Goudsche Courant, zondag 5 maart 1882

1882 Woensdag 8 MtoH jjq 2jqq GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omatreken 1 © 3n SLSLa g e Txrooaa t © Groote OPRUIIIL G vanarMA DAG6 loten met II MAART Gebrs DE RAADT Westhaven B 200 en Peperstraat K 7 en 8 OPRÜIjSOG IN HET VAN TÏE Korte Tiendewegf D 3 Van LAPPEN TAPIJTGOED LOOPERS KARPETTEN en eenig e partijtjes BEHANGSELPAPIER t mm ëSJt m 9m m m f teg en Weg ens Vertimmering worden alle ARTIKELENveel verminderde prijzen OPGERUIMD als De g eheel WOLLEN Japonstoffen Witte Rokken BASIJNS DIEMETS TAFELGOE DEREN en verdere WITTE GOEDEREN limm inlAPüïir GOEDOTSTOFFEU en BEHAHGEESAETIZELEU B de JONG Behanger Gouwe C No 200 éoUWE C 242 G VICTOR KAÜLII G van MAI lIFACTlJREI f van af ilAAI lDAG en de voijyende dageen der week tegfen buitengfewoon LAGE PBI rZE 2ÜME mmim mm wijnen AJIe soorten van BO RD E A UX en andere WIJNEN bij M PEETERS Jz te Gouda Bizonder wordt aanbevolen degerenomeerde BORDEAÜXWIJN van ƒ 27 die steeds belegen t er Anker voorradig is Ook bij proefflessohen kwart en half ankers verkrijgbaar Prijscouranten worden op aanvrage gratis en ft anko toegezonc en Alles wiordt franko t huis geleverd Eeng Depot 7a4 Wellen s Boonekamp Elixter Sociëteit 0 S GF OEGE Zaal KUNSTMIN Sesde laatste IfoorstelUnj U hM Aboaoement DOOK Dl VlUUMIOIMS HET IBERÜIIIDSGH TOONEEL Afdeelinq Amsterdam Donderdag9 Maart 1882 DE SCHULD Oorspronkelijk Tooneeispel in vier Bedrörea door M B Mkndïs da Costa eu Ja iC dbVos Aanvang ten Zeven ure PRIJZEN DEB PLAATSEN Eerste Bang voor HH Leden hunne Dames en Kinderen ƒ 1 10 per persoon De loting der te bespreken plaatsen voor HH Inteekenaren zal plaats hebben op Woensdag 8 Maart 1882 des avonds ten 7 nre precies tegen betaling van 10 Cents voor elke plaats 4lV HH Inteekenaren wordt herinnerd dat alleen des Woetudagt avandt nog DAMK8KAARTENa 090 VOLGENS VOORWAASDEN VAN INTEEKBNING te verkrygen zjjn Alleen HH Leden der Sociëteit kuniAjotenvoor die HH Inteekenaren vrelke penjl lgkverhinderd zgn é Tegen MEI biedt zich aan eene fatioenlgke DIENSTBODE van goede getuigen voorzien Brieven onder letter B aan den boekh J W KNIPSCHEEE Jf alhier J de JONG Az Mr TIMMERMAN IMTRüMEKTEELe Z IIVER4AR van Huizen Slaapkamers en Meubiemeut Kuiperstraat K 227 Met 3 jaar Garantie Eau Merveilleuse prijs per fl 1 00 alleen bg Louis P WFXTEB OOIFP EITJE 193 WESTHAVEN 193 Mooiste HAARKLBÜRMIDDEL zonder huid te beschadigen of linnengoed te vlekken 7INSMACHP Koninkiyk faebreveteerd Recept van Prof BOÜ CHAÜD te Parijs Eenig doeltreffend middel tegen VERZWAKKING en BLOEDARMOEDE scheikundig onderzocht geattesteerd en aanbevolen door geachte geneesheeren zoowel in Frankrijk België als in Nederland Deze WIJN munt bijzonder uit door ziJn aangename smaak en wordt door HH Medici ook voor gezonde lieden dringend aanbevolen daar hij door zijn edele qualiteit vele ongesteldheden voorkomt wordt verkocht in origineele verpakking met reclame en gebruiksaanwvjzing Plac 800 Gram ƒ 2 40 400 gram ƒ 1 25 Te Qouda bj J 0 ZELDENRIJK EXTUA BLADT Bö onze courant van heden is een EitraBIidgevoegd hetwelk niruwe Attesten bevst over deieer goede eigenschappen nn deu Eijnlandsohen Debi vENBoKsiHONio van W H Zickenheimee teMainz bg hoesten heesohheid versl ming keel borsteu longkwnlen zoo ook by klukhoeat der kinderen waarop wy onze geachte lezers opmerkzaam maken Snelpersdruk van A Bbinkma j te Gouda BINNENLAND OOUn l 7 Maart 18 2 In de hrdeuiniddag gehouden vergadering tan den gemeenteraad beefi het nieuw benoemde lid de heer C