Goudsche Courant, woensdag 8 maart 1882

geTalleite aldaar op 18 Nov dei Torigen jaars Inidt ah volgt lu dep Torm der aangeboden inemorie heb ik getracht de toezegging te vervullen die ik iu uwe vergadering deed bgmyn schreven van 26 Nov 11 Zy behandelt in hoofdtaak twee onderwerpen de verwijdering van den luitenant generaal van der Heqden uit Atjeh en de beschuldiging van wreedheid van bet Atjehsche legerbesluur Beide onderwerpen staan met elkaar in nauw verband de beschuldiging speelde een rol bg de verwijdering Toch tgn g vooral ook voor mg in hooge mate onderscbeideu in beteekenii Mijne verwgdering van Atjeh hangt samen met de politieke vraag Militair of burgerlyk bestuur op Atjeh Wie de beslissing der regeeriug goedkeurt hg moge met weerzin den bedekten weg opmerken laugs welken de regaering naar baar doel streefde als politiek man kan voor hem bg het verkregen resultaat vergeleken de beoordeeling der taktiek slechts eene ondergeschikte plaats innemen Ja zelfs bij hem die tatiek en resultaat beide afkeurt zal uit den aard der zaak de politieke quaestie de hoofdquaestie bigven Eu hg die gel k ik geweest ben de drager is van een hoog militair en politiek gezag kan en moet weten dat onverdiende ouheusche behandeling ten alle tijde jegens lulke mannen eeue rol in hun lot heeft gespeeld Ik laat derhalve dat geheele punt aan de hooge prudentie van uwe vergadering voor mg zelvcn vraag ik op dat punt niets Anders is het met de beschuldiging Onmenschelijke wreedheid is het Aljehsohe legerbestuur ten laste gelegd en op mg is de smet geworpen dat ik aan zulke wreedheid door medeweten oogluikend toegelaten of nalatig niet tegengaan medeplichtig ben Maar men heeft het recht lijn loop niet gelaten Aan den beschuldigde is het openbaar gerechtelgk onderzoek onthouden Men roofde mij mgn goeden naam maar men sloot de kampplaats af waar ik mijn naam vour den onparlijdigen rechter kon heroveren En men zette de kroon op het werk door hem voor wien men de bank der beschuldigden angstvallig sloot roekeloos te plaatsen op de bank der verdachten Want dat is de beteekenis van de daad det regeering in uwe vergadering van den 18 November jl Bg monde vau den minister van koloniën door voorlezing van het rapport van den procureur generaal in Nederlandsoh Indië heeft de regeering niet aeschroomd n y te at Uen onder verdenking van daden die mg in de achting van eiken weldenkendeu burger diep moeten doen dalen En ik ben gedoemd om onder de verdenking te blijven want men sluit mg het gerechtshof Maar een ander gerecht blgft mij open Voor uwe Kamer gelden niet de enge vormen die naar het oordeel van den procureur generaal bg het gerechtshof den uitslag der beschuldiging twgfelachtig kouden maken Botendien in uwe vergaderinK is de beschuldiging thans neergelegd In uw midden is feitelgk de gewezen opperbeTelVebber van het leger in Atjeh en in hem het legerbestunr door de regeeriug geplaatst op de bank der verdenking van gruwelijke wreedheid Die toestand kweslend voor het hooge publieke belang dat er bij is betrokken is bovendien krenkend voor het rechtvaardigheidsgevoel Aan dien toe and vertrouw ik dat uwe Kamer een einde zal maken Eu op het tweede punt derhalve het punt der beschuldiging meen ik dat een verzoek mij vrgstaat Dat verzoek is dat uwe vergadering een enquête instelle