Goudsche Courant, vrijdag 3 februari 1882

energie prikkelen en hem aansporen om te trachten er nog iets aan toe voegen om haar te verbeteren Het kan het gevoel bij hem opwekken dat hij een stand in de maatschappij inneemt die hij in eere heeft te houden Het veoruittioht eener toekomst kan hem zedelijk verheffen en die zedelijke verheffing van onzen werkmansstand ware zeer zeker een zegen voor onze maatschappij Ongetwijfeld zal ieder die de maatschappelijke toestanden onzer eeuw kent laat ons zeggen irder die slechts met eenig nadenken de nieuwsbladen leest de aangevoerde ntiliteitsgronden met vele kunnen vermeerderen Wij villen ons daarvan evenwel om bepaalde redenen onthouden maar liever met bescheidenheid ook kortelijk de zedelijke gronden onder de aandacht brengen die ons dringen tot eene warme aanbeveling van het voorgestelde Pensioenfonds Den beroemd Duitsch Fbilanthroop tevens een erkend wetenschappelijk man heeft mij eens gezegd het ware levensgenot is voor den luensch alleen te vinden wanneer hg medewerkt aan het geluk van anderen Deze scfaoone stelling die de vrucht was van rijke levenservaring in eenen edelen geest zal zeker door geen weldenkend mensch worden tegengesproken Waarom zijn er toch loovelen die haar niet iu beoefening brengen en den schijn hebben alleen Ie leven voor zich zelven tonder zich te bekommeren om het lot van anderen Zou het ook kunnen zgn omdat men de srhrille tegenslelling van weelde en ellende iu de wereld nimmer ernstig onder de oogen zag en nog nimmer met nadenken stilstond bij de vraag waarom mag ik mij verblijden in zooveel levensgenot terwijl andereu met inspanning aller krachten zich zelfs ie noodigsie levensbehoefien niet kunnen verwerven Standen moeten er zijn God heeft ze gewild maar waartoe Zeker niet opdat de rijkbedeelden zich zelfzuchtig iu de weelde baden en de minder bedeelden zouden gebruiken tot hun werktuig inaar noblesse oblige npdat de meerdere den mindere steune opdat de rijke den arme opheffe uit zijn druk Bedeeliug nu van den arme waar hij die noodig heeft kan aanbevelenswaardig zgn meer aanbevelenswaardig liog mag het zeker worden genoemd den werkman voor armoede te behoeden wanneer het middel daartoe in onze macht wordt gesteld Is het schoon anderen die ongelukkig zyn te helpen het is nog schooner wanneer het mogelgk is dat ongeluk te voorkorte en laarloe geeft de oprichting van een Peasioenfonds vOor den werk t pHbV tVï d ml Wg gelooven dat de ne j vèn Kempen met het schrijv n zijner brochure een goed werk deed welke er zeker krachtig toe zal bedragen om velen ie winnen voor het denkbeeld van oprichting van een Pensioenfonds zooals bedoclfi wordt Een horloge van papie kunnen tegenwoordig de bewoners van Dresden bij een horlogemaker daar zien de deelen zg n uil papier zoo beiverkt dat het uurwerk geheel zichtbaar is en duidelgk kan men zien dat het raderwerk door de kracht van een veer voortbewogen wordt Dit uurwerk is geheel vervaardigd volgens een Fransch horloge en gaat even goed als de beste chronometer van het Lid der Eerste Xamer den heer T P Viruly in de zitting van folerdag 28 Januari 11 bij de behandeling van het iVeisontwerp tot vaststelling van hoofdstak IX der siaatsbegrooting voor 1882 Depart van Waterstaat Hahdel en Nijverheid M de Voorzitter 1 Met de R geering betreur ik het zeer dat nog niet de hand is kunnen geslagen worden aan het belangrijk werk der verbetering van den waterweg Amsterdam Rotterdam De redenen daarvan zijn bekend namelijk dat de beide provinciën Noord en ZuidhoUand en Begeeriiig het niet eens zijn pmtrent de richting van dien weg De Regeering en de provincie Noordholland willen de nieuwe sluis die ded IJssel eu de Gouwe verbindt onder de gemeente Moordrecht