Goudsche Courant, vrijdag 3 maart 1882

en de Stal ken kandkaafden kan ouden naam Zq kaddea eehter bniteo den waard gerekend er was ditmaal wèl politie en lommigen moeaten dan ook hun naam opgeten Dit muisje zal dus waarachynlgk nog een staarlje hcbbe Dat de disnk hier weder ecu hoofdrol speelde spredt Tan lekf Dat het 28 Febraari de laatste dag Tan d jacht op waterwild was kon men ook opde terecbtiitting Tan de Arr Beohtbank te Rotterdam ran Dinsdagmorgen bemerken twee taken toch diefstallen ran eenden te Nieuwerkerk a d IJsel en Vlaardingerambaoht gepleegd weiden behandeld De eerste taak welke behandeld werd was die Tan Nieuwerkerk a d IJsel In deie gemeente heeft men eel houders van eenden Toornamelgk afgeriobt Toor de jacht men heeft daar en in den omtrek ook liefhebbers in de eenden Tan anderen eu onder deieu behoort ukere A t R arbeider te Keeuwgk welke thans terechtstond als loude h j teu nadeele Tan K Heykoop 3 eenden en een waard hebben ontTreeuil De getuige Heykoop heeft tvjn eenden terstond herkend toen hg hen in het bok Tan den bekl tag litten en er ontstond een kleine woordenwisseling tnsschen hem en den bekl orer de berkenningsteekeueu splitten aan de pooten eni De bekl houdt rol dat het tgu eenden lijn hg heeft te te Utrecht op de markt met nog 4 anderen gekocht wanneer weet hg niet want hg houdt er geen almanak op na 7 gelnigen worden in dete taak gehoord De brigadier der rgkaveldwacht te Oouda welke de eenden bg deu bekl in beslag heeft genomen en een woordelijke Terklaring moet afleggen kan omtrent de identiteit Tan de eenden geen Toldoeude terklaring afleggen hg heeft het wel op een papierlje in ign tak staan maar het precies mededeelen kau bij niet 8 getuigen Terklaarden de eenden te hebben herkend als toebehoorende aan Heykoop Het Openb Ministerie reqnireerde 3 maanden ger cell lu boTCDst laak oTer 8 dagen uitspraak De personen die bg den brand Tan het Ringtheater kun plioht venuimd hebbeu ontringen deter dagen ds akte Tan beschuldiging Dit stuk beslaat meer dan honderd bladigdeu eu men kan zich ran deu omrang ran het geding een denkbeeld maken als men we i dat 3i6 getuigen gedagrasrd tgu De hbofdbesehuldigde is de geweten burgemeester dr ron Newald en met hem worden rerrolgd directeur Jauner de machinist Jotef Nilsohe de spuitgtst Brvithofer de inspecteur ran het bouwweteu Oebringer oe commissaris ran politie Landsteiner de iOjgenieuT der stedelgke openbare werken Adolf Wilhelm eu de officier ran de brauiTweer LsonaTd Herr De hoogste strai die de beklaagden kan nen beloopen is drie jaar gerangenisslraf Jauner is daarenboren nog wegeua het vergortakeu ran brand ten gerolge ran niet ten uitroer gelegde roortorgsmaatregeleu aangeklaagd Het prooes begint den 2en Mei De heeren P O Booms J T T C Tan Dam ran Isselt W C Hojel P F Uubrechl A Kool Led Mulder ea D J Steyn Parré allen te s Grarenhage hebbeu tioh met eeu eerbiedig adres tot Z M den koning gewend met bet renoek dat het Z M uiogc behagen het militaire onderwgs Uit opleiding tot officier in ign n rollen pmrang by de wet te regelen Dit adres met eêne daarby geroegde uitgewerkte memorie ran toelichting is bij 6ebr Beliofaute te s Qrarenhage in brochure rorm in het licht rersehenen Ter roldoeoing aan de spoorwegwet ran 1876 bepalende dat rOor rekening ran den staat wordt aaUgélegd een spoorweg ran Rotterdam of Schiedam langs Viaardingen en Maassluis naar den Hoek ran Holland is een ontwerp ingediend tot onteigening ten behoere Tan dien spoorweg Hel ontwerp ran wet betreft het gedeelte ran Rotterdam tot Maassluis De richting roor de rerlenging tot den Hoek ran Holland is afbank gk vau de nog niet rasigestelde normaal oererlgn ran de Nieuwe Maas en kon dus no niet juist worden bepaald De Ign rangt aan in het gemrensohappelgk station te Rotterdam loopt renter langs en erenwgdig ten