Goudsche Courant, zondag 5 maart 1882

Zondae 5 Murt T ir 273Ö 1882 GOUDSCHE COURANT ISieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken OPWEKKEND ISTERKEND KOORrSVERORMVCNO Bkl BLOEO ARMOEDE BLEEKZUCHT GROOTE ZWAKTE ENZ WaarschuwSing Ieder wordt gewaarschuwd om geene GELDEN of GOEDEREN op mijnen naam af te geven aan F C URBANÜS als zullende daarop geene betaling gedaan worden door S ÜRBANU8 Vebmeu Bij BURGERLIEDEN wordt Kost en Inwoning aangeboden met VRIJE KAMER Adres onder No 688 aan het Bureau dezer Courant Mejuffr Wed A S Kohlbrug g e Vroedvrouw IS VERHUISD nuar de RAAM boven JASPERS Timmerman 8 V il Kraals Blciswijk iH t f Wilhelmus Woerden Gewaarschuivd tegen numnaks l A BRKKTVEI r Ai Delfl ZALF VAN HET ROOOE KRUIS MST TSJSR TOT BASIS stellige genezing In welolgüdaKen vau allesoorlau van vonden prandwondcD kwaads ipiJige zweeren spletea Ttn den tepel huld üu kaukerachilge undioeoiiigMI u Hen waclito zlcti voor namaak DSPOT IN ALUI 00101 APOTiUUII Te h Hage Snabilié Apoth ADVE TE TIE in alle Binnen en Buitenlandüche Couranten worden dadelijk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMA 4 to Oouda DE GEKROONDE VALK onderscheidt zich door aangenamen smaak wordt door tal van geneeal undigen aanbevolen weffena rl h dom aan extract d i voedende beatanddeelen tegenover gering gehrilte aan alcohol is met gewoon HoUandsch Bier vermengd ook voor kindT n een uitnemend versterkende drank Het dagelijks toenemend debiet levert het htttt bewijs voor de uitnemende eigenschappen dezer biersoort A T TJ1 in concurrentie met Engelsche fabriJX XaSU katen tegen veel lageren priJ PRINSESSE en BRUINE BIEREN van onderscheidene qualiteiten BORDEA UX AZIJN KRUIDENAZIJN DRAOONAZIJNen WIJNAZIJN in onderscheidene pryzen VAN VOLLKMÏÜVEX Co Amsterdam E2TEA STOUT goed belegen verkrggbaar bj den Heer H van WIJNGAARDEN Korte Tiendeweg D 93 Oouda Snelpersdruk van A Bbinkuan te Gouda KOEPOKIi E TiXG De BÜKGEUEESTER ran Oouda WÏ5 Brengt ter atgemeene kennis dat aanstaanden Vrijdag den 3 Maart 1833 en Zondag den Sn Maart daaraanvolgende des middags 13 ure op het Stadhais niet alleen voor miuTennogenden maar voor ieder die zich daartoe aanmeldt gelegenheid sal bestaan om zich i eheel kosteloos rechtstreeks van het kalf te doen inenten of hertnenten Gouda den i Maart 1882 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZENDOOBN MARKTBEBIOHT EN Oouda 2 Maart 1882 Granen met iels inerr vraag toi vorige prijzen Zeettwsobe tarwe in de beste soort ƒ 11 60 a ƒ 11 75 beste polderlarwe ƒ 10 a ƒ 10 5U afivgkende weinig gevraagd en naar kwaliteit verhandeld Kogge iets lager aangeboden en kon slechts in de allerpuikste soort nog 8 opbrengen minder 7 a ƒ 7 50 Gerst winter iets vaster ƒ 5 80 a ƒ 6 50 Zomer ƒ 5 40 a ƒ 6 Haveriwnre ƒ 4 75 a ƒ 6 10 ligle ƒ 4 a ƒ 4 40 Uuiv boonen gevraagd 8 10 a ƒ 8 30 Paardeboonen weinig getoond Maïs 6 75 a ƒ 6 90 De veemarkt met gewone aanvoer de handel vlug tooral in 1ste qualileil vetle varkens vao 27 a 29 cent varkens geschikt voor Londen van 21 a 23 et per half kilo magere varkens en biggen alsmede schapen vlug verkocht Kans zonder nanvoej ftoeboler ƒ 1 60 a ƒ 1 70 VVeiboler ƒ 1 40 a 1 50 Burserlijke Stand GEBOREN 37 Febr Ailriaous ouders A Nobel en h Joagetirvl Geertriiidu ouders I Dirks eu M Rijodtrs 1 Maart I eou Aron ouders A I Beek en F Oats Eliubetb Vt ilheliniDH Calharina ouders J van Gtnt en G VeeDing