Goudsche Courant, woensdag 8 februari 1882

by deu lindbouir betrokken tyu maar an alien wien onie volkswelvaart ter harte gaat Voor het bgeeubrengen der bgdragen die door haar worden gevraagd roept g de hulp in van de hoofden der gemeentebesturen Zg doet het veraoek aan heeren burgemeesters om ieder in zgne gemeente of persoonlgk zich Ie willen belasten met de torg om iiueekenlgsten te doen oircultereu of wel eene oommissie te willen benoemen aan wie de zorg daarvoor kan worden opgedragen De Commissie vraagt bgdragen iu eens en deelneming in een waarborgfonils Zij stelt zioh voor oin wanneer zij door milde giften en naar zg hoopt ook door provinciale en rgkabulp zal zgn in staat gesteld om de tentoonstelling op waardige wijze tot sund te brengen hel waarborgfonds kan het z u onaangetasi te laten en het niet anders dan in buitengewone niet te voorziene omstandigheden aan te spreken Te Bolterdam hield Zondag de beer Meng weder eene lezing iu Vcrsoheideuheid en Overeeustemming Er was veel volk in den omtrek van het g J b rengekomen maar de orde werd niet gealmré Alleen na den afloop volgde eene massa inenschen het rgtuig waarin Meng was gezeten ook werden er bedreigingen gehoord Meng werd daarom voorloopig naar het politie buieau op da Kaasmarkt gebracht alwaar hij eeuigen tgd vertoefde De politie te s Graveuhage deed Zaterdag avond en Zoudag twee gewichtige ontdekkingen ten gevolge waarvan voorloopig een vgftal gevaarlijke sujetten uit de zumenleving zgn verwyderd De eerste en meest belangrijke zaak betreft de opsporing en aanhouding van twee valsche munters Reeds sedert gerttimen tgd had men de overtuiging dat daar ter stede valaoh geld in de laatste dagen voorul dubbeltjes in omloop werd gebracht De houder van het overzelveer aan den Zuidwal zag zich onlangs in de noodzakelijkheid een passagier die hem slechts ééü cent schuldig was 99 benten terug te geven omdat deze persoon hem voor de moeite van overzetten een gulden ter inwisseling overhandigde Dit trok de aandacht van den vierman die waar het zulk een luttel loon betreft gewoonlijk met kopefgeld betaald wordt De man beschouwde het muntstuk nauwkeurig en kon seclert niet worden teruggebracht van bet deuk beeld dat er iets aan haperde De benoeming van den heer Le Koycr lot voorziller van den Fransohen Senaat voor 1881 in de pluals van den heer Léon Say die gelijk men weet lot minister van finanaien is benoemd wordt iloor de meeste Frausohe bladen zeer gued opgenomen De heer Le Royer zegt o a het Journal iet Debat staat als gematigd maar tevens slandvaslig republiHg deed der kein bekend en heeft Irachtig tot de bevestiging politie aangifte van zijne bevinding Der nam onmiddellgk maatregelen en liet den passagier die bgoB dagelijks met het schuitje naar de overzijde vu r op zekeren avond volgeo juist toen hg wederom een gulden van verdacht allooi had gewisseld Het beroep door den bedoelden persoon uitgeoefend versterkte de politie in de veronderstelling dat de verspreider levens de vervjardiger van het valsche geld was Dit vermoeden werd zekerheid toen dezer dagen ren medeplichtige op heeterdaad werd betrapt op het uitgeven van valsche guldens Als vernio delgke bedrgvers dezer misdaad zijn in