Goudsche Courant, woensdag 15 februari 1882

S of 6 maaoden dooh met dit ouderaoheid dat de aan te tellen leeraar gestationeerd tal worden op 4 of e punten in deze profiuoie b j die landbouwers dia genegen anilen beronden worden genoemden leeraar in hun bedrgf te ontvangen tegelgk met die personen die lich daar rerToegen ten einde van de lessen Tan deien leeraar te profiteeren Voor de uilroering hierran is etne commissie benoemd bestaande uit de heeren Jhr W C L Van Begma thoe Kingma mr E Jongama O W Reindersma en E H Zgeling Te Wahriog eene voorstad van Weenen is vermoedelgk Zaterdag een woekernar met igne huishoudster vermoord den volgenden dag vond men hunne Igkeo toen de politie de woning kwam openen op het bericht dat Uie ongewoon lang gesloten bleef De man heette Joseph Ëdler Von Streinsberg en werd in de wandeling de woekerbarou genoemd Hg had de gewoonte om zgne schuldenaren niet alleen eene buitensporige hooge rente te laten betaltn maar bovendien eene schuldbekentenis te laten teekenen voor bet geval dat zg de geleende som op den bepaalden tijd niet konden terngbetalen Zoo heeft h j eens een drogist geruïneerd die 80 gulden bij hem was komen leenen deae moest lulk eene schuldbekentenis van 300 gulden teekeaen en toen hij deze niet betalen kon weder eene aohuldbekentems van hoogtr bedrag zoodat hg binnen weinige maanden voor zijne 80 gulden 5000 gulden schuldig was aan Von Streinsberg die nu gn winkelwareu onbarmhartig Het verkoopen en den man tot den bedelstaf bracht Niituurlgk ontbrak het zulk een individu niet aan vijanden en het sohgnt wel dat hg alleen uit wraak vermoord is er was ten minste niets uit zgjie woning ontvreemd Trots alle moeite ia de justitie den dader nog niet op het spoor De Buinrmo bevat een brief uit Rataban Celebes van mevr Wiersma Praokers waaraan wij het volgende ontleenen Op den eersten van deie maand November is te Tomahon een kost en dagschool geopend voor inlandsohe meisjes en dit is de eerste van dien aard niet slechts in de Minahassa maar in geheel Neerlandsoh Indië Niet op de hoofdplaats Menado maar op de bergen te midden en ten behoeve van het varlk der Minahassa is deze eersteling opgericht Een school tot bijzondere opleiding van meisjes was reeds lang de wensoh der zendelingen Er wordt hier veel gedaan voor het onderwgs en de opleiding van jongens er zgn scholen voor zonen van hoofden en voor a s inl onderwgzera doch als de van daar komende ontwikkelde jongelui eene vrouw zoeken en krijgen is het nog veelal een meisje dat niet eens behoorlgk lozen kan Hierin verandering en verbetering te brengen en daardoor het hniselgk leven langzamerhand een beteren grondslag te geren ziedaar het doel van het voorstel der zendelingen tot oprichtiogd van deze inrichting Belangstellenden in ona vaderland vormden zich op venoek van het bestuur van het Nederlandsch Zeodelinggenoolscbap tot eene commissie om geld t verzamelen en al is het fonds nog niet groot er was toch genoeg om in eenvoudigheid te beginnen En zoo heeft op den eeisten dezer maand de plechtige opening plaats gehad Er waren daartoe van verschillende negorgen belangslellendeu opgekomen zoowel Europeanen als Inlanders onder deze laatsten ook vaders die hunne meisjes brachten Woon en schoolgebouw waren