Goudsche Courant, vrijdag 10 februari 1882

EOTTERDAMSCHE HYPOTHEEKBAIIE voor NEPEBLAND De Directie Wicht dat de ROTTERDAMSCHE HYPOTHEEKBANK voor NEDERLAND Pandbrleven uitgeeft groot ƒ 1000 ƒ 500 ƒ 100 en ƒ 50 rentende 4 pet die verkrögbaar zgn ten kantore van hare Agenten HOFFMAN Co j 5 te Gouda LAFEBER Co I DE DIRECTIE B MEES B VAN ROÖSEM E C W HOLIER echte Alpen Emlden Elixer au Wallrad Ottmar Bernhard te Munchen Hofleveraucier van Z M den Koning van Begeren Fabrieken te Zurich in Zwitserland en te Kufstein in Tyrol Is bereid uit de meest bloedzuiverende en fijnste bergplanteu der Tyroler en ZwitMrsche Alpen bekroond op verschillende tentoonstellingen scheikundig onderzocht en aanbevolen door Autoriteiten der Medische Wetenschap hetzelve regelt direct alle functien der maag is het beste middel bjj gebrek aan eet en slaaplust slechte spflsverteering en maagcatarrh reinigt het lichaam van ziekeljjke aandoeningen versterkt zenuwen en spieren en is door zflu Aroma en smaak het fijnste Bitter Elixer Men neme slechts eene proeve Verkrflgbaar in flesschen met uitvoerige gebruiksaanwjjzing a ƒ 2 75 ƒ 1 50 en ƒ 1 te Gouda bü Wed J GOORISöEN Mz In alle plaatsen worden wederverkoopers gevraagd Aanvragen aan W SARDEMANN te Amlum Vrijdaje 10 Februari N 2725i 1882 GOUDSCHE COURANT ieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De inseadlng vaa adTertentiön kan geschledea tot dén aar des namiddags vaa den dag der nltgave BORST CARAMELS tegi U h ifst ta rfrkondneid bgzondfr nnnbei len deziUc ijn alli n rcbt welks papier van mijn stciuprl voorzini ia V N K AI MAAKËK llaxii 17 VOLKSOITDERWIJS Afdeeling Gouda en Omstreken VOORDRACHT VAN Mejuffrouw LOUISE HARDENBERG Directrice van de Kweekschool voor Uewaar school Onderw zeressen te Leiden OP Donderdag 9 Februari 1882 des avonds ten 7 ure in de Zaal NÜT EN VERMAAK op de OOSTHAVEN ONDERWERP Het Onderwijs aan Kinderen tot hun zesde of zevende jaar Na de Voordracht zal gelegenheid worden gegeveu tot debat Belangstellenden kunnen Bewjjzen van Toegang verkrijgen h het Bestuur Namens het Bestuur Mr W J FORTUIJN DROOGLEEVER Ja Secretarie De ondergeteekeiide tot nu toe sedert gerninien lijd te Parijs werkzaam bericht dat hij zich heden alhier heeft gevestigd als opvolger van H VAN ARK EL en zal de door dezen gedreven Behangers en Stoffeerders affaire voortzetten belovende hij H H Meubelmakers en verdere clientele eene prompte eu civile bediening A J STEEN DIJK Adres P J SMITS Eloogstraat Gouda Heeren of Dames Men vraagt AGENTEN om in groote gemeenten voor solide Maatschappijen werkzaam te zyn tegen billijke belooning Ook Dames van den fatsoenlijken stand met vele relatien en van goede getjigenissen voorzien kunnen in aanmerking komen mits goed kunnende schrijven Franco brieven onder No 683 aan het barean vaa dit blad worden ingewacht laksïscheKANARlËVÖGELSr K Heden is gearriveerd SONDERMANN met eene partij echt HARZSAKSISCHE KANARIEVOGELS welke de Bel Nachtegaal en Waterrol zingen zoowel bjj av ad als bg dag Logeert Logement W A BLIZEWSKI Spoorstraat No 169 te Gouda Biyft tot VRIJDAG 10 FEBRUARI a s Door vertrek TE KOOP een soliede fraaie Fransche PIANINO voor slechts ƒ 185 vrg transport Adres den Haag Nieuwe Haven No 156 W DB WIT AANSTEEELIJEE ZIEKTEN De IiispinlliiK vau het Rode Kruis van A Bouvlw apoIheKer Ie Faiiw eeueest In weinige dagen zonder eemge anderobehauaenng pas ontstane of verouderde vloelnjreD willtïii vloed enz De uitstekende resultaten van dltmlddel en de duuondeii genezingen sedert 25 jaren zljn r den besten waar x rg voor Men volgc nauwkeurig het TOorscbrlfU DSPOT IN ALLS QOSOB JkPOTHXUn Te s Hag e Snabilié Apoth Tainjite geiuigaohriflen vao terste Geneeskniidigeii Op verscliciileuc ïeniouintellingeii mcl Meilnille bekrouiiil Het door 30 Jaar irereuoninieerd Anatherin Mondwater van r J G Vavv KK Uof Tandmeater te Weetten Uadikaal