Goudsche Courant, zondag 5 maart 1882

Het ADHESBÖEK van 12Vs JARIGE naluur de geschiedenis en het geweten in het hg onder in Jeius Obrisliu en igne Apostelen ig hel llerbijcoudetst in Moies en igne Profeten De heer M HeDriquei Pimentel rglisontranger te Charlois is op aaDwqsing tbu de Duitsohe legatie hier te lande als redacteur ran do Versekeringsbode door deu Vorstaud des Verbandes offentlicher FeuerrersicheruogiAustalten in Deutsohland uilgenoodigd opgaTeu te veratrekken omtrent het ontstaan de ontwikkeling den tegenwoordigeu toestand en den omvang van het brandvertekeringswezeu in Nederland Oeie opgaven moeten bgtonder belrekking hebben op onderlinge brandvereekeringmaatsohsppijen soowel groote als die voor enkele streken of voor enkele sleden enz en zullen dienen als gedeelte der bouwstof voor een omvangrgk werk over de brandverEekering in onderscheidene landen Zoowel maatsohappgen als particulieren die daartoe ia staat zijn noodigt de heer U P uit hem hierin behulpzaam te weten Ook het Geuootschip tot bevordering van de christelijke heiliging van den Zondag heefi zich bij adres gewend tot den Minister van waterstaat enz met eerbiedig verzoek dat het Z Eic rooge behagen bg de a s regeling van deu postpakkettendiensl te bepalen dat behoudens enkele exceptioueelc ge vallen deze dienst op den Zondag zal stilstaan zoodat gedurende dien dag aan de postkantoren geen pakketten ter verzending zullen worden aangenomen noch aangekomen pakketten afgeleverd of besteld In dit adres wordt bijzonder gewezen op bepalingen in denzelfdeu geest voorkomende in het reglement voor het vervoer op de spoorwegen vastgesteld bij kon besluit ran 9 Jan 1876 Sti no 7 fl Staten Generaal Tweede Kaheb Zitting van 2 Maart 1882 In deze zitliug zijn de hh Clercx en Seret toegelaten en beeedigd Nadat de voorzitter verklaard had wegens vormelgke bezwaren in de sectién geopperd in te trekken het voorstil tot aanneming van de werkwgze bg het strafwetboek gevolgd voor de behandeling der militie en schutterij wetten is dit voorstel overgenomen door tien leden en terstond in de sectien onderzocht Tot rapporteurs over het voorstel ziju benoemd de bh Tak van Poortvliet Cremers Schimmelpenninck van der üye van Houten en Wgbeiiga Maandag zijn de iuterpellatiën Schimmelpenninck van der Oye Vermeulen en Gratama aau de orde en daarna de gkwet en die tot veri etrriug van den Ouden IJssel en de zegel eu registratiewetten De Regeering heeft de opheffing voorgesteld van het arrondissement der Uechtbank te Haarlem met indeeliug van de kantons Haarlem en Haarlemmermeer onder hei arrondissement Amsterdam en vau het kanton Zaandam onder het arrondissement Alkmaar De kantons Hoorn eu Medemblik daarentegeUj die Alkmaar verliest zijn bestemd om met het kanton Purmerend uit bet op te heffen arrondissement Haarlem een nieuw arrondissement te vormen waarvan de reohtszetel zal zijn gevestigd te Hoorn Eindelijk wordt het kanton Hilversum overgebracht naar het arrondissement Utrecht Ook in de kantonnale grenzen worden eenige kleine wijzigingen gebracht In het belang derhalve van de inwoners van WestFrieslond wordt de in 1879 opgeheven rechtbank te Hoorn hersteld en die te Haarlem opgeheven waaruit besparing van jaarlijkiche kosten en van kapitaal voor recbtsgebouwen en gevangenissen wat het laatste naugaat en voor gerechtskosten wat het eersie betreft genoegzaam zal ontstaan om daarvoor wat tevens wordt voorgesteld het aantal rechters bij de rechtbank te Amsterdam mei 3 te