Goudsche Courant, vrijdag 3 maart 1882

BOTTEBDAMSCHE HTFOTHEEEBAITE voor NEDERLAND De Directie bericht dat de BOTTERDAMSCHE HYPOTHEEKBANK voor NEDERLAND PandbHeven nitge§ft groot 1000 ƒ 500 ƒ 100 en ƒ 50 rentende 4 pet die verkrijgbaar zgn ten kantore van hare Agenten HOFFMAN Co j te Gouda LAFEBER k Co I DE DIRECTIE B MEES B VAN ROSSEM E C W HOIJBR Vrijttag 3 Maart 1882 N 2734 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Bg acte óp den Een en Twintigsten February 1882 voor den te Gouda gevestigden Notaris PIETER MARIE MüNTlJN gepasseerd is tusscben de ondergeteekenden JAN MVLDËR Koopman wonende te Gouda en PETItUS ADRIANV8 BAKKER Steenhouwer wonende te Rotterdam aangegaan eene Vennootschap te Gouda gevestigd ten onderwerp hebbende het drijven van Handel in Bouwmaterialen Steenkolen gehouwen ste n en dergelgken zoomede het bedryi van Steenhouwer en Architect onder de firma van jtfl72 DHR en BA KKER zynde beide Vennooten bevoegd tot handteekening van deze firma doch enkel en uitsluitend voor zaken de firma regtstieeks betreffende doch zullen door geen hunner eenige fondsen mogen wordenter leen of opgenomen of aan anderen ter leen gegeven of eenige borgtogt worden gepasseerd zonder beider toestemming van welke toestemming alleen zal kunnen blijken door beider onderteekening van haunen eigenen naam onder eigenhandige bijvoeging der woorden Voor de firma zullende zonder zoodanige bandteekening vau beiden het verrigte zyn eu bljjven TOor bijzondere rekening van dien vennoot die zoodanige daden gedaan of verbindtenissen aangegaan of met den inhoud der acte strijdige contracten gesloten heeft en zulks voor den tgd van Negen Jaar en Tien Maanden gerekend aanvang te nemen primo Maart 1882 en eindigende 31 December 1891 hebbende elk der Vennooten steeds en teu allen tjjde het recht om tusschentjjds de e Vennootschap te doen eindigen doch niet vroeger dan minstens zes maanden nadat hjj z nen Mede Vennoot daarvan uitdrukkelijk gcbnAeljjk zal hebben verwittigd Gou det 28 Februari 1882 J MULDER P A BAKKER Da QrMJiefgeteekende maakt aan zgne geachte St dgenooten bekend dat hij te beginnen met WOENSDAG 8 MAART weder wekeiyks in het BEURTVMER op Dordrecht zal V lE IS I T gplaats hjj de Vischmarkt GOUWE Uonplaats GOUWE C 6 L V D BERG Stadgenooten Een ezin met Zeven Kinderen op den Langen Tieüoeweg wordt door de thans heerschende ziekte zwaar geteisterd De man een oppassend haisvader is reeds sedert weken zonder eenige verdiensten en mi dezer dagen op nieuw een z ner Kinderen werd aangetast is hem daarop vooreerst wêiiMb uitzicht benomen Er heerscht daar artS Komt hèfj ons hier den nood lenigen een geiin van den ondergang redden U werd wel veel maar nimmer t vergeefs gevraagd Er zullen geen Igsten worden rondgezonden maar de ondergeteekenden die reeds eenige bgdragen ontvingen zullen gaarne elke gift voor hen in ontvangst nemen en daarvan in dit blad verantwooiduig doen Dr A ROMEIJN C BRUNT N DB GRAAF H P N KOEMANS F W J VAN LÜENEN J A TRIJBITS A L SCHMIDT Jr Het ONTVANG EN BËTAALKANTOOR L Droogleever Portuijn bericht dat het de Rente voor deposito s op vasten termijn met een half procent per jaar heeft verhoogd en alzoo gebracht op 3Vj Deposito s voor eene maand 4 o i twee maanden 4V4 o drie 47 If zes h 1 één jaar TE KOOP een BOÜWAKKER gelegen in den Oostpolder onder Moordrecht benevens eene partjj drooge KOEMEST ruige MEST en oude AARDE alles te bevragen by H T HUURMAN te Moordrecht Tulryke ge uigsohriften van eerste Geneeskuudigeu Op versclieiileue Tenloonstclliiijceu met Medailles bekroond Het door 30 Jaar gerenommeerd Anatberin Mondwater on r J ti POHP KK Uof Tandmenter te f eenen Kadiknal genersmiddel voor elke Tandpijn alsook voor iedere ziekte der Mondholte en uu het Tsndvleeseh Beproefde Moudspoeling hfl aanhoudende Keelciekte l groole lesoh a ƒ 1 75 