Goudsche Courant, zondag 5 februari 1882

Wücnstiag 8 Februari N 2724 1882 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De inzending van advertentiön kan geschieden tot é i uur des namiddags van den dag der uitgave PUBLIEKE VEILING op DINSDAG 7 FEBRUARI 1882 oml2nnr s middags in een der Lokalen van t Hotel Leijobaaff aan t Westplein te Rotterdam van ÏÏOITT en vele Sooi ten SOiïWUATEmiEN PARKETVLOEREN Terra Cotta ORNAMENTEN Purmerender Bakkers oven TEGELEN DRUPSTEEN Puike Eng CEMENT GIPS enz tot concurreerende prgzen J MULDER Bleekerssingel Snelpersdmk van A Bbinkman te Gouda Wegens yertimmering Groote OPRUIMmG van een mooie sorteering en een groote partij V W D SCHEI K MAGAZIJN in TAPUTËIV aOEDIJirSTOFFElT en BEHAITGEESAETIEELEIT B de JONG Behanger Gouwe C No 200 mm mim m mm wijnen Alle soorten van B O R D E A U X en andere W IJ NEN bij M PEETERS Jz te Gouda Bizonder wordt aanbevolen de gerenomeerde BORDEAÜXWUN van ƒ 37 die steeds belegen per Anker voorradig ia Ook bij proefflessoben kivart en half ankers verkrijgbaar Prijscouranten worden op aanvrage gratis en franke toegezonden Alles wordt franko t huis g eleverd Eenig Depot van Wellen s Eoonekamp Elizter ff DE HOOP Gevestigd te A R I H E H Waarborg Kapitaal VEERTIG DUIZEND GULDEN De DIRECTIE van bovenstaande Maatschappij heeft de eer Belanghebbenden te berichten dat dagelijks gelegenheid bestaat tot sluiten van overeenh otnstfin ten hawn Kantore en bij de Heeren C A B BANTZINOER Directeur te Gouda Korte Tiendeweg 17 J P MICHELS Ridder M W O 4 klasse te Rotterdam Oosterstraat 17 en C B VAN BAAREN te Schoonhoven Arnhem September 1881 Namens de fijrectie Ïm H J MOLLMÜNN Ut ojd Directeur ONTVANG EN BETAALKANTOOR L Droog leever Forluijii Rotterdam VLAS LIJN2AA1 Bente a Deposito s Opvraagbaar na één maand 3 g enz twee 37 beschadigd bij den brand in de panden 5 en 7 aan de Herderinnenstraat Het Vlas is liggende op t Westplein en het Lgnzaad in bovengenoemde panden Te zien a 8 Maandag van 10 tot 4 uur en Dinsdag van 9 tot 12 uur Nadere inlichtingen te bekomen hg G F LDCARDIE Maasstraat 17 en P H D SWEUS Zalmhaven 6 aldaar drie 3 zes 4 Vo twaalf 4V 7oVan deposito s voor één Maand en langer wordt de rente vooruitbetaald De stortingen kannen ook plaats hebben door tuflschenkomst van den heer Me J FORTÜIJN DROOGLEEVER Advocaat te GooDi Wasschen Bepareeren Opmaken D HOOGENBOOM Markt GOUDA MAGAZIJN van BEDDEN DEKENS MATRASSEN LEDEKANTEN WIEGEN enz iMactiinale Stoomznivering Door deze mjjne behandeling worden alle onreinheden weggenomen onverschillig of die door besmetting of andere ziekten zijnveroorzaakt De ondergeteekenden bewogen met het liot der arme Wednwe volgens ingezonden stuk b $ lasten zich gaarne met de ontvangst det Liefdegaven en znllen in het begin der vollende Week eene LIJ r ter INTEKKENINö y hnune geachte Stadgenooten aanbieden W STIKKER H W i DK LAAT J IJPELAAE Jï J W VER WEU C VAN BERKEL P IjPELAAB Gouda 3 Febr 1882 GOHKOMSCHE zoute en zoete BOLLETJES versch verkrijgbaar bij J M MUIJLWIJK Hoogstr 110 111 alhur SPECÏALÏTÈÏ F van Thee Koffie en Chocolaad GOÏÏWE C F 5 Van Cftina ontvangen in origineele Shangkuverpakkiug CHOICEST AFTER DINNER JEA pakketten van circa Kilo i 60 Cent en Superfine China POÜCHOÜY CHOOKONGLAN a 25 Cent het pakje Beide theeën worden veel in IndU gebruikt om de gent der Thee te verhoogen Uitslnitend bjj ons verkrijgbaar Gebr KAMPHUIZEN FHEDIZI1T in de