met vlaggen en groen versierd Afgewisseld door gezang werd er door twee der hulppredikers vroeger zendelingen eerst in het Hollandsch daarna in het Msleisch over de oprichting en het doel der school gesproken waarna verder de dag aan vriendschappelijk samenzgu werd gewgd Alle Europeanen vereenigden zich ten maaltgd bq de direotrioe raej Krook die met eene hulponderwgzeres mej De Ligt uit Nederland gekomen is ten einde de ver van gemakkelijke taak te aanvaarden om van deze natuurkinderen eenignins beschaatde meisjes te maken In ons oog is de algemeene ontwikkeling der kinderen van nog meer belang dan het gewone onderwgs en de opleiding in de oude Hollandsche deugden van huiselijkheid en degelijkheid van meer gewicht dan het aanleeren der Hollandsche taal Ue indruk dien een ieder ontvangt bg het ontmoeten der directrice doet ons het beste voor onze school hopen Oroot is het aantal leerlingen nog niet 16 kosten 10 dag leerlingen doch die plechtige opening heeft de belangstelling verhoogd en hiervan verwachten we nog gunstige gevolgen In verband met de onlangs besproken vraag over den invloed der maan op den plantengroei schrijft de heer Wilterdink te Leiden in het L D Beeds kort nadat Newto de jniste verklaring van eb en vloed gegeven had ging men deze zelfde verschgnseleu in de atmosfeer zoeken èn op theoretisch èu op praolisch terrein waren echter de uitkomsten onzeker tot de beroemde sterrekundige Laplaoe die ook over eb en vloed zulke schoone onderzoekingen gedaan heeft de zaak aanpakte en tot volkomen duidelgkheid bracht In zgn beroemd werk Mécanique Celeste behandelt hg de zaak theoretisch toont aan dat de bedoelde invloed bestaan moet en hoe deze van den stand der maan afhangt en onderzoekt vervolgens met behulp van den astronoom Bouvard éenige duizenden barometerwaarnemingen gedurende zeven jaren aan de P rgsche sterrewacht volbracht Hieruit vindt hg voor de grootte van de schommelingen die de barometer maakt tengevolge van da werking der maan niet meer dan vgf honderdste deelen van een millimeter Later nog vier jaar waarnemingen aan dezelfde inrichting volbracht in dit onderzoek opnemende wordt de uitkomst nog kleiner en £ edraagt slechts twee honderdste millimeter Na hem hebben tal van meteorologen o a Elseulohr Lubbock en Jludolf Wolf dit onderzoek voortgezet en allen komen tot de slotsom dat de bedoelde invloed zoo klein is dat hg geheel verborgen wordt onder allerlei toevallige storingen en waarnemingsfouten Dat nu deze kleine barometerverandering van nog geen tiende deel vaft een millimeter invloed zou hebben op den plantengroei is moeielijk aan te nemen wanneer men van de telkens voorkomende oneindig veel grootere toevallige afwisselingen die tol tientallen millimeters opklimmen niet den minsten rechtstreekschen invloed kan bespeuren II Burgemeester en wethouders van Amsterdam vragen van den raad f 30000 om als premién uit te reiken aan hen die de fraaiste gebouwen stichten aan ile kade die den naam Ruiterkade zal ontvangen Zoover ons bekend is het idéé vrg nieuw te Brussel is bet voor den nieuwen Boulevard nog alleen toegepast om de belasting penningen der burgers te bezigen ter aanmoediging tot stichting van fraaie gebouwen Of het geheel overeenkomstig het doel is waarmede de