hechtenis genomen twee kopergieters beide werkzaam in de kopergieterg van den heer K te s Hage Uit het onderzoek is gebleken dat de guldens gegoteu werden iu een vorm van Brusselache aarde bg tientallen tegelgk De vorm werd onmiddellijk na het gieten vernleiigd De stukken bestonden hoofdzakelgk dit koper verkregen van oude bellen van dit metaal Da valsche stukken hailden het voorkomen van een gewonen gulden echter met dit buitengewone kenmerk dat zij loodkleurig waren en de bteltenis des konings een weinig misvormd was De medeplichtige oud 19 jaren was behulpzaam bg het verspreiden der valsche guldens die hoofdzakelgk iu koflieliaizen en winkels wer Jentittgegeven Tot dusver zijn acht valsche guldens in beslag genomen Voorts mocht het der politie gelukken de verdachten in handen te krggen van de herhaaldelijk in den laatsten tijd gepleegde eenden dielstallen op den Leidschen weg onder Wassenaar Gemaskerde bals zgn tegenwoordig in de Parijsche grootiwereld aan de orde van den dag ISen rgke geestige ravin heeft er onlangs een gegeven waarop de gasten allen Ie zamen een boomgaard raoesien voorsicllen De dames waren als kersen bessen pruimenen abrikozenboompjrs wgnstokkcn enz gekleed de heeren als appel en pereboomen De stof der dameskleedjcs was een nabootsing der boomstammen en bladen de vruchten waren gedeellelgk geschilderd gedeeltelijk door bekwame bloemenraaakster vervaardigd Vooral een bevallige jonge dame in het coslunm van aardbei maakte grooten opgang Een ander bal moest een moestuin voorstellen De dames kwamen daar als rapen wortelen bloemkolen en radgsjes de heeren als witte en roode kolen of bieten Eerlang zal men er ook een feest uit den tijd vaii Lodewgk XIV geven De vertrekken zullen in den stgl van dien tgd gemenbeld zgn terwijl de gasten allen in de costumes van die dagen gekleed moeien wezen en enkel dansen uit dien tijd zullen dansen Dezer dagen heeft eeue dienstmeid te Berlijn door hare tegenwoordigheid van geest iemand het leven gered Ëen werkman die op de bovenigst van een hotel iets had te verrichten was daartoe op het dak geklommen Eensklaps hoorde men hem om hulp roepen en zag men hem met de handen aan den bovenrand der Igst hangen Een paar andere erkliedeu snelden naar boven maar konden hem wegens de gesteldheid van het dakwerk slechts moeielgk bereiken en onmogelgk grgpen Terwijl er op de straat eene menigte menschen het oogenblik te gemori zagen dut de ongelukkige zou doodvallen riep eene dienstmeid uit een open raam dat al de buren maar haastig hunne bedden en kussens uit de ramen moesien werpen Onmiddelgk vlogen van alle kanten de bedden naar omlaag en werden in aller gl tot zulk eene hoogte opgestapt ld dat de man toen hij eindelijk naar beneden viel ongedeerd bleef Wel viel hg ten gevolge van den uitgestnneii doodaiigst in onmacht maar da irvan was hg spoedig bekomen mUliaenen verslond Het heette langeo yd d t de nieuwe Oostcnrgkrrs tevreden zelfs danEEaar waren voor het nieune bestuur en zie daar komt plotseling de opsland die weer millioeurn zal verslinden terwijl het levens bigkt dat de geest van de bevolking aiitiOoslenrijkach bigfl Men heeft met het woord occupatie iu het Berlgusche iraciaat den sput gedreven