Goudsche Courant, zondag 19 februari 1882

r Woensdag 22 Februari 1882 N 2730 GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken € Di HiiMONiii van den Heer viN SANTEN op de Markt te Gouda De Directie J MULDER J C VAN WIJK HOÜTVEILIING te ROTTERDAM van Ca 150 000 stuks Vuren en Grenen Petersbnrger Croonstadtsche Zweedsche Riga Memelscbe Wgbarger Delen en Platen Amerikaansclie Cfrenen Balken vierkant bekapt en vierkant bexaagd Eene lading versche Biga Vuren Kroofibalken Eene Nieuwe lading Eiken Bibbet Eene nieowe lading geschaafde en geploegde Delen Amerikaansche Grenen Delen en Platen Kolders Juffers Sparren Sparhouten Eiken Bibben enz Liggende op de werl Rotterdamsch Welvaren en in de Loodsen in de Elissbethstraat aan den Hoogen Zeed k te Rotterdam Op WOENSDAG 22 FEBRUARIJ 1882 des middags ten 12 uur in het Verkooplocaal aan den Oostsingel ten overstaan van den Deurwaarder J C LACH bij wien op aanvrage Notitiën te bekomen zyn Het bout is 5 dagen vóór den verkoop te bezichtigen liggende deze Houtwaren gemakkelgk ten vervoer te water en per as Maandag Dinsdag en Woensdag den 20 21 en 22 Febr ligt de Boot aan de Balken Wegens yertinimerini WORDEN DB Zwarte Thibets JaponstolTeD en alle orerige WITTE GOEDEBEN tegen yeel verminderde prgzen opgeruimd V W D SCHEIVK mm imim en mm wijnen Alle soorten van BORDEAUX en andere W IJ NEN bij M PEETERS Jz te Gouda Bizonder wordt aanbevolen degerenomeerde BOROEAUXWIJN van 27 die steeds belegen per Anker voorradig iB Ook bij proefflessohen kwart en balf ankers verkrijgbaar Frij soouranten worden op aanvrage gratis en franke toegezonden Alles wordt franko t huis g eleverd Eenig Depot van Wellen s Bóonekam p Elizter 17 HAVEN RAAIJMAAKERS heeft voorhanden A el aartjes Saiisijzcbroodjcs en verschillend ander Gebak OPENBABE SOHOLEN I W BOER TAILLEUR ZEUüSTRAAT BEMISAISOM EPi V O OB JAABSÏOPFEN J de JONG Az Mr TIMMERMAN Op DINSDAG 21 FEBRUARI 1882 des namiddags ten 5 uur zal in de respectieve schoolbkalen de HALIWAAKLIJKSCHE INSCHRIJVING gehouden worden van de Leerlingen welker PLAATSING op de Openbare Scholen met 1 April 1882 verlangd wordt Wijders wordt dienaangaande verwezen naar de aanplakbiljetten Namens de Commissie van Toezicht op het Lager Onderwjjs De Secretaris NOOTHOVEN van GOOR Gouda U Feb ruari 1882 ITed Bouwvereemging gevestigd te GOUDA GEWONE JAARLIJKSCHE VERGADE I NSTRÜ MENTEEL E ZUIVERAAR van Huizen Slaapkamers en Menblement Kuiperstraat K 227 Met 3 jaar Garantie SPECIAUTEIT van Tliee Koffie Chocohii Wy vestigen de aandacht op de THEE van 1 25 de halve Kilo als zjjude geurig en uitmuntend van smaak voorts Java en Preanger KOFFIE in verschillende prjjzen alsmede COUCOÜ zeer aan te bevelen als drink Chocolaad zynde vr van vette bestanddeelen deze week ontvangen GILBEBTs FATEJiT ECONOMISCHE TEAPOT Theepot de eigenschappen zgn deze er kan geen kracht vervliegen en schenkt altgd helder prjjs 1 25 Geb KAMPHUIZEN 1 UBLIEK £ VËlLli G op DINSDAG 21 FEBRUARI 1882 om 12 uur s middags in den Wintertuin van t Hotel Leggraaff te Rotterdam van 7LAS SNUIT LIJNSliS leege Ozhoofden leege Balen enz beschadigd bg den Brand in de panden 5 en 7 aan de Herderinnenstraat Alles opgeslagen in Pand Neèrlands Indie van t Blaauwhoedenièem ingang Leuvehaven 225 en daar te bezichtigen a s MAANDAG van 10 tot 4 en DINSDAG van 9 tot 12nur Nadere inlichtingen te bekomen by G F LÜCARDIE Maasstraat 17 en F H D SWEYS Zalmbaven 6 RING van Aandeelhouders tot het doen der rekening van het vorige jaar op DONDERDAG 23 FEBRUARI 1882 in het Koffiehois Sociëteit 0 S GE OKGEN Zaai Kunstmiv Extra Buitengewone Voorstelling te geven door het Utrechtsch Variétés Gezelschap Directie W HART en JEAN CHAKLIEE Op Woensdag 22 Februari 1882 1 lil lli of de onderaardscke Qangen van liet Kasteel Vurenstein Fantastisch Kluchtspel in 6 Taiereelen VBRDEELING Ie Taf De onderaardsche gangen 2e De Kermis te Gorkum 3e De Geldschieters 4e De baker in Angst 5e De Deurwaarder in het Hotel de BgieU 6e De ontwaking