Goudsche Courant, woensdag 1 februari 1882

An de l Tan den tohouder afgereten en van den derden reed de trein bet licbaam midden door De heer dr N J B Kappeyne an de Coppello oud rector ran bet gymnaaium te Amsterdam vroeger rector van bet gymnasium albier is Zondog ochtend in den leellgd van 62 jaar overleden Staten Oeneraal ëibsts Kaheb Ziuitg van Zaterdag 28 Januari In dece litting zgn alle overige hoofdstukken der staatsbegrootiiig aangenomen Bg het hoofdstuk Financien werd de taatslotery sterk bestreden De minister van Lyndeu meende dat geen partiëele greep in het belastingstelsel moest gedaan worden met het oog op de belastinghervorming Naar aanleiding zijner woorden dat hg niet wis of het hem gegeven zou i jn nog eene middeleuwet te veidedigeu drukte de beer de Baadt de hoop uit dat het kabinet niet wegens de verwerping van het traolaat met Frankrijk zon aftreden maar aanbigven om de belastLn hervormiiig tot stand te brengen De minister van Lynden beilaiikte voor die met algemeene toejuiching ontvangen woorden maar kon niets verdt r mededeelen omtrent de gevolgen der verwerping van het traclaat Op nieuw hoopte de heer Óremera dut de algemeene wensch der kamer tot behoud van het kabinet invloed op de beslissing zou uitoefenen Ook dit nerd algemeen toegejuicht De heer Viruly besprak in deze zitting de verbetering vau de vaart tusschen Amsterdam en Hotterdam en wees er op dat de voorname reden der vertraging hierin gelegen ia dat de Staten van oord eu Zuid Holland en de Regeeritig het niet eens tgn over de richting va i dat kanaal in de nabgheid van Gouda Hg herinnert aan de bgzonderheden der zaak en van het gerezen geschilpunt en doet daaibij uitkomen welk groot belang Oouda heeft bg de richting die door de Prov Staten vau Zuid Holland geweuacht wordt Hg ton t ten hoogste onbillgk achten een dusdanig kanaal te maken van Amsterdam naar Rotterdam en daarbij Gouda uit te sluiten Hij verlangt op dit oogenblik geen antwoord van den Minisier maar beveelt hem aan de zaak in nadere overweging te nemen Daarna bespraken de heeren Van Limburg Stirum Pgls Nobel Van Voortbuijzeu Thooft Stork en Huydecoper nog onderscheidene punten De Minister van Waterstaat heelt met belangstelling ri oudersehridene punten door de sprekers aangevoerd gevolgd Omtrent den waterweg vau Anialei am naar Rotterdam door den heer Viruly ter sprake gebracht treedt ook de Minisier in een overzicht van de loop der zaak van de medewerking der Regeering en van de restrictie door de Staten van ZuidHolland omtrent de richting vau het Kiiuaal gemaakt Die richting zou 3 a 40U OOU meer moeten kosten alleen omdat Gouda de tolheffing wrnscht Ie behouden evenwel hoopt hg dat de gelegenheid zich zal voordoen om de zaak tot oplosiiug te briingen Staten Oeueraal Tweede Ka heb Zitting VHn Vrgdagavond 27 Januari In deie zitting hebben de ministers lan financiën en van koloniën nogmaals krachtig het handelstraotaat met Frankrgk verdedigd en nadrukkelgk betoogd dat art 21 onze vrijheid omtrent de heffing van uitvoerrechten eu de kustvaart in ludié onaangeroerd liet Het tractnat werd andermaal bestreden door de hh Keuchenius Haffmans en van der Hoop Na aanneming eener sluiliiigsmotie trok de beer van Houten zgn amendement op art 1 in daar de regeering het onmogelijk noemde Het tractaat met Frankrgk werd teu slotte verworpe me 46 tegen 32 stemmen De Minister van binuenl zaken heeft aan de commissarissen des konings medegedeeld dat door hem wijziging gebracht is in de bewerking der sterfiestatistiek De bewerking der sterfte naar het geboortejaar eh naar