Goudsche Courant, vrijdag 3 februari 1882

Vrijdag 3 Februari I ü o2 R T L y 3 0 en S 1 60 G A O f 1 N N ƒ 5 P B 0 26 N N tea Cottpou ƒ 2 47 roriUr vervolgd ADVERTENTIËN Aan allen die éns ter gelegenheid vanons 25JABIÖ HUw lIJKSFEEST blgkenvan belangstelling ganu betuigen w g doordeze onzen harteljjken Bank i i J F NSBEEK 1 1882 N 2722 GOUDSCHE COURANT jy euws etti Advertentieblad voor Gouda en Omstreken BINNENLAND I M SONSBËEKj HouraxJ Gouda 31 Januari l 82 Een ZINDELIJKE BAi En r GEVRAAGD Adres ur au eAr Courant Er kunne TWÉÉ fcwAME TIMMEBItlEÜEIT GEPLAATST worden Bij C J KOOT Timmerman Zèn strast i ChrlsMfk Llterarisch i Lezlog op Maandag 6 Februaii e k des avonds ten V j ure in bet loc NÜT en VERMAAK der Sociëteit cd IIeunie op de Oosthaven j L Ikjjheb de BérnhaJt n Generaal Dép öli I lon Ef te m t l4t b s£e iiüece gebi uikt aiwcH 6 jMaaffc 1881 mermec tptuig ik naaf echte i erQeiai Berhhq rdinirk eetlust nii we er geheel hm zeersteu recomnpiindeereti I ZwiefaiItendokf 23 AugU De echtheid der handteetó Allebn echt verkrjjgbaar 1 Spreker j Dr H GTiniiiiig Jr Predikant te Gramnhage Onderwerp Rome van de Katakomben uit beschouwd Bewgzen van Toegang ad 75 cent zgn te bekomen by de Boekhandelaren A KOE Gout en H C E DAUW Jr en ƒ 1 te Goud bg WedJ J G00RI8SEN Mz In alle Plaatsen wortfen WedeFJ rkoopers gevraagd Aanvragen aan W SABDEMAN te Arnhem 1 Een JONGGEHUWD persoon zag zich gaarne geplaatst te Gouda als van goede getuigen voorzien Adres franco brieven onder letters F 6 bij den boekverkooperW A K ROLLER JüNioE Goudsche Singel 51 BoUerdam 1 in$dag U Januari 1882 Zaal KUNSTMIN der Sociëteit ONS GENOEGEN Ijitenqetone soiree DOOE o LAMBORG uit WEENEN BAS BÜFFO CLAVIER ÜND DECLAMATIONS HUMORIST Aanvang 8 aar Entree ƒ 0 49 Leden ƒ 0 30 Hoogheemraadschap Kijniand Hg oi en water zal binnen weinige dagende uitmonding der Gouwe b Gouwsluis worden verdiept Zö die daarvan BAGGERSPECIE wenscfaen te bekomen moeten zich ten spoedigste aanmelden bg den Ingenieur van B nland B nlandshuis te Leiden Leiden 28 Januari 1882 Universeel Zmveringszout Het echte algemeen gunstig bekende ÜNIVERSEEL ZülVERINGSZOÜT een zeker middel tegen Maagkwalen Zuur Braking Hartwater enz is thans echt verkrijgbaar in A pakjes 15 cent pakjes a 27 2 cent en heele p jes i 50 cent te Gouda bij i H BOERS Apoth Benthuizen bjj Wed C den Bouwmeester Woerden bg J F Sweerman Bodegraven bg P Versloot Alphen a d Bgn bjj L Varossieaa Zoon Boskoop bg J van Bergen Uit de liand TE KOOP wegens vergevorderde ouderdom een FLINK WINKISKHVIS met ZAAK ook geschikt voor alle Zaken op een der besten standen van Gouda Brieven franco onder No 681 Bureau van dit Blad tegen 1 MEI te HUUR gevraagd voor twee Dames Opgaven van stand huurprgs en localiteit iutezenden onder letter Z bg den Boekhandelaar J W KNIP8CHEER Jr Wesrhaven alhier TEER ZWAVSL ZEEP beduidend werkdadiger als Teerzeep vernietigt dezelve bepaaldelgk alle onzuiverheden der huid en veroorzaakt zeer spoedig een zuiver helder witte huid Verkrggbaar per stuk bg L SCHENK te Gouda ADVmÏTË TIE in alle Binnen en BuitetUandache Cou ranten worden dadelgk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Snelpersdruk van A Bbinkhan te Gouda EOTTEEDAMSCHE H7P0THEEEBAÏÏE voor NEDERLAND De Directie beripht dat de