omdat hel was een annexatie dat woord wordt echter een treurige waarheid Oosteurgk moet Herzegowinn en Bosnië blijven bezetten d w z door militaire macht zioh in het bezit handhaven en zuUe annexaties leiden altgd tol verzwakking vau een land Slechts van terzijde mogen de Duilscbliberalen op hun inoreele overwinning wgzen want op straffe van onvaderlandschlievendheid is het hun verboden le juichen over den opstand die hnn politiek rechtvaardigt T ree Duitsohe ambtenaren Ie Dortmund hadden onlangs 2Vs mark gevonden en daarvan aangifte gedaan Overeenkomstig de wel hadden de plaalselgke overheden daarop bij verschillende advertenlién eez getracht deu eigenaar van het gevondene op Ie sporen maar uat was niet gelukt Uc vinders werden nu dezer daeen zeer ooaangenaatn verrast door de mededeeling dat zg 97 mark adverlentie kostru en 7 92 mark verdere kosten hadden te voldoen Zg hebben zich tot de hoogere autoriteiten gewend met het verzoek hen van Jie verplichting te ontslaan en verklaard daarentegen gaarne afstand van hun recht op het gevondene Ie doin In lie Italiaausche Kamer had een belangrijke stemming plaals welke beslisie over de gevreesde miuisterieele crisis Met 286 tegen 125 sieo men terwijl 17 leden zioh onthielden werd aangeiiomeD een motie waarbij acte genomen werd van de verklaringen der Regeering omtrent de Igslstcmming Met die motie bad het Kabinet zich vereeiiigd In Portugal heersclit eenige gisting De aanneming van hel met Frankrgk gesloten handelsverdrag door de Kamer der Afgevaardigden heefi bg zekae pang misnoegtn verwekt en thans Hordl een beroep gedaan op de Kamt r Aat Pairs om het verdrag tv verwerpen Tot lievorderiug van dat doel worden rolksrergnderiugen gehouden waar hel nu en dau vrij onstuimig toegaat Een dezer byemkomslen werd door de politie ontbonden en ir ontssond een tumult aarbij eenige personen gewond werden Uiiitcnlaiiilscti Overxiclil Aan R O wordt uil Cairo de sainenslellintr vso het uit uwe Egyptische ininislerie gemeld Vijftien gevalinachtigri n van de Kamer tier Afgevaardigden hadden gisteren een gehoor bij den Khedive eu aleltlcn Mahinoeil Baroedi pacha als mluiilerpre sident voor De Khediere antwoordde dal hg deieu mei het vormen van een nieuw kabinet zou belasteo De drpulaiie begaf zich dwirop naar Mnhmoeil Baruedit poeha die verklaarde de opdracht te aanvaarden onzer tegenwoordige instellingen bijgedragen In de Nationale Vergadering had hg zioh als redenaar van eene nunstige zgde doen kennen en hg was een van de eersten dii door den Senaat lot onafzctbare leden benoemd werden In het Kabinet van den heer Wadilinglon was hg minisier vau Justilie e achting welke hg zelfs bg zijne tegenstanders geniet zal hem zgne legimwoordig tnak vergemakkelijken Gisteren zou in de Kamer der Afgevaariligden de interpellatie in behandeling komen van de heeren Granet en Locktoy over het besluit der Kamer van 26 lanuari jl belreffeiida de grondswitsherzienint Gelijk men weel heeft de heer de Preycinel reeds aan de Kamer medegedeeld dat het iiieuwu Kabinet de grondwetsherziening wensoht te verdagen maar ile gronden door den minister president daarvoor bijgebracht sohguen den interpeÜauten niet vuliloende voor le komen Iu elk geval