Goudsche Courant, woensdag 1 februari 1882

1882 woensdag t Februari j p 2721 GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken op ijzeren pilaren een en ai der eveneens van iraai beeldhouwwerk voorzien Het monument ia bestemd voor den onlangs overleden burgemeester van Haastrecht en Vllal ijlen den heer Le Fèvre de Montigiy en tal op hel buitenverblijf van die familie aldaar den grafkelder dekken Te Rotterdam ia Zondat de lieer W Meng die róÖT eenigen tijd hier ter atede een paar voordrachten hield en die aldaar des Zondaga geregeld optreedt in de zaal Verscheidenheid en overeenstemming door een kabaal van wege het aanwezige publiek het spreken belet p aanmanen der politie veriielen velen der onruststokers de zaal om daarbuiten pool le vatten Toen werd echter de toeloop hoe langer hoe grooler en van alle kanten ging het geschreeuw op slaat hem dood I slaat den Godverzaker dood De politie achtte hel raadnam den heer Meng per rijtuig te laten heengaan Er werd nu èene vigilante gebaald waarin hij met een zijner vrienden en twee politfe u enten plaats nam Wel viel het toen niet gemakkelijk hem de reiende en tierende menigte van hel lijf te honden maar het gelukte toch en daar de koelsier onmiddellijk de paarden opzweepte scheen het nu tredaan te zullen ziju Maar wat gebeurde er Een lange atroom van meuscheii holt de vigilante achterna oitder hel woeste gelier houdt den dief houdt den moordenaar hondt tegen I houdt tegen I Ken I politie agenl bij de Wijnbrng dien oploop ziende I annkcmeu en van de aak niets wetende sprong toe greep met geweld het paard bij de teugels en bracht zoo de vigilante lol stilstaan Nu ilde de menigte op ket rijtuig aanvallen en terwijl de toegesnelde agenten dit poogden le beletten vlogen er dadelijk sieenen rond met het gevolg dal de glaini ran het rijlaig werden verbreid en de vriend van den keer Heng aaa ket gelaat werd gekweist Spoedig gelakle bet de vigilante te doen doongden maar omdat zg steeds door eene grooler en grooler wordende menigte onder ven steeds heviger gesckreenw werd nageloopen gaf de politie order met naar de woning van dea heer Meng maar naar het politiebureau op de Kaasmarkl te rgden De heer Meng verbleef aldaar geniimea tijd en kon toen naar tgoe woning terugkeeren Dezer dogen is door eenige voorname Amsterdamaohe handelaren eene bijeenkomst gehouden ter bespreking van hel vestigen eener Nederlaadaahe handelsonjlememing op Borneo De slotsom der overweging was een besluit om zoodro mogelijk tot eene handelsvestiging op Borneo over te gaan en de leiding dier zaak aan da ot meer personen op te dragen In de eerste vergadering in dit jaar van hel hoofdbestuur van Sigen Hulp werd door den heer J Kugper verslag uiigebraohl ov r den financieelen toostand der Vereeniging op oltimo Dec jL Uit dat verslag bleek dat de geraamde ontvangsten ea uitgaven beliepen ƒ 6190 De werkelijke ontvangsten hadden evenwel ƒ 5279 en de werkelijke uitgaven ƒ 4684 bedragen het batig saldo bedroeg dnf ƒ 695 De afdeeling Zekerheidsstelling verkeerde in zeer gnnsligea staat Reedt was het gestorte bedrag van het kapitaal ad 2 ton grootendeela geplaatst en het bedrag der aanvragen zou waarschijnlijk de som die nog be ohikbaar is als de laatste stortingen op de inschrijvingen hebben plaats gehad te boven gaan Waarschijnlijk lal men dus een tweede leening moeten aangaan In te afdeeling voor leger en vloot is tot nu toe voor 1336 aandeelen ƒ 10 deelgenomen Hel hoofdbestuur besloot de beslissing over een Tooralel om een