Alida ouders K van der Sleejj t eu VI bcfaolten OVERLEDtN 37 Ftbr G U vao der Laan 8 m A K Boot 6 J 9 ni 28 G M de Bruio 11 in 1 Maart J F den Edel 2 in N au lluuren 64 J GBHlJVtD I Maart P de J n i en Nieowfeld P fitaier en A fln ijk D an der Berg en B Schippera p = ADVERTENTIEN i edeü overleed tot onze diepe droefheid onze geliefde Vader de Heer N van BüüKEN Namens z ne Kinderen S W VAN BÜUREN Nz Oouda 1 Maart 1882 Wg betuigen onzen weigemeenden dank voor de talrijke bljjken van deelnejiing in ons smartelijk verlies o J VAS DKN AREND 2 Maart van DÜIJN NaaUu ijk G van DUIJN geb V D Arend Stadgenooten Een Gezin met Zeven Kinderen op den Langen Tiendeweg wordt door de thanéheerschende ziekte zwaar geteisterd De man een oppassend huisvader is reeds sedert weken zonder eenige verdiensten en nu dezer dagen op nieuw een zgner Kinderen werd aangetast is hem daarop vooreerst weer alle uitzicht benomen Er heerscht daar armoede Komt helpt ons l ier den nood lenigen een gezin van den ondergang redden U werd wel veel maar nimmer te vergeefs gevraagd Er zullen geen lijsten worden rondgezonden maar de ondergetekenden die reeds eenige bgdragen ontvingen zullen gaarne elke gift voor hen in ontvangst nemen en daarvan in dit blad verantwoording doen Dr A ROMEIJN C BRÜKT N 0E GRAAF H P N KOEMANS P W J VAN LÜENEN J A TRIJBITS A L SCHMIDT Jr DE ECHTE Eniser Pastillen met het merk Stnntn contróle zijn voor Gouda verkrijgbaar gesteld in de Apotheek van GOED AAMgWId tegen schouder en aangezigtspyn kramp of verstijving der leden en verdere ongemakken door gevatte koude ontstaan zijn de ABSHAUBBINS of Antl KhumaÜsche Watten het tot nog toe zekerste middel om van die lastige kwalen ontslagen te worden Verkrijgbaar a 30 ets aan het hoofddepot A BREETVELT Az te Delft en verder bij T 1 C vaH etll iC B Verheul Oudewater Mej de Wed Oo inaii A Bo Berkel Gouda W F r dcn üijl Sohoouh A Prins Zeteuhuizen M J Goudkriile Boskoop O Hoügeriilijk Cappelle J van Dorp Zoelermeer A Kiiuling Alphen i B K C aohlallniBn Badegraveii K Oosterling Haastrecht D PUIJK Tailleur K orte Tiendeweg Brian aan bovenstaand adres een KNECHT geplaatst worden benevens en JONGELING met het ak bekend BE ahï A 2SrS TEER ZWAVEL ZEEP beduidend werkdatjiger als Teerzeep vernietigt Jezelve bepaaldelijk alle onzuiverbeden der huid en veroorzaakt zeer spoedig een zuiver helder witte huid Verkrijgbaar per stak bg L SCHENK te Gouda mmm teesoofino op MAANDAG 6 MAART 1882 voorm ten Elf ure ten overstaan van notaris Mb KIST in het Koffiehuis Haemokie te Gouda van n I Een gunstig gelegen WOONKVI8 met onderscheiden Kamers aan de Gouwe Wijk C n 21 te Gouda met JErf Tuin Achterhuis van drie vertrekken en uitgang in het Vischsteegje Te aanvaarden 1 April 1882 n 2 Een breed dubbel WINKJEL en WOONBUIS met ruimen Winkel Voorkamer Suite ens aan den Langen Tiendeweg Wijk D n 11 te Gomla Te aanvaarden 1 Mei 1882 n 3 Een BENEDEN en vrfl opgang hebbend BOVENHUIS met groot stuk open Grond of Tuin en Schuurtje aan de Peperstraat W k K Nos 25 en 26 te Gouda uitkomende aan de Komgusteeg Bg de week verhuurd ad 8 n 4 Een voor weinig jaren nieuw gebouwd gemakkelijk ingericht WOONHUIS aan de Karnemelksloot Wflk R no 471c te Oouda met Tultl Dadelijk te aanvaarden Nos 514 Tien WOONHUIZEN in het Paradijs Wgk M Nos 23 32 te Gouda allen by de week verhuurd ad 1 per stuk BINNENLAND OOUDA 4 Haart 1882 Nadat de pokken in ds