Goudsche Courant, woensdag 22 februari 1882

s Alleen aas de wiudiyde iel het moeielgk ie op den duur aan te houden De rjjk verlichte muiiektent tegenover het paleis van H K H Prinses Hendrik waarlu de aohutterynautiek zich deed hooren was het middelpunt waarom zich het publiek lu opge ekle slemroing bewoog Van tgd te vi schoot een e ectrisohe Ifohtatraal vau het totstel op den hoek van deu Vqverberg bg het Touruooivi li door het Voorhout t groot vermaak van de menigte Zoowel lit toestel als dat geplaatst is op t Buitenhof ledeu uitstekend dienst Het licht door Wisse en Ficoalugt geleverd waa teer helder en couitaot eu weerkaatste schitterend op zeer aanzieiilgken afstand namelijk van de geheele lengte au deu Vyver tot op de huizen op deu Korten Vyverberg Vooral als bel audere toestel aan de overzijde aamenwerkte om de lichtbundels als op een punt te conoentreeren scheen het soms alsof de huizen in vuur stouden De inrichting van de toestellen was tooh zoo dat ze geheel naar keuze iu elke richting lichtstralen konden uitzenden eu dat wel met behulp van gekleurde gUzen in de nationale kleuren Ëen aardige uitwerking maakte het nu eens de voorbijsnellende trams dan weder groepjes van de dichtopeeugepakte menigte of de huizen op den langen Vg verberg waarop de kale booraen lange léhaduwen wierpen verlicht te zien Op t eilaudje in den Vijver was ééu lamp geplaatst zonder beweegbaar tillestel Deze brandde kalm Toch het cleotrisch licht koeler van toon dan het Bengaalsch licht dat in een bootje op den Vgver nu en dan afgestoken fantastischer schijnsel wierp op de omgeving en had het voor een feestdag gerust achittercnder kunnen z jn De gnsilluraiuatiën voor de departementen van algemeen bestuur gelukten voor zoover ze niet op den wind stonden vrgwel Vau het nieuwe paleis van justitie was de hoofdingang langs de lijsten met gis verlicht doch ook hier had de wind vrg spel Onder de particuliere gasverliohtingen werd die van het totel If irh in het Voorhout opgemerkt Zaterdagavond 11 bad te Amsterdam de aangekondigde vergadering plaats van de verschillende IJsvereeuigingen in Nederland onder leiding vau de Amsterdamsche Skatingdub Het doel was de bespreking van de wenschelgkheid tot oprichting van eene vereeniging gelgk aan de Natiomi Skali g Autoeialion te Cambridge Met algemeeue steramen werd besloten voor Nederland een bond op te richten V f voreenigingcn werden gekozen en uitgenoodigd om elk een bestuurslid aau te wgzen tot vorming van len voorloopig comité Aan dit comité werd opgedragen couceptbtatuten te maken Deze tullen aan de goedkeuring worden onderworpen van eene ulgemeene ventadering der gsvereenigiugen in den lande De gekozen vijf vereenigingen zgn de Amittriamielu Skatug dui de gsclub Leeuwarden de ijsclub Kflinge e mutreke de IJt vereeniging te Groningen en de sludenten gsclub Leiden Het doel der vereeniging verdient medewerking Door te voldoen aan het verzoek van Cambridge tal oMs klaaiieke land der sehaataesrgders zijn beurtkrggen aan de internationale wedrennen op de gladde baan HU Het Weekblad mh Ifaerden maak ds olgende opmerking aangaande de vaccinatie De lereohl loo gevreesde pokzlekte zrgt het blad doet in deze dagen weer veel van zich sprekeu Plaatsen op betrekkelgk geringen afstand van onze woonstede verwgderd tooh ondervinden de treurige gevolgen dezer ziekte en geen wonder dat men er van overheidswege m de ingezetenen op