belasting geheven wordt mogen de Amslerdamsche raadsleden die het mr voor hun naam schrijven uitmaken Gelukkig hebben de Amsterdammers maar weinig lasten op te brengen anders zouden ze het vermoedelgk wel wat hard vinden eene tegemoetkoming uit te keeren aan kapitalisten die om zich gelukkig te gevoelen in nsn monumentaal gebouw moeten wonen Als wg lid van den Amsterdamsctien gemeenteraad waren zouden we fDorstellen eene premie Iegeven aan ieder die eén soiled huis een dat eenstorm kan doorsiaaii zonder in te storten bouwt Zulk eeu premie tcbgut ons haast een eisch des tijds P Ü De soldaat die te Berl jn tgdens hij op schildwacht stond op drie knapen heeft geschoten waarvan hg twee doodde is niet slechts uit zgn arrest ontslagen maar voor het front van zijn bataljon vrijgesproken van schuld en straf Getuigen van de gebeurleni die zooveel indruk heeft gemaakt bevestigden in alle opzichten zgne verklaring dat de drie jongens hem op allerlei wgzeu hadden gesard en met steenen hadden geworpen die hem zelfs ernstig aan het gelaat wondden De schildwacht mocht zgn post niet verlaten voorbijgangers wien hg verzocht hem te ontslaan van de knapen en hun het verkeerde van hun gedrag onder het oog te brengen lachten hem uit Eindelgk maakte hg gebruik van zijn recht en schoot met het noodlottig gevolg dat men kent Men moge een oogenblik deernis hebben met de gedoode knapen het ia een ernstige les voor de jeugd om bare baldadigheden wat te temperen Ook elders dan in Berlgn heeft men maar al te dikwgls van den moedwil en de verregaande onbeschaamdheid der straatjongens te lijden dat er eibdelijk eens een paar het slachtoffer van worden kan misschien heilzaam werken Buitenlaiidsch Overzicht De verklaring van het Frsnsche kabinet met betrekking tot de grondwetsherziening heeft op de openbare meening in Frankrgk een bgzonder gunstigen indruk gemaakt De meeste der republikeiusche organen geven hnnnê tevredenheid te kennen over de verstandhouding welke in dit opzicht tusschen het kabinet en de Kamer der Afgevaardigden bereikt is De ministerraad heeft in zgne laatste zitting het wetsontwerp op de reohterlgke macht vastgesteld Waarschgnlijk zal het reeds heden door den minister van justitie bg de Kamer der Afgevaardigden ingediend worden Dit ontwerp heeft voornamelijk de vermindering der hoven en rechtbanken ten doel Het beginsel der onafzetbaarheid zou gehandhaafd maar aan de regeering volle vrgheid gelaten worden tot reorganisatie van het tegenwoordig personeel De ministerraad heeft ook het onderzoek ten einde gebracht der Staatsbegrooting van 1883 welke door den miniaier van Snanoien volkomen is omgewerkt BIgkena offieieele opgaven zgn gedurende in maand Januari II in Ierland 811 en daarvan 179 agrarische misdrijven gepleegd Vergeleken bij de opgaven van vroegere jaren zgn de misdrgven van laatstbedoelde catagorie 366 meer dan in diezelfde maand van het vorige jaar Dit jaar vielen in deze ééue maand voor 3 moorden 2 pogingen tot moord 30 brandstichtingen 9 verminkingen van vee Kr werd 21 maal in huizen geschoten voorts werden 290 dreigbrieven enz gezonden In het geheele jaar 1881 werden in Ierland 4439 agrarische misdrijven gepleegd waarvan 1957 in Munster 1236lnCounaught enz Daarvan waren 17 moorden 6 manslagen 