1 flesch a ƒ 1 20 1 kleine flesch a ƒ 0 60 Plaiitaardi Tandpoeder maakt na kort I gebruik de Tanden blinkend wit zonder ze te beschadigen Prüs per doos ƒ 0 80 Aliatheilll Tandzeep in glazen doozen van ƒ 1 20 beproefd Tandzuiveringsmiddel Ue echte aromatische van De J G POPP S Ó I zij maakt de tanden zuiver wit tonder het 3 4 email aan te doen bewaart ze voor ziekelgke 2 aandoeningen en houdt den mond frisch 1 Het stuk kost 40 ets en is toereikende voqr een half jaar TandplombeerlnK praktisch en zekerst middel voor aelfplombeeriog van holle kiezen Prijs per étui ƒ 2 60 Krnidenzeep aangenaam en best middel voor Vlekken Uitslag Zomersproeten en Puisten Hoofd eu Baardschilver en Korsten Huidkrankheded en alle ooreiuheden der boveohnid Prijs per stuk 35 Cents Het geëerde Publiek Wordt verzocht uitdrukkelijk KK HofTandmeester POPP s Geneesmiddel te verlangen en slechts die aan te nemen wdke van mijn Fabrieksmerk zijn voorzien Dép6ts zijn gevestigd te Goada bij L Schenk winkelier op de Hoogstraat A 123 te Botterdam bij F ë van Santen Kolff apoth en A Schippereyn Oo blauwe porceleinwinkel te sHage by J L f Snabflié apoth te Delft bij A J van Bijn te Schiedam bij C Malta Gs te Leiden by E Noordijk te Amsterdam bij P van Windheim Co en H H Uloth Co apotheek te Schoonhoven bg S Wolff en Zoon te Alphen by L Varisieau en Zoon te Utrecht bg G H N van Spanje idem Labry Porton Droogieten Eea oanutwekkande aiekte dia eana talrilk Klaue kwelt De ziekte begint met eene llCbte storing der Maag nuur als zy wordt verzuimd dan dringt zij door bet gebeele lichaam tast de nieren aan de lever het kllerbed en hetgeheele kllerenstelsel terwijl de lijder ondragelijk kwljm tot I de dood hem uit zijn lijdeo verlost De ziekte wordt dikwijls voor andere kwalen aanI gezien maar wanneer men I zichzelf de volgende vragot doet zal men spoedig er over kunuen oordeelen Heb Ik na het eten pijn of moeilijkheid la de ademhallug Heb Ik een gevoel van matheid van lijd tot tijd met slaperigheid 1 Hebben de oogen eon gule kleur Heh Ik smorgiTis rondom du tanden en het t uicl loescli ucn dikke kleverige lijm Kcpaan mlt eon onaan ion iincn S iiaak f Is de long bcil igeu 1 Heb Ik pijn In de zijden of In den rujf T Heb Ik naar de rechlerzljdt en opzetting als of lii lever grooter wordt Bon Ik hanllljvlg Gevoel Ik dra ilei lglield of duizeligheid wannocr Ik eensklaps uit horizontale ligging opsla Zijn tie afscheidingen uit de nieren vulllg en hoog gi kleunl mot een neorslag als men ze heeft laten staan UOofut hot voedsel na hel eten spoedig te gisten gepaard met opg t lazenheld on oprispingen uit de maag Heb Ik dikwijls hartkloppingen Al deze verschljnfelen zullen zich wel niet te gelijk vooi duen maar waunocrdiiito rlge ziekte nadert kwellen zij d jn lijder bo irSffliigs Als het een geval van langdurig gelijken aard Is ko nt er een ü êgo stootende hoest na cenlgon tijd gepaard met opgeven Bij verder verloop ki ijgt de huid een vuil bruinachtige tint terwijl aan lianden en voeten een koude kleverige uitwaseming komt Terwlfl lever en nieren steeds meer beginnen to lijden volgt er rheumallsche pijn en de gewone beliandeling blijkt ten eenemala onvoldoende tegen deze laatste kwellincj Het Is dus van het hoogste belang de ziekte spoodl on op ge chlkte wijze te t ehandelen In haren eersten gr iad wanneer een klein medicament genezing zal teweegbrengen En zelfs wanneer er eene vaste werking Is moet het waro niid lel worden volgehouden tot ieder spoor der ziekte Te Gouda THIM Apoth D PUIJK Tailleur l Korte Tiendeweg Er kan aan bovenstaand adres een KNECHT geplaatst worden bene ns een JONGELINGmet het vak bekend Zeldzaam TE KOOP door gelegendheid Eene peachtiob zeer oJiede eu buk gebouwde Fransche nit de zeer beroemde Fabriek van de HH Schoasen te Parys syst Pleyel uitstekend van toon met deugdeiyke schriftelijke