BOTTERDAMSCHE HYPOTHi EKBANK voor NEDERLAND Pandbrleven uitgeeft groot ƒ 1000 ƒ 500 ƒ 100 en ƒ 50j rentende 4 pet die verkrggbaar zgn ten kantore van hare Agenten j J HOFFMAN Co 1 DE DIRECTIE i B ME ES B VAN R08SEM E C W ÉOIJER I LAFEBER Co BERIUIIARDINER ECHTE ALPEl KRUIDEN ELl XEk van iWallrad Ottmar fiemhard t Muncien Hofleverancier van Z i i j den Koning vari Begeren Fabrieken te Zurüh in Zuntierland en te Kffitein in Tyrof er AlpenkruidenElixer van W O BpiNHARD Zurich teg4n ziektenjcFer spg vWieering en he ge didifhw Il i A I 1 JOH WBERER FURBEft waarheid dal ik n k het gebruik i i i eeijige flesechen Van de EH r van een lan jduriB maaglgdwl en g beelen gebrek aan teld ben Ik kan Sflui deze nitstekeSide Likeur aan iedslr ten I JOH 6 EélüNNER tu9 1881 I ling betuigt SCHORME l Burgemeeeter a j I fleaschen met uitvoerige gebruiksaanwgziBg a ƒ 2 75 ƒ 1 50 Talr ke geiuigschnfien vau lerste GeiieeskUuHigeu Op fertehnAéue Teiilooiis rlliiigeii mei Mcdailln bekrooi d Het duor 30 Jaar gfereuonimeeri Anatherin Ho dwater nu Dr J e POPP £ K Uof fandmeeiler te fTeènen KsdikiMtl genertmiddel voor elke Tnuilpqn nlaook oor iedere ziekte der Mundholle en fan hel TiDd leeieh Beprorfile Moiiilapoeling bjj uiibon leude Keeltiekie 1 groote flesoh a ƒ 1 76 1 flesch a ƒ 1 20 1 kleine flescli a ƒ 0 60 Plantaardif Tandpoeder maakt na kon gebruik de Tiiudcii blinkend wit tonder te te bescbailigeii Prüa per dooa ƒ 0 80 I Anatherln Tandzeep in glaieu dooien BORST CARAMELS ttf tn hoest ea verkoudheid byzonder aimbeToieD dezelve zyn alleen echt welks papier vaa myn Bteiiipi4 voorzie0 is W N RAA ilAAKBKb H eii 17 I vau ƒ 1 20 beproefd TandiuiveriBgimiddei I Oe echte aromatieohe l g a I i i maakt de tanden luiver wit under het ai ƒ émail aan Ie doeu bewaart ze voor tleketyke 1 aandoeningen en hondt den mond friach e I Het atuk koat 40 cta en ia toereikende van De 1 G POPP Ijj J aana a voor een half jaar j Tsndplombeering praktiaoh en zekerat j middel voor ztlfplombeering van holle kiezen Pr per étui ƒ 2 60 r Kmidenzeep aangenaam on beat middelvoor Vlekken Uiialag Zomeraproelep en Puialen Hoofd en Baardaohilver en K r ten Huidkrankheded en alle onreinhedeh der bovenhuid Prüa per atuk 36 Cents j Het geëerde Publiiik wordt verzocht uitdri kkelgk KK HofTandmeeater POPP s Qeneeimidderte verlangen en tleohla die aan te nemen wrfkc van mijn Fabriekaraerk zgn voorzien Dépóla gn ge eatigd te Oouda bg L Schenk winkelier op de Hoogatraat A 123 te Rotterdam bg P E van Santen Kolff apoth en A Sohipperegn Co blauwe poreeleinwiiikel te a Hage bjj J L F Snabilié apoth te Delft bg A J van Bgn Ie Schiedam bg C Malta Gi te Leiden bg E Noordijk te Amalerdam bg F van Windheim k Co en H H Uloth Co apotheek Xé Schoonhoven bg S Wolff en Zoon te Alphen bg L Variaieau en Zoon te Utrecht bg G H N van Spanje idem Labry Porton Droogisteu OpUnA 2 Februari 1882 Deh ala jOi in d der VI It P Viruly lid der Eerale Kamer heeft zoolezera uit uns vorig ur hebben gezien Itiug van Zalerdag de zaak der verbetering tuascheu Uotterdam en Amalerdam be aproken Moeaten wg ona teen bepalen lot een korte mededeifllig van hetgeen de heerilviruly zeide lu dit nr laién wij de geheele rede volgen waartoe wg belaogslellenden verwgzeu naar pag 2 van deze Conraut Bg aeii