fsenersmiddel voor elke TaDttpijn nlsouk voor iedere ziekte Ier Müiidholte en van het Tandrleeach Beproefde Mondspoeling by aunboudende Keelziekte 1 gruote fleaoh a ƒ l 75 1 flesoh a ƒ I 20 1 kleine flesoh a ƒ 0 60 I Plautaardis Tandpoeder maakt na kort I gebruik do Tanden blinkend wit zonder ze Ie beschadigen Prüa per doos ƒ 0 80 Anatherin Tanozeep in glazen doozeu van ƒ 1 20 beproefd Tandzuiveringsmiddel Pe eohte aromutiaohe II vau Db J G POPP zg maakt de tanden zuiver wit zonder het émail aan te doen ben aart ze voor ziekelijke aandoeningen en koudt den mond frisoh Het stuk kost 40 olB en ia toereikende voor een half jaar TandploiUbeering praktisch en zekerst niidilel voor zelfplombeering vau holle kiezen Prjja per étui ƒ 2 60 Kruidenzeep aangenaam en beat middel voor Vlekken Uiislag Zomeraproeten en Puialen Hoofd en Baardachilrer en Karaten Kuidkrankheded en alle onreiuheden der bovenhuid Frija per tuk 35 Cents Het geëerde Publiek wordt verzocht uitdrnkkelyk KK Hof Tandmeealer POPP s Geneesmiddel te verlangen en alechta die aan te nemen welke van myn Fabrieksmerk zqn voorzien Dép3la zyn gevestigd te Gouda bij L Schenk winkelier op de Hoogstraat A 123 te Botterdam by P B van Santen Rolff apoth en A Schipperegn Co blauwe poreeleinwinkel te a Hage by J L F Snabilié apoth te Drift b j A J vau Bijn te Schiedam bij C Malta Gi te Leiden bg E Noordykj te Amsterdam bij F van Windheim Co en Hj H Uloth Co apotheek te Schoonhoven bg S Wolff en Zoon te Alphen bg L Variaieau en Zobn te Utrecht bg G H N van Spanje idem Labry Porton Droogiaten Snelpersdruk van A Bbinkuan te Gouda ADVEKTE TIEK in alle liiiinen eu JüuiteHlandHChe Couranten worden dadelijk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Borstverslijming BAARi prov UTttEOHT Trauben Brust Honir In het belang van velen verklaart de Ondergeteekende dat zgn zoon Igdende aan Slgmboest zgn herstel te danken beeft aan het gebruik van Uwen voortreffeiyken DBUtVENBOBST HONIG oithet depot van Mej de Weduwe E VAN DAPPEREN alhier M MULDJEB Alleen echt verkrijgbaar in flesschen van twee Gulden een Gulden e i 05 Cent voorzien van eene capsule met nevenstaand fabriekstempel Te Gouda bg F H A WolfiP Boskoop by J van Bergen Oudewater bjj F Jonker Idenburg Haastrecht by J D den Hartog Bodegraven bü F Versloot Stolw k bjj C G van den Berg SLIJM en i 1AAGPILLE SCHBEÜDER S PILLEN zijn MAAG VERSTERKEND zacht LAXEREND bijzonder goed tegen SLIJU en bevorderen de SPIJSVERTEERING 32 Vs Ct per doos verkrggbaar te GOUDA alleen by Z SCHENK aaaitrecitK OotteTiiag ZevenkKiien A Prina Stolwyk H Zyderlaan leu de bakende depSta Men wachte zich voor namaaksels 11 gr £ lk dooaje is gfewlkkeld in een billet met de naamteekening van den vervaardiger J J Scbreuder Apotheker De oitgave deier Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prflg per drie maanden is f 1 25 iranco per post 1 50 BINNENLA ND GOUDA 9 Februari 1882 Het bericht in ona vorig nr dat de pakken in deze gemeente epidemiach verkUard zouden zgn wordt un bevcaligd door de officieele bekendmaking zoowel van den Miuialer van Binnenlaudaohe zaken ala v n den Burgemeeater alhier wiena kenuiageving in dit nr voorkomt Wg brengen nogmaals ia herinnering dal tieetmaal per week en wel Dinadag en Vrgdag dea morgena van 8 tot 9 en des namiddags vau 12 lot 1 lire in het Gatlhuia gelegenheid is om zich t doen inenten of herinenten Deze gelegenheid is voor itier geheel kottelooi Men verzoekt ona te melden dal Commisssriaaen der Sociëteit Ons Genoegen kennis genomen hebbende dat de Pokken hier ter atede epideftiiach verklaard zgn bealoten zgn het Bal Masqué op a I Maandag niet e doen doorgaan doch Ie veranderen io ecu gewoon Bal Dit besluit ia genoraeo met het ong op het feit dal de coatuinea van elders komen en weder derwaarta worden terug gebracht Daarenboven wordt op een Bal Masqué hetzelfde ooatunm lichteiyk