Goudsche Courant, woensdag 1 maart 1882

daan in de uak Tan het openbaar miniaterie tej ea den heer Oaeu Carré den 7 en Februari IL gedagturd gewecat egena otertreding der wet op den kinderarbeid De laak waa deze dat by de afond oontelling Tan 10 Januari II de heer Emanuel Hartiueol bg den heer Carré in dienat ayne beide kinderen oud reapeotiafelyk 10 en 6 jaar mee te paard had doen apringen en Toltigeereu Sn hoewel dit feit ua de waaraofanwingeu der politie niet meer waa voorgekomen had toch het O M gemeend een boete Tan tien gulden tegen den dirtotenr te moeten eisohen omdat genoemde kinderen nog niet den leeftijd Tan 12 jaren badden bereikt Door den gedaagde werd daartegen aangeToerd dat het O M in dete niet ontTaukelqk waa in lyne Tordering want genoemde kindeKn waren niet bg hem gedaagde in dienst hun deelneming aan de Tooratelling diende slechts tot hun eigen oefening en had ook op het houorarinm van deo Tader zeWen niet den minsten invloed Bg gemeld onnis Teieenigde tich de kantonrechter met deae gronden Tan niet ontTankelgkheid met veroordeeling ran den Staat in de kosten De rechtbank te Amsterdam heeft een geweien uitdrager die in goeden doen moet Trrkeeren en tbana te s QraTenhage woonachtig is ter zake van een diefstal Tan een stuk tgde uit een manufactuurwinkel op den Nieuwendgk aldaar tot eene celstraf Tan 18S dagen Teroordeeld Gemelde persoon was weinige dagen geledei in dien winkel bionengeloopen en had met den procuratiehouder een gesprek aangeknoopt over agde die hij opgaf aan andereu voor hem te willen verkoopen tegen eene bepaalde provisie Terwgl de andere naar het achterrertrek ging om igde te zoeken nam hy een ander stuk igde van een rek De procuratiehouder lag echter door eene glaien deur dat beklaagde zulks deed en hel bewuste tuk onder zgn jas verborg Hg snelde op hem toe en liet hem in arrest nemen Beklaagde die volgene ign verdediger mr S Katc minstens een halve ton rgk is gaf op dat hg mismoedig wegens verliepen op de benrs zich had bedronken en zijne vrouw met een zgden japon wilde verrassen Hg had geen geld genoeg by zich maar het stellige plan Ie betalen BQItenlandsch Overzlebt De onverwachte oplossing der Iraclaat quaettie tnssohen Engeland en Frankryk verdient eene meer uitvoerige vermelding De heer Tirard deelde bij het indienen van zgn etsontwerp in de kamer mede dat na tien maanden onderbaudelen men het uitzicht had moeten prijsgeven om roet Engeland tot eene overeenkomst te geraken nu eeu laatste aanbod watrby nog eeuige concessies bij die van het vorige ministerie waren gevoegd door Bngeland van de Hand geiuzen was Wgl echter beide regeeringen ongezind waren om eiken band op dit gebied tusaohen beide lauden te verbreken dacht men dadelgk aan eene verbintenis om elkander op den voet der meest bi unstigde natie te behandelen £ ene daartofi strekkende overeenkomst zou echter niet voor beide landen gelijkstaan Frankryk heeft een nieuw tarief gemaakt en is bezig zich ra t een aantal sïaten te verbinden zoodat men rekenen raag dat de handelspolitiek van de republiek thans voor jaren wordt vastgesteld Het gaat niet aan in zulk een stelsel ieder oogenbiik wyzigingen te maken Doch Engeland zou veel vrger zijn en op deu dag na eene erentueele overeenkomst op deu grondslag der meest b