Goudsche Courant, vrijdag 17 februari 1882

Ttn een doorgang in t midden was die coupé ran boren Yerlioht en ook in dit rytoig iraren teven lampen aangebraobt De rerlichting voldeed aan alle eisohen het licht was builengeivoon helder brandde gelgkinatig onder de geringste stoornis Niettegenstaande een see van licht in het salourytuig sioh nilatortte was en bleef het aangenaam voor het oog veroorzaakte geer hiuderlgkheid hoegenaamd en toch was het rytuig too helder verlicht dat men op de plekken die het erst van de lampen tyn verwijderd tonder iiisimnniug en met het meeste gemak den fijnsten diamantlellsrdrnk en gewoon potloodschrift kan lezen Alle aanwezigeu stemden te deze opzichte ten volle met elkander in dat de halve lichtsterkte volkomen in alle behoeften ean hebben voorzien t Is de eerste proef op het vasteland van £ uropa gedaan om een spoortrein door middel van cleclriciteit ie verlichleu en met het volste recht mag worden gezegd dat te uitmuntend is geslaagd iu Engeland het is waar zyn pogingen aangewend om een in beweging zijnden trein door middel van elrclriciteit te verlichten en deze proeven zjju haafdtakelyk genomen op den spoorweg die Londen met Brighton verbindt tusschen de wijze waarop zulks aldaar en zooals het op den spoorweg losscheu Frankfort en Haiiau is geschied bestaat een groot onderscheid Op den eerstgemelden spoorweg heeft men zich tot dit einde bediend van acoumulatoren die vooraf d i alvorens zg in den Ireiu werden geplaatst waren geladen tengevolge waarvan dergelijke rerlichting in de eerste plaats zeer duur komt te taan ten andere met aanmerkelgke bezwaren gepaard gaat Op den spoorweg tusschen Frankfort en Hanau geschiedde zulks voor de eerste maal door een dynamo electrische mécbine door middel van den trein zelren in beweging gebracht en het laden der scoumulatoreu had plaats zonder eeuige verdere onkosten hoegenaamd tot het erlangen der noodige beweegkracht om ze te laden terwql de trein ic beweging was De genomen proef heeft dus het verrassende verscbgnsel opgeleverd dal eeu spoortrein door doelmatige aanwending ran eigen beweegkracht wordt verlioht terwgl hij in gang is en dat de orertollige hoereelheid eleotriciteil daarbg opgewekt nog ruimsohüots voldoende ia om den trein te verlichten terwijl hq stil staat Aan de directie van den Staatsspoorweg te Frank fort komt de eer toe dat tg te dezen aanzien het eerst den waren den praktischeu veg heeft ingeslagen Ier bereiking van het beooitde doel om een in beweging tynden spoorwegireiii door middel van eigen beweegkracht electrisch te verlichten De rechter van instructie bg de Amsterdamsche rechtbank mr Elias beeft Maandag j 1 Jannetje Struik in verhoor gehad Veel werd haar gevraagd maar de antwoorden moeten zeer kort geweest zgn en loo gevat dat de justitie nog niet veel wijzer geworden is Het verhoor hield aan van 10 tot 4 uur De JmtteritKtcit Courant van Dinsdag levert een pleidooi voor de instelling vau een algemeeoen raad voor Handel ea Nqverheid Het gebeurde met het Vransebe handelttraolaat en de disoussiSn die in de Twee le Kamer gevoerd zgn hebben baars inziens de groote behoefte aan dergelgk liohaam in het licht gesteld Noeh bij de Kamer noch bg de Regeering kan iu veler gevallen de speciale kennis verondersteld worden die tot