guarontie van 5 jaren PIHO Eene zeer rjjk gebonwde en fijn afgewerkte van nit de zeer bekende fabriek van N Ebabd te Parfls van uitmuntende toon extra rgk gebouwd Stjjl Louis XV meable de Saton geheel geciseleerd zwart palisander Consoles sculpte een meesterstuk van bonworde Guarantie voor 6 jaren bewfls van echtheid en kisten er bfl beide zgu uit Parfls teRosendaal grenzen aangekomen den 19 Februarijl en nu voor de spotpryzen te koop voor ƒ 415 en ƒ 545 Instrumenten voor kenners liefhebbers van groote waarde Te beiDichtigen Botel DE ZALM Groote Markt te Gouda BOOMEi TE koop een veertif al Sóomen liggende op de Göndsche Straatweg tnsschen Reeumjk en Bodegraven Te bevragen bg A KAPTIJN Crabethstraat Gouda Snelpersdruk van A Bbinkma te Gouda BINNENLAND 00UD 2 Maart 1SS2 Vrijdag 3 eo Zondag Maart e k is wederom des middags ten 1 i ure gelegenheid op het Stadhuis tot kostelooze inenting en hermeutiug rechlstreeks VBO het kalf Gisteren is opnieuw een chtenswiiattlig Goddscb burger overleden die gedurende zgu leven 2 $óveel t u nutte der maataohappg deed dat zijne oagedachlenit zeker laug in etre zal blyien In den ouderdom van 64 jaar ovrrlee l nl de heer N van Buarcn oud onderwijzer wiens braaf karakter onbevlekte levenswandel en vele bekwaamheden kam leeds een sienud van lyn stand deden zijn Hjj genoot dan ook de algemeene achting en laat niets dan de aangenaamste herinneringen achter LI Vrijdag wei l ten Rawlhuize dezer gemeente nnbesteed bet leveren planten en onderhoadeo van 127 IJpenboomen en 2 Kaïtaiijeboomen Ingeschreven werd door A Ouwetkerk te Boskoop voor ƒ 673 en B Droog te Boskoop voor ƒ 540 Aan laatstgenoemde is de levering gegund Donderdag 9 Maart e k heeft de zesde aboniie mentavoorstelliiig plaats van de Vereeoiging Het Nedebiandsch Tooneil De Amsterdamsche afderling lal dan opvoeren De Schuld oorspronkelyk looncelspel in vier liedrijien door M B Meodes da Costa en Jan C de Vot Daarin tredtn o a op Mevrouw Kleine Mevr van Sluljlera Mej Sophie van Biinr Mevr de VosValois en d kk Morin riaa C de Vm Tourniaire Ising en van Dommtlen De eerste opvoering van dit stuk had plaats te Amsterdam 18 Februari II en de meeste bladen sprekeu met lof zoowel van bet stak als van de uitvoering Het HttHÜeMlad tohreef o a t Is ons zeer aaugenaAm te kunnen mededeeleu dat D Schuld oorspronkelgk toonecispel in vier beilrgven van M B Mendea da Costa cu Jan C de Vos gisterenavond door Hei Nederlandtch Tooneel voortreffelijk opgevoerd succes heeft gehad Na elk bedrgf werden de verlooners met Itftde toejuichingen vereerd eu ten tooneele geroepen eu de schrijvers deelden in de eer die den verlooners ten drel viel Te recht Wij vereenigen ons ten volle met de onderscheiding aan deie eeiatelJDg van twee jeugdige sohrijrers ten deel gevallen Deze eersteling van Nederlandsche sohrgvcrs munt uit door goede taal en wat veel zeggen wil door tooneelkennis De heereu hebben blglc gegeven van ODgeiochte effecten te kunnen scheppen eea voordeel van gewicht Juist het gebrek aan die kennis beeft menig uit een letterkundig oogpunt zeer verdieDsleiyk tooneelproduct doen vallen of de opvoering er van belet De groole Paul Iiindau b v wiens werken lueestal tot heizelfde genre behooreo als dat an de heereu Mendes d Costa en de Vos nl tbt het burgerlijke tooneelspel heeft door gemis aan kennis van de vereisohten die eea stuk olgens vaste regels behoeft om een gezand tooneel geen wseffect te maken aan veli zgner stukken een duurzaam leren onthouden De Fransohen daarentegen zijn er meesters in en de grootste prullen uit een letterkundig oogpunt orden daardoor goede tonneelstukken Welnu de heereu Mendes da Costa en de Vos bebben blijk gegeven vau evenveel letterkundige ontwikkeling als begaafdheid om de voorstellyig aantrekkelglr te maken en hoeveel er ook moge zijn ongemerkt hoe