Goudsche Courant, vrijdag 10 februari 1882

lisgeD een tasohje Toor het inentiogabewijs aanteakeoiDgen om rent het schoolbetoek het leerjaar waarin de kinderen geplaatat i n eui Achterin is eeiie bladtyde voor onderscheidingen en getuigschrifteu hierop wordt melding gemaakt van de behaalde prgien die de Gommisaie ran plan is ieder jaar aan de verdienstelgke leerlingen te schenken De Commissie wordt tot een en ander iu staat gesteld door corpontien personen Zoo lang schrgft men ons de barometer soms met geringe afwyking loo rustig blqft als hq nu weken geweest is tyo alle aankondigingen uit NewYork Tan hef igen storm en regen voor dit westelijk deel del Van dageu is het tot weken geklommen dat somber weer met bgna volkomen windstilte bestaat welk laatste voor ieder werktuig dat door wind bewogen wordt slecht uitkomt Zoo is het te stil voor schepen die Ier zeevisacherg willen vertrekken of thuis komen Poldermolens zouden behoefte aan wind hebben aU er water was maar de slooten zijn overal laag Voor den korenmolen is zulk eene langdurige kalmte het ergste al ia hg thaiis niet meer het eenige werktuig dat graan vermaalt L Cl Evenals het Nederlandsoh paleia zal ook de Standesherrachaft Muskau verkocht worden om tot eene ver eeling der erfenis van Prins Frederik der Nederlanden te kunnen geraken Deze Herrschaft zooals bekend ia een nitgestrektheid van ongeveer 10 Q mglen werd door den prins met 7 millioen thaler betaald Natuurlijk is het moeielijk voor zulk een omvangrgk pand een kooper te vinden met toereikende middelen Toch moeten er op het oogenblik reeds met twee ernstig refleoteereuden onderhandelingen gevoerd worden Beroemd is de prachtige nog ntt den tgd van den vorst Fückler Muskau afkomstige tuiuderg Ook deze zal geheel worden opgeheven en zal alleen de boomschool als werkelgk rentegerend pand blgven beslaan De bezitting heeft den prins aanzieolgke offers gekost die de erven uiet geneigd schiJLeu te brengen Voor ruim drie jaren kwam een persoon aan de te Rijssel gevestigde bij bank van de Fransohe bank en wist zich Geen land ter wereld heeft zoo vele en zulke onbeschaamde bedelaars als China Zij vormen te tarnen eene over het gansohe Rgk verspreide vereeniging die een eigen bedelaarskoning heeft van wien de bevelen uilgaan In elke streek wordt een zoogenaamd rechter gekozen aan wien de beslissing over geschillen is opgedragen Meldt zich een nieuwe bedelaar aan dan wordt de loeslemraing van den rechter daarvoor vereischt Het huwelgk heeft bij de bedelaars noch burgerlijke noch zedelgke gevolgen en de kinderen dragen niet eens de naam vaa hun vader Een burger en koopman die in het publitik tqn waren te koop biedl is hel niet wel mogeigk de bedelaars af te wgten omdat hg dan een gansch leger van die wezens tegen zich m het veld brengt Gansch niet zeldzaam is het dat kooplieden welke van de bezoeken van dit gespuis verschoond willen blgven met de hoofden der bedelaarsgemeente eene overeenkomst sluiten en eene vaste som belalen Hiervan wordt hun dan een geschreven bewgs verstrekt dat zg aan de deurpost bevestigen en dat gedurende eenigen tgd hen van den last vrgwaarl Ondanks de taUboze afpersingen waaraan dagelijks de inwoners bloot staan is het bedrag van die gedwongen belasting voor de bnrgers toch betrekkelgk gering daar de Chineesche munt voordelen toestand uitnemend is Derekend Honderd koperen oaahen zgn ongeveer twee dubbeltjes Elke bedelaar ontvangt niet