naar de wreedheden die direct of indirect mg zgn ten laste gelegd Ik ha l mg gevleid zelf het volle licht tr kunnen ontsteken over de beide ontwerpen die mgne memorie behandelt door raededeeling van al de bescheiden die daarop Intrekking hebben Bg Kabinetsmissive van 20 December 1881 La P heeft de minister van koloniën mg echter de vergunning geweigerd om afschriften over te leggen van de elf stukken vermeld in Bglage XXUit der Memorie Bg KabinetssohrgVeu van 30 December 1881 letter Y is die weigering voor het moerendeel dezer bescheiden pertinent door de i minister herhaald Ouder de hierbedoelde stukken behoort mede het rapport van den inspecteur van het gevangeniswezen de heer Stibbe die in het laaist van 1880 met eeue speciale zending naar Atjeh werd belaat Voor zooveel het bekend werd en zooals ook mg bekend is luidt dat rapport zeer gunstig Door denzelfden minister dus die niet schroomde mg in s lands raadzaal verdacht te maken met het rapport van den procureur generaal eene acte Tan beschuldiging die tot geen vervolging leidde en die mg nooit was medegedeeld zgn mg de voornaamste middelen van verdediging onthouden Waar mgne poging schipbreuk leed blgft mg niets anders dan een beroep te doen o p hat rechtsgevoel van uwe vergadering door zooals ik hiervoren deed hare tnssohenkomst ten deze in te roepen Te Amsterdam ii voorgekomen een geval van variolotdtn gewgiigde pokicen dat doodelgk is afgeloopen Ook te Stolwgk is iemand door de pokken aauigetast De heer B S Beerenstciu opper rabbgn te s Gravenhage doet een beroep op onze landgenooten om evenals dat in Engeland geschiedde een vergadering te beleggen ten einde tegen de Joden vervolgingen in Busland te protesteeren en aan de vervolgden ook uit ons land stoffelgke hulp te doen toekomen Zg die met het denkbeeld van den heer Beerenstein instemmen worden i rzooht hem daarvan bericht te geven Stille Veerkade s Hage Wederom heeft te Rotterdam een vreeselgke brand gewoed die een menachenleven heeft gekost Het was circa half vgf iu den morgen van Zondag dat de op de Scheepmak rshaven surveilleerende politieagenten eensklaps het pand lan den broodbakker Ëodemao geUgeu hoek Scbeepmakershaven en Glashaven in lichtelaaie vlam zagen staan Aanstonds maakten zg alarm en van alle kanten daagde hulp op Hel biandmd perceel dat aan de Soheepina kershavenzijde door den bakker en zgn gezin werd bewoond telde aan de Glashaveo zgdr waar naar men zegt de brand het eerst is uilgebroken nog een benedenen bovenwoning waarvan de laatste bewoond werd door zekeren Mulder met vrouw en een moeder van ruim 70 jaren Toen de brand ui brak lagen de bewoners in diepe rust De meesten ontvluchtten bgtgds ook de twee zoons van den bakker die boven sliepen kouden zich door middel van reddinirtoeslellen uit het brandend perceel begeven Mulder evenwel die zgn oude moeder nog wilde redden moest baar uit zgn handen laten vallen en aan de vlammen ten prooi geven In deemiswaardigen toestand met brandwonden aan gelaat banden en voeten werd lig uit het perceel gehaald en naar bet Ziekenhuis getransporteerd waarheen zgn vrouw eveneens werd vervoerd Vreese Igke wonden moet de man vooral aan de handen hebben ontvangen te gsselgk om roede te deeleu zoodnt men Zondag avond ook voor zgn leven vreesde De oude vrouw zelve werd als half verkoold