juiste beoordeeh ng van bandelstraelaien en wetten de nijverheid en de scheepvaart betreCeide Vereisebt wordt ïTe Kamers van Koophandel avllen uit den aard der taak voor locale belangen opkomen haar ad vielen tullen daardoor met elkander in stryd zijn om no niet eens te spreken v n de eenzijdigheid waaraan de Hegèering kan bot vieren door enkele onzer Kamers van Koophandel te hooren eo de verdere ongehoord ie Ibten door naar ééa Kamer Ie luisletan en naar de andere niet Op de eerste plaats zod toodnoige Baad of Handelaseunat elgk ds Amtterd Ct hem noemt moeten strekken om eenheid en algemeene begrippen te vestigen by ons handelsbestaur en om de £ egeering aan te wgcen waar in de verschillende tdvieien van Kamera van Keophandtl particulieren en bet algemeen belang begint en htt bgtonder belang ophoudt De gouverneur van Atjeh en onderboorigheden beeft den 27 Deoember 1881 ter gelegenheid van de overgave der Uitsigit raya tol de hoofden en geeatelgken in Aljeb de volgende toespraak gehouden Hoofden en priesters van Atjeh en onderboorigbeden gg alle Aljebers die hier saamgekomeo tjjl Het is nu 1 jaren geleden toen er bg monde van Z £ xo den Gouverneur Generaal van Ne l ludié de reriekering weragegeren dat bet de wensch der Begeering wat dat met den vrede in Aljeh ren toestand van orde en welvaart tou ontstaan en onder de hoede van bet Nederlandscb gezag het Atjehsohe volk beheerd door tijne hoofden volgeus tqne gebruiken en instellingen ongestoord zgn relden bearbeiden zgue neringen roorlzetten handel drgven en den godsdienst dien het belgdt uitoefenen ton f Aan die verzekering werd de belofte toegeroegd dat te Groot Atjeh op kosten ran het Nederlandsche Gourernement een nieuwe Missigit raya zou worden gebouwd i lüenigeu tgd daarna werd ten aaiischouwe ran vele hoofden eu rnii een groote rolksmenigte door den toeiimaligen gourerueur ran dat gewest den luitenantgeneraal Van der Heyden de eerste steen van dien tempel gelegd en nam de bouw een aanvang De oorlog werd gestaakt en zuo de Nederlandsche macht het zwaard nog nu en dan uit de schede haalde het was alleen om roovers te verdrgrea misdaden ie straffen of de bevolking die zich iu de kampongs gerestigd bad met het doel om bare relden weder Ie bewerken te beschermen Het bestuur werd ingericht op denzelfden vuet als in andere gewesten waar orde eu regel heersohen en bg die regeling werd in overleg getreden met Atjehsche hoofden en prieate y opdat geen inbreuk zou worden gemaakt op lands gebruiken en godsdieusiige instellingen De Missigit raya werd voltooid Daar staat ze als ren leekeu dat Nederland ten einde brengt wat t begint en houdt wat het belooft glin nu hoofden en geestelgken van Aljeh Gg allen die hier getuigen zgt dat door mg de sleutels van dien tempel aan bet prieslerhoofd Toeboe Kadli Melikoel Adil Ier hand worden gesteld aanvaardt dit geschenk van de regecring moge bet door u beschouwd worden als een waarborg van hare welwillende bedoelingen en wanneer ge in dat gebouw dat uw heiligdom wordt uwe gebeden ten hemel zendt en den zegen van den Allerhoogste aftmeekt gedenkt dan dat Nederland uw rgand niet is dat het niets liever wensoht dan uw voorspoed en welvaart te bevorderen Gedenkt dan ook de beloften door u aan de regeering gedaan en dat bet voor de Mahomedauen