ganstigde natie zou het zgn tarief kannen verhoogen Bg alle vertrouwen op Engeland gaat bet niet aan voor Frankrgk om zioh op die wyze de handen te binden en de Fransche regeering vroeg dus aan Engeland de verbintenis om de rechten op Fransche goederen niet te verhoogen Daarin had wederom de Engelsche regeering geen zin die in alle tarief quaeatiëo de vrye hand wil honden waar zy geen voordeelig Iractaat kan bedingen Andere Toorslagen Tonden erenmin overeenstemming by beide pai4f kn Daarom stelt de Fransche regeering nu Toor dat er geene verbintenis worde gesloten doch door eene eenzijdige elk oogenbiik herroepbare handeling der wetgevende macht in Frankryk de Engilsche goederen te beganaligen met de voorwaarde der meest begunstigde natie Daarmede wordt de onmiddellijke toepassing van het algemeen tarief op Engelsche goederen vermeden terwgl Frankrgk zgn volle vrgheid behoudt voor het geval dat Engeland zgn rechteo op Fransche goederen mocht verhoogan Frankrgk kan nu een oog in het zeil houden en naar omstandigheden handelen Het Jvtnud det DéMt laat zich over deze aangelegenheid aidns uit nWg willen niet in eene benhonwing treden over de Terschillende ooizaken welke geleid hebben tot de mislukking vnn onderhandelingen welke nu bgna twee jareir duren tot oos diep leedwezen hebben zg niet den gewenschten uitslag gehad namelgk he sluiten van een zoo liberaal mogelgk handelsverdrag tiusohen Frankryk en Engeland Maar tooh kunnen wg ons niet weerhouden op te merken dat de grootste reden der mislukking gelegen is in de TerTanging van de reoh ten ai mAxv door specifieke rechten HerhaaldeIgk hebben wg op de moeilgkheden gewezen welke noodwendig nit dezen ongelukkigen maatregel moesten TOortTioeien Men heeii dsariau een nienw dogma gemaakt dat met plechtigheid Terkoudigd is door de Kamers die omdat zg de soavereine macht in handen hebben zich wellicht ook onfeilbaar wauen zoowel in eoonomisohe als staatkundige Traagslukken l Het liet zich dus Toorzien dat de aangeknoopte onderhandelingen met de Toorafgestelde voorwaarde der vervanging van de rechten ad valorem door specifieke rechten zouden mislukken Het was onmogelgk om op dien grondslag tot de onderteekening te geraken van een verdrag dat beide partgen bevredigde Wat stond der Begeering tegenover die n toestand te doen Kon het r werlielgk aan denken om het algemeen tarief op Engeland toe te passen f Onder de meest protectionnislisohe leden vau het Parlement zal men er wellicht j een twintig vinden die zulk een stap in acbterwaartsche richting mogelgk achten De Begeering heeft dus in den bestaanden stand van zaken deu doelmatigsten weg ingeslagen door de indieniug van het voorstel om aan Engeland de behandeling op den voet der meest begunstigde natie te verzekeren hoewel wg bg onze meeniug blg ven dat men meer had kunnen doen De Kamer heeft reeds h et Toorstel van den minister van koophandel aangenomen Er is eenige mutatie gekomen in de buitenlandsche vertegenwoordigers van Frankrgk De heer ChallemelLacour wordt te Londen vervangen door den heer Tissot wien plaats te Konstanlinopel wordt ingenomen door den markies de Noailles thans te Home waar de gezantschapspost voorloSpig onbezet bigft De veelbesproken consul te Tunis Boustan gaat als getant naar Washington en word