Burgeroetater dezer gemeente ia ƒ 25 in gekomen vpor de Algemeene armen vau deu atationaciief der Nted Rgnapoorwegraaatachappij alhier BIgkeill achlerataande ffaartekuwiag van den Bnrgtomeeator dezer geineeate ia de gelegenheid lot inenting en Kerinenting alhier voortaan open Diiiadaxa eu Vrgdaga van 8 9 are a morgeaa en ook van 12 i me a nulddagg Deze wijziging doel zeker onze aladgeuooten genoegen daar een middag uar voor de meeaten te verkiezen is boven een vroeg morgen uur Wg wensohen bg deze gelegenheid allen die zich nog niet iielen inenten met aandrang op te wekl en daartoe thana over Ie gaan Hoeaten hier Ier eiede reeda enkele tterfgevalten worden groonstateerd van poklgdera het is een feil dat de niet gevacoineerden het grootste gevaar loopeii Wg vestigen er voorta de algemeene aandacht op dat de gelegenheid tot inenting roor teder openstaat en geherl kotUlooi ia Sommigen verkeeren in ilc meening dat deze gelegenheid in het Gaathoia alleen of allhana hoofdzakelijk voor nn en minvermogenden ia dit ia een dwaling Zij ataat voor ieder koztelooa open eu iet u telft gtlM oniuo if dal een iemji van onvermogen wordt overgetrgit Men heeft zich slechte aan te melden rii wordt gratis geholp n Niemand behoeft ciobt te ontzien van deze gelegenheid gebruik Ie maken daar zg ingevolge de bepalingen der Wet ten algemeene nutte ia opengeateld De waarschuwing van onzen Burgemeester zg in iedera indacht aanbevolen I In een Dinadagavond gehouden vergadering van de Afdeeling Gouda en omatreken der Vereeniging VoLKSONDBBwus ia verslag uitgebracht en rekening en verantwoording gedaan over 1881 waaruit bleek dat de toestand bevredigend waa Tot Voorzitter werd herkozen de heer H P Schim van der Loeff tot beatuuralid de heer Mr W J Fortagn Droogleever Jr Laatstgenoemde werd eveneens benoemd tot Afgevaardigde ter Algemeene vergadering Tot plaatsvervang Afgevaardigde werd benoemd d heer i A Boest van Liraburg Bg de bh O B van Goor Zonen alhier is van de pers gekomen hetAuBESBOEK toob di eiMKEMTl Gouda jaaboano 1882 Daar dit boekje meer en meer onmisbaar is geworden voor de Goudache ingezetenen zal deze nicnwe jaargang zeker met blijdsehap warden begroet In honderde gevallen heeft men het noodig en herhaaldelgk moet men het opslaan nu eens om dit dan weder om dat te weten te komen Het is een ware behoefte voor ons geworden en de gemakkelgke inrichting de doelmatige inhoudsopgave en de nette uitvoering geven ons volle vrijheid ieders aandacht op dit handige boekje te vestigen en hen die het nog niet in hun bezit hebben aanteradrn het zich aan te schaffen Het aantal advertentièn daarin is sinds den vorigen jaargang opnieuw toegenomen en deze zijn in een adresboek dat een geheel jaar lang bgna overal voor de hand legt zeker uitstekend op hun plaata Dinadag avond omateeks half zes ure is een begin van brand ontdekt bg den blikslager W Waldaohmidt die gelukkig in den aanvang door het personeel ia geblnsoht In de zitting der Rotterdamsche Arr Rechtbank van Dinadagmorgen werden o a veroordeeld C de W wonende te Schoonhoven bekl van verbreking van nfslniliiig en hoon tot ƒ 10 boete of 2 dagen ge A d O te Gouda bekl van moedw verwonding to 8 dagen g v cell Vervolgens stonden le ht M H wonende te GdBda bekl van drie oplich ingen Ëisch 