Goudsche Courant, vrijdag 10 maart 1882

U Vrijdag to Maart 1882 N 2737 Het echte algemeen gunstig bekeni V ERSEBL Z ü I VE ai N G8Z0 UT eecniddel tegen Maagkwalea Zuur Braki 5 water enz is thans echt verkrijgbaar in Apakjes ik 15 cent pakiea427 cenlenheeiepakjes a 50 cent te Gouda b i J H BOERS Apoth B nthniEen bij Wed C den Bpuwmeester Woerden bij J if Sweeripan Bödegraveubjj P Versloot Alphen a d Rgn by L Varo sieau Zoon Boskoop bjj J van Bergen i S9cieteit Ons CfeiLoe eii jommissarissen der Sociëteit Óns Oenoeoin iSa ter kennisse van HH Leden jingevol 80 van het Reglement dat bij gelegenheid die 6de Abonneoients Toonéelvoorstelling op DONDERDAG den 9n MA ART im de mcIET Eli van d a avondo 2X8 trmk a oEstoüfsjf y j Nah ns het Bé UVB Y g ufeELaDUNiSeCT tofuJl 7 xMa alt 18p2 1 VÉBTEl lriERI I Unnen en Buitei ankgche éaid worden dadelgk opgezoiwen door deij ijelaar A BRINKMAN 4 Qouda Eén afschrift is voldoenlfie Bfl ÜNI zeker COURANT Nieuwer e Advertentieblad voor Gouda en Omatreken BINNEN Gouda Maart 1882 M M Bg deze heb ik de eer mijne geachte clientele te berigten dat ik van af beden myne MODEZAAK liquideer en de dames A en B vam HAASBBKGEN onder de firma A en B van HAASBBRGEN voorheen A OLIFIEBS voor hanne rekening en risico die znlleu voortzetten Dankbaar voor het genoten vertrouwen gedurende zoovele jaren beveel ik mgne opvolgsters in uwe geëerde begunstiging bfl voortduring aan Met achtingÜEd Dw Dienaar I A OLIPIEES JUS iif Onder referte aan bovenstaande advertentie nemen wij de vrgheid ÜEd kennis te geven dat van ai heden door ons voor onz rekening en risico ouder de firma A en B van HALSBERGEN voorheen A OLIFIERS aki worden voortgezet de bestaande MODEZAAI Wg durven ons vlegen raet Uwe geachtebegunstiging vereerd te worden terwijl wg levens de verzekering geven dat doörions alles zal worden aangeWend om onze gea l i clientele prompt en billijk te bedienen p lij i Met alle aching UEd Dw Dienaressen H en A v HAASBEBGEN UITMUNTENDE THEESOORTEN BIJ S DEBEEE WEaXHAVES B 139 OOLDA Pr acoarauten gratis verkrijgbaar Talrijke geiuigsohriflen v u eerste GeneeskaiHÜffeii Op verscheuleue TeritDoiistetliiigeii mei Medailles bekroond Het door 30 Jaiir gereiioinmeerd Anatherin Mondwater au Dr i e POPP KK Hof Tandmeeêter U fTeénm Radikaal geneesmiddel voor elke Taudpgn alsook voor iedere ziekte der Mondholte en van het Tand leeicb Beproefde Mondspoeling bg aanhoudende Keelziekte 1 groote flesch a ƒ 1 75 1 flesoh a ƒ 1 20 1 kleine flesoh ƒ 0 60 Plantaardig Tandpoeder maakt na kort I gebruik de Tanden blinkend wit zoniler ze te beschadigen Prus per doos f 0 80 Anatherin Tandzeep in glazen doozen van f 1 20 beproefd Tandzuireringsmiddel De echte aromatiaohe I van Dr J G POPP zij maakt de tanden zuiver wit zonder het émail aan te doen bewaart ze voor ziekelijke aandoeningen rn houdt den mond frisch Het stuk kost 40 cis en is toereikende voor een half jaar 14 TandplombeerilIS praktisch en zekerst middel roor zelfplombeering van holle kiezen Pr 8 per éim f 2 60 Kraldenzeep aangenaam en best middel roor Vlekken Uitslag Zomersproeteu en Pnisten Hoofd en Baardschllver en Korsten Uuidkrankheded en alle onreinheden der bovenhnid Prijs per stuk 35 GentS Het geëerde Publiek wordt verzocht uitdrukkelijk KK Hof Tandmeesler POPP s Geneesmiddel te verlangen en slechts die aan te nemen welke van mg n Fabrieksmerk zijn rooreien Dépdts zgn gevestigd te Gouda bij L Schenk winkelier op de Hoogstraat A 123 te Rotterdam by F E ran Santen KolfF apoth en A Schippere n Co blauwe poroeleinwinkel te s Hage bij J L F Snabilié apoth te Delft bg A J van Bijn te Schiedam bij C