vermeerderen en dat der subst off eu subst griffiers van 4 op 5 te brengen Te Hillegom werd Dinsdag eene buitengewone algemeene vergadering gehouden van aandeelhouders in de Noord Zuidhollandscbe stoomtremwegmaatschappij Nu commissarissen er niet in geslaagd waren eene obligalieleening van hoogstens ƒ 150 000 waartoe zij volgens de statuten gemachtigd waren te kunnen sluiten en hiervoor alleen onder hypothecair verband kans van slagen bestand hadden zij gemeend daarop eerst de goedkeuring der algemeene vergadering Ie moeten vragen Dit voorstel gaf tot breedvoerige gedachtenwisseling aanleiding De uitslag was dal met overgroote meerderheid het bestuur tot het aangaan der voorgestelde obligatieleening onder hypothecair verband tot een bedrag van hoogstens ƒ 160 000 werd gemachtigd Dezer dagen heeft te s Hage in de Laan Copes van Catlenburg een tweede proefneming plaats gehad met de ckasse corp welke dienen moet om personen die het ongeluk hebben voor een tramwagen te vallen voor overrijden te behoeden en om gevaarlijke voor werpen van de sporen te rwijderen Ditmaal wardn het geen houten balkéut doch stroopoppen die op den weg werden gelegd De proefneming beiieea de ondoelmatigheid van dit toestel Bij herhaling toch werden de pappen na eerst door het voorblad op zg te tgn gesohoveu medegesleurd en van de tien keeren negeumaal tusscben de voor en uohlerwieleuvan den wagen geslingerd De poppen werden dan ook eenige malen over hoofd romp armen en beeuen gereden Bultenlandscb Overzicht Een afschuwelijke aanslag ia Donderdag te Windsor gepleegd Aan B O wordt daarover het volgende medegedeeld Toen de Koningin Donderdag op harem lootit van Londen naar Windsor aan bet station vikn laatstgenoemde Blad was aaugekomen en in baar rijtuigsteeg om nanr bet paleis te rijden werd op H M een pistoolschot gelost dat gelukkig niemand kwetste De dader die zeer i rmoedig gekleed was is unmiddelijk door de politie aangehouden t De dader van den aavslog isTe Londen geboren Hij is kantoorbediende doch 9p t oogenblik iuiten betrekking Mm gelooft dat hg in zg ne verstandelijke vermogens gekrenkt is De omstanders ve rbouderden hem een tweede schot te lossen en ontrukten hem deu revolver Het kostte der politie veel moeite om hem aan de woede der menigte Ie onttrekken De Koningin behield hare tegenwoordigheid van geest en woonde bet diner ten hove als gewoonlijk bij De dader stond onder ie menigte die naar het station was gegaan om H M te verwelkomen Hg richtte rechtstreeks het pistool op het rgluig waaril de Koningin steeg De knal was niet zi uar Men verzekert dat de dader Roderick Maclean heet De Koningin ontving Donderdagavond gelukwen scbingstelegrammen van de keizerin van Oostenrijk keiler Wilhelm en deu Czaar voorts van gra Munster prins Lobanoff en andere leden van bit corps diplomatique A De ochtendbladen uiten hunne diepe veront waardiging over den aanslag en hunne levendige tevredenheid over deu gelukkigen afloop Uit Norlbaraplon wordt geseind dat de heer Brudlaugh opnieuw tot lid van hel Parlement is gekozen met 3798 stemmen legen 3687 welke op den conservatieven candidaal den heer Corbelt uitgebracht werden De Daili New verneemt dat de oppositie be sloten heeft z ch opnieuw tegen de toelating van den heer Bradlaugh in Het Lagerhuis te verzetten j Het was niet voorziohtig en niet beleidvol van I de conservatieve pairs van Engeland om zoo ruw door te gtrnn met het voorstel van lord Donoughmore en duor de benoeming van de commissie van