coöperatieve drukkerij P richten aan de algemeene vergadering over te laten 1 Drie werklieden die Zaterdag avond omstreeks half p teven te Amsterdam van hun werk kwamen staken bij de Czaarpetersiraat de apoorwegrails over toen jilotaeling een trein op hen inreed Een hunner wierp t zich of viel achterover en kwam nagenoeg heelhuids i vrij van den tweeden echter werd de linkerarm met Art 37 O bruikera fan gebouwen of erven en anaeer iq iet gebruikt waideo de eigenaars tgn Tcrplichl in kaaat huiiea ea fl Imnae errec toe te kteu de peaoncH die rai w pia Geaeeutebeituiir belatt zgn met het uitbaggeren der zgleu riolen eu andere wateren en toe te laten dat de uitgebaggerde apesie oret hunne erven of door bumie hniten worde weggevoerd Art 88 Niemand mag meer dan tien runderen t gelj k door de kom der Gemeente drijven terwgl iedar rand om de horena moet voorsien tgn van een terig touw NieoMud mag meer dan één stier tegelgk door ée koa der Oemeeut voeren de atier moet geknie kaad ign of voonien van een slang of ring door den eus en aan een sterk touw of ketting geleid wordcB Het ia verboden stieren boven het jaar oud anderf 4m wel vastgemaakt of aan andere beesten gekoppeld I te laten weideu loo ook hengaten boven de twee jareo ond te laten loopeu in landergen belendende wn deu openbaren weg of aan landergen bg anderen in gebruik of van het een of ander alleen door slooten afgescheiden Art 39 Het is verboden tonder vergunning van den Burgemeester wilde of gevaarlijke dieren in de Gemeente te brengen Art 40 Het ia verboden harder dan in een BSitigen ifti te rgden Het beladen spoeling molenaars en andere vrachtwagens raag slechts stapvoets gereden worden bekaife bij het op eu afrgden der bruggen ter lengte Tan twintig meter aan iedere igde Art 41 Het ia verboden als een brug geopend is geweest of woidf die te betreden daarover te gden of vee te dryven voordat ig is vastgelegd Het daarover rijdea en drijven van vee is bovendien verboden toolaug niet alle gewacht hebbende voetigangeii de brug hebben kunnen verlaten en door den achter vergunning is gegeven om door te gaan Hen mag op de bruggen behalve op die welke van tivttoirs ign voonien en tntsehen die trottoirs 3 50 Heter breed tgn elkander niet te gemoet ofvoorbg mdeD Die het naast bg de brug is rgdt die het eerat over Over beweegbare bruggen mag niet andera dan stapvoela worden gereden Art 49 Voerlieden of berijders moeten bg het tegenkomen eu wanneer anderen hen achterop rgden reohti nilh len Zy die anderen achterop rgden halen links uit Art 43 De eigenaars of huurders van r j of Toertaigen tiju verplicht te torgen dat die niet bc taurd worden dan door daartoe geschikte persoileu De voerlieden mogen eioh niet verwgderen van Éinne paarden nf muilezels ook dan wanneer deze op straat stilstaan zonder ee onder behoorlgk opricht U kebben gesteld Art 44 Voerlieden van stilstaande rij of voerMigen moeten op de eerste aanmaning van de politie tMambten oprijden Art 46 Het is verboden zonder vergunning van Burgemeester en Wethouders onaangespannnen lij ofvoertuigeu en handwegen op straat te liten Deze vergunning wordt niet vereischt voor den igd noodig tol op en afladen Art 46 Bfl het brengen en afhalen van bezoekers Mar en van kerken sohauwburgen concerteh en Openbare plaatsen waar samenkomsten gehouden worden moeten de voerlieden bg het op en afrgden voor da toegangen de bevelen der politie gehoorzamen Art 47 De voerlieden die met hunne rijtuigen op de bezoekers van de plaatsen van aameukomsl in het