Goudsche Courant, zondag 19 februari 1882

dera naar het groote nog zoo soliaars bevolkte land Enkele indiridnèn togen deriranris twee a drie gezinnen gingen naar Transvaal of Vrgstaat maar eene eigenlgke emigratie werd niet beproefd en schg nt tot de rome nreniehen Ie behaoren En tervryl alzoo het Hollandsch element geene onder teubiiig verkrggt gaan de praktische Ëngrlschen zonder ophef i voort hunne oïertolligc krachten naar de Knap Ie zenden en eene Angel Saksische meerderheid te To raen die misschien eenmaal de Afrikaanders zal absorbeeren AI lid der Nederlandsohe Zuid Afrikaansohe Vereeniging als belangstellende in het lot van giiidsche gewesten als gezworen vijand van alle lamlendigheid en wachten op den dag van morgen vraag ik thans openlijk hoe slaat het met de quaestie van uitzending vau Hollanders naar Transvaal en aangrenzende landen Wordt het niet meer dan tgd hieraan te beginnen eer Engelsohen en Schotten ons vóór zgu De vele lieden die thans nnar Amerika trekken bewgzen genoegzaam dat menigeen niet tevreden is met de plek waar onze h ieg eens stond en het schijnt mij oneindig verkieslijker toe hen Ie vormen tot eene Nieuw Nederlaudsche natie dan hen te laten opgaan in de massa s Yankees Door een aantal Kaaeers van koophandel en fabrieken en Vereenigiugen van nijverheid is gelijk men zich herinneren zal voor eenigen lijd aan Z M den Koning het verzoek gedaan dat eene staatscommissie in het leve worde geroepen om te onderzoeken welke gevolgen de wederinvoering van het prolectiestelsel in de voornaamsle rijken van Europa voor den Nederlandschen handel nijverheid en landbouw kan hebben en zoo noodig Zguer Majesteils regeering voor te lichten omtrent de maatregelen die onder de bestaande omstandigheden in het belang dier gewichtige bronnen van volkswelvaart behooren te worden genomen De Minister van waterstaat handel en ngverheid heeft krachtens machtiging des Konings en namens den Baad van Ministers bij beschikking van 13 dezer op dat verzoek te kennen gegeven dat Zgner Majeateita regeering het groote gewicht van de door adressanten ter sprake gebrachte vragen erkennende evenwel met het oog op de bezwaren aan een dergelijk onderzoek door eene staatscommissie verbonden in de benoeming van zoodanige commissie het middel niet ziet om die vragen tot oplossing te brengen en dat de Segeering aangezien tij kan beschikken over de veelzijdige voorlichting haar leeds door de offioieele organen van handel en ngverheid eii bgzondere vereenigiugen gegeven geen voldoende aanleiding heeft gevonden om aan bet door hen gedaan verzoek gevolg te geven ifit Stolwgk sohrijft men aan de N R Ct Wie sinds een paar jaren dat deel van de Krimpenerwaard niet bezocht waarin de geraeeuien Stolwgk Berkenwoude Gouderak enz liggen zou eene groote verandering bespeuren indien hij nu nog eens in deze streken kwam Toen waa het geene zeldzaamheid als om dezen tgd van het jaar de landergeu geheel onder water stonden en de wegen zelfs dikwgls onbegaanbaar waren De schade door het water aan den iandbouweniien stand toegebracht was dan ook aanzienigk en geen wonder dat enkele landbonwers er ernstig aan dachten eene betere streek op te zoeken Nu is het echter geheel anders Gedurende dezen winter ii er niet ééa