Goudsche Courant, vrijdag 17 februari 1882

Zondag 19 Februari N 2729 188S GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblcm voor Gouda en Omstreken Dit uitstekende en voordeelige VOEDER wordt sinds een paar jaren door de voornaamste Veehouders van ons land gebruikt en boven ieder ander voeder verkozen Wg zenden attesten dienaangaande op aanvraag gratis toe Soliede PERSONEN welke zich met dezen VERKOOP wenschen te belasten gelieven zich te wenden tot de uitsluitende Importeurs Z A L KORTMAN en Co Rotterdam Men eische bij bestelling onzen naam op den Zak en op het Loodj daar er reeds vervalschingen in den handel zgn Agent voor Gouda de Heer J OMGF RT Gouda VOLLENHOVEN Co Arasterdam EZTEA STOUT goed belegen verkrggbaar bg den Heer H vak WIJNGAARDEN Korte Tiendeweg U 93 Gouda OFENEABS SOSQLEN Op DINSDAG 21 FEBRUARI 1882 des namiddags ten 5 uur zal in de respectieve schoolbkalen de HALF JAARLIJKSCHE INSCHRIJVING gehouden worden van de Leerlingen welker PLAATSING op de Openbare Scholen met 1 April 1882 verlangd wordt Wjjdera wordt dienaangaande verwezen naar de aanplakbiljetten i Namens de Commissie van Toezicht op het I Lager Onderwas j De Secretaris I NOOTHOVEN VAN GOOR j Gouda 14 Februari 1882 Ten spoedigste een DIENSTMEISJE GEVRAAGD niet benedep de 18 jaar Adres Peperstraat K 86o l ejuffrouw VAN dk WERVE Kengstraat Verlangt tegen MEI aanstaande eene DlËiXSTBOPE Er WORDT GEVRAAGD eene Nette bekend met het MAKEN van COSTÜÜMS en Twee LEERLINGEN Adres Mejuffrouw J W BEGEER Plantsoen biJ de Gouwe 0 No 916 Ministerie van Waterstaat Handel en Nijverheid LAMD8 EBOIj YEN AANBESTEDING Op VRIJDAG 24 PEBRUARIJ 1882 des namiddags ten 1 ure zal onder goedkeuring van den Minister van Waterstaat Handel en Nflverheid aan het gebouw van het Ministerie van Waterstaat Handel en Nijverheid worden aanbesteed Het onderhouden van en het doenvan eenige herstellingen aan het Postkantoor te Gouda van den dag dergoedkeuring van de aanbesteding toten met 31 Maart 1885 Raming ƒ 1070 De aanbesteding zal geschieden bg enkele inschrgving volgens § 441 der Algemeene Voorschriften Het bestek ligt ter lezing in het gebouw van het Ministerie van Waterstaat Handel en Ngverheid aan het bureau der Landsgebonwen te s Gravenhage en van het Provinciaal Bestunr van ZnidhoUand en is voorts op franco aanvrage tegen betaling der kosten te bekomen bg dm Boekhandelaar M Nhhopp Nobelstraat No 18 te s Gravenhage en door zgnetnsschenkomst in de voornaamste gemeenten des Rgks Inlichtingen worden gegeven door den waarnemend Ingenieur Architect der Landsgebonwen te g Gravenhage en den Hoofdopzigter J J 0 RiKKKS te Rotterdam Aanwgzing zal worden gedaan op Zaturdag 18 Febmarg 1882 des voormiddsgs ten 11 ure s Grav nhaga 29 Janaarg 1882 t Voor den Minister Pe Secretaris Generaal G D8 BOSCH KEMPER S Q Hijks ITormaallessen TE GOUDA Wie tot deze Lessen wenscht toegelaten te worden geve zich aan bij den ondergeteekende vóór 1 MAART a s met overlegging van lo eene geboorte acte waaruit blgkt dat da aspirant op 1 April den ouderdom van 14 jaren bereikt heeft 2o Een getuigschrift van het Hoofd der School 3o Eene verklaring van ouders of voogden waaruit blgkt dat zg hun kind of hun pupil voor het Onderwgs bestemmen De Directeur der R N L H W KRAMERS Gouda 16 Febr 1882 Fed BoTiwvereenging evestig d te GOUDA GEWONE JAARLIJK8CHE VERGADERING van Aandeelhouders tot het doen der rekening van het vorige jaar op DONDERDAG 23 FEBRUARI 1882 in het Koffiehuis € DE Habmoni van den Heer van SANTEN op de Markt te Gouda De Directie J MULDER J C VAN WIJK TEER ZWAVEL ZEEP beduidend werkdadiger als Teerzeep vernietigt dezelve bepaaldelijk alle onzuiverheden der huid en veroorzaakt zeer spoedig een zuiver helder witte huid Verkrijgbaar per stuk bg L SCHENK te Gouda mw wm DE GEKROONDE VALK onderscheidt zich door aangenamen smaak wordt door tal van geneeskundigen OMnbevolen wegens rijkdom aan extract d i voedende bestanddeelen