gemeeule rpidrmitoh iga verklaard heerscht er allerwege in on land een lekere tree om Oouda te betoekes Buitenaf bewbouwt men oiiie gemeente thana als een plaats die men uiet kan betreden dan met levensgevaar n iemand ait Rotterdam of den Haag die londer bepaalde noodzakelijkheid raar Qouda reist wordt min of meer aaogeiiea aU eit n roekelooie die lijo leven moede is Die vrees en angst is leer overdreven tan bewlju waarvan w j hier eene opgave laten oljfen van het aantal aangetasten overledenen en nog ooder behaodaling zgude pok lijders Ill de verschillende wgkeo werden aangelut van f 16 Xovember In Xovember 4 n December li 1 Jauoari 28 87 Februari I n eante dagen Maart Totaal 81 Van deze 81 aangetasten lyn overleden 26 hertteld 37 en nu ouder behandeling 18 Van af 16 November tyo dua m ket geheel 81 personen aangetast wat op eene bevolking van ruim 18000 inwoners telcer uiet iseeUjgelal dat zoo bijzonder groot kau warden genoemd In geen geval rechtvaardigt dit getal de vrees die buitenaf voor Gouda in den tegenwoordigen tyd gekoesterd wordl lerwgl nog opmerking verdient dat van 18 26 Pebruari 9 van 26 Febr tot S Maan aleebts 4 werden aangegeven De groote oorzaak dat dit getal van 81 niet nog kMner is moet vosrnamelyk gezocht worden in deu tegenzin die nog voortdurend bg velen wordt aangetroffen om zich te doen inenten of herinénteu Het is waar velen gaan naar de opengestelde gelegenheid op het Stadhuis in ruim 1 00 personen werden direct van het kalf ingeënt maar hel verdient opmerking dat zg die tot den zoogenaamd minderen stanrl der maatschappij behojren van die gelegenheid zeer weinig gebruilc maken De befaoefiigen en miugegoeden laten zich veelal niet inenten en het gevolg blijft niet uit in de achterbuurten onzer gemeente warden de pokigdera dan ook vooral aangetroffen Uit het bovenstaande mag dus het resultaat worden getrokken dat men buitenaf uiet zoozeer beducht behoeft te zg n om Ooudn a inwoners met een bezoek te vereeren en verder dat ieder die er iets aan doen kan tooh oji het hart moet worden gedrukt mede te werken om de mensoben te doen gaan naar het Stadhuis ten einde zich aan eene inentiug of herinenting te onderwerpen VERGAÜÉKIN6 vak din QEMEENTEEAAD Dinsdag den 7 Maart 1882 des namiddags ten 1 ure ten einde te behandelen De fiekening en Verantwoording van het geldeIgk beheer der Kamer van Koophandel en Fabrieken dienst 1881 Het voorstel tot wgziging der Begrootiog van het Weesen jElemoeseniershnis dienst 1881 Het voorstel tot wijziging der Oemeenlebegrooling dienst 1831 Een voorstel tot afbraak der onderwgzerswoniag in den Langen Groenendaal Het adres van S Lafeber tot aankoop van een luk grond aan de Crabelhstraat Te benoemei Eene Regentes van het Vereen Wees en iElmoeseniors huis Een noodhulpaanspreker bij de begrafenissen Eeuen noodhnlplgkdrager Gisteren morgen ten 11 ure werd het stoffelijk overschot van den Woensdag jl overleden heer N van Bunren ter laatste rnstplaats gebracht begeleid door betrekkingen vrienden en vele andere stad en geloofsgenooten Dnarb j waren vertegenwoordigd de Israel kerkeraad het kerkbestuur en het Armbtstuur tan welke callegiéu de overledene secretaris was terwijl verder nog op te barken waren de Arrondi semenisschoolopziener Dr D Terpaira de hoofdtti der openbare scholen eu eakele oud onderwijzers W De leraarde beslelling droeg bet kenmerk van een eenvoudige plechtig ieid al