Goudsche Courant, vrijdag 3 februari 1882

1882 Zondag 5 Februari j q £ 723 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De iDspnltlDK van liet Rode Kruis van A Bouvlar apoüieker Ie Parlft sreDcost In weinige dagen londer oeniga anderiibcliandcIfiig pacinntHtane of verouderde Tloelngen willen vloed enz De ui Istekunde reaulUten van dltmlddd en de duizenden genczingeu sedert 25 JarLn zlJn er dtn besten waarborg voor Men volge nauwkeurig hot voorscliria DKPOT IH KULt OOIO UHITHIUH Te s Hag e Snabilié Apoth ir S PJLA liTSCI3 V DE El ST O E DE 12 Dit uitstekende en voordeelige VOEDER wordt sinds een paar jaren door de voornaamste Veehouders van ons land gebruikt en boven ieder ander voeder verkozen Wg zenden attesten dienaangaande op aanvraag gratis toe Soliede PERSONEN welke zich met dezen VERKOOP wenschen te belasten gelieven zich te wenden tot de uitsluitende Importeurs L A L KORTMAN en Co Eotterdam Men eische bg bestelling onzen naam op den Zak en op bet Loodje daar er reeds vervalschingen in den handel zgn Agent voor Gouda de Heer J OMGRRT Gouda de S ƒ 1 J G ƒ 1 P G r V ƒ 1 D T d L ƒ 2 M ƒ 1 V ƒ 1 G W O 8 ot per mnaDd J W K ƒ 1 Totul an de bydrngen in eens ƒ 707 38 De Commiuie eer dankbaar voor de ooderrondeu ondersteuning an de zijde der Goudiohe ingeielenen betuigt alle gevers hartelyk dank Toor hunne gaven Zy die alsnoo iets moofaten willen afzonderen kun neo dit een der oi dergeleekenden toe2enden die het gaarne m otitv uigst zullen nemen Gouda 2 FeV 1882 V BERLIJN Gouda J W BEAKEL 2 Febr 1882 W J v D BEN ADVERTENTIfiN Voorspoedig bevallen van een Meisje J SPIT HEKMSBgRGEN Gouda 31 Jan 1882 Voorspoedig bevallen van een Zoon AGATHA MARIA ZAN DIJK Bchtgenoote van JOH VOS Gouda 1 Februari 1882 Voorspoedig bevallen van een Dochter A C BIEZENAAE2 Februari 1882 va Catz OATOLINA IBBLTJE Dochter van Th A BEKMAN en I EEKMAN vAN DEN Bbko BruMel 31 Jan 1882 ♦ Voor de vele en harteljke bewezen van belangstelling ondervonden b j de ziekte en het overlgden van mijnen hartelijk geliefden Echtgenoot den Heer G OVEREIJNDEB betuig ik ook namens mijne Kinderen en Aanbehuwdkind mijnen oprechten dank Wed G OVERBIJNDER VAN DBE TOBEEN Gouda 2 Febr 1882 V De Heer en Mevrouw SPRÜIJT BflCHMKB betaigen hunnen harteljjken dank TOOr de vele bewgzen van belangstelling betoond ter gelegenheid van bun 12 JARI6 HUWELIJK Er WORDT EEN Vleeschhouvversknecbt gevraagd bij J W BRAKEL Ten KANTORE der DIRECTE BELASTINGEN en ACCIJNSEN te GoKrfa wordt een JON STE BEDIEUDE GEVRAAGD EZgUISE VIEUX COGNAC per fl 1 50 CITEOEIT PUUSCH per fl 1 30 Siroop van PtiilscIi per fl 1 20 bIJ SLO TEMAKER en Co DE ECHTË Emser Pastillen met het merk Sttiats contróle zgn voor Gouda verkrijgbaar gesteld in de Apotheek van c rB iiv £ Snelpersdrak van A BdiNKHAit te Gouda Eene onrustwekkende ziekte die eene talrijke Kiaase kwelt De ziekte begint met eena lichte storing der Maag maar als zij wordt verzuimd daa drtngt zij door het geheele lichaam tast de nieren aan de lever het kllerbed en hotgeheole kllereustelsel terwijl de lijder ondragelijk kwijnt tot de dood hem uit zijn lijden verlost De ziekte wonlt dlk wijls vooi andere kwalen aan gczlon u aar wauueer moa zichzelf de volgeiulu vugen doet zal men spucdlg i over Uiini en oordoeion HiMi IK na hel eten pijn of moeilijk he id ia de ademhaling Heb ik een ge voel van matheid van lijd tot tijd met slaperigheid Hel ben de oogen eeu guie kleur ileb Ik sngiorgens rondom de taTtden I en het tandvlecach oen dikke kleverige slijm gepaard mil een onaaoKCnamen smaak Y Is de tong beslagen Heb ik plja inde zljdui of inden rny Ueb ik naarde rechler ijdu ca njv zetting ah of do lever grooter wordt Beu k h trllijvlgï Gt vi pl Ik draaiertghcld of duizeligheid wanneer Ik een skUps uit honzontale ligging opsla Zlja do afschcidl