Igk teruifgevonden Niettegenstaande en groot aantal stoom enhandspuileu water Wf brandde het géfaeele pei c el uit de belendende huizen bleven gelukkig g spaard Bg hevigen wind waren de gevolgen vanden brand niet te overzien geweest daar ook deZuiderkerk in de nabgheid ligt Naar men verneemt is een en ander verzekerd I Aangaande de regding van den postpakketdienst vernemen wg de volgende bgzonderheden Met wgzigiug van vroegere voorschriften is bepaald dat de kantoren voo het aannemen van pakketten op Zonen feestdagen gesloten zullen zgn Als regel geldt dat op werkdagen in plaatsen met een zielental boven 15 000 driemaal in plaatsen met minder bevolking en waar postkantoren gevesti id zgn tweemaal en ten platten laude eenmaal daags zal besteld worden Op Zon en feestdagen worden de pakketten slechts eenmaal daags besteld Spoedbeslelling vindt op Zon en feestdagen alléén plaats van de pakketten die vóór den aanvang der eeuige op dien dag plaats vindende bestelling zgn aangekomen De postbodeu waafonder er zijn die a ht oren daags hebben af te leggen zullen in lastdieren herschapen worden daar een vracht van 18 kilogram voor één persoon door den Minister als niet te zwaar is aangenomen Als tegemoetkoming daarvoor zullen zg zich opstraf van schorsing of ontslag uit den dienst zondermeer van alle vervoer van pakjes voor eigen rekening dienen te onthouden A k Cl Bnitenlandsch Overzicht Eerstdaags komt het Engelsche lagerhuis wederom roor eene moeilijke beslissing Northampton is den heer Charles Bradlaugh getrouw gebleven en verkoos hem vrgdag met eeue meerderheid van ruim honderd stemmen Mg zal niet nalaten om binnen enkele dagen wederom eene poging te doen om zgn mandaat nit oefenen Wg zgn nieuwsgierig wat het lagerniuis zal doen en of het nog lang de toelating zal itT stellen waartoe bet ten slotte zal gedwongen wlst den door het gezond verstand der openbare meening De minister Forster heeft thans aan lord Cairns den voorzitter van de enqnete eommissie definitief doen weten dat hg weigert voor haar te verschg nen De commissie zal morgen vergaderen en d eerste die gehoord zal warden is Godley secretaris van dti landcommiiaie Men zegl dat ile hertog ran Norfolk bedankt heeft voor hel lidmaatschap ng de enquéieoommissie De minister van finaneiéo de heer Léon Say heeft de Staatsbegrootiog over 1883 bgde Fransohe Kamer der Afgevaardigden ingediend Hierin ligt bet bewgs dat de onderhandelingen met de spoorwegmaatschappgen gelukt zgn en de ministers het over alle vraagstukkeu welke met de begrooting in verband staan eens zgn geworden Men weet dat aauvan kelgk over sommige punten tusscheu den beer Léon Say eu den minister president den heer de Freyoinetr fenig verschil van gevoelen bestond De ontvangsten worden geraamd op 3030 de uitgaven op 8027 millioen beide teer respectabele sommetjes In den laatsteu ministerraad is het wetsontwerp vastgesteld betreffende de wgzigiugen welke ds wet van 1849 op de uitwijzing van vree udclingen behoort te ondergaan De minister van binnenlaudsche zaken heeft ven er medegedeeld dat hij een wetsontwerp op de oaalschappgen van onderling hulpbetoon in gereedhtid heeft gebracht Het bericht dat de regeering de verdaging dtr Kamers tot na Paschen zou vragen bevestigt ziek niet Volgens de Corr Betat zal de regeeriug de vaststelling