vervangen door een prefect den heer Gambou De heer Rouslau zal zijne moreel zeer verdachte omgeving wel wat mogen wyzigen eer hy de Fransche republiek in de deftige Amerikaausche kringen gaat vertegen woord igen Het Engelsche HdOgerhuis benoemde Vrydag de enquêtecommissie voor de lersche landwet de op positie vau de Begeering baatte niet de Lords waren natuurlyk te Veel verstoord over den uitval van Gladstone in het Lagerhuis om toe te geven Aan R O wordt uit Landen geseind De Dailg Telegraph meldt alCgerucht dat de heer Gladstone wegens de houding van het Hoogerhuis in de zaak der lersehe landwet besloten heeft om af Ie treden Mocht de vorming kan een nieuw kabinet onder lord Hartington mislukken omdat de afval van den radicalen vleugel te voorzien is dan zou tot eene ontbinding van het Parlement overgegaan worden Uit de verslagen aangaande het inschrgven der nieuwe kiezers iu IlaKë blijkt dat de grootste drukte in Piémont heeft geheerscht terwyl in Lombardge en middenItalië een beperkt getal en in het Zuiden zich bgna niemand aanmeldde De inschrijving geschiedde op schrifielgk verzoek van den kiezer of van regeeringswege zoo hg eene voldoende som aan belasting betaalde om het kiesrecht uit te oefenen Te Bome zal het gêlal kiezers vermoedelgk met 10 138 vermeerderd worden waarvan de meeslen tot de liberalen en democraten behooren Waarschijnlgk sullen de algemeene verkiezingen in October plaats hebbeu Volgens betrouwbare berichten Uit Herzegowina neemt de opstand niet toe maar is het ten gevolge van het slechte weer voor de Oostenryksche troepen onmogelijk meer aanvalhnd op te treden en snel een eind te maken aad den opstand men verwacht echter spoedig beter weer De soldaten die in handen van de muiters vallen worden steeds rréeselyk rerminkt teruggeTonden In den Oostenrykschen Bgksraad hebben de afgevaardigden van Dalmatië zich verkla d tegen de afkondiging van den staat Tan beleg in ZnidDal matië zg beweerden dat men de bevolking moest kalueereu en niet nog meer verbitteren Het Oostenrgksche Huis van Afgevaardigden heeft na langdurig debat bet geheime fonds der begrooting goedgekeurd de liokerzyde stemde tegen ƒ Het Hongaarsohe Volkshnis nam met 232 tegen 80 stemmen het ontwerp betrefiendeeen crepiet voor Bosnië en Herzegowina aan nadat de Minister Tisza het herhaaldelijk verdedigd had In berichten uit Berlgn wordt verzekerd dat hbt ontwerp van het tabaksmonopolie gereed is en eeuige dagen geleden de Bondsregeeringen is toegezonden de memorie van toelichting zou later worden gemaakt ook zou in April te Berlgn en conferentie plaats hebben van Ministers van de verschillende Bondstaten om zoowel dit ontwerp als dat over de arbeidersverzekering te onderzoeken De Effectenljeurs IX Amsterdam 27 Februari 1882 Zeer lusteloos was de afgeloopen week voor alle waarden Vooral in Amerikoansche Sporen waren de dalingen aanzienlgk Zaterdag kwam er eenige reactie toch zgn de verliezen voor vele soorten nog groot Er sohgnen alhier geforceerde opruimingen te hebben plaats gehad die de lusteloosheid nog aanwakkerden Het vrg gewone verschgnsel dat met de daling de kooplust toenam werd is de vorige week niet waar genomen BiNMINLANDSCBE WAAEDEN Slaattfmdte Slechts de integralen waren een fractie hooger de drieët sloten onveranderd de