eei kleii half uur gaans van de gemeente Gouda maken en de vaart die thans langs de singels dier stad loopt zoodanig verleggen dat Qouda zoo goed als afgesneden zou worden van de nieuwe communicatie De provincie Zuidholland komt daartegen op beschermt eene der schoonste en welvarende gemeenten van dat gewest en kan zich vereenigen met een plan opgemaakt door het gemeentebestuur van Gouda hetwelk daarenboven door verschillende ingenieurs onder anderen den provincialen ingenieur den heer van der Vegt en den ingenieur van Rhgnland den heer van Dissel ten volle goedgekeurd is Dat de provincie ZuidhoUand in de bres voor Gouda springt is niet te verwonderen daar met de I Bootsman Keyier heeft in den Tolleo zin van het oord rgeroeid met de riemen die hg had Hij heeft 32 dagen lang volkomen tucht gehandhaafd in sgn boot Door vastheid van karakter en wil heeft hij de levensmiddelen dien tgd laten strekken Krachtig bggeataan door den adsialent machiuist Donker heeft hg de sloep boven water gehouden en toen hg gelonfde de Chagoe eilanden te zga gepasseerd heeft hij rechtsomkeer gemaakt en het mannenbesluit genomen om in het Noorden hel groole vasteland van Atië op te gaan toeken Hg heeft dit bereikt en ieder die eenigaiins kan nagaan welke kracht van karakter ec blgmoedig vertrouwen daartoe noodig waren eert bootsman Kcyzer Indien de Nederlandsche Leeuw vele zulke broeders had dan souden wg weer koniugsvloteu kunnen tarten als eweleer toen de aee leeuw op deTheems zgn g brul deed hooren Ieder Nederlandsch seemau die van bootsman s Keyzer s daadgehoord heeft lal zeggen i j mynre maiine toaerluyt bootsman en plechtiger eed is er bijna met we wensehen den Nederlandaohen Leeuw geluk met zgn nieuwen broeder 2y HandelsU Het jongste politieke verslag van den Gouverneur van Aljeh loopende van 25 November tot en met 8 December behelst de volgende berichten Ofschoon in den polilieken toestand van Groot Atjeh geen verandering kwam gaven de marodeurs door een tweetal aanslagen opnieuw van hun aanwezen eu vermetelheid blijken Het des morgens te 6 uur van den 25slen November van Ketapan Doea naar Kota Radja vertrokken dagelgksche militair transport bestaande uit een inlaudsch korporaal en 6 minderen waaronder 3 Europeanen werd ter hoogte van Gedjir Missigit Saja op ongeveer een kwartier afstand van Ketapan Doea plotseling door een bende Aljehers overvallen die zich in het omliggend struikgewas hadden verborgen Na een paar donderbusscboten gelost te hebben vielen de Atjehers het transport met de klewaug aan twee der militairen Europeanen werden dadelgk gedood een derde stierf dien dag aan zgne wonden terwijl een vierde ernstig gekwetst werd De korporaal bleef ongedeerd loomrde een dwangarbeider en twee militaren die lich ongewapend aan het tmusporl badden aangesloten BIgkbaar had de overval ten doel zich van de Beaumont geweren der manschappen meester te maken h stgeen den aanvallers gelukte daar i geweren in hunne handen bleven Onmiddellijk na ontvangst van het bericht van het voorgevallene werden pogingen aangewend om de verschillende patrouHTes zoo van militairen als van gewapende polilie dienaren hetwelk zoowel van uit KottaRadja als van Lambaroe Anagaloeëng en Glé Kampiiig Ju den loop van den dag plaats vond Van de bende werd intussohen geen spoor gevonden De roevers schgnen lieden Ie zgn van de kampougs 8ermo Gerot en Liimbetoeng ia de boveustrekeii der 22 Moekims terwgl als hoofdaaulegger moet beschouwd worden zekere Pang Tahir Wg ontvingen van den uitgever M Nghoif te s Hage een brochure getiteld De oprichting van een Nederlandsch Pensioenfonds voor werklieden aanbevolen door A £ van Kempen lid van bet Hoofdbestuur der Yereenigiug ter bevordering van Fabrieksen Handwerkanqverheid