdende voorschriften in verband met artt 6 en 10 der wet van 21 Juni 1881 StaaMlad no 70 tot inrichting van een dienst ter verzending met de post van pakketten een gewicht van 6 kilogram niet te boven gaande Deze voorschriften luiden Art 1 Door de afzenders kan tegen betaling van een recht boven het gewone port eene bespoedigde bestelling van de pakketten worden verlangd Onder bespoedigde bestelling is te verstaan onmiddellgke en afzonderlijke bestelling na aankomst ter plaatse van bestemming Het recht bedraagt 26 cent wanneer de localiteit waar de geadresseerde woont tot deu gewonen kring der bestelling van een postka tpor behoort Indien die localiteit echter niet tot den rechtstreeksohen bestelliogskring van een postkantoor behoort wordt voor eiken afstand van 2 6 kilometer waarover de bestelling geschieden moet of voor elk gedeelte van 2 5 kilometer een recht van vgf en twintig cent geheven Dit recht wordt eyeutueel vermeerderd met A veergelden of dergelgke buitengewone onkosten die op de bestelling vallen Het recht iu dit artikel vermeld wordt door deu afzender bij vooruitbetaling voldaan Dit is mede het geval ten aanzien der veergelden of andere buitengewone onkosten Is het bedrag van die buiteu gewone kosten op het afzendingskantoor niet bekend dan wordt ouder voorbehoud van latere afrekening oor deu afzender daarvan eeue voldoende som op dal kantoor gestirt rt 2 Tan de rerzeudiug met de pakketpost zgn uitgesloten pakketten waarvan de inhoud 25 kub eke decimeter te boven gaat of welke op een hunner vlakken eene grootere afmeting dan 80 centimeter hebben 6 levende dieren c voorwerpen of zelfstandigheden die aan ontlofSng of zelfontbraudiug blootstaan of op eeniger ande wgze gevaar kunnen opleveren Art 3 Al wat met de pakketpost wordt verzonden en aan breken of ander letsel onderhevig is moet zorgvuldig worden ingepakt ten einde zoowel de voorwerpen zelve die iu het pakket gesloten ign gedurende het vervoer voor schade Ie vrgwaren als om te voorkomen dat aaa andere pakketten door lekken als anderszins schade worde toegebracht Vloeistofién in kruiken of flesscheU en in t algemeen licht breekbare voorwerpen moeten ia manden of op andere wgze goed ingepakt zijn Art 4 Bg verzending van voorwerpen met aangegeven waarde in doozen of kistjes moeten deze behoorlijk dicht gemaakt zgn en voorts toegebonden door middel van een krnistouw zonder knoopen en van zegels in lak of lood in voldoend aantal voorzien om te voorkomen dat de doos of het kistje souder de zegels te schenden geopend wordt Geschiedt de verzending iu een omslag van papier linnen of dergelgke stof dan wordt mede verzegeling vereischt op den voet als bg het vorijg lid is bepaald Als zegel mogen alleen stempels worden gebezigd die van een geslaohtswapen naamcijfer of ander merk van den afzender voorzien zgn Art 5 £ lk pakket moet met een duidelijk adres worden voorzien Buitendien is door den afzender hg elk pakket te voegen eene adreekaart volgens een door den Minister van waterstaat handel eu nijverheid vaat te slelleu model De adreskaarten ign t en betaling van een halven cent voor twee stuks aan alle kantoren der posterijen verkrggbaar Op die kaart moet ouder andere nauwkeurig worden vermeld waaruit het pakket beslaat Zg kan tevens voor schriftelgke den inhoud van het pakket betreffende mededeeliugen worden gel zigd Art 6 De postbeambten sgu bevoegd bg het ter post bezorgen der pakketten vaii de afzenders Ie verlaugen dat zij hun gelegenheid geven zoo iioodig door het openmaken der pakketten zich te overtuigen dat er iu sirgd mei het bepaalde bg art 2 der wet geeoe sainenvopging vau