tuiden ran den HoUandachen gieren spoorweg tot nabg eu ten noorden ra Schiedam ran daar met tnidelgke ombuiging langs en ten tuiden ran Viaardingen en rerder in nagenoeg rechte richting tot en teu oosten ran de haren te Maassluis Het bestaande station te Schiedam wordt roor gemceuschsppelgke dienst ten nenmale onbruikbaar te klein geacht het gebouw is ongeriefelijk roor het publitk eu de ligging onguuitig wegens den afstand uit het middeupont ran de gemeente en de onaaniienlijk daarheen leidende toegaiigen Het station roor de lijn Rotterdam Maassluii is ontworpen bewesten de Sohied mscke Schie waar eca ruim emplacement kan Terkregeu worden eo vaai het station uil Schiedam kan bereikt wotdeu langs de hoofdstraten der gemeente en langs een te maken mimen loegansweg De spoorwegriohting is niet too te nemen dat de baren ran Schiedam wordt aangedaan Acht de gemeente Sdiiedam het noodig hare harens met deu spoorweg te rerbiuden dan kan tg hierroor een rerbindingsspoor aanleggen Orer de rraag of de drankwet toegankelgk is op den rerkoop ran biaciop en Utter onrermengd namelgk in de apotheken bevat het Piarm Wetkilud het adries door de Apothekersrereeniging te s Bosch ingewonnen bg een rechtsgeleerde Dete is ran oordeel dat geen ran beide rechten tot de sterke dranken kan trorden gerekend waarop de wet doelt De wet herat wel geen definitie maar de Minister rerwees naar het spraakgebruik en dit brengt die rloeistoffen niet onder sterken drank erenmiu als eau dt CoUgtie en eaude earmea welke de Minister uitdrukkel k op de vraag der Tweede Kamer buiten de wet heeft gesteld Borendien is het doel der wet geen ander dan om eeu misbruik tegen te gaan dat touwel tedelijk als liohamelgk ons volk in de hoogste mate benadeelt Die benadeeling is veroortaakt door jenever enz niet door het omermengd gebruik van bisschop of bitter Werden andere sterke drauken streng verboden dan ton het rolk leker geen vermengde bisschop of bitter gaan drinken Beiden tijn wel sterke vloeistuffeu maar geen inmk en kunnen daarom niet vallen onder een wet die misbruik van sterken drank weren wil Te Amsterdam bestaat eeue rereeniging van vrouwen nit de werkmansklasse welke tich de bevordering van het weiziju dier klasse ten doel stelt Oe vereeniging heet Onderlinge Samenwerking De dames Jakobs van welke tooala men weet de ééue medicinae doctor is en de andere het radicaal van apotheker bezit steunen die rereeniging eu hebbeo op zich genoroen daar roorleziugeu te houden Huinromo Op de proefrelden der Rgkslandbouwscbool te Wageningeu werden in 1881 proeven genomen met de teelt ran circa 60 soorten aardappelen rau elke soort werd iu een dsarroor aangelegd boek nauwkeurig aanteekeniug gehouden omtrent opbrengst qualiteit ent Als een der beste soorten beter nog dan de Champions wsordt geroemd Richter s Imperator In hel afgeloopen jaar werden weder uit alle oorden van ons landr paters aangevraagd welke gratis rerstrekl tgu onder bepaling dat de rerkregen resultaten zullen worden rermeld Ook deie resultaten m sn u een der gebouwen ran de Rgkslaudbouwtihool voor belangstellenden ter inzage In Ie CorretptMdant waarschuwt Henri de FarviU tegen den last of lifver de gevaren van hei lifstoffen met de plwnem Wie lou gedacht hebbeu dat dit scbgnbaar zoo onscbadelgk gereedschap dat vreedzaam zinnebeeld van huishoudelijke werktasmkeden gevaarlijker j dan eel geladen revolver Wacht er u voor ziiidelgke huismoeders die er uw rpcm iu stelt dat uw meubelen glimmen die het minste vlikje op eeit boek op een raas niet kunt dulden en die eiken ochtend zoonlapper met de flumeau in de weer zgt Weet gij wel wat gg doet P Gg verdrijft het slof jn rau nw meubelen maar om het te rerstrooien zoodat gg uw kinderen en uw bezoekers het inademt en al de kiemen ran besmetting én rergiftiging die met de stofdeeltjes rermengd