vorige artikel bedoeld blijven wachten of ken komen afhalen zgn verpliekt zich te plaat en in de rij door de politie aangewezen Z zijn verplicht ook daar aan de bevelen der politie te gehoorzamen Art 48 De voerlieden die met hunne rijtuigen JB de rg staan mogen de volgorde waarin zü geplaatst zijn niet verlaten dan met vergunning en onder toezicht van de politie Art 49 Wanneer de Burgemeester in het belang der openbare orde het noodig oordeelt kunnen de bepalingen der drie voorgaande artikelen ook worden toegepast op niet publieke plaatsen en gebouwen waar samenkomsten gehouden warden Ari SO Het is verboden de openbare wegen te berijden mei aan elkander gespannen rij ot voertuigen Art SI Bestuurders van sleden moeten naast kunne sleden loopen en als de straaten glad zijn een teaw daaraan vastheohten dat zg door een gesakiki persoon doen vasthouden om het slingeren zooveel mogelijk te verhinderen Art 62 Bestuurders of geleiders van rg of voertnigen met honden bespannen moeten naast de honden gaan voor andere rij of voertuigen in tijds nithalen en terwgl dezen voorbijrijden hun rg of voertuig doen stilstaan De aangespannen honden moeUn steeds van een ranilkorf voonien zijn De bestuurder of geleider moet de honden aan een tonw riem of ketting vasthouden De bepaling om naast de honden te moeten en w aan een sterk tonw riem of ketting vast te moeten konden is niet van toepassing wanneer de handen gMfaanen lijn onder het rij of voertuig Art 63 Minstens eenmaal sjaars en verder zoo dikwijls ala Burgemeester en Wethouders dit noodig achten wordt ter pl atse door hen ie bepolen eene algemeene kearmg der rijtuigen die verhuurd worden gehouden door den Coiumissaria van politie bijgestaan door drie daartoe door Burgemeester en Wethouders benoemde deskundigen Iedec rijl i0sa bnwder moét alsdan de l Jieai in gebrnik of in bezit zijnde rijtuigen ter keuring aanbieden Zijn er op dat tijdstip in gebruik dan doet de verhuurder daarvan opgaaf en biedt ze op een nader door Burgemeester en Wethouders te bepalen tijd ter keuring aan Art 54 Als bij het doen der keuring of ook tusachenlijds aan eeuig rijtuig gebreken worden ontdekt mag daarvau geen gebruik worden gemaakt voordat het hersteld en goedgekeurd is Art 66 Op de goedgekeurde rijtuigen wordr ten blijke daarvan zoo op de sponningen van den bak als op hel onderstel het gemeentewapen en het jaartal of eene letter ingebrand Art 56 Rgluigverhuurders moeten van elk rgtnig dat zg zich aanschaffen binnen acht dageu aan Burgemeester en Wethouders aangifte doen Zg mogen geen rijtuig gebruiken of verhuren dat niet op de hiervoor omschreven wgs is gekeurd of herkeurd en goed bevonden Art 57 Eigenaars of hondera van honden moeten hen steeds doen dragen een halsband voorzien van een metalen plaat waarop de naam van den eigenaar of houder duidelijk is uitgedrukt Zij moeten tevens sorgeu dat hunne houden niet op den openbaren weg losloopen tusschen elf uren des avonds en zea uren des morgens Ala Burgemeester en Wethouders oordeelen dat een hond gevaarlijk is voor de publieke veiligheid zijn zij bevoegd den eigenaar of liouder schiftelgk te gelasten dien hond een muilkorf te doen dragen of wel binnen een gebouw of erf vast te leggen Art 58 Het is verboden zonder vergunning van Bargenmeester rn Wethouders koestallen ti maken te vernieuwen uf te vergrooten varkens op te hokken of te mesten Deze vergunning kan alleen in het belang der openbare gezondheid warden geweigerd Hee opbokken of mesten van varken mag nooit anders