Goudsche Courant, vrijdag 24 februari 1882

N Mnk toen de P G er op ee dat elk staatsdienaar Tcrplicht is ara tonder aanzien des persoons mede te dreleo wat hem beleend is op vasten en duidelijlren toon vMqnheer Trip denkt n bggeval dat ik iett ten nadeele van generaal van lier Hegden zou wggeuP Ik passeer u mgii woord van eer dat ik liever nayn hand afhak maar liet K er dadelgk op volgen mg is ook nieti ten nadeele ran dien generaal bekend K ontkent bit de omwoelde in bijtend vocht gedoopte rotting is gebruikt of dat er ooit meer dan 20 zgn slagen toegediend Hg wgst er op dat te Hgawi viermaal 20 slagen op bijna achlereeuvolgende dagen aan een Europeaan werden gegeven om dergelgke subordinatie als waarom hij een dwangarbeider een veroordeelde tot 16 jaar drie dagen achtereen 20 slagen had laten geven Op de verklaring der officieren van gezondheid dat zg huil tegenwoordige verklaringen aangeteekead hadden op de ziekenlgsteu antwoordt de heer K Waarom hebben g niet liever mij er over ge ehrereuP Mg dunkt om een einde Ie maken aan deae gruweten was meer noodig dan aanteekening op de ziekenlgsteu die immers niet spreken kunnen Tegen den heer Snethlage merkt hg op dat de 40 a 60 door rotting gewonde die hg zegt in 6 maand in het hospitaal ontmoet te hebhen op een getal van 1300 dwangarbeiders niet zoo heel veel is Te Batavia op een kleiner getal waren er soms 9 tegelgk in het hospitaal met inike verwondingen Van den laatsten getuige C Blanus door den proo genoemd verklaart de heer Kauffmann dat bij hem wegens herhaalde mishandeling der dwangarbeiders voor ontslag had moeten voordragen en dit ontslag om andere redenen van dapper gedrag nog eervol gegeven is De heer K spreekt zgn bevreemding uit dat de Prooureur Gcneraal geen melding maakt van de rerklaritigen ten gunste van hem door dr J J W E van Riemsdijk en den officier van gez G B Löwe afgelegd Ook dat de ohef van den staf Geg van Pittius niet gehoord it evenmin als de toenmalige ohef van den geneeskundigen dienst op Atjeh H üta Lokhorst De Ireelvuldige desertion veelvuldiger op Kotta Kadia dan op de posten bewgzen niets omdat de dienst op de posten lichter was en omdat de pas aangekomeoen die dachten door wegloopen weer naar Padang of andere plaatsen te kunnen komen niet naar ile posten gezonden werden Het aantal desertiëu was ook loo groot niet Ten slotte roert de heer K de zinsnede van den ProcGen aan waarin hij zijn vermoeden uitspreekt dat er op de dwangarbeiders die door den inspecteur der gevangenissen verhoord waren vooraf pressie was uilgeoefeud en dat die inspecteur misleid was daar de verklaring van deu chef van drn expeditionairen geneeskundigen dienst dat rin zes maanden misschien vier malen een dwangarbeider ten gevolge van toejtebrachie roltanslagen wegens verwoniling in het hospitaal moest opgenomen warden en dat de verschijnselen slechts bestonden in huidwonden soms met gangrene doch steeds in lichten grond zoozeer verschilden van de onder eede afgelegde verklaringen der griioorde deakundigen Door wien dan misleid vraagt K In L D fente Orga e dei tapeun pompieri de la Smie romande wordt in een der opstellen gewezen op eene nuttige voorzorg In de eerste plaats behoort men den dienst van den brandspuitgaat gemakkelijk te maken Onderstel dat hg zeer koud weder een brand uitbarat en dat het dak bedekt is met gzel Denk u een gebonw waarvan de bedekking slechts bereikt kan worden door openingen geplaatst in het onderste gedeelte van het dak Wat gebeurt er P De brandspuitgasten die zich niet mogen wagen op een helling en een gladde oppervlakte banen zich een weg door met de bijl treden te kappen De brand is misschien niet van gewicht een eeuvondige tchoortteenbraud bgv men ia hem apoedig meeater maar men heeft ren groot gedeelte van het dak moeten beschadigen en de onkosten voor het blnsachen ign grooter dan de vernieling door t vuur Wat erger ia de bnndapnitgasten bevinden zioh op een gladde helling en stellen hun leven in de waagschaal terwijl dit vermeden had kunnen worden Zon het niet eenvoudig en voorzichtig zgn zoo er in elk huis zooveel mogelijk nabij de scheid ingamnren een of twee openingen in het dak bestonden Een ladder op de aoldera zou dienen om tot die openingen te komen eu om tot de dakgoot op te klimmen zou men een gieren trap bouwen zooals er reeds gevonden worden te Farga of eenvoudig en reeks krammen met haken aan de daksparren bevestigen Op deze wgze zonden de blusschers zich aan een stevig punt vasthouden en zonder gevaar bewegen kunnen Aan den anderen kant zou de dienst der schoorsteenvageta ook gemakkelgker zijn Anders zijn zg dikwgla genoodzaakt hun plicht te vervaarloozen Vandaar sohoorsteenbranden en dikwgla aantienlgke verliezen die men bad kunnen voorkomen door de kleine hierboven aangewezen voorzorgen lu een ander opstel spreekt Carl Vogt over de aohouwburgbrauden Te Weenen hebben de gassen ontwikkeld door de vlam de toeschouwers eer vergiftig dan doen stikken De hoogleeraar O Moniiier schreef reeda in het Journal de Genhe van 21 December jl over de vergiftiging door hel kooloiyde bg brand Het geldt hier niet redding in eenige minuten maar lecoaden Lucht is he eeuige behoud De redding moet niet plaats hebben t maar iuiten het sofaouwburggebouw Carl Vogt wil balcons tegen de buiteumureu eu hellende vlakken in plaats van trappen Wie op een hellend vlak valt wordt voortgesohoven door hen die volgen wie op Ëeu trap valt wordt met de voeten vertreden De directeur van de aohoeupoetaers vereenigiug is op den loop was gisteren het eerste wat men op den Dam te Amsterdam van de oud gedienden hoorde wanneer men zgne laarzen op hun bankje zette Ëu werkelgk de man Bichiardi was verdwenen maar zgne mannen hadden de boodschap ontvangen des middags om 5 uur te komen afrekenen Helaas er viel niets neer te rekenen Het geld was verleerd en de arme alakkerda ziju behalve hun weekloon huu gestort geld wellicht kwgt Geen wonder dat die luidjes hunue ontevredenheid lucht gaven Eene sterke politiemacht surveilleerde de woning van den ex directeur in de Daniel Stalperstraat en had moeite om de orde te handhaven U D Uit het Noorilelgk deel van Limburg zullen eerstdaags weder ruim 200 personen naar Amerika vertrekken onder geleide van den heer H Peeters te Venloo die in het vorig jaar daarheen trok en nu als zaakgelastigde van drie bisschoppen te Depere Wisconsin is teruggekomen eu zich onledig houdt met het aanwerven van emigranten voor de nieuwe Wiireld De laatste slechte oogtljaren hooge pachtsommen en mooie voorï iiegelingen omtrent het TrausAtlanlische land vergemakkelijken ziju arbeid veel Een vreeselij ke brand heeft Zaterdag gewoed in de stad Haverhill bg bostoi Massachusetts De stad die 20 000 inwoners telt bestaat huol iliakelgk uit schoenen en laaraenfabfieken In een dezer inrichtingen brak te miiMemaoht het vuur uit naar het schgnt door te hard stoken Een felle wind wakkerde bet vuur aan ep de pogingen tot blussching mochten weinig baten iPrie enrzevenlig blokken huizen zgn geheel of tegdeele vernield en daaronder waren 80 tchoenenfabrfeken Vijf en twintig honderd personen zgn van werk beroofd eu de schade beloopt 2 millioen dollar De lijkeu van drie personen zgn gevonden terwgl er ijog drie worden vermist Echt Ainerikaansch is meu de volgenden ochtend begonnen aan het weder opbouwen der vernielde fabrieken Op advies eener door haar benoemde Commissie heeft de Kamer van Koophandel te Middelburg besloten niet te voldoen aan het verzoek der zusierkamer te Winschoten om ondersteuning van een door haar aan den Minister van Finantiën gericht verzoek om alle stukken in faillissementen vrg te stellen van zegel en registratierecht De Commissie weea er in haar rapport op dat een wetsontwerp tot wgziging van de bepalingen betreffende de registratie belasting aanhangig ia waarbg het recht van rangregeling opgeheven zal warden zoodal reeda ten deele aan het verzoek der Winaehoter Kamer voldaan ia terwgl bovendien de tijd roor belaatingvermindering niet gunstig geacht wordt De electrische verlichting gaat rustig vooruit zegt de Nederl Uduttrieel in apgt van nog menigen hardhoorenden gasman die niet wil gelooven aun de mogelgkheid dat hem conourreolie kan worden aangedaan voordat hg dit voelt En voelt hg dit dan maar uitaluitend in eijn eigen zak dan heeft een ander daarmede niet te maken maar voedt hg zgn vaathoudendheid ten koate van anderen m a w ia er aprake vau een ortdememing toebehoorendr aan een gemeente of aan een maatsohappg dan betwgfelen wg of zoodanige haadelwgze op redelgke gronden kan worden verdedigd Immers telkens en telkens kunnen we oonstateeren dat de electrische verlichtingswgie vorderingen maakt zoo wordt uu weder uit Landen gemeltl dat de proeven met hét electrische verliohtingssyateem der Bruah maatschappg te Chesterfield zoo uitstekend zgn geslaagd dat de stedelgke regeeriiig bealoleu heeft het gaa bg de openbare verlichting geheel op Ie ruimen en daarvoor electrische verlichting in de plaats te stellen Het desbetreffende contract raet de Brnsh maatschappg is reeds geleekend De verlichting zal geschieden raet 32 Brush boogliohten en met ongeveer 70 Lane Pox gloeilampen De jaarlijksche kosten mogen volgens het contract die van de vroegere gasverliebting niet te boren gaan Wanneer het nu waar is dat een vrel betere verlichting met electrisch licht voor denzelfden prgt als van eene gasverliebting kan worden verkregen dan zullen uugelwgfeld andere steden het voorbeeld van Chesterfield spoedig volgen De steden Derby Nottingham Barnsley Sheffield e m a moeten reeds het plan hebben hun gat tegen eene electrische verlichting te erwitseleo Te Hartlepool heeft ilen 10d en dezer een vreeseIgke mgnoutploffiuK in de Fremdoii Oranje CoUierf van den heer Walter Soott plaats gehad Op t oogenblik dat het ongeluk voorviel waren er ongeveer 130 mannen en jongens in de gangen waar te ontploffing uitbrak aaiwezig Een luid ouderaardsch grondel eu vlammen eu siceugruig die uit de schacht te voorsohgu kwamen brachten het bericht vau het ongeluk waarop de opzichter Wood met anderen dadelgk de handen aaa het werk sloeg om de ougelukkigeu te redden Meu vond dat de kooi op ongeveer dertig meter van den bodem in de schacht geklemd zat eu daardoor reratreek er ruim een half uur voor men eea ander toestel waardoor de redders in de mgn konden afdalen in gereedheid had gebracht Onderlusschen had het vreeselgke bericht dal zoovele huisgezinnen in rouw zou dompelen zioh weldra als een loopend vuurtje verspreid en atrqsmden moedera vrouuen en kinderen naar de achaeht toe Ongeveer een uur na de ontploffing werd hel eerste lichaam te voorschgu gehaald Daarna volgden nog twaalf anderen die alle min of meer tan het gu geleden hadden doch van den toegesneldeu dooier dadelgk hulp ontvingen en zich nu in ten teer geruststellenden slaat bevinden Na ilete personen gevonden Ie hebben ging de verdere redding niet meer zoo snel daar de gangen gedeeltelgk zgn ingestort en men veel moest wegruimen yó6t de andere ongelukkigru te kunnen hereiken Op t oogenblik is men nog met ocvermoeiden ijver en inepanuing bezig ailea wat mogelgk ia nordt gedaan en telkena komen er kundige menaohen au andere mgnwerken hun hulp aanbieden Hel is natuurlgk onmogelgk het aantal dooden nu reed niet zekerheid op te geven doch het achgnt waarsohgnlgk nat de ontploffing aan zestig i zeventig mannen bel leven zal hebbeu gekost Dit jaar ia hel 200 jaren geleden datleBerIgn de straatverlichting werd ingevoerd Dit heeft toen veel moeite gekoal Na eenige mislukta proefnemingen waarbg de straalverlichiing ten latte der httiseigeuaare waa gebracht bepaalde de Groote Keurvorst dal er lanlaarna op palen moesten warden opgericht en wel op koste der gezamenlijke burgerij Terwijl de ingezetenen ten kruchlif sie hiertegen in verzet kwamen heeft hg in 1682 een besluit uitgetaardigd waarbij een iosprclenr met het toezieht op de verlichting belast eu hein hel noodige dienatpertoneel werd toegevoegd Hierbg volgde eene regeling van de tijden der verlichting Zoo moesten bijv de lichten in Januari van t avondi 6 lol t morgent 7 ure branden maar bleven de straten in Mei Juni en Juli zonder licht Later vond men het doelmatiger de verlichting over te dragen aan een particulieren ondernemer wien bg het ooniract de noodige bescherming werd toegrzigd Dit laatste bleek al spoedig dringend noodzakelgk te zgn daar bgna eiken nacht de handelingen te dien opzichte loo erg werden dat op die mitdrgven niet tieobts Igfttralfeu maar onder zekere omatandighrden zelfa de doodatraf werd laalgeateld Wie van zulk een ver grgt aangifte deed kreeg ook al waa hg medepliohlig eeue belooning van 10 thaler Den 1 November 1716 volgde eene verordening waarbg op hel beaohadigen van lantaarna eene boete van 60 thaler werd gesteld onder bepaling dat degene die dit niet kou belalen moest worden gegeeseld Naar gelang van omatandigheden moeat de daderuit het land wanten gejaagd In weerwil daarvannam het kwaad zoodanig toe dat b verordening van 28 Februari 1740 de boete tot 200 thaler werd verhoogd terwgl bg onvermogen eene zware geeaelatraf moeat worden toegepeat en in aommige gevallen de dader roor deu tgd van tien jaren uit hel land moeat worden verbannen Sinda dien tgd schgnt hét beterte zijn gegaan Men had toen kleine driekante lantaarns op bonten palen Dit bleef zoo tot in 1S03 toen er groote lanlaarna voorzien van reverbéres met gieren tangen aan de huizen of aan touwenboven de atralen werden gehangen Den 1 Januari 1826 werd door de Engelsohe ContinenUd Qat Attociatio het gaslicht ingevoerd In 1847 werden de stedelgke gaafabrieken opgericht en thans worden er te beginnen met de Leipzigentraal toebereidselengemaakt voor de proefnemingen met i leotrische verlichlitog Buitenlaiidscb Overzicht De Frnusche Regeering heeft dén Engelsohea ambassadeur te Parijs kennisgegeven ras hat besluit van den Ministerraad om geen vermindering van de rechten op wollen en katoenen weefsels toe te staan Engeland zal nu moeten bukken of er komt geen Iraclaat tot stand Het beslnit van den Franaohen Ministerraad werd genomen op voorsiel van Tirard De Frauaohe Minister van Biunenltitdtohe Zikrn heeft een circulaire verzonden aan de prefecten waiirin zij verzocht worden kennis Ie geven wanneerde monniken trachten in strijd met de wet zichweer te vestigen Indien er geen middel lot verzoening gevonden wordt tustchen het ministerie en de leden van het Hoogerhuis die der Regeering haar werk onmogelijk pogen Ie mllen dan is een ernstige crisis in Engeland onvermijdelijk De Lords willen een commjaaie afvaardigen om onderzoek in te stellen naar de lertche landwet welke nog slechtt vier maanden in werking ia Ze zullen dua alles wat de Ke eering tot aland bracht ongedaan maken een nieuwe beweging in het half oproerige land verooizaken de rechtera ondervragen en ben hinderen eer ze op alreek zgn Dit kan de verantwoordelijke regeering niet gedoogen en de Premier beeft onder warme toejuiching der liberale meerderheid in het Xjagerhuji de motie aangekondigd dal rolgent de overtuiging van het Huia der Gemeenten het voorgealelde onderzoek de alrekking heeft om de lertche land et nuchteloot te maken eu nadeelig moet zgn aan ren goede regeering van Ierland Zoo iela der rrgeering van den heer Gladatone nieuwe populariteit en krachtigen volkaalrun kan geven dan ia hel zulk ren tirijii alt het Hoogerhuia wentchi Alle liberalen zullen zich alt ééa man om den beleedigden Premier ichireii en in zulk een atrijd moet het erfelgk Huia het hoofd buigen vcor het Huis der Volksvertegenwoordigers De commisiie door het Pruisische Huis der Afgevaardigden benoemd lot onderzoek van het kerkelijkttaatkundig wetsontwerp heeft in hare laaiale zitting het vijfde en lantate artikel der voordracht verworpen evenala de amendementen welke door de ulira montanen voorgeateld warrn De uitalag der rertle leaing ia dus gewerat de aanneming van ile artikelen 2 3 en 4 doch door de ultramoulanen in verrrnigiug met de couaervatieven aanmerkelgk gewgzigd Bij art 2 wordt de wederinatelling der afgezette bitaohoppen aan de bealissing der Reüerriug overgelaten Art 3 schaft het staatsexamen af voor hen die zioh aan het prieslerambi wgden zoomede de verpliohling om huune studiën aan de hoogeachool te vahirengen Bg art 4 wordt aaa de Regeetiog de bevoegdheid ontnomen tot initallatie der prieatera die door den Staat zgn benoemd voor de parochién welke van hunne reguliere priestera beroofd zijn De miniater van eeredienat heeft zich tig n deze drie artikelen verklaard in den vorm welke daaraan door de commiaaie gegeven ii De vraag ia nu of bg in zijn verzet bg de tweede lezing zal volharden dan wel of het hem alsdan gelukken zal van de ultramoulanen erne nieuwe redactie te verkrggrn welke meer overeenkomttig it met de zgne Ue heer Eugene Robert ia met 11 S 1 atemmen ter vervanging van den heer Jamar tot afgevaardigde voor Bniaael gekozen Hel aanlal opgekomen kietera bedroeg 1401 terwgl 260 brieljea in hiaiioo of van onwaarde waren Het arrondissement Brussel telt bgna 19 000 kiezers De opkomst was zeker al zeer gering maar al is t ook waar dat vele liberalen zich van stemming hebben onthouden als protest legen de beieekenia welke het beatnur der Aétoaatum liberale in atrqd met bare alatnlen aan de oandidatuur van den heer Robert gegeven heefi toch ia t zeker niet minder waar dal deze geringe opkomat in de eerste eu voornaamste plaats te wgten is aan de Belgische kieswet Deze bepaalt dat de oafldidaten op wie alleen geldige atemmen kunnen warden uitgebracht door zeker aantal kiezere aan das voorzitter van het hoofdatembnreau gewoonlgk den voonitter of ondervoorzitter der Rechtbank moeten worden opgegeven vóór een dag en uur door dien voorziller te bepalen In arronditaementen on waarin eene der twee groote taalkundige parlgen een overwegende meerderheid beeft en de vervulling der opengevallen letela gewoonlgk niet dobr de minderheid wordt betwist worden dientengevolge aleohta de oaudidaten der laeerderheid geproroulgeerd de kiezers knunen dus tX veilig Tan de atrmbns wegUgvea de aanhangera van den geatelden candidaat omdat bg bg gebrek asn ren tegenstander toch gekowa wordt al verwierf hg maar éóne of twee stemmen en de tegenttandera van den oandidaat omdat zg op niemand anders dah op deien dien zij niet willen eene geldige stem kunnen uitbrengen Te Brussel waar de liberale paHij de overwegende meerderheid heeft worden dua faitelgk de afgevaardigden voor Kamer provincie en gemeente door de Aaoaation UUraU gekozen terwgl in andere arrondiisemenlen ala b r Aalal Venrne Haaaelt enz waar de liberale partij nagenoeg nieta in te brengm heeft aan de geeatriijkheid de keuze der afgevaardigden niet wordt betwist Houdt men dit in toog dan ia t wai rlgk geen gemia van opgewekt j olitiek leven te noemen ala te Brussel slechts 1400 van de 19 000 kiezers ter stembus opkomen maar getuigt bet veeleer van ontwikkelden politieken tin als ondanks het volslagen gemit vau strijd nog zoovele burgera hunne atem uitbrengen louter om deu nieuwrn afgevaardigde eenigrn moreelen ateun le geven In arrondiaaementen waar alechla officieel gestelde candidaleu van ne parig ign maakt de Belgische kieswet de verkietiog zelve tot eeue overbodige formaliteit en lot eene zinledige lijd en geldverspilling keWWTsgWFTWW BURGEMEESTER rn WETHOUDERS van Gouda ontvangen hebbende een verzoek namens den Minister van Binnenlandsche Zaken om opgave te verstrekken van de namen der in deze Gemeente aanwezige BLINDE of HALFBLINDE Kinderen van 4 tol 12 jaren die tengevolge van hun gebrek noch van het voorberridend onder gs der bewaarscholen noch van het klassikaal onderwijs gebruik kuiu maken en wier Ouders niet in ataat zijn in dexonèn voor eene afzonderlijke opleiding of voor de plaatsing op eene der beataande Blinden Inrichlingen Ie voortieji uoodigen Oudera of Voogden uit om indien zoodeniice kinderen tol hunne getinoen behooren daarvan voorden 10 Maart a a Ier Secretarie der Gemeente mededreling te willen doen Als geheel blind in maatschappeiyken tii kunnen tij worden aangemerkt die voorwerpen bijvoorbeeld opgestoken vingers op geen afstand duidelijk kunnen onderscheiden GOUDA den 23 Februari 1882 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN UZENDOORN De Secretaris BROUWER KOEPOKI E Tl G De BURGEMEESTER van Gouda Brengt ter algemeene kennis dat aanstaanden Vrijdag deu 24 Februari m Zondag den 26 Februari daaraanvolgende des middags 12 ure op het Stadhuis niet alleen voor minvermogenden maar voor ieder die zich daartoe aanmeldt gelegenheid tal bestaan om zich geheel koatelooa rechlatreeka van het kalf te doen ii enlen of herinenien Qoada dw 28 Febraari l f Vh Burgtmeeatrr voornoemd VAN BEÏIGEN IJZENDOOBN MARKTBERICHT EM Oouda 23 Februari 1882 De graannarkt waa weder gedrukt Alleen puike