aandringt toch gebruik te maken van Jenners beproefd gebleken voorbehoedmiddel Te betreuien is bat zeker dat er nog steeds lieden gevondeii worden die waarom dan ook niet willen gediend zgn van deze knnstbewetking en schaudelgk noemen wg het dat enkele toongevers hunnen invloed aanwenden om de dwaling dergenen te belpen beateudigeo Toch il dit allta zoo eu daarom te meer achten wg het eenen duren plicht van hen die iu de eerste plaata geroepen z n om ook in dit opzicht voor het belang van bet volk te waken zooveel mogelgk iedere oorzaak eg te nemen oie het algemeen gebruikmaken Tan de vaccinatie kan beleaameren Nu ia dit waar dat zelfs geneeaheereu van naam het uiet eui zgn over het al of niet wenachelgke van de vsoeinatia m arm op arm dat door betrekkelijk velen hunner zelfs de nadeelen verbonden aan eene behandeling op deze wgze werden aangetoond en niet voldoende weersproken doch dat de gevoelens ao h h geneeaknudigen waar het de inenting met animale alof geldt zeer algemeen guDstig luiden Toeh ia de inenting van arm op arm aan de orde tob des dog en geeft men doa naar oize mcening zoodoende eenigen vasten grond OU der de voeten van hen die de vaccinatie beatrgdeu Waarom vw orerheidswege niet gelaat dus vragen wg dat iedere inenting tteedi met dierlijke stol jiioei geschieden Meerdere kosten of moeite mogen iu dezen tooh geene beletselen zgn alhoewel wg ons bovendien roorielijk kunnen voorstellen dat die ooit vau een i6ó grooten omvang zouden kunnen zgn dat hierdoor werkelijk een ook maar eenigszins overwegend bezwaar zou rijzen Heereii Ductoreu beklagen zich thans menigmaal dat hun de dierlgke stof mondjesmaat wordt toegedeeld Deze klacht behoorde o i onmogellijk te zgn Wg vermeeuen dut waar de wetei sch ap goed en heter onderscheidt de slaat het betere bott willen en het goede pisseereu vooral dan wanneer de deuglirlgkheid voii het goede door mannen vali naam zelfs wordt betwgfeld Daarom werd ons In zake de vaccinatie advies gevraagd wg zouden liiet aarzelen als onzen wensoh uit te spreken dat vun regeeriiigs wege werd vastgesteld h h geneeskundigen ie verplichten voortaan elke vacCinAtie of revapcinatie met dierlijke stof te bewerkstelligen aaru t van zelf volgt ilat de gelegenheden om zich viin die stof Ie voorzien in ruimen male behoorden opengesteld te worden Voor de rechtbank te Heerenveen erd Donderdag behandeld de zaak tegen F B D uoer té Zuidwolde beklaagd vau bet zander daartoe bevoegd Ie zgn uitoefenen van de genees en tandheelkunde Bij de behandeling dezer zaak bleek dut deze beklaagde alom in die streken ouder den naam van de wonderdoder of de Drentsche boer in den loop der jaren 80 en 81 geregeld üens iu de maand in eene herberg te Oudehaske zitting hield alwaar dan tal van personen bij hem roijd en hulp voor hunne kwalen kwamen zoeken De meesten zguer patiënten van welke sommigen alp getuigen nerdeo gehoord moesten dan later toen eindigen met datgene waarmede zg hadden moetenl beginnen namelijk bit consulteeren van een bevoegd geneesheer Niettegenstaande de iieklaagde reeds meermalen wegens dergelgke feiten veroordeeld wijrd schgnt zgne practgk zoo winstgerend te zgn dilt hij er de kans van eene nieuwe veroordeeling an wagen wilde De president wees den beklaagde op het ernstige van het door hem gepleegde miidrgf daar hg wetende onbevoegd en onbekwaam t zgn ondanks vroegere veroordeelingen voortging de goede gemeente te