niet minder dan voor de Christenen plicht is gedane beloften gestand te doen Ook in Kusland is ditmaal de winter buitengewoon zacht wat echter voor dut land juist niet in alle opzichten een weldaad is Zoo deelen de Bussische bladen roede dat 80 000 stuks wiidbrnad die van Archangel naar Petersburg waren gezonden daar uithoofde van de zachte weeragesteldheid in geheel bedorven toesta aankwamen wat voor de betrokken personen een verlies van 70 000 roebels na zich sleepte In de tweede plaats moet er een ontzettende ellende heerscbeii onder de koetsiers te 3t Petersburg Men moet ui wéten dat de boeren die dikwgls uit ver gelegen streken komen zich tegen den winter met pnariien en sleden naar de houfiistad begeven om daar als koetsiers dienst te doen Dit jaar weder hadden niet minder dan 6103 personen zich als zoodanig doen insohrgven doch daar er nagenoeg geen sneeuw ia gevallen lagen de meesten zich genoodzaakt hun paarden en sleden voor een appel en eeu ei te rerkoopen en naar hun woonplaats terug te keeren zonder een cent Ie hebben venliend De weinigen die niettemin zgn gebleven tiet men somt met ongehoorde inspanning bun uitgemergelde dieren voortdrgven om de zware sleden over de kale siraaltleenen voort te bewegen Bovendien heeft het ongevogn zaobte weder tal van besmettelijke ziekten doen ontslaan eu daar de winter het getondttc Seizoen pleegt ie zgn is men bevreesd dat legen bet voorjaar die epedehiieën nog op schrikbarende wijze zullen toenemen Lord Quick bestelt langs telegrafischen weg in een hotel logies bestaande uit talon en slaapkamer roor ééa dag op zqn doorreis Des arouds ten 8 uur dos nog voor het donker Is geworden koMt hg aan en vindt tot zgn groote verbazing alle 24 kaarsen der kroou even voor zgn komst aangestoken Hg laat de kaarsen oogenblikkelgk uit doen dooh vindt den volgenden dag bjj zy n vertrek de ii stuks met 12 gulden dus tegeb SO cents het stiik op de rekening Gelaten klimt hg op een stoel betaalt den oberkrilner de rekening kn overhandigt hem twee kaarsen als fooi De kamerkelloer ontvangt 4 kaarsen het kamermeisje 4 kaarsen de mindere bedienden en de pdrtier ieder 8 kaarien en zoo voort tot den hiriskneofat toe die de koffers op het rijtuig brengt en mei een tevreden gelaat vertrekt lord Quick Baart bel bij jaardagen eu andere feestelgke gelegenheden wel eens moeielgkbeid een geschikt voorwerp tot geschenk te kiezen de Chineeten hebben ruimere keuze Het mooiste cadeau dat zij iemand geven kunnen is een doodkist In talons van aanzienlgke Chineeten vindt men er dan ook verscheiden soms een groot aantal en niet zelden maakt beteeu onderwerp van gesprek uit tusschen den vsdervau bet gezin en zgue vrouw en kinderen welkekist hem wel het b ett zoo ttattn Iu de provinoieSobensi vindt men dr doodkisten gewooulgk in deeelzaal om door bet aanschouwen daarvau bg dengastheer en zgn gasten de feestvreugde te rerhoogea Er ontbreekt maar aan dat men de toosteu in den vorm van Igkredeuen inkleedt trouwens lussoheadeze is toch reeds eene groote ocereenkorast Beide zgn in den regel eren vleiend Arnk Ot Bulteolandscti Overzielit In het Engelsche lagerhuis tgn de debatten over het adres ran antwoord eindelgk afgeloopeii De heer Gladstone heeft er eene opinie geuit die releu beeft doen verbaasd staan en zelfs de