zgn in uw Inofatpgp dringen Zoo kau orerdreven zindelgkheid ons tot moordenaars maken Als men de kamer waar pas irgsstoft is binnen komt blinkt alles ran reiul eid dat is waar Maar waar is het stof dat op de meubalen lag geblereH t Is niet rerdwenen t is opgejaagd En ieder die maar eenigszins een goed reukorgaan heeft zal n n gen dat er pas gestoft is Hg ruikt het dadeIgk gelukkig nog als bg er niet ran niest De meubelen zgn zindelgk maar de lucht is bezoedeld en zoover ik weet ademt men niet de meubelen in maar de lucht Het stof lag stil op de boekeu op deu schoorsteenmantel op de vensterbanken nu hebt gij het iu bet bereik ran uw longen gebracht uit de fhmer brengt gg het in n zelven in uw keel orer Het stof wstaat niet alleen uit doode deeltjes maar het berat ook een aantal tich roortplantende kiemkorrels eitjes en kiemen reu allerlei aard Sedert de onderzoekingen ran den wgzen Pasteur neemt men gaarne aan dat sommige zeer ernstige ziekten ontstaan nit oneindig kleine kiemen ontioMbaar roor bM oog maar iogdelgk als tg in het organisme dringen i En wel beschouwd welk fu Fenelope werk Een apr nadat gg aan t week gt geweest kunt gg wel wéér ran roren af aan beginnen Het opgejaagde stof ralt zacht wéér op zgn oude plaats neder en al wat gg gedaan hebt heeft niets ge holpen De minste zonnestraal die door de gordgnen schiet rerraadt de ontelbare atoQes die iu de kaïrier dansen en dwarrelen en die men inademt Men moet het stof niet rerplaatten maar het rerwgderen en hst beste middel daartoe bg gebrek aan beter is het af te regen De kiemen kleren aao des stofdoek rooral als die een weinig rochtig is en rerspreiden li niet ia de luoht Men kan niet al hef stof wegnemen maar zoodoende rermindert meu het kwaad iu plaats ran het te rerergdhsn Wie volstrekt tijd willen verspillen door met de plumeau stof af te nemen moesten het dan ten minste niet s morgens maar s avonds doen in rertrekken waar niet geslapen wordt want des nachts valt het stof neder en als men dan op nieuw in het vertrek komt is de luoht minder besmet ffauwoD Generaal Van Swieten die in de vorige aflevering vau het Ti dtekrift m Nederlanduk IniUr een levensschets van generaal De Stuers heeft geleverd publiceert in het thans verschenen noramer een onuitgegeven studie van dien generaal asBgaande deu Atjeb oorlog In den zomer van 1880 bad generaal De Stuers dit stuk op verzoek nt een aautienlgk persoon iu bet buitenland gesekreven In Mei 1881 liet bij het aan generaal Va Swieten zien waarop deze voorstelde het openbaar te maken Daar is echter toen niet van gekomen omdat generaal De Siuers toen zijn naam verwegen wilde zien waarvoor Ibans geen reden meer bestaat Reizigers op den Rgoipoorweg zilleu gisteren opgemerkt hebbeu dat vau alle siationsgebouwes langs die Ign de vlaggen wapperden en wanneer zg tich dan tot den conducteur wendden om inlichting dan hoorden tg dat het eeu feestdag wa voor het Hootd der Nederiandsohe Rijnspoorwegmaatscbsppg Den heer mr H Ameshofl die het voorrecht had bg bet 25jarig bestaau der Maatscbsppg in 1870 het groot aantal ambtenaren die gedurende dit geheele lijdvak bg baar in dienst warm geweest een gelukwenscb toe Ir spreken eu eéi herinnering aan te bieden riel beden zei ven bet geluk te beurt den dag te herdenken op welken hy het vierde eener eeuw geleden als lid der directie aan de Maatscbsppg rerbonden werd Na zgne studiën aan het Athecaeom te Arasterdam ran welke plaats hg geboortig is te hebben rolbracht wtrd hg benoemd tot kantonn oh Ier plaatsrer anger aldaar Spoedig echter zocht en rond hg een ruimer veld voor ignen werkzameu geest eu nadat hg gedurendii eenige jaren als secrel iris der Rgnvaart bêwgzen van zgn tact van orgaviseeren had gejTsveu werd lig den ZSsteu Febr 1857 tot lid dtr directie van den Rguspoorweg benoemd welke betrekking hg den leu Masrt