geschieden dan op een aleenen vloer zoodanjg bemeteeld dat de buren ei geen last van kunnen hebben en met inachtneming der voorschriften die Burgemeester en Wethouders voor de openbare gezondheid noodig zullen achten Art 69 Het is verboden zonder vergunninii van Burgemeester en Wethouders in gebouwen vaarluigeu of op erven te bergen of ie bewaren meatspeciën dierlijk of plantaardig afval bedorven vleesch visch of andere voorwerpen door welke stank of onreinheid wordt verspreid Ook is het verboden zonder gelijke vergunning van Burgemeester en Wethouders in de voorschreven plaatsen leder beenderen of andere staukverwekkendr voorwerpen te brandtn Van het verbod in het eerste lid van dit artikel is uitgezonderd koe en paardenmiat mits behalve op boerenerven bewaard in behoorlijk gemetselde ptuten of bakken Art 60 Eigenaars of houders van bgen mogen de korven of verblijven der bijen niet houden binnen de wateren der stadssingels ea daaa buiten niet anders dan met vergunning van Burgemeester en Wethouders Art 61 Melkverkooper moeten de emmers vilten of bannen waarin zij de melk vervoeren of rondgen met e n daarop aluitend houten of metalen deksel gedekt houden zoolang zg niet voor het uitmeten vau melk geopend moeten zgn Art 62 Oud roestverkoopers uitdragers en in het algemeen zij aan wier bedrijf verbonden is hel onder de hand iu n verkoopen van oud huisraad kleederen koper tin ijzer lood of touwwerk en andere roerende goederen zgn verplicht van hunne wion winkelen bergplaatsen schriftelijk opgaaf te doen aan den Commissaris van Politie binnen drie dagen nadat zg ze in gebruik hebben genomen Art 68 Zij moeten zorgen dat aan den hoofdingang van hunnen winkel of bergplaats een bord gesteld zij waarop hun naam en bedrijf in letters van olieverw duidelijk en van de straat leesbaar staan niigedrukt Art 64 Zij moeten een regialar houden ingericht naar een door Burgemeester en Wethouders te geven vooriohrift genommerd eu gewaarmerkt door den Commisaaris van Politie a n wien zij dit op den eeraten werkdag van iedere maand ter visie aanbieden Deze kan zich bovendien dat ten allen tg de doen vertoonen Art 66 Zü moeten dag voor dag en zonder open vakken daatin aanteekenen de namen voornamen beroepen en woonplaatsen der personen van wie zij koopen eu den aard de hoedanigheid en deu prijs der gekochte goederen Art 66 Zij moeten de door hen gekochte goederen gedurende nrie dagen na den dag van inkoop tentoonstellen Art 67 Wanneer de verkoopera hun onbekend zijn mogen zij de goederen niet koopen dan in tegenwoordigheid van twee bg hen bekende en den verkooper kennende getuigen wier namen voornamen beroepen en woonplaatsen zij made op voorschreven register aanteekenen In dit geval mogen zij de grkaohie goederen niet verkoopen binnen zes dagen na di a van inkoop Bij verkoop na dien termijn mogen tij de goederen liet afgeven dan na de namen voornamen beroepen ea woonplaatsen der koopera ir meergemeld ijTlgister ta hebben aaogeteekend Als zij dezen niet kennen mogen de goederen niet dan in tagenwoordigheid van twee bij hen bekende getuigen aan de koopers worden a egeveu terwijl vau de namen voornamen beroepen en woonplaatsen dezer getuigen iu gezegd register aanteekening moet geschieden Art 68 Zij moeten de hun verdacht voorkomende goederen voorloopig aanhouden en daarvan onverwijld kennis geven aan den Commissaris van Pol Art 89 Niemand mag zonder vergunning van den Burgemeester eenige aankondiging omroepen of dat door een ander laten doen dan door de daartoe