van den Metselaarsbau Apotheose Entree 0 99 Leden der Sociëteit O iHO Kaarten zyn verkrjjgbaar eu plaatsen kannen besproken worden op den dag der Vnorstelhng aan het bureauder Sociëteit tusschen 12 Sure Door omstandigheden wordt ter OVERNAME AANGEBODEN een Water en Vnurnering op een der beste standen van de stad Adres onder No 686 aan bet Bureau dezer Courant OPENBARE VERPACHTING en Visscherijen van den Straatweg OOUDA BODEGRAVEN op DINSDAG 28 FEBBUABI 188 des voorm 1 1 uur in het Logement BLOM te Bodegraven Inlichtingen verkrijgbaai bg den Burgemeester van ZwammerJam W asschen liepareeren Opmaken D HOOGENBOOM Markt GOVD i MAGAZIJN van BEDDEN DEKENS MATRASSEN LEDEKANTEN WIEOEN enz Macliloale Stoomziilvering Door deze mgne behandeling worden alle onreinheden weggenomen onverschillig of die door besmetting of andere ziekten zyn veroorzaakt waartoe zg alle gelegenheid heeft Zg vertrouwt op veler hulp en beveelt zich beleefd aan in ieders gunst De Wed W OSKAM Boomgaardstraat alhier Snelpersdruk van A Bsinkmam te Gouda De ondergeteekende ten gevolge van het overlnden van haar Echtgenoot W OSKAM met drie hulpbehoevende Kinderen in een jammerlijken staat van ellende achtergebleven zgnde wenscht geen beroep te doen op de algemeens liefdadigheid maar veeleer door etgen impanning en hard werken in hare behoeften en die barer Kinderen te voor7ien Zg hoopt daartoe door hare Mede Ingezetenen te gorden in staat gesteld waarom zg zich aanbeveelt voor het gereed maken van BINNENLAND GOUDA 1 Februun lt 2 Zondag is Ie ïirjnardag ïaii Z M deii Koning alhier op Ie gebruikelgke wijze herilaohl De openbare en paiticoliere gebouwen waren teriierd met de vuderlandfcbe lag het carillon deed zioli van tijd tot tgd hoeren en ten ten uur werd er parade gehouden door bet garnizoen en de d l Bchulterij op e Markt Vnn de geh geuheid Zondag opengrileld om koaleloda il gient of heringcent te worden maakten 405 pertonen gebruik In hit geheel hehben daarvan tot heden gebroik gtmaakt 1164 personen Ook te Stein heeft lich naar men fcrneemt een ge iil ran pokken Giaterenavond had in de uial ICunatmiii Whier de uitioering plaats der Afdeeling Uiierlgke Vel prikendheid der LiederlaftI Apollo waarvanVle opbreogat lal trekken ten oordeele der weda an Willigen Is er steeds reden om waar dilettanlra hrt tooneel betredeu een zocht oordeel te rellen orer hobtne Ditvoeriog trker uiet het minst als zg dit doen met het loSelgke oogmerk om deu nood eener ongelukkige te lenigen die ib droeveorosinndighedeu ohterbleef Wij bepalen er oni daarom toe mede te dcelcn dat het drama De eer ran een Koopman en jiet bigspel Groote Lni met succes werden opgeroerd en dat de oorslelling opbracht de som van ruira ƒ 140 Na r g rerpemen is den heer B J Swaan predikant by de Herr iemeente alhier uit erkentelijkheid roor ign besluit om Ie bedanken voor hel beroep naar Vlissingen door eenige gemeente leden tin keurig geschenk vereerd nl een fraaie pianino Vopr de wed Groenendal ign bg de Commissie nog nagekomen de rolgende giften ran W H 2 50 A P 2 60 N N 1 H W O K 6 en op een bruiloft lot leniging der rèmp ran de wed G ran 8 1 82 Gisterenmiddag ten 12 ure werd hel stoffelijk orertchot ran den heer G A Muller wiens overIgden wg in ons rorig nr mededeelden Ier laatste rustplaats gebracht Een aantal rertegenwoordigers dtr gemeenten Hekendorp Langeruigeweide en Papekop sloten zich bij het sterfhuia tot deu stoet aan die daarop plechtstatig de stad doortrok naar de begraafplaats Eenige kransen op het kleed der kist geheebi waren de welsprekende tolken ran de eerbiedige hulde den orerledene gebracht Op de begraafplaats had zich inlus ohen een groote schare vereenigd om de laatste eer te bewgzen aan den geslorrtn rriend waaronder op te merken waren de Burgemeester dezer üemeentr rerscheidene leden ran den Gemeenteraad de gemeente secretaris en ontraager rerscheidene leden der Vrijmetselaars loge de ware Broedertrouw eu roorts rele belangsttllenden en vrienden Deze