d s v aanvaardde Reeds in September vsn datzelfde jaar werd hjj benoemd tot vice president en ofschoon de functie van president onvervuld was en ook zeer goed kon bijjveu werd hem die betrekking in 1864 als een bigt van erkenning zgner groote verdiensten door de aandeelhouders opgedragen Met raste hand aanvaardde hg het bestuur in een tgd toen de toestand ran den Rgnspoor hopeloos kon genoemd warden en reeds korten tyd na zijn optreden deed iich zgn invloed gevoelenen weldra bereikte hg resultaten die de Maatsohappi tot een der bloeienste ondernemingen in ons law hebben gemaakt Was hij daardoor in de eerste plaats nuttig v die onderneming zelre ook ons vaderland is hSn zeer veel verplicht en ook door Vorst en Begeering werd zulks erkend Hg toch was het en hg was de eerste die de gioote verkeerwegen met Duitschland opzocht hg was de kwartiermaker als het ware die bij al die toen bgna ongenaakbare Dnitsche ipoorwegdirectiën den weg bereidde en een goede ontvangst voor hen die na hem kwamen Slechts zg kunnen waardeeren hoeveel men daarvoor i an hem verplicht ia die het groot talent den onrermoeiden jver de stalen volharding en laten wij het er bgroegen de stoutmoedigheid kennen die noodig waren om deu heer Ameshoff de duizenden moeielijkheden en de tegenwerking te doen overwinnen waarmede hg in die eerste jaren te kampen had Aan de achting eu eerbied die zulk een nuttig ett werkzaam leven fouvermgdelgk afdwingt hebben het personeel de mede direoteuren en de oommiss rissen der Maatschappij gistereu uiting willen geven De drie o lste hoofd ambtenaren de heeren Verloop Cz ingenieur der Maalsoh A M Buis controleur der Maatsob A L d Hamccourt adra der eigendommen vormden zich tot eeue commissie en gaarne was leder ambtenaar bereid naar vermogen eene bgdrage af te zonderen jm den heer Amshoff een stoffelgk huldeblgk op dezen beugelijken dag aan te bieden dat ran het personeel werd den jubilaris gisuren in tegenwoordigheid van een groot aantal ambtenaren met eene barlelgke toespraak van deu president der Commissie deu heer Verloop in een der boveotalen m het station aangeboden benevens een album vermeldende de namen der deelneme De heer Ameshoff was blgkbaar gevoelig voor dW nieuw bewgs van gehechtheid eu sprak tgn weigemeenden dank daarvoor uit In zgne woning teruggekeerd werd hg daar gecomplimenteerd nament zgne mededireoleuren de heeren StaatsFor bfs F C Zillesen e J C s Jacob door laatstgenoemden heer die hem eveneens eeu fraai souvenir aanboden erenals de Nedetlaudsche en Engtlsehe commissarissen Ustieus welke hem daarna de pretideutoommissaris graaf Schimmelpenuinck en eenige andere heeren met hunne felicitatiën naderden Alle cadcaux passen niet alleen bg elkander maar ook bij bet iu 1864 door het personeel aangeboden milieu toodat hel een met het ander een geheel vormt dat genoemd mag worrlen eene waardige herinnering aan een zóó welbesteed leven en aan lóó onverdeelde achting als allen die hem kennen hem toedragen Het geheel is vervaardigd in de fabriek dar heeren Van Kempen en bestaat thans uit een zilreren plateau de table met spiegelglas overdekt in drie afdeelingen verdeeld met zilveren ornamentiek omlgst en rustende op rijk geomeerde zilveren voeten Aan beide zijde prijken op kloeke banderellen toepasseIgka inscriptién Bg dit plateau behooren twee tilveren oandelabres met fraai georncerde lichtkroon van 5 lichten Deze voorwerpen zijn het geschenk van bet personeel Het plateau is bestemd het vroeger aangeboden milieu te dragen Het getclieuk drr coiumissarisspu bestaai uit een paar geheel iu denielfden stgl bewerkte zilveren bloemétagères iu welks top het symbool van het spoorweten twee geomeerde wielen door eeu gevleugelden salamander bewogen over de gitfbe prgkl Terwijl dat vau heeren raede directeureu gevormd wordt door een paar fijn geslepen