vieren moesten a verliezen en obl Amort Syn lager Premieleeningen Er ia een avaos te vermeldea voor de Amst loten a ƒ 100 van voor Paleisl van 2 pCt Bott loten verloren Vs o Gemeenteer Spoorwegleeningett Het was in deze soorten zeer stil doch voor verscheidene moet een lagere koen geconstateerd worden zooals voor aanil Holl Sp die zelfs S gesl obl Centr die 1V aand Centr die Vit cbl do uitg sch die s Boxtel aand die Vj lager sloten Tramwaylteningeit Ook hier ging weinig om De Gooische sloot 1 pCt lager de Aruh 2 de N en Z Holl 4 K Indmlrieele waarden De omzet was in deze waarden evenmin van beteekenis Tooh zgn hier eenige verbeteriugeu te vermelden Aand Afr Hv sloot 2 do Kanaalmij do Kon Ned Stoamb mq obl do en aand Ned Bk allen 1 pCt en SpOl obl Nederl i hooger Aand Amat Bk gingen do Hv Amst Haveusibd 1V do Javabank 3 do Kol Bk 4 do Handelmg tgd Vk SpCl obl Ned Ind Haodelsbk l taMai Stoomr Nederland 1 pCt achteruit EuBOFEESCHE WAABDEN Stoati onduH Alles lager slechts oude Bussen sloten 4 hooger en enkele soorten loten onveranderd Van de Hongaren verloren de 5pCl goudr 2 do 4pCt l j 87 en papierr I 6pCt goudr g Ital eert Lamaiaou sloten 2V4 nieuwe leeniug s Ker Oostenr papierr was voor Mei Nov Febr Aag l i do zilverr voor Jan Juli f voor Apr Oct l s lasT goudr onr Poolsche schatk billetten 1 Portugeezen n Vs lager Hoewel vele soorten zich Zaterdag eenigszins konden herstellen liepen nog vele Bussen dien dag nog achteruit Het meest verloor de 6e leen Hope en Co en 72 nl l 73 die l j 64 guldens die Ie Ooiterl en 60 die V ie Oosterl die IpCt verloren Spanjaarden circa 1 1 Turken i lager Van de Egyptenaren ging de 4pCt 1 de 6pCt 2Vi achteruit Prenielteningen Ook hier is de achteruitgang nog al belaugrgk Hoog Staatal verloren Zaterdag 4 Bussen gingen 2 4 Madr 2 4 Weenen l Bodeu cred 1V Theissl en Oostenr 60 l j do A4 1 pCt achteruit Slechts Aiitwf 74 es Zwitsersche 1 pCt beter SpooTKegleeningen Slechts voor twee soorten is eenige rgzing Ie vermelden nl voor Fr Oostenr die t u oor ëÜ die 1 pCt avanoeerden Aand en obl Theiss sp IV4 a Vt S r Vicinr Em eveneens aand Warichaa Br l i do Warschau Weenen 2 Van d Bussische verloren het meest de obl Iwangor Dombr die g lager slolen voorts Jelez Orel guldens en aand Morsoh Sysr die 2 A obl Poli Tiflis guldens die 2 8 Z W die 1 Vs l i Kursk Chark Bias Wiasma Gr Mg obl Orel Vit die 1 il l i verloren Induitrieile Kaarden De aand iu de Duitscbe Bgksbk konden zich bevestigen doch die der Oost Hong Bk moesten 1V pCt prgs geven Ahebikaansche waabden Staattfmdun Deobl der Vereen 8t sloten oov Florida s l u Mexicanen l s l ji Braz leening 76 lumb Vs Eonador i Bern s Iu zuela a 74 lager ooni egleeni gen lit hier de roornaamate verliezen Cert Col Eit en Tol Peor 8V4 Cairo St Louis 8 cert Clev M Vern 7 i 8t Louis en S Pr Ie pref 6 Lotiisv fa hv Sink fund 6 i St Louis 2e pref S 8t Paul Minn obl 6 Atl Pao Ie hyp Miss Kans Tex inc buda LouisT en Nashv 2e hyp en Mich Centr 4 8i Bnfif Pitlab S Miss Kans Tex sh S Calif Oreg B Gr Trunk ge t geoons oBl Denv Bio en Pad Elis aj j obl Kans Pao 3Vi Can S SVij Wab a uisv en Na hT Ie hyp 27 Oreg Calif jJÜT sb 2 Pensylv 2V4 Lake Erie en 81 Paul Minn C v A 2 Induetrieele waarden Ook deze waren allen in gedrukte stemming Colorado s 3 i 2V4 cert Louis Git bk 