meent men te inogeii aannemen dat de Kamer aan hel KaLinri op di oogenblik vooral geene moeilijkhedpp zal willen baren en zich dus met die zienswijze der Regeeriug zal rerienigeu De Vou Zeilung meldt als aanstaande de benoeming van nieuwe bisschoppen voorde drie vacanie zetels van Breslau F derborn en Osnabruck Deze benoeming zou samengaan met de beAiadslaging welke heden of wellicht morgen in de Pruisische Kamer der Afgevaardigden over het kerkelijk slaatknndig wetsontwerp een aanvang neemt Uit Weenen wordt aan R O geseind dat de delegatiën het regeeringsvoorstel betreffende het krediet van 8 millioen fl ter bestrgding van de oproerige beweging in het Zuiden der monarchie hebben goedgekeurd Aangezien tnsschen de Oostrnrgksche en de Hongaarsohe delegatiën geenerlei verschil van gevoelen over dit voorstel bestond is hare zittiug gesloten De Duilsch liberalen in in Oosieurgk die in den laatsten tgd in niei leer aangename positie ver Reeils in drn namidd ig kw im hel nieuwe kabinet fcereed Het bestaat uil Mnhmoeil Baroedi picha binnenland che zaken en voorzitter vau den Raad Arabi bey oorlug ilahmoed bry opejiba e n erken Abilalluh openbaar onderwgs Frankty buileiilauilsche zaken Fe mipacha justitie Hel genohishof te Washingloii beeft het verzoek om Iu de zaak van Guileau etn nieuw ontlurzoek in le stellen verworpen en hem Ier dood vtroor dt eld Het vonnis zal worde voltrokken 30 lani De Effectenlsdurs Amsterdam 6 Stbrnnri 188Ü In de afgeloopen week had e beurs een veel gunstiger verloop De syinptoomJLil van verln lering vertoonden zich reeds Dinsdag eilnaiuen dagelgks toe Aanvankelijk was er veel koMlusl texeu lagere uoieeringen voor binneul rekeniuJl doch bg het rgten der koersen werd ook wederoj veel aangeboden en groolendeels voor buitenlandsche rekening genomen De Amsterdamsohe beurs heeft zioh Hink getoond De crisis heeft op haar weinig of geen invloed gehad en nu ook elders het verlronwen hersteld wordt kan men en drukke tgd le gemoet zien Groote zendingen goud uit Amerika en ook uit Engeland vooral naar Praukrgk daar le Fargs de crisis het hevigst woedde en velen op het slagveld gebleven zgn hebben de crisis kunnen bezweren Overal zgn de koersen dan ook getlegen enfc hetgeldgoedkooper geworden De Brusselscbe BajiiV hoeft haar disconto reeds lot 7 pCl verlaagd en aarsohgnlgk zullen de andere instellingen haar voorba l l spoedig volgen BinnKmndsche waaeden Slaatt ondun De lagere koersïn voor bnitenl slaatsfondsen waren van eenigeii invloed op de integralen die veel aangeboden waren zg verloren oiron i Drieëu slegen weer lol 80 en beide vieren handhaafden zich op 11 PremicUeninym varieerden niet veel Alleen stegen Amsl loten van ƒ 1000 ongeveer 2 nCt Pa keerden beleven nu weer bgna vroolgke dagen J eisloien Iets lager omdat hun politiek door de ervaring de kroon is opgezet In de eerste plaats de opstand in Kerzegowina de Duilsch liberalen hebben indertgd zioh met alle macht verzet legen de occupatie zij gingen uit van het beginsel dat de bezetting van Herzegowina en Bosnië meer na dan roordeelen zou verschaffen aan de monarchie die toch reeds te sterk mei Slavische elementen was bezet Ook de openbare meening nam de Duilsch liberalen echter