noodzakelijk bij voortgezet sohrgven verbeleringvnoge zgn zij mogen met dezen hunnen eersten arbeid geluk worden gewenscht Van hen is wol te wachten en t lou ons niet ver onderen wanneer De Schuld reeds een reeks druk bezochte voorstellingen beleeft vjtrol omdat t door allen zonder uitzondering mevr Kleine bovenaan voortreffelijk wordt gespeeld De rni Cl bevatte o a Ket volgende De vermelding van het thema is dan ook verre van voldoende om een toooeelstuk naar waarde te beoordeeleu men kan er alleen het genre nit opmakeu en de strekking tx van leeren kennen Aan die strekking brengen wij allereerst hulde Qeen verleiding geen one kte kinderen geen hnwelijksoutrouw heeft den heeéui Mendea da Costa en Jan C de Vos de stof gwoden Het stok is in hooge mate z deljjk en z hebbeu door het door hen gekozen onderwerp uit te werken Wtderom het bewijs geleverd dat men tn boeiend looneelstuk kan schrijven zonder tot ziuoelqke bartstochteu de toevlucht te nemen Daarbg ié hun onderwerp nieuw eene verdienste die evenmin nu het oog mag worden verloren AU hel onderwerp zelf zeileiyk is mag men verwLchteo dat ook de tafereelen dit karakter dragen eu ook in dit opzicht kunnen wij de auteurs slechts prgzen iiaivere toestanden edele karakters woorden die an reine gemoedsaandoeningen getuigen kenmerken alle tooneeten en bij herhaling wordt de toehoorder getroffen niet slechla door de waarheid der gedachte maar ook door den schoonen vorm dien de scfariirert er aan gegeven hebben Niet alleen gezonde taal en goed Hollaudsoh vrij van alle tooncelgemaaktheid hoorde men maar ook woolüen die van een hooger levensopvatting getuigen en tot natleiiken leiden Maar zij werden door de toestanden aangegeven f n der personen moraliseert en Haar van Castricum nn en dan eene les van levenswijsheid geeft daar doet hg het zooals zg in het dagelijksch leven irordt verkondigd Van preeken is geen sprake Vervolgens brengt de dmt Cl bijzonderen lof aan mevr Kleine inej van Biene en de hh Morin eu de Vos eu na eenige oaamerkiDgeu te hebben gemaakt op de intrige z i da blad Uur deze niwlergcaekikM MMaerkiugeu doen weinig af op de waarde Van de ScMd die wij als eene aanwinst voor het UNederUudsok Tooneel beschouwen Sen acteur van Weel tolfnt die tevens bewgst dat hij eene groole gaaf bezit voor dramaturgie en daarbij een nieuw onderwerp kiest ên een hoogst ztdelgk stuk schrijft dat zód bogeit als dit verdient algemeene erkenning Moge bet sucees dat hg iu Arnhem gisterenavond behaalde hem en zijn medewerker aaniporeu bet niet bij dezen eersteling te laten en hun ook elders de sympathie voor hun arbeid ten deel vallen die zij io zoo ruime mate verdienen De heer A C Lofftlt maakt in lijn critiek in het Vaderland wri nogal aanmerkingen op het stuk dodi zegt eveneens dat het uitmunt ia goede eenvoudige zuivere taal en natuurlijken vloeiende dialoog De hoofdrollen zegt de heer Loffelt verder werden met zeldzame toewijding en kunjt ervuld Zelden lagen wij eene première van een Nederlandsoh stuk 100 votntaakt voor het voetlicht gebracht Ërn en ander ui onie stadgenooten de voorstelling van Donderdag e k mei vreugde daen begroeten en er is alle reden te veronderstellen dat deze voorstelling een hoogst genotvolle zal zgn De gepensioneerde Initenant generaal v an het derinndschindisoh leger K sir ïrTfi eirbij odrei aan de Tweede Kamer der StalenGeneiverzocht én enqnête te willen instellwinaarde he ndirect of indirect ten laste gelegde wreedheden Dttfilad Het plan voor den zomerdiensl op de spoorwegen dat ter internationale conferentie van U Januari jl te Brussel voorloopig is vastgesteld is wat de aansluitingen betreft door al de betrokken maatschappijen en besturen goedgekeurd Wat den aanvanf van den dienst aangaat houden de Noordduitsc spoorwegen vast aan detf datum vau 16 Mei in Oostenrijksche en Zwitsersche