Goudsche Courant, vrijdag 10 februari 1882

Zondag t2 Februari rr 2726 1882 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adnertentiehlad voor Gouda en Omstreken evenhuizen eeu offer ge loon eener weduwe en jrerd Donderdag uit en die men onmiddelijk en op te wekken bleken Dit uitstekende en voordeelige VOEDER wordt sinds een paar jaren door de voor naamste Veehouders van ons land gebruikt en boven ieder ander voeder verkozen Wg zenden attesten dienaangaande op aanvraag gratis toe Soliede PERSONEN welke zich met dezen VERKOOP wenschen ta belasten gelieven zich te wenden tot de uitsluitende Importeurs L A L KORTMAN en Co Rotterdam Men eische bü bestelling otlzen naam op den Zak en op het Loodje daar er reeds vervalschingen in den handel zgn Agent voor Gouda de Heer J OMGFiRT Gouda WMÈ lii VA y Opgferigft in den Jare 1807 te Amsterdam KAPITAAL EENHILUOEN GDLDElf voigerourseorii Directeur Jhr Mr C HABTSEK Jbsz Tweede Directoar Mr i P PORTIEUK Kantoor Reguliersdwarsstraat bjj het Koningsplein X 12 DOOBLOOPENDE en TIJDELIJKE Kapitaal Verzekeringen WEDUWEN en WEEZEN PENSIOENEN MET OF ZONDER HERVERZEKERING van BETAALDE PREMIEN OF STORTINGEN DADELIJK INGAANDE en UITGESTELDE LIJFRENTEN GËNERML AGËNT DËHËER T DRAIJËR TË SGRAVËNHAGË HËËRËNGRACHTS Correspondenten i de Provincie ZuidHolland Te Gouda de Hejr W J Fortuijn Droogleever Notaris Srielle Heeren de Kanter 6 Veegens Delft Heer Mr C E Overgaauw Pennis Dordrecht fl Vriesendorp Gorinchem Heeren P de Ggselaar Co s Gravenhage Heer P J Landrg Leiden Heeren Lezwgn Eigeman Oudewater Heer R W Haentjens Dekker Burgemeester Rotterdam Heeren Jan van der Hoop Zoon Schiedam P Loojpuüt Co Vlaardingen Heer Paulus Kikkert Woerden G Groeneveld Voorspoedig bevallen van eene Dochter G JONKHEID geliefde Kchtgenoote van D VAN DKE BÜRCH üoUtrdam 8 Febr 1882 WORDT GEVRAAGD op een Kantoor een J01 GMEi SCH eene goede hand schrijvende Franco brieven onder No 384 aan het Bureau dezer Courant TE GOUDA TE ZOOP 6 NIEUW GEBOUWDE en 2 GERESTAUREERDB 4 er van ingericht voor KZEJEDEBBLEEKHmJ Franco brieven onder letters H G ter Boekdrukker van H 600RI8SEN te Gouda Heeren of Dames Men vraagt AGENTEN om in groote gCT meenten voor solide Maatschappjjen werkzaam te zgn tegen billyke belooning Ook Dames van den fatsoenleken stand met vele relatien en van goede get iigenissen voorzien kunnen in aanmerking komen mits goed kunnende schryven Franco brieven onder No 683 aan het bureau van dit blad worden ingewacht Openbare Verkooping n I op MAANDAG 13 FEBRU m AM 1882 voorm tenElfure l ten overstaan van Notaris Me KIST te Gouda in het loge L ment db Paauw aldaar van No 1 Een goed ingericht HE ERENBUIS met ERF en TUINTJE aan d Turfmarkt wijk H u 89 te Gouda Bevattende drie groote Beneden twee groote en drie kleine Bovenkamers lichten Gang goede Keuken en al erlei gemakken Te aanvaarden 1 Mei 1882 en tot dien tijd verhuurd geweest voor ƒ 325 fer jaar No 2 Bene welbeklante HERBERG met STALHOUDERIJ genaamd Burgerlust in den Vogelensang wjjk M Nos 75 en 77 te Gouda Bevattende ruime Gelagkamer Woonkamers groot Koetshuis met Stalling open Erf enz enz Groot te zamen 200 □ Ellen In eigen gebruik en te aanvaarden 1 April 1882 No 3 Een WOONHUIS en ERF ami bet Regulierswatertje wgk O No 213 te Gouda Absbaubbins of Ajitl Iïbnmatische Watten genezen ontwgfelbaar alle Iflders aan maagkramp jicht hoofd en schonderpyn of welke kwalen meer van rhnmatischen aard en door koude ontstaan Verouderde Rhumatiek verdwgnt allengs door het gebruik dezer Watten alsof het nimmer bestaan had Men zorge vooral dat men de ECHTE bekomen welke te verkrggen zgn aan het Hoofddepot bg A BREET ELT Az te Delft De prijs is 30 et per pakje Verder te bekomen by T A G van Deth C B Verheul Oudewater MeJ de