Goudsche Courant, vrijdag 10 maart 1882

De opbrengst van het rerroer over den Nederlandsoheu Ryuspoorweg over de maaud Februari bedroeg ƒ 375 683 66 zünde per dagkiloineler ƒ 66 48 tegeu 56 18 io Febr 1881 Totale opbrengst van 1 Januari 1882 ƒ 7 456 76 tegeu ƒ 729 431 91Vs in 1881 Lyn Leiden Woerden reizigers 10 876 ƒ 6418 03Vi bagage ƒ 83 44 bestal yl en iraohtgoederen ƒ 1625 96 levende dieren en rytuigen 61 83 Totale ontvang ƒ 7079 26 i zijnde per dagkilometer 7 06 tegen ƒ 7 68 in Febr 1881 Totale ontvangst van 1 Januari 1882 ƒ 14 977 89 tegen 16 S27 74 in 1881 Allerwege is met voldoening de arrestatie van Bernay s moordenaar vernomen Onder welke omstandigheden dit geschiedde besohryft de Kolnuche Zeitano aldus Een kelluer der spoorwegrestauratie en een drager van bagage aan wip door de Belgische ambtenaren het portret van Léou Peltzer vertoond was hadden terstond verklaard dat deze persoon dezer dagen in het spoorwegstation geweest was Dinsdag namiddag nu kwam Feltzer opnieuw aan het station en vroeg aan het buifet naar eeue dépêche die aldaar Toor hem moest gekomen zgn Hoewel hy den geheelen baard dien hij bij zijn eerste bezoek aan het station nog droeg afgeschoren had werd fay toch terstond herkend Men antwoordde hem dat hy eeu oogenblik moest wachten dan zou de dépêche van het telegraaf kan toor gehaald worden Toen nu iemand weggezonden werd om de zoogenaamde dépêche te halen begon Peltzer zichtbaar te beven en plotseling ging hg naar het perron voorgevende zelfs de dépêche te willen halen Daar stapte hg terstond in een waggon 3de klasse van den gereedstaanden markttrein naar Bonn maar de bovenbedoelde kellner was hem gevolgd en haalde onmiddellgk den Brusselsohen politie ambtenaar die in het station was Nu moest Peltzer weder uitstappen Inmiddels waren de substituut officier en de politiepresideut dier stad ook gekomen waarna Paltzer gearresteerd en terstond aan een eerste verhoor onderwonsen werd Gelgk reeds gemeld is heeft hg erkend de geheimzinnige Yaughan te zijn en deu advooaat Beroays te hebben doodgeschoten hoewel hg bij de geheel onhoudbare verklaring volhardt dat hg door een ongeluk den heer Bernays doodelijk heeft getroffen Daar hij TDiklaarde vrgwillig de Belgische ambtenaren naar Brussel te zullen volgen waren er geeue uitleve ringsformaliteiten noodig en vertrok hg reeds weinige uren na zgne arresstatie naar Brussel waar hg Dinsdagavond omstreeks 10 uur is aangekomen Den geheelen avond wachtten honderden nieuwsgierigen door de aanwezigheid van een sterke politiemacht daarheen gelakt hem aan den Gare du Nord af maar de treiu stopte aan de Rue Kogier waar hij met zijne bewakers uitstapte en per gereedstaand rgtuig naar het paleis van justitie gebracht werd waar hg onmiddellijk door den rechter van instructie in verhoor genomen is Ondanks de uitstekende voorzorgen van de politie hadden de stationeerende r tuigeii toch een vrg talrgk publiek naar de spoorwegbarrière aan Rne Rogier gelokt en toen de gevangene daar uit den trein stapte en tnsschen po litieagentea naar het gereed staande rgtuig werd geleid stegen er luide kreten en verwenschingen nit de saamgestroomde mepigte op Buiteniandsch Overzicht In het Britsche Lagerhuis werd Maandag de zaak van Bradiaugh behandeld Bgna heeft het Huis zich op redelgke wgze van de quaestie afgemaakt Sir Stafford Norihoote stelde