door verschillende personen beurtelings gedragen wal gevaar kan doen ontataan tut voortplanting der besmetting De heer P H Hkgenholtz Jr uil Amsterdam lal Zondag 12 Februari des morgena om lOVi ure bg de godadiensloefening in de Bemonatrantache Kerk als voorganger optreden In de lining der Rotterdamsoha Arr Beohtbank van Dinadag mbrgen werden o a de volgende peraonen veroordeeld M H wonende Ie Gouda bekl van drie oplichliniien lol 1 maand gev cell v Ie Krimpen a d Lek bekl van geweldpl j ns een bed beambte tot 15 dagen gev cell Uil Oudewater echrgfl men out vau Dinsdag jl Heden avond had in het hotel de Doelen eene Nntavergadering met damet plaata Sprekers waren de heeren F A Molenaar B van Duinen R W Haenijena Dekker en I van Aken die reapectievelgk voordroegen Sij était Bxcelleneê van I Smit Kleine Rip $ tan ITinile van W Irving Dé dteUer ra BeroJiat van B ter Haar en ifi de teioonmaokilêrf van Hollidee De voordrachten werden afgewiaseld door muziek van Mej Zijlslra en den Heer Munlendam Gen en ander erd door een vrg talrgk opgekomen publiek mei genoegen aangehoord en eerst vrg laat op den avond scheidde men Bg de verkiezing van een lid vaa de Tweede Kamer der Stalen Generaal in het hoofdkieadistrici Boxmeer in plaats van mr H J Brouwers die ontslag heeft genomen zgn uitgebracht 1068 geldige atemmen Gekozen ia de heer mr J Clercx met 912 stemmen De heer mr L van Bgokevorsel bekwam 3S stemmen Dinadagavond werd in eene buitengewone vergadering van het departement der Maataohappij tot Nut van t Algemeen te Leiden behandeld een voor alel van prof van Geer betreffende de afachafiiog der staataloterg Na eene uitvoerige inleiding van den voorsteller werd het door verschillende sprekers breedvoerig bestreden ea ten slotte met ruim drie vierden der stemmen verwstpen Door den Minisier voo oorlog is bepaald dal tot nader order geen aaabrengpremie zid worden uitbetaald wegeaa het aanbrengen van vreemdelingen die zich voor den kolcaiiaJen dienat verbinden Aan de tertegecwoordiging is een ontwerp ingediend ter verbetering van den onhondbaren toestand ten aanzien van hel korps officieren vin gezoadheid der zeemacht Hel insompleet is in de laatste jaren zoo bedenkeigk toegenomen dat het eiken dag bezwaariyker wordt om in de meest gewone eisohea van den dienst tevaoizien Het ingediende ontwerp bedoelt aan dieu ti arigen stand van zaken zoo mogelijk tegemoet Ie kanen door de mogelgkbeid Ie openen om zooUnCdit incompleet voortdnnrt hetgeen naar di Mgmiag hoopt alwhta tijdelgk zal zgn ook vreemdelingen tol offisieren van gezondheid bij de teemacht te benoemen tot welk einde een aanvulling der wet van 4 luli 1868 wordt voorgesteld De Steering kent geen ander middel om den onhoudbareu toestand te verbeteren Van de rechtmatige verwachting dat jengdige artsen het korps zouden komen versterken is niets geworden Van de militaire atudenten aan het voormalig Athenaeum Illostre kwam voor de marine nagenoeg niels terecht in 12 jartn leverdan zg i ofSc van getoodh op Aan de Bgkaaniversiteilen meldde zich wel een niet onbelangrijk aantal mediache atudenten bjj de marine aan maar de meeaten werden later van hun ve binlenia onlelagen en veMigden zich als burgerartsen In 10 jaren w den van de nniversileilen 10 offioieren van gezondheid voor de marine verkregen De dringende behoefte en de onmogelijkheid om daarin op andere wgie te voorzien wettigen meent de Begeering in desa de benoembaarheid van vreemdelingen tot landsbetrekkingen Tn verband hiermede ia bg afzonderlgk ontwerp ook voorgesteld om in afwijking van art 23 der wet van 26 Deo 1878 den Koning bevoegdheid te geven lot 1 Jan 1890 voor een bepaalden tgd tot offioieren van gezondheid 2e klasse bg de zeemacht Ie benoemen vreemdelingen die na atgelegd examen het recht tot uitoefening der geneeskunst in haar geheelen omvang in een ander Rgk verkregen hebben Te