die oppositie kwalgk Andrassey was een populair man n do liberalen moesten zich schikken met verlies van hnn prestige Het bleek weldra dat de Turksohe provincies niel bezet mnnr veroverd moesten worden wat SpsoncegUimnge Centraal waarden hielden zich weer flink aand sloten s gfstemp obl uitg oh hooger Aand Haarl Zandv verloren S i aand Holl sp 5Vii ook waren aand Rgn en Stnatssp ieta lager De 4pCt obl der eerstgenoemde maatschappg behaalden een nvB s van Gestemp obL Boxlel Wezel en 2e Hyp do sloten circa 2 lager TramKaylemiHge Bg een avans van 1 pCt voor Amst Omnib mg en van 3 pCt voor de Ned tram valt een verlies te conslateeren van B s voor de Arnhemsche l s voor de Rollerdamsche en van voor de Gooisohe Indmtrueie waarden Iu deze eourtrn waren de de vannliën luttel Aand Afr Uv stegen S j aand Stoomv Neierl pCl Aand Hairenslooinboot moesten 9 ilo Kol Bk 1 do K N stoomb ray l 4 Handflmij en Stoomv Jam P js geven ÈuKOPEEsoHE wAAEUEN Slaatt o du Bgna algemeen was de rgziug Hel metst prufiteerdin de fonilsf If die van deu schok lit t meest hadden le lijilen Hongaren slolen hooger voor leeniiig 87 V pierr l j 5 eu öpCl goudl 2 i pt t do Ook de Oostenrijkers waren voor papier en zilverrenle ruim 1 voor goutlrenle 2 2 gestegen Onder de Russen verbclerdm 50 72 en 80 circa l j pCl lAudere soorten minder zooals Spauj en XHirkeu die slechts eeu paar fractién stegen ApCl Egypte oirci beter 5pCt do ouveranderil Premieleeitingen Bebalie voor Ooslenrgkcrs die voor 60 1 en de overige staalsloten g achteruit gingen zgn ojk deze uoleeringeu hooger Hongaren 1 Theissl circa 2 Wtenürl 2l Russische Madriil en Turksohe Ikkt SpooneegUeningen Ook dt Ze soorten waren meereuderls williger doch voor slechts neinigcu it de verbetering belangrijk Viclor Km sloot l j VVarschnu B omlierg WarJchau Weenen l j hooger Van de Russen beh iildeii obl Brisi iruj een avans van V do Jel Griazi en Morscli Sysr van 1 pCt de overigen miudtr Velen ilezer laatsten sloten onvironderil en voor obl Jel Orel en Kursk Chark Azow ponden I ü l Amebikaanscue n AAKUEN Slaaiê ondsen De Iceiiingeii der Vereen 3l slottn V lager Florida s moesten I pOt prijsgeve i Louisiana s l j Mexicanen j a 1 beier Van ile Brazibanru waren 1 l lager Columbianen 1 Vemiuela s t SpCt Piru I pCt beier CpCi do onveranileril Spoormegleeningtn Ook iii tiezen hoek was de noteering bcvrerligeiid de omzet was ichter zeer beperkt eu voor sommige soorten is de daling nogal aauzicnigit Crt Clev M Vi riio i Kingen 10 8i Louis en S Franc iiaud le pr f 11 2e do 3 Deiiv Riu s 2 ichieruit De beiaugrgksif vooruitg iiig is voor Chic N W pref h die 5 pCi stegen voorls verbeterden llliuuis 2 N Yurk Pcnsylv en Ohiu obl l j All l ac le hyp eu San Joa Valley ll i Wmona Clev C O LouiaT en N ishv 2e hyp en Tol Peoria 1 pCi Indutlritele maarilen Cerl Calorailo s en Miixw h circa 1 do bunds circa beier Prolongatie kentk 5 pCt ruim te bekomen ï P S Hedt n was de markt inimler geauimeertl Vooral Honiareu Oosleiirgkeis en Russen waren flauwer Turktn Mexicanen en Pi riianen waren zeer iu trek eu derhalve hooger Ainerifc Spürm waren ook fl uwer INGEZONDE N Mynirn i Redacteur Oisterenaiciiid liep ik oier den Flu ecli n Singel Het UK er siikdonkir men