Wed Bosman A Bos Berkel Gouda J var Dorp Zoelermeer W F J deo Ugl Schoooh A Kaulinf Alphen A Prins Zevenhuizen 3 B ë C Schlattman M S Qoudkade Boskoop Bodegraven O Hoogendgk Cappelle K Oosterling Haastrecht 8 V d Kraats Bleiswijk W d G Wilhelmus Woerden Snelpersdruk van A Bjuskxa te Gouda Eene onrustwekkende ziekte die eene talrijke Klasse kwelt De ziekte begint met eene llcbte storing der Maag maar als zlj wordt verzuimd dan dringt zlJ door het geheele Ucliaaro tast de nieren aan de lever het kUeitied en lielge heele kllerenstelsel terwijl de lijder ondragelijk kwijnt tot de dood hem uit zijn lijden verlost De ziekte wordt dikwijls voor andere kwalou aangezien maar wanneer men i zichzelf de volgende vragen doet zal men spoedig er over ii kunnen oordeelen Heb Ik na lielelen pljn of moellijl heldln de ademhaling Heb ik eeu ge voel van malheid vau lijd tot Hjd met slaperigheid 1 Hebben de oogen een gele kleur Heb Ik s morgens rondom do tanden en het tandvleosch een dikke kleverige slijm gepaard mit een ouaangeitamen smaak 19 de long beslagen 1 Heb Ik pijn indezljdon of inden iMig HeD Ik naar de rechterzijde een oplettlng als of de lover grooler wordt Ben ik h rdlijvlg Gevoel Ik draalerlghcld of duizeligheid wanneer Ik eensklaps uit horizontale ligging opsla zijn de afscheidingen uit de nieren vulUg eu hoog gukleunl met een neerslag als men ze heeft laten staan Be nil liet voedsel na het eten spoedig te gisten gepaard met opgeblazenheld en oprispingen uit de maag Hub Ik dikwijls hartkloppingen Al deze verschijnselen uUen zich wel niet te gelijk voordoen maar wanneer de treurige ziekte nadert kwelleiizlj den lyder beurtelings Als het een geval van langdurig gelijken aard Is komt er een droge stootende hoest na eeulgen tijd gepaard met opgeven Bij verder verloop krijgt de imld eeu vuil bruinachtige tint terwijl aan handen en voeten eeu koude kleverige uitwaseming komt Terwijl lever en nieren steeds meer beginnen te lijdon volgt er rheumallsche pijn en de gewone beliandollng blijkt ten eenemale onvoldoende tegen deze laatste kwelling Het is dus van het hoogste belang de ziekte spoedig en op geschikte wijze te behandelen In haren eersten graad wanneer een Klein medlcamenl gent Ing zal teweegbrengen En zelfs wanneer er eene vaste werking Is moet het ware nild lel worden volgelioudeu lot leder spoor der ziekte verdwenen de eetlust teruggekomen is en de vertorlngsorganen tot een gezonden toesUnd zijn gebracht Deze ziekte heet leverzlekt ï Het zekerste en moest afdoende middel er tegen is Selgel s Genecskrachtlgo Siroop een plantaardig preparaat vervaardigd In Amerika en te koop bij A J While 21 Farrlngdon Road Lon don Ë C Deze Siroop tast de ziekte In den grond aan en verdrijft haar met wortel en tak uit bet lichaam Bredavan de Goorbergh generaal depot voor Holland ook verkrijgbaar bljalle Apothekers In Holland Java en Kolonieu Prijs van de Siroop 1 75vtDdenFUlenf 07 Te Gouda THIM Apoth ADVERTEl TlEl in alle Binnen en Buitenlandêche Couranten worden dadelijk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Mevrouw PRINCE de Jong Turfmarkt H no 87 VRAAGT mei Mei EEN NETTE tweIIe meid of BURGERMEISJE P G die tevens geschiktheid heeft met Kinderen om te gaan en goed kunnende streken Hoogheemraadschap RynlaDd DIJKGRAAF kn HOOGHEEMRADEN vak Rijnland brengen b deze ter kennis van ingelanden lo dat de Igsten der stemgeregtigde ingelanden van het Hoogheemraadschap voor bet dienstjaar 1882 volgens art 29 van het reglement gednrende veertien dagen na heden Zondagen uitgezonderd van des morgeu 9 tot des middags 12 nre ter inzage zullen Uggm als volgt de Ijjsten van al de zestien districten ter Secretarie van Rijnland alwaar Zfl tevens tegen betaling van 10 cents voor elke Ijjst