meer dan een ctsh en dit wordt op de volgende eigenaardige wgze mogeigk gemaakt In elke snoer van honderd cashen vindt men eenige slechte deze worden aan de bedelaars gegeven of de bedelaar legt een slechten oasb neder en neemt een goeden er voor in ruil zoodat hg dikwgls niet meer dan een halve cash ontvangt Peking is het paradgs der bedelaars want daar kan men voor een halven cash huisvesting en een bed bekomen Eene maalsctiappij met aaud lhouders heeft namelgk het ki mao lan of kippenveerenhuis gebouird In eene onltaggelgke zaal in deze bedelaarsherberg is één groot bed van kippeuveeren gelegd Mannen en vrouwen oude en jonge zonder onderscheid van stand of persoon hebben hier toegang Elk maakt des avonds zijn nest too goed hij kan en legt zich op de veeren te ruste Eerst kreeg elke slaper een kleine deken om zich te bedekken gedurende den nacht maar die ftkeus waren zeer spoedig verdwenen waarsohijnlijk werden zij door het dienstpersoneel gestolen Daarom ia een gemeenschappelijke renzendeken gemaakt die zich over de geheele slaapzaal uitstrekt Overdag wordt die gemeeuachappelgke deken door koorden tegen de zoldering getrokken en ala des avonds iedereen zich heeft nedergelegd naar beneden gelaten Dan moet men echter oppassen dal men met zgn hoofd in een der gaten komt welke daarin zgn gemaakt anders loopt men gevaar onder het dek te stikken Ëvenzoo moet men des morgens zgn hoofd weder uit de opening trekken zoodra de tamlam het teeken tot opstaan gegeven heeft en het dek omhoog wordt geheacheu Het plao beslaat tot oprichting eener Maalschappg voor bosoh cultuur te vestigen te Zuidwolde provincie Drente met een maatschappelgk kapitaal van ƒ 20 000 verdeeld in aandeeltn op naam of ia blanco van ƒ 60 waarvon reeds ƒ 11 160 geplaatst is Deze maalschappg heeft ten doel het aanknopen van in die gemeente liggende gecultiveerde en woeste gronden hel ontginnen verbeteren en voorbereiden van die gronden tot opgaande of hakbosschen en om in het algemeen door middel vun ontginning en houtteelt van die gronden voordeel te trekken Bestuurders zgn de heeren mr G W baron De Vos van Steenwijk te De Wijk B Eleveld J Poltinga Szn Hm L Steenbergen en B F Steenbergen te Zuidwolde Te Berlijn is verschenen het eerste nummer van een Eiihakn MoniUur fie voortaan dagelgks op alle schaatsenrijdersbaneu zal worden uitgegeven Dit eerste exemplaar bevat eene publioulie van Hevtrendus Winter Koniiié van het IJsrgk gecontrasigneerd door Dirus VVirst minister generaal in alle gsen sneeuwstreken Een der Berlgnsche bladen begroet dezen nieuwen kondeu collega met den wensch dal zijn humor en kapitaal moge toenemen naar mate het hem aam gabanen onibreekt Hel geschenk door HH MM den Koning en de Koningin aan H K H Prinses Helena vnii Waldeck aangeboden een compleet daroes toilet in zilver en ivoor bewerkt ofschoon in een zeer beitopte ruimte bevindt zich iu het prachtig étui het meest volledig kap en wasch stel zilveren kom en kan Incluis Op elk stuk is bet monogram der prinses en zgn de wapens van Engeland en WaUlwik Pyrmont aangebracht Hel étui waarin zich dit vorstelijk toilet bevindt is op zichzelf een zeldzaamheid daar het prachtig bewerkt is uit coromandel een houtsoort die men nog slechte bg groote iitzondering vindt Vod Butteiitandscli Overzicht Zooals nij reeds meldden heeft roen zich in de laatste dagen te Pargs beziggehouden met het vormen van een paar nieuwe parlementaire groepen zoodat