356 brandstichtingen 66 gewelddadige inbezitnemingen 166 gevallen van dooden en verminken van ver 76 aanvallen op huizen 2191 dreigbrieven Er werd 66 maal opmensohen 144 maal in huizen geschoten Men houdt bet te Berlijn nog st h roor mogelgk dat de Rgksdag in bet voorjaar een tittiag zal houden natuurlgk over het tabakamonopolie eu de arbeidsverzeketing eenige waarschgnigkheid verkrijgt dit door het bericht dat de miiiislerzittiugen van den Bondsraad in het laatst van Maart een aanvang zullen nemen eu de Fruisisohe economische raad in het laatst van deze of in het begin der volgende maand bijeenkomt Door velen wordt een beslissing vooral over de eerste zaak verlangd daar de onzekerheid noodlottig werkt op den tabakshandel De beraadslaging in l et Pruisische Huis der Afgevaardigden over het kerkerl jk staatkundig ontwerp was minder levendig dan men verwachtte Ds Begeerliig toonde zich zeer terughoudend en uit de verklaringen van den minister van eeredienst bleek alleen dat zg niet deukt aan eene wijti ing van de hoofdbepalingen der Mei wetten noch aan het sluiten van een ooncordaat met de Roomsche Curie De berichten van het tooneel van dm opstand blijven onbelangrijk de Oostenrgksohe troepen hebben nog geen belangrijke voordeeteu behaaldi geschiedde dit werkcigk dan trekken de muiiers zich in de bergen terug waar zg gemakkelgk een schnilplaatt vinden Ot opstand sohgnt zich niet uit Ie breideu in Bosnië althans blijft het stil maar het kan zijn dat men daar wacht op den afloop van den veldtosht in Herzegowint De toestand in Egypte baart heel wat hoofdbreken Hier en daar ziet men reeds plannen opduiken onr eene Europeesohe conferentie bgeen te roepen maar volgens den Berlgnschen correspondent van de Standard heeft prins Bismarck daar niet veel zin in en dan komt er niets van Hg sohgnt bang te wezen dat men dan over de Oosterscho qnaeslie in haar geheel ook over Herzegowina zal willen spreken Dat zou voor Oostenrijk onnaogeiiaam zgn en bovendien den vrede in de waagschaal stellen Komt er dus eene conferentie bgeen dan zal hare werkzaamheid eerst bg overeenkomst tot het enkele onderwerp Egypte moeten beperkt worden Intnssoheu wordt aan de Daily Ne uit Alexandrie geseind dat de volmacht aan de Kamer der Afgevaardigden verleend om over het budget te beraadslagen met de controle der Europeesohe mogendheden onbestaanbaar wordt geacht en de contrdlenrt waarschgnlijk zullen aftreden £ ene reorganisatie van het beheer over de kas der openbare schuld wordt onvermgdelgk geacl it Aan R O wordt uit Konstantinopel van den 12de geseind De Fort heeft aan de mogendheden eene nota gezonden waarin zij mededeelt aan den Khedive instruciien te hebben gegeven met het doel om de internationale verdragen na te komen en de orde te handhaven De Effectenlïeurs VI Anilerdam IS Februari 188 Er was in de vorige week veel variatie Nu eens was het of de beurs zich geheel heratellen zou dan weder volgde er teruggang De kooplust was den eenen dag zeer geanimeerd tegen lagere koersen die daardoor in stggende stemming geraakten wilde men den volgenden dag daarvan profiteeren door het aanbod te vermeerderen dan hield de kooplust geen stand en de koersen verloren hun avans van den rorigen dag weder Een bewgs derhalre dat het ware