zaal ORANJE EN NEDERLAND Turfmarkt U 1 7 Maandag 6 Februari 1882 des avonds ten 7 oor ONDERWERP I Het verval en de afval der Kerk I naar het woord van God Spreker de Heer J v o WAALS Eeangtlüt TOEGANG VEU Men VRAAGT 1 Maart een tegen half Februari of iwm iiiiiiiiri van de P G b j Kinderen tevens met naaien bekend Loon ƒ 80 Adres onder No 683 bü den Boekh ndeliarA BRINKMAN alhier Door Bnwelijk van de tegenwoordige verlangt Mevrouw db J0NQ Skits te Gouda B 196 Westhaven eene tweede DIEITSTBODE van de P G die met de Wasch kan omgaan EXQUISE VIEUX COGNAC per fl 1 50 CITEOEN PUNSCH per fl ƒ 1 30 Siroop van Punscli per fl 1 20 bU SLOTEinAKER en Co Eau Merveilleuse prijs per fl ƒ 1 00 alleen by Loms P VI ELTEB 193 WESTHAVEN 193 Mooiste HAARKLEÜRMIDDEL zonder huid te beschadigen of linnengoed te vlekken De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DmaDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 25 iranco per post 1 50 BINNENLAND QOlII 7 Februari H 2 Noiir wij vornemfn sijii de pokken iii der p gemeei le epüietni oh verklaard Tbtn lal wekelgk door den Buruemeetter bikenil wordi n gemankt het aantal er U ege e anKeta U o rn dat iler o erlfdeueu In de hidenmiddag gehouilen crgailenng run den gcmceuleraiul iqn de frelooisbrievcu tan het nieuw benoemde rnadsliil den heer C lluogenb mm ingekciten en in ori e bevonden £ 00dnt de Raad lot zijne toelaliiig hecfl bcslolen Onder de itukkea die inkwamen waa een adre van ernige oiiderwijjer en onderwijztrewen lerloekende met het ooft op het feit dal de rqka DrsM voor opleiding van hulp lot hoofdonder ijzer heeft opKelioailen te l e iaao Ofrichling ttn ten cunui mor ioo doidenoijtert en moohlen som da koateu daarvan ciet geheel nit de nemeenukas kuDDeu worilen betreden dan loa rolgein tdretaanten in orcrwegniK kannen orden genomen om een bgdrage ie Torderen van de deeluemera Zg wgieu er in hou adres op dat o a ook ic Deventer Dordrecht Kampen en Maaatrioht een derfcelgke ursui is op eriohl Het adret ii gejleld in handen van B en W om bi richt en raad De Baail besloot igii vroeger besluit betreffende bet besehikbaar stellen an ƒ 1600 ten behoeve der Algemeene Vergadering met Teulooustelling van de Hollandsche Maalsohappij van Landbouw in zooverre té wgzigen dat genoemde som nu niet hoofdzakelgk toor Vtlkifeettm ter beschikking der in de vorige vergadering benoemde Commissie tal warden gesteld maar s daarvan alioo ƒ 1000 als subsidie tal worden gegeven aan bet Hoofdbesinur der Mantsohappg dat er B en W opmerktaam op had gemaakt dal de omvang der teutoonttriling en het aantal der uitloringen sinds 1860 zeer was toegenomen Do overige ƒ 600 blgven altoo bestemd voor het doel van volksfeesleu terwijl In geval dat bedrag te gering mocht blgken de fondsen tullen kunnen worden vermeerderd door middel eener inzameling van bijdragen ouder particulieren Op een vraag van hel raadslid Samaom of iiiol evenals in I860 toen naar spr meende ƒ 200 uit sladskas was bestemd voor uitloving van medailles ook ditmaal daarvoor iets tou worden bestemd antwoordde de Vooreiller dal wellicht later een voorstel dienaangaande ton worden gedaan waartoe allereerst overleg met het Hoofdbestuur noodig werd geacht De Baad besloot voorts op een verzoek van den heer A Kaptgn om geno geu te nemen met de tegenwoordige spoorwgdte der rails der Stoomtram Güoda Bodegraven welke smaller is dan oorsproukeiyk at overeengekomen Tot