Cappelle a d IJsel hebben van de 28 verkooprrs van sterken drank 1 aanvraag gedaan om vergunning Daar de gemeente ongeveer 8000 inwoners telt mogen er volgens de wet 12 worden toegelaten Het vergunningsrecht bedraagt ƒ 26 Door de heeren mr W J van Weideren baron Rengers en J Bosch Bruist voorzitter en secretaris van het bestuur der der Nederlaudsche Vereenigiug van gemeenteambtenaren werd Vrijdag 8 Februari jl aan den Minister van binnenlausohe zaken in eene particuliere audiëntie na eene warme bepleiling der zaak van het penaioenfonda ren adrea overhandigd waarin den Minister onder uiteenzetting der zsak wordt verzocht het door de Vereoniging gedaan verzoek aan Z M den Koning tot hel benoemen oener Staatacommiaaie die zal onderzoeken in hoeverre de mogelgkheid met de wenachelgkheid is ADVEBTENTIÈN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderiyke Nonuners VIJF CENTEN overeen te brengen om bij de wet een pensioen weduwenen weezenfonds voor gemeeute ambtenaren in te stellen wel te willen steunen In aansluiting met het Internationale Zondagsbond Ie Geneve op denzelfden breeden grondalag ala deze vereeniging wil prof Hofatede de Groot uit Groningen een Nederlandsch Zondagsbood oprichten In onderacheiding van de Haagacfae vereeniging van dieu aard die bepaald de Zondagsheiliging op t oog heeft heiliging dier ruat aau iedera overtnigiug en geweten overiatende Tot leden der commiasle die een programma betreffende kieswetw ziging zullen ontwerpen zgn benoemd door Burgerpliekt te Amsterdam mr A F K Hartogh door Grondwet aldaar mr T M C Aaaer door de Jtrechtsche Kiesvereeniging jhr mr J L B De Mnrall en mr G H Van Bothnia door de Dordreohtsche Kiesvereeniging mr v Tienen Janssen door Jlgenteen Bdaag te Rotterdam nr C O Dntflh door de Kiesvereeniging Seldom mr P G Bijstra door de Vrgzinnige Kiesvereeniging aldaar mr J G Philipjü en door Burgerpliekt aldaar de heer J Hoos 1 Dinsdag voor den middag verliet een vreemdeling na iels gekochtte hebben den N inkel van den heer Dolle in de Hoofdsteeg te Rotterdam toen een der buren die zich mede in den winkel bevond de opmerking maakte dat bet uiterl k van den vreemdeling veel overeenkomst had met het signalement van den beruchten Vaughan De buurman meende in elk geval dat het wel de moeite waard was de politie te waarschuwen die natnurlgk terstond in hel veld trok en de vreemdeling in een der voornaamste hotels achterhaalde Deze die Fransoh en een beetje Vlsamsch sprak legitimeerde zich ala oommisvoyageur in wijnen en daarmee was de laak uil hetgeen niet belette dat geheel Rotterdam wist te verhalen dat Vaughan was gearresteerd eu dat de door het Belgische gouvernement uitgeloofde 36 000 francs reeds waren opgeéischtl iV Jl Ct Naar hel ü D verneemt zijn door een Fraiisch bankiershnis onderhandelingen met het gemeentebestuur van a Gravenhage aangeknoopt tot onderhandaohen aankoop van het badhuia te Soheveningen zoo mogelgk met inbegrip ook der buitenbaden Wanneer deze onderhandelingen met een gunatigen uitalag bekroond worden zal een groote maatschappg worden opgeriohl tol exploitatie van het Bad Soheveningen dat dan geheel zal worden ingericht naar de eisohen dea tgds en verheven tol een badplaats van den eersten rang hoofdzakelgk in concurrentie met Ostende Het onderwijs aan achipperakinderen ia te Sneek een onderwerp van ernatige gedachtenwisaeling geweest We hebben reeds gemeld wal de Afdeeling van Volksonderwjja heeft gedaan Ëene andere commissie uit leden der Loge bestaande hééft aan Burgemeester en Wethouders een verzoek gericht om ten behoeve van het onderwgs aan die kinderen gratis localiteit vuur en licht te verleenen benevens eene gratificatie voor den onderwgzer die buiten de schooluren les zal geven Tevens heeft de oommissie een 200 lal sohoolboekjes laten drukken Deze bevallen een opwekkend woord aan ooderwgzers ouders en leer mnjmsmm