vertrouwen nog niet ia teruggekeerd In Amerikaansohe waarden was bet zeer itil gedeeltelgk een gevolg ran het dure geld dat nog steeds niet anders dan tegen 6 i 6Yi geplaatst wordt BiNMENLAMDSOHI WAARDBN Stoat fonditn slu ten zeer gunstig Integralen 66 i drieën 81 vieren 1021 8 l U PrtmuletrnHgen Met uitzondering van Rott loten die 4 daalden en alzoo op 102 vielen monteerden ook dezeeoorlen Amst loten staan nn 106 a 109 Gemeenteorediel 95Vs Faleial 123 SpoorKegleeiiiagen Hoewel in dize soorten de handel gering was valt toch voor de meeste soorten eenige verbetering Ie vermelden Aand Holl Sp stegen 2V0 en 4pCt obl dier Mi V ilooh de 5pCt obl do moeslen l derven Aand Slaatssp loten 1 4pCt obl do ie hooger Ook Centraal aandeeien waren beter dooh de gest obl en de uitmest sch do moesten a Vi prijsgeven Aand Ind 8p do Rgu p l i hooger Voorts verbeterden obl Ned Wcstf Sp Vl 8 o 1 en 2e Hyp do is looi laatste Mij moesten n Haarlem Zandvoort 4pCt prijs geven framieayleetiingeti Op dit gebied hadden een paar belangrgke veranderingen plaats Terwgl de Gooische 6V1 pCt avans vertooni gingen Nederl 3 N Brob eu N eu Z Holl IB pCt achteruit Jndutlriale Kaarden In deze soorten lijn slechts weinig veranderingen te constateeren Aand Afr Hv kjwaineu weer tot 264 dus eeu Stans vuii 4 pCt nog verbeterden Havenstoomb 3 pCt 5pCt obl N Ind Handelsbk 1 en aand Sloomv Xederl 2 pCl Lager sloten aand Amst Bk 2 do Kanaalmif do Int Cr en Hv Roti 1 do Ned Bk I do Handelmij g a in ol Sloomv Java i EcBOPiracHE WAABBEN Staalêfmdun Bgna algemeen zgn deze noleeringen lager Houg 4pCt gondrente ging zelfs 3 achteruit 70V4 6pCt do 1 6pCl V papierr 1 doch leening 67 beter De Ilal leening 81 iiicg l maiaon achteruit Orig iuschr btter Oostenigkers allen higer papierr l a zilverr gondr l 3pCl Portugal ging 4 ehleruit Ook Russen waren grootendeels lager slechts adm Hamburg en obl leen 67 69 s hooger De achlernilgaiig bedroeg 1 l SpCt Van Spanjaarden aren de Builenl hooger de overige circa dat bedrag lager Turken 1 4pCt Egypte 2 pCt lager 6pCl do onveranderd fremMetiii fen Sommige soorten sloten iels beter nl Stuhiw Vj Oost 64 2 Buss 64 Madrid 1 Lager sloten Bnisael Vs Hong eu Theissl 1 Ooslenr 64 1 60 s Weenen ï j P T ken en Zwitaersche circa 1 SpoorwefleeiUngen Aand en obl Theiw 8p monteerden resp 1 si ook waren obl Fr Oost 9t emissie 8 Elis Sp 2 Warschair Bromb Warschau Wrciieii r Knkele Russische sporen waren beter 4V pCl Hyp obl Gr M ö stegen l l obl Jclez Orel 1 pCt Overigens bijna allen lager obl Brest Oraj 1 do Jtl Qriiizi en obl Orel Vit Z W aand en obl Poti Ti 2 pCt Indmlrieele waarden De aand in de Duitsche Rijksbk waren l l Ie OoalHong Bk 4 pCt minder 114 Amibikaansche waabdin Staattjmiten De 4V pOt oW der Ver St monteerden 1 pCl Ix uisisnu s verloren I pCt oude Mexicanen circa beter ilieuwe do hetzelfde bedray minder Brazilië flink en voor 65 en 75 Vi è 1 hooger Oolnmbianen stegen it l xh de overige Z Au fonilaen enkele fractiën lager SpevrmegUenimgen Wanneer eene uitzondering ordt gemaakt voor Centraal Pac ah die l i stegen Burl Quino C t A die 4 i en Kans Pao obl die 3 en Mich Ccntr O v A die l j daalden kan gezegd worden dat de rariatiën in deze soorten al aetr gering zgn geweest Wat beteekenen voor Am Sp die gewoon zijn