enquête hunne schepen te verbranden Want wat ook het grondwettig bezwaar moge beteekeiien tegFu de motie Gladstone welke hel besluit der lords van alle zedelijke en politieke kracht wil berooven het is nu zoo goed als zeker dat de beer Gla lsloue zijn pleit voor de openbare meening zal winnen Op de door bgun 300 liberalen bijgewoonde partijvergadering van M iaudag middag vond de premier den meest hartelijken steun Men wai hem blijkbaar dankbaar dat hg weder eens overleg pltegde met zijne strijdkrachten gewoon als men in den laaisten tijd nas geworden om zander voorafgaande gedachtenwisseling aan de bevelen uit het hoofdkwartier te gehoorzamen Uit de stemming zijner volgelingen putte hg des avonds in de zitting eene ongewone kracht en de redevoering waarmede hij zijne motie inleidde wordi beschouwd als eene der beste uit zijne gansche loopbanu Daarentegen was sir St Norlhcote s antwoord mat De conservatieven waren ontmoedigd De pairs zitten nu in den brand Zij dreven de enquête n ar de lersche landwet door verwekten daardoor groote ontevredenheid en do benoeming van lord Donougbmores enquête cummissie had niet tengevolge een crisis onder de liberalen zooals de oppositie had gehoopt maar juist een nauwere vereeniging van allen om hun hoofd Gladstone Thans nu de breuk tusschen Hooger en Lagerhuis duidelijk in het licht is getreden en den pairs een motie van afkeuring van het Lagerhuis boven het hoofd hang hebben dezen een stap gedaan tot verzoening De commissie van enquête waarvan de vroegere lord kanselier Cairns voorzitter is zond den Minister Foster een uitnoodiging om voor haar te verschijnen en verklaringen af te leggen In haar schrijven deed de commissie verder belangrijke mededeelingen omtrent de vraag hoever de enquête zich zou uitstrekken waaruit ten duidelijkste bleek dat de pairs wel tot een vergelijk wilden komen Dadelijk werd een Ministerraad belegd om over de quaestie te beraadslagen het resultaat was dat de uitnoodiging niet werd aangenomen De Daily Newi waaraan wij een en ander ontleenen zegt dat Forster die lid is van het Lagerhuis niet voor een commissie uit het Hoogerhuis kon verschijnen zouder vergunning van het Hui l waartoe hg behoort eo die rerguoning zou zeker niet verleend lijn Het miniitriëele blad aobt hetintusschen niet onwaarsohijnlijk t de lordt toob nog zullen toegeve Een besluit is obk Donderdag omtrent Gladstone s motie niet gevallen In de Fransobe Kamer der Afgevaardigden vroeg de heel Naquet het in overweging nemen van zijn voorstel tot wijziging der wel van 1867 betreffende de financieele maatschappijen eu vennootschappen De mipister van finanoiën maakte eenig voorbehoud oipdat zekere bepalingen bniteiilnndsohe vennootschappen raken en met internationale verdragbn in strijd zijn Derhalve moet de minister van buitenlandsche taken geraadpleegd worden De beraadslaging werd daarop verdaagd i De quaestors van ne kamer eu den senaat tooals wij hier tonden eggen de huishoudelijke com missie hebUan besloten 901 met de versoh illende I spoorwegma ti cbapptje ee £ contra et te sluiMn om alle parlemenjsleden p allj spoorwegep voor niet t ï laten reizfll J Men zou fr 20 per li l betalen ei j de som naajf evènredigheijd rler jiilomelere onder de maatscbappi en verileeleii flAls het cgfer jèist is opgegeven is het teer goe koo if en isi wr wet i n nti uwe reden ontstaan larora het rpaanlje l u depute of tmateur gezocht liili bljjven De l ruitische Unddag f hield zjohi bezU jMeteen yoorsteF vtin den