Un er lettrrliik geen hand voor oogen zien Nu en dan waarschu wie mg een g oeieude sigaar dat er iemand naderde maar een paar malen stond ik tegenover een eerzaam paar dal evenals ik bcilaard hun weg vervolgde zonder dal ik iels had besprnril Is die toestand niet een beetje erg in een stad als Gouda Het bes uur onzer stad heeft tukloeude bewezeu een verliohl bestuur le zgn Welnu laat het dau aan dergelgke middeneeuwsche toeslandeu een einde maken de heerschappy von den almanak aan een kant zetten en al ware hel alleen op de meest gevaarlgke unten een licht laten branden Dit OU waarlijk geen weelde zgn Voor de opname dezer regelen dankt u Uw dienstwillige 8 Loapiisra VOOR DE Nationale Militie EERSTE OPENBARE KENNISGEVING BDRGEMEESTER en WETHOUDERS vnn Gouda voldoende aan art 28 der Wet vun deu 19den Augustus 1861 Staatiblad U S 72 en aan art 20 van Zijner Majesleils besluit van den Sslen Mei 1882 Staattilad no 48 brengen ter algemeene kennis dat de LOTING der i i het vorige jaar voor de NATIONALS MILITIE ingesohrevenen in deze Gemeente zal plaats hebben op DINSDAG deu 28sten FEBRUARI aanslaande dal de ingesohrevenen naar alphabetische orde opgeroepen zelve hun noinmer trekken dat ook voor den niet opgekomen Loteling de trekking kan geschieden door zgn Vader Moeder of Voogd terwgl dit bg hunne afwezigheid door den BURGEMEESTER of een Lid van den GB MEBNTERAAD wordt gedaan dat de belanghebbenden ten einde te loten en 1 opgaaf le doen van de n deneu van vrijstelling die zij ter zake van de Militie meeneu te hebbeu zich op voormelden dag zullen moeien bevinden len Rindhuize dezer Gemeente en wel zij wier nnmeu beginutn mi de letter A B C D E F G H I J K of L des toormidtlaga teu 9 ure en die wier namen aanvangen met de letter M N O P Q H 8 T U V W X IJ of Z des voormiddags ten 11 ure Dal op ZATERDAG den 18 FEBRUARI 1882 van des voormiddags 10 tot 1 en des namiddags van 3 tot 6 ure op hel Raadhuis aanvraag kan orden gedaan lot hei opmaken der gelui BChriften wegen BROEDERDIENST of van e ziju EENIGE fTETTlOE ZOON en dat belanghebbenden ten bewijze van volbrachte of werkelijke broederdiaut diiarbg moeten overleggen een paepoort zakboekje of altett tan dtenit bij plaalivereangtng eu zich moeten aanmelden vergezeld van twee met beu bekende le goeder naam en faam Ixkend staanile ingezeteiieu die OP HUNNE FERANTIt OORDELUKUÉlD de vereisehie üeluiiienis kunnen afleggtu en het op te maken geluigiehrift onderleekenen Voorts dat de benoodigde bewgzeu van werkelijke ilienit f uilireksels uit het Stamboek voor de belaiighebbi uden bij de betrokken korpsen zullen worden aangevraagd indien j zich vóór de Loting vervoegen Ier Secret irie ezer gi ineenle om de daartoe noodige opgaven te doen en dal zij die bezwaren mochten hebben tegen de wgze waarop de I T1NG is esc1iied die kunnen inbrengen bij de Gedeputeerde Stalen dezer Provincie binnen Fi i eii le rekenen vai den dag waarop tie LOTING heeft plaals gehad en wel bij een op ongtetgeli papier geschrevt u bezwaarschrift hetwelk mei de noodige bewijsstukken gestaafd tegen bewijs lai ontvang zal behoureu le worden ingeleviytl bg den BURGEMEESTER dezer Genieenlc die hetzelve aan Gedepoieerde Staten opzendt GOUDA den 