verkrijgbaar zyn die van het derde district aan de Crugvitit die van het tit rt district aan de Lt ndtn die van het zevende distriet aan de Leegh taater die van eli der overige districten ter ge meeptesecretarie varf de hoofdplaats van dat district en van de daartoe behoorend ondet kiesdistricten 2o dat zg die vermeenen dat de Ipten niet naauwkeurig zgn opgemaakt volgens art 30 van het reglement gedurende veertien dagen na het aanplakken dezer kennisgeving hnniM bezwaren met overlegging van de vereiscbte bewgzen kunnen onderwerpen aan de beoordeeling vaa de Vereenigde Vei gadering welke op den eersten Donderdag in Maart over d ingekomen reclames zal beslissen BINNENLAN D GOUDA 11 Februari 18S2 De minister van binueulandsohe zaken de heer mr Six Is op tqn verzoek eervol ontslagen eu in z jne plaats i benoemd de heer mr Pgnacker Uordyk hooKleeraar in tie recbtsgeleerilheid te Utrecht Dezer da eu rerd alhier aangehouden eu aan de Justitie overgeleverd lekere Qerardus Hulsteede die ia het Jogi meiit de Zalm eerst tijn infek bad geBomen eu ua eeu paar maal gedipeerd te hebben til wai vertrokken zonder te betalen Vervolgens nam hg iqn iutreii in bel logement het Roode Hart alwaar hg ook zgn logi en verteringen niet kou betalen doch geen gelegeuheicl had te verdwijnen daar hg door deu Inspecteur van Politie erd sangehondea Hg is nu aan de Justitie overgeleverd daar hg oog oelitraf te goed had wegens misbruik van vertrauweu waartoe hij het vorige jaar door de Rechtbank te Utrecht was veroordeeld Voorde RotterdamscheArroudissements Rechtbank stond Donderdag terecht W J bakkersknecht Ie Oouda vroeger in zeer goeden doen en bakker te Moordreohl volgens opgaven door misbruik van sterken drank in verval geraakt deze bekl was in de niaind December bg deu winkelier S te Oouda gekomen met de mededeeting dat hg crediteur at voor een som van f 600 in het faillissement van zekeren Z curator procureur Hermans te Brielle dat in dat failtisiement een acooord aangenomen was vau IS pCt eu hg venocht mitsdien den winkelier hem 1 60 te leeneu om dat geld ƒ 90 te gaan halen hg zou hem dan tegeiyk hel bedrag T B SO 4 l deu oor geleverde gpederea u orderen had teruggeven De winkelier moest tioh nog eerst bedenken en stelde hem uit tot den rolgeuden dag in dien tussohentijd ging hg naar een deurwaarder om te iuformeereu of er een procureur Hermans te Brielle bestond en toen hg een toestemmend aolwoord ontving liet hg door bedoelden deurwaarder eeu onderhandscbe acte ran overdracht opmaken voor eeu bedrag vau 20 dat hg vau deu bekl te vorderen had Den volgenden dag liet hg dele deu bekl welke geen het minste bewaar maakte teekaoen en hg gaf aan hem 1 60 om het overige van de 90 bg den heer Hermans te gaan ontvangen De laak bleef nu zoolang hangende tot dat de sole van overdracht welke de winkelier S Ier iocaateering gegeven bad onbetaald terug kwam met lotwoord van den proour Hermans dal er wel tulk een faillissement maar niet zolk een sohuldeischcr bekend was Daarop vervolging van den bekl wrgens bedriegelgke oplichting ea requisitoir van den Officier van Justitie tot veroordeeling van den bekl tot 3 muodea ger oeil De heer F van Vledde r Pzn alhier it benoemd tot hoofd der school te Ambt Almelo De heer Vries de Vries predikant bg de Remonstr gemeente te Zevenhuizou en Hazerswonde heeft ren beroep onlvaogen es aangenomen naar Fried riohsladi in Sleetw k Uit Zevenhuizen tchrgft men ons De rgfde vergadering van hel Leetgeteltehap Tol Nnl en Vermaak wat druk bezocht Onze geachte predikant de heer Bange trad alt tpreker op en wist door zijne novelle Wandelingen op een Eenidag ieders aandaokt Ie boeien Behalve door deten spreker werden nog bgdragen geleverd door de Heeren de Snoo te Geervliet W L Preugt W