landbouwer die klagen zal over te hoogen waterstand in de polders Geregeld wordt het water op eene goede hoogte gehouden Die gunstige verandering hebben wij te danken aan het stoomgemaal dat voor eeu paar jaren te Gouderak werd geplaatst om dit deel van de Krimpenerwaard te bemalen Gaarne dragen dan ook de landbouwers de kosten die plaatsing en onderhoud vereisohen Die kosten bsflroegen het eerste jaar 2 gulden per bunder Ongarter 2000 bunder land wordt door deze machine bemalen Tot hiertoe werden de leden dtr Centrale commissie ran het Nederl lanël kerkgenoolschap in elk kiesdistrict gekozen door eeu kitsvergadering samengesteid uit een daartoe afgevaardigd lid van het kerkbestonr van iedere in het kiesdistrict gelegen gemeente en van vgf leden uit den kerkeraad der hoofdsjrnagag IM het kiesdistrict of zooveel meer beden als waartoe 4e verhouding van haar lielental tot dat van al ds verige gemeenten in het Umdistrict haar recht geeft Thans is bg de Centrale commissie een voorstel aanhangig strekkende om die kiesvergadering te doen bestaan uit één afgevaardigde op iedere 200 zielen voor gemeoilen van beoedett MO 690 en voor gemeenten van 601 SOOO lielen voor elke 600 en van SOOl en hoogervoor elke 1000 zielen eea afgevaardigde meer Volgena het niet officieel d i redactioneel gedeelte van de SbmUamrmt zou de heer Seret tot lid van de Tweede Kamer der Slaten Geueraal gekozen zgu in het hoofdkiesdisirict Qovda Wat men onder den invloed der verkieziiigs agitatiën toch oiisecuur werkt zelfs voor de StaaUcourani 1 lu het district Gorinchem was het anders kalm genoeg toegegaan om niet Ie vreezen dat het in den Haag verstorend op de bedaardheid zou werken Dagblad Huitmiddeltjes kunnen soms uitstekend werken Een man en vader die trots de behoeften van zijn gezin trots alle miunelgke pogingen zguer vrouw om hem op den rechten weg te helpen zgu besten tgd in de kroeg doorbracht werd daar dezer dagen s middags door zgn vrouw verrast Hier man zeide ze met een merkwaardig zelfbedwnug hier is eten I Tk begreep Hat je t Ie druk had om thuis te komen En meteen zette ze een overdekten schotel op het tafeltje waaraan de man onbezorgd borrelde en kaartte Niet zonder een schaamlachje noodigde nu deze zijn vrienden uit om mee te eten Hij lichtte hel deksel op en wat hg vond was een briefje met de woorden Smakelgk eten wg hebben tehuis hetzelfde 1 Onder algemeen gejouw verliet de man de kroeg De Neie Tork Sua deelt mede dat verscheidene landbouwers in New Jersey er geiten op nahouden om hunne schaapskudden tegen de honden te beveiligen Twee geiten zijn genoeg om een dozgn honden van de kudde te houden en gewoonlgk worden er ook niet meer gebruikt Zoodra des nachts een hond verschijnt wordt die door een geit aangevallen en hg is legen hare stooten niet bestand en verlaat na eenige schermutselingen het veld Wanneer vroeger een hond ver8oheen liepen de sohapeii wild rond doch nu blgveu zg rustig achter de geilen het gevecht aanzien Dit gebruik van geiten is uit het Westen gekomen waar zg gebezigd worden om de schapen voor de wolven te beveiligen De commissie van uitvoering voor de tentoonstelling van Gooische oudheden te Naarden heeft een circulaire verspreid waarbg zg verzoekt voor genoemde tenloonstelling in