den burgerlgkeu stand wa niet alleen zeer omslachtig maar beantwoordde ook weinig aan het doel De sterfte toch van eenige groote gemeenten en die van alle kleine gemeenten der provincie Ie zamen werd maandelgks bewerkt en in boekjes èn in maandstaten die van andere groote gemeenten slechts ih maandstaten Het gevolg hiervan was dat men aan het einde van het jaar wel een overzicht had van de sterfte in het geheele jaar voor zooveel die in boekjes was overgebracht maar niet voor zooveel dit alleen was geschied in maandstaten omdat deze eerst in één jaarstaat moesten orden overgebrachF De afconderlgke bewerking der sterfte van de 31 groote gemceeten en die voor de kleine gemeenten da provincie zal dus in het vervolg weder geschieden in sterfteboekjn terwgl de afzonderlijke bewerking der sterfte van die gemeenten die Igdena de jongate volkstelling binnen de kom eene bevolking hadden van minstens 6000 zielen voortaan aan het departement zal worden verricht Het volgende toont aan hoe soms door een goedewet juist het tegenovergestelde kan wortleu bereiktvan wat zg bedoelt In een onier provinciën is eenopenbare ofschood door particulier gelii aangelegdeweg en op dien weg slaat een tol waarvan de gaarder tevens kroeghouder was Nu moest de man volgens de Draukwet van het houden der kioeg afzien maar voor de keus geplaatst tusscbeu de draukslijlerij en het tolgaren koos hij de eerste legde het tolgaardersambt neer en zal niet vervangen worden De weg is dus thans vrg en wel tot zoo groot genoegen va van vele doorrijders dat zij hun blijdschap over het uitgewonnen dubbeltje niet beter weten te nnen te geven dan door bg den extolgaarder maar permanenten tapper een stevigen borrel te drinken Jm t Cl Naar wij vernemen heeft de ontvanger der registratie te Meppel de heer S R zich verwijderd ïoen hij den inspecteur der registratie ter opneming van zijn kas en zgn boeken op zijn kantoorZBg aankomen heeft hg aan de dirnstbude gelaat dat zij moest zeggen dat hg niet te huis was hg is de achterdeur van zijn huis uitgegaan heeftzich naar den notaris T begeven van deze ƒ 13ÜUter leen bekomen vervolgeus is hg naar den notarisSluis grgaan om van dezen ook geld te Ireiien doch heeft niets gekregen beeft daarop een wagengenomen is naar Dwingelo ten huize van de aldaar wenenden notaris S gereden van waar hg naarBeileii is gegaan en heeft daar in den trein plaatsgenomen V nar hg verder is gebleven is niet bekend Of hg ook geld van den notaris te Dwingelo beeft bekomen wist onze berichtgever niet P D C Vergelijkingen van de weersgesteldheid op verscheidene plaatsen hebben de uit waariiemingeu ontstane voorspelling dal helder vriezend neer vuur deze streken zou uitblgven lol duavei bevestigd Niettegenstaande de barometer etu zoo hoogeii stand bereikte kwam de wind steeds uit het Zuiden en daalde de thermometer ni t noemenawaard In bel Shooge Noorden is het zacht wiiiterwedir zelfs op laJsland In het Zuiden van Europa vroor het beIrekkelgk hard reeds dlze geheele raaaud Noch thans wordt onder zulke omstandigheden zelden de lente bereikt en zoo voor dit weslelgk deel de wiul r niet zoo ernstig intreedt behoeft men geen pessimistische gevoelens te zgn toegedaan om zich eene buitengewoon koude leute voor te stellen VVniil verplaatsing van lucblstrootn volgt noodzakelijk evenals op zonneschgu regen op droogte iiiittighci l volgt Geen zweem van dorheid hebben uog de weilanden vertoond In het begin van deze maand bloeide Helleborns niger met hare fraaie helder wille bloemen Aan den zoom van het bosch staat hit sneeuwklokje al lang boven den