Hoogenboom de gevorderde eeden afgelegd en daarop ittlting genomen Nadat een schrijvea was voorgelezen van Mevr d Wed Huiler geb v d Wetering kenuisgevende van het overiydeu van haren echtgenoot den heer 6 A Maller in leven lid Un den gemeenteraad nam d Vooriitkr Mr A A van Bergen IJtendoorn ket woord en sprak als volgt Mijne Heereo Zoo staat dan wederom een ze el ledig in onze raadszaal Ditmaal door het overlijdeu van dsn waardige a Maller dien wy allen zeer zullen missen want zoovele leden deze vergadering telt loovele vrienden bezat de heer Muller in ons midden Wü llen haddan den vrieudelyken beminnelyken man lief en aobtlen en eerden hem als eeh edel mensoh die een Voorbeeld was van trouwe plichtsbetrachting Het was een waar woord dat aan lyne groeve gesproken erd In dat zwakke lichaam zetelde een tart sn goud I Zoo ras het Waar zgne krachten het toelieten yrerde hy teeds oor al wat hij nuttig achtte en goed en h j iwi éU altijd op eene wyze die ook by verschil van gevoelen aller harten won Pe gemeente verliest in hem een harer beste burgers en de raad eo lid dat ten allen tyde de gemeentebelangen met ijver eu trouw bebariigde Zyne nagedashtenis gaat niet verloren I Th overtaiging dat by voortleeft in de dankkut aafedaohlaiiia maga de iwaar beproefde wedawe en de trenfende zonen van den overledene tot troost verstrekken I De Voorzitter deelde mede dal B en W ook namens den gemeenteraad eeiie brief van rouwbeklag tot Mevr de Wed Muller hadden gericht In deze zitting werd goedgekeurd de Bikening en Verantwoording der Kamer v Koophandel over 18S 1 en bes oien tol afbraak der onderwyzers woning in drn Langen Groeneudaal Voorts werd een gunstige beschikking genomen op het verzoek van S Lafeber lot aankoop van ten stnk grond aan de Crabelhstraat tegen den prys van 1 per centiare Onder de stukken die heden inkwamen waren drie voorstellen van B eu W nl 1 Om den heer A Kaptyn de concessie te verleeneu tot annleg en exploitatie van een stoomtramweg Ooada Schoonhoven en wel vau bet Station der Bijaapoor door da Crsbethsiraal langs den Kattensingel door de Boelekade langs den Flaweelen Singel Aiet benoeming van een Commiuie van Toezicht samengesteld uit personen nit de verschillende gemeenten door welke do tram gaat i Om een voorschot uit de geaeentekas te verleenen van 18 380 die later uit de subsidie van ket Rijk weer wordt terugbetaald ten einde een geregelden voortgang te kunnen verzekeren aan de werkzaamheden tot restauratie van hel Baadhuis 3 Om een som van S688 te bestemmen tot Iwstrijding der uitgaven voor de maatregelen genoBen tegen de pokken epidemie voor koepok inenting onUmetting en barak Desa voorstellen werden ter viaie gelegd De Baad benoemde tot Begeiites van het Weeahnis mevr A M KoUewijn P van Bssen met algemeeoe stemmen Noodhulp aanspreker M Dekker met 7 stemmen tegen 6 op W Begeer Noodhulp lykdrager N van Blokland met 11 st Berrol ontslag werd verleend aan den onderwijzer P van Vledder en aan de brugwachtater wed Boot beiden tegen 1 Mei e k In deze zitting hadden twee interpellaties plaats Het raadslid Samsom vroeg waarom de demping n de Blauwsiraat en de Nieuwe Haven nog niet was aanbesteed daar het voor de gemeente voordeelig eo ook in andere opzichten wenschelyk was geweest dal dit reeds had plaats gehad De Voorzitter antwoordde dat het hier geldt de aanbesteding van een zeer anvangryk werk terwijl de gemeente architect ovenlropt was met bezigheden doch spr kon ter gemslslelling van deu interpellanl mededeelen dat het bsstek bijna gereed was