allen schaarden zich bg aankomst ran den stoet om de geopende groere die binnen weinige oogenblikken het sioffelgk omhulsel cou opnemen ran hem die aller achting reler rriendsohap genoot Toen de met kransen versierde kist gevolgd door de treurende betrekkingen en rrienden bij de groeve kwam en daarin was neergelaten nam de heer Dr F H G ran Ilerson namens de Loge de ware Broedertrouw bet woord en aprak als rolgt Broeders I Hel is U en mg eene behoefte geweest om onzen aohtbarett Vriend en Broeder zoolang mogelijk te rergezellen zoo rer mogelijk te begeleiden Zoo zijn wij dan gekomen aan de plaats woar het onverbiddelijke tot hiertoe en niet verder ons dwingt afscheid te nemen ran hem wien wij zoo gaarne in ons midden hadden gehouden ran wien wij nog zooveel hadden kunnen leeren en aan wien g zooveel rertohuldigd zijn Ja 1 roeder Muller Oij hebt niet to rergeefs ge leefd ïij iijl uiel henengegaan om spoorloos te rerdwijnen Wij en wIe weet hoevelen over onzen aardbol hebben van U indrukken ontvanafn die nimra cr verloren gaan en die U doen voortleven Gij waart rol gevoel roor het go de gtlicil liefde roor Uwe medemenscheii Ëa juist omdat oiloprtehlheid bnichelaiij en ren zerij U rreemd wiren hebt Gg een deel ran Uw leren gewgd om deze kwalen hartslochlelijk te besirijdrn Gg htbl getracht het meiischdom beter te maken hiel door middelen waarbij ile roenschelijke geestvermogeui te kort schieten maar door datgene Ie ou wikkeleD wat de mensch zyu verheven plaata in de natuur doet innemen Om dit te kunnen doen moest Gij U zelf leere kennen moist Gij ü elf leredeleu en moest Gij anderen een voorbeeld kunnen zyn Dat Gij hierin geslaafd zijt getuigt Üe algemeéne achting die Gg mocht wegdragen uiet nlleen hier maar oreral eene achting die Gij genoot zoowil in het maconnieke als in het maatschappelijk leven Wy leden der Loge ie ware broedertrouw slaan dau ook hier bij Uw graf met het heilige voornemen om het goede dat in ons mocht zgn en dat door U ontwikkeld en aangekweekt werd dankbaar te bewaren tot opbouwing van ons zelf tot welzg n van anderen Ku nu een woord lot U Zonen van den ouvergetelijkeu Vader Ik Wfet ik was er getuige ran hoezeer de zegen der liefde omler U woonde en hoe smartelijk het scheiden U moet gevallen hebben En daarom i l ik niet sprrkep over leniging van smart TMostwoorden zouden U pijnlijk aandoen Maar dit wil ik U zeggen laat de herinnering aan Uwen wairdigen Vader U altijd bgblij eir en rism u i l Bj te tys t trii 0 V lers rocrtietua en de steun zgn van Uwe goede diepbedroefde Moeder Ik heb gezegd Daarop trad de heer D H Meijer van Hekendorp tot de groere en seide het rolgende Wg staan hier aan het graf ran ren man die mim twintig jaren als bargemeester van de gemeenten Hekendorp Langemigew de en Papekop naar zgn beste krachten alles in het werk stdde om die gemeenten te doen bloeien Hg had teugerolge ran een verbijjf in de tropische gewesten een zeer zwak liohaam maar in dat lichaam zetelde een hart rail goud Een hart bezorgd voor de toekomst van zijne oppassende zonen een liefdevol liefdevol liefderol hart zelden geërenaard roor zijne ecblgenootr en eau hart dal klopte ran rriendschap voor de gemeenterAadsiedeu en een edel hart voor zijne ambtenaren zoodal bg troostte als het ons en de onzen drukte en blijmoedig sloeg ala het ons elgiug Maar wat spreek ik van gemeeutebesturen en ambtenaren de eenvoudigste daggelder wonende in zijn hut klopte nooit te vergeefs om raad en hulp aan Daarom bigve zgne nagedachtenis bij ons in zegening I Vervolgens hield doibeerds H O N ranAmerom de volgende toespraak Het zij mij vergund een woord te spreken om namens de weduwe en hare beide zonen Ü allen die hier i i groeten getale zgl samengekomen hunnen hartelijken dank te brengen roor de laatste eer aan den orerledene bewezen alsmede aan de geachte sprekers van wie wg die gevoelvolle woorden tot rereering der nagedachtenis ran den Burgemeester Muller hebben vernomen Dit liemoedige beziele rertrooste