Goudsche Courant, zondag 29 januari 1882

BIJVOEGSEL der GOIDSCHË COUKANT I Zondag 39 Januari 1883 HËDEW AVOl D pPEl IJ G SPECIALITEIT VA IV IN HET VERGULDE LAM GOUWE C No 5 Gebr i K AMPHUlZEnli Wegens vertimii ering Groote OPRÜIMmG van alle i s en eene zeer groote partg i k V W D SCHENK 4 SINGEE SOBipELEMillIAOeES Fabrikaat der Singer Manufacturing C npany New York waarvan reeds meer dan 4 millioen stuks in gefbruik zjjn hebben tot nu toe reeds meer dan 200 hoogste bekroningen en verworven eereprgzen Oeene tweede Naaimaohinenfabriek der wereld kan zich op zulk eea succes beroepen Deze Machines worden op wekelyksche afbetalingen van of tegen contante betaling met h o o g e korting afgeleverd en zgn niet alleen de door het publiek meest gezochte doch sedert de laatste prijsvermindering ook de Goedkoopste aller soliede Naaimachines i tr Dubtele Stiksteek Handnaaimachines van af ƒ 18 Eenig üepOt te Amsterdam RALVEKSTHAAT 25 Gouda HOOGSTRAAT 122 23 Openl are Verkooping te GOUDA op DINGSDAG 31 JANÜARIJ 1882 des morgens te 9 uren aan het Huis wyk E No 100 aan den Kleiweg van TAFELS STOELEN BANKEN GLASWERK TOONBANK met pomp GEKEEDSCHAPPEN FUST WERK enz En ONHIDDKLUJE ii AFLOOP DAABVAN en Op W0SWSDA6 1 FEBRÜABIJ aan het Lokaal wflk K No 255 aan de Peperstraat van eeoeo NETTEN INBOEDEL bestaande in Mahoniehouten en andere MEUBELEN als 2 LINNENKASTEN CHIFFONNIÈRE SECRETAIRE BUREAU KABINET VOLTAIRE en 6 STOELEN met groen fluweel tröp bekleed PENANTTAFELS COMMODEKASTJE PENDULE TAFELS SPIEGELS KAGCUELS LEDIKANTEN BEDDEN en BEDDEGOED fraai GLASWERK eenig gewerkt GOUD en ZILVER voorts WINKELÖEBEEDSCHAPPEN als BALANSEN SCHALEN BUSSEN circa 11000 CIGAREN in kistjes van 100 stuks een partij nieuwe Kinderschoenen Pantoffels en Overschoenen enz De INVENTARIS van een MODISTEZAAK waaronder eene partü LINT BLOEMEN en KNOOPEN een NAAIMACHINE enz Daags te voren des morgens van 9 tot 12 en des namiddags van 2 tot 5 uren te zien Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten kantore van den Notaris W J FORTUIJN DROOGLEEVER te Gouda PEEDIEIÏÏG In de zaal ORANJE EN NEDERLAND Turfmarkt H 167 op MAANDAG 30 JANUARI des avonds ten 7 unr ONDERWERP De dingen die haast geschie den moeten volgens het woord van God Spreker J v d WAALS Evangelist TOEGA l G VEIJ OPENBARE VERKOOPING TE GOUDA op WOENSDAG 1 FEBRUARI 1882 voorm ten elf ure aan HET VEERSTAL aldaar ten overstaan van Notaris Mr KIST van Houtwaren en Brandhout De ondergeteekende heefl de eer te berichten dat hü DONDERDAG 2 FEBRDARI a S Gouda met z ne Artikelen zal bezoeken eu alsdan te spreken of te ontbieden zal z n bjj den Heer F X HABDIJZER Sociëteit tVredebest op de Markt s HaGB OïTIOIBK OPENBARE VERROOPlR te GCiÜDA aauw Eeik piS met 1 8 entJ g cht té Twee Hl DINGSDAG 1 4 Fl BRUARIJ l8i ormiddags ten 11 urA in het Logetae deMa kt ren nieuw aarih S Kariiëiii 2jl ét op deWoutiSitliiii t wéiöSge VENpUI en raijne uda yflijk EN end ang aldaar Nts 189 f Een HUlien ERF steeg aldaar l Nr 78 Een huis en ERF O Nr 54 I Een HUIS en ERlF if de Kapj aldaar G Nr 26 En leen nieuw zgnde een overdekte PBAAji groot 30 tonnen met toebehooren staande op de Scheepstimmerwerf tliet Kromhout van den Heer J BORKUS aan den Rotterdamaohen dgk te Oouda Nadere inlichtingen zgn té bekomen ten kantore van den Notaris W J FORTUUN DROOGLEEVER w Gouda De ondergeteekende heeft de eer UEd mede te deelen dat hg zgne affaire in STKOOUOEDEN en M0ÜË8 verplaatst