Goudsche Courant, vrijdag 17 februari 1882

poreeleinwinkel te sHage bij J L P Simbilié apoth te Delft by A J van Ryn te Schiedam by C Malta Gt j te Leiden by E Noordyk te Amsterdam by P van Windheim Sc Co en H H Uloth Co apotheek le Schoonhoven bij S Wolif en Zoon te Alphen bij L Varisieau en Zooii te Utrecht by G H N vau Spanje idem Labry Porton Droogisten Vrijdag 17 Februari N 2728 1882 GOUDSCHE COURANT JVieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TE UÜB mmn Yoor Twea Dames een BOVENof BENEDENWONING tegen Mei Opgave van lokaliteit en stand ondpr No 685 bij den Uitgever dezw Coarant Mejuffrouw van de WERVE Zeugstraat Verlangt tegen MEI aanstaande eene DIEI $TBODE in dlt land Toorkomwide Xiwuls 66a dler dl6 ou 46S n ohto tannndt rtlt n ODs op bet iTervBOhU tan ZU ille er aan UJden roelak pijn in de borst an lenden Kdlls somtijds In den rug Ze i 6nderilnden een soort ran Terreling en en genelKdh d lot slapea dm morgens roof al heeft men een onaangena men smaak In den mood de tanden zljn met een alljm achtlge zelfstandlgh d bcaet i De eetlust ontbreekt Deiloke geToelt als het ware een xware t drukking op de maag en som w 41en een gevoel van zwakte en een niet aan te rullen leegte In hel blnuenste ran de maag t Deoogen zijn dof en de bul tenste deeien er ran worden koud en klapi Na een zeker 1 tijdsverloop krijgt men een hoest die blJ den aanvang i droog Is maar na eenig maan d vergezeld gaat met o gevlng vau groeuachtige fluimen Do Zieke gevoelt een onophoudelijke afgematheid n te vergeeft tracht hij te slapen hetgeen zijn toestand nochtans niet verzacht Vervolgens wordt hij zenuwachtig prikkelbaar en somber en neemt alles euvel op WauDcer hij eensklaps opstaat ondervindt hij een soort van duizeling hij geraakt verstopt gecon3tipeerd xijn huid la droog en bij oogunblikken warm het Woed wordt dik en traag Het wit der oogen krijgt eeu geelachtige tintDe urine wordt behalve nog dat ze aanslaat leldzaam en donker van kleur Dikwijls is de zieke enoodzaakt het voedsel dat hij gebruikt over te geven die brakingen laten in den mond dan eens eeu bitteren dan eens een zoetachtlgen smaak achter en Keer dikwijls zijn ze door hartkloppingen gevolgd Het gezicht ran den zieke verzwakt hij heeft alUJd iterren voor de oogen en ondertindt een groote vermoeidheid en zwakte Alle deze kenteekenen doen zich beurtelings voor Men beweert dat een derde der bevolking onder dezen of genen vorm daaraan lijdende is Qeneesheeren hebben zich dikwijls omtrent den aard dezer ziekte bedrogen Eenlgen hebtien die als een leverzlekte behandelt anderen weder als slechte spljsrerteerlng sommigen ook als miltziekte enz enz maar niet een hunner verschillende behandelingen heeft een gunstige uitkomst opgeleverd Men beeft nochtans ontdekt d t het x Extract of Roots wortel ex tract of geneeskrachtige Siroop van Moeder Seigel In k geval volkomen geneest De slechte spijsverteering is 6en zeer ernstige ziekte welke een groot getal der TOlksklasae aandoet ea ie wordt door rampzalige uitkotnsten gevolgd too geen onrerwljlde sorg wordt aantebr cht De sëlgel Slroop it e lUoend middel zelfs toJle mo elljkste gerallen A 3 Whits Eigenaar te limtn Breda yjLH x B OooKuaaB Oenerua Depdtroor HederUtad ook Terkrljgt ur bl tUe Apothekers la Holland Jara eaEotootio PiUi TUI M Stroop I 7I rui dt PlUanr n Te Gouda THIM ApotL Talrylct geiuigsohrifieo vau emte Geneeskunrligen Op Tersoiieuleue Tenloanstellingeii met Medailles bekroond Het door 30 jaar fereuoninieerd Anaüierin Mondwater van r J G POPP £ K Uof Tandmeeêter te If