bewering heeft uitgelokt dat de premier bekeerd is tot home r lir Hg teide dat de regeering groote waarde hecht aan het inroeren van plaatseigke autonomie roor Ierland wql de toestand ran dat land nooit berredigend lal z n alrgrcas het vo k erenals in Engeland de school van plaalseIgk zelfbestuur zél doorloopen hebben Doeh de ersche leiders zg n nooit mei een prnctiscb plan roor den dag gekomen en eer dat gerenden i blqft eene bespreking der zaak in algemeene woorden nttteloos Wel wat snel trekt de coiiservattere pers uit deze woorden de slotsom dat het liberalisme ran den beer Gladstone zich met deu honu rvh vereeuzelrigt Plaatseigke autonomie sluit geenszins de eenheid des rgks uit eu is ook door anderen dan de heer Gladstone erkend als eene uituemeude school roor het begrijpen van den burgerplicht Volgens de Rappel beeft de Fransche minister van financiën de heer Léon Say het ontwerp der begrooting roor 1883 bg den ministerraad ingediend Het belaugrgksie wat naar aanleiding daarran ter tafel komt raakt de groote openbare waken waarvoor lot dusrer bet noodige gerooiieil werd door de uitgifte ran 8 pCts aflosbare tohuldbrieven Nu weet men dat de heer Say by hel aanraarden van zgne portefeuille bedongen heeft dat geene nieuwe leeoingen zouden worden asngegsau geene conversie gesohirdi n zou en geen spoorwegen door deu Staat overgenomen zouden worden Het was echter zgne bedoeling niet daarom de uitvoering der groote werken waarvan bet reelomratteud plau indert d door deu heer de Preyoinet ontworpen werd te schorsen Wat de volgens dal plan nieuw aan te leggeu spoorwegen betreft stelt hg daarom voor den aanleg op Ie dragen aan de reeds bestaande maattohappgen die daartoe zelve leeningeu zouden aangaan Zoo zouden voor hel jaar 1883 voor 200 miilioen fr ran deie werken aan de groote maalschappg eu worden toerertrouwd Voor de orerige werken meent de Rappel te weten ilat de heer Say aan de bedoelde mastscbappgen de terugbetaling zou willen rragen ran de sommen haar indertgd door den Staat lot reutewtarborg roorgetohoten en Ie zamen 600 miilioen fr bedragende Deze terugbetaling zon niet in eens manr bg gedeelten pfaats moeten hebben Over dete puuleu zal de ministerraad nog moeten beslisten alroreus de begrooting bg de Kamer kan inkomen De onlangs te Pary gerormde rereeoiging onder den titel ran üiuo démocratique hield dezer dagen eene rergadering waarin de roorzitter de heer L gc ratte het programma ohtrouwde ran deze vereeniging welke als de getnatigdste groep der republikeinsobe meerderheid kan besohou rd worden In dit programma kamen voor grondwetsherziening hervorming der reohterigke maehl legerorganisatie met driejarigen diensttijd tol grondslag onverwjjide toepassing van verplicht leefceuoaderwgs onttrek kii van den Suai aan allen elerioalen invloed hervorming op economisob gebied ter rerbeteriag ran bet lot der werklieden en landbouwers De commissie lol ondenoek fan de kerkelgke be roegdheidswet van den Pruisisoben Landdag levert het zonderlinge sobonwspel op dat de conservatieven en oltramoDlanen beslfiiten nemen legen den tin der Begeering i too o het rotfrstel tot abehalSag van de bekende Cultureumen dat met 11 tegen 10 stemmen werd aangenomen bet loogenaamde bissabopsartikel waarbg begenadigde bitachoppeu weder ia bun