heeft van de WIJDSTRAAT A 42 naar de LANGE XIENVUWEG V 50 naast de Stalling van den Heer ERBERFELD Zich vlejjende om door eene nette en golide bediening veler begunstiginij te verkrggen heeft hg de eer te zgn üEd Dw Dienaar Th H KABEL Qoudsclie Broodfal riek Wegens CONCURRENTIE groote AFSLAG Van af MAANDAG 16 dezer zgn de prgzen vangoed wichthoudend en voedzaam Brood als volgt Gewoon KRENTENBROOD ƒ 0 21 p Ko 1ste soorii GEBUILD 0 19 2de soort of BRUIN BROOD 0 17 TARWE BROOD 0 14 verkrggbaar in de bekende depots en wordtook van uit de Fabriek tot denzeuden prüs aanhuis bezorgd adies Spieringstraat F 49 H VAN DEN DOOL Vi asschen Repareeren Opmaken D HOOGENBOOM Markt GOVDA MAGAZIJN van BEDDEN DEKENS MATRASSEN LEDEKANTEN WIEGEN enz Machinale 8toomzulvering Door deze mgne behandeling worden alle onreinheden weggenomen onverschillig of die door besmetting of andere ziekten zgA veroorz aakt Snëlpersdrak van A Beinkban te Gouda AFKOiX DlGl G De BUEGJEMEESTER en WErHGÜDEES van Gouda doeri ie eteo dal door deu Kaad dier gemetnte in zijne ïelr ade iB van drn 30 De oemb 4 1881 i va i te teld de volgende verordening VEKOEDENING can Politie voor de Oenuente Gouda Ari 1 bnder d uitdroliting stram of openbare Iraal weg ofjppeubare wfg worden in deie Verordening vérilaai iille wegeq stralen grachten bruggen trotldirt stegen pleinen waudelplaatsen openbaar plautwen of sloppen die voor ieder oegankeiyic iijn f Onder het woord voerlieden worden ler taaR alle bestudnlers van ry of voertuigen Arl S Het is verboden zonder verguuniqg vanBurgeAeesler en Wethouders en zander inachtneminjder dMir o uaratns beu gegeven voorschriften 4 straft Jp te ifcreken of te acjeu opbreken iu groni yoor ot el bare dienst bestemd te graven testikel bf telwunten of te doen graven steken f planten Waarottjuit if overpaden t maken of te doeillmskln da a 8lroé asch laiid puin bouwstoffen of eem n l r iruori lérp Ie werpen of te leggen of te dj Vctpei ofiwgeii dMraver andere vloeisiofdau wat r doAi uindopen i r 3 OTet is verboden aaii booraen brnggea leumdgen ilekken palen bf w k gemeeutecigendoAi ooif iat Maitvoor piet bepaald bestemd is iets vast lie luiken b i te doen f astraakeu daartegen iets tO teffen of jkjl doen stelle daaraan daarboven of dij rovrt iels hangen of te doen hangen daarop of a daar fa verhrel j n grond zooals stoepen eu dergelykeé goederen Ie bUeken of uit te spreiden of te doen bleekeu of uitspreiden Art 4 Het IS verboden onder vergonning van Borgftneeslér en Wethouders over de wateren tot openbare dienst bestemd bruggen draaien of planken te leggen of te doen leggen of daarin iets te plaatsen U vegen of te werpen wal den waterloop kan atretamen of sohadelgk zijn voor de gezondheid alt hatdeu hennep asob roet vuilnis bladeren afval van planten of dieren en dergelijken liet is eveneens verboden zonder vergunning van Burgemeester en Wethouders in de wateren tot publieke dienst bestemd 4e baggeren of doen baggeren Att 5 Het is verboden openbare plantsoenen te bcrgden heizij met losse panri en ezels of andere dieren hetzg met rg of voertuigen door deze dieren getrokken hetzg met hand of kruiwagens Uete bepaling is niet van toepassing op dat gedeelte van het planisuen bij de üouwe waar zich pakhuizen bevinden noch op de Manége met hare toegangen Het 18 insgelijks verboden onvi rminderd de bepaling van art 3 der Wet van den 26 Mei 1880 Stbl No 89 vogelnesten te sloren boom en