tegenover gering gehalte aan alcohol is met gewoon HoUandsch Bier vermengd ook voor kinderen een uitnemend versterkende drank Het dagelijks toenemend debiet levert het beate bewijs voor de uitnemende eigenschappen dezer biersoort A T Tï in concurrentie met Engelsche fabri£LmJu £ katen tegen veel lagereu prjjs PBINSESSEen BB VINE BIB REN van onderscheidene qualiteiten BORDEA UX AZIJN KRUIDENAZIJN DHAGONAZIJNen WIJNAZIJN in onderscheidene prgzen VAN Depot Leidsche Bruodfabriek DE HOOP Best Wittebrood per Kilo ƒ 0 20 2de soort of Bruinbrood 0 18 Tarwebrood 0 15 Turfmarkt H 47 J C G DÜTILH BESWm ¥üÖADOi langdurig werk tegen hoog loon begeerende adresseeren zich met franco brief of inpenoon dadelijk bg JOH HARTMAN Boekverkooper Hemsterhnisstraat 80 den Haag egeu schouder en iiaogeEichtgpiju kramp of venuj ving der lerten en verdere oiif emRlcken door gevatte koude oiitslaHii zijn de ABSHAUBBIIN S of Anti BhnmaUsche Watten het tot nof toe teleerste middel om van die Uitige kwalen cnisinuen Ie worden Verkryffbaar a 30 cl aen hel hoofddepot A BREETVELT Az ie Delft en vee der bij T 4 e vaii e h He de Wed Bosman Oonda W F J den Uijl Schoonh A Erin Zevenhuizen M J GoBdkncle Boskoop O Hoogendijk Cappelle S V d Kraats Bleiswijk C B Verheul Oudewaler A Bo Berkel J vac Dorp Zoetermeer A Kaaling Alphen J B E C 88hlflttman Bodegraven K Oofterling Haaalreoht WH ft Wilhelmai Woerden ZALF VAN HET ROODE KRUIS MET TEBR TOT BASIS stellige Kenezing in weinige dagen van alle soorten vaa wonden Drandwonden kwaadsappige iweereu spleten van den tepel butd en kankeracbtlge aaDdoeuIan os Men wachte zich voor namaak i ii 0T iM ALU ooiDi ktaraoMtM Te s Hage Snabilié Apoth Salyalor tn t Iv ft Li fc I li Charleslöwii Extra gezonde fijne Haagversterkeiide TAFEL LIEEÏÏEBN EN MaagHtter Boonekamp Bekroond op 9 verschüknde tentoontteVingen Specialiteiten van de flnna WAUTER8 DE BUS8CHER Med ien Fabriek voor Nederland en Eiportatie te Rosendaal Nd Bt B S C H O O N H E Y T Vertegenwoordiger voor Gouda en Omstreken C M VAM DBB MEE Spieringstraat P 47 Gouda Veikrijgbaar te Oimda W N EAAIJMAAKERS Ba ketbakker Ooathaven id C GELUK Winkelier Blaaawstraat Mphen R M BLANKEN Slijter in Wijn ep Likeur Snelpersdruk van A Beinkma te Gouda Het is schier onuiogelijk zich een levende en vooruitstrevende maatschappij te denken waarin geen partgeu worden gevonden die door eendrachtige samenwerking trachten te bereiken wat zii als doelmatig als het hoogste en beete in de samenleving leerden kennen Gelijk in het groote rjjk der natuur alles wat leeft en zich beweegt op de grootste verscheidenheid is aangelegd gelgk de bladeren aan denzelfden boom de bloemen in denzelfden hof de dieren op denzelfden stal in zeer vele opzichten met elkander verschillen in kleuren vormen en bijzondere eigenschappen zoo is er ook in de levensuitingen der menschelgke individuen een verrassende verscheidenheid op te merken Natuurlijk want bg den een heeft de menschelgke geest een veel hoogere vlucht genomen dan bj den ander Ue omstandigheden des levens en de talrijke uitwendige invloeden die het karakter helpen vormen zgn bg de individuen zeer verschillend Ook loopeu de aangeboren aanleg en de natuurlijke geestesgaven bi alten vaak belangrijk uiteen Hierdoor nemen de idealen der menschen op allerlei levensgebied vormen en gestalten aan die ons niet over eentoüigheid kunnen doen klagen In deze bonte verseheideuheid ligt voor een goed deel het bekoorlgke der menschelgke samenleving Er zgn ongetwijfeld van die eigenaardige nMaren dis zich uit gemis san alle meegaandheid en sympathieke aandoeningen met geen partg iu den zin van vrijwillige en openbare ansluiting aan geiykgeziuden willen vereenigen Zg willen naar t heet hunne zelfstandigheid niet prgs geven Zg wenschen zich niet te laten inlgven bg een corps dat hen dreigt uit te werpen wanneer zg niet gewillig ehoorzamen aan het parool der partg In lunne ajtondeiing zoeken