i ou uit de nieren vunigeiilioo j ekleunl rnet een i c r l ig als men ze heell laten slaan He fi l lut vouilsol na hol eten spoedig te gisten gepaartl mot opgoblazijnlield un oprispingen uil de nidag Hob Ik dikwijls hartkloppingen Al deze ver ichljnselen zullen lich wel niet te gelijk voordnen maar wanneer de treurige zleklo nadert kwellen zij den lijder beurtelings Als het een geval van langdurig gelijken aard i komt er een droge fatootende hoest na eenigen lijd gepaard met opgeven Bij venier verloop kiljgl de huid een vuil bruinachtige liul teissijl aan bandenen voetou een koude kleverige uitwaseming komt Terwijl lever en nieren steods meer beginnen ti hjdeo volgt er rheumallsche pijn en de gewone betiaijdeliny blijkt ten ecnonale onvoldoende tegen deze laalblelweiUne Het Is dus van iet hoogste belang de ziekte spoedig en on geschikte wijze te behandelen In harou eersten gMad wanneer eeu klein medicament genezing zal tewoegbieiigen En zelfs wanneer er eene vaste werking ts moet het ware middel worden volgehouden tot leder spoor der ziekte verdwenen de eetlust teruggekomen is en de verterlngsorganen tot eeu gezonden toestand zijn gebracht Deze ziekte heet leverzle £te Het zekerste en meest afdoende middel er tegen is Selgel s Geneeskrachtige Siroop een plantaardig preparaat vervaardigd in Amerika en te koop bij A J While 21 Farringdon Road Lon don E C Deze Siroop tast de ziekte In den grond aaö en verdrijft haar met wortel en tak uit hel lichaam Bredavan de Goorbergh generaal depot voorHoUand ookverkrljgbciar bij alle Apothekers hl Holland Java en Koloniën Prijs van de Siroop fi 75 tod den pillen f O 7S Te Qouda THIM ApotL SGoudeneiil Kilveren Medailles 775 GetulKschr MOOIHAAB Gelieve m tegen rembours te doen geworden twee flacons ontwikkelingH balnem tot hergroei van Hoofdhaar Zeer tevreden over de uitwerking van uw preparaat zoo zal ik n by een ieder aanbevelen Wil n dit publiek maken zoo heb ik er vrede mede Met achting Zoetermeer 3 MOLEMAN ROEIHIDDEL Uitval ran Haar Roos of Scbllfers diui Haar Kale plekken Vün in d Schedelhuid Haarof Baard worm lluldzeer Vroegtydif CIryg worden al deze onaaD enaamheden wonlen verbannen door den HaarOntwikke linKS balsem Binnen korten tijd verkrygt de behaarde huid haar vorige groeikracht weder ƒ 2 de flacon KLEtanUOEL Rood grgs of wit hoofdhaar tevens baard kant a kleuren in blond bruin of zwart onzichtbaar klenrhoudend en onschadelijk Met een flacon a ƒ 2 van dit middel heeft men een jaar voldoende naar gelang wat men kleurt Franco aanvraag tegen postwissel 42 postzegels of rembours bg de firma THEOPHILE Frederikaplein No 32 hoek Falckstraat Amsterdatb ADVEUTE TIElVr in alle Binnen en Buitenlandsche Couranten worden dadelijk opgezonden door den Boekhandelaar A BKINKMAN te Gouda Sociëteit ONS GENüKGËN Buitengewone Voorstelling te geven door het Utrechtsch Variétés Gezelschap Directie W HART en JEAN CHARLIEE Op Zondag 5 Februari 1882 SET FMSNOES OF DE VRIJWILLIGE BRANDSTlCHTElt Drama in 3 tijdvakken door wijlen C ROÜBOL VERDEELING 1ste Tijdvak De brandstichter 2de Tijdvak Liefde en Ijjden 3de Tfldvak Dê droomverschgning Tot slot Weet u t Lot is dood Vaudeville in ééa bedrgf naar het Franwh Aanvang 7 uur Entree 0 75 Leden der Sociëteit 0 50 Gaanderij 0 30 Kaarten zijn verkrggbaar en plaatsen kannen besproken worden op den dag der Voorstelling aan het bareau der Sociëteit tusschen 12 3 ure ag Verwacht ter benefice van den Hew JEAN CHARLIER De Oude Kleêrkooper of ee Vriend in den nood SARMSCHK KANAKIKVOOELS Maandagmorgen is gearriveerd SoNDKBHAiiN met eene partg echt Ham Saksische Kanarlevogels welke de Bel Nachteaaalr en Waterrol zingen zoowel bjj avond als bg dag Logeert Logement W A BLIZEW8KI Spoorstraat No 169 te Gouda De Vogels worden dadelgk op BMtelliog ts huis gebracht