door het Gemeentebestnur aangestelde pmroepera Art 70 Bekendmakingen van welken aard ook mogen niet worden aangeplakt dan op eigen panden en op plaatsen daartoe door het Oemeentebesluur bestemd of door de Wet uf den Rechter bepaald De aanplakking behalve op eigen panden mag niet geschieden dan door hen die daartoe door bet Qemeentebestuur zijn aangesteld of door de Wet of de rechtelijke macht aangewezen Art 71 Het is verboden openbare verlotinMo beneden de honderd gulden aan te kondigen o houden zonder vergunning van Burgemeester en Wethouders of zonder inachtneming der door hen daarMfl verbanden voorwaarden Het is insgelijks verboden voor het publiek openstaande muziek dans of acbermpartijen tooneelvoorstellingen of dergelijken aan te kondigen of te houden zonder vergunni van den Burgemeester of zonder inachtneming ifST door hem karaan verbonden voorwaarden Art 72 Wannee emand in een rij of voertuig of in een vaartuig op den openbare weg of op een openbare plaats iets vindt dat waarde Uiit moet hij dat binnen 24 uren aan den daarop rechthebbende of zoo dete hem onbekend is aan den Commissaris van Politic te hand stellen of doen ter hand stellen Indien de daarop rechthebbende zich niet binnen zes masuden aanmeldt wordt het gevondene aan den vinder afgegeven Art 73 Paarden vee of andere dieren kennelijk zonder meester gevonden wordende kunnen op laat van den Burgemeester in bewaring worden gesteld Zjj worden teruggegeven aan hem die bewijst daarop recht te hebben en tegen betaling van de gemaakte kosten van bewaring Indien de rechthebbende zich niet binnen tweemaal vierentwintig uren aanmeldt kan het in bewaring gestelde te zijnen bate en schade van wege Burgemeesler en Wethouders in het openbaar wordao verkocht of zoodat noodig geacht wordt gedood Art 74 Tot het coiistateeren van de overtiediogen dezer verordening zijn ook bevoegd al de beambten der gemeente Zij inaken van de overtredingen proces verbaal op Art 76 Aan de beambten van politie in de gevallen voorzien bij de artt 29 68 59 66 en 66 en aan de baggerlieden in het geval voonien bij art 87 dezer verordening wordt de last verstrekt tot het doen naleven van die bepalingen of tot bet constateeren vau de overtreding de woningen stallen achnren en erven binnen te treden ondanks de bewoners met inachtneming van de bepalingen der wet wet van 81 Augustus 1853 Staatsb No 83 Art 76 De overtredingen van de bepalingen dezer verordening voor zoovelle daartegen bg geane wetten of Provinciale Verordeningen siraflfen zgn hedreihd worden gestraft en wel die van art 6 8 10 16 24 26 26 27 31 32 en 61 roet eene boete van 1 die van art 3 4 6 7 9 13 16 17 18 19 20 21 22 23 34 35 3R 39 40 41 42 48 44 45 46 47 48 49 60 61 62 67 6 69 70 en 72 met eene boete van ƒ 1 tol 3 die van Artt 14 26 28 30 63 2e lid 64 66 62 64 65 66 67 en 68 met eene boete van ƒ 3 tot 15 die van Art 33 37 39 68 59 60 en 71 met eene boete van ƒ lo tot f 16 die van Art 2 11 12 en 29 met eene boete van ƒ 10 tot ƒ 15 en gevangenis van 1 tot drie dogen te zamen of afzonderlijk Aet 77 Bij het in werking treden dezer verordening houden op te gelden lo De Verordening van Politie vaatgeateld den 16 Juni 11 Augustus 1865 eu gewijzigd deu 8 October 1876 en den 1 Augustus 1876 2o De Verordening op de beweegbare braggen vastgesteld den 18 November 1873 Zijnde deze verordening aan Gedeputeerde Staten van Zuid Holland volgens hun bericht vanden 10 12 Januari 1882 in afschrift medegedeeld Ëa is hiervan afkondiging geschiedt waar het behoort