Bontenbal J van der Starren en P Blok alhier Ook de langttokken uitgevoerd door de Heeren J Verhoeff W Bontenbal L Vcnte en P Blok altmede nog een paar obatitonnetlen verwierven groeten bijval Een tekort in de diaooniekss der Hervormde gemeente te Zevenhuizen is gedekt door eene collecte langs de huizen gebonden die de som opbracht van ƒ 680 10 I l Lü l Door het dagelijk ch blelnur van Berkel Bleis wgk Bergscheiihoek Moe iMpelle en Zevenhuizen is een adres gezonden aan deu Minister ten einde de oplichting van een Rijke Noriflaaltchool te verzoeken In ir gemeente Zevenhmtien beerscht het roodvonk gelukkig in slechts l n getin Het gs heeft ook te vraagd Een zestien jarig koslB inner zijner moedrr tocht gehaald De pogir aanwendde om de ieveni iruchteloot te zijn Niet miuder dan de kMekert voor hunne katten verlangen de tuiuliedrn voor hunne broeibakken naar ton Hel voortdnreod grauwe weder was nadeelig voor de teelt van rvroegde groenten die zelfs achteruit zijn gegaan eu waaronder de snijboonen geel werdea Hel heeft gesneeuwd ia Afrika en overal in bet zuiden van Europa is hel zeer kond Te Clermout in Fiwikrijk wgit de thermometer 14 Fahrenheit lu Ewitserland valt aneeuwnoch regen op dea 8int Qi lhaid is het geen winter in Rusland zelft it de teaperatuur zoo zacht dat de boereu er geen dientt konnen doen met paarden tlede ook omdat daar alt eene bijzonderheid geen tneenw valt of vont nn eenig belang wordt waargenomen Ia het bo noorden teekent dé thermometer gemiddeld 40 nikrenheit zooveel graden te hoog alt hij in het zuiden te laa ttaat Hieruit volgt dat ook voor ont land met zuidenwind de temperatuur Ie kond is Het centrum van hooga drukking wat geraimen tijd bgna atalionair £ O Volgeat partiealier berfetf r lf stnomditp A ek na geruinen tgd in de wateren van Atjrh ie hebbeu vertoefd den 11 lanaari te Point de Galle Ceyloc g rriveerd met beateaming om nn ook eens naar de schipbreukelingen vao de Komiaf itr Htderla it die tedert October nog niet terecht zgn Ie zoeken Hel ware niet overbodig dat de Regeering en de maatachappij Nederland eindelgk eeu volledig bericht gaveg van wat er gedaan is om de verlorenen te vinden over wier lot velen in de akeligate ostekerheid btgven verkeeren N R De voomwUge veldiraehler van Woubmgge die tioh voor eeuige dagen met eeu Vrij oantienlgkbedrag hem in zijn betrekking toevertrouwd uil de voeten maakte is Ie Aatverpen gevat en nog in het bezit gevonden van een deel der gestolen gelden en eenige zegelt Zgn uitlevering it vanwege onze Regeering aan het Belgiaoh gouvernement aangevraagd i od Op 1 Maart a t tal de heer mr H Amesboff den dag faerdenkeo waarop hg vodr 26 jaren als bettourder van de Ned Rgntpooiweg maattchappg optrad De opbrengst van hut verboer over den Nederlandtoheo Rgntpoorweg over de maand Januari 1882 waa als volgt reizigert 178 770 186 116 60 bagage 882 ton 6260 69 beetel gl en vrachtgoederen 73 738 ton ƒ 189 006 121 levende dieren en rginigen f 6690 88 diverse ontvangsten ƒ 3811 i totale ontvangst ƒ 370 773 10 zijnde per dagkilometer 64 36 tegen 52 82 in Jan 1881 Lijn Leiden Woerden reizigers 11 809 ƒ 6119 33 bagage 26 lon ƒ 180 99 bestel gl en vrachtgoederen 1811 ton f 1699 86 levende dieren en rgtnigen ƒ 18 44 Totale ontva tt ƒ 7 e8 62 zgnde per dagkilometer ƒ 7 07 ttgen ƒ 7 37 in Jan 1831 Een der meest populaire zoo niet de populairste der Duitsohe schrgvert van onzen tjjd is niet meer Berthold Auerbach die zich or zgne verhalen de harten bad welen te verweNen van aanzienlgken en geringen in zgn vaderland en ver daarbuittij it eergisteren te Cannes waar hij tot hemel van zgn gezondheid vertoefde overleden Hij zou over eeu paar weken zijn 70e jaar bereikt hebben en ziju vereerders die zich gereed maakten om dien dag