bruikleen af Ie slaau al die voorwerpen welke met den aard en de strekking der tentoonstelling overeenstemmen Huisraad kleeding wapenborden wapenen boeken prenten schildergen lijfen kerksitraden uithangborden glaswerk porselein aardewerk kinderspeelgoed enz Bssloelde voorwerpen warden vraohtvrg afgehaald eii terugbezorgd terwgl zij foor tekening der commissie worden geassureerd De commissie van uitvoering bestaat uit de heereu A N J Fabius H P Bok en S H Maas te Naarden Gedurende het afgeloopen jaar 1 Februari 1S81 31 Januari 1882 zgn in het Doorgangshuis te Hoenderloo onder Apeldoorn in t geheel 66 knapen verpleegd en zijn 24 jongelieden onder toezicht van het Bestuur elders uitbesteed geweest Op 31 Januari jl vertoefden nog 40 jongens in het gesicht terwgl 17 elders waren geplaatst l t hel leeren van een ambacht Mede leu gevolge der verbouwing van het Doorgangshuis ir 1880 is in het afgeloopen jaar de schuld rustende op de itylchting vermeerderd met ƒ 1861 31 en daardoor thaji sgestegen tot 74S2 61 s Sedert Percy Lefroy den Engelschmaii Gold op den spoorweg vermoordde schijnen de moordenaars bg voorkeur zgn voorbeeld te volgen Zoo heeft dezer iMgen op deo spoorweg tuaachen Lyon en Fargs weder eeu anslag plaats gehad óp een echtpaar dat driehonderd duizend francs bij zich had Te Lyon zag de vrouw een man van zeer verdacht uiterlijk en als zeeman gekleed om bet rgluig loepen De vrouw deelde dit haar man mede en beide besloten een oocje in het zeil te houden Even vootbg Aix verscheen dt man dan ook voor het portier er begon eia hevige wortleliog die eindigde met het vallen van den aanvaller op den spoorweg Toeit men te Villefranche aankwam stelde de reiziger den stationchef in kennis van het voorval Overal werd gezocht maar niets gevonden totdat men men hem eindelgk onder een der wagens ontdekte Hg had zioh aan de loopplank van het rijtuig wjtep rast te klampen en hield zich nn schuil Hg beweert dat personen die in de waggon badden plaats genomen waarin bg zat hem hadden aangevallen Om san hunne mishandelingen te ontkomen had hg eeii sehuilplaats willen zoeken bg het echtpaar maar vos daar minder heuaeh ontvangen Buitenlandsch Overzicht Bg het Ëngelsohe parlement komt een ontwerp in behandeling tot invoering van eene motie van sluiting van het debat kortweg de cloture genoemd Aan dit middel om obstructie te voorkomen becbt het ministerie zulk een gewicht dat het er eene kabineisquaestie van zal maken zegt men De oppositie zal het beslrgden De voorgestelde bepalingen van orde bevatten een aantal speciale puuten doch de groote kracht van hel voorstel is in het errste artikel gelegen dat volgens de TiiHe $ in schooljoi gens Ëngelsoh is geschreven doch waarvan de zin met eenige moeite wel Ie vallen is Overgebracht in de termen van het Nederlandsoh parlementair spraakgebruik luidt het Wanneer het den voorzitter der kamer of van een comité generaal voorkomt dat het tijdens eene beniailsluging de klaarblijkelgke meening van de vergadering is om tot stemming over Ie gaan deelt hij dit mede aan de vergadering Indien dan eene motie wordt voorgesteld om tot stemming ovrr te gaan zal de voorzitter die dadelijk in stemming brengen Wordt zg aangenomen dan wordt de zaak waarover de beraadslaging loopt