pakketten vo jr meer dan één geadresseerde heeft plaals gehad en dal daarin gjfae voorwerpen zgn gesloten waarvad dé verzending met de pakketpost verboden is ludien de afzender bezwaar maakt aau dat verlangen te voldo eu kan de verzending van bet pakketworden geweigerd i Art 7 Aan den afzender van een pakket wordt des verlangende tegen vooruitbetaling van een recht van vgf cent eeu bewys van ontvang uitgereikt Wegens de pakketten met aangegeven waarde wordt dat bewgs aan den afzender kosteloos ter hand gesteld Tegen vooruitbetaling van een recht als voren kan de afzender van een pakket met of zonder aangegeven waarde mede verlangen dal hem door tus chenkomst der posladminisiralie bericht van den goeden ontvang door deu geadresseerde worde gegeven TOOlTBEJj Onze voorspelling dal velen in deze gemeente zouden veilangen kennis te maken met f Paillerou s Een Kereld Koarin men tich veneelt is uitgekomen Onze schouwburgzaal was Donderdagavond stampvol geen plaatsje was onbesproken ieder hoekje bezet Waren wg bij de bespreking der looneelvootstellingeii in dit blad vaak genoodzaakt te oouslateeren dat het spel meer lof verdiende dan het stuk ditmaal kuunen wij lol ons genoegen verklaren dal én stuk éu spel aan boog gestelde eischen voldeed Failleion s comédie leekent een wereld die wg Hollanders niet bg eraariiig kennen dat is zoo maar reeds in deu aanvang van het 1ste bedrgf wordt die ons door Paul Baijmond iu enkele trekken zóó geleekeiid dat wij terstond begrgpen hoe slecht het jonggehuwde paar iu de omgeving van mevr de Céran t hnis behoort Het stuk is flink opgezet ieder bedrgf op zichzelf is een aardig geheel en aan prettige recht geestige tooneelljes is daarin geen gebrek Üe aardige figuur van de hertogin de Réville welke wars van gemaakte defiigheid eu voorgewende geleerdheid het geheele sluk door de eenvoudige gezande taal doel hooreu van het onbedorven raenschen harl die gepaste vroolijkheid eu onschuldige icherls verkiest boven saaie ernst en zoogenaamde degelgkbeid die niet in ffVormeu en eliquelte heil zoekt maar in liefhebben eu He de bewijzen het ware levensgeluk vindt is de hoofdpersoon van het sluk die een scherpe tegenstelling vormt met mevr de Céran en hare hooge gasten Daar naast staau Paul en Jeaiiue Bellac en Lucy benevens Boger en Suzanne die een drietal paartjes vormen welke met al hunne eigenaardigheden het stuk maken tot eeu amusante prettige geestige comédie zooals wg op ons lodneel slechts zelden te zien krggen Het stuk eischt raeer dan eeiiig ander eeu goede vertolking Wat toch zou d iaryan terecht komen als b V de rol der Hertogin in handen was eener actrice die niet de kunst verstond om soms in één enkel woord de komische kracht te ontwikkelen die de lehrgrer bedoeld heeft I et is ons dan ook een raadsel hoe de heer W tan Zuglen te Hotterdara het in zijn répertoire heeft kunnen opnemen daar zgn gezelschap bet onmogelijk voldoende kan bezeilen Gelukkig dat het Donderdag ia zulke goede handen was Allereerst mag mevr Kleine genoemd worden die de Herlogiu tot haar volle recht deed komen Haar spel was zoo recht natuurlijk zoo hoogst eenvoudig dal men aan geen spel dacht maar zich verplaatst waande in de omgeviug zelve waarin zg optrad Haar veelzgdig talent is reeds zoo vaak gebleken zoo schitterend aan het licht getreden dat men kan volslaan met te Jeggen zg was ook thans uitstekend op haar plaats eu vertolkte haar rol wederom meesterlgk Na mevr Kleine verdienen mej Sablairolles eu de heer Tourniairc genoemd te worden Deze beiden die het jeugdige echtpaar Bagmond vertolkten kweten zich goed van hun laak en vooral het looneel