en weldra tot de aanbesteding zou kunnen worden overgegaan Het raadsUd dr Loijteo vr teg iulicfatingeu hoe het stond met de zaak van bel Kerkgebouw op de Oosthaveo Spr had gehoord dat dit gebouw iloor de B C gemeente verkocht was en dat de gameente uu daarover in proces waa Spr had dit alles slechts by geruchte vernomen li wensch e te weten wat daarvan waar is De Voorziller merkte op d een juist antwoord op die vraag eerst door hem kon worden gegeven na overleg met de hh Wetkoaders waarom hy dit antwoord eerst i de volgende Vergadering weosohte te geven waarmede de heer I iijtea genoegen nam Wy worden verzocht de aandacht van he die de tooDeelvoOsetelUgg op DondcMag e k znlleo bü weneu te vaMigeu op den aanvang dier voonuUing Uk 7 if In brt belang der goede orde hope wij dat ieder op den bepaalden tiJd aanwet i lal zyn en niet zooala vroeger wei eens plaats MHl velMcerst na het ophalen van bet sohern zullen binaealAnen Otsleren herdacht onze geaokte stadgenoot de heer W Haverkamp Begema ftyn veertig jarigen dienst als predikant by de Hervormde Oeneente waarvan hij ruim 80 jaren bief Ier stede werkzaam was na eerst iii de emeenten NiMwpoort eu Geervliet tqu dienstwerk verricht te htbban Deie gedenkdag mocht nN i ket gevoelen van vel OoodsAa iagsistewsn iW s uiiyi M s to dat dea jubiians bewyzea werden gegeven hoezeer men hem waardeert n vekrwege ontstond het verlangen ken stoSelyke Uyken t geven van de hoogncbtiDg die men hem toedraagt Ouder de teer talrijke bewüien van belangstelling die alzoo gisteren de heer Haverkamp Begemann onloiug noemen wü hel volgende Eene commissie bestaande uit de hh Dr M A G Vorstman B P M v Alderwersll C Knaap J F H Temminek en M U Klnitman ovcrhaudigde den jubilaris namena vele vrienden en gemecDtcledeu de volgende eadeanx De praehtwerken van George Ëbers Aegjrpten in Bild Und Wort Dargeslellt in mehr als 700 Biklem van den ersten Künstlern en Falaeetina beiden prachtig gebonden voorts een keurige met gouden plaat voorziene schildpadden doos met lilveren thee en likenrlepels benevens een prachtig in blauw flaweel gebonden met zilver gemonteerd album bevattende de namen van hen die tot het sonveoir hadden bijgedragen Een comfnissie uit den kerkeraad aehonk namena deien den gewaardeerden leeraar een schoone liohtkroon Namens oudcatechisauten werd hem voorts door de heeren C van Veen Ain en B Begeer Bzn een fraai bewerkte boekenkast gegeven beoevens een albam in laKeel gebonden bevattende de namen der deelnemeip Vt inaa wij ons bepalen tol vermelding van de huldebewijsen dan moeten wy daaraan dit tonoegen dat die bewyzen nog door vele anderen vermeerderd werden zoodat de heer Haverkamp Begemann bij deze gelegenheid op ondubbeliinnige wijze heeft ondervonden hoe hoog by in Gouda sbist aangeschreven ia de algemeeoe aohtiag Werd alzoo zijn veertigjarig feest onder algemeen belangstelling gevierd het is voorzeker aller wensch dat de jubilaris die niet alleen als herder en leeraar geacht is maar ook met reokt veler trienJ raag worden genoemd die men zoowel in blyde als droeve dagen gaarne tot zich ziet komen zyn laatste levensjaren in gezondheid en vrede mag doorbrengen kan het zijn binnen deze gemeente wier inwoners hem zoo hartelijk toegenegen zijul In het Staattblad No 89 is opgenomen een kon besluit van den ÏSsten Februari 1882 houdende bepalingen ter uitvoering van art 9 der wet van 21 Juni 1881 SlaaUbUd No 70 tot inrichting van eenen dienst ter verzending o et de post van pakketten een gewicht ven 5 kilogram niet te boven gaande