eeiien Badikaal geneesmiddel voor elke Tandpijn alsook voor iedere tiekte der Mondholte en van hel Tandvleesoh Beproefde Mondspoeling by aanhondende Keelsiekte 1 groote flesoh a ƒ 1 7B 1 flesoh a ƒ 1 20 1 kleine flesoh a ƒ 0 60 I Plantaardig Tandpoeder maakt na kort gebruik de Tanden blinkend wit zander te te beschadigen Prijs per doos ƒ 0 80 Anatherin Tandzeep In glazen dooien van ƒ 1 20 beproefd Tandzuiveringsmiddel De echte aromatische van Db J G POPP j I zy maakt de tanden zuiver wit zonder het Ib ƒ émail aan te doen bewaart ze voor ziekelyke £ i ngen en houdt den mond frisoh Het stuk kost 40 cis en is toereikende voor een half jaar at Tandploiabeerinjir praktisch en zekerst middel voor zelfplombeering van holle kiezen Prys per étui ƒ 2 60 Kruidenzeep aangenaam en best middel voor Vlekken Uitslag Zomersproeten en Puisten Hoofden Baardsohilver en Korsten I Huidkrankheded en alle onreinheden der t borenhnid Prys per stuk 86 Cents et geëerde Publiek wordt verzocht uitdrukkelyk KK Hof Tandmeester POPP s Geneesmiddel te verlangen en slechts die aan te nemen welke van myn Fabrieksmerk zijn voorzien Depots zijn gevestigd te Gouda by L Schenk winkelier op de Hoogstraat A 123 te Rotterdam by F Ë van Santen Kolff apoth en A Sohippereyn Co blanwe OPENBARE VERPAOHTrNG en Visscheiijen BORST CARAMELS tef eD hoest ea verkoudheid tigzonder DunbeToleo dezelve zijn alleen echt velkB papier van mün stempfl voorzitiu is N HAAI MAAKËRS Hs eii 17 van den Straatweg GOUDA BODEGRAVEN op DINSDAG 28 FEBRUABT 1882 des voorm U uur in het Logement BLOM te Bodegraven Inlichtingen verkrggbaai bij deu Burgemeester van Zwnmmerdam Door den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier is uitgegeven en alom te bekomen BE OOÜBSDBE MM of de beschrijving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der Cartonteekeningen enz waarbij is toegevoegd een afzonderlijk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabelh DOOB CHRISTLAAN KRAMM Prjjs 80 Oenten Opening WOEITSDAGAVOITD 15 Februari a s van het MAGAZIJN Tan ROaTE TIENDEWEG Wijk D No 80 BESTAANDE IN Tapijten Carpetten Loopers Behang sel en Goidijnpapier Tafelkleeden Voetkussens Matten Deurmatten en wat verder tot het Vak behoort Beveelt zich bij voorduring aan voor BEHANG m STOFFEEEWEEE onder belofte van eene yETTE en CIVI ELE bediening EOTTEEDAMSCHE HYPOTHËËEBAM voor NEDERLAND De Directie bericht dat deROTTERDAMSCHEHYPOTHEEKBANK voor NEDERLAND JPandbrieven uiigeefl groot ƒ 1000 ƒ 500 ƒ 100 en ƒ 50 rentende 4 pet die verkrggbaar zgn ten kantore van bare Agenten HOFFMAN Co LAFEBER Co i DE DIRECTIE B MEES B VAN ROSSEM E C W HOIJER 6ERKHARDI ER ECHTE ALPEN KRUIDEN ELIXER van Wallrad Ottmar Bemhard te Munchen Hofleverancier van Z M den Koning van Beyeren Fabrieken te Zurich in Zwitserland en te Kufttmn in Tyrol Ik heb de Bemhardiner Alpenkruiden Elixer van W O BERNHARD Qeneraal Dépót I Iotteb te Zurich tegen ziekten der spgsverteering en hevige diarhae met het beste succes gebruikt Ztoioh 6 Maart 1881 JOH BIBERER EURRER Hiermede betuig ik naar waarheid dat ik na bet gebruik van eenige flesscben van deechte beroemde Bemhardiner Elixer van een langdurig maagljjden en geheelen gebrek aaneetlust nu weder geheel hersteld ben Ik kan dus deze uitstekende Likeur aan ieder tenzeersten recommandeeren JOH G BRÜNNER ZWMÏALTENDOKF 23 AugUStuS 1881 De echtheid der handteekening betuigt SCHORMER Burgemeester Alleen echt verkr gbaar in flesschen met uitvoerige gebrmksaanwijzing ƒ 2 75 ƒ 1 50 en ƒ 1 te Oouda bj Wed J GOORISSEN Mzu In alle Plaatsen worden