Goudsche Courant, vrijdag 24 februari 1882

Vrljduji 24 Februari EOTTEEDAMSCHE HYPOTHEEEBAWE voor NEDERLAND De Directie bericht dat de ROTTERDAMSCHE HYPOTHEEKBANK voor NEDERLAND Pandbrteven uitgeeft groot ƒ 1000 500 ƒ 100 en ƒ 50 rentende 4 pet die verktfe baar zijn ten kantore van hare Agenten HOFFMAN Co 1 te brouda LAFEBER Co I DE DIRECTIE B MEES B VAN ROSSEM E C W HOIJEB N 2731 1882 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omatreken lil Is WSdrS OPWEKKEND ÏBSTERKEND KOORTSVERDRMVEHD BM BLOEDARMOEDE BLEEKZUCHT GROOTE ZWAKTE ENZ echte Alpen Kmiden Elixer an Walirad Ottmar Bernhard te Munchen Hofleverancier van Z M e en Koning van Beijeren j Fabreken te Zurich in Zwitterland en te Ku êtein in Tt rol Is bereid uit de meest bloedzuiverende en fijnste bergplanten der Tyroler en Zwitser sche Alpen bekroond op verschillende tentoonstellingen scheikundig onderzocht en aanbevolendoor Autoriteiten der Medische Wetenschap hetzelve regelt direct alle functien der maag is het beste middel bij gebrek aan eet en slaaplust slechte spjjsverteering en maagcatarrb reinigt het lichaam van ziekelijke aandoeningen versterkt zenuwen en spieren en is doorzjjn Aroma en smaak het fijnste Bitter Elixer Men neme slechts eene proeve Verkrflgbaar in flesschen met uitvoerige gebruiksaanwijzing a ƒ 2 75 ƒ I 50 en ƒ 1 ieGoudahö Wed J GOORISSEN Mz ü J J In alle plaatsen worden wederverkoopers gevraagd Aanvragen aan W SARDEMANN te Arnhem Talrijke geiuigaohriTten van eerste Geneeakuudigeu Op vencheidene Tenloonilrllingeu roet Medailtet bi kroond Het door ao Jaar cereHommeerd OPENBARE De Gekeniog en Verantwoording in de faillissementen van Jttn Hadrlaan Bosbergen en Tan Pteter van Mnaren zal worden afgelegd op MAANDAG 27 FEBRUARI des Toormiddaga ten half twaalf ure in het Gerechtsgebouw aan het Haagsche Veer te Rotterdam De Curator Mr J FORTUIJN DROOGLEEVER Ned Bouwvereeniging gevestig d te GOUDA GEWONE JAARLIJKSCHE VERGADERING van Aandeelhouders tot het doen der reheuing Tan het vorige jaar op DONDERDAG 23 FEBRUARI 1882 des namiddags ten 1 ure in het Koffiehuis de Habmonm van den Heer van SANTEN op de Markt te Gouda De Directie J MULDER J C VAN WIJK KOOPJE Een zoo poed als nieuw zijnde ONDERPÜI met PORTIEK Breed 4 35 Meter hoog 3 25 Meter voor den prijs van 5S Te bevragen bij C J KOOT Timmerman Zeugstraat teTTöop zoo goed als nieuw zijnde 2 SGHÜIFKOZIJNBN in den dag 2 20 cM X 1 22 cM met 3 mits ramen en daarbij behooiend DEURKOZIJN met bovenlicht en paneelen Deur Te bevragen bij J A de JONGH Smid Spieringstraat TE KOÖF een BOUWAKKER gelegen iu den Oostpolder onder Moordrecht benevens eene partg drooge KOEMEST ruige MEST en oude AARDE alles te bevragen bij H T HUURTMAN te Moordrecht eene zindelijke WERKSTER of DAGMEISJE Zich te vervoegen aan het Bureau dezer Courant Depot Leidsche Broodfabriek DE HOOP Best Wittebrood per Kilo ƒ O 20 2de soort of Bruinbrood 0 18 Tarwebrood 0 15 Turfmarkt H 17 J C G DÜTILH Voor Hoesten Verkoudheid AstliDia Borslaandoeningen enz is geeen aangenamer en zekerder middel als de alom bekende RUIVLAiVDSCHf DRUIVEWBORST UONICi van W H ZIGKKNHEIMER te Mainz Redburg Eijnprov Möne vrouw die aan Asthma Igdt heeft eene proef met Uwen Borsthouig genomen en vindt zich na het gebruik zeer verlicht J Brünnagel keizerl Post Directeur Alleen echt verkrijgbaar in flesschen van twee Guden een Galden en 65 Cent voorzien van eene capsule met nevenstaand fabiiekstempel Te Gouda bfl F H A Wolff Boskoop bg J van Bergen