grond en de primula veris neemt ook al deel u n de versohgnselen van een vroeg voorjaar door hare bloemen te vertooneii In de kassen en kweekerijen wordt brandstof gespaard en toch menig bloeiend gewas aangetroffen Maar de zon ontbreekt die kleur geeft aan de bloem eu gezondheid aan de plant Hel levenwekkend zonlicht was in de lauUte drie maanden bgna geen dag onverstoord waar te nemen L C Over de invoering d nieuwe marine sabels ü ƒ 38 per stuk schrgft de Midd Cl het volgende Op schadeloosstelling uit s lands kas voor deze uitgaaf bestaat zeker niet veel kans Het komt ons echter billgk voor dat ten minste de afgekeunie sabels eerst van rgks wege onteigend worden Aan de verklaring dat het algemeen nut die onteigening vordert zoude wetgevende macht Ja maar een mouw dienen te passen In de plaats van er een mouw aan Ie passen was bet beter dat de Kamer er bij den Minister een stokje voor stak nl voor het nemeu vanzulke besluiten A N De verschiiiende departementen van de Nederlandsche raaatschsppg tot bevordering van nijverheid zgn zooals vroeger gemeld werd door het hoofdbestuur der maatschappg uitgenoodigd de vraag tebeantwoorden in hoeverre de ondervinding heeft geleerd dat het afschaffen der ootrooiwet in 1889 voor de Nederlandsche ngverheid voor of nndeeligis geweest 1 Door het bestuur va liet dtpartement Utrecht is eene commissie bcnoerad ny laarover rapport uit te brengen bestaande uit deStéeren E E Siokinghe J C Evers en Ed K Roberts Teneinde te kunnen geraken tot eene beantwoprding der vraag berustende op feiten en op depraoigk hebben de genoemde heeren besloten ziqh te wen den tot de voornaamste fabrikanten en technici in die gemeente op wier fabricage of uitvindingen de wederinvoering eener ootrooiwet van invloed zou kunnen zijn Zij heeft hen uitgenoodig l op Dinsdag 31 Januari a s des avonds eu 7 uur eene vergndeiing bg te wonen in het gebouw voor kunsten en wetenschappen alhier teneinde alsdan over bovengestelde vraag laii gedachten Ie wisselen Van de antwoorden die op deze vraag inkomen zal het groolendeels afhangen of het hoofdbestuur al of niet bij de regeeriiig stappen zal doen teneinde te trachten de wederinvoering eener ocirooiwet te verkrggen Een onzer vooitreffelgksle schilders Bakker Korff is Zondagmiddag overleden Men weel dat hg groolendeels zich zelf heeft gevormd en zich een genre schiep waarin niemand hem evenaarde Zijn zeer zorgvuldig behandelde en tot de kleinste détails uitgewerkte typen met hun karakteristieke accessoires zijn oude vrouwtjes en bedaagde matrones zéó waar en geestig weergegeven zijn ieder bekend Zij waren ook In het buitenland gretig gezocht Bakker Korff was in zijn jeugd eenigen tijd op de Haagsche Academie zijn verder leven sleet hij e Leiden Op verzoek van de Nederlandsche regeeriug is te Louilen aangebonden en is de uillevering aan de justitie hier te lande gevraagd vau dr E N G die in den nfgeloopen corner geruimen igd te s Gravenhage Kort na zgne afreis uit Nederland tocb is gebleken dat dr i onder de valsche namen van W precht en Steininaun quasi een pakhuis var koloniale naren te Rotteruam gevestig l had welke onderneming ten duel had om tegen vooruitbetaling door middel van een postwissel handelsartikelen zooals ihee koffie suiker boter i nz af c livenn Verschillende buileulundsche neriiigiloendeu vuun u nilijk Duitsche verlakt door den buitengewoon lagen prijs w iarvoor Ie goederen in udverlentiëii wenl n aaiigebuileii zonden bet geld vooruit aan den kuupninn Wijpreclil te Rotterdam in de hoop binnen eiikile dagen de reeds betaalde ariikekn nun het