Wederverkoopers gevraagd Aanvragen aan W SARDEMAN te Amfum Snelpersdruk van A Bbinkhan te Gouda GOUDA 16 Februari 1852 Plijkens noliterslaanile kLuuisgeviug zal morgen geene iclcgeuheid ijn voor koilrlooif inenlingen en lieriiieiitiiigeD maar in plaats Jaarvan ZoNDAO 19 Febsbaei a I 1m middag leu 12 ure en wel op HET Stadhuis Dere kutlelooM gelegfnhelil i eveneens niei alleenopeiigetteld voor minvermogenden maar k ieder die zich daartoe aanmeldt Zaterdag 18 Februari e k loopt na afloop der Kottrrdamsche Opera en extra treiu naar Oouila Opgevoerd wordt dieit avond Joseph in Egyplen jjroole Opera in 8 Acten Aanvang len 7 a Maandag 20 Februari e k zal de Afd Uiterlijke Weliprekendheitl der Liedertafel Apollo eene Uilvoering geven in de ïaal Kunstmin tm mardeele der Ifed O van ITiUigen voor wie eenige stadgenuolen in oiia blad de algcroecne liefdadigheid inriepen Opgeroerd ncrdl De eeb vam een koopman drama in 3 kdr en Gboote Lui blijspel iu één bedr Deze stukken werden Zondag 29 Januari 11 voor Apollo s leden opgevoerd en het lijdt geen twqfel of het publiek van Maaodag avood dat zeer talrtik belooft te zgn zal veel genoegen hebben in bet tpel der hecren die daarin optreden De spoorweg enqnête oommissie uit de TweedeKamer heeft Dinsdag als getuige o a gehoord deheer C J C Priiiee lid der firma Jan Prince en a preiident der Kamer van Koophandel en Fabrieken Ihier De heer Bohringer van Annterdam lal Dinsdag 21 Februari e k de spreekbeurt vervullen in de vergadering van bet hier geveatigd departement der Maatschappij tot Nut van t Algemeen De heer ds Knappert van Leiden lal Donderdag 23 Februari de spreekbenrt vervullen in de hier gevestigde afd van hel Proleslaatenbond By de gehouden herstemming in be boofdklesdistrict Vlaardingen voor de verkiezing van twee leden voor de provinciale staten in Znidholland z jn gekozen de heeren C P Moek burgemeester van Wateringen en mr J D C C W baron de Constant Bebeoque te s Gravenhage B de verkiezing van een lid van de tweede kamer der staten generaal in het hoofdkiesdistriot Gorinohem iu de plaats van den heer H Seret die ten gevolge van bevordering in den militairen atand bad opgehouden lid der kamer te tyn zqn uitgebracht 1452 stemmen van onwaarde 88 Gekozen is de heer H Seret met 1800 stemmen terwyl 64 stemmen over verschillende personen waren verdeeld De uitoefening der jaohten op waterwild wordt gesloten op 1 Maart a s de uitoefening van het veispel met kwartelen met steekgaren of vliegaet is toegelaten van 29 April lot 8 Juli dooh het vliegnet mag in geen geval tot het tirasseeren van kwartelen worden gebruikt De vissoherij in de binnenwateren ook rivieren die door sluizen zyn afgesloten zal zgn gegoten van 1 April a s tot 1 Juni behalve a van de vissoherg door middel van fuiken aalsohareo aalkorven dobbers en door peuren naar al en paling i van de vissoherg met de gebbe om kleine visclges te scheppen tot aas voor dobbers Het vissohen met kuilnettén waaronder ook behooren ankerknilen en staalboomen is verboden van 1 April lot 15 Juni De koollieden zullen hun kooieenden moetene psluiten of opbokken van 11 Maart tot 29 April en van ló Juli tot de opening der jaofat op waterwild Het Staatsblad no 20 bevat het kon besluit van 23 Januari 1882 houdende vaststelling van het tolgeld van tramwagens op de rgks groote wegen HI W I I I I Daarin wordt bepaald Aa de tollen op s rijks groote wegen wordt van tramwagens het volgend tolgeld geheven 1 an de waj enB op een paardeiispoorweg gebruik wordende voor ieder igespannen trekdier ƒ 0 04 2 voor eiken met