in de serre werd recht vlug p levendig afgespi eld Men beeft elders aanmerking gemaakt op de rolverdeeling en na de lezing van hel stuk vóór hel geiieu Ie hebben was er reden om te meeneu dat b V miy Sablairolles de rol van Siizance moest gehad hebben doch na de opvoering te hebben bggewoond moeten wg erkennen dat de rolrerdeeling goed was Zelfs de minder aangename eigenschappen ran eenige leden van het gezelschap komen hun in dit stuk lea goede Daar heeft men b v mej Poolman wig wgze van spreken zelden van eentonigheid is vrij ie pleiten doch welke iout in deze rol niet misstond Daar heeft men de heer de Jong witn zekere sigfheid iu gang eu gebaren dikwgls moet worden verweten Al Boger de Céran die de vrouwen eeu bgzaak uoemL waarvan hg geen notitie neemt en die als een boekenwurm ons wordt voorgesteld hiuderde die stijf beid minder al had die in de serre wel voor eeir harielgker houding jegens Suzanne mogen platti makeu Daar mevr Slugters en Mevr Stoetz zich eveneew goed van hun taak kweten en de hh Morin en vto Schoonhoven met animo hunne rollen vertolkten mtii inderdaad eeu schoon ensemble geleverd Behalve de genoemden trad ook Mej Josephine de Groot op hofcantalrice van Z M den Koning die wg nog eenmaal hier zagen spelen ui in de rof van Tisbe in Violor Hugo s Angelo Dez actrice heeft een eigeuaardige geschiedenis achier zich welke geheel verschilt van die barer kunstzusters Terwgl deze met kleine weiuigbeteekenende rollen begonnen om zich eerst Uur zamerhand grootere te zien toevertrouwd stoud geos plotseling reeds by haar eerste optretisu mei eeu hoofdrol op het looneel Hel was nl in 1878 dat met groeten ophef den volke werd verkondigd er is een nieuwe ster aan den tooneelhemel verschenen Zg kwam voor bet voetlicht eu al dadelgk werd baar van verscbilleadt zijden lof toegezwaaid Deze sier was mej Jos de Groot die alleen rollen op zich nam waarin de groote tragediennes badden geschitterd als Deborah Adrieooe Iiecouvreur Julia iu Komeo en Julia enz Het bleek echier weldra den varen knnst kenners dal men niet weinig overdreven had met haar een ster Ie noemen daar zg wel veel aanleg toonde ora eenmaal een goed actrice te Korden maar dit aog volstrekt niet ea Zij gaven haar deu raad stel uwe eischen wat lager eu wee vooreerst tevreden mst mindere lolieij studeer gverig en wie weel welke hoogte gg nog eenmaal bereikt Gelukkig gaf zg iezeu raad gehoor luisterde niet langer uaar de vleiual barer vereerders en treedt uu op iu gewese rollen die haar gtlegeuheid geven haar talent te ontwikkelen Wanneer nu nog de titel vau hofcantalrice van Z M den Koning welke weinig meer is dau eeu belachelijke reclame voortaan vau de affiches wegbigft dan zal mej de Groot staau op de hoogte waar zg l huis bchoorl Ie iniddeif tier andere Inlenivolle jonge dames vau iel NederUndêek Tooneel boven welke zg volstrekt niet bgzouder uitmunt Dal Mej de Groot een goeden aanleg heeft bewees Donderdagavond hare vertolking van Susanne de Villiers Met veel natunrlgkheid gaf zij ons het jong meisje Ie zien dal zich zoo moeilgk weet te sohikkeu naar de voorsehrifieii der étiqujitle eu de gevoelvolle tooneelljes iu het 2e bedrgf werden op reoht aaugrgpeude wgze door haar gespeeld Wg hopen haar nof dikwgls bier te zien optredeu Voordat wij eindigen moeien wg nog met lof melding makeu van de keurige tooneel sohikking iu het derde bedrgf Op een looneel als het onze waar slechts van lijd tot tgd gespeeld wordt moet men zijne eischeu iu dit opzicht niet te boog tielleii Wij waren voora zeer benieuwd in wat voor serre men t derde bedrgf zou doen spelen eu vreeadeu Wg kuunen uu echter