kristallen fruitcoupes met zilveren guirlandes en op rgk bewerkten tilveren roet Met het oog op de betlnitcn die door den Haagschen gemeenteraad in zgne zitliug van den 21 Februari jl met belrekking tot het gemeente badhuis genomen werden hebben B eu W in overeenstemming met het ingewonnen advies der oommissie van bgstaud in het beheer van het gemeente badhuis voorgesteld de exploitatie dier inriefaling gedurende het jaar 1882 op deuzelfdcu toet voort Ie tellen als in de Istltte vijf jariu heefi plaais gehad en alle daarop betrekking hebbende oontrac eu voor den duur van dat Igdvak te verJeugen Voorts hebben B en W voorgesteld aan de gebouwen SHeen de hooguood ge herslelling Ie verrichten en de veranderingen waarioe bij de bebaudeling der gemeeute begrooiing voor dii jaar wehl besloten aohlerrfege te lalen Op 1 Jwpari 1881 waren in de berrormde kerk 266 racatures van predikant Wegens onsi lgder en rerkregen emeriluat groeide in dat jaar dit gelal aan tot reu ogfer ra 999 lerwgl er 3t il alsen vervuld werden door candidalen Hel aantal vacatures jjjsdroeg daardoor op 1 Jan 11 260 Tot roonittar raft bet hoofd comilé der Nederl Vereeniging tot het verleeneii ran hulp aan tieke en gewonde krggslieden in tgd ran oorlogje benoemd degepens luit generaal C T rauMeiu adjudant des Konings in buitengewone dienst tfe Mariakerke bg Oenl is een rreeselgke misdud gepleegd Op het katholieke kerkhof aldaar hebben de kinderen ran deu doodgraver toen zg Zondag 11 daarop wilden gaan spelen aan bet groote Christusbeeld hangende geroudeu het Igk ran een onbeJtenden manspersoolt net doorgesneden hals Op een afstand van 60 pas werden een groote plas bloed en een bebloed scheermes gevonden toodat elk vermoeden vaj telfsmoord buitengesloten is De justitie was weldra ter plaatse aanwezig en heeft onmiddelgk haar onderzoek begonnen maar roor iedereen is t eeo raadsel hoe de isoardenaar en tgn slachtoifer op het naar alle tgden afgesloten kerkhof hebben kunnen samentreffsa In de berichlsweek geëindigd den 18 Februarijl ss de Blaat der pokzlekle de volgende er stierreu te Weenen 16 Budapest 10 Praag 4 Krakan S Actlerdam 1 laatste week ran Januari Fargsll licaden 18 Lirerpool 1 Petersburg 9 Warschau 40 Msdrid 21 New York 9 Philadelphia 2 Brooklyn 1 Chicag 26 St Louis 2 CiucinuNT 10 San Francisco 2 New Orieans 1 fiio de Janeiro 19 Bombar 27 In Duitschland Essen 2 Frankfurt 0 Haunorer Enpen elk 1 r Uit Orobingen wordt gemeld Naar het sohgnt tal de laodrerhuiiing naar Noord Amerika die verleden j ar reeds sterk is ge weest in dit vooijaar nog in verhoogde mate plaats hebben althans uit sommige gedeelten van deze provincie Chimerkeli fk is hei feit dat op den vetstee grond de klei ten alle tgde de landverhniting hiit sterkst voorkomt Langs de Wadden wordt als rau een gewoon ieU gesproken over Amerikaansche boeldagen die daar dan ook vaak roorkoraeu en van een reis naar de biuneulanden van NoordAmerika spr kt men daar op veel luchtiger manier dan vótfr 26 jaren over een reis naar Amsterdam Te Utrechl tgn proeven genomen met eene vloeistof om looiieeideooratieu oubrandbaar Ie maken De vloeistof daarvoor gebruikt beaniwoordl uitnemend aan het doel Zg besisat it zwavelzure ammonia iu eene verhouding van 6 pCt opgelost in lijmhoudend water De koslen zijn zeer gering want de grondstoffen zgn goedkoop £ eu kilogram zuivere twaveltnre ammonia kos ƒ 60 en gewone scbrgnwerkersigm is ook niet duur Ook de sobouwburgdirectie Ie Arnhem wil eene proef nemen om de deooratiëp onbrandbaar te maken Het adres uit Oroningen waarbij wordt verzocht dat de postkantoreu vour den posipakkeldienst op Zondag tullen gesloten tyn behalve vour spoedeisoheuiK bestellingen vindt algemeen bgral eu oiiderslenning Tegenorer die algemeene meeniiig dat bet wenschelgk is deu arbeiil op Zondag roor de ambtenaren niet te