Oodewater bij F Jonker Idenburg Haastrecht bij J D den Hartog Bodegraven bjj P Versloot I Stolwök bö C G van den Berg BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda zijn voornemens op VRIJDAG den 24 FEBRUARIJ 1882 des namiddags te een uur in het Raadhuis aldaar bij inschrijving AAN TE BESTEDEN Het leveren planten en onderhouden van Honderd Zevea en Twintig 127 IJPENBOOMEN en Twee 2 KA8TANJEB00MEN Bestek en Voorwaarden liggen dagelijks de Zondag uitgezonderd des voormiddags van 10 tot des namiddags 1 uur ter Secretarie der Gemeente en aan de StadsTimmerwerf ter inzage De inschr vingsbiljetten op zegel geschreven f eteekend en gesloten moeten den 23 February 882 uiterlijk des namiddags ten 5 ure op gezegde Secretarie ingeleverd zijn Openbare Verkoopingf EOOUir EN lAEHOüT BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda zijn van meening op WOENSDAG den Id MAART 1882 des Voormiddags ten 10 Ure om Contant Geld ter plaatse waar de hierna te vermelden boomen staan te verkoopen 88 BOOMEN en 10 stuks POPULIEREN staande op den toegangsweg naar het Station van den Rijnspoorweg en op bet Draafpad te Gouda zoodanig als die door nommering zijn aangewezen en voorts eene partij TAKKEN en HAKHOUT Waarvan de Voorwaarden dagelgks de Zondagen uitgezonderd des voormiddags van 10 tot des namiddags 1 ure ter Plaatselijke Secretarie ter lezing zullen liggen Snelpersdruk van A Beinkhan te Gouda AnaUierin Mondwater an Dr J G POPP XK Hof Tandmnêttr Ie Wee eH Radikaal gcneeimddel voor rike Tandpijn olsook voor iedere liektc dir Mondholte en van het Tandvieeich Beproefde Mondapoeliug bij aauhondeiide Keeliifkte l groote flesch a ƒ 1 75 1 lleach a ƒ I SO 1 kleine fiesch a ƒ 0 60 Plantaardig Tandpoeder maakt na kori gebruik ile Tnndrn b iukfnd wit jonder n Ie beschadigen Pry per dooi ƒ 0 80 Auatllprln Taildzeep in glazen dooien vnn ƒ 1 20 beproefd Tandiuiveringiraiddel I e eofate aronintiaohe van Da J G POPP zÜ maakt de tanden ïuiver wit jonder het émail ann Ie doen bewaart ie voor tiekelgke 2 g aandoeningen en houdt den mond friiob e Het ituk kost 40 cla en it toereikende voor een half jaar ld Tandplombeering praktiioh en lekent middel voor zelfplombeering van bolle kielen PriJa per étui ƒ 2 60 Kruidenzeep aangenaam en beit middel voor Vlekken UiuUg Zomenproeteii en Punten Hoofd en Baardiohilver en Konten Kuidkraokheded en alle ooreinbeden dei bovenhoid Pry per atuk 35 Cents Het geëerde Publiek wordt veriooht uitdrukkelijk KK IlofTandmeesler POPP s Geneesmiddel te verlangen en fkchl die aan Ie nemen welke van mijn Fabrieksmerk zijn voorzien Wpól zgn g vestigd Ie Oonda bij L Schenk winkelier op de Hoogatraat A 123 te Rotterdam bü F E v a Santen Kolff apoth en A Schippereijn Oo blaore porocleinwinkel te Hage bij J L F Snabili apoth te Delft bij A J van fiijn Ie Schieda bij C Malta Gi te Uiden bg E Noordgk I Amsterdam hg F van Windheim 8c Co en H H Uloth Co apotheek te Schoonhoven bij 8 Wolff en Zoon te Alphen bij L Varisieau en Zoo Ie Utrecht bg G H N van Spanje idem L l ï BI NNEN L AND GOUD 3 Februari 18S2 Blijkens achterstaande ofBcieele kennisgeving isVrgdag 24 en Zondag 26 Febrnari e k wederomgelegenheid tot kosteloote inenting of heriiii nting enwel beide dagen des middags ten 12 ure op het Stadhuis Dinsdagavond werd iu eene vergadering van het Departement Gouda der Maatschappij tot Nut van t Algemeen eeu zilveren medaille uiigerrikt aan C Bakker die 1 November jl v tig jaar achtereen werkzaam was geweest bij de