het meest overeenkomende met den geest van den oV edeuc ilie uitdrukkelijk zijn wensch had te kennen gageven dat geene toespraken bij hi i graf zoodta worden nilgesproken Derhalve hadden allees de noodige godsdienstige cereinoniéu plaala overeenkoinaiig de voorschriften waarbij het woord gevoard werd door den heer B S Beerenatein Opper Babbgu nit het ressort sGravenhage tevens ad hitrim van Kotter Jam in welke laatste qnalileit bg de plccbligheid leidde en waarbij den ijver de groote werkzaamheid en de beminnelgke eigenschappen van deu overledene een kort woord van hulde wefd gebracht Behalve door deo Opper Bsbbijn werd nog krachtens zijn ambt door den bc r A Ketellapper Leeraar by het Israëlitisch Begrafi ia genootachap alhier het wooril gevoerd Nadat het stoffrigk oveiuhot in de groeve was gedaald en de groene zoden bet graf dekten werden twee schaone kransen tot bolde aan den overledene op het graf gelegd een door den beer K L E van Dantiig namen oud leerlingen van den overledene eu een door d4i heer Eniauuèl Wolff uit Amsterdam namens Oebr van Leer uit Amersfoort De Opper Rabbgu sprak ten slotte een woord van hartelijken dank naiaant de bedroefde zonen van deo heer vau Buureu tot alle aanwezigen voor bun beloonde deelneming In de Staaluourmt wordt afgekondigd eene resolalte van den minister vao tnaucien van 1 0 Febr jU betndrkelgk de ni nMH g der prorinoiCn i scbaltiugsdistricien en elk ichallingsdistriet in ouderdeelea voor ile werkzaamheden der faerziening van de belaalbare opbrengst der ongebouwde eigendommen Hel sobaltingsdistrict Boltcrdara is als volgt verdeeld Onderdeeleii BoUerdam Kadastrale gemeenten Bergschenhoek Berkel en Rodenrgs en Tempel burg gemeente Herkei en Rodenrijs Capelle aan den IJsel Hillegersberg Kralingen Moordrecht Nienwerkerk aan den IJsel Ovenobie Rotterdam Scbiebroek Wa ldiuxve n en Znid VVaddinxveen burg gemeente Waddinzveen Zevenhuizen Zoetermetr Kadastrale gemeenten Bcnihuizen en Hoogevien burg gem Beulhnizen Bleiswgk Hazerswoude Moeroapelie Slompwgk Veore Voorburg Voorschoten Zegwaard Zoetermeer Zoeierwonde Oouda Kadastrale gemeenten Alphen Barwoutswaarder Bodegraven Boskoop Gouda Hekendorp en Oudekoop burg gem Hekendorp Langeruigeweide Middelburg Reeuwijk en 8luip ijk burg gem Keeuwgk Oudewater Papekop Rietveld Waarder Woerden Zwaminerdara Woubrugge Kadastrale gemeenten Aarlanderveen Achtieiihoven en Nieuwkoop burg gem Nieuwkoop Alkeraade en Vrije en Lage Boekhorst burg gem Alkemade Hoograade en Woubrugge burg gem Woubrugge Kondekerk Leiderdorp Leimuidep Nieuwveen Oudshoorn Rijnsaterwonde Tef Aar Zevenhoven Door de aandeelhouders der Stoombootmaatschappg Boskoop Waddiuxreen Gouda zal op Donderdag den 16 Maart a s des middags ten 12 ure in het locaal der Sociëteit Ons Genoegen te Gouda eene algemeene vergadering gehouden worden waarop de volgende punten zullen behandeld worden a Algemeen verslag over den staat der Vennootschap en Rekening en Verantwoording over 1881 Deze rekening met alle daartoe betrekkelijke bescheiden en balans alsmede de begrootiog over 1882 liggen vau uf 1 Maart ten kanlofe vèn den directeur den heer Carsjens te Boskoop voor ieder aandeelhouder ter inzage i Vervulling der vacatures in het Bestuur te ontslaan door de periodieke aftreding op uit December 1882 van de heeren Anth Koster te Boskoop en D van Duiken te Waddinxveeu e Verslag van de Commisaie omtrent hare