rerzwaren Waar dit niet dringend noodtakelgk is mag men van den Minister van Waterstaat zeker maatiegelen tegemoet zien waarbij de beperkte dienst op Zondag word iugeroerd Het eenig argument voor het openstellen van deu geheelen dienst op Zondag zou kunnen zgn het belang ran het publiek docb nu bet publiek algemeen getoond heefi dat het met het be loel Ie beroep op de behoefte aan Zondagsrust iiislemi zal de Regeering seker aarue ran bare zijde bet nuodige doen o de Zondagsrust voor aen groot deel van hare ambtenaren ie helpen bevorderen Buitenlandscli Ovefziebt Blgkens de laatste berichten uit ons vorig nummer is de urgentie van Gladstone s motie legen de enqnête der lords naar de werking der lersche landwet Maandag met 300 tegen 167 aangenomen Na eene langdurige discussie welke tot etn half uur na middernacht duurde oTer Gladstoue s voorstel om lieh tegen bet onderzoek iiaar de werking der Icrsehe laudwet Ie verzetten faii het debat daarover tot bedeu verdaagd Terwgl de lords eene euquAe willen om te be tijien dat de w t onbillgk is in hare werkiifg tegeiiDier de eigenaars stellen de Ieren eeire enquête voor om bei bewgs te leveren dal de wel in geenen deele voldoet aan de billijke tisehen der pschiers Om aan dezen dubbeleii aaufal te onikomen kau ie regeering met teer weinig feiten voor den dag komen want de toeslaiiil in Ierland is feilegk na de invoering der wet niet nosmeuiwaard verbeterd Slechl wanneer eeu gunstige oogst in dit jaar de werking der wetgeving is komeu steunen zal men vooruitgang kunnen bespeuren De verdediging der laudwet door de regeering zal thans tich op hetzelfde gebied moeten bewegen als verleden jaar toen het ontwerp nog wet moest worden Faitt aejnii die hare voortreffelgkheid bewgzen zgn er nog niet Inmiddels gaat de parlementaire tgd roorbg eu bereikt men zgdelings het duel om het ministeriis iqn populariteit bg de burgerklasse in Engeland te doen rerliezen door bet den tgd niet te gunnen de wetten aan de orde Ie stellen welke het in tgn programma beloofde en kant en klaar roor de discussie in portefeuille heeft Want er is nog slof genoeg roor belemmering ran den parlementairen arbeid Orer de al of niet wettigheid der rerkieting ran Miohael Davilt die in de gevangenis tit in Meath tot pariemetslid is gekoeen kan avonden gepraat worden en als heden bij de verkiezing te Northampton de heer BradUngh wede r eehe meerderheid beeft verkregen kan tgn eisch om tilting te nemen weer de ooriaak tgn dat er een paar avonden verloren gaan Op die wgte is het voor het kabinVt uiterst moeilgk den steun der openbare meeniog te behouden en igue positie aan handen en Toeten geboeid door de alles beheersohende lersche qnaestie beeft reeds aanleiding gegeven lot het ongej ronde gerucht dat de heer Gladstone de Kamer zou ontbinden De uitslag der aanvnlliags verkiezingen in Frankrgk twee leden roor deu Senaat en veertien voor de Kamer der Afgvaardigden strekt volgens de liberale bladen tot een nieuw bewijs dat de gehechtheid aan de republikeinsehe instellingen in het land veld wint Voor deu Senaat is de door het orerlgden ran een monarchalen Senator racsnt geworden zetel ingenomen door een republikein De reertien rerkietingen roor de Kamer der Afge raardigden hebben sleabis in negen distrieten lot een definiticven uitslsg geleid Et moeten vgf her sUmmingen gehouden worden Maar overal behalve in een enkel district Le Msus waar de Bonapartislisohe candidaat gekoten werd behoort de meerderheid aan de republikeinen Men mag dus thani reeds aannemen dat de repnblikeiusche beginselen in dertien van de veertien districten hebben getegevierd De Fransohe Senaat heeft de regeeringsvoordracbt betreffende de regeling der handelsbetrekkingen met Engeland behandeling op den voet der meest begunstigde natie goedgekeurd De republikeinsehe liqkertgde van den