met vreugde coastaleereu dat het looneel op smaakvolle wgze was beraobapeoin iets dat inderdaad aan eeu se re deed denken Alzoo werkte ook de omgeving mede om de voorstelling die in andere opzichten zoo goed verzorgdwas uitstekend te doen tlageu I I Jtuitenlandscli Overzicht De Franscbe Kamer der Afgevaardigden he ft Donderdag bet voorstel barer commissie betreffeud de grondwetsherziening mei groote meerderheid vau stemmen aangenomen Als gevolg daarvan is het kabinel GambetIa afgetreden eu aau de heer Frercinel Say Brissou en I rry de taak tot sameoslelling van een nieuw Kabinet opgedragen De heer Lockroy was de eerste spreker Hg vielhet rapport der commissie van 33 leden heftigaan en verlangde dat het Congres de sourereioemacht zou bezitten om tot eene geheele herzieningover Ie gaan i De heer Barodel verdedigde zgn araeudemeot strekkende tot geheele herziening Het werd eohler met 398 tegen 173 stemmen verworpen De heer Gambetta nam daarop het t wpord en zeide o a Men vergeet dat wg den Seijint noooig hebben om tot de herziening door middel van net Congres over te gaan Het is iij slr d njet alle precedenten om te zeggeo dat tiet OpnjQ ea de sonvereine macht bezit Zoowel d K m er alf de Senaat kunneu aan het Coi gres een w etjigeu slag boom in den weg leggen Gij zgt roeeaier van deu toestand dus ging hij voorl eu eene ontbiuding is onmogelijk zoo ri êcrvlm de lute is uoodig voor hel doeltri ffende der talrijke wetsontwerpen welke uigne arobigeuooteii reeds in gereedheid hebben gebracht Mgn vcrkden is bekenil en bovei alle persoonlijke eerzucht slaat de verheffing vaii het Vaderland Deze rede werd door de Kamer mei langdurige toejuichingen beantwoord In hel voorstel der commissie van 33 leden wordt gezegd dat er reden lot herziening der coiisiilulioneele wellen bestaat De Begeering verwierp die stelling doch de Kjmer nam ze met 282 tegen 227 stemmen aan De tweede paragraaf van het voorstel der Commissie is aangenomen Een amendement dat op de ontbinding der Kamer betrekking had werd verworpen Het voorstel der Eegeering belreffeude den leruUn de luie werd verworpen met 305 tegen 117 stemmen Het geheele voorstel der commissie worilt mei 262 legen 91 slemmeu aangenomen De vergadering ging daarna uileeii Voor bel palei der Kamer werden df kreten van leve C mbettal l ve de Hcrulin de litte maar ook eenige kreten weg met Gambelial aai geheven Alle minisiers iu zitlin vereeuigd hebben huu ontslag ingediend De hceren Freyciiiei Say Brisson en Ferry zullen uilgenoodigil wordeo ora eeu nieuw kabinet saam te slelirn Het schijnt zektr dat g de uituoodiging niet zullen aannemen Hel gerucht dat de preaidei t der Republiek den heer Léou Say heeft onlbodcn heeft een goeden indruk gemarkt De Rifublicaine Fraiifaiu doet uitkc nen dal er tegensirgdigheid tnssoheu de twee eerste stemmingen vau de Kamer der Afijevaardigdeu beslaat Het blad zegt verder De Kamer beeft door bet opofferen van h t ministerie levens de grondwetsherzienijig opgeofferd en wellicht ook de wetgevende hervormingen welke het land verlangt Toen de Kamer het gezag aan deu heer Gambetta oplegde scheen zg niet te weten met wieu zij te doen had doch dit misverstand bestaat thans niet meer Wanneer men zich voortaan tot den heer Gambetta zal wenden Zal men weten dat men hem moet nemen zooals hg ia met zijn programma van diepingrijpende bervoraiingan waan an de Kruim de lutr de hoofdvoorwaarde is Het bUd eindigt met te vragen of de Kamer het koUnel run 14 Nov zal vervangen dioor een kabinet dat iqeer levensvatljuarheid bezit indien zij zoolang zal leven als zg zelve begeert Zoowel de Oosicnrijkschc als de