heestergewos te beschadigen booraen te beklimmen bloemen te plakken Ie loopen Ie liggen of te ïiUen in de toom gras en bloemperken van de openbare wanilelplaatseu of daarin pluimgedieite te laten loopen Art 6 Het is verboden mot klinkers bestrate voetpaden en trottoirs te bergden behalve met kinderwagens en krui eii handwagcns die uitslaiteiid met glas of aardewerk zgn beladen Het is insgelijks verboden daarover paardtn en andere trekof lastdieren of vee te drgven of te leiden en daarover vaten kuipen wielen of andere zware voorwerpen te rollen of te slepen Dit verbod is ten aanzien van een voetpad niet van toepassing wanneer dat bg het wijken voor of het wUselen van rijtuigen niet kan worden gemeden en evenmin wanneer men rijtuigen voor een gebouw ot erf wil doen stilstaan tot het afhalen of tehuis brengen van personen of tot het laden of lossen van goedereu Art 7 Het is verboden nien e of lieistelde bestrating Vroeger van zand Ie ontdoen dan twee maanden nadat het werk is voltooid Art 8 Het is verboden hout op de straat te hakken of te kloven teniij op een daartoe geschikt blok Art 9 Htt is onverminderd de bepalingen van art 471 No 4 van het Wetboek van Strafrecht verboden zouder vergunning van Burgemeester en Wethouders de wegen geheel of gedeeltelgk te versperren of af Ie sluiten of op eenige andere wgze den vrgen doorgang te belemmeren of daden Ie verrichten waardoor eenige voor de openbare dienst bestemde plaats niet aan die beslemming kan neantwoorden De eigenaar of beheerder van de voorwerpen waarmede deze overtreding wordt gepleegd is verplicht die op aanmaning der politie onmiddelijk weg te ruimen Dit verbod is niet van toepassing op het schoonmaken van rij of voertuigen vóór stallen mits zij niet dtvars over de straat worden geplaatst en den doortocht niet verhinderen Art 10 Het is verboUtn op straat reizigers of andere personen lastig te vallen met aanbiedingen om hun den weg te wijzen ot hunne goederen te dragen nf die goedereu zonder hunne toestemming auu te grijpen of rast te houden Abt 11 Samenscholingen op openbare straten zijn verboden Zij die in sttijd met dit verbod handelen worden door de politie gelast uiteen te gaan Zij zijn verplicht aan dezen last onmiddelijk te gehoorzamen Akt 12 Optochten Serenades en dergelijken op de openbare straat zijn verboden zonder vergunning van den Burgemeester De deelnemers daaraan moeten op last der politie dadelgk liiteen gaan Abt 13 Muzikanten zangers kunstenmakwa eu vertooners van poppenkasten en dergelijken i ogen hun bedrijf op de openbare straat niet uitoefenen zonder verguii ing van deu Burgemeester Abt 14 Wanneer de straat geheel of gedeeltelijk door Ëeit op march of in exercitie zijnde corps door eène wacht of door de brandweer is ingenomen en de doortocht daardoor niet zoudir stoornis kan plaats hebben mag niemand doorgaan of doorrijden zocKmg doarlonl de gelegenheid niet wordt gegeven Abt 15 Het is verboden meer dan één vat te geUjk over de straat voort te rollen De vervoerder moet zich bg het afgaan van eene brug of andere hoogte vóói bet afroltend vat plaatsen om het tegen te houden en te besturen Art 16 Hel is verboden op stoepen goederen hooger op te stapelen of te uoen opstapelen dan 1 5 meter boven de stoep Art 17 Het is verboden zakken of andere voorwerpen van aan de straat uitkomende bovenvertrekken of zalders op wagens sleden schniten of op de straat te werpen Art 18 Het is vrrboden