bedriegen eene bedriegerg veri erger dan die van den gewonen bedrieger wien het alleen om de beurs ven anderen te doen is terwgl bg hem de gezondheid ja le t bet leven vau anderen er mede gemoeid is Het O M eisohte zeven maanden celstraf Itoitenlandsch Overzicht De heer Gambelta heeft de dirrcteurskamer in de bureelen van de Bépuhlique Fratifaiie weer in bezit genomen terwijl zgiia oud collrga s voortgaan hunne wetten iu te dienen De heer Paul Bert stelt de afschaffing voor der theologische faculteiten aan de universiteiten die verleden jaar slechts 24 gegradueerden afleverden welker graad dan nog niet eens door den paua wordt erkend terwgl de bisschoppen de faculteiten tegenwerken omdat ze ooucurrentie voeren met hunne seminariën De kerk zou zich met de instelling alleen kunnen verzoenen als men baar het benoemen der professoren overliet maar daarnaar slaat de wind in Frankrijk oor hel oogenblik niet Daarom wil de beer Bert de faculteiten afachatfeu en in hare plaats leerstoelen oprichten voor kerkelijk recht getehiedenia der godsdicnslen eu Hebreeuwach vakken die behouden moeten worden ook wanneer de staat afziat ran het vormen van kerkleeraars De clerioale bladen verzetten zich geeuaiins tegen dene plannen van deu vrgdenker professor wgl de faenlteilen bui volmaakt ooveraohillig aren Het Britaohe Hoogerbuis dat verleden jaar de lersche landwet aannam heeft beronw over zgn verstandige daad Het heeft na niettegenstaande de ernstige bestrijding der liberale regeering die zooals altijd in de minderheid is in het Huis der Lords aangenomen om door een oommissie onderzoek te laten instellen naar den invloed der nieuwe wetgeving op den toestand iu Ierland Gladstone heeft onmiddellgk besloten een antwoord van het Lagerhuis op dit rotun uit Ie lokken Iu het Lagerbnia heeft hg aangekondigd dat hg aanstaanden Maandag eene resolutie zal vooratellen waarin verklaard orflt dal een parlementair onderzoek naar de werking der lersche landwet thans belemmerend voor die wet en nadeelig voor een goed bestonr in Ierland moet geacht worden In het Hoogerhnia heeft lord Granville verklaard dat de regeering deel zat nemen noch aan de vorming noch aan de beraadslagingen van de bgzondere commissie voor de lersche landwet Lord Salisbury gaf te kennen dal deze stap van de regeering ernstig en zander voorbeeld is De redevoering door den heer Gladstone in het Lagerhuis gehoaden naar aanleiding van de aan vallen dea heeren Lowther op de staatkunde der Regeering tegenover Ierland verdient nog vermelding De heer Gladstone deed uitkomen dal bet eenige geneesmiddel door deu heer Lowther voor Ierland aangegeven in landverhuizing bestond en hij enscfate van de leiders der ooiiservatieve purtij zonder omwegen te weten hoe zg hierover duchten Hij nam vervolgens de gelegenheid waar om nog eens te verklaren wut hij bedoeld had toen hg zich eeuifie dagen geleden over bet vraagstuk der iotne rule uitliet Hg had bg die gelegenheid niets anders gezegd dan wat iu de laatste jaren herhaaldelgk in eu buiten bet Parlement door hem wiis betoogd Hij zag er volstrekt geen bezwaar in om aau de lereu het bestuur over zuiver lersche zakeu te geven waut wat hg voor Engeland verlangde enschte hg ook voor Ierland namelijk decentralisatie eu uitbreiding vau liet plaataeigk zelfbestuur De overweging van dit vraagstuk door het Parlement achtte hij geenszins bedciikelgk maar de eerste vraag welke