Hongaursche bladen zgn uilgenootligd geen beriohlen ie geven over de iroepenbeweging in Dalmnlie DcrhaUe van daar geen nieuws Volgens pariiouliere berichten verklaarde de Vorst van Moulriiegro zich machleloos tegenover tija oiidcrdaneii die iu vermeerderden getale zich by de insurgenten aansluiten De Presse meldt dat de Vorst de uitlevering weigert van de geiutemeerde Henrgowiuers omdat hg huu Oosleurgkersahsp oulkenl hg bewtert dat Moutenegro volgeaa het iradaat rukel gehouden is om niel politieke Ooètenrgksche overtreders uil te leveren In Ëngebiiid bereidt men zich meer en meer op ïb aanatawde opening der parlementaire zitting De Itilnipterraad komt we lerdruk bijeen het hoofdonderwerp der beraadslagingen is de vaststelling der wijzigingen welke de heer Gladstone in bet reglement Tsa Old van het Lagerhuis wil brengen Van hun kant zullen de leiders der oppositie op 4 Febnuiri a s onder voonitlerschap vau sir Stafford Norihcote bgeeukomen om de grondslagen van den veldtocht tegen de Begeering vaat te stellen Naar het sohgut stemt de gunstige uitslag van eenige aaovulllngs vcrkieeingen voor het Parlement de tones tot een meer aanvallende houding tegen het Kabinet Be Belgische Kamer der Afgevaardigden heeft het handelsverdrag met Frankrijk in zgn geheel met 86 tegen 10 stemmen angenomcn Het buitengewone zachte winterwed te Petersburg en omstreken doet weder bgzonder de aandacht vestigen op de waarschgnlgke toeneming van epidemische ziekten in de aanstaande maanden Men weet dat een koude en droge winter van builengewoon gnnstigen invloed p den openbaren gezondheidstoestand der Russische hoofdstad is Bg de volkstelling welke dezer dagen heeft plaals gehad toonden de vermeerdering en de sterfte dezelfde opmerkd ptt rersohgiiselen als aedert tal van jaren Van 1889 tot 1881 is de bevolking der hoofdstad vermeerderd met 192 613 zielen en Ibans bgiia 900 000 zielen sterk maar in belzelfde tgdvak waren de alerfgcvillcn 20 150 meer dau de geboorten zoodat indien dezelfde verhouding tusschen sterfgevallen eu geboorten nog gedurende 44 jaren aanhield Petersburg zou qitgeiforren zgn Wanneer van den anderen kant de bovéhg elde Vermeerdering vermoedelgk door nieuwe vestiging van builen af voortduurt zou de bevolking in 1891 1 024 000 zielen bereiken Terwgl men Ie Petersburg zoo goed als ge n winterweder heefi is het in Transcispie waar de winter gewooulqk z er zacht is ditmaal bgzonder koud bij veel sueeuw Dê werking der onlangs ontdekte naphtabronneu heeft daardoor opgehouden en men vreest dat het rechlsireeksche verkeer van den nieuwen Trunsoaspischen spoorv eg met de zee door het bevriezen van de Hiohaelsbaai zal afgebroken worden COKRESPONDëNTIE Hit sluk getiteld PiiDOraina dtr week duor P achleD wi oor out blad minder gescbikt Het ligt ter zi ocr beschikkiog san oui bureaa Dk Bbdactiz Bur erIJjlce staud BlstoBEN 2S Jao Jotnu firtlrilolla oodeit J Looit ereaborg en M RoUoof M Audreaa LeoDardoa ooderi J Spruit en E klaverveld s Mariuua ouders A de Hollander en C ijebotrl W o den G de Jong in N Burgtr iubannea oudcrafe J Kruijêj eer en C Klijo Cornelia Jobannea uadrra J deo Htrtog en A J Romuo 27 Jao MariDM ouders M Palagraif en 6 van der LÜo OVKBLKDKN Ï5 Ji L G H oavelcoul 70 J i I eriulveld 7 J a fl C Sinlent 3 J 7 m ONDEBTKOLWl il Jan B W au Je lli oordt 22 j eo H U der Tweede Ly t TAK giften af eslaau ten behoeve van de weduwe 0 Groenendal die met vijf kiiiderea onverzorgd achterbleef Terwijl de Commissie de gev s bartelgk dankbaar ia beveelt zg zich opnieuw aau voor verdere bijdragen V K 1 J 1 W W 1 G 3 Ï 60 C T ƒ Ï 60 8 B 1 5f N O BO N N ƒ 0 50 S 2 