adres te zullen nutvangen Nu de afzending der somniin vi rnaineu zij echter niets meel zoodut min tol ili zekerhelii kwam het slachtoffer van een sluwcii litdrieger te zgn geworden Aangezien deze oplichirrgen hier te lande gepleegd zgn zal de verdachte voorden Nederlandschcn rechter moeten terechtsi iaii L I J II lll l llill I III Biiiteiilaiidscti overzicht Heden zal het Journal offkifl het nieuwe Franscbe kabinet afkondigen Het is aldus samengesteld De PreyoiurI builenlnndsche zaken en voorzitter van den Baad Siiy ünauoiën Ferry openbaar onderwgs Goblet binnenlaiidsche zukin Humbert jusii le Billol oorlog Jaureguiberry marine Varroy openbare werkei Tirard landbouw Oochety posler Jen Het ontslag van het ministerie Gambetia is dus atngenomen Naiunrigk is de val van dit kabinet nog schering en inslag in de Franscbe couranten Het oordeel is natuurlgk veraohillend al naar de gezindheid der bladen Nasr het ons voorkomt is de heer Gambetia volstrekt niet onraogelgk geworden En om het vraagstuk waarover hg viel en om de wgse waarop het geschiedde zal hg niets van zgne kracht verlieten integendeel meer aii ooit zal bigken dat hg de sympathie des lands bezit en alleen de kamer heeft bewezen dat het niet mogelgk is met haar groote vraagstukken af te doen In plaats van te denken aan de groote hervormingen waarvvor tg gekozen is heeft zg slechts gedacht aan het verlengen van haar eigen leven allen die niet zeker van hun zetels waren hebben uit zelfbehoud het ministerie vermoord Het is zeer wel mogelgk dat Gambetta dit vooru t vermoed heeft eu alleen de onmacht der komer duidelgk heeft willen maken Althans zgn heeogssn zal slechts zgn eeu reouler four munx lauier Hel Journal dti DSali zegt dat onder de 268 leden die voor de aanneming der laatste paragraaf van bet voorstel der oommissie voor de grondwetsherziening gestemd hebben zich 70 afgevaardigden der rechterzijde bevinden De 128 republikeinsohe afgevaardigden die zich tegen het kabinet verkUarden behooren bijna allen tot de uiterste linkeragde of tot eene groep welke zich sedert eenige weken trachtte t vormen onder den naam van radicale linkerzgde men vindt intusscben onder hen ook eenige le n van bet voormalige linkeroentrum en van de voormalige republikeinsche linkerzgde Het is niet van belang ontoloot om op te merken dus gaat het blad voort dat de repnblikeinen der Kamer die voor bet Kabinet stemden 218 in getal zgn en zij die zich voor de oommisaie verklaarden 198 De meerderheid van 50 stemmen welke het voorste der cotBmissie verkreeg is dus alleen te danken ua den steun der 70 leden van de rechterzijde zouder dezen zou de oppositie met 20 stemmen in de uiinderbeid gebleven zijn Het is dus door eene wezen Igke coalitie Welke zich van de heeren de Vinnen de Csssagnao tot de heeren Duportal eu Tony Bévillon uitstrekt dat het ininisterie Gainbetta is omvergeworpen In de voorafgaande stemming over het smendemeut van den heer Barodet heersohte meer verdeeldheid ouder de rechterzijde Slechts 27 barer leden verklaarden zich voor het amendement en zelfs eeu tiental tegen doch bg de daarop volgende stemming brachten alle met uitzondering van vier hunne stem tegen het Kabinet uit Gic eren is de Duitsche rijksdag gesloten en heeft het Pruisische Huis der Afgevaardigden een aanvang gemaakt met de behandeling der begroeting De minister van financiën deelde mede dat als een gevolg der nieuwe Bijkskegrooting het oorspronkeIgk aangeboden Pruisische budget in dier voege eene wijziging onderging dat de malriculaire bijdrage van Pruisen met 6 839 443 M werd verminderd tn de