Goudsche Courant, woensdag 1 maart 1882

Woensdag 1 Maart N 2733 1882 GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken 2 50 1 50 1 90 1 00 2 40 1 25 1 75 0 75 1 50 0 80 1 25 0 50 2 50 1 75 0 80 0 50 0 80 l C ZELDENRIJK Drogist Mar kt Gouda Wasscheii KepareerenT Opmaken D HOOGENBOOM MarM GOtDA MAGAZIJN van BEDDBNADEKïWS MATRASSEN LEDEKANTEN WIBg n enz Machinale Stüomziiiveriiig Door deze mjjne behandeling worde alle onreinheden weggenomen onverschiljig of die door besmetting of andere ziekten zijn Veroorzaakt Heden Avond Opening vaii de Winkel van 4 ® ll€i lil Sigaren Tabak Koffie Thee enz Lage Gouwe C i o 4 Onder minzame aanbeveling verblijve bij met de meeste achting UEd Dienaar A DERCKSEN ONTVANGEN eene groote Sorteering f andere gewerkte STOFFEN v oor Costumes Dames en Kinder REGENMANTELS BAHLMAI I C Wegens yertiminering WORDEN DE NIEUW ONTVANGEN Japonstoffen Fr Thibets WITTE ROKKEK BASIJNS DIEMET8 en alle overige WITTE GOEDEREN tegen veel verminderde prgzen opgeraimd V W D SCHEI K Qaiua Larocbe Par s per fl Ilefipéiiias Kraepehen en Uolm Zeist Va Vin Stomachique Sociëteit MS gÉi OEGEN Zaal Künstiuw 70LESMSTELLINO VAN Sirop Seigel Pil Zalf Roode Kruis Powell s Arysbalsem Pastilles Dethan d Ems IJzer Bravais S t Cigarette tegen Asthma pot fl doos Wery s Groot Hondenen Apentheatre fl doos HoUeways pillen en Zalf per doos en pot op ZONDAG 26 FËBRUAai Prüzen Ie Rang 50 Cent 2e Rang 25 Cent Leden Dames en Kinderen 30 Cents 7INSMCIIÏÜE K niHkl k bebréveteerd Recept van Prof BOU CHAUD te Parijs EeBig doeltreffend middel tegen VERZWAKKING en BLOEDARMOEDE scheikundig onderzocht geattesteerd en aanbevolen door geachte geneesheeren zoowel in Frankrijk België als ia Nederland Deze WIJN munt bgzondernit door zgn aangename smaak en wordt door flÖ Medici ook voor gezonde lieden drinoend aanbevolen daar hij door zyn edele qnaliteit vele ongesteldhedeu voorkomt wordt verkocht in de origineele verpakking met reclame en bmiksaaowQzing Flacons 800 Gram ƒ 2 40 400 gram 1 25 Te Gouda bjj J C ZELDENEIJ K Dilettantendub te Gouda Eerste Tooneelvoorstelling in het jaar 1882 te geven door bovengenoemde Vereeniging in de Sociëteit Ons Genoegen cZaal Konstroin te Gouda op WOUNSDAG 1 MAART 1882 EE KOXnüTGSZOOir Dramatisch Tafereel in 3 Bedreven vrjj werkt naar Schillbe s Don Carlo door A J WIGGERMAN met Costumes van den Heer J G DüRIVOü costumier der Schouwburgen te Rotterdam DAARNA EEm HïïisHOïïDsm Blijspel in 1 Bedrjjf door Ant S Riuli Aanvang ten 7V ure De leden der Dilettantenclnb hebben op Vwtoon van hun diploma vrijen toegang met ééne Dame Introductie v u meerdere Dames of Kinderen ƒ 0 50 per persoon Introductie van niet leden 0 75 Het Restaur brengt tevens in herinnering dat de diploma s alleen recht van toegang ge ven voor den persoon op wiens naam zy zjn Plaatsen z n te bespreken op DINSDAG 28 FEBRUARI 1882 van des avonds 7 tot 10 ure en op den dag der voorspelling van des voormiddags 10 tot des namiddags 3 ure Introdnctiekaarten zgn verkrijgbaar aan het bureau gedurende bovenstaande bespreekuren en op den avond der voorstelling Hw BESTUUR Mocht iemand een GEELEN EANAHEVOGEL 11 Woensdag namiddag op de Gonwe GEVONDEN hebben hg wordt vriendelgk verzochtdien tegen BELOONING terug te bezorgen bflden Boekhandelaar J W KNIPSCHEER J alhier Wordt gevraagd een Pakhuisknecht van de P G met Schalen en Gewicht kunnende omgaan en van goede getuigen voorzien Adres onder No 687 aan het Bureau dezer Conrant mÉSr EN B£TAALKANTOOR L Droog leever Fortuijii Rotterdam Sent e d Deposito Opvraagbaar na één mauid 3 g twee drie una 4 70 twaalf 4 7 Van deposito s voor één Maand en langer wordt de rent vooroitbetaald De stortingen kunnen ook plaats hebben door tuBSchenkomst van den heer Mb J FORTÜUN DROOGLEEVER Advocaat te Gooda