1 Maxjjll s 2V4 4 l j lager Pbolonsatie VIte TSita oogenbiik steeg de rente tot 6 pCt doch overigens waa ig 6Y Toch wordt de geldmarkt iets kdmer De Bng Btnk Teriaagde het disconto 1 de Belg Bk V pCt P 8 Heden werd de stemming vaster doch de omzet bleef gering Amerik Sporen door het staken der geforceerde verkoopen en vraag voor Londen beter Bussen waren ook vaster doch overigens waavoor Ëurop waarden de vernjdering van weinig beteekenis Laatste Berichten IiOndea 27 Februari In een heden middag gehouden byeenkomst van liberale parlementsleden onder voorzitterschap van Gladstone is besloten eenparig zijn voorstel te steunen dat gericht is tegen een enquête naar de werking der landwet door het Hoogerhuis verordend Er werd geen woord gesproken dat als bevestiging kan gelden van t gerucht van een aftreden van Gladstone Londen 27 Februari In t Lagerhuis stelt Gladstone voor alle onderwerpen die op de orde van den dag staan uit te stellen tot na het debat over zyu voorstel tegen een enquête naar de werking der lersche landwet Norihcote bestrijdt Gladstone s voorstel dat met 300 tegen 169 stemmen wordt aangenomen Londen 27 Februari Lagerhuis Gladstone stelt ds reeds bekende motie legen eeu enquête naar de werking der lersche landwet voor en verklaart dat die wet de grondslag is der maatschappelgke orde in Ierland De regeeriug bouwt daarop haar hoop om Ierland te bevredigen en zal zich zelfs geen oogenbiik medeplichtig maken aan een bedrgf waardoor die uitkomst ten sterkste in de waagschaal zal worden gesteld Gibson betwijfelt de noodzakelijkheid dezer motie en der door deo premier op touw gezette discussie die in staat is de verwarring te verergeren Hg stelt de prealabele quaestie voor Berlijn 27 Februari Het by den rolkshuishondkuudigen raad ingediende wetsontwerp op het tabaksmonopolie stelt een monopolie voor dat het gansche labaksbedryf zal omvatten Voor den tabaksbouw zal het met 1 Januari 1883 en voor de fabricage en den handel met 1 Juli 1863 in werking treden AFKONDIGING De BUBGEMEE8TEE en WETH0UDEB8 van Gouda doen Ie welen dat bg Koniukigk besluit wp den Si Jannari 1882 No 4 is goedgekeurd dat ten behoeve der Gemeente Gouda worde geheven eene belasting voor het bezoeken der Openbare Lagere scholen binnen die Gemeente lot eeu bedrag in het raadsbesluit van den 30 December 1881 uitgedrukt in te vorderen overeenkomstig te Verordening van den 12 Juli 1881 zgude de inhoud van beide stukken als Tolgt VEEOEDENING regelende de heffing ran uhoolgeld op de Openbare LagereSckolen te Oouda Art 1 Voor het onderwys is voor ieder kind verschuldigd B Op de Eerste Burgerschool voor jongens en op de Eerste Burgerschool voor meisjes een gulden vgftig cents per maand i Op de Tweede Burgerschool voor jongens vijftig gulden per jaar e Op de Tweede Burgerschool voor meisjes veertig gulden per jaar Art 2 Kinderen van bedeelde inwoners dezer Gemeente en van hen die ofschoon niet bedeeld onvermogend z n schoolgeld te betalen ontvangen om niet onderwys op de Kostelooze Scholen Kinderea van minvermogende inwoners dezer Gemeente ontvangen tegen betaling van een schoolgeld van lien cents per week onderwys op de TttSbofaenschool De beoordeeling in hoeverre de ouders of die hen vervingen on of minvermogend zgn wordt aan Burgemeeater en