aanstonds in stemming gebracht met dit voorbehoud dat de motie niet voor aangenomen znl gehouden worden indien niet meer dan 200 leden daarvoor uf minder dan 4U daartegen zillen gestemd hebben Met is zeer opmerkelijk hoe noode men in £ ageland afstand doet ook van het geringste deel dtr vrgheid van spreken en hoe men hel als eea vc zeitlgk üeel van den parlementairen omgang besohonwt dal der minderheid volkoineu gelegenheid wordt gelaten om zich te uiten Groot vertrouwen is hier we r gesteld in den president der vergadering Vóór hij zgn oordeel heeft uitgesproken over den in de vergadering heerschenden geeal is zelfs het steil der motie tot sluiting niet geoorloofd De heer Gladstone schijnt bgzondere waarde te hechten aan de aanneming van bet voorstel in den vorm zooals het is ingediend Dt ichip det mmitterieele pnrig zgn hard aan hel werk om er eene meerderheid voor bgeen Ie zweepen en de ministerieele bladen verklaren hel luide dal iepnmier de aanneming hoogst noodzakelijk acht De conservatieven willen wel eene cloture maar met hel rrgeeringsontwerp zullen zij uiet instemmen zij zullen ameudemenlen voorstellen en zich daardoor eene uitcemende gelegenheid verschaffen om tegenover de liberalen de vrgheid van spreken te verdedigen Znlk een kansje komt niet licht voor en men zal hel niet laten voorbggaan want de toriei zullen in deze zitting ernstige aanvallen doen op hel kabinet dat door de met moeite tot stand gebraclite lersche landwet een deel zijner levenskracht heeft verloren p ooh is het omslaan der openbare meeuing tol de conservatieven in dit littingjaar nog niet Ie wachten lenstj de premier proeven herhaalt als hg verleden week nam rael zgne groote home rule redevoering Engeland verlangt echter vour bet oogeublik niets liever dan de lersche quaeetie in bet parlement te tiea rusten en een paar praotiscbe wetten te erlangen voor de politieke kracht van dit bewind weer tol later gelegenheid is uitgepnt en in de betr kkelgke rast der oppositie herstel van krachten zoekt De Corr Havat verzekert dal de onderhandelingen over hel handelsi erdrag tussohen Engeland eu Frankigk alechis langzaam voorwaarts schrgden Het kabinet van 8l James tracht een nieuwe vermindering van rcchipu vooral op wol en katoen te verkrggen maar de Franiche minister van koophandel de heer Tirnrd moet zich daartegen ten sterkste verzetten De tegenwoordige sUnd der Egyptische aangelegenheden geeft bet Journal dit DébaU stof lol de volgende beschouwing Meu zon zioh aan overdrijving schuldig maken door met sommige dópêehes aan te nemen dat de zaken reeds zoo goed als ge regeld zgn maar toch is het waar dat de vrees welke eenige dagen geleden zioh van de gemoederen meester maakte voor een goed deel geweken is In de Egyptische aangelegenheden komen twee punten ter sprake namelijk een van plaalselijken en een van internationalen aard Eene maand geleden vond de beduchtheid voor ernstige verwikkelingen zoowel in het eene als in het andere dezer vraagpunten haren oorsprong Thans is bet nog slechts de plaatselgke quaestie welke zich in eene niet volkomen geruststellende gedaante vertoont ofschoon in de laatste dagen ook iu dit opzicht de toestand eenigermate verbeterd is vooral wat de eisehen der leider an de zoogenaamde