voor het besluit van 7 Fehr te bekrachtigen waarbg den heer Bradiaugh hetafleggeu van den eed ontzegd wordt De beer Majoribanks stelde als amendement voor om de wet op den eed zoodanig Ie wgzigen dat een afgevaardigde naar goedvinden den eed of eene verklaring zon kunnen afleg gen De heer Oladstose sprak voor het amendement en er volgde eene levendige discussie waarvan de slotsom was dat het amendement met 257 tegen 242 stemmen verworpen en het voorstel van sir Stafford Northcole aangenomen werd Slechts vgftien stemmen das in eene druk bezochte vergadering gaven den doorslag om deu heer Bradiaugh voorloopig nog buiten het huis te honden Dit kleine verschil doet de hoop koealeren dat de zaak eerlang in orde de komen Het debat over Qladstone s voorstel betreffende de lersche laudwet venet tegen de door het Hoogerhuis benoemde commissie van cndirzoek werd hierop hervat Dinsdag ii in het Engelsohe Hoogerhuis door lord Bedesdale een ontwerp ingediend tegen het toelaten van atheïsten in het Parlement In dit voorstel wordt bepaald dat ieder lid van beide Huizen bg tgne toelating plechtig moet verklaren aan den Almachtigeii God te gelooven De eerste lezing heeft plaats gehad De Corr Bami meldt dat de Fransohe ministers Tirard en Léon Soy niet alle hoop hebben opgegeven om een uieuw handelsverdrag met Engeland te sluiten De onderhandelingen zouden echter niet hervat worden vddr 15 Mei a s op welk tgdstip het tegenwoordig verdrag ten inde loopt en behandeling op deu voet der meest begunstigde natie een annvaiig neemt Ten gevolge van de aanneming door de Fransche Kamer der Afgevaardigden le a het regeeringsontwerp waarbg den gemeenteraden met uitzondering vau den Farijschen he recht wordt terugtekeeren om zelve de Burgemeesters te benoemen wordf aan meer dan 2400 gemeenten van Frankrijk dit recht toegekend Sommige bladen betwgfelen of de gemeenteraden wel overal een goed gebruik van hun nieuw recht zullen maken maar over het algemeen is men in Frankrgk zeer met den maatregel ingenomen Men ziet er vooral een bewijs van vertrouwen in jegens het tegenwoordig Kabinet De Kamer besloot Dinsdag het voorstel tot afschaffing van bet concordaat in overweging te nemen De Minister president ï reycinet aobite het wenschelijk dat deze zaak besproken werd maar liet zich verder niet uit Deu radicalen is het natuurlgk ié doen om volledige tcheiding van Staat en Kerk en daarmee ook om opheffing van de begrooting van eercdiensl een maatregel die vele republikeinen Ie radicaal tdu zijn maar waarvoor bij den boogen toon die de clericaleu tegenwoordig aanslaan veel te zeggen vaIi De Pruisische landdag houd zich bezig met de begrootiog van openbare werken Zaterdag waren de kanalen aan de orde die in later lijd de koleuen industiedietricten van Bgn Pruisen en Westfalen met de Noordzee havens moeten verbinnen De minisier beloofde half dot nog in deze zitting een ontwerp zal worden ingediend voor het kanaal van den Rgn naar de Wezer en de Elbe dat is naar Bremen en Hamburg Het wordt Igd zei le hij dal wg aangaande deze vragen eens van de theorie lot de praclyk overgaan Behalve deze groote verbinding heeft de regeering uog plannen gemaakt tot kaualiseeriug van de Main en om eene verbinding tusscben Byn en Maas tot stand te brengen welk laatste plan echter volgens deu minister Maybaoh in Nederland tengevolge eener onjuiste