met sprongen te rgzen en te dalen variatiën van hoogstens 1 pCl P Het waa dan ook zeer slil in dezen hoek doeh voor de meeste soorten as de stemming toeh niet ongunstig te noemen Jndutlrieele aarden Voor eert Colorado s en Louis Cil bk is een verlies van l i voor beide Maxwell s van te vermelden Peolongatii mktï 6 a 6 i pCt T P 8 Heden was de markt vaster hoewel de handel zeer beperkt ja zelfs in vele soorten o 1 in Am Sp die iels lager sloten onbeteekenend Er ging voornamelgk iets om in Turken Mexisanen en Peruanen Metallieken Russen en Egyptenareu iets beter Afloop van Openbare Verkoopingen TftD Onroerende Goederen VEILING 13 FEBRUARI Huis Turfmarkt H 89 ƒ 3220 kooper E J van der Hegden Huis eu Stal Vogelenzang M 76 en 77 ƒ 8010 k P Burger Mzn VEILING 14 FEBRUARI Huis Houtmansgracht M 243 ƒ 2600 k M Schrave Huis Vogelenzang M 89 630 k J Quasi Idenr aldaar M 90 ƒ 700 k J Koolmees Idem Speldeinakerssteeg G 78 ƒ £ 90 k A Grendel Idem Raam O 54 ƒ 966 k P van Oudshoorn P OXjITIB Door de Politie is in bewaring genomen een lichtbruin gladharig HONDJE reu GEVONDEN en aan het Burc lu van politie gedeponeerd een zakje met eenig GELD en drie Sleuteltjes er aan BESMETTELIJKE ZIEKTEN POKKEN De BURGEMEESTER van Gouda Gezien art 21 der Wet van 4 December 1872 houdende voorzieningen tegen besmettelgke ziekten StaaUUad No 134 Overwegende dat de FOKKEN in deze Gemeente epidemisch voorkomen Maakt bekend dat gedureide de week van 4 tot U Februari 1882 door die ziekte ziJn aansetaat 10 personen en daaraan zjjn overleden 2 personen Gouda den 11 Februari 1882 De Burgpneester voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN VOOR DE Nationale Militie TWEEDE OPENBARE KENNISGEVING BURGEMEESTER ks WETHOUDERS aa Gouda voldoende aan art 28 der Wet van den 19den Augustus 1861 SlaaUbUi 00 72 en aan art 20 van Zg ner Majesteits besluit van den 8slen Mei 1862 Siaaitblad no 46 brengen ttr algemeene kennis dat de LOTING der ia het vorige jaar voor de NATIONALE Jf Z 7 £ibgescbreveoen in deze Gemeente zal plaats hebbeu op DINSDAG den 28sten FEBRUARI aanstaande dat de ingeschrevenen naar alphabetische orde opgerorpen zelve hun iionimer trekken dat ook voor den niet opgekomen Loteliiig de trekking kan gesohieden door zijn Vader Moeder of Voogd terwgl U it bg hunne afwezigheid door den BURGEMEËS ER of een Lid van den GE MEENTERAADwordt gedaan 1 dat de belanghebbeudtn ten einde te loten en ongaaf Ie doen van de redenen van vrijsleiliiig die zg ter zake van de Militie meeneu te hebbeu zich op voormelden dag zullen moeten bevinden ten Rondhuize dezer Gemeente eu wel zij wier namen beginuin m t de letter A B C D E F G H I J K of L des voormiddaga ten 9 urr en die wier namen aanvangen met de letter M N O F Q R 8 T U V W X IJ of Z des voormiddaga ten ll s ure Dat op ZATERDAG den 18 FEBRUARI 1882 van des voormiddags 10 tot 1 en des namiddags van 3 tot 5 ure op het Raadhuis aanvraag kan worden gedaan tot het opmaken der geld g8ohriften wegens BROEDBRDIBNST of van e zijn EENWE IFETTIOE ZOON en dat belanghebbenden ten bewgze van volbrachte of werkelgke broederdientt daarbij moeten overleggen een patpoort zakboe e of atteit tan dientl bg plaetnervatk ing en zich moeten aanmelden vergezeld van twee met hen bekende te goeder naam en faam