onderwgter aan de eerste Burgerschool voor jongens werd benoemd de heer C de Rooy Ie Koedgk Den heer J van Gorknm onderwgter aan de Tussohensohool werd op vertoek eervol ontslag verleend tegen 16 Maart e k Werden meer dan eens klachten aangeheven over de plaais waar het kantoor van s Egksbelastingen alhier was gevestigd wg kunnen thans meiledeeleu dat dit met l Mei tal worden verplaatst n gevestigd aan de Punt waar op het terrein achter het kaas mm pakhuis van den lieer Schoafeii een knntoor tal warden geljouwd Het wordt aiÖiWsteed om 15 April gereed te Z jn met ingang opden weg naar de Molen en ramen op den IJsel Wg vestigen de aandacht op achterstaande advertentie betr de voordracht v n Mej Louise Hardenberg Hel onderwerp in liaiiroerking genomen dal zij behandelt iil lui Uderwyt aan kinderen tot hun zetde of levinde jatr mag men voorteker virlrouwen dat ook vele dstoes de voortlracht met hunne tegenwoordigheid tullen vereeren daar due taak hun natuurlijk in lioogen inateüelangstellingiiiboezemt Mej Hardeuberg mag zooals Irg reeds vroeger mededeelden toowel iheorctisch al ptaeliach volkomen op de hoogte worden geacht van hif onderwerp Wg vernemen van het Btstnnr dat zg die de voordracht willen bijwonen bg de leden van het Bestuur een loegaiigskaart kunnen aanvrftMn waartoe wg hier de heeren opnoemen die hel Bestuur der hier gevestigde Afdeeling van FolktonHtwUt nitmaken Het lijn de hh H V Schim van de toeff vooreiller H W Kramen S Po iharaM A Aatatiau Limburg en Mr W j Foriugn Droogleever Secretaris De Heer H F Roll alhier is op tgu venock eervol onthcvej van de betrekking van waarnemend directeur iler gemeente gasfabriek Ie lifenwnrden en it vervangen door den Heer J C W de Bonde te Ngmegen Dr J H Gtinning Jr pndikant Ie s Gravenhage hield gisterenavond in de taal Nut en Vermaak de aangekondigde voordiacht tRome van de Katakomben uit beschouwd was tijn onderwerp en hij ving aan met ons een blik te doen slaan op die merkwaardige stad met tgne belaugrgke monumenten van historische en rohiteotonitcbe waarde Spreker die het voorreclitV bad daar Ie mogen vertoeven schilderde ons al hVt schoose looals het hem had getroffen deels te danken aan de naluur deels aan het werk van menschenhanden waarbij het in t oog viel dat hetgeen de natuur wrochtte tioh als t ware vereeuigdc niet het werk der roenschen Spr schelste ons voorts de katakomben die indrukwekkende onderaardsohe gewelven waar de eerste Christenen ter ruste werden gelegd na hun dapperen strijd voor de waarheid Zgn dete katakomben ait verschillende getichtspunten hoogst belangrgk en der bestudeering overwaard spr beschouwde te thans voornamelgk uit dit oogpunt de overgang vormende van de heidensobe tot de Christelgke wereld De spreker werd door het niet teer talrgk publiek aandachtig gevolgd n ten slotte toegejuicht De Minister van binnenlandsche taken heeft benaald dat de vooijaars akten exameus art 56a der wet op het lager onderwgs den l Iden April aansl tullen beginnen Door de uitgevers maatscbappg Blsevier is ons toegetonden een geïllustreerd volksblad dat ten titel voert de ZkoIuk en ign weg wel tal vinden Maandelijks verschgnt een nummer dat in novellislisohen vorm aktueele onderwerpen tal behandelen In de allereerste plaats is het tijdschrift bestemd voor den werkenden en dienstbaren stand De vorige week tou bjj den logementhouder Voerman te Naaldwijk een hit verloot worden De ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen ijdere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzoaderlflke Nommers VIJF CENT loien waren tegen 1 aun den man gebracht en daarom kon de verloting doorgaan e heer v d H die niet legeuwoordig was ofschbon bij ook een lot bad trof bet goed Er werden voor hem 8 oogen gegooid zoodat er alle kans was dat de hit vallen tou op dit lot Drie inedelole s R D V en N verlieten aanstonds de taal en snelden naar r d R om hem bei belaugrgke nieuws mede te deeleu O nern om wat sigaren te koopen en tegelijk een praatje te maken over de lootje naar den hit De heer v d R had er ook een bekende hij en op aanbonden van tgue beioekera wilde bij huu wel het genoegen doen dat voor ƒ 1 Ie verkoopen te meer daar volgens hunue vertekering die verloting eerst den volgenden avond tou plaats hebben Al spoedig bemerkte de beer T d R hoe hij gefopl as Op laat van den Bnrgemeester werd de bit echter aan hem overgegevènl en tegen de drie sigareukoopers wird procesverbaa opgemaakt Het meeat cnrieuse van de taak is nog dat de drie compagnons ticb aU de verongelijkten voordoen en iicb gehaast hebben aun den heer v d B den deorwmnler le Gelijk bekend is werd op eene bijeenkomst van afgevaardigden uit de hoofdbesturen van verschillende groote Nederlnndsche landbouwmaatsobappgen besbiten tot het houden van een too nitge breid mogelgke Nederlandsche landbouwteuloaus elliug in 1883 aaraan indien de iiiiaucieele krachten dat zonden toelaten een internationaal karakter zou worden gegeven Door de vergadering werden Utrfcbt of Amsterdam aangeweten als de plaatsen waar men de tentoonstelling too inogelgk tou wenschen gehouden te tien De commissie voor die tentoonstelling benoemd heeft zich thans met eene cirenlaire lot de burgeraeeslers gewend om sleun te erlangen Terecht tegt de commissie dat bet wel niet noodig zal wezen het groot belang aan te toonen hetwelk de Nederlandsche landbouw beeft bij bet welslagen deter ondertieming Ontwikkeling van den landbouw die hoofdbron van ons volksbestaan handhaving van den goeden naam van dien vaderlandscben landbouw tegenover het buitenland tijn inderdaad meer dan ooit eischen des tgda Tot dusverre werd alleen op plaatselgke co provinciale lenloonstellingen bgeengebrncbt wat in bepaalde streken van ons land op landbouwgebied werd geproduceerd Thans wenscht men voor alle Nederlandsche laodbonwers één grooten wedsirgd te openen en op ééne Nederlandsche tentoonstelling te lalen tien wat onze landbouw vermag welke mate van ontwikkeling die in de veraohillende deelen van het land beeft bereikt Kou de Nederlander tot nog toe niet anders dan op buitenlandscbe tentoonstellingen concurreeren met vreemde landbouwers bet IS hoogst wenschelgk dat onte vaderlandsdlie landbouwer ticb ook eindelijk eens binnen de grenzen van zgn eigen land zal knunen meten met het buitenland Maar tal dat alles op degelgke Nederland waardige v gte geschieden dan is het noodig dat de uitvoerende Commissie op onbekrompen wgze die tentoonatelling kunue regelen en tot stand brengen Om daartoe in staat te warden gesteld doet tij een beroep op de Nederlnndsche nalie De ontwikkeling van onten landbouw ia een tóó groot volksbelang en tód nauw verbonden met de vermeerdering van onten welvaart dat de Commissie meent met volle recht en raet vrijmoedigheid bgdragen te mogen vragen niet alleen van hen wier belangen in het bijtondec