leenidg van 4 966 700 M kon ingelrokkeu worden Het wetsontwerp lot invoering van het tabaksmonopolie in Duilschlaiid is aan de verschillende bondsrepeeringen meegedeeld In de tnenorie van toelichting wordt verklaard dut de Rijksregeeriug van de opbrengst slechts de som zal behouden welke met het liodrag der legeiiwourdige liib iksbelasling gelijksluul het overige z ii ondir de Sia en worden verdeeld ten einde aan drze de midde en te vrrschiiffeu om tot eene belasiinghcrvoriniug over Ie gaan In Pruisen zal hit nanüee dut den Staat toekomt aan de volkomen afschaffing iitr Klussenstcuer bestied nordiii ISuveudien zal de Reneering ten behuiiedergemeei ten vau de helft der opbrengst van de groiidb lasting afstand duen De onderhaiideliugcu uier liet handelsverdng tusschen Zwitserland en Frankrgk schgncu eindelgk met rrn guusiigeu uitslag bekroond Ie zullen worden De slui ing wordt thans spoedig te gemoet gezien De invoer vau vee uit Zwiiserlund in Frankrgk is thais weder door de Frunsche regeeriug vergund De groote raad van Bazel heeft een voorstel om wettetgke bepalingen ugen woeker te maken met ingenomenheid ontvangen en ter beoordeeling aan le Uegerring gezonden Wij hebben gimeld dal de nieuwe Italiaamcke kiiswet is uangeiiuinen en afgekondigd en wyi bet reeds eenigpii tgd geleden is sedert wg hure btginselrii uiternzelicu kan hi t zgn jmt heulen de buofdbvpaImgeii die omlreiit kieslievoegdhefd Ie herhalen Algeiueene ventjsclueu sgn bet lialiaanaoh burgerrecht leeflgd un 21 j iren en de kennis van lezen en aohrgven Daarenboven moet in u öf 19 80 lire in de direce rgksbelusling betalen óf de lagtre school volgeut de wet heben afgrloopen Het uuiilal kiezers dal gemiddeld 632 000 bedroeg tal bierdoor stijgen lol 2 600 000 In bet oordeel der openbare ineeuing in Engehind over Egypte is in den laaisien tgd eene niet onbtlungrgke wgzigiiig gekomiii wsarme e de laattte vergaderingen van den miniaierraad ziou hoofdzakelijk hebben beziggehouden Hel publiek eigoht voor alles de verbreking van de overeenkomst met Frankrgk om gezamenlijk te handelen Of het baudelstractaal daarvoor al of niet de prgs tg liever geen handelstraclaat dan tloh dieper te werken in dete eeuigatins avontaurlgke onderneming Engciaid heeft aan de mondingen van dan Ngl slechts twee taken noodig in de eerste plaats ongehinderde doorvaart door hel Suezkanaal en in de tweede plaats een welvarend en sterk Egjrple dat die vrge doorvaart kan beschermen Voor dit laatste doel werd de financieele controle ingevoerd die echter moet ophouden toodra men Egypte veilig san eigen krachten kan overlaten Zoo spreekt de opeubare meeniug tich uit in Vatig Neut en Timei en als wg de bron zoeken van dien ommekeer zgn wg misschien niet ver van de waarheid af met te beweren dat Engeland zich vrg wil hoqden van elk bondgenootschap op speciale punten om bg mogelgke Europeesobe verwikkelingen de vrgheid te behouden in het oude welbekende hoekje te kruipen waar geene slagen vallen De Efdctenleurs IV Amsterdam 30 Januari 1882 De afgeloopen week bracht geen verbetering aan Byna alle noteeringen waren lager dun op den F 21e De finantioele crisis te Parijs voornamelgk gesproten uit de ontembare speelwoJUe van lieden ionder kapitaal deed baar invloed alom vooral te Weenen en New York gevoelen In t laaist der week kwam er eenige verademing Onze beurs hield zich zeer goed er was tegen lagere prijzen veel kooplust BiNMÏNLANDSCHE WAAEDÏN SlaaiffonduH Met uitzondering van 78 die verbeterden waren onto Slaatsfondsen ü voor drieën lager Prauelóiaitgmi Paleisloles stegen V overigens