in NederUnd Daarin worden de pogingen van bovengenoemde vereeniging met de Maatschappg van Ngrerheid die tot Nut tan t Algemeen en het Alg Ned Werkliedenverbond tot oprichting vatt eeu PentiotHfondt voor Nederl toerUiédtn warm ondersteund en dringend aanbevolen De schrijver is van oordeel dat het doel dier pogingen niet zal kunnen bereikt worden dan met algemeene medewerking van fabrikanten en werkgevers en deze daartoe op te wekken is het doel van zijn schrijven Hg zegt o a hel volgende Het kan niet worden ontkend dat de stand van den werkman in de maatschappij overwegend vertegenwoordigd is Het gefanlle van dien stand is dus voor haar van het grootste gewicht Nu zal men bij eenig nadenken ongetwijfeld moeten erkennen dat niets nadeeliger invloed oefent op de energie van den werkman dan het droeve feit geen toekomst te hebben Deze gedachte wekt moedeloosheid eene moedeloosheid die demoraliseert Wat helpt de bespitring van een dubbeltje wanneer men toch arm blijft eu toch niet anders dan eene donkere toekomst tegengaat Het is een opmerkenswaardig verschijnsel dat iemand die niets bezit en niets te verwachten heeft vaak heen leeft ia de grootste zorgeloosheid ten opzichte zijner stoffelijke belangen maar levens dat eene groote verandering te dien opzichte plaats grgpt zoodra eenig begrip van bezitting of toekomst begint te ontwikkelen Sohep den werkman eeo toekomtt het tal zijn richting van dien waterweg de bloeiende handel ca nijverheid dier gemeente slaat of valt De handel en nijverheid dier stad is niet uitgebreid genoeg om naar alle oorden des vaderlands en den vreemde eigen vrachtvaarien te orgnniseeren Sedert eeuwen maken lij gebruik van de schepen die door de grachten der gemeente varen waar langs dan ook gevestigd zijn zeW belangrijke fabrieken en pakhuizen De schepen laden eu lossen aldaar en niet alleen worden gebaat de handel en nijverheid dier gemeente maar ook de sclieepvaarl die gewoonlijk nog ladingsruimle overhoudt en gelegenheid vindt om die daar te compleleeren Wat ie uu de voorname reden der grief van de Kegeering en de provincie Noordhollaud tegen Gouda Laten wij het niet verbloemen dat is Mgnheer de Poorzitler de tol die de gemeente heft De Begeering erkent dit dan ook en de grief is zoo groot dat zij daarom des iioods besluit om de welvaart eener aanzienlijke gemeente des vaderlands in de waagschaal te stellen Eu wat is er nu van die tol p ZiJ bestaat reedt sedert den tijd van prins Willem den Iste onder wiens bestuur de eerste Mallegatsluis geslicht werd ten behoeve van s lands zeemacht Later werd die sluis ook geopend voor de handelsvloot en kreeg de gemeente als compensatie omdat de vaart voor een groot deel niet meer liep door de slad aiaar langs bare wallen een zeker recht van heffing van sluisgeld onder den naam van consent Voor de scheepvaart getroostte de stad zich aanzienlgke kasten Zg maakte de gracht van den Turfsingel het verbindingekanaul van IJssel en Gouwe bracht de riviei de Guuwe iu bevaarbaren slaat stichtte en onderhield een zeer kostbaar jaagpad maakte kaden sloeg meerpalen enz Naar schatting is indertijd het daartoe benoodigde kapitaal begroot op ruim ƒ 685 000 een taxatie waartegen de toenmalige regeering geen bezwaar heeft gemaakt Bij de invoering der gemeentewet moest de heffing der sluisgelden aan de Mallrgatslnis vervallen als zijnde een provinciaal werk eu werd het bevaren van den Turfsiiigcl bg belastinghervorming geregeld welke belasting door de Begeeiing werd goedgekeurd terwijl voor het bevaren iler Gouwe als liggende grootendeels bnilen de gemeente door de Regeering eene heffing bü concessie voor 26jaren werd toegestaan Inmiddels nam de schcepvnart zeer toe en wel zoodanig dat er groole behoefte