Staten Generaal Twiïm Kaw zitting van f Maart 1882 In deze zitting ia ingekomen een welsioorslel van den heer Savornin Lohman tot wijziging van art 4 der Schoolwet met het doel om ten aanzien van den bouw van bizondere scholen te herstellen den toestand zoo als die beatond voor de wet van 1878 Aan de orde was in de eerste plaats de interpellatie van den heer Schimmelpenninck v d Ojre Hij stelde e lichtte toe de volgende vragen lo Zal de Begeering ten behoeve der Koninkl locsalspoorwrgmaatschappij gevestigd te Apeldoorn het verleenen van subsidie voor den bouw cener vaste brug over den IJsel bevorderen 2o Zoo ja zal de Begeering aan dat schenken van subsidi voorwaarden verbinden die een uitvoering der reeds verzekerde concessie waarborgt De Min van Waterstaat beantwoordde de eente vraag bevestigend Het particulier initiatief is hier zou krachtig voorgegoM dat er alle aanleiding bestaat om waar zulk een belangrijk kunstwerk de brug die 1 milllofn zal kosten moet worden gemaakt Bykshalp te verleenen De daaromtrent door de Maatschappij nader gedane voorstellen zyn juist heden ontvangen En de Minister vleide zich dat er geen belemmerende voorwaarden aan de subsidie uilen worden verbonden In de tweede plaats bad de interpellatie FermemUn plaats over de uitsluiting van een groot deel van Noord Brabant en van geheel Limburg van den postpakketdienst Waarom ie dit geschied Took iet ait partijdigheid Da KiMatat aoMsoonld volstrekt omtkaiuieDd o die onderslellirg De postpakketwet laat geleidelijke uitvoering toe eerst moest gezorgd worden voor de hoofdaderen van het iDternationaal verkeer kraehtena het tractaat dat met 1 April in werking treedt zoo spoedig mogelijk uiterlijk binnen 2 jaar zal de wet geheels uitvoering erlangen De heeren Buya en van Baar deden echter opmerken dat wai neer voor het internationaal verkeer moet gezorgd worden Maastricht en Venlo toch zeker in aanmerking wenschen te komen voor Frankrijk België en Dnitschland De Min hernam dat in de eerste plaata voor de uitvoering van het internationaal tractaat moest worden gezorgd Op een vraag van den beer Donoer gaf de Min te kennen dat de dienst voor de postpakketten s Zondags zal zyn gesloten voor de aanneming en dat op den rustdag sleohU ééa bestelling zal plaats hebben van den vorigen avond aangekomen akketteb Hiermede Mep ook deze interpellatie af Ten slotte had de inlerpellatie Gratama over het Zwolsche Diep plaats De Minister erkende het groot gewicht der zaak Maar hy moet de voorstellen der Staatscommissie waartegen hij finantieele en technische bezwaren heeft grondig overwegen en hoopt nog dit jaar een voorstel in te dienen lot verbetering der ijkwet De heeren Viruly en Gratama hebben voorgesteld de systematische namen uitaluiteud in de wet op te nemen Het hoofdbestuur der Vereeniging van gepensioneerde onderofficieren en minderen van het Nederlandsche leger werd dezer dagen aangenaam verraat door de ontvangst eener bijdrage van 104 zijnde het netto provenu van een assant gehouden door het Se batallon Ie regement infanterie te Hoorn ter gelegenheid van s Konings jaardag en wel op initiatief van den lo luitenant adjadant L M J Wenniger van d t batallou Dit blyk van buitengewone belangstelling verdient voorzeker dankbare vermelding en navolging waardoor den oud gepensioneerden militairen in de laatste dagen huns levens eenige tegemoetkoming kan verstrekt worden De geleidende missive tot de memorie van luitenant generaal K van der Hey den aan de Tweedy Kamer ingezonden naar aanleiding van het voor