Goudsche Courant, woensdag 15 februari 1882

r £ Woensdag 15 Februari N 2727 1882 Opening WOEWSDAGAVOITD 15 Pebruari a s van het MAGAZIJN van GOUDSCHE COURANT ISieuws en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken RORTE TIENDEWEG Wük D No 80 BESTAANDE IN Tapijten Carpetten Loopers Behangsel en Gordijnpapier f TafelMeeden Voetkussens Matten Deurmatten en wat verder tot het Vak behoort Beveelt zich hij voorduring aan voor BEHAITG EIT STOFFEEEWEEK onder belofte van eene NETTE en CIVIELE bediening Ondergeteekenden eigenaren van de AMSIBL BIEBBROUWBBIJ te Amslenkm maken hiermede bekend dat zij den Heer J H ROODEy Zeugestraat No 85 te Gouda als Depóthouder voor Gouda en Omitreken hebben aangesteld en wel voor denVERKOOP van hunne BIEREN op Fust en Gebotteld Dk PESTERS KOOltr Oo Wegens vertiinmering Groote OPRlimmG van een zeer groote party TOT VBML VEBMINDERDM PBUZES V W D SCHENK KEITOTSGEVIirG BAL IHASOIIE zal MAANDAG 13 FEBRUARI worden verTangen door een gewoon BAL op hetzelfde aangegeven uur Namens het Bestuur J M NOOTHOVEN vak GOOR VoorHtter W BEGEER 2 i Secretari a GOUDSCHE BEaEAFENIS ONDEENEMmG Deze ONDERNMNe belast zich met de regeling van aU BEGRAFENISSEN en al wat daaraan verbonden is op een eenvoudige maar nette wjjze tegen een vast en laag tarief Directeur W F CARRTERE Peperstraat K 86 SPECIALITËÏT in Tliee Koffie en Chocolaad GOUWE C P 5 Liefhebbers van goede THEE worden opmerkzaam gemaakt op de THEE van ƒ 1 25 zijnde waterhoudend en jitmuntend van smaak ook zeer goede CONGO a ƒ 0 75 beiden per half Kilo KOFFIE Afgeslagen Gebrs HAHPHUIZEIV Terstond of tegen Mei wordt gevraagd eene DIENSTBODE tegen hoog loon en van goede getuigen ToorciSB Mevrouw J IJS8ELSTIJN Crabethstraat OPENBARE VERROOPING te GOUDA op DING8DAG 14 PEBRÜARIJ 1882 des voormiddag ten 11 ure in het Logement de Paautv aan de Markt aldaar van Een sedert weinige jaren nieuw gebouwd HOIS met BOVENHUIS waarin 5 Kamers 2 Keukens en een ruime Zolder op de Houtmansgracht te Gouda Wijk M Nrs 243 en 243a Twee HUIZEN en ERVEN in de Vogelencang aldaar M Nrs 89 en 90 Een HUIS en ERF in de Speldemakerssteeg aldaar O Nr 78 Een HUIS en ERF aan den Raam aldaar O Nr 54 Het HUIS in de Kam enMrgieeg Q Ni 27 is uit de band Terkochl En een nieuw zgnde een overdekte PRAAM groot 30 tonnen met toebehooren staande op de Scheepstimmerwerf thet Kromhout van den Heer J BORKUS aan den Rotterdamachen d k te Gouda Nadere inlichtingen zyn ie bekomen ten kantore van den Notaris W J FORTUIJN DROOQLËEVER te Gouda Openljare Verkooping wegens vertrek op DINSDAG 14 FEBRUARI 1882 voorm ten negen ure ten overstaan van Notaris Mn KIST vóór en in het huis aan de Peperstraat Wflk K no 92 te Gouda van een NETTE INBOEDEL DMgs te Toren Tan 2 5 nnr te zien TE Mil OF TE M a Ben OPEN TERREIN groot i 8 5 X 13 5 M Naast b Een NIEUW SOLIEDE PAK elkander HUIS tot alle doeleinden ge gelegen schikt groot 6 X 13 5 M I c Een TERREIN met nieuw BÜRGERWOON HUI8 en ruime WBRKSCHÜUR groot te zamen 17 5 X 25 M Een en ander liggende aan de groote vaart van Amsterdam naar Rotterdam met uitgang aan de straat Brieven franco onder letter C aan de Boekhandelaars J VAN BENTUM Zoon w boer7 TAILLEUR ZEUGSTRAAT DEMiSAISO iS E VOORJAARSSTOFPEPI Mevrouw KONING Wachtelstraat vraagt een MEISJE van ongeveer 14 jaren Zich aan te melden smorgens vóór Twaalf unr Er WORDT GEVRAAGD eene H00DSÜL7 EEÜEENUEII om dadelgk in dienst te treden Brieven franco onder letters A M aan het Advertentie Bureau van A KOK Comp Boeken Kantoorhandel Gouda 17 HAVEN RAAIJMAAKERS heelt voorhanden Appeltaartjes Sausijzebroudjes en verschillend ander Gebak Eenig Depot van THEE flen wordt verzocht op t MEBK te letten DIT HST MaOAZUK VjIN M RAVENSWAAY ZONEN A GORINCHEM Dese THE2ËN worden a leverd in verzegelde pakjes van vijf twet en een half en