nationale bewfiging geldt Dit laat zioh overigens gemakkelgk vbtklaran door de omstandigheid dat uit Konstantinopel de raad gezonden is om met omzichtigheid te handelen Inderdaad heeft de taal der Porie iu de laatste veertien dogen eene merkbare verandering ondergaan en er bestaat een treffend verschil tnsaehen de tegenwoordige verzoenende houding en de desigds verzonden nota s Zgn het de redevoeringen van lord Granville en den heer Gladstone in bet Parlement die dezen omkeer hebben veroorzaakt omdat daaruit bleek dat Engeland zieb over de Egyptische quaestie niet alleen met Frankrgk maar ook met de noordelgke mogendheden wilde verstaan P Het lou moeilijk zgn deze vraag vooralsnog met zekerbeid te beantwoorden gjMet genoegen zien wij intusschen de verbetering welke iti den toestand heeft plaats gevonden hoewel daarom nog niet alle beduchtheid gewekeu ia De onderhandelingen welke zullen wortlen aangeknoopt zullen in meer dan ééu opzicht moeilijkheden bieden Doch dnar iedereen erkent dat uaii de Egyptische crisis zoo STjoedig mogelijk een einde moet gemaakt worden kan het ijiet miasen of men zal weldra lot een aannenielijken uitslag geraken Hel werk van de commissie tot onderzoek van de Pruisische kerkelijke bevoegdheidswet is nog niet afgeloopen de conservatieven en nllramontauen gaan steeds hond aan hand in vele punten tegen den zin der Kegeeriiig de conservatieven stemmen echter met voorbehoud De minister Gossler verklaarde over de onderhandelingen met Rome geen nadere mededeelingen te kunnen geven In de Oosteiirgksohe Tweede Kamer hcefi de nu veremigile liberual Duitsehe oppositie aan graaf Taaff slag geleverd op het veld der verleden jaar uit raaseubaat gesproten ongeregeldheden in Bohcmeu vooral te Praag De liberalen verweten ilen luiiiisler dat hij door zijn begunstiging van het federalisme hel streten der Czechen begunstigt waarop de premier antwoordde dot zgn eenig doel wa den Üoetenrgksoben staat te beschouwen zooals hg is als bet centrum van een aantal nationaliteiten met gelgke rechten en ilal hg tracht de eendracht lusschen de rassen zooveel mogelijk te bevestigen Eene andere beschuldiging dat hg zioh bg hetgeen men hem te laste legt verschuilt achter de kroon wierp hg ver van zich Het ministerie wordt echter oritegenzeggelgk zwakker Als eeu kabinet van fusie opgelreden in 1879 is bet ihaus zeer duidelgk couscrvalieffederalistisch Kantongerecht te Gouda Terechtzitting ran Woensdag 16 Februari 1882 Kautonreohter Mr J H van MIEROP Ambtenaar van het Openbaar Ministerie r W C A SOHOLTEN te Kolterdam VEROORDEELD Gerrit Plok arbeider Ie Cappclle a d IJssel tot 1 gulden of ééa dag wegens openbare dronkenschap aan Korleiioord ouder Nieuwerkerk a d IJssel Johannes van der Valk schoenmaker Ie Aarlauderveen tot 1 gulden of één dag wegens openbare dronkenschap te Reeuwgk Marlinus van den Brotk schipper te Rotterdam tot 1 gilden of één dag wegens openbare dronkenschap te Gouda Pieler Verkaik machinist te Oudshoorn Int 1 gulden of ééu dag wegens openbare dronkenschap te Qonda Johannes Wgubergen koopman tfe Herwgnen tot 1 gulden of één dag wegens openbare dronkenschap te Gouda P K opperman te Gouda tot 1 gulden of één ilag wegens rgden op de kliukerstiaat op den Kleiweg te Gouda met zgu wagen