U ijne zonen die hier staat a n het graf ran Uwen rader loo geacht en vereerd in wien gg zóó reel hebt rerloren Zulk een man en vader vergeet men nieti Want welk een man waa hij I Niet slechts een Kefderol echtgenoot en roor U een zorgend rader roor wie hg leeds heeft gearbeid om u tot uw stand in de Msatschappg te brengen maar ook t zij hij in vroegere jaren in den krijgsdienst verkeerde t zij hg het Hoofd was ran naburige gemeenten t zij hg als Lid een waardige plaats bekleedde in den Raad dezer stad overal was hij een man ran karakter en beginsel een man rat kraoht ook zelfs onder zijn zwaar langdurig lichamelgk Igden Zijn vooibeeld van ijverige werkzaamheid en nauwgezette pliohlsbetracbting blijre n stteds levendig voor den geest staan maar dat behoef ik u nie te zeggen die u van nwe jeugd af aan heb gekend dal gij daarin getrouw waart en dat hel uwe ouders tot vrfugde was Zijne nagedachtenis zult gij dan ook in erre houden om gelijk bij te werken zoolang als t dag is en een steun te zijn voor uwe moeder Dat neemt gij zelf u ook roor staaude aan het graf van unen vader I Zijn aandenken ziil bij u gezegend zijn op uwen weel Zoo waarlgk heipe u daarioe God I waar gij bij u zelven Zegt Ker vergete mijne rechterhand zich ztlre eer ik dat mocht vergeten De heer P N H Muller oudste zoon van den orerledene rprak daarop ten slotte nog een enkel woord ran hartelijken dank roor de belangstelling zijn rader beloond en daaraifde was de droeve plechtigheid geindigd Zichtbaar aangedaan verHel de menigte de begraafplaata geheel onder den indmk van het aandoenlijke tooneel waarvan men getuige was geweeal Ten roordeele van de kas der Vrouwenrereeuiging te Bodegraren werd aldaar door renige dames en heerea met medewerking ran t muziekgezelschap Creêcendo voor een lalrgk opgekomen publiek een soiree gegeven die ruim 100 gniden opbracht De gemeente veldwachter te Capelle a d IJsel beeft tegen J C J en J de V aldaar procesverbaal opgemaakt wegens het in dienst hebben r an kinderen beneden den leeftijd ran 12 jaar Zaterdag orerieed te Holterdam een der weinige ovngeUevM ood etrijder ran Waterloo de heer C SamsoD in den ouderdom ran ruim 87 jaar Op initiatief ran den heer H Witte heeft de afd Leiden en omstreken der Ned Maatschappij roor Tninbouw en Plantknnde besloten tot het op riohten ran een Plantenbeurs te Leiden L Dit najaar zal er ie s Hage een internationaal ngrea bgrenkomen ran hen die zich aan het wetenschappelijke onderzoek wijden der werking ran alcohol Naar men verneemt is eene uitgave van deu Max Havelaar gtülustreerd door de bekwame hand ran een aitiste amalear oud hoofdofBcler van het Ind leger ter perse In een ingezonden stuk in het Pal v Juil verhaalt de heer F Domela Nieuwenhuis dat de Amsterdams e politie indirect het recht van vergadering heeft aangerand door op 12 Febr jl een bijeenkomst ran socialisten onmogelgk Ie miken Eerstdaags zullen eenige buitenlandfche houtvester den Haag komen bezoeken ten einde zich op de hoogte te stellen van de uilmnntende wijze waarop het ook in het buitenland beroemde Haagsche Bosch beheerd wordt Zij zullen dau tevens kennis maken met de werktuigen waardoor men er in ia geslaagd om de 00 boomstammen die bij de storm in October van het rorige jaar zgn omgeralleo binnenvier maanden op te mimen Daar de omgerallen boomen die nog gered konden worden met de meeste zorg zgn opgericht en geplant zullen tij die kunst waarin ons bofchbehcer het zoo rer beeft gebracht niet kunnen afzien de werktuigen die daarbij gebruikt zijn zullen zij echter reker met reel belangstelling bezichtigen Carf De Nederlandsche Bell Telephoon Maatschappij heeft ran den Minister ran waterstaat enz de noodige machtiging rerkregen omtrent den aanleg ran telephonisohe verbindingen te Rotterdam Te s Hage is de verjaardag ran Z M den Koning plechtig herdacht De feestveriiohting slaagde beter dan iaet t oog op het weder verwacht werd In het Voorhout branddeh de lampions naar rmstandigheden goed