een Ned oni Zich tot de uitvoering van geëerde orden aanbevelende J BREEBAART LZ Botermarkt te Qouéa f met vermelding van Nommer en Prfls voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Wasschen Repareeren Opmaken O HOOGENBOOM Markt GOUDA MAGAZIJN van BEDDEN DEKENS MATRASSEN LEDEKANTEN WIEGEN enz Machinale 8tüomziiivering Door deze myne behandeling worden alle onreinheden weggenomen onverschillig of die dooi besmetting of andere ziekten zyn veroorzaakt Snelpersdruk van A Beinkhan te Gouda BINNENLAND GOUDA U Februari IS Ï De hetr B J Swaaii prcdikiiiil by de Hert Qemeenle nlliier heeft oor liet beroep uaar VÜMingen bedaiikl Helle morgei omtlreeks tien uur ia er brand DÜgebrokeii in e schjinr an den heer H Siraver achter zijn woilhuis op den Kalteiisingel Met behulp der iiiraiddel aangerukte brandweer wm men den brand poedig meester Politie eu ohatterij waren mede tegenwoordig Als getaige erd gisteren door de bekende spoorweg enquêtecommissie uit de Tweede Kamer gehoor de heer E Kortenoever directeur der machinale garenspinnerg alhier Blykens tal van berichten van ferschilleade kanten ingekomen schijnen ele eden der Uuiaohappij tot Nut van t Algemeen niet liegrepeo te hebben dat elk hunner qkkxozld kn kostkloos een exemplaar ontvangt ran het geilloslreerde maandschrift i ZualuK waarvan onlangs ile eerste aflevering versobenen 18 Dit Ier hunner herinnering s Lands middelen hebben over de wnd Januari de es jaars opgebracht 6 346 260 84V ïnde 409 126 11 meer dan in de maand Januri 1881 Beo twaalfde deel der raming bedraagt ƒ 8 4n 975 35 Bq het bestuur van het in Juni a s t Wage uingen te houden 65e Landhuishondknudig Congres igu ofschoon de daarvoor gestelde lermgn nog niet verstreken is reeds een groot aantal vraagpuntenter behandeling ingekomen De ingebonden vraagpunteii waaronder cenige door tusachenkomst der nfdeetiu Neder Veluwe der Gcidersche Mutasbappq van Landbouw worden door de commiHie van bijstand ondertoeht en ter behandeling aangewezen Gedurende de pongresweek verwacht men behalveeen Landbouwtentoonstelling en zoo mogeiyk een van hengsten en stieren verschillende feeslelqkbeden ook in het bótel de Wageuiogsohe Berg en uitvoeringen van verschillende aldaar bestaande vereeuigingcn Amk Cl Volgens de H erkmambode is het gesohll tasaohen de Amaterdnmsche scbildersbazen en hunse knechts nog niet zoo ver geklommen dat de Aoiaterdemache schildersgezellen het werk zullen ataken als hun eiach om het loon op 20 cent per uur te alelleu niet wordt ingewilligd Daar ia volstrekt nog tiiet aan gedacht en in de vergaderiageu lot dusver gehouden eve fnia over gesproken Kr heeracht echter een groole giatin ouder de aohilderagezellcn Volgens het N v d D hebben de achilJenbacen hel bealuit genomen de gevraagde loousverhooging enkel toe te kennen aan hen die de bewgien leveren op de hoogte van het vak Ie tjjn en door ijver uitmunten De andere gezellen inllen j laten ff strike maken De overlegging van bewijaalukken van veraohillenden aard is natuurlgk bg eene instelling als de KyksPoslapaarbank in menig geval een niet te verDiyden vereisohte Men denke slechts aan het vorderen van terugbetaling door erfgenamen van overleden inleggers van het toetreden van vereenigiDgen enr Alhoewel nu de directie dier instelling er steeda naar atreefde om zooveel mogelijk de noodige beaobeiden voor de belanghebbenden kostelooa iu orde te brengen en ook op verschillende andere wjjzen hun met betrekking daartoe ten dienste te zijn zoo bleef toch altijd het bezwaar beatasn dat de bedoelde atnkken aan zegel en registratierechten onderworpen waren Dit bezwaar uu is opgeheven bü koninklijk besluit van 19 Januari 1832 No 17 waarbg voor He akten en stukken benoodigd voor den inleg van gelden in en het terugbelalen daarvan door de Kgka Poatapaarbank