Malta Ot te Leiden bg E Noordgk te Amsterdam bij F van Windheim Co en H H Uloth Co apotheek te Schoonhoven bij 8 Wollf en Zoon te Alpben bij L Varisieau en Zoon te Utrecht bg G H N van Spanje idem Labiy Por ton Droogisten Snëlpersdruk van A Beinkman te Gouda Universeel Zuiveringszoi t J Sociëteit O fS GENOEGEN Zaal KUNSTMIN lesde laatste ïoorstelÜng in inet Abomaemeat DOOE DE VeebenigijId HET NEBERL41SGH ÏOOMEL Afdeeliwk Amsterdam Donderdagj 9 Maart 1882 Goud Oorspronfelijk ToonMlspel n vier Bedrijven idoor M B Mbndes 6a Costa eii Jan Cil je ¥ o3 I Aanvang ten Zeven uèe PÈIJZE $ DKR PLAATSEN teerste pang voor HH Leden Ijiuntiepa me8 en Kinderen ƒ 1 10 per pe i on j De loting der te besp ekeniplaktaen voot iHH ïntedk naren zal plaats heb en op WoeWag 8 Maart 1882 des avonds ten iJ Ufe PWies tegeö betaling van 10 Qents voor elke pttats fll t H Inteekenaren wordt ieriur èrd datalleen deil Woensdags avondt log QAMESKAARTÈN a O 90 VOLGENS tOOftWAjARDEN VAl INTEEKENINGte lerkrjgen jjn Alleen Ml Leden der Sociëteit kunnen lotenvoor die HH Inteekenaren welke p rsoottlgkverhinder ïgn i Oroote OPRUIIl G van af JIIAA DAG 6 tot en met 11 MAART Gebrs DE RAADT Westhaven B 200 en Peperstraat K 7 en 8 BOTTEBDAMSCHE HTPOTHEEEBANE voor NEDERLAND De Directie bericht dat de ROTTERDAMSCHE HYPOTHEEKBANK voor NEDERLAND Pandbrieven uitgeeft groot ƒ 1000 ƒ 500 ƒ 100 en ƒ 50 rentende 4 pet die verkrHgbaar zjjn ten kantore van hare Agenten HOFFMAN Co te Ctouda LAFEBER Co DB DIRECTIE B MEES B VAN R083E M E C W HOIJER ATTENTIE Wg vestigen de aandacht onzer lezers op de deze Courant bnliggende Proappctna voor het BERNHARDINBR ALPENKRÜIDEN ELIXER van den Heer WALLRAD OTTMAR BERNHARO te Munehen hetgeen tegenwoordig over de geheele wereld bekend staat als het uitstekendste huismiddel en tevens als het fijnste Bitter Elixer De medicinaalraad Da RUST te Grabow in Mecklenburg zoowel als vele andere nitstekende geneesheeren roemen de echte ajjnlandsche Druiven Borsthonig als een voortreffel k huismiddel bjj hoest heeachheid borst en keelpgn kinkhoest bfl Kinderen dat deze ongesteldheden in veel korter tyd doet verdwijnen dan elk ander middel Z E mynheer de graaf en mevrouw de gravin zu Leininobn Billioueim op het kasteel BillioBBiH ambt Moosbach in Baden vinden tegen hardnekkigen hoest en heeschheid geen geschikter middel dan de echte RIJNLANDSCHE DRUIVEN BORSTHONIG De heeren Dr M FRBYTAG kon professor te Bonn Dr GRAEPE te Chemnüz Dr LANGE tefiiïhurg bevelen dit onovertroffen aaugmaam preparaat uit persoonlyke overtuiging aan H E mevrouw de gravin zu Sayn Wittoïnstein te BerUburg in WettphaUn is verbaasd over de voortreffelykheid en goede uitwerking daarvan by verkoudheden Mynheer de Baron VAN DiTïUETH Havpthann a D op het kasteel Thbbees by Obbbtheebes te Beijeren verklaart dat zjjne familie met den besten uitslag gebruik heeft gemaakt van den echten Rgnlandschen Druivenborsthonig tegen keelpyn hoest enz en met dit oordeel komen de betaigingen van erkentelijkheid en dankbaarheid van vele duizende genezen personen van alle standen volkomen overeen Alleen echt verkrygbaar in flacons il 65 Cent met witte fl 1 met roode en ai fl 2 met geele capsnlen welke nevensiaand fabriekstempel dragen Te Gouda bjj F H A Wolff Te Haastrecht by J D den Hartog Boskoop by J van Bergen Bodegraven bj P Versloot Oodewater by F Jonker Idenburg Stolwyk by C 6 van den Berg QOUIU 9 i arriSSS Naar wg tot ons genotgeu fKruemen staat het met len toestand tr pokziektc bier ter stede try g nnstix I In de laatste dageu irerdeil if geen nien e ge kll n aHngegeven l Vrijdag en Zon lag is er wefler gelegenheid