heer i Knebel m ilï rej eintiguit teinoodigeu een onderzoek in te elleiit uallrden tdestand der kleine b ren in Rh prqVucR die veelal Ae tlachtoffi ra zpi van woekeraars eb van eenige jandere ouvoordjeelige vilorwaarden rmr hunnen arbeid Met ieen amendement dat de enquête Over het gilnsche koninkrtili wil uitbreiden werd bet foolstel n ar eene commissie irerzonden Bij M insohrgyinii van de kiezers na de kiet wetliervor iing in Italië is reeds nu gebleken dat de nieuwe wet den radicalen en clericalea ten goede komt Te Napels zgu ISOQO nieuwe kiezers ingeschreven waarvan 6000 clericalen 4000 radicalen en 3000 gematigden te Milaan 11000 waarvan ongeveer 4000 rnilicileu te Genua 63 0 éneestll clericalen en radicalen te Bologna 5000 waarvan 3300 republikeinen te Bergamo 2600 voor de helft cleric den eu Ie Floretice 3000 meerendeels kerkelijken De socialistische internationalisten trachten in de Roniagna munt Ie slaoii uit de nieuwe kiesregeling In Zuid Itabe en Sicilië maakt men het zich om de verkiezingen niet moeilgk De Deentche Folkethinic beeft met 64 tegen 17 stemmen geweigerd een crediet van 11 millioen kronen dat de Kegeering haii aangevraagd toe te slaan De leider der oppositie Berg had verklaard dat het Huis tich niet zou laten dwingen wanneer het werd ontbundeii of bedreigd tuu er wel hulp van een anderen kant opdagen bel Ministerie telde hg had de constilulie geschonden In Herzegonina heeft eene Oostenrgksohe kolonne tevergeefs beproefd om een korps opstandelingen onder Kovacevits uit een sterke stelling aan de Drina nabij Fodscha te verdrijven De OotlenrijkerB verloren 200 a 300 man In de Vereenigde Stalen vau Noord Amerik vindt de onlangs vermelde henoeming van deu heer Coukling tol rechter bij het Hoog Gerechtshof algemeene afkeuring de dagbladen verklaren zich tegen dit besluit vau president Aribur en ook in den Senaat ontbreekt bet niet aan personen die hunne Slem daartegen verheffen Hel is overigens niet waarschijnlijk dat de beer Conkling zgne benoeming zal aannemen De oud minister Blaine heeft verleden Maandag in het Huis der Vertegenwoordigers zijn aangekondigde gedaohlenisrede over generaal Garfjeld gehouden Zg duurde anderhalf uur en gaf een meesterlijk overzicht van het leven en karakter des overledenen met vermijding van elke staatkundige of persoonlijke uitweidingen en toespelingen Behalve al de leden von het Congres waren president Arthur de ministers de hoofd ofiicieren van leger en vloot hooggeplaatste ambtenaren benevens al de leden van het corps diplomatique tegenwoordig Het Huis heeft met algemeene steromen een motie van dankbetuiging aan den heer Blaine aangenomen en hem vergunning verzocht de rede openbaar te maken Ook te Chicago heeft dergelijke gedachtenisviering plaats gehad Kantongerecht te jouda Terechtzitling van Woensdag 1 Maart 1882 Kantonrechter Mr J H van MIBBOP Vmbtenaar van het Openbaar Ministerie Ur W C A SCHOLTBN te Rotterdam VEROORDEELD wegens het in kennelijken slaat van dronkenschap zich bevinden op den openbaren weg te Gouda BartholomeuB Stevens 42 jaar ajouner te Gouda tot 7 boeten van drie gulden of veertien dagen op 7 verschillende dagen dronken geweest en iém boete van iéa gulden of ééa dag wegens wateren builen eenen waterbak Joh nnefl lqt 36 jaar frbeider te Gouda tot 4 boeten ra prie gulden of aofat dogen op 4 verJschillende Jagen dronken geweest Tennis Nicolaas Beebeen 32 jaar schilder en vleesobhoi M r te Gouda tot 4 boeten van drie xuldeii of acht 4Men op 4 dagen