den 21 Januari 1882 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BEHGBN IJZENDOOKN De Secretaris BROUWER j Snelperadrak van A Bbinkman te Qood BINNENLAND GOUDA 81 lai uari 15S2 1 De geruchten betreffende eene kabinetscriaia waarvan sommige bladen melding maakten houden aan Toch is het moeilijk te gelooven dat zg gegrond zijn Voor het ministerie bestaat toch geen aalileidiug lot aftreden en het vertrouwen dat het toluulor ook builen de Kamers geuool zal zeker met door de verwarde Iraoiaalatcmming in de Toeede Kamer geleden hebben Daur naast liet votum van vertrouwen der Eerste ICamer ook de openbare meening nog haar zegel aan dien weiisch lot aanblijven van de R eering hecht mag men verwachten dal de afslemminu van het traoluat althans get n politieke gevolgen zal hebbeu Giaterenmiddag ia weder een langdurige buitengewone vergadering van den Vliniaierraad gehouden Hen meent dat de Hinislera van Binnenlaiidsche Zaken ru van Koloniën het ininisierie iu allen geval tullen verlaten Toen eenigen Igd geleden Dr C H van Rhgii predikant bij de Hi rv G meente alhier te Rotterdam beroepen werd wna bg vele leden der gemeente de vrees groot dat men den gearhien voorganger zou veriiezen Des te grooler waa de blgdaphap toen men zijn besluit vernam om voor het beroep Ie bedanken Aanslonds ontstond bij velen de wcnsoh om hnunc erkeulelgkheid vour dat bealuil te toonen door aanbieding van een stoffelijk blijk van waardeering en dit werd den heer Dr vau Uhijn dezer dagen overhandigd namens vele leden zijner gemeente In de gisterenavond gehouden vergadering van de M Gouda eu Omstreken der Hollaulaehe Maatschappij van Landboaw is lol Bestuunlid benoemd in de plaats van den heer H J Peters die als zoodanig bedankt had de beer D C Samsom Den heer D Kóring alhier werd de zilveren medaille nilgereikl door hem behaald op de Algemeene Tentoonstelling te Schagen Voor de Algemeene Tentoaustelling dit jaar in deze gemeente te houden werden door de Afdeeling 2 gouden en 2 zilveren medailles uitgeloofd Voorts is door de Bestuursleden der afdeeling de hh W Grootepoa A vau Veen D Nngleren A Jonkheid en D C Samsom ieder ook eene medaille uitgeloofd Verder zijn eveneens medailles uitgeloofd door de hh J Breebaart C S B Smelt A van de Weg J W Schouten J van Sonsbeek D Samsom C O tan der Post en D Karing Donderdag 2 Februari e k heeft eene gewone Tsrgadering plaats van de Afd Gouda en Omstreken van het Nederiandsoh ProtesUntenbond waar de heer A L Schmidt een debat zal inleiden over kei onderwerp Wetensohap en Godsdienst Deze vergadering ia overeenkomstig het regleroeul alleen loegankelgk voor Dames en Hwreuledeu De Afdeeling Uiterlijke Welsprekendheid der Liedertafel Apollo bezorgde d den dier Vereenigiug Zondag een gezelligen hoo t genoegelijken avond Zij voerde allereerst op een drama getiteld I e ter tan en Koopman welk aluk niet naliet den vereischlen indruk te weeg te brengen Met belangstelling hier en daar met ingehouden adem volgde het publiek de verwikkeling en de ontInooping De heeren die daarin een rol vervulden kweten zioh verdienstelijk van hun taak en oowel de rol van ra Hoge als die van Wentel werden behoorlijk weergegeven Herman en Frant waren eveneens in goede handen en Pieter mog evenmin onvermeld blijven De slot scène vooral werd aangrijpend gespeeld zjj maakte zulk een indruk op het publiek dat dit zelfs geheel en al vergat de acteurs terug te roepen Hoewel geen vrienden zg nde van overdreven appUndissement meenen wij dm de heeren na drie bedrijven