stoomkracht bewogen tramwagen en van elke locomotief ƒ 0 05 Te Kolterdara is in eene vergadering van leden der Vereeniging Kotterdamsche Schouwburg besloten een lerningsplan vast te stellen opeen maximum van ƒ 200 000 en véorts over te gaan tot het luiten van eene premitleening ten bedrage van een raillioeu verdeeld ia 400 000 obligavièn i ƒ 2 60 aflosbaar iu 71 jarin met ƒ 3 elkeapremiën lot een gezamenlgk bedrag van ƒ 1 312 666 Het waarborg kapi aal Mraagt ƒ 226 000 met eene jasrigksche bijdrage van ƒ 6000 door de vereeniging onder Ijeheer van eene bgièndere commissie Op 9 dezer hield de afdeeling Zaanlandsche gemeenten der Hollandsche Maatschappij van landbouw hare vergadering Er werd besloten tot aanbieding van 2 zilveren edaiüei voor de eeratkom nde algemeeoe tentoonstelling te Gouda De gedaohlenwisseling onjr ondernrerpen betreffende den landbouw enz gaf den voorzitter aanleiding de veehouders te wgzen op t wenschelgke om zich toe te IcgKen op het maktfi van beste kaas omdat anders de Hollandsche kais voor de bnitenlandsche markten zon moeten wgken De heer De Vos van Zundam klemde hiermedevolkomen in en beval den landbonwenden standvooral aso om met vereende kracht bij de hooge regeering aan te dringen i t zij bij een nieuw handeUtractaat met Frankrgk bewerke dat de invoerrechten van de kaa e i t worden ittgetrokkenen d vrge invoer bevordSd H zSaS Te 8Hndat onze kaas in Frankrgk door Hollandsche banden vrg goed wordt nagemaakt loodat wanneer bedoelde rechten blijven bestaan dit van zeer nadeeligen invloed op onze landbouwproducten zal worden Met algemeen applaus werd aangedoid dat mea daarmede instemde De afdeeling W orraerveer van de Noordhollandsohe Vereeniging Het Ifitte Knns ieaoemie in Fcbr 1881 een commissie om naar de inrichting en werking van het tonnenstelael een onderzoek in te stellen Leden van die commiaaia aren de heeren I K Vegelio van Claerbergen J H Boeke dr P C Korteweg en H De I ang De commissie bestudeerde het stelsel te Fnrmerend Zaandam Haarlem en Delft bovendien nnm zg kennis van de toepassing te Zwolle Groningen en Leeuwarden Een beknopt maar degelgk bewerkt rapport braeht zg in Januari jl uit dat nu hel licht zag De voorwerpen de bediening de verzameling de afzet en de exploitatie worden nauwkeurig en critisoh nagegaan Ook omtrent de inriohliug en de werking van het stelsel in gemelde gemeenten worden mededeelingen verstrekt en ten slotte de invoering te Wormerveer aanbevolen Sedert eenige weken is te Groningen ecnc rechtzaak aanhangig die voor vele gemeenten in die provincie en ook daarbuiten van gewicht is Zg betreft de uitoefening van het ooilatie recht of in den diepaten grond dat recht zelf Aanleiding gaf c e vervulling der vacature te Uskwerd waar Jhr G Alberda van Menkema als primarius collator een predikant wilde stellen doch de kerkeraad hem dat recht betwistte en ten hoogste op grond van het besluit van den Souvereiuen Vost van 28 Sept 18S4 hem een tweetal Ier electie wilden aanbieden Een proops was het gevolg waarin de collator naar men zegt gesteund door andere co latoren die in gelijk geval verkeoren den kerkeraad die zich van den finantieelen steun van andere kerkeraden en kerkvoogdijen verzekerd had die daagde tot erkenning van zgne rechten De zaak werd eene principieele en in de gevoerde pleidooien srmtam zulks met de rechten der floreenplichtigen in Friesland is geschied Donderdag werd voor de rechtbank te Groningen door den officier nn Justitie Mr H C A Thieine in deze conclussie genomen strekkende tot toewijzing van den eisoh