bg wild voorleggen aan hen die lersch bestnar voor lersche zaken wenschen was thans gelijk vroeger op welke wgze kan het oppergezag van het BrilicW Parlement gewaarborgd woriieii P Dut oppergezag ptjji te geven en uan Ierland ie verleeneu wat Scbolisnd werd geweigerd namelgk een eigen onafbankelgk Parlement Ug geensziu in zijne bedoeling Hg was het even el niet eens met hen die gelooveu dat het in o erweging nemen van den ensch der Ieren naar meer zelfbestuur de eerste stap lot geheele afscheiding van Ierland zou zgn Naar zgu oordeel kon zeer goed een billijk verlangen der Ieren in dit opzicht loegeslnan en toch aan de eenheid vau het Rijk vastgehouden worüeii Hg zag juist in het inwilligen der billgke wenschen van de lereu een middel om bein met het bestuur en hel oppergezag van hel Britsche Parlement te verzoenen Hij verdedigde verder de uitspraken van dr subcommissiën voor de lersche landwet en verklaarde dat de Regeering zou voortgaan met de brscherming van bet leven en den eigendom der Ieren legen de verdrukking der Land league Het Lagerbula ia cindelgk na 9 daagiehe discussie gereed gekomen met het adres van antwoord dat met 129 tegeu 14 stemmen is aauguuomen In de kerkelgk staatkuiidige commissie van het Pruisische Huis der Afgevaardigden ia het verleden Woensdag warm toegegaan vooral bg ile behandeling van art 4 der regeeringavoordrocbt waarbg wordt bepaald wanneer eu ouder welke omstandigheden iutrekking der bezoldiging van geestelglien daord Begeering kan geschieden De heer vati Benuigsen laakte bg deze gelegenheid het boudgcnootachap lusacheu clericdlen en conservati veu Laatstgenoemden kwamen daartegen luide in verzet Bg de Bteramiug scheidden de ultramontanen zich van hunne boudgcnoolen zoadat slechts conservatieven en rrg oinservaticveu zich voor het artikel verklaarden Dienvolgens werd het verworpen De uitzichten op het totstandkomen vau het kerkelgk staatkundig ontwerp in wriki n vorm ook verbctereu niet In de Senaat der Vereeuigde Sluten vun NoordAmerika wordt thans beraadslaagd orer een wetsontwerp waarbg de veelwgverg verboden wordt Men deukt dat het aangenomen zal worden Hi t Huis der Vertegenwoordigers heeft eeu voorstel goedgekeurd sarbg aan de ednwe vau president Garfield eeu jaargeld van 6000 dollars toegekend wordt De zuster van Gniteau mevr Scoville heeft iMk mevr Garfield een brief geschreven woarin zg kuir voor haren verdoolden krankzinnige n broeder nrgiifeuia vraagt De E ectenlseurs VIII Amsterdam 20 Februari 1882 De week as niet gunstig Qedareude de drie eerste dagen waa de stemming tói5 lutelooa en werd zó $veel aangeboden dat er bgna geen handel gedreven werd in weerwil der rg ausienigke dalingen van vele aeorten Peruanen vooral doch ook Mexicanen en Turken Meiallieken en Saoaeu waieu iu die dagen vaat of tamelgk vaat Spanje echter flau en Ani 8p bgzonder stil Donderdag rn Vrijdag gaven eenige veranderingr die voor Ëuropeesohe aarden ook eenige verbetering was Ook in Am Sporen kwam loen levendiger handel doch tot lagere ja aantienigk agere prgien Zaterdag os de geheele markt eer flau ea lusteloos hoogere noteeringen uit Berlijn reageerden op Russen eu Metallieken Turken en MexicanenAm Sp bleven Inatelooa doch door groote piaatseIgke aanvoeren Ne York trad ala kooper op en dit gaf eenige verademing BlKiiEN lANDSCHE WAAIDEN Staatt ondseH Behalve Integralen die iets hooger varen 67V i g B gen onze fondsen iets