de republikeinsche Kamermeerderheid voorlaan uil vier fractiën zal bestaan namelgk de uiterste linkerzijde de nieuw gevormde Vtam iémoaralique en een Gambettistische groep ouder de benaming van Vnim réfvhlicaine Laatstgenoemde telt circa 100 ledeu De republikeinsche Kamermeerderheid is sedert den val van het Kabinet van 14 Nov door den geest van onafliankelgkheid bezield en wil niet meer onder een leider staan Men gelooft echter niet dat daaruit voor het kabinet ernstig bezwaar zal verrgzeo in elk geval hoopt de Regeering de moeilgkheid te overwinnen door het aanbieden van zeer uitgebreide hervormingen Dinsdag is het Engelsche parlement met eene troonrede geopend De twee belangrgkste onderwerpen waarop deze rede wgst zijn de Egyptische aangelegenheden en de onderhandelingen over het handelsverdrog tussohen Engeland en Frankrgk De Regeering wgdt in overleg met Frankrgk bgzondere zorg aan de zaken van Egypte waar bestaande schikkingen haar bepaalde verplichtingen opleggen Zij zal van haren invloed gebruik maken om de rechten te handhaven welke reeds door firmans of bg internationale overeenkomsten zgn verkregen ter begunstiging eener goede regeering en tot omtiolitige ontwikkeling van Egypte s instellingen De onderhandelingen losschen Engeland en Frankrgk worden voortgezet met deu wensch om een handelsverdrag tot stand te brengen dat gunstig is voor de ontwikkeling van de handelsbetrekkingen der beide landen wier innige vriendschap zéö groote waarde voor de Engelsche regeering heeft De Regeering gelooft dat de overeenkomst met de Transvaal goede gevolgen zal hebben Over den toestand in Ierland laat de troonrede zich bevredigend uit Reeds in de zitting vau Dinsdag heeft de heer Bradlaugh zich bij het Lagerhuis aangemeld om den eed af te leggen Sir Stafford Northcote stelde voor hem niet toe Ie laten en het Huis vereenigde zich daarmede Als wg de Weenerbladen mogen gelooven wordt de strgd door de opstandelingen in Crivoacié en Herzegowina met verbittering gevoerd De S f Frette vertelt dat zg in den regel als zg krijgsgevangenen vrglaten hun eerst den neus a ngden Het is echter zeer mogeigk dat dergelgke verhalei verzonnen of zeer overdreven zgn De troepen hebben er op hunne maracheu veel last ran dat van ontoegaiikelgke hoogten en uil bosschen op hen geschoten wordt door vijanden dh ze niet te zien krggen Dit demoraliseert de troepen Natuurlgk loopeu in Weenen ook geruchten oni irent eene aanstaande Russische interventie Zelfs zegt men dat Rusland met Rumenié een of en defensief verbond zon gesloten hebben Deze bijvoeging stempelt het geheele praatje tot een verzinsel Het Italianiische Kabinet heeft over de qnseitie van den torulin de title groote kiesdistricten welke tot zoo ernilig verschil scheen Ie zullen leiden eene overwiuning behaald Men zal zich herinneren dat de vervanging van het stelsel der kleine door dat der groote kiesdistricten van den aanvang af wat opgenomen in het wetsontwerp op de kieshervorming dat in het vorige zittiugjaar door deKamsr werd aangenomen Maar hel oiuisterie en de Kamer kwamen overeen om de beslissing over d wgze van verkiezing tot later uit te stellen en eerst op 31 Januari jl kwam dit ontwerp aan de orde Reeds bg de algemeene berai dslagingen bleek hoezeer hel stelsel der groote kiesdisirioteu waardoor de in Italië zoo krachtige plaatselgke invloed kan gebroken worden in het land aan roorslande had gewonnen Verscheidene