firma Soos garenfabrikaulen De Voorzitter van het Departement de heer Dr W Julius hield daarbij een lorapraak waarin hij Bakker geluk wenschte met de onderscheiding hein ten drel gevallen welke hij door zgn voorldurenden gvcr trouw en eerlgkheid zoo ten vuile had verdiend waorbg spr de hoop uilte dal het toegekende eereblijk hem mocht aansporen voort ie gaan op den goeden eg en dat zgn voorbeeld anderen mocht opwekken met deuzeifdm ijver hun plichl Ie doen Spr deelde nog mede dal de liltereii medaille bestemd voor den Sergeant ArnJl die het vorige jaar in d wem choal eeu soldaat het leven herfl gered wtfH diens overplaatsing naar Kampen aldaar zou orden uiigrreikt door het Brsluur vau het daar gevestigde Deparlemenl Daarop betrad de heer J A Bohringer uit Ain terdam den katheter en sprak over Shaketpeare s Macbcth Nadat i den Italiaan Bossi in genoemd drama hall i K Ojitredeii had dij op hem tuUL een onnlt wisohbaren indruk gemaakt dat hg was opgewekt ook anderen op de aofaoonheden daarvan ie wijzen Tcrwgl het nog heden ten dage iii ons land hoeveel er ook verbeterd is op tooneelgebied eeu zeldzaamheid is stukken van Shakespeare goed Ie zien oftmere achtte spr hel nuttig dat men althans op andere wgze daarmede iu kennis werd gesteld Allereerst braolrt spr in herinnering het drama zelf schetste den loop van hH atnk en het karakter van den hoofdpersoon waarbq hl bier en daar eukele passages voordroeg om daarna ons te wijzeu op den uitstekenden bouw van hel stuk de schooiie taal de juiste karakterteekening terwgl hg ten slotte den machtigen indruk trachtte te lerklaren die het op onzen geest maakt Ofschoon enkele gedeelten van het drama ons in onzen lijd vreemd toescbgneu blijft het voor ous steeds indrukwekkend en schoon omdat daarin de mensch wordt geteekend zooals die is Shakespeare geeft ons de volle frissohe natuur eér doch steeds in het oog hoadende de grenzen door het schoonheidsgevoel gesteld Shakespeare die zelf tooneelspeler nas geeft tevens in dit aluk bewijien van zeldzame tooneelkennis terwgl hy den maehtigen strgd der hartstochten weet te teekenen binaen een zoo enge ruimte als noodig was zonder dat de teekening zelf daardoor schade leed De voordracht werd met belangstelling aangeboord en ten slotte toegejuicht De heer AnI Begeer firma C J Begeer in juweelen gouden zilverenwerkcn te utrecht is benoemd tot hofleverancier van HH MM den Koning en de Koningin In zijne vergadering vaii gisterenavond benoemde de Raad der gemeente Oudewater met algemeene stemmen tol onderwijieres aan de openbare school aldaar Mej Baartmans van Nijmegen en tot onderwgzer aan dezelfde school de heer S van der Mee van Hilversum Met laatstgenoemde stonden op de voordracht de heeren Eller van Hendrik Ido Ambacht en H de Wolf van Sliedrecht Dit Zevenhuizen achrgft men ons dd 22 P b De rederijkerskamer alhier g f heden avond voor hare kunstlievende leden met hunne dames een uitvoering Uit de opvoering der stukken De Neef uil Oost Indië Drie lotelingen voor den j Militieraad Grode Lui en 100 jaar Ie vroeg I geboren of Een kwaitier voor de echlscheiding bleek dat de vereeniging zich steeds beijverd om rooniit te gaan in Uiterlijke welsprekendheid Moge zg aldus voortgnan en ons nog menigen zoo genoegelijken avond becorgen als wü heden heb n gehad i De wed J Verhoef in det Prins Aleianderpolder onder Kialiiigen wier mau I g hetspoorwe ongeluk I iu hel vorig jaar bij Bottel lam is omgekomen en die de haar aa geboiien som van ƒ 6000 