dronken geweest Johannfil van der Post 49 jaar baggerman te Gouda tMi 3 boeteo vau drie gulden of zes dagen op 3 daMp dronken geweest Hearyr lHeemakerk 46 jtjfir sjouwer te Gouda lot 3 boUltn van drie giilden of dagen op S dagen dMÖjen geweest Micbic on en 64 jaar sjouwer te Gpuda tot 2 boeteA dronken Johanii lot 2 bi i dag n Dirk boete dronken De vol straal iu boete vaii I Jan S l eendaj Goada bhunneshfleiWOs 46 jito Soelleman 46 ijaar pQpmaker teOondt van ééa gnlljen of t ee dagin op nkjn geweest 9jfe Bns 39 ja smuwer Ie Gouda rot eene eest 2 2 personen die zich eiffchap hbbben vertoon utdin of lèvangqiiistlraj 4 jaari jf f j ie Wi en ui 47 ééu dag op ieder tot eene van tón dag loudi I lar hsckmaii te 111 ikpluijige i vai l jflri gulden orJiwre daa n op 1 dag rel fu ISjair sy r Iiii i ker fe Goudadj p N velateiu 4 8 r ijo iwer tb Oouda ne 31 al oui p4lner i itiouda j 1 i J A j Goudi f ïoudi idriu 11 I ii seph Krijnberg 3 Jaai sigarj o 1 M ii dielie te ijutonie J eiidrik Hlisiiaapi itoruclis Ajl namis i lleiill fcr i m ker 1 Güuda i ii A dHsnuS Bronj 27 jaar dekkuechl op do stoon booi Volharding ie Gouda Mozes Levi Gats 38 jaar gepensioneerd militair te Gouda 4 Jacobus Adrianus Jauknegl 48 jaar kOópman in visch te Gouda Petrus Jansen 48 jaar koopman te Gouda Adrianus Johannes L iriveld 27 jaar koopman in lorren en beencii te Gouda Gilianus ran Leest 37 jaar sjouwer te Gouda Adrianus van Leest 29 jaar sjouwer Ie Gouda Bastiaiin van Ijeest 22 jaar opperman Ie Gouda Andreas Uilenbroek 26 jiiar smid le Waddiniveen Pieler Kok 20j iar kleedermnker le Schoonhoven Willem üerritsc Bos 27 jaar arbeider le Willeskop Elisabeth Zuidam 23 jaar bleikersmeid in de blcekerü de Blauwe Hoan te Gouda INOBZONOBN Hynheer de Redacteur I Hoewel instemmende met uw gunstig oordeel over de Woensdag jl plaats gehad lieGbeude voorstelling der Diletlai ten Club en het met U eens zijnde dat hel spe beschaafd en de voordracht gord wa had ik gaarne gezien dat U de vereeiiiging onder het oog had gebracht dat de beleefdhiid jegens het publiek medebrengt dat een voorstellintr die om half acht is aangekondigd ouk op dal uur begint Meuleben van orde zorgen even vó6r het uur van aanvang in de zaal te zijn om niet onder hel spel last te veroorzaken aan spelers en toeschouwers en deze moesten nu zeer geruimeu Igd in de taal vertoeven tonder iels le tien Gaarne dus alle hulde brengende aan de bepaald choone en genotrijke voorstelling vrzoek Ik namens de c utribueernnde leden der Club beleefd doch dringend voortaan de beleefdheid jegens het publiek meer ia het oog te houden door voorlaan op het bepaalde uur te beginnen Een Lid deb Dilïttantbn Clob Door bijzondere omntandigkeden waaraan de Heerenffeen tehuld hadden en niett konden veranderen kon de wonieliinff eerst zoo laat aanvangen Nadat Ktj dit hadden vernomen vat er geen reden om er aa nmerking P te maten wat de geachte iniender zeker met otu tem lal lijn DE Redacti e Burgerlijke Stand OEBOKENt i Maart Jan ouden W van Etiiiiger en i Thdw S Cathanaa Martina ouden J Tueuwen d M Bach Petrus Jobaanaa Maria Joseph ouders J van J Paioordt en A J Melken OVJtRI EDEN 2 Maart A Oudgk 12 C i vau leeuwen 9 m M J J van Oorichot 8 m J W van ient i m 4 J van Leeuwen 9 j ONDEBTKOUWU 2 Maart A L van Oud boorn 21 j G Verlaan te Zwaramerdam 22 j vërtentiI n Bevallen van een Zoon A J van de PAVOORDT Gouda 3 Maart 1882 Midlkkkt VA5 E V4N DEE KLEUN SN £ A VAK HOORN Gouda 8 Maart 1882 Hunne dankbare Kinderen V Ondertrouwd fe