achteruit drieën vieren 7j en Am Syn j Premieleeningen Behalve Rott loten die i beterden sluiten ook deze soorten lager Amst loten 1 8 VU Gemeente crediel Paleisloten 1 pCt Spoortcegleeningen Ook in deze soorten valt slechts op enkele verbeteringen te wgzen de annd Ind Sp slegen 1 aoiid Boxlel s l verminderingen waren talrijker Ubl uitg soh Centraal gingen l 8 achteruit aand Hairl Zaudv 2 do Holl Sp V4 lo Centraal j o Rij p Vi Tramicagleeniiigen De ariatlén hebben in dezen soorten weinig te beteekeaen Er ging zeer wdnig in om De N en Z IIoll kon vnn het groote verlies der vorige weel slechts 4 pCt terugwinnen Kotl was 1 pCl beter Gooische ging l j eu Joana Samaraug i achternit Induilrieele Kaarden In deze soorten was het ook al zeer Stil De aiiud in de Java bauk stegen l die der Kas 3 pCi De aaml in de Afr Hv moesten het ovaus der vorige week prijs geven aand Amst Hk 1 Hr Ainat l i H en loomb 3 Ned Ind Handelsb 1 Hundelmij Vj Hv g Stoom Java Vt l fi EUROPBKSCHE WAAaoEN Staat fondten De Belginohe 2 jpCt Ceriificalcn verbeterden 67 Dc Hungeren terkcerden in ve ileelde stemming voor papierrente is een avans van l i 73 voor 4pCt gondreiile vnn 2V8 72 te vermelden doch lic andere oorlen gingen uohlernit Iceu 67 l j 91 de andere goudl l ü g 73 s 99 De Ilal leen 81 verbeterde l j 82 j Alle Ooatenrgkers konden niettegeiistaande de reactie van Zaterdag nog iets honger siniten Mei Nov noteerde 61 i Pebr Aug 62 Jan Jul 62 AprilOct 63 en gomlrente 78 g Porlugal uoteerile voor oude 627 vuor S 91 a Itnisen wnreu verdeeld doch de daling had de overhand eert Hope 40 gingen 3 pCt achteruit 59 oude Russen I 97 audere soorten minder Obl leening 64 ponden rbeterde l s 91 6e Sferie 66 en 73 Spanje iioiecrde buitiiil lV pCi 27 n 2pCt 46 biunenl l iPCt 26 j 2pCt 46 Turken u V4 4pCt Egypte l s Prem i ei n ingen Voor sommige soorten valt eenig avans te vermelden zoo als voor Brussel 79 die 1 Oosteur 64 en Budeu cr die Pruisische die 2 eu Turken die ii ategan Andere daarentegen lager Sluhlw 2 Theia Ooetenr 60 i Weenen Russen i lit M idrid Zwitsereebe SpooTKegleeniugen De aand Theis p verbeterde Vs Oö s de Z Ilal Sp moest a PfB geven 60 öe Fr Ooeti nr 8p verloor 70Vi de Ëlisub lljii King Vs vooruit 74 Waracliuu Bromb noteert 66I 4 WatMhau Weenen 70 da obl 10l i Uuas Sparen waren in verdeelde stemming doch ineereiidtels lager Aand Orel Vit gingen circa 3 pOt achteruit 82 Bias Wiasin 1 63 Gr Ross mg 1 lïS obl Brest Graj I 96 obl Jel Orel i lj Ballisohe 601 Hooger sloten 4V pC Hyp obl Gr Mg 1 f9lVe pOt do 8ï 4 obl Iwan Domb s 83 eu Moak Kursk obl i lOI i Ininetrieele waarden Aand Oost Hong Bk verbeterden l 4 116 J Overigeua geene veranderingen AmehikaanscBE WaaCDKK Staah ondien De 4 pCt oBl der Vereen St verloren 1 pCt lil ook Florida a eiree 1 pCt lager 32V oude Mexicanen 21 nieuwe 12 8 lus beter Vun de Braziliaansohe leeningen behaalde 62 een avans vau 8 4 99 en 79 van 1 pOt 99 doch 66 100 76 100 eu 60 zelfa lager 99V4 Oolumbiaocn ging 2 Venezuela Vi achteruit 30 87 Ecuador behaalde 1 avans 16 i en Peruanen circa beter 16 lï a Spoorwigleeningen De eert der Ver Am Spw fondsen Ie Serie verloor 2 2e do 1 pCt eg noteerden resp 114 en 107 Se Serie 91 De verliezen in Am Sp zgn eêr zeer aanzienigk en hoewel enkele soorten eioh eanigermate konden herstellen is er toeh geen enkel avans boven te vermelden be St Louis en 8 Franciaco Ie en 2e pref sh sloten per saldo 8 en 6l