iifgevsardigden die het vroeger met de grootste hardnekkigheid bestreden waren er thans voor en de meeste der voorgestelde tegenontwerpen verschillen van die der Regeering slechts in de wqie van torpaniiig Het Is niet van belang ontbloot om op te merken dat iu Ilalié vooruitgang merkbaar is ten optichte van ecu vraagstuk waaromtrent men in Frankrgk een slap achterwaarts heeft gedaan Zeer toegejuicht werd het gezegde van een der leden deu heer Bovlo Wal nog niel in Frankrijk kan plaats hebben kan zeer wel in Italië geschieden In de zitting van 4 dezer hield de ministerpresident eene uitvoerige rede waarin hg de bezwaren der tegenslandere wederlegde en verklaarde over hel beginsel van den terutin ie litte de Kabinelsquaeslie te Hellen Een motie van orde van deu heer Tajani waarmede de Regeering verklaard had zich te vereeuigen werd ten slotte met 286 tegrn ISi stemmen aangenomen Dinsdag werd ook in den Fruisischen Landdag de discussie geopend over de nieuwe kerkelgke bevoegJheidswetj de belangstelling kan uil den aard der zaak slechts gering zgn Ten opzichte van de besluiten door de aClies vooral genome moeten wg nog opmerken dal ook de natioiioal liberalen Ier elfder ure besloten zich legen het ontwerp te verklaren zoodat nu al de liberale fracties er tegen zijn In de verdedigingsrede van den Minisier van Eeredienst Gossler straalde duidelgk dsor dat de Begeering met Home op goeden voet staat nieuw is in die rede alleen de mededeeling over de nationale houding van de Polen die weer van zelfstandigheid droomen en daarin door de Roomsche geealelgkheid worden ondersteund De Ultramootauen verkeoren in een moeilgke positie e Rome is men werkelgk vredelievend gestemd omdat de benoeming van den Pruisischen gezant wordt beschouwd als een concessie en men zou daarom gaarne zien dat de geloovigen in den Pruisischen Landdag niet alleen negatief te werk gingen m a w dat tg hel wetsontwerp niet verwierpen maar haalden wat er van la halen was in het belang der Kerk Van ultramontaansche zgde werd tevens de gelegenheid waargenomen om de benoeming af te keuren van Falk tot president van hel gerechtshof te Hamm omdat men m Westphalen een overwegend Katholieke berolking heeft Deze aanmerking zou doen rooronderslelleo dal bg de Pruisische Katholieken uitspraak moet worden gedaan naar het canoniek recht De Polen verklaarden zich onvoorwaardelgk tegen het ontwerp In het gunstigste geval houdt de Regeering dus alleen over de conservatieven sterk 109 man en het centrum sterk 96 man makende te tarnen 205 man verder komen de vrg conservatieven met 49 terwijl er nog ettelijke leden zijn die zich niet bg eenige partg hebben aangesloten De Landdag telt in het geheel 438 leden De eerste lezing zal wel eindigen met verzending van bet ontwerp uaar een commissie van 21 leden Bij de tweede lezing krggt men de amendementen van het centrum terwijl eerst de derde lezing beslissend tal zgn Aangenomen of niet met of zonder amendementen de zaak bigft toch hetzelfde want de Regeering gaal haar gang tg wil vrede met Rome lerwgl nergens eenige voorliefde meer te beipenreu is voor de toepassing der Mei wetten VËRGADËRlKGVMIIfiNGËMEEKTËRAAD DINSDAG 7 FEBRUARI 1882 Voorzitter Mr A A van Bergen IJzendoorii Tegenwoordig tijn voorts de hh Kist Prince Ottdgk Hemsing Siraver Samsom Post Droat van Straalen Portuijn Droogleever en Noothoven van Goor Afwezig zgn de hh Luijten Kranenburg van Iterson Muller en de Rotte De