N N ƒ 0 25 G IJ fl V B 0 5U C L 0 25 per maand C V K 5 J W 1 W A ƒ 1 H de L 2 a0 A C C 5 M B v L 1 O ƒ 1 P G ï ƒ 1 S 1 N O BO I H V E 0 8D per maand v B BO D f 1 C J ƒ 5 V Z 3 P G 3 W D 2 B0 P J K S 2 60 J G ƒ l d K ƒ 1 T U ƒ 1 de J 1 A R ƒ 5 J V B 1 8 v d L ƒ 2 60 S 1 C C H P ƒ 5 A V d 3 ƒ 6 C J C P ƒ I QundrillekrijjsO I IJsei tot ondarsteiuiigg aan minrermiden 12 82 J 1 K 0 50 M ƒ te C B 1 A D fi D 0 50 W J O ƒ 1 P 8 A ƒ 1 N N ƒ N N ƒ 0 60 N N ƒ 0 60 C V E ƒ 2 A K ƒ O 50 N 0 25 J K ƒ 2 60 Coupon nit Arnhem 1 23 ADVERTENTlflW BeTsHen van eene dochter A M tan RIJN VAi ALKEMADE DuxHooEN Serdang Oostkust Somstra 24 Janaari 1882 L e ondergeteekenden betuigen bg deze bannen hartelgken dank voor de menigTuIdi e blgken ran deelneming betoond bg het orerlgden onzer geliefde Echtgenoote Dochter en Aanbehuwddochter CATHARINA ADRIANA VERMEULEN J C SIBBES Jr C VERMEULEN en Echtgenoote J C SIBBES en Echtgenoote NOODHULP TERSTOND gcTraagd wegens ziekte harerKeukenmeid door Merrouw van HALTEREN OosthaTen 81 Zicb aanmelden tusschen 7 en 8 nar VERPLAATS Tan den FLUWEELEN CINGBL KOBTh TIENDE WEO Wijk D no 4 het kantoor Tan s Rgks Belastingen Toor Oouda Buitengemeenten De beneficiaire Erfgenamen Tim den Heer HENDRIK FREDEIUK LAMBRECHT gewoond hebbende te Gouda en aldaar OTerledea en zgner beide vroeger OTerledene Echtgenooten MeTroawen CHARLOTTE ADÈLE SCHOLET en CORNELIA HENEÏTA ARMSTRONG roepen bg deze ter Toldoening aan Artikel 1082 Tan het Bargerlgk Wetboek op de bekende eu onbekende Schnldeischers in gemelde nalatenschappen om op MAANDAG den 20n FEBRÜARI I 1882 des voormiddags ten 9 ure te Terschgnen ten Kantore Tan den Notaria W J FORTUIJN DROOGLEEVERte ïoudo ten einde aan hen dadelgk Rekening eu Verantwoording Tan ban beheer af te leggen en hanne scbnldTOrderingen te Totdoen Toor zoo ver het bedrag der nalatenschappen toereikend zal zijn Zalleude acht werkdagen te voren dageiyks ran des Toormiddags 9 tot des middags ten 12 are inzage der gemelde Rekening en Tan de bescheiden daartoe betrekkelijk kannen worden genomen ten kantore voornoemd De Kamer van Koophandel en Fabrieken alhier maakt bekend dat de Conatdaire en andere Verslagen en Berichten haar Tan Rijkswege toegezond en TOor belangstellenden op schriftelgke aanvrage bg den Secretaris ter lening Terkrijgbaar zgn De Kamer voornoemd C J C PRINCE VoortiMer De Secretarie 3 FORTUIJN DROOGLEEVER Dinsdag 31 Januari 1882 Zaal KUNSTMIN der Sociëteit ONS GENOEGEN BUITENQEWONE SOIBEE Dooa O LAMBORG uit WEENEN BASBUFFO CLAVIER UND DECLA MATIONS HUMORIST AaüTang 8 uur Entree ƒ 0 49 Leden 0 30 GEVRAAGD te huur EEN PAKHUIS of STAL met POMP of dicht bij een goed water Adres onder No 682 aan het Barean dezer Courant HOÜTVEILIJNG te ROTTERDAM Tan Ca 200 000 stuk Vurenea Grenen Petersburger Croonstadtscbe Zweedsche Riga Memelsche Wgbarger Delen en Platentf Amertkaansche Oretien Balken v kant bekapt en vierkant betaagd j Eene lading vereche Riga Vuren Kroonbalken Eene Nieuwe lading Eiken Jiiöben 4X4 Eene nieuwe lading geschaafde ea geploegde Delen Amerikaansche Gretten D en en Platen Kolders Juffers Sparren Sparhuuten Eiken Bibben enz Liggende op de werf Rotterdamach WelTarea en in de Loodsen iu de Elisabethstraat aan den Hoogen Zeedgk te Rotterdam Op WOENSDAG 1 PEBRUARIJ 1882 des middags ten 12 uur in het Verkooplocaal aan den Oostsingel ten oTerstaan Tan den Deurwaarder J C LA 3H bg wien op aanTrage Notitiën te bekomen zgn Het hout is 5 dagen vóór den Terkoop te bezichtigen liggende deze Houtwaren gemakkelijk ten TerToer te water en per as MAANDAG DINSDAG en WOENSDAG derf 30 31 Jan en 1 Febr ligt de Boot aan de BALKEN