lager doch hadden in weerwi daarvan reeda eenig arena ge naakt Wab 6 OIov M Vernon oerl 6 Denv Rio 6 Clev Ooi Ext 4 Miaaouri a 8 pCt lager de overige aoorteii minder Uduitrieele aarden Cerl Louii Git bk IpGt betsr doch de obl 1 pOt minder MvXweU a 1 2 lager Pkolonoatib beKte De renta oteeg tot 6 a 6V doch Zaterdag waa i 6Vi eér geld Ie bekomen T P S Ook heden as de stemming flauw Ds opgewonden Ual van Skobeleff later door hem verzacht drukte op alle Staatafondaen De reactie bedroeg i 1 pOt Warschau Weenen 1 pCt minder Rosa Sp flauw Van biunenl waarden alegen integralen V4 Aand Javabank lager Am Sporen hadden een vaster voorkomen en noteerden k 1 pCt hooger De prolongalie rente daalde tot 6 pCt GEVONDEN en u in het Bureau vau Politie gedeponeerd een groene Portemonnaie een dames strik een Rijf een kleine Purieinonnaie een streng zwarte Sajet en 2 lage Hoedjes BESMETTELIJKE ZIEKTEN POKKEN De BURGEMEKSÏEH van Gou Ia Gtzien ari 21 fier Wel va 4 Dccembtr 1872 houdende voorzien nfijen tegeu btsmettHijkt ziekteu Staatsblad No 134 Overwegfiide dat de POKKEN iu deze Geineenle epidt misch voorkomen Maakt bt keiid dat sfcdure de de eek van 11 lot 18 Februari 1882 duor die ziekte zijn aan eta8t 8 pereoneu eu daaraan zij overledt ii ö personen Gondtt den 18 Februari 1882 De Burgemeester voornoemd VAN BEUGEN IJZENOOORN Hurgerli ke Stau t QRBORRV 17 Febr Hendnki ouders H Sprngt en Ë Nieunveld 18 Ajlbelmus Cornelis oudrrs C P W Deasii CD f M VVeuDckeri Leeuderl ouden J vin der KIty en H Jonker Wyotje oudt A Zorg en VV W vau Lceat Ot rirda Johsaoe ouden O van Leer eu G H C vaD Nettelrode 19 Hemiaous ouden H iid Rerde en G 1 iepelt Jacob Marie ondvrt Hoer en i P van W Ijk 0 li iiI EDBN 18 Febr A de Quant 2 j 4 m A R Daudt 8 J bchoaten 71 j J au Hutlem IQd J W fan Hoeff 2 ui L Sehoileiibarfc 80 j 19 Huiaman 71 J H Zautioort 3 w A H van der Hosch wed M Pceten 80 j H A vaader Kleg S m ADVERTENTIÈN Heden overleed zacht en kalm in den onderdom van 80 jaren de Heer LAMBEBTUS SCUUILËNBURO diep betreord door zgne Kinderen en Behawdkinderea Uit aller naam A SCHÜILENBÜRG Oouda 18 Pebr 1882 1 Na een kortstondig lijden overleed te Rotterdam mgn geliefde Broeder de Heer C 8AMSÜM Oud Strgder vai 1813 1815 in den ouderdom ran raim 87 Jaren D C SAMSOM Oouda 20 February 1882 H den overleed onzegeiiefdeZoonCORNËLIS CATHARINUS in den onderdom van 14 jaren T P VIRÜLY M J E VIRÜLY Ledmbob Leiden 18 Febr 1882 Beden orerleed onze jongste liereling CATHARINA JOHANNA HELENA Slechts zes weken mochten trg ons in liaar bezit verheugen J W D BIJL W J T D BIJL VAN DÏR SaIIDKN Hazertwoude 20 Febr 1882 ♦ Voor de ooz er gewaardeerde bewg n vftn belangstelling iu de laatste weken van Telen ondervonden betuigt de ondergeteekende zgnen hartelgken dank B J SWAAN Pred Gouda 21 Febr 1882 De gezamenlgke Werklieden van de Gasfabriek alhier betuigen bg deze aan den WelËdelen iHeer J de VRIES ROBBÉ hnnueu oprechten dank voor het gulle onthaal aan hen Vrouwen en Kinderen ter gelegenheid zgner 70ste Teijaardag ontvangen BORST CARAMELS I tef eo hoeit en vrrkoodbeid bjjxonder ainbt volen dezelve k q alleen echt nelki papier Tin mijn temp v xirzieu is N HAAI MA KËK8 Ha en 17 Treemdaoortlge en algemene Zi kU in dit land ▼ oorkomende Evenal een dief die ons des nacïits Aanrandt valt ze ons op het onrerwacbts aan ZU dle er aan lijden gevoelen pijn tn de borst en lenden leifa somtijds In den rug Ze Ü