van de hand heeft gewezen heeft van de Hollandsche IJzeren Spoorwegmanfschappg de ƒ 10 000 ontvangen die zij als achad lonsstelling geëischt had Iu de snnK van het bekende spoorweg oUgeluk te Rollerdain l eft de su balitpi officier vaa justitie bij rie arrond rechtbank te Kottrrdam Dinsdag op het einde der zitliiig nog lijfi requisitoir genomen Hg acht de feiten in de da aarding voorkomende onbetwist De gevolgen rijn Aeeselgk geweest Eeu der gewonden beeft zelfs nog beden niet kunnen verschijnen Er is hier niisdrü voorzien in de spoorwegwet art 61 namelgk he zonder opzet gevaar doen oiiistaan straf van dlie maanden tot drie jaar in geval het mensohenlewns gekost heeft De eerste beklaagde H Broekhuyzen voorman iu dienst bg den spoorweg berfi aan den hem versirekteii last lot oierbreugiug van het telegram slechts gededltlijk voldaan zooals uil zijne eigen bekentenis gestaafd door getuigen bigkt Hü beeft daardoor gevaar doen ontstaan zelfa aarschgnlijk gevaar van eene ranp en die ramp heeft verwonding veroorzaakt en mentchenleveua gekost Dat gevaar had hg konnea en moeten voorzien V t de tntede beklaagde de With onderstalion ohsf aanbelangt hij heeft verzuimd zich te vergewissen of al degenen die hel moesien weten door Bruekhuyzen lu kennis wnreii gesteld van de gewgzigde regeling voor d twee treinen Hg heeft zonder verdere navraag iu de mededeeliug van Broekhujrcen berust gaf het seiïi veilig en riep daardoor zonder opzet het ongeluk in het leveti Strenge eischen behooren in hel b lang van de openbare veiligheid te worden gesteld Controle vras uoodig en aar de Wiih dal naliet is er verzuim in den geest van de spoorwegwet Beroep op goed vertrouwen mag geen gewioht in de schaal leggen Er bestaat boiendien verschil van gevoelen ten aanzien van de usantie van hel afteekenen der lelegrammeo De stalions chef heeft zich te vergewissen én waar hij dal nalaat is hg strafbaar Al de requisitien die de wel stelt zijn voorhanden en beweien Mocht de rechtbank van oordeel aijo dat de beklaagden geen gevaar hebben doen ontstaan voor een trein dan gelooft hij toch nog dat beklaagden niet behooren te worden vrijgesproken daar er altijd nog quaestie is van ouwilligen manslag en ouwillige verwonding door onvoorzichtigheid eu gebrek aan voorzorg Bü den lol aan beklaagden toegekend door hnnne superieuren kan minimum slraf worden opgelegd en dan moet de straf lusschen beide beklaagden varieeren omdat de schuldgraad verschilt Hij eischt voor Ie en 2e beklaagden beiden eeniaroc gevangenisstraf van drie maanden voor den eerste 46 dagen voor den tweede solidair in de kosten desnoods verhaalbaar bg Igfsdwang De uitspraak zal Dinsdag e k plaats hebben Prof Bhys Ballot te Utrecht schrgft het volgende Niet tevergeefs deed ik een beroep op den wetenschappelgken zin en bet nationale eergevoel mgner landgenooten Vele bonderden brachten met vreugde hun aandeel sommigen ƒ 0 6O sommigen ƒ 1000 Geen ijdelheid dreef hen want dan zou een enkele zich door gn gift een naam hebhen trachten te maken geen onedel winstbejag prikkefde tot deelneming en ik mag het zeggeq ook geen oVA heiden aandrang De gevers vertrouwden mij dat ik foor een waarlijk gewichtige zaak hunne offws vroeg vooral toen geachte namen mgn verklaring bezegelden hunne opwekkende stem deden hooren Dankbaarheid voor dat alles bezielt raü en die kan ik niet beter toonen dan door zooveel in mij is met nauwgezetheid te zorgen dat alle benoodigdhrden en hulpmiddelen voor de expeditie