notulen der vorige vergadering worden voorgelezen en onveranderd goedgekeurd De Voortitter deelt mede dat het nieuwbenoemde raadslid de heer 0 Hoogenboom tgne geloofsbrieven heeft ingezonden en stelt voor die te doen ondertoeken door een Commissie waarin nadat de veigaclcring zich met dat voorstel had vereeuigd worden benoemd de hh Kist Straver en Oidijk De vergadering wordl daorop gedurende eeuige oogenblikkiu geschorst Na heropening brengt de Commissie bg monde van den heer Kist rapport uit geeft kennis de geloofsbrieven in orde te hebben bevonden en adviseert tot toelating an deu heer Hoogenboom De vergadering besluit overeenkomstig het advies der Commissie De Voorzitter deelt daarop mede dat Oedeputrerde Staten de onlvangst hebben bericht van de Verordening van politie dezer gemeente Aangenomen voor kennisgeving Ingekomen zgn 1 De rekening der kamer vau koophandel en fabrieken over 1881 Ter visie J Ken voontei van Regenten van het Weesen Aelmoeteniershuis tot wgtiging der begrooting B eii W hebbeu geen bezwaar de vergadering voor te stellen tot die wgziging te besluiten Ter visie 3 EfU missive van Regentessen iuzeudendeeene aanbeveling in de vacature ontstaan door helnemen van omslag als regentes door mevr dewed Kabel geb Biezenaar Daarop komen voor mevr M A Kollewijn wed F van Esseu en mejuf M M van Calz Ter visie en benoeming in de volgende vergadering 4 Ken voorstel van B en W tot wgziging der gemeeDtebegrootiug dienst 1881 Ter visie 6 Een adres van eenige ouderwgsers en onderwgztrrtsen vertoekende oprichting m deze gemeente van een cursus voor hoofdouilerwgzers daar de rijkscurüs lot opleiding van hulpouderwgters tot hoofdendef jters heeft opgehouden te bestaan en het gemis daarvan teer gevoeld wordt Adressanten wgzen er op dat ook te Deventer Dordrecht Kampen Maastricht en Sneek dergelgke cursussen zgn opgericht en mochten de kosten soms te hoog zgn om geheel uit de gemeentekas te worden bestreden dan zonden joarlgksche Afdragen kunneu worden gevorderd van de deelnemers In handen van B en Vf o beriebt en raad 6 Een adres van A Kaptgn hondende verzoek tot afwijking der conditien door den Baad gesteld bg de verleening der concessie tot aanleg en exploitatie van een stoomtram Gouda Bodegraven in zooverre dat de spoorwgdte niet 1 067 M maar 0 75 M zal behoeven te zgn Burg en Welh stellen voor dit verzoek toe te slaan De heer van Iterson komt ter vergadering De Voorzitter geeft de vergadering in overweging deze zaak dadelgk in behandeling Ie nemen Daartoe wordt besloten en het voorstel van B en W wordl vervolgens zonder hoofdelgke stemming oaHgenomen nadat de heer Oudgk nog gevraagd had of het de bedoeling was van den Concessionaris om de straal tussohen de rails in de oude Gouwe te doen zakken daar die na hooger was dan de straat daaroaasl waardoor bij regenachtig weer die weg welke tot de gezoohtste wandelwegen behoort vochtig en morsig was De Voorzitter deed den heer Oudgk opmerken dat de weg in de oude Gouwe iu onderhoud is by de Commissie voor den straatweg Gouda Bodegraven zoodat wat Ooada bt treft deze daarop alleep politie loezioht heeft doch spr meent dat het de bedoeling is om de rails te iloen zakken zoodat het bezwaar waarop de heer Oudgk wees vervalt of althans zeer in beteekenis vermindert 7 Een adres van S Lafeber verzoekende onder dezelfde conditien als vroeger grond te mogenkoopen in de Crahelhstraat en wel ter breedte van 3 Meter langs de