spelens de eer eener terugroeping hadden verdiend Tot nastnkje werd gegfven het bekend blgapel Groole lui dal ook th de lachspieren in beweging bracht De zennwaehtige burgemeester werd aardig weergegeven Grootkoofd en van 3 ibel en eveiizoo de boeren Doros niet het minst verdiener lof vour hun ving spel Z itPrdagttvonil werd in deze gemeente een nieuw magazijn geopend dal d tor zijn smaakvol uiterlijk aansuMak maakt op vermellKng in dit blad Wij bciioeleii tiat vi n Gebr Kamphuizen specialiteit in Uffie lb en chocolade Goune C No 5 hetwelk door keurige étalage eu schiilerende terlichiiug uitmu il Zaterdag en gisterenavond waren er voortdurend vele loesoWuwers voor het huis op Ie merken lat teker een nauere beaohoufiug alleszins waard is Het is een nieuw sieraad voor de gemeente Zalerdagavond had in de zaal Kunstmiu der Sociëteit Ons Genoegen een opera voorstelling plaats door bet Groninger Opera gezelschap onder directie van mej H Ledwiuka Opgevoerd werd Der PtUiUo ton LonjutnmH komische Opera iu 3 aden van Adam Voor hen die hunne eisekeii niet bijzonder hoog stelden en niet iu vergelijking Iraden roei de nitvocriug van het Roiterdamsch Opera geztUchap waarvan Zaterdag 21 Jannen vele iugezejlenru deter gemeente dezelfde opera zagen was er allenins reden om over de uitvoering tevreden te zijn De heer Soiin die voor CAapeiati op hel programma stond was door feu kleine ongesteldheid verhinderd op te treden iHjj werd vervangen door deu heer Knrth die met Ikej Ledwinka eu de hh Eiisliu en Lnders mei genoegen gehoord werden v Hen deelt ons mede dat L Gewaltig bakker v nhel Weeshuis alhier Doad rdag 2 Febrnari e k den dag herdenkt dat bij 2S jaar geleden als loodanig ia dienst trad In den sohaakwedsirgd tnaeohen Alkmaar en Gonda heeft hel gezelschap Nil sine labore van Alkmaar de partij opgegeven tegen Palamedea van Gonda De wedstrijd beeft geduurd van 1 Uei 1881 tot 28 Januari 32 eu in dien lijd zijn dertig letten door beiden gedaan Onder de post en bnipkantoren in Zuid Holland die te beginnen met 15 Maan a s tijn aangeweteq voor de dienst der pakkeipoti komen voor Aarlanderveen Alphen Ammrrstol Bergambacht Berkenwoude Bleiawgk Bodegraven Boskoop Capelle a d IJsel Gonda Gonderak Haastrecht Halerswoude Hekendorp Uillegersberg Krimpen a d Lek Krimpen a d IJssel Lange Ruige Weide Moordrecht Nieuvrerkerk Nieu veen Ouderkerk a d IJssel Oudewater Reeuwijk Schoonhoven Stolwijk Voorburg Waddiniveen Woerden Woubrngge Zevcnhoisen en Zwammerdam Hazerswoude heeft geweigerd conoenie te verleenen voor den stoomtram Leiden Gouda Het Haagaohe Dagblad schrijn het volgende In de werkplaats van den heerA Van der Pnlte marmerbeeldhouwer aan de Veenkade te s Hage hebben wij een grafmonument bezichtigd dilt zonder overdrijving een cktff tCoeuvre zoo van teekening als van bewerking mag genoemd worden De tombe is met nitsloiling van de dekplaat welke uil een gepolijste blauwe zerk bestaat geheel vervaardigd uit wit marmer De tijstukken tgn en relief met olijfen lauwertakken en met kunstig bewerkie randen versierd Op de dekplaat bevindt zioh aan het hoofdeinde een in wil marmer gebeeldhouwd kussen waarop de familiewapena in zuivere teekening gebeiteld zijn Aan het ondereinde zgn op een keurig medaillon in het midden van een lanwerkrana de symbolen van geloof hoop en liefde nitgehouwen terwijl op de vier hoeken keurig bewerkte wit marmeren immorlelleukransen prijken Het geheel zooals wij zeiden een kunatatuk wordt gedekt door een uit zink en ijter vervaardigd dak