beladen met kalk I B koopman te Alpbea tol 1 gulden of één dag wegens rgdeu op de klinkeistraat op de Hoogstraat te Gouda met zgn wagen beladen met apiwlen W van L sjouwer te Gouda tot l gulden of één dag wegens rgden op de klinkerstraat op den Kleiweg te Gouda met zgn wagen beladeu met ledige steeukolenzakken W M sjouwer te Gouda tot l gulden of één dag wegens rgden op de klinkerstraat op de Raam Ie Gouda met zgn kruiwagen beladen met twee zakken met zout H van N sjouwer te Gouda lot gulden of één dag wegens wateren tegen eea boom op het Nonnenwoter te Gouda I van d n H touwslager te Gouda tot 1 gulden of één dag wegena wateren tegen een huis in de Lange Willemsteeg te Gouda S van Ë koopman Ie Gouda tot 3 gulden of één dag wegens als geleider van een kar bespannen met honden tillen op die kar onder het rgden op den Nieuwen weg onder Reeuwgk A J B koopman te Alphen tot 3 gulden of één dag wegens als geleider von een kar bespannen met banden zitten op die kar onder het rgden op den NieuwReenwgkseheu weg onder Reeuwgk ONTSLAGEN ta RECHTSVERVOLGING P 8 landbouwer te Reeuwgk van de aanklacht hg het gemeentebestuur van Reeuwgk geen aangifte te hebben gedaan von zgne dienstbode die reeds meer dan twee maanden bg hem inwoonde Daar de dienstbode binnen dezelfde gemeente Reeuwijk uit de eene woning naar de andere was verhuisd is niet toeposselgk de bepaling van het koninklgk besluit van S November 1861 als hebbende alleen betrekking op het geval dat eene dienstbode van de eene gemeente naar de andere is verhuisd terwgl er te Reeuwgk geene gemeente verordening omtrent deze zaak bestaat Burgerlijke Stand GBBOHR V 16 Febr Dirk oudir D Arnew en M J lu ltiarl Min ouders G J At Mot en J van Werltlioten Jao v illein ouders tiotr en H C Sctiipperheln ïfl V iHeiuiiM Curiiclia oudus J Jinsen en W van Jschjiik Catharina Ikrtinn uaden A C A fieelaerlB van RmraiclioTeii en tl Spiu t 17 Uidor oudora S H Polak eu 8 de Jonu Jolianus Soiaiina oudera M Gibbon en M l van dei p t OVÜRLhDBN 16 Pebr I I laapera 33 J K Hendnka 86 J H W Schneider 3 j H C Sluyler 1 j 5 m 17 O A Moller 66 j ONUEKTBOUWD 17 Feb P de Jong 20 j en G Nieuw eld 18 J J de Hruijn 27 j en N vau Ueuwen 24 j D an den Berg 20 j en II iïchipper 18 j P Blazer 28 J en A an hijk 24 j De Commissie be ait met het inzamelen van giften ten behoeve van de wed G van Willigen met hare zeven hulpbehoevemle kinderen heeft volgens deze e opgate in dank ontvangen aii P S J 2 wed K ƒ I A K 1 N N ƒ 1 S V d C ƒ 5 M ƒ 2 60 V M I N N ƒ 0 50 H V V v S ƒ 3 H ƒ I N N f 1 twee diensibodi n ƒ 0 50 wed v L ƒ 1 N N 1 N N ƒ 1 H B f 1 A M 1 N N 1 N N ƒ 1 25 A V S 1 G J de J 1 60 C IJ 3 J P W 2 O uit de spaarpol van 4 kinderen ƒ 1 60 wed W ƒ 1 R S ƒ 1 N N ƒ 1 N N 0 60 N N 1 J V 0 50 wed de K ƒ 1 N N 0 25 N N ƒ 0 50 P ƒ 1 H A B N ƒ 2 60 N N f 1 J C ƒ 1 N N 2 50 J V K Ü 50 H l N N l fi B l E J K ƒ E v d H ƒ N N 1 S B 1 wed N N ƒ 2 W K 1 C F T ƒ 1 F N C ƒ 1 J V K l A B C 2 J W B l v E l N l wed W 1 M 8 1 J E K l N N f 1 P 1 Z ƒ 1 M J K ƒ 1 S ƒ 1 J A R V L ƒ 2 60 C J ƒ 2 N N ƒ 0 60 V L ƒ 0 50 B ƒ 1 60 G C d V ƒ 1 D 8 ƒ l wed V D K ƒ 1 wed K ƒ 1 C S V V ƒ 2 50 M ƒ 1 L V W ƒ 0 60 N N ƒ 1 N N 1 S ƒ 1 H B ƒ 1 D K 0 50 N N 0 60 N N ƒ 1 N N ƒ 1 N N ƒ 1 F H W ƒ l A H f 0 50 N N ƒ 0 60 N