aangeschaft worden en alle voorzorgen genomen om de mannen van alle noodige iusirumeuten te voorzien bun veiligheid en gemak te bezorgen en zoo hunne moeielijke laak hun mogelijk te maken en hnnne zelfopofl ering opeiilgk reeds bg den aanvang te waardeeren gelglc die door ieder hoogelijk zal gewaardeerd worden als zij in de barre noordelijke streken den vader landscheii naam hebben doen eeren Een enkel woord over de samenstelling der expeditie en over de kosten Vgf personen zgn noodig om elkander voor het doen der magnetiaohe en meleorologieche waarnemingen die het hoofddoel der onderneming uitmaken af te lossen Daarnevens heeft ieder zgne laak Dr Snellen zal de leiding toevertrouwd worden de zecofficier Lamic zal meer 1 ijzonder voor tijdjbepaling en plaatsopneming zorgen de heer doeloraodus Ekama voor physische waarneiliingeu een medicus voor de gecondheid een iiatnoMisloricas voor zoologische botanische elhnologiscbe lu ten memorie aan Z Exc den Minister vit waterstaat handel en nijverheid zijn in de bgzonderaedeij de kosten der expeditie op ƒ 62 00 geraamd Vrg van de gemaakte onkosten zijn zij te zamen gebracht Waarschijnlijk zal deze som voldoende zijn en zullen wij met de gelden die nog steeds toevloeien de Utete kosten van het oitgeven eu berekeiiea der vnnmeniittgen kannen bnll n Moebt er idi overschieten wat nog niet juist berekend kan warden ook omdat het antwoord van baron van Knpop op miju ïo rslag omtrent de Jiuur van het chip nog niet is ontvangen dan zal ik die gelden cebraiken lOt een doel bet iMwat aan hel opgegevene Ik reken dat te mogen doen daar zoovele gevers mü reeds van te voren uitdrukkelijk de volle vrijheid gaven om ze te gebruiken zooals ik het best zon oordeelen Dal overschot kosit dan len goede aan enkele op het inslitaut noodige iustrumentea en hoofdzakelijk aan de tochten der Willem Barents in 1884 die toch een gemeenschappelijk doel in anderen vorm beoogen Op de volgende zonderlinge wijze is een gaswerker te Antwerpen om believen gekomen Om demonding van eea gasbuis in de straat af te sluiten dreef hij er met een hamer eeu houten stop in Terwgl deze nog slechts halverwege naar binnen was gedrongen sloeg de man door een onhandige beweging op de buis waaruit nu door die geweldige aanraking met deu hamer vonken sprongen die het gas deden ontvlammen Met een oorverdoovenden slag sprong de stop uit de buis en verbrijzelde de beide boenen van den ongelukkige die weinige uren later overleed een vrouw met eeu viertal jonge kinderen achterlatende De gewezen beheerder van de dwangarbeiders in Atjeh de gep kapitein KauflFroann beeft in een uitvoerige nota welke in de Locomotief opgenomen een verdediging geschreven tegen bet door den Minister van Koloniën in de Tweede Kamer voorgelezen rapport van den Procnrenr Generaal Wij moeten ons wegens de uitvoerigheid van het stuk bepalen tot het aanstippen van de voornaamste daarin behandelde punten In de eerste plaats wordt de in het rapport van den P G vermelde uitdrukking nader toegelicht en aangevuld In het rapport was geschreven eu wijders dat hg zeeraeker niet de rottansiraf zoo streng zou hebben toegepast bijaldien Bg daartoe niet gelast ware geworden en verder maar dat hg nimmer zgn weldoener zou verraden al werd g ooV he ohtoffer igner dankbaarheid Kapt KauM ani A igfl dal die woorden nooit doorhem gesproken s it jen ook niet in de door hem voor den Mohter commissari afgelegde verklaringen zg a te viÉBfn wel zeide hg in den loop van het ge