oude dioeoesen kunnen optreden tonder nieuwe erkenning ran den Slaat werd ereneent aaageaomen met II tegen 10 tieramen legen sternden de vrlf eonservatiérea nationaal liberalen ea Fortschritt Volgens de Nai Zettung maakt men tich iu de toongevende kringen van Duitscbland s hoofdstad over den tegenwoordigen staatkundigen toestand geenszins oDgernst Niet slechte d verhouding tusschen Ouittchland en Busland maar ook die tutschea Busland en Oostenrgk zgn van bcvredigenden aard en uit Wcenen zgn te Berlgn berichten ontvangen waarin wordt erkend dat van het aanstoken der beweging op het Balkau schiereilaad door Bnssitche handlangers nergens iets gebleken is Wat Groot Brittaonié betreft de aftreding van den heer Gambetta heeft bet Britsche kaüuet ontbonden van verpliohtiugeu welke het in de Egyptische quaeslie had aangegaan en als ten hoogste impopulair de stelling van bel kabinet bedreigden De verhouding is dus ook aan die zijde raerkelgk verbeterd De sociale vraagstukken zgn bg uitnemendheid de quaeslie ran de laatste helft dezer eeuw de wetgevende lichamen kunnen zich aan de behandeling niet onttrekken al gaan zg er soms maar schoorvoetend toe over De Italiaantcbe minister van landbouw ngverheid tn handel Benti heeft een wetsontwerp ingediend tot regeling van het spaarbankwezen en oprichting eener pensioenkas Hg wil uit de zuivere winst der spaarbanken een deel afzonderen als gedwongen bgdrage aan pensioenkas wat nognl tegenstand uitlokt rooral vin de spaarbanken Het is de oude strgo raii het particularisme dat zoo met zich zelren is ingenomen dat het ieder gevaar om op Ie gaan in het algemeen belang angsKallig bestrijdt De Italiaansche Kamer heeft de geheime stemming en voorts het geheele ontwerp betreffende den nicruU de litte met 4Q0 tegen 143 elemmen aangeooraeo Het schgnt dat de Ooatenrijkscbe regeeriog alles zal doen om bg het dempen ran den opstand de gevoeligheid niet te kwetsen Het plan om Montenegro geheel of gedeellrlgk te bezetten is roorgoed opgegeven d ar de Bussische regeeriug dit zeker niet gaarne tou zien D iarentegeu beeft men onderhandelingen aangeknoopt ratt rorsl Niculaas ten einde roor de Oostenrgkscbe troepen zoo noodig vrgen doortocht 1 krggen over hit Monteuegrgnsch gebieil Het goeJit resultaat waarmede de onderhandelingen rüorluopig geroerd worden strekt natuurlgk niet om den moed der iusurgenten te rerboogen Evenwel gelooft men dal er zelfs in het gunstigste geval 6 of 6 weke noodig tullen tgn om deu groolsten legeuttaiid Ie overwinnen daar de opstandelingen nog de gefaeele bergkeleii tusschen Mostar en Serajewo in hunne macht hebben Onder voortitting tan den Duitsohen ambtenaar Wettendorf beeft de Porte eehe cammiasie ingesteld om bare vlottende scbubl te regelen Dete betiaat uit eeu aantal op rerschilleiide tgdslippeo en ouder verschillende roorwaardeii geleende somnen waarren er zijn die 12 percent interest loopen Enkel het conrerteeren deter fondsen in vgf perceuls geconsolideercle schuld tou dtn staal reedt zeer roordt el K Uit LoDdeii wordt aan R O geseind dat Bugelaiid tn Frankrgk aan de andere mogendheden eene gemeeu chappelijke nota hebben gezaiiden waarin tg ophelderingen geren ten opzichte hunner politiek in J njfU Dete nota is in teef vrieadMbippelgke bewoordingen rervat I N 05 z O ïi