AANSOTELÖBllÊËTËN De tuspiiitlng vau hel Rode Kruis v n A Bouvior apothelcer te Parijs geneest in weinige dagen zonder ronlge aodere beliandelmg pas ontstane of verouderde vIik lu en witten vloed enz De uitstekende resultaten van dit middel en de duizenden genezingen sedert 25 JarLO zlJn rden besU D waarborg voor Henvolgenauwkcuilgln t voortclirlA DiroT IN ALIdl OOKDB APOTHEKKN Te 8 Hage Snabilié ApothT M elpersdmk van A Brinkman te Gouda BINNENÏ M GOUDA 28 Februari 1882 Hel Nieuwa en Advertentieblad de NUuKt Goutoenaari foitgave H C Edauir jr bevat in sgn nr van Zondag jl een bericht dal de besturen der Zoodagacholeu alhier vau hel Gemeentebestuur een aan chrijving zouden hebben ontvangen betr hel al of niel gevaooinecrd zijn der schoolgaande kindereu rael het doel de nfct gevnccmeerden te werfn DU bericht is ouwaar Zoodanige aausohriJving is van het Gtmeenteoestuor nitt uitgegaan Naari men verneemt lullen de eind examen der HoogeJe Burgeraoholen in de Provincie Zuid Holland dit jaaT iu deze gemeente worden afgenomen Vrijdag 24 Febr 11 zijn op het Raadhuis ingeenl 160 personen Zondag 26 Febr II 214 persouen Tengevolge van het epidemisch heenchen der pokken alhier zijn de militaire autoriteiten aangeschreven tot nader order geene verlofgaiigers heraaarls te zenden of van hier Ie doen terugiceeren Door schout en heemraden van deu polder NienwLekkerlaiid is ter polderraadkamer aldaar aanbesteed a het slichten der gebouwen voor een stoomgemaal b de levering en plaatsing eener machine met ketel centrifugaalpomp enz Van a was laatste inschrijverde heer M de Kloe te Alblasserdun voor 14 725 voor b de firma Cos n Cie te Gooda voor 11 200 In den nanacht van Zondag op Maandag brak plotseling een hevige b rnud uit in de behuizing bekend onder den niam van Htt Fiueker t gelegen aan den dgk tusschrn Moordrecht en deze gemeente De beWDuers ontkwamen nog aan de vlammen vau ééa der gezinnen dat 10 kinderen telt was de vrouw v66r eenige dagen bevallen Het grootste gedeelte van deu inboedel is roet het pand verbrand De brandweer uit Moordrecht met den burgemeester aan bef hoofd bevond zich spoedig op de plaats des onheils dooh vermocht hoe ijverig ook werkzaam weinig Ie redden Bi Kon besluit vau 21 Februari jl is de lichting det nationale militie voor 1882 bepaald op Il 000 man waarvan 600 voor de dienst ter zee bestemd zqn Het aandeel der provincie Zuid Holland bedraagt 2087 man De Tweede Kamer heeft gisteren hare erkzaamheden hervat Ingekomen ia eene onteigeningswet voor den spoorweg Botterdam Maassluis en een ontwerp tol wijziging van het personeel der rechtbank te Haarlem De minister v d builenlandsobe zaken verklaarde dat bel bcstaaitde handelstraotaat met Frankrijk verlengd is tot 16 Mei Interpellatien zijn aangekondigd van den heer Sohimmelpenninck van der Oge over de kunstwerken in verband met de vaste brag over den IJsel van den heer Vermejulen pver de uitsluiting vaik Limbu en NoordBrabaut rail de voordeelen van de postpakkeldienst van den heer Gralama over het Zwolnshe Diep Het aantïl jongens bij de Kweekschool voor zee vaart te Leiden dat op l Januari jl 186 bedroeg heeft thans het cgfer van 246 bereikt Wel een bewgs dat de zft Aog eene groote aantrekkingakraoht op onze Hollandsohe jongens uitoefent De commissie voor de samenstelling van verduurzaamde levensmiddelen voor het Ugit ia samengesteld als volgt luit kol intendant Doorman kapt V d gen staf Snijders kapt intendant Van Gendt offio van gezondh kl dr Van der Stok apoth 1 kl Bur ersdgk i luit der infanterie Winckel Van den Gouverneur Generaal van Nederlandsoh InUié is bg het Departement van Kolohien het telegraphisoh bericht ontvangen dat Zgncr Majesleils stoonjsobij jet hetwelk na den vergeefsohen kruistocht van het particuliere stoomschip