straat en ter diepte van hetgeheele perceel zgnde pi m 20 Meter en grenzendeaan het eigendom van adressant In handen van B en W om bericht en raad 8 Een adres van J Groeneweg en anderen verzoekende verlichtir g van de Boomgaardstraat Iu haudeu van B van W om daarop te beschikken Een missive von G W Opgeuhaeffen den raad dank betuigende voor de benoeming tot lijkdrager Adnssen van W Bfgeer L Binuendgk B Gestel en H Sluiter verzoekende benoemd teworden tot noodhulp aanspreker Ter visie en benoeming in de volgende vergadering 11 Een adres van J van Gorkum verzoekende ontslag als onderwgzer aan de tnsscfaenscbool tegen 16 Maart e k Wordt eervol verleend Aan de orde is Het voorstel lot wgziging der Begrooting van het Israêlleiisch Armbestuur lienst 1881 B en W hebbeu geen bezwaar deze wgziging goed te keuren Wordt zonder hoofdelgke stemming aangenomen Aan de orde is Een voorstel lot wijziging van hel Raadsbesluit van 13 Januari jl betreffende het beschikbaar stellen van gelden ten behoeve der Algrmeene Vergadering met tentoonstelling van de Hollandsche Maatschappij van liandbouw De strekking van dit voorstel is om lcr beschikbaar gestelde som dus lOOO als subsidie ter beschikking te stellen vsn hel Hoofdbestuur en alzoo ƒ 500 aan de benoemde Commissie die zoo genoemde som te klein mocht blijken te zgo vrijgelaten wordl oin bg de particulieren bijdragen iu te zamelen De heer Straver vraagt of hei Hoofdbestuur dan met die ƒ 1000 tevreden zal zgn waarop de Voorzitter antwoordt dal hij dit niel mei zekerheid kan zeggen doch in eene conferentie van het Hoofdbestuur met B en W heeft eerstgenoemde medegedeeld een subsidie te verlaugeii van 1500 met een miiiiinura van ƒ 1000 Spr meent zich alzoo te mogen vleien dal het Hoofdbestuur daarmede genoegen zal nemrg Het voorstel van J e t W wordt loodrr hoofdelgke stemming oangeuomen Aan de orde ia Ecu voorstel tot verkoop van boomen slaande aan den Toegangsweg en h t Draafpad Wordt zonder hoofdelgke stemming aangenomen De Baad benoemt daarop mal algemeene stemmen tot onderwgzer aan de Ie Burgerschool voor jongens den heer C de Rooy Ie Koedgk De heer Samsom doet ten slotte nog een rrtag aan den Voorzitter en wel of dit maal niet van wege de gemeente medailles tollen wordeu uitgeloofd bg de Tentoonstelling van Landbouw evenals in 1860 uaar spr meent ook geschied is toen ƒ 200 daarvoor IS bestemd De Voorzitter antwoordt dat wellicht later een voorstel daartoe zal worden gedaan waartoe eerst overleg met het Hoofdbestuur noodig ia Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering door deu Voorzitter gesloten P OLITIE Op den 17 December 1881 ia aan het bureau van politie ebracht eu nog uiet afgehaald een pak WASOHGOëD zgnde 9 Kussensloopeu twee Servetten een Beddelaken en een Handdoek Welk pak vermoedelgk van een kar op de Haven is gevallen Het is gemerkt met letters en 12 nummers Nog zgn aan h t bureau gedeponeerd 6 Planken een laag Hoedje een Roozenkraiia een ronde Portemounaie een nieuw Corchet en een Paraploie die in hel Gaathuia is gevonden BESMETTELUSE ZIEITTEN POKKEN De BURGEMEESTER der ge ieeate GOUDA Gezien de missive van den Heer Inspecteur voor het Geneeskundig Staatotoezicht voor Zuid Holland van 6 Pebrnari 1882 No 1793 Gelet op ari 21 der wel van den 4n December 1872 Staattblad No 134 houdende voorzieningen tegen Besmetlelgke Ziekten Brengt ter algemeene kennis dat de FOKKEN in deze gemeente epidemisch voorkomen Gouda