feestelijk te vieren kunnen nn nog maar alleen hulde brengen aan zijn graf Gaiitoh Berlijn is onder den indruk eener ontzettende gebeurtenis die aldaar Maandag beeft plaats gehad Ëen drietal knapen ging de invalidenzuil voorbij en vroeg plagend aan den soldaat die daar op post stond of hij bij dog zgn geweer mocht afsohielen toen hg ja anlnoordde lachten zij hem liit en K ASa dat ze er niets van geloofden Zij begingen allerlei plagerijen Hepen op het groen om de zuil wat verboden is en jouwden den soldaat voortdurend uit Deze deed nu aitof bg zijn geweer leadde en om hem sngttig Ie maken deed hij er werkelijk een patroon in Zij riepen hem toen echter toe dal hij er water ea zand in had en toch niet durfde tohieten Op 150 pat afstand roept ten slotte een der jongetjes Leg aan vnur en de soldaat gehoorzaamt De kogel drong eerst een der kinderen door rug en borst heen vervolgde zgn loop en doorboorde ook den tweeden knaap terwgl de derde nog aan den arm werd gewand De eerste stierf na weinig oogenblikken de tweede denzelfden avondi de derde wordt beter VOLKSOHDERWUS Mejuffrouw Louise Hardenberg directrice van de kweekschool voor bewaarschool onderwijzeresten ie Leiden hield Donderdagavond in tegenwoordigheid van een zeer lalrgk publiek de aangekondigde voordracht Haar onderwerp was Het onderwijs aan kinderen lot hun zesde of zevende jaar De spreekster ving atu met te beloogen dat hel jonge kind wel degelgk voor zgn zevende jaar moet onderwezen worden natuurlgk op een wgze voor hem geschikt en dal het eenvoudig bezig houden Van het kind volstrekt niet voldoende ia en voort dot dit op bepaalde scholen behoort Ie getehieden eens deels wgi de moeder door andere bezigheden daartoe de gelegenheid mit anderdeels wgl het ook voor hel kind goed ii met andere kinderen om te gaan 8pr schetste daarop den toestand van het bewaarschool onderwgs welke vroeger hoogt treurig moett warden genoemd en die nog hoewel eenigszins verbeterd ajlea behalve bevredigend kan worden geacht Siir die van haar 14e jaar af bjj het bewaaischool onderwijs is werkzaam gewreat deelde daarop nil hare rgke ervaring verschillende treffende staaltjes mede van de wgze waarop de jonge kinderen werden en vaak nog worden onderwezen Hun worden versjes te leeren gegeven waarvan de woorden en denkbeelden buiten de bevatting leggen der kleinen hun worden afbeeldingen getoond en verklaard van voorwerpen die vaak in werkelgkheid onder hun oBmiddc jk bereik zgn en zelfs hun spel kenmerkt tioh door een ongeregelde lompe onzinnige wgze van heen en wéér loopen dal inderdaad den kleinen weinig goedt aanbrengt Den onderwgzeretten moet worden verwelen te veel zich af te geven met flauwe praatjet en kinderaahtig babbelen terwgl de kinderen veel al worden gewend de jufvrouw onnadenkend na te praten Het verwondert apr volstrekt niet dat er zooveel jabro£n in de maattchappg gevondea worden het wordt hun als t ware met deu paplepel ingegeven althans op de bewaarschool wordt hun geleerd gedachteloos bevestigend of onkennend te knikken al naar mate de vraagster een ja of neen schgnl Ie verwachten Voorts werd er te veel mei platen op de bewaarschool gewerkt Het is eene onmagel jkheid zeide spr om jonge kinderen met platen vaak nog slecht getcekend een goed duidelgk denkbeeld te geven van een zaak en spr herinnerde zich o a dat eene onderwgzeres hare leerlingen meer dan eens had uitgelegd de bekende plaat van de meikever op een blad en dat een hunner eens levende meikevers medebrengend volstrekt niet wilde gelooven dal dit nn hel zelfde dier was van de plaat daar dit zoo n groen ding niet had alzoo meeuende dat het blad eu de kever ééa was Een schoon resultaat van het onderwgsi Spr teekende in sterke kleuren hoe geesteloos en machinaal