opvatting geen gunstige ontvangst heeft gevonden De uitzichten op hel totstandkomen van het tabaksmonopolie zgn volgens de £ Z sedert het wetsontwerp van den Rgkskanselier bekend werd bij het uur vermin erd Zelf de ultra conservatieve Beichtioten oppert ernstige bedenkingen De Ntt Zeit zegt dal 4t tabaksu verheid in Dnilschlaud zich in een byzonderen toestand bevindt Al mocht het mouopolie geen andere gevolgen hebben dan den ondergang van Bremen ook dan nog zon deze gebeurlykheid alleen reed voldoende zijn om het voorstel te doen verwerpen De 234 millioen scbadrloosslelling hebben oogetwyfeld hunne aanlokkelyke zgde voor hen die er hun deel van zullen trekken zegt het blad maar het is niettemin eeae gevaarlijke proefneming om zoovele duizenden werklieden roet ceuig geld in de hand aan den dijk te jagen en hen te dwingen een ander beroep te kiezen De Oermmia laat zich even scherp uit Zg voorziet het verval van den uitvoerhandei en en de schepping eener gevaarlgke klasse van leegloope s Zg beschouwt het als de plicht der wetgevende macht om zich Ie verzetten tegen maatregelen welke den ondergang der bgzondere ngverheid ten gevolge zullen hebbeu De Economische Uaad heeft het regeeringsvoorstel naar eene commissie verzonden Uit Belgrado wordt bericht dat vorst Milan van Servië zioh heeft laten uitroepen tot koning en dus gelyken rang bekleedt met zyne buren van Hongarye en Rumenië Veel verandering brengt dat niet in de zaken Alleen is opmerkenswaardig dat Ooatenryk altyd geweest is tegen deze opheffing welke de Servische regtering uit eigen machtsvolkomenheid heeft tot stand gebracht Oostenrgks invloed te Belgrado is dus voor het oogenblik niet byzonder groot te achten Het is niet zeer gemakkelyk om na te gaan wat er eigenlyk in Herzegowina gebeurt Hoezeer de Ooslenryksohe regeering er op gesteld is het monopolie te behouden van de oorlogsberichten kan men opmaken uit het feit dat de heer Evans de oorrespondent van den Uanchetter Guardian over de grenzen is gezet Men herinnert zioh dat dit blad de eerste volledige berichten van den opstand leverde Uit zulk een monopolie vloeien wel goede berichten evenals Bismarck smakelyke havana s voorspelt van het Duische tabaksmonopolie maar ze zgn niet altg d zuiver wat ze dan misschien met die havana s ook wel gemeen zullen hebben Uit eene vergelgking der berichten uit verschillende bronnen komt het ons voor dat de Oostenrgker wel dikwerf doch lang niet altijd de overhand behouden in de vele gevechten op kleine schaal welke worden geleverd VËMADËRIN6 VANMN6EMË1TERAAD Zitting Dinsdag 7 Maart 1882 Voorzitter Mr A A van Bergen IJzendoors Tegenwoordig zgn voorts de heeren Kist Prince Oudgk Herasing van Itersou de Rotte Straver Samaom Post Drost en Noothoven van Goor Afwezig zgn de heeren Liigten Kranenburg van Straateo en Forluyn Drooglecver De Voorzitter noodigt den Secretaris uil bet nieuw benoemde lid van deu Gemeenteraad den heer C Hoogenboom binnen te leiden Deze betreedt daarop de raadszaal eo legt in handen van den Voorzitter de by de wet voorgeschreven eeden af waarop de Voorzitter den heer Hoogenboom geluk wensoht met bet blyk van vertroiweo hem door zyne mede burgers gegeven en de hoop uitspreekt dal het hem gegeven moge zijn veel les nutte der gemeente Ie verrichten De heer Hoogenboom neemt daarop tilling De Voorzitter geeft kennis dat de heer van Strsaten heeft medegedeeld verhinderd te zijn deze vergadering by te onen De heer Luy ten komt Ier vergadering De uolulen der vorige vergadering worden voorgelezen en onveranderd goedgekeurd De Voorzitter geeft kennis dal Mevr de Wed Muller geb v d Wetering een schrijven heeft ingezonden houdende kennisgeving van het overlyden van haren echtgenoot den heer G A Muller in leven lid van den gtmeeoteraad De Voorzitter deelt mede dat B en W ook namens deu gemeenteraad een brief van rouwbeklag aan Mevr de Wed Muller hebben gezonden en zegt daarop bet volgende Mijne Heeren I Zoo staat dan wederom eeo zeiel ledig in onze raadszaal Ditmaal door het overlgden van den waardigen Muller dien wg allen zeer zullen misseii want zoovele leden deze vergadering telt zoovele vrienden bezat de heer Muller in ons midden Wg allen hadden den vrieudelgken beminnelyken man lief en achtten en eerden hem als eeu edel raeusch die een voorbeeld was van trouwe plichlsbetroohting Het wa een waar woord dot aan zyne groeve gesproken werd In dal zwakke lichaam zetelde eta hart van goud I Zoo wa h t Waar zgne krachleu het toelieten yverde hg steeds voor al wat hy nuitig achtte en goed en bij deed dit altyd op eene wgze die ook by verschil van gevoelen aller harten won De gemeente verliest in hem een harer beste burgers en de raad een lid dal ten allen tyde de gemeentebelangen met gver en trouw behartigde Zyne nagedachtenis gaat met verloren I De overtuiging dat hg voortleeft in de dankbare nagedachtenis moge de zwaar beproefde weduwe en de treurende touen van deu overledene lot troost verstrekken I De Voorzitter deelt daarop mede dat het bedrag lot vergoeding der kosten van bel lager ouderwys bedragende 30 pet ia vastgesteld op 19 996 Aangenomen voor kennisgeving De Voorzitter geeft kennis dat door Gedep Staten is goedgekeurd het raadsbesluit van 7 Febr tot verkoop van boomeo Aangenomen voor kennisgeving Ingekomen zgn 1 De Verslagen van de gesnbsid in tellingen van weldadigheid van de gezondbeida ooministie de stadsmuziekschool eo het stedelgk muieum van ondheden over 1881 In handen van B en W om te dienen bjj de opmaking van bet gemeente vejilag waarna zg volgens gewoonte zullen circuËéren bij de raadsleden Eene missive vau den Sohottersraad voorstellende eene wgziging iu de begrooting der dd schutterij dienst 1881 Ter visie Eene missive van bet Burgerigk Armbeslaor voorstellende eene wgziging iu de begrooting dienst 1881 Ter visie Eene nijssive van bh Regenten van het St CalbarinaGasthuis voorstelleode eene wijziging inde begrooting dienst 1881 Ter visie 6 Een voorstel van B en W t t iJ igiogder gemeentebegrooting dienst 1882 Dit strekt om ƒ 3688 beschikbaar te tel en voor de maatregelen ter bestryding der pokkenepidemie Ter visie 8 Een voorstel van B en W betr de kosten voor de restauratie van het raadhuis Dit strekt om 13880 bg w ze van voorschot uit de gemeente kas te verstrekken ten einde een geregelden voortgang te verzekeren aan de werkzaamheden der restanratie van het raadhuis Ter visie 7 Een voordracht voor onderwater aao de Ie kntelooze schpol Daarop k Hnen voor de hh E v Daotzig te MooMrecbt en J F van der Kleijn te Reeuwyk Ter visie 8 Een voorstel van B en W betr de aangevraagde concessie voor een stoomtram Gouda Schoonhoven Dil strekt om den beer Kaptyn de gevraagdeconcessie te verleenen nl om den weg te leggen langs Crabethsiraat Kattensingel Boelekade en Fluweelensingel Ter visie 9 Een verzoek van deu Schuttersraad tot openbare verkoop van onbruikbare klerdiugstukkeu Wordt dadelyk behandeld en aangenomen Een verzoek van P van Vledder ora eervol ontslag als onderwijzer aan de 2e kosielooze schooltegen 1 Mei e k Wordt eervol verleend Een verzoek van de wed Bool geb Lohmau om eervol ontslag als brugwachliter tegeu 1 Mei e k Wordt eervol verleend Adressen va D Cole M Dekker ï C de Moor en L H Lafeber verzoekende benoemd Ie worden tol noodhulp aanspreker Aangenomen voor keunis eving 13 Een adres van X van Blokland verzoekende benoemd te worden tot noodholp lykdrager Aaugeiioraen voor kennisgeving Aau de orde is De Rekening en Verantwoording van het geldelgk beheer der Kamer van Koophandel eu Fabrieken dienst 1881 B en W stellen voor de Rekening goed te keureu Aldus bealuten Daarop worden louder hoofdelijke stemming en diicussie aangenomen Het voorstel tot wgziging der Begrootiog vnuhel Weesen vElemoeseuiershuis dienst 1881 Het voorstel lol wijzigiog Oer Gemeeiitebegrooting dienst 1881 Een voorstel lot afbraak der onderwijzerswoning in den Langen Groeneiidaal Aan de orde is het adres van 8 Lafeber tot aankoop van een stuk grond aan de Crabethsiraat De Voorzitter deelt mede dal is ingekomen sinds de vorige vergadering een iiieow adres van S Lafeber waarbij bg verzoekt üal iu bel eventueel raadsbesluit waarbg op zyii verzoek gunstig wordt beschikt moge worden uiigedrokt dat bg uietbe bouwing vuu den grond alleen dat gedeelte grond terogkomi aan de gemeente dat niet bebouwd is Het gedeelte dal wol bebouwd i bigft dan adressanl s eigendom B en W slellec voor zoowel op het ecrsie als bultig adres van Lafeber gunstig Ie beschikken eo den grond te verkoopen tegeu 1 per ceutiare Aldus besloten Daarop wordt benoemd tol regentes van hel vereenigd Weesen jEleinoeseniershui Mevr A M Kollewgn Wed P vau Etsen met algemeene stemmen Aan de orde is de benoeming van een noodhulpaanspreker bg de begrafenissen JSerile temmi g W Begeer 6 M Dekker 6 en L H Lafeber 1 st terwgl 1 blancobiljet wordt uitgebracht Ttimde itmmiKf W Begeer en M Dekker ieder 6 St terwgl 1 blaiicobiljet wordt uilgebraoht Herêlemmng M Dekker 7 W Beg r 6 st Benoemd i dut M Dekker Tot noodhnlp Igkdrager wordt daarop benoemd N van Blokland met 11 st terwgl H Sluiter 1 op zich vereenigde en 1 blanco biljet werd uitgebracht Daarop vraagt de he i Samsam het woord om M den Voorzitter een vraaic Ie doen betr de demping van Blanwstraat en Nieuwe Haven waartoe de vergadering vergunning verleent De heer Samsom vraagt daarop wat de reden is dal genoemde demping uog niet i aapbetteed Reeds net vorige jaar had spr er op gewe2en dat het met Nieuwjaar de beste tyd it om zulk werk aan Ie betleden daar bet dan goedkooper gedaan wordt dan later In dien lyd i er weinig werk eu wat het Weer aangaat dat wat dit jaar geeue verhindering Spr hoopt dat spoedig tot de aanbeiteding g worden overgegaan De Voorzitter beantwoordt den heer Samtom en gt dat de demping der Blanwstraat en Nieuwe Haven niet het eeuige werk it dat gedaan moet worden De arohiteot ia overkropt met werk dooh tot geruststelling van den beer Samtom kan spr mededeelen dat hel bestek bgna gereed is dooh hst bedoelde werk is zeer omvangrgk en vereischt l igd Weldra zal echter tot de aanbesteding kunnen worden overgegaan De heer Lu jten vraagt daarop het woord en gehoord te hebben dat het Kerkgebouw op de yostkaven door de R 0 gemeente verkocht is en dat gemeente nu daarover in proces is Spr wensoht te pn vernemen wat er van dat gerucht waar is Jje Voorzitter zegt zeer bereid te zgn den heer J gten op zgn vraag te antwoorden doch vooraf t hy overleg wenschelgk met de heeren Welhou tot wien iedere interpellatie eigenlgk gericht is waarom hg de vraag in de volgende vergadering Msoht Ie beantwoorden De heer Luglen neemt daarmede genoegen Daarop wordt de vergadering door den Voorzitter gesloten IPOTSLTTE GEVONDEN en aan bel Bureau van Politie gedeponeerd een Breikous zwart eoet rood Knipmesje goud kruisje ketting van heistelling Kindetwanije van bruine wol Kiuderzakje aariu een porieniannaie en kammetje twee Heeren kraagjes Ook kannen inlichtingen gegeven warden omtrent een Balk die in Janvaii Zoleo Wetering dreef en opgevischt is KENNISOEVINQ Nationale Militie EERSTE ZITTING van den MILITIERAAD BURGEMEESTER en WETHOUDERS van OOÜDA brengen ter kennis van belanghebbenden dal de EERSTE ZITTING van den MILITIERAAD bedoeld bij art 86 der wet vanden 19den Augustus 1861 Staattblad No 72 zal plaats hebbeu op het Raadhuis alhier DINSDAG deu 21 MAART 1882 des namiddags tea 1 ure voor hen die bg de lo ing iretrokkrn hebben No 1 tot en met 80 en voor de hoogere nommer WOENSDAG den 22 MAART daaiaauvolgende des middags ten 12 ure In deze nlling moeten verteiifnen de FrijwiUigeri mr ie JUilUie en de Lotelingen die vrytteUag verlangen tcegent ziekelijke gesUldheid gebreken of gtmie van dt gevorderde lengte tericyl daartn levenê aittpraak teordt gedaan omtrent hen die vr tteUing hebben ingediend en alle verdere Lotelingen Voorts wordt de Loteling die zijn bewijzen tot vrgslelling oog niet heeft ingeleverd herinnrrd Dat om vrijstelling te erlanxeii wegens BROËDERDIEN8T of te zyn BENIGE WETTIGE ZOON de volgens art 21 van hel Koniukigk besluit van den 8n Mei 1662 Staaiêblad No 46 vereischie bewgsstukken viterhjk titn dage vóór dm dag waarop de Eerste Ziltiiig van deu Mililieraad wordt geopend bg den Burgeineetter moeien worden ingeleverd en dal hg die voor bovengenoemde Mililieraad niet is verschenen gehouden wordt geene redenen lot vrgfltelling te hebben en voor den dienst wordt aangewezen terwijl het niet ontvangen van eene bgzondere kennisgeving of van eciitiproepingsbiljet r iet ontheft van de verpliehling tut el versehgtien Voor den Mililieraad of lol bet indienen van de lol staving der redenen van vrijstelling gedorde btwgsstukken Gouda den 8 Maart 1882 Burgemeester en Welbooders voornoemd VAN BERGEN IJZEN 1XX RN Dl Secreiaris BROU WER KENNISOEVINQ 2SS3v£ZXjI T BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Oondv Gelet op art 160 der Wet op de Nationale Militie van deu 19dcn Augustus 1861 Staatiblad No 72 Noodigen de Lotelingen uit die verlangen by de ZBEMliniE U dienen om v r den islen April aanstaande daarvan ter Plaalselgke Secretarie aangifte te doen Voorts worden belanghebbenden Baar aaileiding eener deawege ontvangen nantohrijving medegedeeld dat het overbodig ia aan den Heer Minister van Marine vertoeken te richten om inigviog bg de Zeemilitie vermits op die verzoeken geen aoht kan worden geslagen daar de keuze van de manschappen geheel wordt ovtrgehlen aan de Offleieteb vao de Marine die met de overneming van de Zeemiliciens worden belast Gouda den 8 Maart 18S2 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER KOEPOKlL EKTll G De BURGEMEESTER van Oouda Brengt ter algemeene kennis dat aanstaanden Vrydag den 10 Maart 1882 en Zondag den 12 Maart daaraanvolgende des middags 12 ure op bet Stadhuis niet alleen voor minvermogenden maar voor ieder die zioh daartoe aanmeldt gelegenheid zal bettaan om zioh geheel kosteloos rechttlreekt van het kalf te doen inenten of herinenten Gouda den 9 Maart 1882 De Burgemeetler voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN M AR KTBEBICHTEM Ooada 9 Maart 1882 Zouder beUngryke handel bracht goede Tarwe vorige prys op ƒ ll ƒ i2 nimkn naar kwaliteit Rogge ƒ 7 50 a ƒ 7 90 afwijkende niet Ie plaatsen Gerst ƒ 4 90 a 6 40 voersoort een enkel partijije puike winter tot 6 verhandeld Maïs alt voren Hennepzaad tot ƒ 8 60 verkocht De veemarkt met gewone aanvoer de handel in alles vlug vette varkens van 26 s 29 cent varkens geschikt voor Londen van 20 k 23 cl per half kilo biggen alsmede vtlle schapen vlug verkocht Kaas zonder aanvoer Goeboter ƒ 1 50 a 1 60 Weiboter 1 30 a ƒ 1 40 Ter Kaatmaakt van gisteren werden aangevoerd 14 partijen Kaas handel vlug prijzen van f 28 a 32 Kaas noleiring van de Ver v Kaashandelaars aangevoerd 14 partijen Ie Kwal ƒ 30 60 a ƒ 33 2e Kwal ƒ 28 a ƒ 30 Handel gewoon BuTKerliike Staud GEBOREN 4 Murl Elizabeth Conielii oudtrj C 1 IxxiijMrd en C Hogetrorit J HermiinD Gerb rd Jwepb onder B A Wnijl rn J M P Brumnier 7 Johannes oudera C n den Hemel en K Boekweit 8 Abniumuaderg 1 den Hsag en J tid Omme OVEiaEDEN 7 Mwrl N Streng buiivr an J Donk 67 Hm C an den Herik hoievr van W an der Velden 7j c J de Jong 11 m 8 J M lan 4er Want 3 m J Marree 4 m S de Wolf Ui GEHCHD 8 Maart J de Hroijn en N an Leenwea ADVËRTENm Door Gods goedheid en trouwe bgstand van den Heer Dr de ROTTE ben ik gelukkig geheel hersteld en hoop alzoo dat de vrees voor besmetting onder ragne Begunstigers zal zgn geweken Ik beveel mjj dus weder aan en wensch niets liever dan met het zelfde vertrouwen van vroeger vereerd te mogen worden Met hooge achting T BLOM Nieuwe Haven DAlTZBETUIGnrCf De ondergeteekenden gevoelen zich verplicht hunnen dank te betnigen aan H H Baigemeeater Wethouders en verdere Leden van den Raad voor de op hen njtgebrachte benoeming op 7 MAART jl M fl DEKITER N VAN BLOKLAND Gotida 8 Maart 1882 Zij xUe iets te vorderen fiebbsn van üf vwschnldigd zgn aan den Heer JOHANNES THEODORÜS JASPERS fgewoond hebbende en overleden te Gouda of van de firma A JASPERS KN ZOON waaronder hg de Kleederbleekerg uitoefende worden verzocht daarvan vóór den 15 Maart 1882 opgaaf of betaling te doen ten kantore van den Notaris W J FORTÜIJN DROOGLBEVER te Gouda Zg die iets te vorderen hebben van of verschuldigd zgn aan den Heer JOANNES LOOGMAN Jz gewoond hebbende te Gouda en aldaar overleden worden verzocht daarvan vóór den 1 April 1882 opgaaf of betaling te doen ten Kantore van den Notaris W J FORTÜUN DROOGLBEVER te Gouda Zg die iets te vorderen hebben van of verschnldigd zgn aan Mevrouw CORNELIA BENINE VAK SON Weduwe van den Edelachtbaren Heer Mr J fl van GENNEP gewoond hebbende en overleden te Gouda worden verzocht daarvan vóór den 1 April 1882 opgaaf of betaling te doen ten Kantore van den Notaria W J FORTÜIJN DROOGLEEV ER te Gouda