den 8 Februari 1882 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN MARKTBERICHT EN Gouda 9 Februari 1882 In granen was de handel zeer gedrukt Alleen voor benoodighedeo werden schoorvoetend vorige prgzen besteed de omzet was overigens luttel Puike tarwe werd betaald met U il 11 60 mooie vreemde hooger maar poldertarwe was in de beste soorten nanwelgks a 9 50 te plaatsen Rogge meer vast goede drooge loopt lot bgna 9 mindere naar evenredige beid bnitenlandsche weinig getoond en duur Gerst nominaal 6 a 7 de winter en 6 a 6 de zomer Haver 4 40 a 4 80 Mais hooger 7 i f 7 26 Erwten eu boonen verlaten De veemarkt met weinig aanvoer de handel in alle soorten vlugger vette varkens van 26 ü 29cent varkens voor Londen van 21 a 23 cl per half kilo magere varkena en biggen alamede echapeu vlug te verkoopen Aangevoerd 15 partijen kaas handel vlug van 26 A 32 Goeboter ƒ 1 80 a ƒ 1 90 Welbeter 1 60 a 1 70 Kaaa iioteeriog van de Ver v Kaashandelaars aangevoerd 16 partijen Ie Kwal 29 a 32 2e Kwal 26 è 28 50 Handel gewoon Burgerlijke Stand GOUDA GEBOREN 6 Febr Johaanci Sijbraat ooaeri P 1 ds Real en J M Lsgtbart 7 Juobi Wllhelmiga oaderi L Smit ea J H Aslbers Dirkje Johano ouden A ng Baede en P J de Lange Oerngje ouders I van deu Broek eu S P lao Vleuten OVKKI EOEN 6 Feb M Atleveld 3 m 7 N Baiii 1 J 10 in M de Bmijn huiarr van H J Rabbou 30 j 8 Jl Schinkel 3 m OEHUHD 8 Febr K i Verhaar ea 1 de Loo C Jaake en M M Libeton W lan Zwo en H F Jannea H Bruiknian en E i van aten G de Werk eu G van Gocfa Bnrgerlgke Stand van onderstaande gemeenten van 21 tot 27 Jan 1882 Moordrecht OEBORKNi Pieter oaderaO n Vlaardiugea en P Versnel ONERLEDBN H Kool 17 j A G Vermel 4 m OiVDERTKOUWD i vau Vliet 28 j en J K via der Klein 24 j GEHüWO P Kalkman en A Onwerkirk Qouderak GEUOREN Tryotje onder C n Vliet n A den Hoed Aarl Arie Jobannea ouden M W Souueveld en M C Klein Pieter ondera 6 de draaf en A tan der Graaf Aaltje oadera A van der VlUt eu W Hailing Jan oodera J Vlaaer ea H Twigt Adrians ooiera W d Jong ea E Pon OVERLEDEN 1 Koogendooro 1 m ONDEKIROUWD W Both 21 en A Mudde 24j OEHCWD A de Joug ea C Hoojeudoorn Stolwijk GEBOREN Arie Roeland oodera C O r d Bergen A van Drunen GKHUWD1 de Mik eu 1 tan der Wonden Haastreoht GEBOREN Emma ouders A Breeveld en C Boem OVERLEDEN S deJonfi 1 ro G Bakker 3 m F Uogeslitg huisT van G Hofener 03j B Boblede wed vau M Hoogervorsl 70 j ONDERTROUWl A Groeo 34 j euBvaa Baaren 46j Vlist over de maand Januari GEBOREN Leoa ouders G Lexniood en M Gearta OVERLEDEN te Reeuwgk A N vau Dam 3 w Waddlnxveen GEBOREN Rgk ouders N van der Heijden en 1 van Oord Uirk ondera P Via en VV P van l Riel Hendrikua Gerardua oodera P van d r Zwaard en M B van Ree Maria VlBrtijutje ouders A H Olie en K den Hond Gerardns ouders L Wesseling en A Scbildkamp Pieter ouders H Peters en A Braakman Arie oudera J Wensveen en M Eukelestam OVERLEDEN J Bakker 2 w A Weaseliag l j ONDERTROUWD B van Rua vk a van Helden GEHUWD U van der Wal en M Kraoeabnrg J Simoose eu 1 Blonk Zevenhuizen GEBOREN Lena Maria ouders P Kersseboon ea J vaa der Sterre ADVERTENTIËIN Heden overleed ragne Geliefde Echtgenoote na een langdurig en geduldig Igden GIJSJE VAN VLAANDEREN in den ouderdom van 77 jaar en 8 maanden tot diepe droefheid van mfl mflne kinderen aangehuwden kleinkinderen Ab MANSVELDER 0 MANSVELDER C KRUISHEER J BROEKHUIZEN C MANSVELDER J VAN GENT B VEENINQOudetmter 7 Februari 1882 ê w ïï tais t0 WÊÊ ëii