daarentegen beginnen eerst op 1 Juni j door de overige o a de Sfederlandsohe is nog gern besluit daarover bekend gemaakt Dinsdagmorgen werd door de arrondissementsrechtbank te Botterdam uitspraak gedaan in uike het proces betreffende het spoorwegongeluk aan den Beugcidijkiohen weg ildaar De reohtbank heeft de schuld van de WHf ondentationsohef niet be weren geacht en dezen dns van alle verdere vervolging vrijgesproken de voorman Broekhuyzen werd overeenkomstig den eiseh veroordeeld tot 3 maanden gevangenisstraf in eenzame opsluiting Ie onderiraan benevens in de kosten De gisterenavond door de Dileitanten Clüb gegeven tooneelvoorstelliug verdient met lof te worden vermeld i Het dramaliscb tafereel Jto o bewerkt iv naar Schiller s Don Carlos werd zeer verdienstelijk ten tooneele gebracht De titelrol werd op hooRit beschaafde wijze weergegeven eu de meest treffemle passage gevcelvol vertolkt Werd don Carlos uiuiekend gespeeld hü werd teer goed ter zijde geslaan door hem die den Markies de Posa speelde lerwgl ook Aj rol van Philies tot hanr recht kwam Trouwens de meeste rollen de kardinaal Groot Inquisiteur Hertog Alva eni werden zoo vertolkt dat het geheel met naliet den gewenschten indruk te maken op de toeschouwers die niet alleen na elk bedrgf maar zelfs eenige keeren onder het spelen de schoone voordrachten het nette spel luide toejuichten De rol van Domingo was in handen van een dilettant die mcenen wg niet lol de werkende leden van het gezelschap behoort en speciaal voor deze uitvoering bereidwillig zijn medewerking verleende De meesterlijke wijze waarop hjj zich kweet van zijn taak geeft hem alW aanspraak op den dank der vereeniging De costumes lieten niets te wenseheu over en van het decoratief was een werk gemaakt als bg dilet lontfiivereenigingen en ook andere geielscboppea hitr zelden het geval is Zoowel de tooneelsiÉpIcing in het 1ste als in de beide andere bedrijven was zeer goed Het nastukje Eene Huukmdtter verschafte veel genoeijen De heereu die de beide stndeuteu voorstelden hebben alle eer van hun geestig spel terwijl ook de gepeuioseerde zee offioier op aardige wijie werd wtérgegeveii en diens neef Karel het zijne bübrscht tot een goed geheel Opnieuw beeft de Dileïtanten Clcb getoond een hoogst aangcnamcn avond Ie kannen verschaffen De heeren werkende leden volharden blijkbaar bij hun oorspronkelgk streven om niet hun kracht te toeken in dwaas effeol bejag maar lieh toe te leggen op de eenvoudige beschaafde vertolking van een of ander stuk Op den langen duur lal de vereeniging zich daar ook het beat by bevinden Dinsdag 7 Moarl e k heeft eene hoitengewone vergadering plaats van de Liedertafel Apollo Afdeeling Uiterlijke Welsprekendheid in bet lokaal boven De Harmonie op de Markt alhier Het Programma luidt als volgt Ie Afdeeling Genadebrood Joh Vana Belangrijke briefwisseling tus scben twee dames Duo voor Clarinet Gen toertje naar Sobeveningen D J v lAedevoort en terug Eenvoud Slesiah Kfioken J V Oosterwgk Bruin 2e Afdeeling Slavin DI ÏB Herzenswuiische Solo met Brummstimmen Theseus en Ariadne Ook te Berkenwoude hebben de pokken zich vertoond Één persoon is er door aangetast Uit Stolwijc meldt men aan de N R Ct Kon uit vele andere gemeenten bericht worden if tengevolge van de drankwet de lotelicgen zich A weinig of geen wanordelijkheden hadden schuldige maakt van die uit Slalwijk en Goudernk kan dit niet gezegd worden Twintig lotelingen uit eerstgenoemd gemeente trokken s morgens vroegtijdig naar Gouda en ontmoetten daar 21 confraters uit Gouderak Bg het stadhuis te Gouda hadden reeds uitdagingen plaats niaar wijselgk hadden zjj Is plaats waar de i strijd beslist zou worden den Gouweg nilgekoien den weg die van Gouda naar Stolwjjk voert wijselijk want ze begrepen dat zij weinig kans badden é daar politie e ontmoeten De atrg d werd gevoerd D