ÜITROMST voor lijders aan Rhumatiek daar zü door gebruik der Abshaubbins of Anti Rhnmatigche Watten zich van bovengenoemde oudragelgke pijnen kunnen bevrijden De zekere en doeltreffende werking dezer watten is reeds in zooverre bewezen dat het plicht ia de nog onwetende hiermede bekend te maken Verkrggbaar a 30 Cts per pak e bj den Hoofddepothonder A BREËTVELT Az te Delft en verder bg T A G van Deth C B Verhenl Oodewater Mej de Wed Bosman A Bos Berlcel Gouda vac Dorp Zoelermeer W F J den Uyi Sohoonh A Kauling Alphen A Prina Zerenhnizen B E C SohUttman M J Oondkade Boskoop Bodegraven O Hoogendp Cappelle K Ooaterling Haastrecht 8 V d Kraats Bleiswgk W H G Wilhelmus Woerden lANSTlmÏJP ZIEETElf BINNENLAND GOUPA 4 Februari 18S2 De heer B 3 Swaan predikant bij de Her Gemeente nlbier heeft een beroep ontvangen naar Vlissingen Onder de personen die als geini ien tyn gebooril door de Commissie uit de Twi ede Kamer oor de spoorwegenquête komi roor de heer G J Sleeus Zguen directeur der stcnnne knarspufabriek G6uda VERGADERING van den GEMEENTERAAD Dinsdag den 7 Februari 1182 des namiddags ten 1 are ten einde Ie behandelen Het vuorsiel tot ijzii ing der Begruoting van het Israëlietisch Armliestuur dienst 1831 Een voorstel tot wijzitEing van het Raadsbesluit van 13 Januari jl belrrffende het luschikbaar stellen van gelden ten behoede rfer Algemtene Vergadering met lenloanstelling an de Uoljandsohe Maatsobappij van Landbouw Een Toorslel tot verkoop van boomen staande aan den Tot gangvweg en het Draafpad Te benoemi n Eenen onderwycer aan de Ie Bargirsohool voor jongens Het tolnal der bijilingen in eens voor de Wed € Groeuenda b jeengebraobt is niet 707 38 wals in oiia vurig ur abuslevel ik stond opgegeven maar 726 78 BoTeiidi n IS nog door de Coinroiasie ontvangen van het Collegie van hb Braudmeeitcrt eene som van ƒ 40 Mejuffiouiv J Ramsuek onderwgzrrea aan de tweede koftelooze sefaool alhier heeft bediokl voor de benoeming van onderwgzerease te Arahen Op de rede van den heer Viruly ia de Eerste Kamer betr de verbetering der vaart tusschen Amsterdam en Rolierilam die wg in ons vorig nr opnamen heeft volgens het heden ontvangen offic verslag de Hinisler het volgende geantwoord Mguheer de Voorzitler I De xrachle spreker nil ZaidHulland de heer Viruly beeft herinnerd aan het ooiJict tusschen de 8tat n vau Zuid en NoordHolland waardoor de verbeteriui van den vaarweg tusschen Amsterdam en Rotterdam tot dusverre ia opgehouden Ik moet echter protnteeren tegen de vourslelling van den geachii n spreker alsof de £ egeering het plan aldus had laien ontwerpen om den tol te Gouda te ontgaan Het plan was namelgk opgemaakt op laat van de Staten van beide provinciën door de hoofdingenieurs belast met de provinciale dienst Dit plan is door de Rtgeering vergenomen behoudens ruimere afmeting zooals in het belang der militaire verdediging werd noodig geacht onder voorwaarde dat beide provinciën elk l i millioen subsidie en ƒ 10 000 sjaara voor onderhoud zouden bydragen De Staten van Noord Holland badden in dien zin besloten de Stalen vau Zuid Holland eohter niet en alvorens e n voorstel bg de Staten Generaal in te dienen heb ik gemeend aan de Staten van idHolland eene bepaalde bealiaaing Ie moeten vragen Eindelijk is daaraan voldaan maar aan de toezegging van l s millioen subsidie wiirden door hen bepalingen verbonden waarvan vroeger met de minste sprake was o a eene verandering van bet plan aldus dat de verbeterde vaarweg erd geleid door de bebouwde kom van Gouda verplichting toor het Rgk tot het in orde brengen van de Gouwekaden en tot onderhoud van de wallen langs d vaart die voor een deel particulier eigendom zyn Ik heb nu met genoegen van den geachten spreker gehoord dat bg het nemen van dit besluit wel degelgk de tolquaestie heeft gewogen