3 maanden gev cell j V Ie Krimpen a d Lek bekl van geweldpleging jegens een bed beambte Eisoh iS dagen gev cell In deze zakrn over S dagen nilspraak Noar aanleiiling van een paar dagblad berichten ook in ons blad opgenomen bevat het N v d D het volgende schrgren Mynheer de Redaekur In uw geacht Dagblad kwam eenigen tgd geleden een bericht voor dat Hf aan mijn pachters in den Alexander Polder eeiie rellisnie van huur zou geschonken hebbeo eu werd dallnian een schgn gegeven dat ik dat dee l uit philaBtkropie Voor een deel is het medegedeelde waar ik gaf remissie doch geenszins Bit menschlieveudheid De huurders hadden vrgwillig hel land te duur gepacht maar konden bij geene mogelijkheid de huur betalen In die zekerheid kwam ik hen voor en verminderde de pacht Een der laatste dagen komt een tweede bericht voor nam dat ik ƒ JOO per hectare aan mijne huurders zou gescboukMi hebben lot aankoop van mest Wederom gededMlgl r Ik heb of zal aan mijne pachters mest bezorgen doch cnder voorwaarde dal zij mg voov bet daaraan bestede kapitaal 4 pCt rente zullen iliikecren Ik doe dat omdat de huurders onvcrnbceiid zijn om aankoop van nxwn nl M L M 4V 3 N j y in kapiiaalswaarde s erk zon teruggaan en mijn belang medebrengt om dit te voorkomen Weder dus niet uit philanihropie Daar ik nn niet gaarne pronk en natnnrlgk veel minder met vederen die mg niet toekomen verzoek ik n beleefdelijk dit schrijven in ttw Dagblad te willen opnemen Ik zeg u bjj voorbaat dank voorde toegestane ruimte Ik hoop dat de Dagbladen die de genoemde berichten hebben opgenomeu ook dete rectificatie wel zullen willen plaatsen Hoogachtend heb ik de eer te zijn ÜEd Dw Dr T P VI BULT Leiden 30 Jan 1882 Uit Parijs werd het tdegnphisch bericht ontvangen dat de Frauache Kamer een wetsontwerp heeft aangenomen waarby de bestaande handelstmclaten verlengd worden tot 31 Maart met bevoegdheid voor de Regeering om ze tot 16 Mei te verlengen Dit besluit behoiedt ons er voor dat wjj nu het nieuwe traotaat door onze Tweede Kamer ia verworpen terstond voor het hoog algemeen tarief worden gesteld Moge het uitstel dat thans verkregen wordt dienstbaar zgn aan het slagen in nadere pogingen om een ander tractaat tot stand te brengen I ad Door het Haagsche Gerechtshof werd Dinsdag o a behandeld het appel van B L uit Aarlanderveen door de rechtbank te a Gravenhage veroordeeld tot zes weken celstraf ter zake van het schieten en zich toeeigenen van een tamme zwaan oebehoorende aan den heer B De bekl beriep er zich op dat hg niet geweten heeft een lammen dan wel een wilden vogel bemachtigd te hebben en deze verdediging werd nog nader ontwikkeld door mr J van Gigch die tevens trachtte aan te toonen dat de identiteit van den vogel niet was Ie conKateeren en in de duisternis een jager als beklaagde onmogelijk tamme van wilde zwanen kon onderscheiden Hü concludeerde mitsdien tot vrgspraak Adv gen mr Bgleveld was van meening dat de arglist waarop het in deze voornamelijk aankwam voldoende was gebleken en requireerdt de brvestiging van het vonnis De voordracht ter benoeming van kerkelgke professoren aan de gémeentelgke universiteii te Amsterdam is gisteren na lange discussie met 21 tegen 15 stemmen aangenomen Aan bet fonds dat beiioodigd is om Keerlands roem ia de poolstreken