de glazen van bovaiverdiepingeu aan de slraatigde te wassohen of vu daken zolders goten en dergilgkeu sneeuw naar beneden te werpen tenzij iemand op de straat gei teld zg die de voorbggaugciv waarschuwt en alle voori zorgen neemt om schade en ongelukken te voorkomen en het op de straat geworpeue onmiddelijk worde opgeruimd Art 19 Bij vriezrnd weder is het verbodcu de stralen of stoepen te schrobben of daarover water uit te storten en ook de sneeuw behaUe van de stoepen voetpaden en trottoirs weg te vegen Art 20 Wanneer de straat door vorst ijzel of sneeuw i lnd is geworden is ieder bruiker van een pand en waar geen bruiker is de eigenaar verplicht te zorgen dat ten spoeiligste na kennisgeving vau wege Burgemeester eu W ethouders by omroiping of aanzegging het onafgesloten gedeelte lan zgne stoep gi heel eu de straat langs zgn pand ter breedte van één meter met zand zaagsel asch of turfmolm worde b strooid en bestrooid gehouden zoolang de gladheid duurt Art 21 Binnen acht uren na kennisgeving vao wege Burgemeester en Wethouders bij omroeping of aanzegging is ieder bruiker van een pand en waar geen bruiker is de eigenaar verplicht ie zorgeu dat de onafgesloten stoep langs zgn pand geheel en e straat Ier breedte van een meter van sneeuw gzel of ijs orde ontdaan In geen geval mag hiertoe van bijlen of mokers worden gebruik gemaakt Art 22 Het is verboden op hel ijs eene baan te vegen of een tent tafel of eenig ander voorwerp te plaats zonder vergunning van Burgemeester en Wethouders Het is zonder gelyke vergunning verboden het gs der grachten en andere wateren te verbreken behalve tot hft maken van bgten voor gebouwen en daar waar dit bg verordenini is voorgeschreven Art 23 Bg het bedekt zgn der straten met sneeuw zijn de bestuurders van paarden of andere trekdieren voor rij of voertuigen of sleden gespannen verplicht hen van sohetklinkende bellen te voorzien Art 24 Kinderspelen die hinderlijk of gevaarlijk zijn met name het slaan met lederen nemen klappen met zweepen het boog eu klakkebosschieten het geraasmakeu met ratels of andere voorwerpen het werpen met sneeuw of sneeuwballen het maken van glijbanen en soortgelijken zijn op de straal verboden Het is verboden op of langs dn straat of op open erven om of met geld te spelen Art 26 Het plegen van straatsohenderijeu en baldadighedeu is verboden Daaronder behoort het spuiten of werpen met water of andere vloeistof op personen dieren of goederen het blazen of schieten met erwten of andere voorwerpen het uitjouwen of nasohreeuweu van perso nen het zoogenaamde scheltrekken of beldeurtpelen het klimmen op of het hangen aan rijtuigen het moedwillig op eenige wijze doen schrikken van paarden het afscheuren bekladden of onleesbaar maken van namens het openbaar gezag of door den Ge meenteaanplakker gedane aanplakkingen het stellen van onzedelijke of kwetsende woorden of volnnaeu op aan de openbare straat uitkomende plastaen het bekladden of bekrassen van muren stoepboiiken hekkeu palen heiningen glazen deuren kozqaeu of naamborden het verontreinigen der straten of sloepen hrt beklimmen van lantaarnpalen leuningen van bruggen hekken en palen ea het nithaleuvaa steeuen Art 26 Het is verboden te baden of te zwemmen op andere openbare of van den openbaren weg zichtbare plaatsen dan waar dit door Burgemeester en Wethouders is vergund Art 27 Het is verboden op den openbaren weg builen de openbare secreten of waterbakken