lot iUenting waartoe wg vrrwijteu i Bar achterstaande officiële kennisgeving I e steariDe kaaraenfabr iek OaÜa alhier deelt over bet afgeloopen boekjnar 20 po pi uit of per coupon ƒ 1000 Duor het tf eed kantongerecht te Entlerdaro tijn Dinscjag ieder tot een boete van tien gulden of gevaiigeiMsstraf ran drie dagen veroordeeld een koopfnan uit Gonderak die mei de stoomboot Gouda naar Botiert am had vervoerd 40 kilogram bedorven kalfsvlceaeb een koopman uit Krimpen a d IJwl die met de stoomboot Ouierkirk naar Botteraam had irrroerd 40 kilogram bedor en varkensvleesth e een Rotterdamsche vleesohhouwerskiiecht die te Rotterdam had rerfoerd 20 kilogram bedorven kalfsvlecsch In de tercchtiitting der Rotterdamtohe Arr Rechtbank van Dinsdagmorgen werd o a veroordeeld A V R arbeider te Reenwgk bekl van diefstal vau i3 eenden en een aard te Nieuwwkerk a d IJael tot 3 maanden gev oell Staten Oeheraal Twnni Kahib aHiia gen van 7 en 8 Mnart Id de titling van Dinsdag is de disoatsie over de ijkwet op venoek van den Minister geschorst nadat ondanks tijue principieele bestrg ding aangenomen was met 40 tegen 22 stemmen een amendement van den heer Bastert op art 4 om het verbod tot bet betigen van andere dan wettelijke namen in koopmansboekeii prijscouranten aankoniligiiigen tarieven enz te schrappen als belemmerend voor bet verkeer Het voorstel tot gewgzigde behandeling der militieen schutterij wetten is na de tegelwet aan de orde gesteld Het ontwerp tot het rerleenen van een sobsidie van 6 ton voor 3e verbetering van den Ouden IJssel is aangenomen mei 62 tegen 9 atemmen na disonssie waarbij de Minister toelegde een nader onderioek der bezwaren maar geen nitiioht kon geven op eventueele verhooging van bet subsidie In de sitting van gisteren is na disonssie ongewijzigd aangenomen met 48 tegen 21 stemmen een voorstel van den heer Hoèll om eene bijzondere werkwijze te volgen voor de behandeling der militaire wetten De commissie van rapportenrs daarover is alsnu aldus samengesteld de hb Seret Kool van der Feltz Wichers en Oorver Hooft Heden on de voorzitter de overige vijf rapportenrs benoemen De behandeling der rcgistratlewet is aangevangen De minister van financiën verklaarde teer ernstig bezig te tijn om middelen te beramen tot vertttorking der schatkist Heden voortzetting Met ütr Dagblad ontvangt het volgende berioM dat het echter onder alle reserve mededeelt Kaar men verneemt tal dr A Kuyper den Fransohen tendeling Coillard vergezellen op zgn tocht naar de Zambesi ten einde uit te rusten van tijn vermoeienden polemisohen arbeid en ook tijnen tegenstanders eenige rust te versohaffen Hg ton p tjjn doortocht de Transvaal bezoeken om studenten te winnen voor de vrije universiteit Te rekenen van IB Maart e k zal zooals wg reeds vroeger mededeelden gelegenheid bestaan tot verzending met de post onder de algemeene benaming pakketten van goederen stoffen en voornerpen het gewicht van B kilogram niet te boven gaande ier inhoud niet meer dan 25 kubieke decimeters bedraagt en die langt een hunner vlakken geen grooter frteting dan 80 ceiillmeters hebben Onverschillig den afstand is bij vooruitbetaling een poit verschuldigd van 15 cents voor een pakicel lot een gewicht van 1 kilogram van 20 cents voor een pakket boven 1 tot 3 kilogram van 25 cents TOOI een pakket boven 3 tot 5 kilogram Bij verzeniling aan een nader adres is dil port op uienw rersohnidigd Vertel eriiig van de vaarde tot een bedr ig van ƒ 500 iS toegelaten tegen vooruitbetaling onvermindrrd het port van een evanredig rtcbt van 10 cents voor efke ƒ lOU of gedeelte van ƒ 100 Bespoedigde bestelling geschiedt tegen ïoo ruilbetaling van een recht vau 25 oentt wanneer de localileit waar de geadresseerde woont lot den gewonen kling der bestelling van ee i postkautoor behoort Is dit niet het geval dau is voor Ikeu afstand van 2 5 kilometer waarover de bealeliing geschiedt of voor elk gedeelte daarvan 25 nuu verschuldigd behoudens betaling van de veergelden of dergelijke bnitengewone onkosten die op de bestelling vallen mochten De aftender van ren pakket kan tegen betaling van een recht van i cents een bewijs van de ter post bezorging daarvan verlangen Dit bewijs wordt in elk geval en kosteloos uitgereikt voor pakketten met aangegeven waarde Tegen vooruitbetaling van een gelijk recht kan door tnsschenkomst van de post bericht van de ontvangst van een pakket door den geadreateerde worden verkregen Bg dete in de StaaUcoanuit voorkomende mededeeliug zgn gevoegd eene opgave van hetgeen bij de verzending van verschillende artikelen mott worden in acht genomen eu eene alphabetische opgave vau de plaatsen die met li Maart voor de dienst der pakketpoat worden opengeateld Aanstaanden Zaterdag del voormiddags ten 11 nre tal in het locaal van de Beitte Kamer derStatenOeneraal da plechtige niireiUng plaats hebben van de medailles diploma s en bekrooningen toegekend aan Nederlandsche inzenders op de wereldtentoonstelling in het a eloopen jaar te Melbourne gehouden In opdracht eener vergadering van belangstellenden heeft te Amsterdam zich eene commissie ge vormd tot onderzoek der kansen van emigratie naar Transvaal en andere deelen van Zuid Afrika Men werd daartoe gedrongen eensdeels door de toenemende verhuizing naar Amerika ten andere doordien velen liever naar Afrika zouden gaan indien zij slechts eenige zekerheid hadden daar eene toekomst te vinden en vooral indien tusschen Nederlandsehe en Afrikaansche havens eene geregelde stoomvaartverbinding bestond Daar echter de kansen eener geregelde stoomvaartonderneming moeilgk kunnen worden beoordeeld tonder eenige Jr raming aangaande hel waarschijnlgk verkeer en het verkeer wederom niet zal toenemei tenzij daartoe de stoombootgelegt nheid worde gegeven zulten door de Commissie voor de emigratie eerst opgaven worden ingewacht aangaande personen die naar Zniri Afrika zouden willen vertrekken mits zij verzekerd zijn van behoorlgk vervoer en goede maatregelen van ontvangst en over het algemeen de inlichtingen die nog bg de commissie moeten inkomen en dan zullen worden medegedeeld van dien aard tijn dat zij begrgpen de kant te kunnen wagen Tegelijk is aan eene oommissie van ervaren deskundigen opgedragen de voorwaarden te onderzoeken waaronder eene geregelde stooravaartverbinding ton kunnen worden tot stand gebracht De voorloopige oommissie van onderzoek naar de kansen eener emigratie beataat te Amsterdam uit de volgende heeren H T Buhrmann mr H N Teding van Berkhout A G C Van Duyl prof J W Gunning J A Janaen Jr D H Schmiill H H Timmer en mr C M J Willeumier De heer H T Buhrmann tijdelijk te Amsterdam is oud lid van den Volksraad in Transvaal en van hem ontving de commissie reeda vele zeer belangrijke mededeelingen Noch de commissie noch de personen die zich bij haar aanmelden binden zich tot iets beslissende Voorloopig wil de oommiaaie niets anders tijn dan een bureel van informatie Zij neemt slechts de opgaven in ontvang ten einde daaruit een maatstaf te ontleenen voor de kansen van welslagen eener nog geheel te vestigen onderneming en in het algemeen belang te kunnen nagaan in welke richting en over welke bgzondere punten het onderzoek moet worden voortgezet Ook met betrekking tol het goederenvervoer wenscht zij zulke mededeelingen te ontvangen ledere bijarage over de kansen lot uitbreiding van handelsbetrekkingen en verplaatsing van de markt van sommige artikelen zal haar welkom wezen aan het oovenvermeld adres De kennisgeving reeds van haar optreden zat vertrouwt zij voldoende wezen om ook uit Znid Afrika nog veel te vernemen wat aan hel doel bevorderlijk kan ign Voor behoorlijke verspreiding der plannen zal trouweis worden gezorgd Zoodra blijkt dat de taak inderdaad kans beeft van slagen of nadere gewichtige bgzonderheden zijn vernomen zal namens de commissie nadere mededeeliug worden gedaan De namen dergenen die buiten Amsterdam zich bij de commissie hebben aangesloten znlien later worden bekeud gemaakt Thans warden bij haar nog aanmeldingen verwacht van andere personen bniteu Amsterdam die in haren geest werkiaam zouden willen zijn Bg hare pogingen rekent z ook op den stenn der Vereeniging tot bevordering der belangen van ZnidAfrika aan welke van haar optreden reeds is kennis gegeven Een voorstel van hondentrouw heeft zich volgeiu de Maadode bg den Ireurigen brand van Zondag Ie Rotterdam voorgedaan Op eene bovenverdieping van een huisje naast het brandende perceel sliepen vijf kinderen wier onden meCtwee andere kindertjes den nacht elders moesten doorbrengen De hond die op dezelfde kamer wat waar de kinderen sIHmb werd rook en brandlucht gewaar Zgn geblaf bis de kleinen niet wakker maken Hij springt op het bed waar d oudste jongen lag en schudde dcsen tot hij wakker werd en betef kreeg van den gevaarIgken toestand Hg kon zgne zusjes wekken en naar beneden dragen en het gevaar waaraan lij baddea kunnen warden blootgesteld was geweken Naar aanleiding van hit bericht dat t Groningen eene gemeente van 6edoopte Christenen zon worden opgericht meldt de Z C Een der leden van de Unie der gemeenten van Gedoopte Christenen in Nederland zendt ons het jaarboekje over 1882 door die Unie uitgegeven bjj J J Wiarda ie Sueek Daaruit blijkt ons dat het aantal gemeenten in ons land reeda 10 bedraagt o a eene te Hengelo dal de eerste te Stadskanaal in 1846 werd opgericht en hel cgfer der toegetredenen in ons land 608 beloopt en de Unie over de geheele wereld blijkeat opgave over i879 2 millioen tielen telt De Oedooplr Christenen staan meer bekend onder den naam vau Baptisten De grondslag is de Unie gelooft en handhaaft dat er een God is die zichzelf heef geopenbaard in het algemeeu door de natuur de geschiedenis en het gdweten in hel bg zonder door Motes en de profeten en allerbgtonderst door Jeius Christus en dient Apostelen ent Tot telfs in de meststoffen wordt bedrog gepleegd Het is bekend dat roet uit schoorsteenen in de laatste jaren a a mest meer in toepassing is gekomen vooral voor wijngaarden bewijst het naar men meent goede diensten Maar wat gebeurt nu Het reeds goedkoope roet wordt met een nog goedkaopere slof ververmengd n l fijne aarde uit molshoopen Ook tegen dat bedrog tij de landbouwer op lijne hoede Het zou niet onmogelijk zgn indien over enkele jaren een geheel nieuwe wijie van aardappelenpotea door onze landhlpuwera gevolgd werd In Duitschland namelijk heeft men pioeven genomen om aardappelen op kleine hoogten te poten waardoor minder poters of stukken van aardappelen noodig ziju en de opbrengst zelfa grooter sohgnt te wezen In de tuintjes ziet men vrij slgemeen kleine gewassen als penen rapen andijvie sla enz op bedden gezaaid Werden die bedden nu veel smaller gemaakt zooals b v ook bg de meekrap geschiedt dan was het doel reeds bereikt Vooral voor vochtige laag gelegen gronden laat zich die nieuwe wgze van poten vermoedelijk teer aanbevelen