vrgatelling van zegel en regiatralierechten ia verleend mita in of op die akien of slukken van de bestemming melding worde ge maakt eu ilnarop ge9lclrt orden Vrij van zegel en van lief rcohl Van Vegistfalie ingevulge koninklyk besluit van 19 Januari 18Ï2 No 17 De Munster van Justitie heefi onder dagteekeiiiiig van den 3ii tltzer aati de Procureurs Oeneraal fuiigcereniic directeuren Van politie de volgende aanschrijmig gerichl Het was en blijft mijn voornemen bij de uitvoering der wet van 28 Juni 1881 SlaatiUad ao 97 tot regeling van den kleinhnndel in slerken drank en tot b teugeling vaa openbare dronkenschap niet met ciroola res tosschenbeide ie lieden dan voor zoover de ervaring de noadzakelijkheiil daarvan zou of zal hebben aangetoond Op vgf punten weuech ik tfaahs uw bgzondere nniidacht te vrsligtn I Het rioor sominigeo geopenbaarde gevoelen als zou het geraden zgu om in den aanvang de Drniikwet met slapheid eu als ten halve toe te passen is met de inzichteU en het verlangen der Kegeering in strijd Hef vindt ook geen den minsten steun noch in de geschiedenis der wet noch in de ervaring tot dusver verkregen Hel feit dal nagenoeg overal waar de wet behoorlgk wordt toigeimst zich aanvankelijk reeds vrnchteu geopenbaard hebbeu ve l meer dan waarmede ik inij zoo spoedig reeds had durien vleien ia een reden te meer voor energieke toepassing n Ii dieii het U W E G mocht bhjken dat er burgemeesters of andere ambtenaren gevonden wonleu hetzg in groote hetzg in kleine gemeenten die na alig zgn in de handhaving dezer wet of oogluikend loelatAfi dat daarvan wordt afgeweken zoo gelieve U W K Q mij daarvan onverwijld meiledeeling te doen III Tot bet opsporen van de overtredingen dezer wel en vai de bjj deze wet bedoelde plaatselijke veroMeningen verTeent art 26 aan hen die daarmede belast zijn ten allen tijde vrijen toegang tot alle localiteiten waar sterken drank lu het klein wordt verkocht Natuurlijk wil dit niet zeggen dal men lichlvaardi d w z lopder bepaalden grond oningen of welk andere looaliteit ook zal binnendringen opsporen komt eerst te pas wanneer er een bepaalde grond beslaat om overtreding te vermoeden Wanneer echter zoodanige grond aanwezig ia dan behooren de ambtenaren der politie gebruik Ie maken van de hun lo nit 28 der wet verleende bevoegdheid Geen burgeraeealer i bevoegd hun tegenatrgdigc bevelen te geven IV Met de meeale zorg behoort te worden gelet op de ideiitiuil der overtreders der wet in erband met de straf verzwaringen in geval van recidive arit 18 22 23 en 25 Het komi voor dal in het procesverbaal de naam van den overtreder door hem zelven in dronkenschap opgegeven niet geheel juist wordt gemeld Wordt nu die gebrekkige naamsopgaaf in de dagvaarding overgenomen en d tarop reoht gedaan zoo kan dit tengevolge hebben dat b j herhaling van overtreding het bewgs gemist wordt dat werkelgk dezelfde persoon weder te recht staat Te eerder kan dit gevolg zich openbaren wanneer de gedagvaarde niet ter terecbtziltiog verschijnt lerwgl bovendien bg tweede en verdere herhaling in geval van art 23 der wet niet meer de kaatonreofaier maar arrondiasementa rechtbank oordeelt Tot vermijding van bezwaar behoort de beambte bg het doen der dagvaarding steeds weder den jaisten naam van den schnldige af te vragen en met de in het proces verbaal voorkomende opgaaf zonder onderzoek over te nemen V Indien ambtenaren van het openbaar Miniaterie voor de toepassing dezer wet bijzondere uitgaven aan schrgflooneu of drukwerk hebben te doen die bezwaarlijk uit de toegekende fondsen kunnen bestreden worden ben ik bereid de behoorlek gestaafde verzoeken dien zij dienaangaande door uwe tussohenkomst tot mg mochten willen richten in gunstige overweging Ie nemen Voor de ambtenaien van het Openbaar Ministerie de burgemeesters en de commissarissen