4 Februari 882 Kurgemeester en Wethoa lers voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN Dl Secretaris I BROUWER i u r g O r 1 it K e S t a a a GOUDA GE lORÜN 4 Kebr Heodrikii r R it atlinti ntlt rs H Itrouner en H VHD t uDCU Boutje uiiden ü 1 Ciili en F an Mrtilrii 5 ItillirliDiaölarii ouden t bokho ea cti A C Itorkiii Joh roi i injltipaiii ouden J F vmu de Pavoordl eo G i uu 8trtaiea 7 Qimoa Pelms ouders 1 PrioM iibrr c J A Hecrkeiu OVKKLf üEN i K l r P Stu el 8 J C V i i uasjl a t i J M G Tol I j i m M de Vm 9 in N II M v o Kgk Si 70 J J U Iluul I n L de GrDi T 8 j 8 m Rurgerlgke Stand van onderataaude gemeenten tan 21 tol 27 Jan 1882 Moordrecht ÜVERLEDEV L i vmi SpraoK 4 in OMIf RrUOl ft U 8 Lelg 20 j eti C Suordejnuf 23 j Btolwijk niillOREN JannJKJe Teiintje ondert I iin Dsa ta I Verkaik GBMliWI P Virwuul lu G T Moleaur U NDEHTKüUWI H Uitteaboogsara tu A vaa Dsin Haastrecht Geene aangiften hebben plaats gehad Waddünxveen GEBOREN Huig ouder G Moraal en J C oO Rgk ouders N vau der Hegdt q eo J van Oord OVEKI EUEN i Klavefcld hniavr vau F J Heijker 51 j O NDERTRüUWD W vau ter Wal en M Krant abarg J Simonie en I Hluak OEHlJMD J Uaue eu U Kerver Zevenbuliseii OVKRLEUËN A lau Miet 8 j A de Jong 711 J J koratinan 81 j OM KliTi 0U U i erboain ra H Ottevanger ADVERTEJNITIÉN lieden geilenken ÜS THOMAS JOHANNES v d POOL S SN JOHANNA VERSNEL hun 37 li JARIO htj wblij k Hunne Kinderen Behuwd en Klein kinderen asg Gouda 7 Febr 1882 jg Beralten van een Zoon G J VAN DE PAVOOBDT VAB StSAATEK Gouda 5 Pebr 1882 Bevallen van eeue Dochter A C BOKHOVEN B0BKU8 Gouda 5 Februari 1882 Voorspoedig bevallen van eene Dochter A A E VAN DER WANTVAN Heuvbn Scherpemeel 5 Februari 1882 De ondergeteekendea betuigen door deze hunnen hartelgken dank aan den WelEd Heer J DB VRIES BOBBÉ Directeur der Gasfabriek voor de prachtige aangebrachte Gas Illuminatie bfl gelegenheid van hun 25 JARIG HUWELIJKSFEEST alamede brengen zg hunnen verderen dank aan H H Directeuren en verdere ondergeschikten dier fabriek voor de vele blijken van belangstelling op dien dag ondervonden L VAN WIJK J VAN WIJK DK VlSSCKEB Gouda 4 Februari 1882 Mevrouw de ROTTE vraagt een m Wil mmtÊgmê mmmmm § niet beneden de 16 jaren om dadelgk in dienrt te treden Mevrouw VORSTMAN te Gouda verlangt tegen Mei eene flinke Protestanttche DIEASTBODË die goed kan koken en aU Meid alleen met bnlp eener Werkster het huiswerk kan vw f richten Gouwe No 197 Teu spoedigste WORDT GEVRAAGD een TIHM oniiimru pn u rrnrTm Adres aan het Bureau dezer Courant IFslag KOFFIET Per KUo 0 95 0 50 ï SWITZER UIT DE GEKROONDE VALK onderscheidt zich door aangenamen smaak wordt door tal van geneeskundigen aanbevolen wegens rijkdom aan extract d i voedende bestnnddeelen tegenover gering gehalte aan alcohol is met gewoon Hollandsch Bier vermengd ook voorkind r=n een uitnemend versterkende drank Het dagelijks toenemend debiet levert het beste bewijs voor de uitnemende eigenschappen deter biirsoort A T Tl in concurrentie met Engelsche fabriéX Jii katen tegen veel lageren prgs P MINS ESSE en BRVIME BIEREN van onderscheidene qualiteiten BORDEAUX AZJjy KRUIDENAZIJN DRAGONAZIJNBa WIJNAZUN in onderscheidene prijzen VAN V0LLKi HOVE Co Amsterdam