C J A V4N DBB VELDE Ond Officier van Gezondheid 4 E B vAN STEteL te i Jouda 4 Pebrl 1882 Algeimem kfnnièget in j Jf Heden overleed linze jong t lieveling MAÏTHIEU rOHAN 0SBP H nog slechts 3 laaliklen oud 1 1 ï J vaV oorschot a f J VAN OOpsCHOT Gouéh 2 Haltrt 1882 vak dbe Veer JHeden orerleed na een langdarig lüden Mejuffrliaw de Wed STEJJNI8 geb Jansen in den ouderdom van 70 jaren Ruim 40 jaren was zg bjj mjj on wijlen lujin Echtgenoot den Heer P MEIJER ris naaister trouw en voorbeeldig jjverig werkzaam en zal baar aandenken steeds door mjj in eere gehouden worden Wed P MEIJER VAN WoUDENBBEO RotUrdam 2 Maart 1882 De ondergeteekenden betuigen bjj deze hunnen welgenieenden dank voor de vele bewijzen van belangstelling onijsrvonden bg het overlijden hunner gelielde Moeder Behuwd en Grootmoeder Mejuffrouw BAHBEUA v d POEL wed van den Heer Hbnkicus Kikvenaab P O KIEVENAAR M KIEVENAAR DE Midde J JANSEN J C JAN8EN K1EVENAAE Wed J R RIJKEN KiEVENAAB Wed M V SCHAlK KiEVESAAK H FAAU B P FAAIJ KlKVENAAB Dankbetuiging De ondergeteekende gevoelig zijnde voor de belangstelling in haar lot dezer dagen zoo rnimschoots ondervonden hebbende brengt bij deze baar dank uit aan alle belangstellenden voor de vele milde bjjdragen haar geschonken en inzonderheid aan de Commissie nl de Heeren Ds H C N VAN Amekom Ds B J Swaan W Stikker H W G de Laat J IJpeLaar Jz J W Veewëij C van Bkrkel en P IJpeLAAR welke zich zoo belangeloos de moeite heeft willen getroosten de gaven in té zamelen Wed G VAN WILLIGEN WORDT GEVRAAGD bg jonggehuwden tegen t eind van Juni a s EENE NETTE van de P G niet beneden de 20 jaar als Me d Alleen in allen deele bekwaam voor haar werk Voor nadere information z ah persoonlijk aan te melden bg Mevrouw MONTlJN Kleiweg Gouda des avonds tusschen 6 en 8 uur In de Boekhandel van A KOK Comp wordt gevraagd een LOOP KNECHT kunnende lezen en schnjven Zg die gebroik maken van sterken drank behoeven zich niet aan te melden € W © 4 JAARGANÖ 1882 is in alle Boekwinkels alhier verkriiebaar ƒ 1 25 G B VAN G oo H Zonen RAAIJMAAKER8 Haven voorhanden Koninginne en Princessebrood verschillend KLEIN GEBAK enz EEN HEER die zjjne bezigheden buiten s huis Heeft VRAAGT bij Fatsoenlijke Lieden EOST EriNWONINS Adres onder N 689 aan bet Burean dezer Courant De oudergpteekend beveelt zich op het vriendelijkst aan tot bet AANZEGGEN van GEBOORTEN OVERLIJDEN enz als mede tot het bezorgen van Rekeningen en verder alle loopende werkzaamheden I J C VAN DEH BRUGGEN Nieuwe Haven Wgk N n 45 bierMttelarij Ondergeteekende beveelt zich beleeft aan tot het LEVEREN van ALLE SOOBTMN op fuut en gebotteld tsgen CONCÜREEBENDE PRIJZEN P KRUGSMAU Turfmarkt H 70 Haven B 187 Gm Üepol Aanvoer directe SPECIALITEIT in Tliee Koffie en Chocolaai GOUWE C N 5 ZWARTE THEE Zeer goede CONGO ƒ 0 75 Goede CONGO 1 00 Zeer geurige CONGO 1 25 Fjjne SOÜCHON CONGO 1 50 Fijne SOUCHON 150 Zeer fijne SOUCHON PECCO 1 75 Fgue PECCO SOÜCHON 2 00 en hooger GRUISTHEE 060 STOFTHEB 080 STOFTHEE zeer geurig 1 00 GROENE THEE in alle soorten van af ƒ 1 00 tot 4 00 voorts fijne soorten PECCO IBYSANT en JOOSJES voorhanden in Chineescbe fantasieverpakking waaronder fijne Chineesche Busjes en Kistjes in diverse soorten Gebis KAMPHUI ZEN W asscheii Keparecren Opmaken D HOOGENBOOM Marht GOVDA MAGAZIJN van BEDDEN DEKENS MATRASSEN LEDEKANTEN WIEGEN enz Machinale Stoomziilvering Door deze mjjne behandeling worden alle onretnheden tceggenomen onverschillig of die door besmetting of andere ziekten zgn veroorzaakt