van politie inuw ressort gaan de noodige exemplaren dezer circulaire hierbij i £ en zeer merkwaardig teeken des tgds ag het genoemd worden dat op de regecruiga drukkerij te Tokio in Japan een christelijk werk en wel de Theologie van hst Nieuwe Testament van prof van Oosterzee is gedrukt Dit geschiedde natuurlijk niet op last der keizerlijke regeeriug die zich iii den strgdtusschen christendom en heidendom schgnbaar üuzgdig houdt ma ir ten gevolge van de WLlwiitendheid vaneen der ambtenaren die het drukken van dit geschrift toestond Daar er in Japan een zeer grootaantal dagen eekbladeu in het Engelsch ordtuiigegeveii is het wanrschljnlgk de Eugelsche vertalling van hel werk van ouzëii landgenoot aan wien deze eer is te benrt gevallen U C Ten vorigen jare is in t Westland een appel gerijpt en thans aan t museum der diergaarde te Amsterdam ten geschenke gegeven die den vorm heeft van een kuikentje zelfs bekje en oug ontbreken niet De vrucht ia onder den naam van vugel appel op steik water gezel Er heeft zich te Londen eene maatschappij gevormd tol het bezorgen van elictrische verlichting in particuliere woonhuizen De kaaien zouden niet hooger loopen dan die van gaaverlichiing De maatschappij doet het voorstel dat b v 60 bewoners van eene buurt haar joarlgkscb inkomen van 60U zullen verzekeren Zij wil daarvoor dan aan die 60 eleoiriache huisverliohtiug bezorgen met aanwending zooveel mogelijk van de bestaande gasleidingen Als de heer Pijnacker Hordgk verstandig ia moet hg dezer dagen maar geen couranten lezen Schier van alle zijden wordt zgn optreden toegejuicht Zelfs het Dagblad al is het niet oavoorwaardelgk met den persoon ingenomen spreekt de verwachting uit dat de stilstand zal wgken die het departement van BinnenlauilKhc Zakeu in den laataten tgd kenmerkte eu meent met andere woorden dal de duivel niet zoo zwart zal bljjken ala men hem heeft afgeschilderd Het erkent dat het ministerie in elk geval in intelleftlueele eu parlementaire kracht eene aanwinst heeft gedaan Dit zelfde Z gt de Amtt Cl eu noemt den nieuwen minister bovendien doorlastend De liberale bladen verhelFen hem om atnjd en zelfs de Standaard legt de verklaring af dat hg zioh van harte verheugt over dezen goeden ruil met den minister Six Even goed als hel ons doet zegt hg van Six af Ie zgn even welkom is ons Pijnacker Hordgka optreden Hij noemt hem een erkend tegenatander edoch wiens rechtachapen zin eu uobele ridderlijke praclgken een ieder roemt Zooveel lof van zoo verschillende zgden zou een minder verstandig man dau den heer Pgnacker wel eens overmoedig kunnen maken Maar ook hg heeft ervaring genoeg om Ie eten hoe wispehurig de volkagunst is en hoe weinig waarborg al die toejuichingen voor een blijvenden steun geven Zondag avond ongeveer ten elf ure ging in het park Honingen onder Kralingen een paard gespannen voor een vigelante op hol Hel rgtuig werd tegen een ijzeren hék geslingerd waardoor de boom brak Het paard holde voort in de richting van Cappelle a d IJsel doch werd in de Kerklaan gegrepen De koetsier die tengevolge van den schok van den bok was gevallen bekwam eeue vrg belangrijke kneuzing aan het I hoofd In eene vergadering vin het Hoofdbeatunr der Friesche Maatschappg van landbonw werd dezer dagen de vraag behandeld wat in 1882 te doen tot verbetering der lioterbereiding Het voorstel om een leeraar in de boterbereiding te stationeeren op eeue boerenplaata in Friesland van Mei tot November dezen daar de boterbereiding in den vollen omvang te laten uitoefenen en gratis te laten onderwgzeu aan de meiajea boere dochtera die zioh daaiftoe aanmelden werd verworpen met 17 tegen 4 stemmen en daarna met 12 tegen 9 stemmen beslolen om de in 1381 aangevangen proef met een wandelleeraar voor de bolerbereiding voor te letlcD eu wel vool den tgd vaa