alle soorten lager Amst I j a B Gemeeutecrediet 1 pCt Sfooncegltningen Er valt in deze rubriek geen enkele verbetering te vermelden Centraalwuarden moest hun avans weer prijs geven de aand verloren 2 t de geslemp obl i j de uitg scli l tVoorts verminderden a ind eipl mg ♦ do Ned Ind 8p 1 do Bijnsp volg 1 4pOt obl do l s RpOt oW do IVt Boïtel aand it gest obl do 3 obl Z O Spw i j pCt TramKttyleeniitgen Hier kunnen althans eenige verheffingen worden genoemd Kgtuigv ging 2 Bolt tram 6 Gooische do vooruit Amst Omnibusmij verloor 1 Zuider tram 2 pCt Indiutrieele Kaarden Ook in deze soorten kan bgna gren enkele rijzing vermeld wurilen De aand Kanaalmg waren do Kasv 2 pGi beter Aand Ned Bk bleven onveranderd 280 doch overigens is voor de meeste soorten daling te constateereii Aand Afr Hv gingen zelfs UpCt achteruit Aand Haudél g i è Indische Bank 2 i Rott Hv 17 Ja M Nederland I Zeeland 2Vs f EuKOFEESCUE WAAEDEN 8taattJon UeH Hongaren waren ineereudeels lager Leening 67 zelfs 3 pCt papierr 6pCi goud 2 6pCl goud 2 alleen 4pCl goud verbeterden l j Van de Oostenrgkers aareu zoowel de papier als de zilverrente cirea beter doch de goudrente moest l t pf j geven Bussen meereudcels lager 6e Serie hooger eu de Oosterlecniugen circa hooger Adm Hope en Co verluren iVis adiö Haiub i Be Serie if 2 l l 86 l 4 78 67 69 s O 1 pCl de overige circa Pbnugeczeu verloren IpCt Spanjaarden waren ook lager voor de l t Builenl bedroeg de vermindering is o Binneul t 1 pCt lurkije verloor ii s pCl Egypte 5pCl do onveranderu Fremieleenutgen Ook hier tgn enkele verbeteringen If vermelden cooals voor Theistluten die 1 t Oostcnr 64 die i Weenerl die 3 tn Pruiss die 2 pCt stegen Aebleruilgingen Hungurin l Oosienr 60 2 68 1 Rusl 64 2 66 Z Ser ische 5 Mudridl 2 j en Turken Spoorwegleenimgen waren evenmin gniisiig Theiss aand verloren 1 do obl l j Vict Ein l s Z Ital Vi i f O l s Blisab ttisela 2 WartohauBronib o Weenen 1 Ook Russen meereuileils lager Gr Mg aauil 2 ii 3pCl Hyp lt Baliische s Bn i éraj aand 2 a de obl beier Chrak Azow l Jelez Orel 2 Kurkek ühark l Lus Sew du Morsch Sysr de anders i f f K n paar oimnileriBgen zgn Ie vcrmrldio nl voor Iwaug Dombr die 4 en Muak Kursk die s erbeterliii ndnilrierle waarden Aand OjsI Uuug bk muesteu weer P j prijs geven overigens geen uoemeuswaarde rrranderilig AMIKUtaAKSCHB AABliw êbatefsmdten Obl Ver Si 75 sloten P orida s s Hexiciuen 1 h t l iger B tiliuuen 76 verloren l ii do 63 j do 86 i Columbianen l t Kcnadors 4 6pCt Peru 2 6pCt du l Venezuila 1 pCt Spoorwe letningen In dezcsoomu nerd de markt in het laatst der wiek vaster eu tgn zelfs enkele Maugrgke rerbeieringeu ie vermelden zooals Clev M V riioii ceri die 8 Ju Pacific Hoofdl eert die 6 verbeterden De meeste soorten sloten echter lager All Pae Ie Hyp S i Col Exi eert 21 en Louisv Nashv 4 dit tijn de voornaamste dalingen Induêlrieele waarden Coloradi obl moesten 3Vt du eert V prgs geven Maxwell sb do inc bnds ouveranderd PaoLoiiOATii UMn 6Vi pC T P S De hoop dat de uienwe week gunstiger tonde openen werd niet verwetenlgkt Wel wareu de openingskoersen gunstiger docb de verhoogiug der geldkoerten deed reactie ontstaan De Engelsobe bank verhoogde het disoonto tot 6 pCl de Brussclsche tol 9 de Nederlandsche Bk verhoogde ook haar geldkoersen met i pCi zoadat het wissel disconto 5 pCl bedraagt De daling der fondsen had eobler ook aankoop door kapitalisten ten gevolge die na hunne op prolongatie gegeven gelden opzeiden waardoor dete reule tol 6l t sleeg Ook droeg de groole vraag naar geld op prolongatie daartoe mede Van onzu Staatsfondseu waren