van het tgdslipen den duur van bet rece aan de Kamers zelve overlaten Vermoedelgk zullen zg niet vóór het begin van April uiteengaan De kamer heeft nog het besluit genomen om twee uit het miiiislerie Gambetla afkomstige wetsontwerpen in behandeling te nemen Een beirat eene wgziging vnn de correotioueele rechtspraak en het andere de nieuwe reohterlgke organisatie Zn werden krachtens het recht van ioitiaiief ingediend door de beereu Versigny en Martin Feuillée Overigens is er niet veel nieuws iu Pargs De beurs wordt weder rustig eu boezeer een aantal personen getroffen zgn door de finanoieele rampen heeft Frankrgks welvaart er niet onder geleden De indruk van dezen Kraek zal spoedig uitgewischt zgn De kamers werken stapjes Zoowei de T Ufrupht als de XIX Steele verwyten haar dat zg baren tgd verknoeien met lentereu Telkens worden de zittingen korter en de besprekingen van minder belang voor het land men vult gansche zittingen met interpellaties die geen ander merkbaar doel hebben dan den inlerpellnnt eenig gewieht bg te zetten en alom hoort men zeggen dat bet parlement lui is en slaperig De Fransche rfgeering heeft eindrl k een bnluit genomen ten opzichte der vraag Wat moet er van de in puinhoop liggende Tuilericén worden Al de verschillende deelen van het groote gebouw die voor de kunst van belang zgn b v marmeren zuilen kaplleelen friezen en andere voor erpen van dieu aard zullen in de daartoe aangewezen musea van den Slaat worden geplaatst De bouwstoffen van bet voormalige paleis die noch om hunne kunstwaarde noch om andere redenen bgzonder de aandacht verdienen zullen worden aangewend tot de meest gepaste doeleinden De pninhoopen zullen nu wsldra verdwgnen om plaats te maken voor een parkaanlrg Uiermede wordt echter slechts een voofloopige toestand in t leven geroepen Later zal op dezelfde plek een monumentaal gebouw worden opgericht bestemd om een gedeelte der kunstschatten te bergen welke thans iu het Luxembourg opgestapeld liggen Uet het wegruimen van de puinhoopen zal ilezen zomer een aanvang worden gemaakt De daartoe benoodigde uitgaven zgn geraamd op 60 000 franken Uet tabaksmonopolie prins Bismarck s geliefkoosd plan ïfordt reeds dadelgk na het openbaar worden van hel ontwerp van een aantal zgden zeer heftig aangevallen De toelichling spreekt in algemeene bewoordingen van toekomstige vermindering van belastingell Wan den aanstaanden bloei van den labaksbouw an voordeden voor de verbruikers van goede en goedkoope havana s maar er zgn niet veel menschen die van dat alles ook maar een woord gelooven De schadeloosstelling aan fabrikanten en arbeiders is op 334 millioen mark geschat in een vorig ontwerp bedroeg zg ongeveer het dubbele Nu wil men den fabrikant vgf malen zgn jaarlgkscbe winst geven als men igne zaak sluit en den arbeider eene som gelgkslaande met twee jaren loon Zoo zal men deze laatslen wel winnen Of echter de fabrikant wiens fabriek en gereedsobsppen groote waardevermindering zullen ondergaan t vreden zal zgn als de staat hem zgn bedrgf afneemt moet afgewacht worden Het vorlft ontwerp stond hem bet dubbele loe Maar de tabak zal goedkoop zgn Terwgl de Caforal in Frankrgk 4 franken het pond kost zal de Duitscher zgn knaster kunnen koopen Toor een halven mark Menigeen zal dan misschien vinden dat de staat hem een leelgke pgp