datgene te verrichten waarvoor die inrichtingen bestemd zijn Art 28 Het is verboden secreten raettpatten mestbakken en dergelijken te ledigen mest met uitzondering van koe en paardenmett over de straat te vervoeren teuzg tusschen de avodds elf en des morgens ze oren Het vervoer van beer moet plaats hebben in overdekte wagens vaartuigen of tonnen Art 29 Het is verboden afgemaakte of gestorven trekof lastdieren of vee of eenig deel daarvan te begraven op andere plaatsen dan die daartoe door Burgemeester en Wethouders zgn goedgekeurd Abt 30 Het is verboden zonder vergunning van Burgemeester en Wethouders eenig handwerk of beroep dat uit zijn aard binnenshuis kan gedreven worden op straat uil te oefenen Het is zonder gelgke vergunuing verboden op de stoepen of op de straat werk te verrichten dai gevaar stank of anderen hinder verooriaaktj eenig dier op de stoepen of plaatsen te slachten of geslacht sijnde schoon te maken of ingewand afval of bloed daarop neder te leggen of daarover te doen heenvloeien in het water te weipen hel daarin te reinigen ol te doen nitloopen Alleen mogen ingewand afval of bloed in de rivier deu Ussel worden gewasscben of geworpen op drie tijden waarop door Bnrgomeester en Wethoaéert daartoe vergunning wurdl gegeven Abt 31 Het uilslaan of uitkloppen voavloerkleedeu karpetten matten of zakken mag op straat I behalic op de plaatsen door Burgemeester en WetI houders aangewezen niet anders geschieden dan des morgens vóór elf en des avonds na tien ore u dleeu vóór de woning of het erf van kern wien l voorwerpen toebehooren of bij wien zg in gebruik zijn Abt 32 Niet later dan des middags twaalf uren en dan nog alleen in doelmatige bakken of pollenmag asch of vuilnis op de stoepen wordeu geplaatst Ier beschikking van den ophaler Het ophalen daarvan mag alleeu vóór dat onr I geschieden De vervoermiddelen moeten zoo tijn ingericht dat zij geen stof doorlaten I Abt 33 Het is verboden zonder voorafgaande schriflelgke kennisgeving aan Burgemeester en Wethouders asch of vuilnis aan of van de huizen op te halen of te vervoeren Die kennisgeving moet vermelden het getal wagens karren of schuiten die daartoe worden gebezigd en de plaats waar de opgehaalde asch of vuilnis zal worden geborgen Abt 34 Het is verboden drooge kalk of zaagsel over de openbare straat te vervoeren anders dan iu gaae en dicht toegebonden zakken Abt 36 Het is verboden vloeibare mest of modder uver de openbare straat te vervoeren anders dan in rondom dicht gesloten vervoermiddelen Abt 36 De bruikers van gebonwca of erven en wanneer zg niet gebruikt worden de eigenaars zijn verplicht te zorgen dat de straten en de goten vóór achter en Ier zijde van de gebouwen of erven eenmaal s neeks wordeu gereinigd en rein gehouden en de stralen driemaal s jaars in de tweede helft der maanden Mei Juli en September worden uitgewied De hiervoor vermelde verpliohting ten aauzieu der straten strekt zich waar zij aan beide zijden door gebouwen ot erven begrensd zijn uit tot de halve breedte waar zij langs grachten of andere wateren loopen tot de gebeete breedte waar zg aan markten pleinen of bruggen geUgen zijn tot de breedte van zes meter Het is echter verboden zonder vergunning van den Burgemeester de straten te schrobben tnosohen des morgens elf en des avonds tien ure behalve op marktdagen daar waar markten worden gehouden Straten uitsluitend met klinkers bestaande mogen niet worden geschrobd