zjj daarom hun kracht Z j Bgeeren in don strgd der geesten naar de wgze der tirailleurs op zelfstandig gekozen posten Toch behoeft de aanslaiting aan een party die van dezelfde grondbepnselen uitgaat de individaaliteit volstrekt niet op te heffen Bg het streven naar hetzelfde doel blgft de keus der wegen die hrt zullen doen bereiken aan ieders persoonlijk garoelen overgelaten Indien eleehts de wegen eerlnk liJn en goed Vooif een man van kariktei kan van een tzich veiv koopen aan zgn partg nimmer sprake zjjn En zoolang de peraoonlgke gevoelens zelfs in ondergeschikte punten zich nog zóó krachtig laten gelden als de ervaring leert een verschgnsel dat de banden der gemeenschap niet ïelden verscheurt zoolang kan zeker de partijkeus in den goeden zin des woords niet worden veroordeeld op grond dat zg noodwendig een geestelgke tlavemg te voorschijn roept nderdaad ofschoon deze geestelgke sfaverng overal en vooral in zekere kringen van de overzflde iet vruchteloos wordt gezocht valt er op een eerlgke partg formatie onverschillig in welke richting zg zich beweegt op zich zelve niets af te dingen mits zg wars van alle nevenbedoeUngen door het beginsel worde geleic dat bevordering van de welvaart en het geluk der maatschappg de ziel van aller streven zgn moet Ook worden er nog altijd karakters gevonden die zich iu den strgd der meeningen uit zwakheid en voortdurende weifeling aan een oeshst en krachtvol optreden plegen te ont trekken Het onverbiddelijke wilt gij een man zijn kies partij klinkt hun als een ondoordachte onverdraagzune uitroep in de ooren Zij vormen een atzooderlgke groep van menschen op welke men nooit met eenige zekerheid rekenen kan Nu eens buigen zg naar de rechter dan weer aar de Unkerzijde om al naar gelang volgen hunne meening de verschillende partgen ü ver of niet ver genoeg voortschrijdeu In de beteekenis ifaarin wg het woord thans opvatten behooren obk zg echter wel degelgk tot een partij Daar andereu zich van hen afzonderen omdat man geen sympathie voor hunne houding gevoelt laat men hen alléén staan en worden zü onwillens tot een partij gemaakt die minder werkdadig pleegt op te treden omdat zg niet strijdt naar vaste beginselen doch van de vermeende of werkelijk bestaande feilen der andere partijen leven moet Als van hen gezegd wordt dat de knappe lui van wederzij met medelgden op hen nederzien dan moet dit m4dedoogen hun nadenken opwekken en aan bon Igdelijke houding een einde maken Dan i loet het besef ontwaken dat een man die zie volkomen neutraal onlartgdig noemt tot reinig goeds in staat is a zelfs dat men zidk een werkelijk neutraal menscb veel minder aen gemeenschap van neatraleu niet denken kan Nu kan het zeker niet worden outkend dat aan het formeeren van partgen belaugrgke gevaren verbonden zijn chppen waarop men evenwel geensziiu lyirmüddijk behoeft te stooten Zoüdra partgnn in partg uc if overgaat is zg ten zeerste af te keuren Partg uc if is een dwaasheid van velen ten nutte van weinigen Zg wordt niet geboren uit de vaste en wel overwogen overtuiging dat de onderlinge welvaart en het onderling geluk van allen niet anders dan door eendrachtige samenwerkingen langs eerlgke wegen verkregen wordt en dat het een eigenschap is van onze menschelijke natuur om anderen deelgenooten te maken van en te winnen voor datgene wat wg zelven het meest blgvend en beste oordeelen Neen zjj ontstaat nit laakbaar egoïsme dat streeft naar wufte volksgunst en naar den pralenden roem der overwi ing op een toevallige meerderheid behaald m heeft geenszins de toepassing van veelbeproefde beginselen den waren bloei der maatschappg maar veeleer dea trinmf der partg Ive op het oog Niet om te dienen nuarom t beerschen is het haar te doen Daarom heeft zjj geen waardeering voor het eerlgke streven van anderen en leidt zg tot een maatschappelijke onverdraagzaamheid die de vloek is voor allen geleidelijken vooruitgang en voor het onderlinge levensgeluk