N 1 C B ƒ 2 N N ƒ 1 P V V 0 50 D d K ƒ 1 B ƒ 1 S 1 N ƒ 0 60 E ƒ 1 B H V d W 1 L d B 0 60 H M 1 60 M d K 1 M E S ƒ 0 50 G B 0 50 J H ƒ 0 50 G H ƒ 1 N C ¥ j 0 50 wed B ƒ 0 60 win de bruiloft vau S ƒ 1 62 B 0 50 C v H ƒ 0 50 N N ƒ 0 60 N N 0 50 A H ƒ 0 60 B ƒ 0 26 B O DÖ W d J ƒ 0 50 N P ƒ 1 D J P O 1 60 L P U 2 50 N O ƒ 1 M J O ƒ l A V D 1 H W M S ƒ 1 R V L ƒ 1 H J B 0 60 J M M ƒ 1 N N 1 D L ƒ 2 50 H V S ƒ 3 P ƒ 1 F S O 50V d S ƒ 1 J V D 1 C B l F A V L ƒ 2 W H ƒ 2 60 H W G K 2 50 gebr B ƒ 5 N N f 2 W v C 2 H ƒ 1 C L F ƒ 1 J V ƒ 1 d V d E ƒ I N N 2 60 J ƒ 1 H v d R ƒ 1 J N 1 J P V C 2 60 K J K ƒ 2 H W een coupon ƒ 150 G F ƒ 1 B L t C ƒ A IJ 1 v d T 1 J W ƒ I K l J IJ ƒ 1 P B B ƒ 1 wed H ƒ 2 de V 1 M V H S J K ƒ 1 C J C H 1 wed D 1 V d W ƒ 0 60 q f 1 V A ƒ 1 M ƒ 2 uit de spaarpot van J II Jr 1 kaarlclub ƒ 1 Ds V A Ï 60 van de caleohisatiën n Ds v A ƒ ÏS 77 bg Ds v A aan huis bezorgd ƒ 2 60 Aandiversen ƒ 28 09 Voor verdere bgdragen blgft zich genoemde commissie ten zeerste aanbevelen ADVERTENTIËN I Ondertrouwd D 0 W BOLLAAN W A A A vAy HAREN NOMAN ADVEKTE T1EI I in alle Biwnen en Buitenlandsehe Couranten worden dadel k opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Heden overleed na een langdurig Igden onze hartelijk geliefde Echtgenoot en Vader de EdelAchtb Heer GEORGEÜS ANDRBA8 MULLER OudKapitein O I leger Barge meester van Hekendorp c a enz in den ouderdom van ruim 66 jaren Wed H A M MULLER VAN DïR Wetering P N H MULLER G A MULLER Jr Gouda 17 Febraari 1882 Voor de vele bewezen van deelneming ondervonden zoo van hier als eldera bg het orerlgden van onze geliefde Moeder en Behawdmoeder Merjaffroow HENDRICA MEEUWBS Wed van den Heer Frawiscus Libvegoed betuigen Wfl onzen oprechten dank W P LIEVEGOED Religieuse Jos A VERHEUEN Gouda 18 Febr 1882 Costumes Mantels Nouveautés C3o u r A Ik heb de eer mijne Clientèle medetedeelen de CATALOGUS met STALEN in concurrentie met Buitenlandsehe huizen verzonden is Mocht één zflner Cliënten zulks uiet ontvangen hebben zoo leggen die in mgn Magazgn dispooibel Mevrouw Ktlhne VRAAGT tegen April of Mei EENE FLINKE DIENSTBODE die goed kan koken en hniswerk verrichten Brieven Turfmarkt H 162 Eau Merveilleuse prfls per fl 1 00 inleen bg Louis P WELTER OOIFFETJK 193 WESTHAVEN 193 Mooiste HAARKLEURMIDDEL zonder huid te beschadigen of linnengoed te vlekken ÓFENBABE WLMM op MAANDAG 6 MAART 1882 voorm ten Elf ure ten overstaan van notaris Mr KIST in het Koffiehuis tHARHOKii te Gouda van n I Eau gunstig gelegen WOONHUIS met onderscheiden Kamers aan de Gouwe Wgk C n 21 te Gouda met Hrf Tuin Achterhuia van drie vertrekken en uitgang ia het Vischsteegje Te aanvaarden I April 1882 n 2 Een breed dubbel WINKEL en WOONHUIS met ruimen Winkel Voorkamer Suite ene aan den Langen TiendeWOT Wgk D n II te Gouda Te aanvaarden 1 Mei 1882 n 3 Een BENEDEN en vrg opgang hebbend BOVENHUIS met groot stuk open Qrond of 2Vtin en Schuurde aan de Peperstraat Wgk K Nos 25 en 26 te Gouda uitkomende aan de Komgnsteeg Bg de week verhuurd ad 3 no 4 Een voor weinig jaren nieuwgebouwd gemakkelgk ingericht WOONHUIS aan de Karnemelksloot Wgk R n 471c te Gouda met Tuin Dadelgk te aanvaarden Nos 5 14 Tien WOONHUIZEN in het Parodgs Wgk M Nos 23 32 te Gouda allen bg de week verhuurd ad 1 per stuk