Wethouder opgedragen Art 3 Kindereu van bedeelde inwoners dezer Gemeente en Tan hen die ofschoon niet bedeeld onvermogend zgn schoolgeld te betalen kunnen na hewgzen te hebben afgelegd dat zg de daartoevereisohle vorderingen hebben gemaakt om nietonderwgs ontvangen de jongens in die klassender Eerste en der Tweede Burgerschool vqor jongens de meisjes in die klassen der Eerste en derTweede Butgersohool voor meisjes waarin een ofmeer vakkeu vermeld onder de letters l p en l an Art 2 der Wet op bet Lager Onderwgs worden onderwezen f Kinderen van minvermogenden kunnen nagelgke bewijzen te hebben afgelegd in de bedoelde klassen der in het eerste lid van dit artikel genoemde Scholen onderwgs ontvangen tegen betaling op de Eerste Burgerschool voor jongens en op de Eerste Burgwiehool voor meisjes van tachtig ceata per maand óp de Tweede Burgerschool voor jongens van vier gulden en op de Tweede Burgerschool voor meisjes van drie gulden per kwartaal De beoordeeling in hoeverre de oudersl of die hen vervangen on of minvermogend zgil wordt aan Burgemeester en Weihouders opgedragen Art 4 Voor leerlingen die elkander jin den tweeden graad van bloedverwaotachap bestaan wordt het schoolgeld verminderd met t wanneer twee en met s K lijl tgdig een cf meer scholen bezoeken Art 6 Het onderwgs op de Avondschoc l wordt kosteloos verstrekt Art 6 De invordering geschiedt ovenenkom stig de Verordening op de invordering inn den 12 Juli 1881 Art 7 Deze regeling der hoolgelden t reedt in werking als volgt Art 3 ongens die van Art 1 sub a Art 2 al 2 enal 2 wat betreft de Eerste Burgerschool rooren de Eerste Burgerschool voor meisjesband met Art 4 op den eersten van deu Imaand die van Art 1 sub i en c en Art 3 al 2 watbetreft de Tweede Burgerschool voor jongens en deTweede Burgerschool voor meisjes in verband metArt 4 op den eersten dag van het kwartakl volgende op de koninklijke goedkeuring I Gedaan te Gouda ter Cfpenbare Baadsvergadering van den 30 December 1881 Van Bebqen Uzemdooim Fooriilter Bbouweb Secretarie VEBORDENING op de inwUerinj van Schoolgelden 1 Art 1 Het aohoolgeld zal door de Ouiers of Voogden van de ter sohool gaande kinderen bg vooruitbetaling worden voldaa aan deo GeneeuleOntvanger of die hem vervangt te weten werk dat voor de Tusschenschool op den eersten dag der week dat voor de Eerste Burgerschool voor jingena op den eersten werkdag der maand dat voor de Tweede Burgerschool voor y in vier driemaanddgkaohe termijuen verschglnende op den eeraten werkdag der maanden Januari April Juli en October dat voor de Berate Burgerschool voor meisjes op den tweeden werkdag der maand dat voor de Treede Burgerschool voor mjiisjes iu vier driemaandelgksohe termgnen verscbgnende op den eersten werkdag der maanden Januari April Juli en Ooiober Art 2 Voor leerlingen die in het midden van de week de maacd of tut vierendeel jaara ter school komen is het voUe schoolgeld verschuldigd terwyl het voor bet tusscheulgds verlaten der whool niet wordt teruggegeven t Ingeval van langduriger ziekte dau van ééne week te bewgzen door overlegging eener verklaring vanden geneesheer wordt bel schoolgeld slechts geheven voor deu Igd gedurende welken de lee tlingde school bezoekt 1 Art 3 Kinderen voor wie het verschuldigde schoolgeld niet is voldaan worden op de