ondervinden een soort van verveling en een geneigdheid tot slapen D a morgens Toor al heeft men een onaangena t men smaak in den mond de tanden zljQ niet eeo slijm achttge zelfstandigheid bezet ï K De eetlust ontbreekt De zieke gevoelt als het ware een zware drukking op de maag en som f wijlen een gevoel van zwakte en een niet aan te vullen leegte = In het binnenste vas de maag Deoogen zijn dof en de buitenste deelen er van worden I koud en klam Na een zeker F tijdsverloop krijgt men een hoest die blJ den aanvang droog Is maar na eeulge maan1 den vergezeld gaat met op gevlug van groenachtige Oulmen De zieke gevoelt een onophoudelijke afgematheid n te vergeefs tracht hij te slapen hetgeen zijn toestand nochtans niet verzacht Vervolgens wordt hJjzenuwachtlg prikkelbaar en somber en neemt alles euvö op Wanneer hlj eensklaps opstaat ondervindt hij eoa soort van duizeling bU geraakt verstopl geconstlpoerffi öjn huid is droog en bij oogenbllkken warm het bloed wordt dtk en traag Het wit der oogen krijgt een geelachtige tloUDe urine wordt bebalve nog dat ze aanslaat zeldzaam en donker van kleur Dikwijls U de zieke genoodzaakt het roedsel dat hlJ gebruikt over te geven die l raklDgeu laten In den mond dan eens een bitteren dan eens een zoetachtigen smaak achter en zeer dikwijls zijn ze door hartkloppingen gevolgd Het gezicht van den zieke verzwakt hlj heeft altijd SterreD voor de oc en en ondervindt een groote vermoeidheid en zwakte Alle deze kenteekenen clo nzicb beurtelings vo r Men beweert dat een derde der bevolking nder dezen of genen vorm daaraan lijdende U Oeneesbeeren hebt eu zich dikwijls omtrent denaard dezer ziekte bedrogen Eenigen hebt en die als een leverzlekte behandelt anderen weder als slechte spljsTerteering sommigen ook als miltziekte enz enz maar niet een hunner verschillende behandelingen heeft een gunstig uitkomst opgeleverd Men heen nochtans ontdekt dat het Extract of Roots wortd eztract of geneeskrachtige Siroop van Moeder Selgel In elk geval volkomen geneest De slechte spfjs verteering Is een zeer ernstige ziekte welke een groot getal der Tolksktauise aandoet en ze wordt door rampzalige ultk HnBt n gerotgd coo ge onverwijlde torg wordt aangebnKïbt De Selg Siroop li eoi afdoeoQ middel zelft ID de moeielijkste gevallen K i Warrs Eigenaar te tMMM Br da VAM DB OoouBHaH Oonenal Depötvooff Moderiaiid ook Terkriigbur bi 11e Apothekers la Holland ian enEolontao PHts tib da Blroopfl Tsn d PUlan f n THIM ApotL De ondergeteekende beveelt zich beleeidelgkaan totlket j J van WASCHGOED en hoopt door eene prompte en nette bediening zich de gunst barer stadgenooten waardig te maken Wed C GROENENDAL Achter de Vischmarkt I 151 Waa rschu wing Qeen geld of goederen af te geven of eenig crediet te verleeuen aan mgn Zoon PIETER TAN DKR BURG als zullende door mg niet gehonoreerd worden K VA DBR BURG KONINKLIJK GEBREVETEERD Recept van Prof Bouchavd te Pargs eenig doeltreffend middel tegen VERZWAKKING en BLOEDARMOEDE scheikundig onderzocht geftttesteerd en aanbevolen door geachte geneesheeren zoowel in Frankrgk België als m Nederland Deze WIJN munt bgzonder uit door zgn aangename smaak en wordt door HH Medici ook voor gezonde lieden dringend aanbevolen daar hij door zgn edele qualiteit vele ongesteldheden voorkomt wordt verkocht in de origineele verpakking met reclame en gebraiksaanwgzing Flacons 800 Gram ƒ 2 40 400 gram 1 26 Te Gouda bg J C ZBLDBNBIJK