Senaat tioh in eene gehouden vergadering voor het beginsel der beperkte grondwetsherziening verklaard De Union Hepuilicaine heeft zich in eene vergadering waar 80 leden teginwoordig waren geconstitueerd als psriementaire groep door bet aannemen van een reglement Zij verdeelt lieh voor bare arbeid in drie afdeelingeo overeenkomende met die van de begroolingscommissie De groep lelt ongeveer 160 leden en is de kern waarop ieder Franscb ministerie iu de eerstvolgende jaren moet steunen De misiscbe Kan er der Afgevaardigden heeft eeue uitvoerige discussie aan de Jodenqnaestie gewgd naar aanleiding eener redevoering van den predikant Stocker bij de beraadslaging over een artikel van het budget dat op het beheer der poir Ulie betrekiling beeft De afschuwelgke baiideliugeD dir Russische auri semielen whgnen den beer SlöekeXnJet tot inkeer gebracht te hebben Naar tgn gevofeten bestaat bei groote gevaar voor Duitschland nog steeds in het overwicht der Israëlieten en moeten de Duitschers wanneer zg meester in bun eigenland willen blgren ten spoedigste de Israélielen uit de Cbristelgke scholen de reehterigke macht ran de balie enz rerwgderen De progressistiscbe atgeraardigden Virchow en Richter kwamen terecht me kracht op tegen dete nieuwe poging om de beweging tegen de Israëlieten weder aan te wakkeren De minisie van binnenlaiidscbe zaken voerde mede hel woord om het bestnor egen het verwgt vau nalatigheid kg het dempen der ongeregeldheden te ve rdedigen Eene oiimiddellgke strenge nssohenkomst der gewapende macht waarop dooMe pn gressisien top zeer wenl aangedrongen was naar tgn geroeleu dikwgls eer nadeelig dan goed lu de regeenugskriugen blijft men nog steeds hopen dat het Pruisische Huis ran afgeraardigden het door laren ea bieden der partgeu ten slotte pver de kerkelijke politieln voorstellen eens tal worden Maar tot heder is hel toch nog niet zoover gekomao en juist daaram is de vergadering der commissie ad boc uitgesteld Men wilde de leden der verschillende fractiën in die commissie niet bg elkander brengen zondet dat er eeu compromis is getroflén Gebeurt dit ter elfder ure niet dan kon ook de verwachting der Regeeriug wel eens op een misrekening uilloopen Bismarcks wetsontwerp lot invoering van het tabaksmonopolie in Duitschland is teer uitvoerig hel beval in 8 afdeelingeii 70 artikelen de eertte afdeeliug regelt de beginselen van het volkomen monopolie de tweede den tabakibouw de derde den handel iu ruwe tabak met het buitenland de vierde de fabricatie en den verkoop van labaksfabricaten Er blijkt uit diit een kilo rooktabak reeds voor 1 mark zal cgn te veikrggeii en dat er sigaren van 3 Pfennig zullen zgn Verder worden het invoeren van tabak door reinigers en de contrSle bg den invoer geregeld eb de straf en overgangsbepalingen voornamelgk wat de schadeloosstelling betreft vastgesteld Uit Washington komt bet bericht dat de Kamer aan haar rechtskundige commissie heeft opgedragen eeu onderzoek in te stellen naar de geruchten welke aan rersobillende staatsdienaars pogingen te laste eggen om den staatkundigen toestand in Peru ten hunne bate te exploiteeren Men zegt selfs dat er stukken uit een der ministeries tijn ontvreemd Bgtoiiderhedeu ontbreken nog maar de gansche interventie van Amerika waarmede een oogenblik is bedreigd sohgnt berust Je hebben op eene speculatie van Grant c T OLÏTIB GEVONDEN en aan het Bureau Tan Politie gedeponeerd eu nog niet tfgehaald Ben Caobel een gouden Ring een zilver Óorbellelje een onderstuk rsn een gouden Oorbel een zwarte Handschoen een onderstuk van een gunden Oorbel roet bruinesteentjes een laag rond Hoedje een Roozenkrans een groene Porlemonnaïe eeu gouden Óorbellelje met bloedkraal een Dames Strik een Rgf een Roozenkrans met medaillon een Cbentiseljc een Corset een bruine Dames Handschoen een Kruilouw en een laag Hoedje