te handhaven door het oprichten van een station aan den Yennissei ontbreken naar wij vernemen thans uog circa ƒ 6000 een som te klein om te gelooveu dat Nederland niet vertegenwoordigd zal worden in de Poolatreken maar toch nog groot genoeg om tol vernieuwde krachtsinspanning aan te sporen B N blad Hel stoffelgk overschot van Dr Kappeijne van van de Coppello te Amsterdam wiens overlijden wij in ons vorig nr mededeelden is gisteren op het kerkhof te Diemrrbrug ter aarde besteld Ëenige hocderdeo belangslelleudeu oud le rliogen Toen de met tairg ke kransen overdekte baar in de groeve was nedergelaten nam leerlingen en vrienden vergezelden den lijkstoet overdekte baa het woord P f lori In overeenstemming met d wenscheu door den overledene dikwerf geuit was er zorg gedragen dat zoo weinig mogelgk bij de treurige plechtigheid zoo worden gesproken Namens curatoren eo professoren der Universiteit cnratorei en leeraren van het Gymnaaium ondIrerlinge i leerlingen en vrienden riep de spreker den overleden vriend het laatste vaarwel norwei toe ea CU vnenoscnap bestaan tnsschen dr ICppeyjie eu ieder die het voorrecht hatl genoten met hem in aanraking te komen Zijn trouwe en strenge plichls schelste den sterken band van achting en vriendschap die allgd had bemnAn fna i die king betrachting zijn werkzame geest en niet het minst zijn gevoelig hart werden in dete drosve stonieB ir ï TSappeyne van W Coppello dankte namen de familie voor de bigken van innige belan stelling bj het overlijden zgus vaders ontvangen De rechtbank te Amalerdam deed Dinsdag uitspraak in de taak van den heer D J v d Gaats firma Wamsteeker fabrikant van gooden en zilveren werken aldaar tegen Jannetje Struik de zoogenaamde millioenen juffrouw de laatstgenoemde veroordeeld lot betaling van het door die firma gevorderde bedrag wegens door haar gekochte en niet betaalde goederen De aergeaoten S en v Z die zooala wij dezer dagen meldden een maand geleden zonder afscheid te nemen den Haag verlieten moeten zich thans zooals uit een particulier sohrijven bigkt bg het vreemdenlegioen iu Algerié verbonden hebben Zij vinden zich echter zeer teleurgesteld als gewoon soldaat krijgen zg zulk een laag soldij dat zg letterlijk honger moeten lijden Een goed voorbeeld voor anderen die allicht den militaireu pappot in ons land zonden willen verlaten De bekende kapitein Bruyns zal de Qmrad op zij eerstvolgende reis aanvangende 26 Februari e k commandeeren Voor de eerste nieuwe stoomschepen die dit jaar worden afgeleverd waren de gezagvoerders reeds bestemd de kapitein Bruyns had steeds verzocht op zijn eigen boot waaraan hg zoo innig gehecht was te mogen blgven Nu gaat hij over op den Conrad Hat een prachtig schip is Hij verlangde zoo spoedig mogelgk zijn taak te hervatten en de hartelijke wenschen van geheel ons volk vergezellen zeker den gezagvoerder die in moeilgke omstandigheden als een waar zeeman zgn plicht deed Meer dan zgn plicht deed echter bootsman Keyzer die loonde over welke krachten onder Janmaat ons land nog beschikken kan Het doet ona daarom groot genoegen te kunnen mededeelen dat Z M de Koning hem tot Broeder van den NederI Leeuw heeft benoemd Deze erkenning door de regeering van groolon moed volharding en karakter zal ieder Nederlander goed doen