Tegen partgzncht in welken kring ook dient ernstig te worden gewaarschuwd Zg wekt het fanatisme op waarvan men zegt dnt het slechts een enkele schrede van de barbaarschheid verwgderd is BINNENLAND GOUDA 18 Februari 1882 Der gemeente Gouda ontviel gisteren ren barer burgers wiens oagedaohteDis w j een woord willen wijden Toen oferleed nl de heer G A Muller in den ouderdom van 66 jaar en ofschoon een langdurige ziekte ons had voorbereid weklc de tijding dut de brave man was heengegaan veler deelneming Na uit Indië waar hü in militairen dienst werklaaaa geweeat wu als kapitein teruggekeerd te tyn vestigde hü zich in deze gemeente waar de burgerg hem tot Lid van den Gemeenleraad verkoos lerwijl Z M Ie Koning hem benoemde lot Burgemeester van Hekendorp Langernigewijde en Papekop Zijn flink karakter en edele hoedanigheden deden hem veler vriendschap verwerven en was hy in den gemeenteraad gewaardeerd als een man die zonder veel omhaal van woorden kort en duidelijk zijn gevoelen uitte daarbuiten was hij zeer gezien als nuttig lid der maalschappij braaf menscb en gezellig vriend Zijn nagedachtenis zal foorldnrend In eere worden gehouden Onder verwgsing naar de officieele kennisgeving in ons vorig nr herinneren wij onze stadgenoolen dat morgen Zondag 19 Februari des middags ten 12 ore gelegenheid is lot kostelooze meuting en heriaenting en wel op het Stadhuis Naar w j vernemen ii bü de firma M J Ogier alhier de hoogste prgs zgnde 50000 florijn gevallen or een 3 obl Boden Credit Anst waarvan ti kklng 16 dezer te Weenen heefi plaats gehad In de zitting der Arr Beohtbank te Botterdam van Donderdagmorgen werd o a de volgende persoon veroordeeld W J bakkerskneobt bekl van bedriegelgke opliobling te Gouda gepleegd tot l maand gev eenzaam De minister van marine heeft den bouw van 9 woonhuizen op s rijks werf te Amsterdam niet gegund aan den minsten inschrijver maar aan den beer Philippus Verbruggen aannemer te Waddinxveeo voor eene som van ƒ 253 350 De Bedergkerakamer Nut en Verpooziug te Wadiliuxveen gaf Woensdagavond eene uitvoering iu de zaal vau den Heer H Spithoven aldaar De stukken Wie is t en het bekroonde treurspel werden uilmnntend opgevoerd De muziek van den Heer de Lange uit Botterdam bracht zeer veel bij om den avond te veraangenamen Na afloop weitl gelegenheid gegeven tot danstn Door de postduiveu vereeuiging de Oogevaar onder de lenze Eendracht maakt macht te s Hage is besloten op 16 17 en 18 Juni a e eene algemeene tentoonstelling van postduiven te honden io een der looalen van het kon zool bot genootschap daartoe welwillend afgestaan Aan die tentoonstelling zal worden verbonden eene nationale wedriacht of concours vaa duiven uit Pargs waaraan iedere vereeniging moar ook tevens ieder particulier kan deelnemen De inschrijving op de premieleening groot 1 millioen der Vereeniging Bottebdamscbe SchouwBCBG zal opengesteld worden op 24 Febr en opeor slaan tot 4 Maart Naar men verneemt wordt eerstdaags eene commissie benoemd lot samenstelling van verduurzaamde middelen voor ons leger In een hni ioudelijle vergadering vau den Moltapatiorsbond is Donderdag besloten aan de Vereeniging een aud ren naam te geve en haar te herdoopen in Volksbond vereeniging tegen drankmisbruik De ervaring had op vele plaatsen geleerd dat de naam Multapatiorsbond door het volk niet werd begrepen en daardoor tot misverstand aanleiding gaf De heer W J van der Werff fc s Gravenhage schrijft iu het N r d D Toen de slamverrante broederen ia Transvaal de wajienen opnamen tegen de Britsche overheersohing ontstond in Nederland eene vrü algemeene prijzenswaardige sympathie voor hun streven en hoorde men alom luide galmen aanheffen omtrent de te verleenen zedelijke en stoffelijke hulp waaronder de woorden wy moeten iet Hollaxdiek eUnenl in Afrika veriterien icy moeten toreen voor emigratie dennaart Sinds die dagen ia reeds veel geschied doch niemand reroam iets vau een oi tooht rw HoUin