school niet toegelaten Gedaan te Gouda ter Openbare Baadsvergadering van den 12 Juli 1881 Van Biboen Ucindoobn Foortilti Bbouweb Secretarie En is hiervan afkondiging geschied waar het behoort den 24 Februari 1882 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOOEN De Secretaris BEOUWER bêshett£luh e zimEN POKITE De BUBGEi EESTEB van Gouda Gezien art 1 der Wet van 4 December 1872 hondehde voorzieningen tegen besniettelgke ziekten SlaaleUad No 134 Overwegende dat de POKKEN in deze Gemeente epidemisch voorkomen Maakt bekend dat gedurende de week van 18 tot 25 Februari 1882 door die ziekte zgn aanjietast 9 personen ep daaraan zgn overleden 3 personen Gouda den 26 Februari 1882 De Burgemeeater voornoemd VAN BEKGEN IJZBNDOOBN Barser lil Ie e Stand GPUDA GEBOREN 24 Febr WilbSImina Johaana ouden C S F Tugoenbarg en A P Leos CorBclia Arie ouden lï M Mai lwgki n6 M de Kroes 26 Miris Adrians oudej s A fiool eo i C tiógeodooru Maartea ouders T JaumaatenP F Visaer 27 Acoba ooden Verkaaik oter ledea enS KonvcDboven 28 Gerril ouden G C4i iU D N Kerver OVERLEDEN 16 Febr C Hsrdgur wed a vaa den Arend 61 j J H Kok 4 j 5 m 26 J Loogmao 41 j W M lao Leeuwen 1 j m 27 H Rietteld 6 m Burgerlijke Stand van onderstaande gemeenten van 18 lot 24 Feb 1882 Moordreoht OBBOBEN Cornelia ouden A van der Starre en N Bakker Cornelia ouden L Vos en B Bngelachor Joban oudera 1 au Tilburg en W tan der Voonn Cornelia ouders M Via en A van Leeuwen OVERLGDDV O Broekbuizeo buinr van W den Outer 21 GEHUWD J an Vliet en J K tan der Klegn Oouderak GEBOBËN Aartje oudeia O Viuer en A Verauel Arie oudera J P Vlaaer en M van der Vliet Jobanna Eliiabetb nuders O Groenendijk en H J Sebeijgrond OVEBLEDEiV H n Vliet 2 lo J Kok 8 w A 1 Sterk 5 m Stolwijk GEMORËN Benjamin oodera J de Jong eo M K de Bruin Koroelia ouders B den Ouden eo i Koolwgk Gijabertje ouders D r d Heuvel en M Stigler Paulina ouders A Deeleii en N vao Dam OVËRLEÜEN A Sloof 8 m ONDEKTROUWI A Oskam eu N I Anker Haastrecbt OEBO lEN Ingje ouden M T Schoonderwoerd en J Sluijs Wsddinxveen GEbOBËN Frans ouders C van der Kransen A Vermeg Maarten ouders M Jnnmaat en A Kooymao Adriams onders P Broer eu A A van Eeuwen OVERLEDEN G Damoijs 54j ADVERTENTIÊN as Door Gods goedheid gedenken onze geliefde Onders PIETER VAN DEB I INDBN EN HELENA CHRISTINA WELLEB hunne 45JARIOE ECHTVËBEENIOINO Gouda 1 Maart 1882 Hanne dankbare Kinderen Behnwden Kleinkinderen ♦ Heden overleed Mevrouw cle WeduweC B VA GENNEP geboren van Sou Uit aller naam H F VAN GENNEP Gouda 23 Febr 1 882 V Heden overleed de Heer JOANNES LOOGMAN JzooN in den onderdom van 41 jaar geliefde Echtgenoot van D J LOOGMAN ZlxeELSB Oouda 26 Fe bmari 1882 Voor de vele bewezen van deelneming ondervonden bg het overlijden van mijn geliefden Echtgenoot brengt de ondergeteekende ook namens de Familie haren oprechten dank Wed J T JASPERS DE Jong Firma A Jasfebs Zoon De zaak zal voorloopig op denzelfden voetworden voortge zet Door vertrek naar Duitschland betuigt de ondergeteekende aan alle Vrienden en Bekenden zgnen harteljjken heilgroet T J yjEVJËUER Het ADHESEOEiS van JAARGANG 1B82 is in alle Boekwinkels alhier verkrijgbaar ƒ 1 25 G B vAN GooK Zonen Een fatsoenlijk BURGERMEISJE zoekt NAAIHUIZEN of NAAIWERK aan Huis Adres J van REED E Vrouwevestesteeg H 141