bekend staande ingezetenen die OP HUNNE FERANTirOORDELUKBEID de vereisvhie getuigenis kunnen afleggen en iet op te maken getuigwhr ft onderte tenen Voorts dat de benoodigde bewgsen van werkelgke dienst of uittreksels uit het Stamboek voor de belanghebbenden bg de betrokken korpsen lullen worden aangevraagd indien zij zich róSt de Loting vervoegen ter Secretarie de er gemeente om de daartoe noodige opgaven te doen en dat zjj die bezwaren moehten hebben tegen de wgae waarop de IXITING is geschied die kunnen inbrengen bg de Gedeputeerde Staten dezer Provincie binnen Fiïf dagen te rekenen van den dag waarop de IX TING heeft plaats gehad en wel bij een op ongeeegeld papier geschreven bezwaarschrift hetwelk met do noodige bewijsstukken gestaafd togen bewijs van ontvang zal behooren te worden ingeleverd bg den BURGEMEESTER dezer Gemeente die hetzelve aan Gedeputeerde Staten opzendt GOUDA den 14 Februari 1882 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER Burgerlijke Stand GEBOREN 10 Fcbr Jobannea oadera A F Lateber en A L TSB Dam HiOfje outlerf C liOmsD eo H Seherpeazeel CatbariD PetrooeDa ouder H F ij eo B P Kiefeosar 11 Coroelia Alids ooder G f a der Klega en A S Kreba David Eliaa oadera E L Cata ea A de Viiea Jacobaa oidcra O van Erkel en J Nabben 12 Nicolaaa Joiepb oadera J C Spragt en W laa Vuureo 13 Adriaaoa oadara C Rgkelijkbaiiea en A van Lceawen OVBBLEDEN 11 Febr T M Stra er 2 j 4 m J M Ogier 76 j S Viogelli 60 j P Breeklaad 2 j m E aa der Ham 71 j H A de Jong 11 o 12 C Hoegee 2 j A Heerkena 3 13 W Schiakel 2j M Hietv ld 8 j M Veracbuar 1 m It W H laa Eaacbotea 6 m GEHUWD 14 Febr B W van de Pavoordt ea H van der Wolf ADVERTENTIËN ♦ Getrouwd E J KOPPENOL Arts 0£Bcier v Gezondh U I Leger J J A F DE SEIJFF welke tevens htm dank betuigen voor de deelming bg hun ondertroaw en bawelgk ondervonden Bergen op Zoom 14 Februari 1882 Heden overleed tot droefenis zgner Kinderen en Kleinkindereu de Heer £ van GENT Gz in den oaderdom van raim 72 jaar Uit aller naam P VAN GENT Gouda 9 Februari 1882 Voor de vele blgken van belangstelling op 4 en 5 Febraari jl ondervonden betuigeu de ondergeteekenden hunnen hartelgken dank D DK BRUIN J DB BRUIN Spahsaam Gouda 13 Februari 1882 Ffir die liebenswürdige herzliche Pfiege von den Henen Doctoren besooders vom Herm Doctor BOMEIJN die Direction und das Personal des Catharina Krankenhaus empfiindeo wird den auMchtigsten Dank geboten dnrch A DELHEID KETZ Gouda 14 Febrosrë 1882 Qnina Laroche Pargs per fl ƒ iSO a Hempétrins a 1 50 Kraepelien en Holm Zeist 1 90 a 1 00 Yin Stomachiqne a 2 40 a 1 1 25 Sirop Seigel 1 75 Pil 0 75 Zalf Roode Kruis pot 1 50Powell s Arysbalsem fl 0 80 PastiUes Dethan doos 1 25 d Ems 0 50 IJzer Bravais fl 2 50 175Cigarette tegen Asthma doos 0 80 0 50 HoUeways pillen en Zalf per doos en pot 0 80 j c zelbeniuje Drogist Markt Gouda Universeel Zmveringszout Het echte algemeen gunstig bdcende UNI VERSEELZDIVEKINGSZOÜT een zeker middel tegen Maagkwalen Zuur Braking H rtwater enz is thans echt verkrëgbaar in Vi pakjes 15 cent i t pakjes a 27Ys cent en heeW pakjes a 50 cent te Gouda bjj J H BOER Apoth Benthnizen bg Wed 0 den Bouwmee ter Woerden bg J F Sweerman Bodegravéii bg P Versloot Alphen a d Rgn bg L Varoösiean Zoon Boskoop bg J van Bergen