dIbn Zonde hei niet wcsscbel aijiij met het oog opde vele teleurgeslelden Dinsdag wedrr dat b v ophet ieoretarie rolgnoramera werden uitgereiki gedurende een of twee dagen roor de vaccinatie van gemeentewege opdat tg die daarvan gebruik wenscfaen te maken fiet eerst een pur uren beboeren te wachten om toab Mirerriohler zake eder haiswaarli te moeten keeren H GEVONDEN en aaa het Bureau van Politie gedeponeerd Een streng Zwarte Sajet KOEPOK1l E1 VTII G De BUBGEMEESTEB vau Gouda Brengt ter algtmeeae kennii dat a ntia nden Vrgd g den 17 Februari in het Gasthuis GBKNE titling zal worden getonden tot het verrichten van koslelooie inentingen en herinentingen maar dat in plaats daarvan ZONDAG den l n FBBBUABI 1882 dei middags 12 uur op bet STADHUIS niet alleen voor ntimemujienA maar voor ieder die tich daartoe aïnmetdl gelegenheid tal beitoaa om zich geheel KOSTELOOS reoblitreekt van het Kalf te doen inenten of herinenten Gouda den 16 Februari 1882 De Bargemeeeter voornoemd VAN BEBGEN IJZENDOOEN JIIARKXBEBICHT EJN Gouda 16 Februari 1882 De graanmarkt verkeerde in uiterst flauwe stemming Tarwe 26 cents lager in de beste soorten ea 60 4 60 cents in afwgkende kwaliteit Bogge eveneens in slappere houding goede drooge f 8 1 ƒ 8 20 vochtige en gesebotene ƒ 7 i f 7 60 Gerst slap als voren Haver daarentegen iets wil IB blanke 4 80 è ƒ 6 26 gewone voor ƒ 4 20 i 4 60 Erwten eu boonen zonder handel Maïs als roreo Meel iets lager afgedaan Veevoeder over het algemeen prgzig De reemarkt met gewone aanroer de handel iu alles rlug rette varkens van 26 29 cent varkens geschikt voor Louden van 21 a 23 et per balf kilo magere varkeus en biggen alsmede velte schapen ring te rerkoopen Aangeroerfl 6 partijen kaas ran 27 il 32 floeboter ƒ 1 75 a 1 86 Weiboler 1 60 a 1 60 B xr OT IU fi e Stand OODDA GEBOREN 13 Febr Udi ouders A Bloot ea M di Jong 14 Geertrpidi ouders W M de Jong eo 6 aa der Heg Hendrik Uillem ouden H Eldermios eo F vso der Vont Mirgsretba Hsodriki en Cornell Ueodert tweeling ooden C L Rietreid en M H Dukmsn 16 JohsQoa ËltBalxtb ouders P i tsd der Klego en i M Kornis OViSRLEDEN 18 Febr M Vtrscbunr 1 m J A Kaars 04 J 10 m 14 i ran Rhljn 11 lo G ran Vliet 89 J G ao der Waeter 17 d 15 J Jongkind 7 j l T F Pelelier Ij Urn GEHUMD 16 Pebr L ran der Palm rn J M Sluiter H M Dercksen rn N iornes M Donk eo P Bosman Burgerlijke Stand ra onderttaaude gemeenten ran 2 tot 9 Feb 1882 Moordrecht GEBOREK Cornells en Trl otjr ouden C GeneogiIgk en J Hofoians Xlatnu ouders J de Jong en E Diepenhorst Marijtje ouders A Spruit en A de Brugn OVl KI EDKN P Uongelntos J Oouderak OEHORENi Paulus ouden i Kietfeld en N de Broun Cornelia Aagje ouders Vf van l orp eo N Gravciaod Stolvijk GBHORB V Arie onders J Zuiderrliet en H Sptkinijder Marlijutje naders i de Vrg en K ven Dsm Serrit ouders N Timmer co T i Burger OVERLEUEV M an al 11 w GEHUWD H Viilteuboogaart eo A ran Dam Haastrecht OEBOBEN Pankras oudan A den Hollander en N Markus GEHUWDi l Willemse en A an Dam Reeawijk GEtlORKN iohsones naders C Oostrum en A van der Starre Marious Ggabert onders J vau Triet co G K Bonman Cornells ouden t ücbontrn en W van der Wolf Jan oudere K Markus en N den Boer OVERLEDEN A Ravesleiju 89 j H Compeer 16 J J vau der Winden 18 ra T Boer 18 m Waddinxveen REBORENt Cornells Josepbus