bevinding bü het nazien der Bekening over 1881 en begrooting ever 1882 alsmede het vaststellen van beide d Benoeming van eene C ommissie van 3 aandeelhouder en 3 plaatsvervangers belast met bet nazien der rekening en veraiitwoordiDg van hetBestuur over 1882 en de begrootiag over 1883 en het uitbrengen van verslag omtrent bare bevinding e Bespreking van bet al of niet wenschelijke omde boot Ie assnreeren Toorstellen geene verandering of wgziging der Statuten inhoudende welke door een der aandeelhouder gedaan en door minateni 3 aandeelhouder ondersteund worden Onder de gemeente Zevenhuizen in den Ft in Alexandarpolder ia in een geiin de pokziekté uitgebroken Ook te Woerden heeft zich een geval van pokken voorgedaan Donderdag jl gaf het reoileergezelachap BergAmbacht te Berg Ambacht eene tweede openbare uitvoering in de bovenzaal bg den beer van Zoesl Opgevoerd werden Etn oud soldaat tooneelspelin 3 bedrgveu door A E Nirnwmeijer eu Uettestament vau oom Jan blijspel in 4 bedrgven doorJ Uuf van Buren Het ruime lokaal wa overvoLMet uitstekenden uitslag kwetea zich al de ledeavan hunne taak zoodat de beide stukken dan ookvlag en goed werden afgespeeld Daverend was danook het appbins Met genoegen werd opgemerkt dat zoovele belangstellenden uit omliggende gemeentenwaren opgekomen Het Dordtsche mnziekgezeUohsp voldeed als altgd weder leer goed Na afloop der voorstelling volgde een geanimeerd bal l t De eeraeenteraad Mu s Hage benoemde tot leeraar aan de hoogere Mraerscbool voor jongens aldaar den beer A KxM De Bock tbana tgdelgk leeraar Op de Woensdag te Woerden gehouden vergadering van de afdeebng Woerijeb en omstreken der Holl Maatflch vau landbouw is op voorstel van het bestuur besloten om uit de kas der afdeeling ƒ 25 bij te dragen ifot goedmaking der kosten voor de ia he jaar 1883 te houden internationale landbouwtentoonstelling terwijl ook de aanwezige leden van hunne belangstelling in deze deden blijken door hit teekenen voor lersoonljjke bijdragen tot dat doel Naar wg vernemen zal de Rotterdamcche Hypotheekbank voor Nederland haar maatschappelijk kapitaal dat met de ges oten hypotheken de pandbrieven waarborgt wederom vergrooleu en brengen op vgf millioen gulden Naar de Standaard verneemt is door het kamerlid De Savornin Lohman na overleg met de antirevolutionaire club een wetsontwerp ingediend de strekking hebbende om het wetsartikel over den bouw der bijzondere scholen in dien zin te wijzigen dat er in tik voorkomend geval over de al of niet bruikbaarheid der lokalen zal worden beslist en deze niet zullen behoeven te voldoen aan eenigea vooraf te stellen eisch De Gemeenteraad van s Gravenhage heeft besloten de exploitatie van het gemeentebadhuis gedurende 1882 op denzelfden voet voort te zetten als in de laatste vgf jaren heeft plaats gehad Volgeus het Dagblad zijn de berichten omtrent den gezondheidsloestand van H K H prinses Marianne overdreven De Vorstin heeft een aanval gehad van asthma waf rdoor erge benauwdheid ontstond Van hartlijdeü ras echter geen sprake Op dit oogenblik is de toestaild Veel beter Te Gronijl is bij het gemeentebestuur vergunning aangevraagd en verkregen voor het stichten van een kerkgebouw voor eeu tot dusver onbekend kerkgenootschap namelgk dat der Gedoopte Christenen In de statuten dezer gezindte wordt haar beginsel aldus uitgesprokei Wg gelooveu in den Zich zelf opeubarenden God in het algemeen in de