integralen envieren lager Centraalwaarden verloren a e aand Afr Hv 4 Handelmg a Nederl Zeeland 1 Oostenr Bussen Spanje Turken Egypte Florida Mexico lager Columbia 1 vVarschan Weenen l s lager Voor Am Sp bedroegen de verlieten a l doch All Pacific s hooger GEVONDEN en aan het Bureau van politie gedeponeerd Een Corobet KEXXISGEyiXG Dt BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda brengen ter openbare kennis dal Ier voldoening aan art 69 der Wet van den 4 Juli 1860 SlaaMtad So S7 affchrifien van Processen verbaal betreffende de benoeming van een lid van den Gemeenteraad bedoeld bij de artikelen 62 en 67 dier Wet zijn aangeplakt aan den ingang van den Korten Groenendaal alsmede dat gelijke afschriften op de Secretarie der Gemeente zgn nedergelegd alwaar daarvan inzage kan worden genomen op lederen werkdag van des morgens tien tol des namiddags een ure GOUDA den 27 Januari j882 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER EBNNiSQEVINO De BURGEMEESTER van Gjoda gelet op Art 7 der Wet lau den 4n Joh 18 50 Staattbiad n 37 regelende hel KIESEEGT enz iioudig t de Ingezetenen dezer Gemeente uil om zoo zij elders in de Directe BelBstingen mogien zijn uangtsl igen daar van vóór den l n Fcbruarg uanslaande te doen blijken door overlegging van het Aanslag Biijtt of een uittreksel uit de Kohieren dier Belastingen zullende tot de overneming dezer bewijzen ter Pl alseIgke Secretarie worden gevaceerd dagelgks van de voormiddags 10 tot des namiddags 1 ure mét uilzondering van den Zundug Gouds den 30 J inuari 1882 De Hurgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZENDOOEN eboorteen üterftestatlstiek dy g eineente GOUDA December 1881 Geboren 28 Jongens en 39 Meisjes lotaal 67 OVEBLEDEN benden 1 jaar 15 M 9 V totaal 24 van 1 5 4 4 8 B 14 1 2 3 14 20 2 2 20 iO 3 2 6 60 65 1 2 i 3 66 80 6 5 II boven 80 1 1 so M 7 ¥ totaal 87 Letekloos aanoeqevem 3 M l V totaal 4 Als overleden aan Pukken zgn opgegeven twee m retp l en 4 jaar beide in G 14 en 3 v reap 2 er 24 jaar beide in O 121 en46j in E 18 Burgerliike Stand OEHORKV Jao Eliubelh oiden F dr Vteger ea C Keparon 28 Oirnelis ouders A J tau t ti en i Vtrkail Headnk oaden il Z nlToort en Hapgfl Hciuardua Theodurua oudera V J de Voa en J M saMaanen Govert uadvra F L vaa drr Msctar co Q vgnBuuruu 29 Autje oudtr V N Tuijnenbnrg Maya SBü raa Urawen Ileadrili Carel Tbeadwir oalera 11 CLT Jausaen en A H Vi riroed Cofnelia oudera A de Jong va V van di r Hgl 80 Trijntje oudiraD J de Itena en t Blo n Wilbelmiis Hnllerlus H nncus oudera W H Knapen en J H Staglisis Johanaea Adrisnas oudera F Klavervrld en G J Soelleman OVERLKDEN 28 Jan M J van Ooiklen huiavr vaa L Boot 7j H C van der Zaan 1 j 4 m 29 J W den Brixder 1 j 10 m A VVajos tg j SO S Dubbel 7 n I KoeoMB 4 m A de Bram 65 j 10 ro M Lmgeratmat 1 j lm Derde Lijst VAN giften afgestaan ten behoeve van de weduwe C Groenendal die met vijf kinderen onverzorgd achterbleef M K f W V ƒ 2 60 N N 1 J H B ƒ 1 V d L I H ƒ D L ƒ 1 V B O 30 per maand J J B D ƒ 2 H M C 2 T G I J H B M ƒ 2 60 C V L ƒ 1 T K ƒ 1 N N ƒ 1 W B ƒ 1 P ƒ 1 N N ƒ 0 60 A B V L f 2 60 V d S ƒ J v D 1 W ƒ 1 C B ƒ I O d V ƒ 1 D S ƒ 2 60 J ƒ 0 80 J B ƒ 1 N O ƒ 0 60 G H ƒ 0 60 L V d L ƒ 1 N V d G ƒ I J B ƒ 1 P K ƒ 0 60 V L ƒ 1 F M Jr 1 P J f I T V E ƒ 2 J M I J S ƒ 0 60 B ƒ 1 H E l D M ateO M M ƒ 1 E S ƒ 1 26 A V 1 G W ƒ 0 60 mevr M ƒ 1 mevr E K ƒ 1 V d M ƒ 1 mej d L ƒ 1 J P M ƒ 2 60 W D P ƒ 0 60 B ƒ 1 W H H ƒ 1 H R ƒ 1 S ƒ 1 r M ƒ 1 N N ƒ 0 26 V L ƒ 0 60 E ƒ 1 A V 0 50 N N ƒ 0 60 v H ƒ 0 60 A D 1 60 Wed S H ƒ 1 J J B 1 C D F ƒ 2 60 Wed C d M ƒ 1 Mevr K