Oouverneur j i i f W BP ll I iI I III Qmeraal Mn Latuberge van 17 November tot 23 December door de Indische Begeenng op 24 of 25 December werd uitgezonden ter opsporing van de vermiste schipbreukelingen van het verongeakte stoomschip Koning i r Nederbmdtn den 25n dezer te Batavia is teruggekeerd vaa zgn tocht naar de Nicobaren de Malediven en de Chagos eilanden zooder iets gevonden te hebben St Ct Naar het Vaderland maeemi is H K H Prinses Marianne op haar buitenverblijf bg Wiesbaden ernstig ongesteld De 71 jarige Prinses moet aan een hartkwaal Igdeuile gn Volgens dr JVerkmanibode heeft de Vereeniging Algemeen Stemrecht te RotterdBm besloten pogingen aan te wenden tot het stichten van een Nationalen Bond Ër zon voorts ook sprake zgn van het bijeenroepen van een congres T De Oostenrijksche civiel ingeoiear Amadeo Gentille heeft te Leipzig in het physiseh diemisch laboratorinm van de Hoogeschool voor een uitgelezen geleerd gezelschap een uitvinding veriilaard waaraan hg een groot deel van zgu leven heeft gewijd en die bestemd is grooten opgang te majcen U t geldt niets minder dan een werktuig waarmede het gesproken woord automatisch wordt te boek gesteld Prof Ludwig verklaarde aan het slot der voordracht dat het groote probleem d volmakiag is van de phonograaf door de omzetting der bewegingen van de menschrlijke spraakorganen in zichtbare tekenen Het nieuwe instrument heet Glassograaf en bestaat in een soort van masker dat de bewegingen van lippen tong en neus overbrengt op een stift hetwelk zich over een door een uurwerk of met dcf biUMl voortgetrokken strook papier beweegt en de iéeken nemchrijft waaruit volgens een bepaald en gemakkel stelsel op zeer eenvoudige wijze zelfs terstond de gesproken redevoering kan warden afgelezen De Duitsche en Italiaansche talen leeneu zich voor de Werking van den irvccrdschrgver hel best Gentille begeeft zich dezer dagen naar Bcrign en Weenen met zgn uitvinding en zal zgn machine spoedig in den handel brengen Uit het verslag der Vereeniging tot het verleenen van hnip aan minvermogende oogigdera voor ZuidHolland uitgebracht in de Zaterdagmiddag te Botterdam gehnndeu jaarlijksche vergadering big kt dat van 1361 toi 1881 in de inrichting werden verpleegd 37 174 patiënten waarvan 23 712 uit Rotterdam en 13 461 inwoners van andere gemeenten 245 051 odviezen outvingcn deze lyders kosteloos 9 167 brillen en 66j kunstoogen werden verstrekt gedeeltelgk tegen matigen prgs en gedeeltelgk om niet Het ogfer der patiënten steeg in 1881 tot 2892 of 234 ineer dan het voiig jaar Bij deze vermeerdering van hulpbehoevenden daalde echter het cijfer der contribatién met ƒ 99 60 dooh legaten en giften vloeiden in ruimer mate toe dan het vorige jaar Drie legaten werden ontvangen als een van ƒ 200D een van ƒ 600 en een van ƒ 3000 eu aan giften tezamen ƒ 1120 29 De gemeentebesturen van Kralingen Lekkerkerk en Sliedrecht hebbeu voor 1883 nieuwe snbsidien toegezegd waardoor dit cijfer met ƒ 100 stggt Uit bet verslag vau den geneesheer directeur dr J H de Haas blijkt o a nog dat op de kliniek 163 groote kunstbewerkingen voorkwamen In 1881 werden 115 Igders in de inrichting opgenomen en vertoefden daar 4 461 dagen De rekening bedraagt ip optvang en uitgaaf ƒ 28 629 92 g sluitende met ten batig slot vanƒ471 76 De Du11ert ttichtingf te Arnhem is thans tot stand gekomen door bet passeeren van de acte n oprichting Mr C P Henny president van net Gerechtshof beeft als executeur testamentair de statuten der stichting volgens den laatsten wil van den erflater opgemaakt en thans naar wg vernemen tot curatoren benoemd de h ren mr E H Katsteo H H Regers mr J W Guerin na ollen personen van aanzien te Arnhem Men zegt dat meer dan 750 aanvragen oro in het genot van een prenve die miostbus ƒ 260 s