wat door Ordepuleerde Staten in hunne voorstellen aan de S alenvergadering van Zuid Holland werd ontkend De geachte afgevaardigde zal my dan ook wel willen toegeven dat door wgzigiiig van het plan al door Giindn wordt verlangd een minder goed 1 I HBWWi BBBBB MBW en langer kanaal zon worden gemaakt dat omtrent drie a vier ton meer zonde kosten alléén in het belang van dien tol Daarentegen zal mits de richting niet e ver van de pmeenie worde afgeleid het plan zoo als dal aanvankelijk van wege Gedeputeerde Stalen der beide provinciën was ontworpen ook voor de belaugen van Gouda boven de later gemaakte wijzigingen te verkiezen zijn Ik zal daarop thans niet verder ingaan ia de hoop de gelegenheid te zullen hebbtn die zaak binnen een niet al Ir ïernijilerd tijiisiip aan het oordeel der Stnlen Geucraul te onderwerpen De heer Viruly zeide daarop het M ile Voorzitter Ik geef den Minister toe dat bij de eerste plannen van eene verbeterde vaart van Arasterdam naar Rotterdam geen sprake is geweest van de tollen Ie Gooda Toen tchter later aan Zyge Excellentie eene andere richting van het kanaal werd voorgesteld is hel tolbezwaar wel degelijk U berde gekomen en de Minister heeft erkend dal Onder de e e bezwaren die de voorgestelde richting naar zyn i ordeel zondrn opleveren de tollen een groote rol speelden De meerdTe lengte van den weg bedraagt slechts l s kilometer geen nur varens en mag dus geen beletsel zqc om groote belangen in de waag chaal Ie alellen De weg dien ik voorsla lal 3 it 4 ton meer kosten en laii vraag ik of op een werk dat men voor eenwen raaikt dergelijke meerdere uitgave van invloed mag zijn Het heeft mij verheugd vu den Minister te vernemen dat hy een wetsonttrerp over deze zaak eerlang bij de Slaten Genefaal tal indienen Ik hoop als dit geschiedt en ik nog de eer heb lid drzi r Vergadering te zijn dft ik dan daaraan m t volle overtuiging miJDe slem zal kunnen schenken Oaadavdag i wm i Ar vergadering der vereeniging Winterlezingen te Berg Ambacht de spreekbeurt vervuld door den heer H Tegelaar onderwijzer te Lekkerkerk die eene boeiende humotislische lezing hield over Ezels Met onverdeeld genoegen werd deze lezing aangehoord zoo ook na de pauze de bgdragen van den spreker en de heeren G M Kakebrke van Lekkerkerk H Bezemer J P Fanel J G Betiink en J G Bettink Jr van Berg Ambooht Dan wekkers nachtwaken en den veldwachter te Zevenhuizen zgn dezer dagen ter hand gesteld koperen sigcaalhorens ten einde daarmede bg gelegenheid van brand de inwoners ie wekken Het waa meermalen gebleken dal het luiden der torenklok niet voldoende was om de manschappen ter brandapait te roepen Door het Utrechtsch gemeentebealuur ia besloten de Btadareiniging die steeds in eigen beheer plaats had met lo Juli a s uit te besteden Op het Domestic Economy Congres Ie Londen is naar aanleiding van bet werk van mevr van Eyk Hardeman van Haarlem over de nuttige handwerken in de lagere school de vraag behandeld hoe in Nederland de nuttige haudwerken onderwezen worden Het is zeker niet van belang ontbloot dat de arbeid van onze landgenoote te Londen stof opleverde tot eene uitvoerige bespreking dezer aangelegenheid Op uitnoodiging der commissie gaf mevr vau Eyk een kort veralag van de wgze waarop het onderwgs in de nuttige handwerken op de rgksnormaallesaen in Noord Holland en ook op verscheidene scholen in het district Haarlem is ingericht Dit verslag werd belangrgk genoeg geacht om het in zgn geheel op te nemen in het onderwgsblad The Seioolmaiter en thans zgn ook afeonderlgke afdrukken daarvan verktygbaar De schryfster herinnert dat toen de wet op het lager onderwys tot veler ginoegen de nuttige handwerken onder de verplichte leervakken bad opgenomen de school geroepen was om de beate methode over het nieuwe vak uit te denkeu en in