laat rocken I maar dat is van minder gewicht De netto opbrengst van het monopolie is geschat op 165 000 000 mark en dat is een mooie som om kanonnen Toor te koopen De kerkelgke bcvoegdhridswet hangt nog allgd in de lucht het heet dot de Kegeering onverschillig is omtrenl het al of niet tot stand komen der wel zeker hel sterkste wapen tegenorer het centrum daar de nliramontanen dan weder geheel onder de Mei wetten komen Windihorsi s doel is de Hegeering door de nieuwe bevoegdheidswel te ontwapenen en Bismarck wil van een ontwapening niels weten vooral niet daar de onderhandelinieen te Rome met Schlözer etenmiu een slap verder komen De Efectenl eurs X Amsterdam 6 Maan 1882 De week had een zeer kalm en rustig verloop Br werd zeer weinig handel redreven Toch kan voor de meeste soorten eeuige verbetering worden geconstateerd Europeesohe waarden vooral Russen en Hetallieken waren booger doch Zaterdag wos er weer eenige reaoiie voor eerstgenoeradeu Amerikoansobe Spoorwegen avanceerden gedurende de drie eerste dagen aanzienigk werden iu de laatste da gen weer flauwer doch sluiten met eenig avans BlNNiMLANDscHE WAAEDEN SlaaltfoudMn Drieeu en nienve vieren sloten iets lager de beide andere iets beter De noteeringeii ware reap 67 Vi 80 101 en lOP PremMmingm Polcisloten verbeterden 2 loten Gemeente crediet Arosl lotcii van lOU noteerden 109 t 109 SpooTKejltninfe De variatiën hebhen in deze soorten zeer weinig te beleekenen Na den achteruitgang iu bet vorig overzicht vermeld behaalden sommige eenig avans zooals aand Holl Sp die en do Centraal die l verbeterilen doch andere moeden nog een paar fractiën prgageven Boxtelwaarden is V lai er aand L O Sp vielen tot 98 4 dns circa 1 pCt terug doch stegen later weer tot 99 i Trammaftmitigm Het blgft in deze soorten ook leer stil De meesten sluiten onveranderd doch and RIjluigv 2 do Gooisohe 1 eu N en Z Holl Vi l g MmtrutU ttaarden Aand Afr Hv waren aanzienigk booger zj stegen tot 258 do Kanoaling Havensloomb ll Ini er en Hv Holt 1 Kol Bk 2 Bott Hv 1 aand Jftiierl 6pCt obl do 1 4pCt do beter Laicer sloten Hv Amst 4pCt pandbr Holl Hyp bk J bk ipCt obl K ir 8feomb mli 4 pCt r ndbr Nat Hyp bk aand Ind Handelsbk 4pCt obl do i pCt EuBOPEKCHE WAAIDEN Staalê onim De 2 pCt cerl België ging de 8V pCt Deensohe Tolkroon s aohleruii Hong goudleeuingeu waren booger retp 8 I eu 2 ook de leening 67 sloot 2 i beter alleen voor de papierrente is een veriies van s e vermelden Ital leening 81 kou zich bevestigen Alle OosUnrgkers beh goudl die V piü gaf ongeveer 1 booger SpCi Portugal beter Russen waren zeer verdeeld D avans bedroeg hoogsten Oosteri het veriiei hoogstens 5e Serie Leening 80 sloot 1 pCl hooger 8 De lV pCt Spanjaarden aren alle hooger bnitenl binnenl 2pOt bnitenl echur V lager Tnrken konden zich s verheffen en 4pCt ï pte PrmitleenmfeH Voor de meeste soorten kan eenige vooruitgang vermeld worden Hong loten 3 Tbei loten 1 Oostenr 60 s Boden cr iy Weenen 2 Russen I a Madrid 2 pCt beter Onder de reageerende rail in de eerste plaats er op t wgien dat Servisohe loten die Vrgila Off 87 Vs stonden Zaterdag tot 74 a 76 terugvielen Oostenr 58 Ij en do 64 8 pCl lager Sptoningleniiigm Over t algemeen konden deze waarden lieh in eau ryzeude stemming verheugen hoewel de omiet gering was Uitzondering maakten obl Xheiss 8p en Baltische die Vs Mosk Smol die pr js gaven Ilaliaansche circa beter Fr Oost Vs Blii Sp 1 en aand WarschanWeenen sVan de Russische konden aand Gr Mg obl Cbark Azow do Jel Orel aand Morsoh Sysr obl Mosk Kursk do Orel Vil do PotiTifl Riae Wiasma en Z W zich droa 1 pCt verheffen Imhulrieele icaardm Aand Duitsobe Rgksbk wa n U lager doch do Oostenr Hong Bk 1V beter Amieikaansche WAAEDEN StaatifimduH De 4pCl obl der V St gingen V achteruil Louisi 8V Columbianen Vu Eouador ii pCPmh Vs Hooger döten Florida s 2 Mexicanen Vu h l 6nCt Peru Vis Venezuela s IVs Brazilianen hielden zich flink en herstelden zich van de geleden verliezen Spoonctflemafin De verbeteringen bedroegen groolendeels 1 a 2 pCt Circa 3 pOt hooger sloten Buff Pittsb eert Clev M Vernou Deuv Bio obl Kans Pac obl Oreg Cal pr St St Paul Minn C V A do Dakota en Tol Peor circa 4 pCt Atl Pac Ie hyp Gr Tr 2e hgp gest cerl Col Ext Pad Elis eu 4pCt obl Si Paul Minn Lonisv en Nashv stink fund verbeterde 6 St Louis eu S Francisco Ie pref 9V en 2e pref 6 pCt Inimlrieele icaarden Colorado s l Cerl Louis Cit bk Vs M xwell h IVs minder doch de bnds aangenamer Peolomoatie eente De noteering wisselde aflusBchen 6Vi n 7 pCl Ziterdag werd 5 a 6 besteed Het mag echter verwacht worden dal tgeld ook hier iets goedkooper zal worden DeFransche u Duiiscbe Rijksbanken verlaagden hetdisoooto resp tot 4 en 4Vi pCl en deze verUging ral ook bier haar invloed doen gevoelen T P S Voor Europeesche aarden en Staatsfondsen had de markt een willig oansirn doch Am Sporen waren wederom flauwer De handel had ook iets meer Ie beleekenen Van bioneidaudsche waairden herwonnen drieën en vieren aand en nest obl Centraal a Aand Afr Hv 2 do Amst Bk en Kol Bk beter Vsn Spanjaarden slegen de IV4 buitenl tot 28 Metaillieken i n Turken ferm Hongaren waren flauwer gestemd 67 en 6pCt goudl verloren I pCt doch do 81 ruim beier Russen waren umelgk vast Warschau Weenen 1 pCt hooger Peruanen Eet vraag voor Londen flink Van de Ara Sp gingen vooral Denv Rio c T A aehteruit nl 2 Prolongatie rente 5 pO In heb mg een zware koude op den hals gebaald hoort men dikwgis en bgua iedereen heeft daarvan in dit jaarptijde Ie Igdeu Zeluen echter Mbrgft men aan zufk eens verkoudheid dii boosaardige karakter toe dal zij by veronachtzaming vertoont n er beslaan niet weinig gevallen waarin lenng en andere zware ziek eu daaruit zijn ontstaan Als voorbehoedmiddel verdient de Rijnlandsolie Drni venBorathouig zie de adverteniie in t nimmer van heden aan iedereen te worden aanbevolen die Igden aan moeielgkheden in de adembulingsorganeu doar Ut aangename sap de eigenschap bezit het slgm lo te maken de droogheid en daardoor de ndginx W boeatcn t venaehteu en weg te nemen waardoor eeue poedige bevrqvting van deu eiHungenamen Ultsiand rerkregen wordt Tevens wonltn de voedende eu d vertering bevofdtreude uitwerkselen van uil huismiddel teer geroefnU en erkend Afloop van Openbare Verkoopingen van Onroerend Goederen VEILING 6 Maarl Huis Gouwe C 21 ƒ 4230 kr P Goedrwaagen Tt Huis Korte ïiendeaeg U ƒ 3990 kr J F van Velzen Huis Peperstraat K 2S en 26 ƒ 2100 kr J A Verhegen 10 bniteu Paradgs M 23 32 ƒ 3400 k J A Verhcijen BESMETTELIJKE ZIEETEN POKKEN D e BURGEMEESTER Van Gouda Gerien art 21 der Wet van 4 December 1872 houdende voorzieningen tegen besmetlelgke ziekten Staaltblad No 184 Overwegende dat de POKKEN in deze Gemeente epidemisch voorkomen Maakt bekend dat gednrerde de week van 25 Febr lot 4 Maart 1882 door die ziekte tgu aan eta8t 6 personen en daaraan is overleden 1 persoon Gouda den 4 Maart 18S2 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN Nationale Militie BEKENDHAKINQ BURGEMEESTER en WEI HOUDERSvan Gouda geuen art 9 van Zgner Majesteiis besluit van den 17den December 1361 Staaltblad No 127 Roepen door deze op alle Ingezetenen die verlangen als Vrgwilliger bg de Militie op Ie treden om zich daartoe ter Secretarie der gemeente aan te geven vóór den 17 Maart a s van des morgens 10 tot des namiddags ten één ure onder opmerking a Dat door de Gemeente aan hen die zich uls zoodanig mochten willen verbinden uit de fondsen der gemeente een handgeld wordt voldaan van Derlig Gulden Aai de Vrijwilliger moet zgn Ingezeten des Rijks ongehuud of kinderloot edumuiar voorts lichamelgk voor de dienst geschikt ten minste 1 660 meter lang op deu len Januari van bet joar der opireding het 20e jaar ingetreden en het 35e niet hebben volbracht en aan zijne verplichtingen ten aanzien van de Militie voldaan en een goed zedelgk gedrag geleid hebben Bij zijne aangifte als Vrijwilliger zal hg behooren over te leggen hel door den Burgemeester af te geven getuigschrift voorgeschreven bg art 9 voornoemd tol afgifte waarvan zal worden gevaceerd ter Secretarie der gemeente op den 16 dezer maand Gouda den 6 Maart 1882 Burgemeester eu Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER Bnrgerliffce Stand OEBOSKN 3 MHft Alida ouden A de Korie ca J Heerkeiu 4 Elitabetb l ornelit ooden C I Laoyuid eo C Hogtrvortt 5 JohiinD ooders A Heil eo via Vliel Hendrik Simon oadera B 8 Weideos en H Seton 6 Aptoate Cornells ouden H vuiFottcDeD 1 Streng Fieter Gersrdns ouders J viQ Klaveren en E J Kaoers Jobanns Pieteroella coders A W vso der Oraiff eu M Nroese OVERLEDEN 3 Murt H Seherpenzeel 3 f de Bmio 4 m 4 J van den Berg 5 m 5 A Schouten S4 j W I de Mooij 3 m A van Schenderen 1 m 6 P Sloyler 81 j ADVERTENTIfiN Heden overleed plotseling onze geliefde Zoon HUGO in den onderdom van 33 jaren J MENSCHAAE N MENSCHAARTotrw Schudam A Maart 1882 Eenige kenniigeving Voor de tairgke bewgzen van deelneming ontvangen tgdens de ziekte en bg bet overlijden van onzen geliefdeo Echf noot en Vader betaigen ondergeteekenden hannenliafw telnkeu dank Wed H A M MULLBB VAN DUE VVüTimiNO P N H MULLER G A MULLER Js Gouda den 6 Maart 1882 Voor de vele blgken van belangstelling ontvangen bg het overlgden van onzen geliefden Vader en Bebuwdvader den Heer LAMBERTO6 SOHUILENBURG betnigen deKindereöen Behawdkindemn bannen hartelgken Uit aller naam A SOHUILENBURG Gouda Maart 1882 De Ondergeteokende gevoelt zich verplicht openigk zgnen oprechten Dank te betaigen aan den WelEd ZeerGel Heer Dr F H G VAN ITBRSON die met Gods hulp er in geslaagd is zgnen Zoon van de thans heerschende pokken te genezen daar genoemde Heer zelfs niet aarzelde des nachts zgnen bgstand te verleenen A VBRBRÜGGEN Gouda 7 Maart 1882 Bg het herstel zgner ekte betnigt ondergeteekende zgnen hartelgken dank aan den WelEd ZeerGel Heer M SPRÜIJT voor de meer dan zorgzame behandeling Ook brengt hg zgnen dank aan den Heer RAS en verder Personeel van het St Catharina Gssthois Schipper SIMON HEEMSKERK Gouda 7 Maart 1882