jaars bedraagt te werden gesteld zijn ingekomen H Ct In t N r d D wordt de vraag behandeld Wat de regeering kan doen ter bevordering van een duurzame vestiging van Europeanen in ludié De sohr zegt dat landsdienaren en particulieren meestal om herstel van ziekte of wel na langdurig v rblgf naar Europa terugkeeren maar daar met vinden wat zij zochten Uil vrjjen wil big ven toch slechts zeer weinig Europeesche familieu in Indie Men is gehecht aan t moederland heeft er zgne belrekkingen zijne herinneringen Evenwel blgft men wel in Amerika als men er heengegaan is De zaak is dat Europeanen zich in Indié te veel als reizigers beschouwen Er is trouwens te veel afwisseling van personeel op schier alle plaatsen in Indie zoodot men er zich moeielgk een kring vormt men gevoelt zich geïsoleerd Tegen dat gevoel van isolemfnt moet men waken de regeering moet trachten het op te heffen Het plateau Pengalengan in de Preauger is het punt dat als vrij stoatsdomeiu als voorbeschikt ligt om een stichting van Europeesche gemeenten te vormen die zoodra de spoorweg de vlakte van Bandoeng doorsnijdt zeer bereikbaar worden zifllen Bevordert de r eerlog nu den verkoop van kleine perceelen gronds aan oud militairen en kleine beambten sticht zg een groot gezondheids etablissemrnl waar men goed en billgk zgn kan en waardoor voor menigeen een verlof naar Europa zal worden voorkomen wordt van goevernementswege een flink geneeskundige gepUatsi wordt er een school een kerk gebouwd weldra zullen er hotels en woningen wellicht kost wjiolen verrijzen en zal bet overheerlijk Eoropaeaoh klimaat er gezocht worden en eene nederzetting worden voorbereid die tol verdere uitbreiding zal leiden D reis is thans nog een verhindering maar dit zal binnen enkele jaren veranderd zgu Er zijn elementen te ofer om van hel plateau van Pengalengan eene aangename plaats te maken waar het maatschappelijk leven even aangenaam is als in Britsch ndié te Darzeeling of te Otocamnnd Is Bandoengs vlakte binnen een vgftal jaren door een gzeren band met de Konioginne van het Oosten verbonden dan zal van daar toor den afstand van 6 ii 7 uren weleen goede gemeenschap komen tot het plateau van Pengalengan en zal dit dienstbaar gemaakt kunnen worden voor de Ind Ëuropeesche maatschappij van WestJava terwgl er op Midden en Oost Java en op Sumatra evenzeer hoogvlakkeo zg n voor gelijk doel Uit de gegevens die na reeds van verscheidene g emeenten bekend zgn kan men in eene ruwe berekening reeds opmaken hoeveel kroegen op 1 Mei van dit jaar zullen verdwgnen en welke directe nuttige gevolgen dus de betrekkelijke bepalingen der drankwet zullen hebben Het aantal gelegenheden waar sterken drank in het klein verkocht wordt wordt op 46 000 gerekend van verschillende gemeenten zgn naar wij vernemen de cijfers der drankgelegenheden die op l Mei zullen opgeruimd worden reeds bekend deze bedragen ongeveer gemiddeld 30 s 30 pCt zoodat men dezelfde evenredigheid voor het geheele Rgk aannemende tot een getal van minstens 10 000 gelegenheden komt die van het aantal van 46 000 zullen kunnen worden afgeschreven Op 1 Mei 1834 zal een verdere groote opmiming plaats hebben daar dan de overgangstermijn voor hst voortbestaan van verschillende gelegenheden vervalt Uit hetgeen nu bekend is omtrent de verkoopplaatsen van sterken drank in het klein mag men aannemen dat ook dat cgfer de 10 000 zeer nabij zal komen zoodat op 1 Mei 1884 de drankhttizen met it kleinste helft zullen verminderd zjju Men neme daarbg in aanmerking dat de opruiming vooral die van dit jaar hoofdzakelijk de minste soort van kroegen betreft die het meest tot het verderf door drankmisbraik bgdragen Voorwasr geen gering resultaat Fad Bg vonnis van den rechter in bet eente kanton te Amsterdam werd Zaterdagochtend uitspraak ge