ook wat sohadevergoeding betreft met veroordeeling der gedaagde gemeente in de kosten van het geding Het is echter te verwachten dat de verliezende partij niet in de beslissing der rechtbank welke die ook zij zal berusten maar de zaak tot voor het hoogste ressort zal brengen Te Leiden werd eene weddenschap aangegaan tusschen twee lezers van het Leidici Dagblad waarvan de een beweerde een bericht in dat blad gelezen te hebben en de ander volhield dat het er niet iu stond Zij wedden om een fleach champagne Beiden hadden evenwel gelgk want van genoemde courant verschijnen twee editieu voor buiten en voor binnen lie stad en het bedoelde bericht kwam slechts in eene van de iwee editien voor De wedders verlangen nu de flesch champagne van de redactie Deze is bereid ze te geven zelfs twee omdat beide heeren gewonnen hebben maar zoo zg eene oproeping deed ten einde de wedders te kennen vreest zij dat er ook vele ongerechtigden zouden opkomen en zij zal dus zeil zegt zij de flesch maar op de gezondheid der twee partijen opdrinken Dezer dagen is op een der Pruisische staatsspoornegen en wel op bet gedeelte van dien weg die Frankfort a d Main met Hanau verbindt een hoogatgewichtige proefneming gedsan om een spoortrein te verlichten door middel van electrisch gloeilicht Deze poging heeft een buitengewoon gunstig residtaat opgeleverd Men heeft zich daarbij bediend van eeu dynamoeleotrische machine ea een aantal oecnmnlatören f zoogenaamde secundaire batterijen Al deze werktuigen had men geplaatst iu een goederenwagen Onder aan den goederenwagen bevond zich een toestel welke rechtstreeks door een der aaaen van den wagen in beweging werd gebraeht over eeu daaraan verbonden schgf liep een riem door middel waarvan de beweging op de dynamo electriache machine werd overgeplant De snelheid vu den trein was bepaald op 50 kilometer per uur ten gevolge waarvan de dyuamo eleotriache machine ongeveer 900 toeren maakte per minuut men bad de snelheid aldus geregeld dewgl de ondervinding had geleerd dat de gebezigde dyuamo electrische machine bg bet doen van het aantal opgegeven toeren een buitengewoon sterken stroom ontwikkelde Had men dezen stroom zonder verdere hulpmiddelen te bezigen naar de gloeilampen geleid dan zon het gevolg daarvan zgn geweest dat de lampen terwgl de trein in beweging was te sterk zouden hebben gebrand dal het licht in kracht aanmerkelgk zou zgn verminderd zoodra de trein met een geringere snelheid liep daq 50 kilomeier per uur en dat zou zgn uligeblusoht loodra de trein tot stilstand kwam Om deze beide bezwaren te voorkomen had men een doeltreffend hnlpmiddel ter hand genomen In den goederenwagen had meo eep twintig accumiüatoren of secundaire battergen geplaatat deze aocumulatoren waren derwgze verbonden met de dunamoelectrische raaohine en tegelijkertijd met de gloeilampen dat terwgl de trein met de opgegeven snelheid iu beweging was ern voldoende electriache stroom naar de lampen werd geleid en het overtollige gedeelte werd aatigewend om de aocumulatoren te laden Zoodra de trein langzai er begon te loopen of geheel en al stilstond erd de verbinding tnssohen de eleotriscbe machine en de lampen verbroken en tegelgkertgd leidt men den stroom in de aocumulatoren door de machine opgehoopt naar de lampen waardoor deze helder brandende werden gehouden De trein bestond uit twee rijtuigen eerste klasse eu een goederenwagen de locomotief niet medegerekend Een der eersigemelde rijtuigen was verlicht op de manier van een salon en wel met zeven gloeilampen iu het andere riütoig voorzien