praktgk Ie brengen Ala resultaat van nauwkeurig onderzoek en herhaalde proefnemingen is thans gebleken dat dit leervak zich even goed als de overige eigent voor klassikaal onderricht ja dat men alleen van de klassikale methode goede vruchten verwachten mag Dadrop scb tst lï in scherpe omtrekken den gang ran het klassikaal hand erken ouder ijs en toont daarbij ten duidelijkste aan dat bedoeld leervak volgeus de door haar aangeprezen methode èn om iju formeele èn om zijn materieele waarde recht heeft op eene eeieplaats in de lagere school Uet eentonige en geestdoodtnde sleurwerk uit en vroegeren tijd heeft afgedaan en in de plaats daarvan treedt een opgewelii stelselmatig oiitwikkeleud onderwgs dal meer misschien dan eenig ander leervak dienstig gemaakt kan worden aan de ontwikkeling en vorming der leerlingen Maar zal men met het handwerken onderwijs het beoogde doel bereiken dan behoort dit onderwijs gegeven te orden ouder de gewone schooluren en liefst door onderwijzeressen die ook met het overige onderwijs belast zgn en dus een natuurlijk verband zullen weten te brengen tusschen dit en de andere leervakken PUdtst men AiÊ onderwijs buiten de schooluren en draagt men het aan vak ouderwijzeresseu op waarvan vele geheel onbekend zij met de eisehen van goed klassiKaal onderwijs en bovendien vreemdelingen in de school dan loopt men gevaar veel van de beloofde voordeden te verliezen Waarschyulgk wordt dan het handwerken onderwgs nooit wat het zijn moet een krachtige bondgenoot van den ouderwgzer die zijne leerlingen vormen wil tot zelfstandig denkende wezens en levens eeu rgke bron van voordeel voor de gezinnen Na uog een leerplan van een zesjarigen eursua ten beste gegeven te hebben eindigt de sohrijbter met eene bespreking van de kennis der grondstoffen ia t algemeen en van die welke bij dit onderwija gebmikt behooren te worden in t bijzonder Deze laatste moeten in de school aan de leerlingen verstrekt worden terwijl het stelsel om den leerlingen bg bet einde van elk schooljaar mede naar buit te geven wat ze in dit tijdsverloop in de school vervaardigd hebben enz door haar wordt aangeprezen Ten slotte volgt nog eene opgave van eenige hulpmiddelen bij het klassikaal onderwijs in de nuttige handwerken Het ia wellicht niet ongepast deze hier te doen volgen Een tiel hoaten breinaalden Een stel kaarten met vergroot breiwerk Een naai en stopraam op beweegbaren staniiar Een kuiptafel 6 Een bord aan de eene zgde effen zwart aan de andere zgde beschilderd met gekleurde kwadraten Op dit bord bevindt zich ook eene afbeelding van den Meter met zgne onderdeden Westermans technologische natuur weteaaohappelgke apparaten voorstellende het vlas de katoenplant de wol de zijde en wat daarran gemaaktwordt Eene verzameling monsters van de in het dagelgksch leven meest voorkomende stoffen met opgave van prgzen gemiddelde breedte enz De verslaggever van het D E congres meent datmevr van Eyk s methode de eenige weg is tot eea practischeu doelmatigeu carsus en dat bel claasikaalonderwgs niet alleen betere resultaten geeft dan h t individueele maar dat het deze ook geeft in korter tijd v Uit Amsterdam schrijft men Donderdagavond is een vergadering gehouden van belangstellenden bg de oprichting van een Nationalen IJsbond iu navolging van de National Skating Society te Londen welker secretaris aan verschillende clubs in ons land een brief gezonden had waarin de steun gevra igd werd van Nederland by hel organiseeren van internationale hard en schoonrydergen De beer I G Engels president der Amsterd IJsclub had aan de verschillende clubs een uitnoodiging gericht om de zaak te bespreken er waren dan ook afgevaardigden van Heerenveen Leiden Kralingen Sloierdgk en de Amsterd Skating Club vertegenwoordigd Vry algemeen was men het eens dat een Natio