bestond aan eene afleiding van een deel der schepen Dii begreep dan ook bet gemeentebestuur van Gouda en stelde aan de Begeering voor om de vaart door de sjsd merkelijk te verbeteren en Ie verruimen door de vaste steenen bruggen in beweegbare ie veranderen co de sluizen te verruimen Terzelfder Igd ontstond er aan de kaden van de Gouwe eene verzakking daar zij ondermijnd werden door den golfslag verourzaakl door het aanzienlijk aantal sloomvaartuigen dat daar dagelijks lang stoomde De aangrenzende polders geroepen lot herstel dier kaden wezen op de oubillijkheid dat die kosten geheel door hen zouden gedragen worden daar de scheepvaart de voorname oorzaak der groole sohadt was en meenden dat zij die groot belang bij haar hadden ook zedklijk verplicht waren daartoe ruim bij Ie dragen Het voorstel nu lot verruiming der stad voor de scheepvaart en de verzakking der Gauwa kadeu vielen voor omtrent het einde der concessie tot het beffen van soheepvaartrechleu aan Gouda geheven tijdens de heer Fock Minister van Bipnenlandschs Zaken was Toen deed Gouda aan de Regeering het voontel om Va in de kosten van het herstel der Oouwe kadeu bij Ie dragen ten bedrage van nagenoeg ƒ 160 000 mits bare concessie weder 25 jaren verlengd werd hetwelk lot wederzijdsch genoegen door de Regeering werd aangenomoo voegt men bü die 160 000 bel kapitaal voor hel openmaken der binnenvaart ad 123 600 en hel hierboven genoemde kapitaal vïf 686 000 dan komt men lol een totaal Van 868 600 hetgeen è 6 pül eene rente kost van ƒ 42 926 de kosten van onderhoud en bediening der versohillendeHferken bedragen ruim ƒ 21 000 rente en onderhoud bedragen alcoo een jaarlijkechen last voor de gemeente van 08 925 Zou het nu billijk zijn Mijnheer de Voorzitter om een kanaal te graven waardoor men de tol ten minste voor een groot deel ontweek en daarenboven eene gemeente wier bevolking loont vooruil t willen gaan daarin geheel Ie belemmeren en het beslaande zoo goed als Ie vernietigen P Bg den aankoop van den spoorweg Grand Cent 1 Beige en het voorstel tol aankoop van de lijn Bata viaBuilenzorg had men millioenen kunnen besparen met parallellgnen Ie leggen Algemeen echter was men daartegen en vond het niet fair om op die wgze beitaaude toestanden te veranderen eu kapitalen te verslinden Bij het moken onzer spoorwegen hebben wg niet altijd de rechte lijn gekozen maor die wegen zoodanig aangelegd dat zooveel mogelijk vele gemeenten daarvan in hel gmol kwamen Passen wij nu die beginselen toe die ik ten volle deel op onze Ie maken kanalen dan vraag ik mag men bij hel k maal Amsterdam Rotlerdam Gonda uilsluiten P Tegen mijue meening Mijnheer de Voorzitter verwacht ik eene tegenspraak woarmede ik hel eens ben het is deze Tolleir passen niet meer iu onzen tijd De scheepvaart moei vrij zijn ontheven vande boeien waaronder zij vroeger zuchtte Maar laat ons da op billijke wijze die lollen trachten af te schaffen Zou het niet mogelijk zijn iu deze taak eeu schikking roet Gouda te treffen en daartoe onderhandelingen met het gemeentebestuur te openen Ik geloof het wel Hoewel hoegenaamd geen mandaal hebbende om dit Ie verzekeren vermeen ik hel verlicht bestuur dier meenie kennende dal hel Ie vinden zal tiju tol eene schikking en geen overdreven of onbillijke eischen zjd doen Schrik niet Mijnheer de Voorzitter Millioenen zgn hiermede mei gemoeid De belasting en concessie van Gouda a slechts tot 1895 toegeslaaa Trekt men daarvan af den igd die noodig is om het werk Ie maken hetgeen ik op 3 jaar stel dan schieten er slechts 10 jaren over De richting die de Regeering voorslaat kan de gemeente nimmer goedkeuren Zij zou daarmede haar doodvonnis leekenen Eene transactie zal altijd eenig geld aan den Staat kosten doch wat beduiden eenige tonnen gouds voor een werk dat men voor eeuwen maakiP Is het niet beter dit Ie slichten zoodanig dai iedeieen heJLhiejuichl eu niemand er door ongelukkig wordt Ik verlang van den i inister geen dadelijk antwoord op mijne beschouwingen Genoeg is het mij wao ieer Zijne Excelleulie die in overweging zou willeu nemen Buitunlaiidscti V rzicii Het Pr insclu Journal Oficiel hcrfl de snmcnslelting van het ministerie afgekondig zooals wij in ons vorig nummer hebbeu medegederkl De porlefiuillrs zgn dus weder iu aantal verminderd Het drparienirui nu eeredienst wordt bij dal van binncnlandiohe zaken gevoegd Landbouw eit koophandel worden van elkander geschtideii en aan hel hoofd van eerstgenoemde afdecling van algemeen bestuur treedt de heor Muhy op Het ofSoieele regeeringsblad bevat ook de numen der vier ondersecretarissen VHM slant Zij zijn Dcvelle voor binnenlaiidscbe taken Varambon voor justitie Berlet voor marine en Roussf au voor openbare werken De combinatie is algemeen bij de kamers en het publiek gunstig ontvangen en zoo levensvatbaar als een ministerie onder de gegeven omstandigheden zijn kan Wij moeien bij het optreden van eeu nieuw ministerie niet uil hel oog verliezen welke meerderheid den heer Gambella deed vallen Zij bedroeg 268 stemmen waaronder 76 vau de rechterzijde 66 van de uiterste linkerzgde en 137 positieve republikeinen Daarentegen behooi n de 218 stemmen die ♦ oor het ministerie werden uitgebracht alleutotde laatstgenoemde categorie Wgl nu een kabinet De FreyoinetSay evenmin kun rekenen op d n steun van reohleriijde en radicalen als eeu ministerie Gambetta springt het duidelgk iu het oog dat tgn beslaan afhankelijk is au de trouwe volgers van den heer G rabetla dal is van dneu zelf De toestand ia dut vrij ingewikkeld en de heer Gambella kan ieder bewind het regeeren onmogelijk maken Ouverbloemd wordt dit door den hwr John Lemoinne nog altyd een der invloedrijktte publicisten in de DÜatt rkend Het volnm der kamer kon niet anders uilvaBea wijl het geschil over de wijziging der kiesdistriclan te sberp was afgeteekend om verzoening toe Ie laten Maar in de meer derheid die om haar eigen parlementair bestaan te redden den heer Gambetta omverwierp zoekt men vergeefs elementen om mede te regeeren Indien het aaugeweten hoofd der republikeinsohe kamer haar niet kon leiden schijnt hel dal zij lelve daarloB nog veel minder in slaat moei tijn Wie zich verbeeldt dat de heer Gambetta door zgn vol gewond is bedriegt zich Zonder omwegen zeggen g bij is heden sterker dan gisteren en wie morgen regeeren zullen bespeuren dat er eene kracht buiten hou staat Vooral in de D iah is dit oordeel van zeer veel belang Want terwijl heer Lemoinne en zgn blad voorstanders zgn van den ictütiH de litte ver gele men niet dat de heer Say geldelijk in de D ieU betrokken is en er grooten invloed op uitoefent £ n daarbij komt nog dat ook de bladen als de Siècle XIX Siicle en anderen die den val van den heer Gambetta wentahlen zoodra hiJ aan de groole kiesdisiricleu vasthield het rapport der commissie en dm gang der zaken in de kamer ten sterkste afkeuren Zoo doet zich hel versOhijnsel voor dal niemand meer de verantwoordelijkheid op zich wil nemen van het rapport van den bBer Andrieux die voor zijn moeite ook geene portefeuille heeft gekregen Voor de beoordeeling van den heer Gambella als politiek persoon wordt het nu veel waard welke houding hij zal aannemen Werken als kamerlid en wachten lot andere tijden hem de nu ontbeerde meerderheid geven schijnt zijne taak Tenzij bij mocht willen gaan kool planten op zijn buitentje te Ville d Avray maar dal gelooven wij niet Volgens de couranten zeide hg lol den heer De Freycinel die onmiddellijk van den president der republiek zich naar hem begaf dat bij zou loouen dat het meeiiens was zooals hg Donderdag zeide dat hg zonder bitterheid of gevoeligheid aftrad Doch op politiek terrein zou hij blijven streven naar de verwezenlijking der hervormingen die hij met zijne ainblgenooten bad uitgewerkt De indiening dezer wetten zal dns door de ledeti van bet afgetreden ministerie iu de kamer geschieden eu slagen zü dan maaien zg het gras voor de voeten hunner opvolgers eu men heeft den ponvoir occulte geruild voor een minittèrc occulte Iu de zitting Maandag door de Fransche Kamer der Afgevaardigden gehouden nam de heer Gambetta zijna plaats op de banken der linkerzijde iu en vroeg hij de urgentie voor een wetsontwerp tot verlenging drr beslaande handelsverdragen met drie maanden als eene zaak waarbij geheel Europa belang hefi De Kamer nam de urgentie aan en schorste iiare zitting om het ont rerp in de afdeelingen te doen onderzoeken Daarna w de zitting hervat eu het ontwerp aangeuomen Waarbij de handelsverdragen lot 31 Maart van kracht worden verklaard met machtiging au de Begeering om ze des uoodig lot 16 Hei te verlengen Ook de senaat heeft daaraan zgn zegel gehecht In de Dinsdag door de Kamen gehouden zitting heeft de miuislcr presidenl de heer de Preycinet een miiiisleriecle verklariug voorgelezen waarin wetsontwerpen worden aangekondigd betreffende de ilrukpers hel reokt van vereeniging en vergadering de hervorming der rechleriyke macht en vermindering van d B jil uniild tot drie jaren De Regeenng stelt daarin weder voor de grondwetsherziening uil te rtellen er de voorkrur aau gevende zich te wijden aan wetten welke onroiddelijk vrucht kunnen dagen Zij verbindt zich echter om een voorstel tot bedoelde herziening in te dienen aniieer het geschikte tijdstip zal aangebroken zg n Van conversie overneming der spoorwegen door den Staat en hel aangaan van nieuwe leeuingen kan geen sprake zijn Hel ministerie wènscht taken af te doen niet op Ie lieden als eeu staatkundig Kabinet eu vraagt het vertrouwen der Kamer als noodig voor t welzijn van Frankrijk en de Republiek Reeds onmiddellijk bij den aanvang der zitting van het Engelsche psrlemtnt dat gelijk men weel op 7 Febr geopend wordt ziet men een levendig debat Ie gemoet In de eerste plaats verwacht m n een krachtig verzet der conservatieven legen den heer Bradlaugh die zich opnieuw voor de balie van hel Lagerhuis zal verloonen om den eed ais parlementslid af Ie leggen Daarop zullen de amendementen volgen welke de oppositie bg de behandeling van bet adres in antwoord op de troonrede wil voorstellen eu verder zal ook de afwezigheid der in Kilmainham opgesloten parlementsleden de heeren Parnell Dillon en O Kelly Ier sprake worden gebracht De Grieksche Kamer is geopend met een troonrede waarin o a getegd wordt dal het den Koning teer aangenaam was de afgevaardigden uil de nieuwe provincies vooi tich te lien met hel oog op de Mogendheden had de Regeering met een beperking van het tractaat van Berlijn ten optichte van Griekenland genoegen genomen en de belangen van Griekenland opgeofferd lan den algemeeneu vrede Verder wordt de hoop uitgesproken dat ook de laatste moelijkbeden ten opzichte van de gr nsregeliug weldra zouden uit den weg geruimd zgn Verschillende maatregelen tot veibelering van den finanoiëeleu toestand worden in de troonrede aangekondigd In berichten uil Kopenhagen wordt gesproken van een dreigende constitulioneele crisis Een der minisleriëele bladen verklaart dat indien de radicalen het aannemen der begroeting verhinderen de Koning in den dienst zal voorzien door vasislélling der begrooting bij Koninklijk besluit Men verzekert Ie Berlgn dal Oostenrijk hel Fran sche voorstel heeft aangenomen betnffonde de regeling der