naders C i Boekbor t en J Gooseo Fraaoliia MarM ou j Sis F J Modderkoik en yr M van dea Borg Pieter K Broer n E C ilnider Kfaartje oudere K van Roogen eu C iic sclaar OVfiULfcUEN P J ran Helden I m GEBUnO B vaa Hijs ük eu i vau Helden Zeveahuizen GEBOREN Jan ouders L raa Ueoaen en M Paal Jacob ouders W G llogterom en M M van Zwieteo OVERLEDEN I i lan Leeniven 8 oi C ran KraIlngen I6 j C l rugseo 6 m ONUEKTROUWO K Verschoor eu A Haak APVERTEWTiaN Oetroawd HEINDÜIKU8 MARINUS DBRCiCSEff NEELTJE H0BNE8 die ook namena wederzijdsche familie bannen dank betuigen voor de bewgzen van belangd stelling bg bon Huwelgk onderronden Gouda 15 Febr 1882 Bevallen van een Zoon H C BOER SCHIfPESBBIN Gouda 15 Februari 1882 Bevallen van èene Dochter Vrouwe C B BEELAERTS va EMMICHOVB J Shh jt Gouda 16 Februari 1882 Heden overleed ia den onderdom van ruim 3S jaar mgn geliefde £ cfa enoot de Heer JOHANNES THEODORlö JASPERS oa voorzien te zgn van de HH Sacramenten der stervenden tot diepe droefheid van mg en mgn eenig Kind te jong om dit zwaar verlies te beseffen Wed J T JASPERS DU JOSO Firma A JASPERS Zooh Gouda 16 Febr 1882 Algemetne Kennisgeving Gevoelig vooor de menigvuldige bewgzen van deelneming ons betoond gedurende de ziekte en bet overlgden onzer onvergetelgke Echtgenoot Vader en Bebuwdvader den Heer HENDEIKDS JOHANNES van HELDEN betuigen wg onzen weigemeenden dank Dit aller naam Wed H J VAN HELDEN Soos Gouda 16 Februari 1882 Voor de ïeer gewaardeerde blgken van belangstelling op 13 FEBRUARI ondervonden betuigen wjj onzen bartelgken dank Me J FORTUIJN DRÜOGLEEVER J D FORTUIJN DROOGLEEVER VAN GuLPÏN De Ondergeteekende zal ZATERDAG MIDDAG 18 FEBRUARI zijne Brood Beschuit en KleingoedbakkeriJ OFBIiTElSr Terwgl hg zal zorgen voor eene prompte eu nette bediening beveelt hg zich bg zgne Stadgenooten minzaam aan Tevens alle Zaterdagavonden versch verkrggbaar Kadttjia en Krentenbroodjea H M DERCKSEN De ondergeteekende ten gevolge van het overlgden van haar Echtgenoot W OSKAM met drie hnlpbehoevende Kinderen in eenjammerlgken staat van ellende achtergebleven zgnde weuscht geen beroep te doen op de algemeene liefdadigheid maar veeleer door eigen intpanning en hard werken in bare behoeften n dit faanr Kinderen te voorzien Zg hoopt daartoe door hare MedeIngezetenen te worden in staat gesteld waarom zg zich aanbeveelt voor het gereed maken van iniiiMiim waartoe zg alle gelegenheid heeft Zg vertrouwt op veler hulp en beveelt zich beleefd aan in ieders gunst De Wed W OSKAM Boomgaardstraat alhier OPENBARE kkmuimim BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda zgn voornemens op VRIJDAG den 24 FEBRUARU 1882 des namiddags te een mt in het Raadhuis aldaar bg inschrgving AAN TE BESTEDEN Het leveren planten en onderhott den van Honderd Zeve en Twintig 127 IJPENBOOMEJSf é ïfiree 8 KASTANJEBOOMEN y Bestek en Voorwaarden lig Mlijks de Zondag uitgezonderd des voormiddags van 10 tot des namiddags 1 uur ter Secretarie der Gemeente en aan de Stads Timmerwerf ter inzage De inschrgvings biljetten op z el geschreven f eteekend en gesloten moeten den 23Febmarg 882 uiterlgk des namiddags ten 5 ure op gezegde Secretarie ingeleverd zgn ADVEnTE¥TIEIV in alle Binnen en Buitenlandsche Couranten worden dadelgk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda