Goudsche Courant, zondag 26 februari 1882

logo Züuda 26 Fcfcraarl Q 2732 GOUDSCHËCOURANT Nieuws en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken L UNION Sociëteit ONS GEi üEGE j Zaal Kunstmin Wery s Groot Honden en Apen theatre en Cirque Zaterdagf 26 Februari ï filffl ïöiSlHL Van 2 4 ure Kindervoorstelling lingen ten 7Vj ufe Avondvoorstelling stelling I Niet Leden Ie Rang 75 Ct 2e Bang 50 Ct Kinderen onder de 10 jaren Ie Rang 50 Ct Leden en hunne Damet 1 Rang 50 Ot Plaatsbespreking van 10 4 ure Kinderen half geld Wie eenmaal AbshaobblDS of AntiRumatisehe H atten goed gebruikt heeft erkent derzelver oumisbaaiheid in dit liind van voolit en koude tegen alle Rhumatisohe aandoeningen of zoogennarade gevatte koude door de leilen Sedert 25 jaren algemeen gebruikt en verkrijgbaar a 30 ets per pakje Bq T A G van Deth iC B Verheul Oudewater Mej de Wed liosiuan A Bos Berkei Gouda U var Dorp Zoctermeer W F J den Uijl Sohooiïh A Kanling Alphen A JPrina Zevenhuizen i B E O 8dhlattman M J Qoudkade Boskoop Bodegraven O Hoogendgk Cappelle K Oosterling Haastrecht S v d Kraats Bleiswijk V G Wilheln Woerden fiewaarsohuwd tegen namaakael A BBEETVELT Ki Delft UEBANUS PILLEU bereid volgens het echte recept van DB Wed KUENEN ZOON zaHjZeer nuttig tegen ongesteldheden der rhaag heilzaam voor de spijsverteerlng uitmuntend tegen de gal scherpte in t bloed en huiduitslag zachl laxerend en Blij ma f drijvend Sy j ct de Doos verkrijgbaar te GOUDA aUeen bij L SG fiM Benthmzen W d Bn w meester Bletsunji S van der Kratle Bodegraven P Versloot Htutttrechi K OoBterliog eo □ de bakende depots id andera plaatteu Alen wachte zich voor namaakselsM 1 Elk doosje is gelakt en geiiempeld met de handieikentng van de vervaar ligers Wm KÜBNEN ZOON Ckehüflen De ondergeteekende beveelt zich beleefdelgk MM tot het TMi WASCHGOED en hoopt door eeoe prompte en nette bediening zich de ganst barer stadgeDöoten vaardig te maken Wed C GROENEJJDAL Achter de Vischmarkt I 151 Er biedt zich aan een GEZONDE x oor= iv£i3sr Adrea Raam R 56 Openbare Verkoopingfe n te GOUDA op MAANDAG 13 MAART 1882 des vooriniddags ten elf ure in het Hotel cde Zalm aan de Markt aldaar Tan Een kapitaal goed onderhouden HEERBNHUIS en EHP aan de Westhaven te Gouda B Nr 189 Zijnde in het Huia beneden een marmeren gang Voorkamer Binnenkamer met alkoof open Plaata en Tuintje daarachter nog eene KSmer Keuken met Pomp Achterhuis en een nitmnntehde Kelder en boven eene fraaie Zaal Kamer daarboven nog 5 Kamers ruime Zolders Bergplaatsen en Kasten en hetgeen verder tot een goed en gemakkeljjk ingericht Huis behoort Een HUIS wiJk O Nr 590a met KOESTAL 2 SCHÜRB X en KRF achter de Vest te Gouda Een HUIS en ERF aan de Vest te Gouda wgk O Nr 590 Ean in 1881 nieuwgebouwdWINKELHÜIS ERF en TUIN in de Heerenkade in de Korte Akkeren te Gouda wijk P Nr 315a thans tot Koffijhuis gebruikt wordende waarin een rnime Koffijkamer twee Kamers fraage Keuken twee Kelders goede Zolder en hetgeen verder tot een aangenaam en gemakkeljjk huis behoort len PAKHUIS en ERF met een een vrijen opgang hebbend BOVENHUIS achter de Vischmarkt USpuda wyk I Nr 159 en 159a Een HUIS en ERF in de Lombardsteeg te Gouda wp I Nr 90 Een HUIS en ERF in de Lange Dwarsstraat te Gouda wijk H Nr 142 Een HUIS en ERF aan de Karnemelksloot te Gouda wijk R Nr 502 Een goed onderhouden WINKELHÜIS met een een vnjen opgang hebbend Fraai BOVKIfHüIg aan de Westhaven te Gouda wijk B pè 140 en 140 en HUIS en ERF in den Winterdük te Gouda wflk Q Nr 102 Een SCHUUR en ERF inden Winterdijk te Gouda wjjk Q Nr 101 En een goed onderhouden HEERENHÜIS ERF en TUIN aan de Gouwe te Gouda wijk C Nr 180 waarin beneden een Voorkamer en Suite Achterkamer met Alkoof Keuken en Kelder en boven vier Kamers eene Keuken Zolder en hetgeen verder tot een goed en gemakkelgk Huis behoort Op DINSDAG 21 MAART 1882 de voormiddags ten 9 ure in het hiervoorbeschrevenHuis aan de Westhaven te Gouda wijk B Nr 189 van een netten En op MAANDAG 6 MAART 1882 des voormiddags ten 9 ure ten sterfhnize van den Heer F PETERS wgk Q Nr 83 aan den Kattensingel te Gouda van Eenige MEUBILAIRE GOEDEREN waaronder een MANGEL TIMMERMANSGK REEDSCHAPPEN en eenegraote partij HOUT en IJZERWERK Nadere inlichtingen zgn te bêkomeir ten Kantore van den Notaria W J FORTÜIJN DROOGLEBVER te Gouda rjH VJBNSVE K 2EiCEi IITC Dtdl wA TSOSLAJPPU UPUKHICHT IN 1829 Gtveitigd te PARUS in haar Hotel 16 me de la Banqoa MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL EN GEPLAATSTE FONDSEN ZESTIG MILLIOEN FRANCS Verzekeringen bij overlijden op het ggheele leven mnmtgde vert tenngen en op een bepOMlden dag Lijfrenten üitxetiurxêkeringen aOO 0 aandeel in de win sten der Maatschappy XIGI TE TEBTOEGEI TOOR ALU IRIICHTINGEN BIJ DE HOOFD AGEITEI Amsterdam de Ueeren Blom en van Tijkn Warmoesstraat 141 Alkmaar den Heer Pijbei Damavï op de Mient Arnhem den Heer S T J Roes Advocaat Procureur Velperpleia 25 Breda den Heer A P L Nelissen Advocaat Procureur Havermarkt W C dOO Dordrecht den Heer J J F fl Gielkn Gravenstraat B 181 GOUDA den Heer W C WERNLNK Bleekersingel R 199 Groningen Haarlem den Heer G C C Reeske Je Grool den Heer I J Bedgmans Groote Markt 12 Groote Houtstraat 5 s Gravenhageden Heer J J van Oordt Kassier Nieuwstraat 13 s Hertogenbosch den Heer Alphons vakEmo kkvobsel AdvocaatPiocureur Leeuwarden den Heer C A Uömeb Advocaat Procnreor Ruiterskwartier 95 Leiden den Heer Abeaham La Rivikee Breestraat 98 Ngmegen den Heer Van Wagkni giin Molenstraat 20 Roermond den Heer Schattknbero op de Coul Rotterdam de Heeren W T de Boee Vek Vooen 38 Delitsche vaart en J J ds Longe Wjjnstraat 101 Tilburg den Heer 0 Abends Noordhoek M 484 Utrechtden Heer A H E GAOiOf Advocaat Procureur Parkstraat 4 Zwolle den Heer C L Linzi Er kunnen bij Fatsoenljjke Burgerlieden zonder Kinderen 2 KNAPPE O O 2 ii d E 3srs a AlLs geplaatst worden Brieven franco No 23 aas het Bureau der Goudsche Conrant 776 fietnigschr Gelieve mg tegen rembours te doen geworden twee flacons onttvUckeUnga balHem tot hergroei van Hoofdhaar Zeer tevreden over de uitwerking van uw preparaat zoo zal ika by een ieder aanbevelen Wil u dit pubÜek maken zoo heb ik er vrede mede Met achting Zoelermeer J MOLEMAN OBOKIMiDDEL l ltval van Hittr Koos of Schilfers dun Haar Hale piefclTeB Pfja in de ütchedelhuid Haarof Baardworm linidzeer Vroegtydig Iryg worden al deze onaaitj naamheden worilen verbannen door deu IllAr OntWilike lin rfibalsem Bmfen konen tijd vertrijgi de behaarde huid haar vorige groeikracfct Wider ƒ 2 de flacon KLEl UHIDDEL Rood grjjs of wit hoofdhaar tevens baard kunt u kleuren in bloml bruin of zwart onzichtbaar kleurhondend en onschadel Met een flacon 8 2 van dit middel heeft men een s j voldoende naar gelang wat men kleurt Franco aanvraag tegen ostwissd 42 poetzegels of rembours by de maia THEOPHILE IPrederikaplein No 32 hoek Falckstraat Amsterdam lÉcker middel TKOEN ALLÏ Rhiimatlsctie Aaodocningen door koude ontstaan Kramp Aangezigtspjjn Kies i j Pfln Veïstyving in deleden 80NB0NS3 aZEEf25CT Huidziekte enz T yerkrflgbaar te 1 Gouda Wed Boshan Alphen L Vahossiao Zp Bodegraven P Veesj oot Boskoop 3 GODDKAD P LOOMAN Moordrecht Q H Po8t OtfdeKaten Pr Vree Woerden F W Sweerman Zevenhuizen è Pdqs Harmelen W G Kübvbbs Huaiersuioude JGaarkeuken Noorden D W Bom Oudewater J Libïxand Waarder BooTHOOitN Woerden Gebr Pïennino Woubrugge A DK Wilde Zegwaard A Hekkes Men gelieve attent te te ziJn dat de Waldwolartikelen van een bruine kleur zgn als i nde bereid uit de vezelen der Dennaalden Aanvraag om DépÓt bq jM J O HAM te Utr echt Snelpersdmk van A Bbinkhait te Gouda BINNENLAND OOUDA 5 Februari 1852 Bij kon besluit van 20 Febr is aan den Burgemeester van Boskoop vergunning verleend voorloopig tot 1 Maart 1884 te Gouda te wonen Oisterei werd door ilen Heer H W Kramers de eerste sleeB gelegd voor de Eerste openbare BurgerEchool voor Meisjes Bg de op 24 Februari san het departement van Waterstaat Handel en Nijverheid gehouden aanbesteding van het onderhouden en doen van eenige hersteiiingeu aau het postkantoor te Oouda raming ƒ 1070 zijn ontvangen de volgende inschrijvingen H Groenendal 993 H J Nederhorst 105 G Luijendijk 985 C P W Dcssing 1050 J de JoKgAzn ƒ 1108 N Konii gs Hzn ƒ 1044 Qistoren namiddag viel het achtjarig loonlje van V G woneuile Achter de Vischmarkt dat op de viscbbaiiken met andere jongens speelde in de Gouwe Een jong nimsoh H M Molgii leerling der H burgerschool tu klasse aar£tldB niet oiimiddellijk van den hoogen wal te water te springen en had h t geluk net kind nsi lang boven water te houden totdat men met een schuitje beiden op dan kant bracht Drze daad van moed Verdient allen lof Iu de Donderdagavond gehouden buitengewone Vergadering der afd Gouda en Omstreken van het Nederlandsch Protestantenbond trad dr J Knappert uit Leiden als spreker op In een zeer schooae rede behandelde hg de vraag wat de toekomM van den Goiledteaat belooft 1 ign tol beantwoordidg waarvan hfj ons een overzicht gaf van de gesdiiedcnis en de ontwikkeling van den godsdienst De voordracht werd met belangstelling gevolgd eo de Spreker ten slotte toegejuicht Woensdag 1 Maart e k heeft eene tooneelvooretelüpg plaata van de DiLZTTANTXM CLUB alhier Opgevoerd wordt Een KoniBgszoon Dramatisch tafereel in 3 bedr bewerkt naar Schiller s Don Carlo en Eene Huishoudsisr blijspel in 1 bedrgf door Ant S Reule De ervaring heeft geleerd dat de heeren die genormde Club vormen io staat tgu door hunne uitvoeringen een aangrnamen avond te verschaffen en mogen onze stadgenooten die contribuëerend lid egn verondersteld warden dit te weten zg die dit niit zijn raden wg aan het i i6x Woensdag te worden of althans de voorstelling tegeo betaliog van entree bg te wonen Gisteren stond voor het Haagaebe Gerechtshof terecht K A oud 40 jaar werkman en herbergier te Gonda beeobuldigd van in den naobt van 9 10 November Jl z fn woning optettelp in brand te hebben gestoken terwgl te voorzien was dat daardoor meoschenlevens in gevkar konden wordeif gebracht Bcsch die in de instructie herhaaldelgk een omstandige bekentenis had afgelegd daarbq opgevende dat hg gehoopt had door de comsuinplie zijn achteruitgang in zikeu te boven te zullen komen kwam thans daarop terug en verklaarde wel in dien nacht zgn woniag lyelke hg tydelgk verlaten had te hebhen bezocht maar dis niet in brand te hebben gestoken Adr geo Bgieveld betreurde het dat beseb zonder daarvoor aaonemelgke reden op te geven op zgp lu de instruotie berouwvol afgelegde bekentenis was teruggekotnen en meende dat beseh daardoor een oagmistigen indruk bg het Hof zou achterlaten Z E 6 A nam et enwel het vroeger eerljjk en vlgtig gedrag van besch in aanmerking en requireerde voor dezen op grond daarvan slechts 6 jaren tuohthuisstraf Mr Saayraans Vader droeg de verdediging voor en ging daarbg nauwkeurig al de verklaringen van de getuigen na en concludeerde ten slotte op grond dat het wettig bewgs z i niet was geleverd tot vrijspraak Doüderdag raiddag ten 3 urt zul het Hof in dew zaak uitspraak do n Dezer dagen werd de beef D BijdeodQlC ten zeerste verrasi toen hg dooi bemoeiing van den heer UoMaiius scriba van het Idassloaal jiestaur van Oo da en predikant Ie Letrdim van oud leden euleden van de classis en van het olassicaal bestonr Ooitdïi een alltrkostbaarst geschetk ontving bestaande ii een in rood marokijn gebtwlen exemplaar van ten Kale s vertaling van HillM i verloren Paraég met platen van O Doré Het exemplaar nut ineenkeurig étui vau fraai notenboomenhont met zwarthout afgezet rn is vergezeld n een mede iu roodmarokijn gebonden souvenir f bevuilende op 15 kwarto bladen in prachtige cal raphie een mees erstuk nn iwunekuust van dM beer A Grevenstuk hofealligraaf te Ams erdam 4 de iusoriptie en denamen der gevi rs Oeaoemde leer B beseft het diep dal hem met dit gesobciik teae groote eer bewezen is Hel vertrouw ii dat If in de classis Gouia mocht genieten was mieul H belooniug genoegvoor wat hij ia 24 jsrei als praetes mocht hebben verricht Daar in te mier is bij ten hoogste gevoelig voor het treffend bcij js van toegenegenheid dat hij nu bij zijn nfire4tn als praeses mochtf ontvangen en ii het hem eeo behoefte om openlg k zijnen iniiigsten dank te belK eu aw allen die I hem in zijne betrekking ais liraeees hoogaohting hebben toegedragen en daarvan in het prachtige souvenir een bewijs hebben willeB j evea dat hem steeds herinneren esl aan de lallooie blijken vau welwillendheid en verlrouiren die h $ als praeset heeftmogen omvangen Zgn wernok en bede is dat hethun welga in buis eu betrekking en God hunnenarbeid in de dienst des EvaiigcliuiBs mti mildea agsB krooiufl Ktrt Omfmi In de II Dinsdagavond gebondea vergadering der tekortdekkeiide leden van de Chr Nat school alhier is in de plaats van het afgetreden bestanrslid den heer J G Zeldenrijk benoemd de heer C Brunt De B eUanéer Aan een Correspondeolie uit deze gemeente aan de Jmkemtchi Courant ontlernen wij het volgeddei Ik zal u wel niet behoeven te zeggen ilut hel Gemeentebestuur alles dort at in zijn vermogen is om de epidemie te bezweren Aan koatelooze inenting geen gebrek Eu toen de humane koepolcstof ontbrak heeft men zich in verbinding gesteld met het park vaeoinogène te s Hage en reeds tottwee malen toe heeft men van daar en kalf gekregen met keerlijke pokken Zoo ook heeft het bestuur een barak zieh aanieschaft aarlu 18 lijders kunnen worden verpleegd Waartoe intusseheu die barak dient als men nagaat dat Gonda een reosaohtig St Catfaarioi gasthuis heeft dat geregeld meer suppoosten heeft dan verpleegden is ons niet recht duidelijk of het plan moest bestaan om van dat gasthuis zich te ontdoen eo in de plaats zich aan te schaffen een logeabel burgerhnis Zoo dat het ge al are zouden de kosten die uitgewonoeo werden niet gering zgn Ingevolge koninklijk besloit zijo de standplaatsen vao de depots der corpsen van het leger op voet van oorlog aangewezen als volgt reg grenadiers en jagers s Hage Ie reg infanterie Amsterdam 2e en Se reg inf s Oraveuhage 4e reg inf Leiden 5e reg inf Woerden 6e reg inf Delft 7e reg iuf Amsterdam 8e reg inf Gonda Ie eu 2e reg huzaren Haarlem 3e reg huz Leiden Ie reg veld artillerie Utrecht 2e en 3e reg veldartill s Gravenhage corps rgdende artillerie Amsterdam Ie reg vesting artillerie Utrecht 2e reg vest artill Amsterdam 3e reg vest artill Gorinchem 4e reg vest artill Amsterdam corps pontonniers Dordrecht corps genietroepen Utrecht Tot uitoefening van den kleinhandel in sterken drank is te Waddinxreen aan 31 pers vergunning verleend Tot leeraar in bet Fransch en Hoogduitsch aan de hoogere burgerschool met driejarigen cursus te Bolterdam is benoemd de beer P van Duinen leéraar aan de H B en Burgeravondsohool te Harlingeo Men tohr ft uit Zevenhuiieu Ten behoeve Van den pqldw Nieuw Lskkerlaud werd Woensdag aldaar ubcMeed het plaatsen van een stoomgemaal en de diarbj behaarende gebapwen Voor Bét leveren der maehine waren minste inschrijvers de heeren Cosijn fc Co te Gouda voor ƒ 11200 en voor htt daar stellen der gebooiven de heer M de Klo te Alblasserdam voor ƒ 14735 De stichting ra het stoomgemaal geschiedt onder het oplicht van den heer J Paul architect te Zevenhuizen De reeks der leesbenrten in de Vereeniging Winterleiingen te Berg AAbacht werd op Donderdag 23 Pebr gesloten door den Heer J H Verkerk van Ammerstol In eene leerrijke en boeiende rede schetste hij i t verkeerde Wereld sooals die tieh nu reeds in vele opzichten verto out Met groot genoegen werd spreker aangehoord zoo ook na de pauze zgne bijdragen en die van mej M de Jong en haar broeder W de Jong van Berkenwoude en van de heeren J T Fauel D Oskam l G Bettiuk eu H Kooriander Meteen toepasselgk woord wetd daarop door den Voorzitter het 18e Vereenigiagajaar gesloten Uit Oudewater schrqfl meu ons dd 23 Febraari Heden avond hadden we een recht genoegelyken ja meer genotvollen avoud Mej Groote uit Velp die voor dezen reeds velerwege optrad gaf op deïeu nutsarond verscheidene voordrachteli ten beste Met Ëen maiiekpartytje eeae novelle door spreekstir zelve vervaardigd opende z j hare voordrachten Daarop volgden na de pauze Het putje van Schimmel Het jurkje van Manuel We benuea met z n achten van N Beets Be rqke Overpeiuting van een boerendeern door Oremer en Het isMgHMt lU a t i de a van I aariliard M Gtoole alhier nog eens te zieo optreden is zeker veler weusch In de Bgkspoatspaarbank is van 11 tot 20 Febr meer ingelegd dan terugbetaald mim ƒ 20 871 Bg het regiment grenadiers eo jagers Js door een aantal onderofficieren korporaals eo manschappen een zangvereeoiging opgericht De regimenis commandant kolonel jhr lerok heeft san deze vereeniging ne fraaie pianino ten geschenke gegeven Blijkens een staat van het verkeer en de opbrengst van de kantoren van den ryks telegraaf gedurende het jaar 1 Üa in dat jaar verzonden 2 458 885 gewone telegrammen waarvan 1 972 158 naa binnenlandsche kantoren ontvangen ign 2 54 128 gewone telegrammen waarvan 1 972 158 van binnenlandsche kantoren De opbrengst bedroeg ƒ 1 046 074 92 waarvan ƒ 585 801 67 j van bet binneniandsch verkeer De Vereeniging tot lievorderiug van Fabriek eo Handwerksnijverheid in Nederland heeft zich lot d D Minister van binnenl zaken gewend niet verzoek om ter verkrgging van een juiste kennis van den omvang der bedrqven van handwerk en ambacht vooral met het oog op de opleiding der leerliogeM iu die vakkeu de volgende volkstellingen zoodanig in te richten dat daarbq ook opgaven van beroep of bestaansmiddel der knapen boven zekeren leefiyd worden gevraagd In een tweede a lres heeft genoemde Vereeniging s Ministers aaudaoht met het oog op de aanstaande herziening der wet op het middelbay onderwgs gevestigd op de opleiding van aanstaande handwerkslieden Dat deu leerling gelegenheid worde gegeven ook na het 12e jaar onderwgs te genieten zonder d rdoor de gelegenheid te derven iets te verdienen en een vak gelijktgdig aan te leeien acht de Vereeniging een eersten eisch door de praotyk bewezen Ëeu tweede eveneens ouomstootelgk bewezen eisch 9 in haar oog dat teekeiionderwgs bij al bet onderwgs van den aanstaanden handwerksman op deu voorgrond moet staan eu alle andere vakken eerst in de tweede plaats ii aanmerking behoeven te komen terwgl overig ii de leerstof zoo weinig mogelijk uitgebreid moet tgn Zg meent voorts dat geen enkele reden meer denkbaar ia waarom de Staat zich zou onttrekken aan het toezicht op de ambaohtsacho