kwaliteiten werden aangezien en brachten met geringe handrl flauw vorige prijzen op Tarwe tin de beate aoorteii ƒ 10 a ƒ 11 zeer mooie daarboven mindere daarentegen onverkoopbaar Rogge bij gergf ƒ 8 Gerst haver erwten rn boonen zonder noemeuswaardigeir handel Mais echter vrij i iK n kon ƒ 7 opbrengen De veemarkt met gewone aanvoer de handel inalles vlug vette varkena van 27 a 29 cent varkenageachikt voor Londen van 21 a 23 cl per half kilo magere varkena en biggen alamede veile achapen vlugte verkoopeu Aangevoerd 8 partijen kaas van 27 i ƒ 29 Goeboter ƒ 1 65 a ƒ 1 80 Weiboler ƒ 1 40 a ƒ 1 60 BarKorlljke Stand OOUOA GEBOREN 21 Febi UirtiDiii JokaanM oidm M on wee en C M de iout OVBRLKDEN l Febr A de Mao SU j 20 J F I onwenirarg Sn 21 6 de Hua 12 m 22 N Sinden 16 J GEHUWD 22 Febr H vin Hofwegeu ea C Hagemtn Burgerlijke Stand van onderataande gemeenten van 11 tot 17 Feb 1882 Moordrecht GEBOSEN Miiike oudera A Celijn en W Hage OVBBLEDEN i Kormtn 5 o 6EHU W D SimoD Leltj 20 j en Cornolia Noordegraaf 28 j Gtouderak GEBOREN Tetnii onden J da Jong en G van Egk OVERLEDEN W Verboom 5 j H Stnbbe 2j P Rietteld 10 d GEHUWD W Both en A Modde StolwUk OVERLEDEN E Verwida 19 w C Ouderkerk 84 j Haastreoht GEBOREN Leentjr ooderi i Verboom go N Sterk Willem Huburtui ouden D F Kiddorhof en R D RimKr OVERLEDEN C van der Vliit weduwe T Verkleij 59 j GEHUWD A Groen en B van B iren Waddinzveen GEBOREN Janije ooders C van den Berg ca M Nahon Alida Hendrina ondera H Rupke en P Tiilcmiin Guabertoi ouden A Witteman en J Schneijderi OVERLEDEN I C van der Olai ï m A Vat eclitg tn L Rip 82 j ONDERTROUWD H D van de Weerót en M V mj A Schaap en H Hoogendoorn Zevenhuizen GEBOREN Grietje ondeis 4 Alblei rn B Hordijk Cornelia onder P Hartman en G Rollooi OVERLEDEN J au den Broek 2 j G van der iel 4 ra Q NDERÏROUWD I Meilind en VI de konina GEHUWD K Verichoor rn A Ha k ADV ERTEN T IËN Heden overleed onze geliefde Zoon COBNELI8 CATHABINüS in den ouderdom vsn 14 jaren T P VIRÜLY P J E VIRüLY Ledkboi Leiden 18 Febr 1882 Den 21 FEBRUARÏJ 11 herdacht de Heei G P HOOGEHBOOM den dag waarop hö bg ons voor 25 JAAB als Opzichter in de Pottenfabriek Het KlatbrBLADt in dienst trad Hij heeft ons aller achting en Vertrouwen verworven en wjj hopen hg nog vele jaren met denzelfden ijver moge werkzaam zgn Namens deelhebbers der firma H ZWARTJ ES Co KOOPJE Een zoo goed als nieuw zgnde ONDERPOl met PORTIEK Breed 4 35 Meter hoog 3 25 Meter voor den prgs van 55 Te bevragen bg C J KOOT Timmerman Zengstraat OPENBARE VEaPACHTING VAN DE en Visscherijen van den Straatweg GOUDA BODEGRAVEN op DIJfSOdG 28 FEBRUARI 188 des voorm 11 uur in het Logement BLOM te Bodegraven Inlichtingen verkrijgbaai bg den Burgemeester van Zipammerdam SM WÊ UIT DE GEKROONDE VALK onderscheidt zich door aangenamen smaak wordt door tal van genees undigen aanbevolen wegens rijkdom aan extract d i voedende bestanddeelen tegenover gerltf gehalte aan alcohol is met gawoon Hollandsch Bier vermengd ook voor kind ren een uitnemend versterkende drank Het dagelijks toenemend debiet levert het beite bewiji voor de uitnemende eigenichappen dezer bierêoort ATT in concurrentie met Engelsche fabiiéAldJii katen tegen veel lageren prgs PMiySESSE en BSUIMl BIBBEN van onderscheidene qualiteiten BOBDE A VX AZIJN KBVIDENAZIJJf nUAGONAZIJyen WlJJfAZIJN in onderscheidene prgzen VAN VOLLEiXBüVEN COa Arasterdam E2TEA STOUT goed belegen verkrggbaar bg den Heer H van WIJNGAARDEN Korte Tiendeweg Ü 93 Oouda I