Donauquaestle Ooslenrgk zoi afstand hebben gedaan van zijn beslissende stem iu Donauoommissie Alle moeilijkheden zijn echte daarmee niet uit den weg geruimd Uit Dalm atié geen nieuws de ontevredenheid over het bestuur in de bezette provincies neemt echter loe naarmate er meer van bekend wordt De Egyptische qnaestie zal voorloopig san een eind komeu door een transaclie tusschen hel Ministerie en de Kamer De president Minister Cherif is gemachtigd met Engeland en Frankrijk te onder i handelen over het begrooliugsrechl VlAARSCHlJWli G POKKEN De BURGEMEESTER van Gouda Overwegende dat zich nog dagelijks in deze Gemeente nieuwe gevallen van POKKEN voordoen eu reeds verscheidene lijders daaraan zijn bezweken Acht het zijnen plicht nogmaals met den meeslen ernst de ingezetenen op het heilzame der KOEPOKINENTING te wijzen die mits zij voldoend gevolg hebbe gehad eu telkens na eenige jaren herhaald worde gebleken is een vertrouwbaar voorbehoedmiddel lezen die vreeselijke ziekte Ie zijn Hg spoort bij deze een ieder aan van de aangeboden gelegenheid tot inenting en ierinenting gebruik te maken onder mededeeling dat die gegeven wordt tweemaal per week op Dimdag en Vrijdag des ochtends van ackt tot negen en des namiddags van ttcaalt tot één ure iu het GaethHit niet allee voor minvermogenden maar voor ieder geheel KOS TELOOS Gouda den 1 Februari 1882 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZENDOOEN MARKTBERI C T EN OOUda 2 Februari 1882 De graanmarkt was weder van weinig beteekenis Puike wille tarwe werd verhandeld tusschen 11 25 en 12 de meeste echter welke getoond wordt is vol schol en hoUcholig Daar deze soorlen voor mélange gebruikt worden wisselt de prijs te Veel af om een geregelden standaard te kunnen nemen Rogge goede drooge gezocht f 8 25 a ƒ 8 75 Gerst als voreu f 6 a ƒ 5 50 de zomer winter cc eea halve ulden hooger Chevalier iels meer gewild buitrnlandsohe 6 75 a ƒ 7 25 inlondsche blanke eu zware merkelijk hooger Haver ƒ 4 80 a ƒ 5 de zware lichte naar evenredigheid Maïs als voren De veemarkt met weinig aanvoer de handel vlug veile varkens van 26 ü 28 cent varkens voor Londen van 21 a 24 cl per half kilo magere varkeni en biggeu alsmede schapen vlug te verkoopen Aangevoerd 17 partijeu kaas van ƒ 26 a ƒ 31 60 Goeboler ƒ ïAo a ƒ 1 90 Weiboler ƒ 1 60 a ƒ 1 70 Bargerlijlce Stand illBOKEN SO Ju ADlfaoaii Johsnni ouden A vio HiUra ca C aa ikr Wal Bemardus ODdertiip Yerkleü u M de Groot 1 Febr A rin Jobaooes oadof Huiamau ca k G van Kleeff Nicolaaa 0 rDeli8 ouders J Vo en V M Zandijk Klaai oudere G Hoorketk en W M SpieriDgshoek Ëllubetb ouders J de Joug en A Hdfeoer Maria ouders H A Heerkeos en J Hroekbuiseu OVEBLÜDËN 30 Jan C Grooteodorsl 1 j 7 m 31 J Bulk 7 w G Hoogendoorn 10 m 1 Febr W de JoDg 3 W GEHUWD 1 Febr P Kranendonk en A Reebeen C Schenkel en i van den Heuvel Vierde Lijst VAN giften afgestaan ten behoeve van de weduwe C Groenendal die met vijf kinderen onverzorgd achterbleef Mej K ƒ 2 60 Collecte Unie ƒ 2 86Vi ej N N ƒ 2 60 G G ƒ 0 60 B ƒ 1 v d P ƒ 0 60 W ƒ 1 P J V d W ƒ 0 60 G T V d W ƒ 0 60 P 8 f 1 J D E ƒ 0 60 J V G ƒ 0 60 J D H ƒ 0 60 L ƒ 2 60 D ƒ 2 60 J J V ƒ 1 D V ƒ ï A ƒ 0 60 B ƒ 1 H de S ƒ 2 50 Wed v E ƒ 1 G ƒ 2 N N ƒ 1 J P V d K ƒ 0 60 S P ƒ 1 de V ƒ 1 N N ƒ 0 26 H J ƒ8 N de V ƒ 2 50 H ƒ 1 C N ƒ 1 A Y ƒ 1 60 F A V L ƒ 1 Dr J W K ƒ 1 J y ƒ 1 60 H S ƒ 2 K J ƒ 3 A en J B S Mevr v d P ƒ 2 V ƒl J D V ƒ 1 L N O ƒ 1 Wed L ƒ per maand C L T ƒ 2 J B v O ƒ 2 I J B ƒ 1 L T M ƒ 2 J V S ƒ 2 N V E 10 cl per maand W v E 10 et permaand v B 10 cl per maand M J O ƒ 1 60 V d P ƒ 2 C V O ƒ 2 A N W l A J J dcM ƒ 1 Wed F V B v V ƒ 5 W K Sr ƒ 3 D L V ƒ 3 K ƒl J L 60 et per maand L J R ƒ 0 60 S ƒ 1 C B ƒ 1 T de P ƒ 1 T A T ƒ 1 H V W ƒ 1 C ƒ 2 H I B ƒ 2 G J i