Goudsche Courant, vrijdag 10 maart 1882

1882 Zondag i2 Jlaart j q 2733 GOUDSCHE COURANT JVieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken BM BLOEDARMOEDE BLEEKZUCHT GROOTE ZWAKTE ENZ ISene onrnstxr ekkïnde riekte die eens talrijk Klasse kwelt Uil zlcUd begint met eene lichte storing der Maag maar als zlJ wordt verzuimd dan dringt ilj door het gcheele lichaam tast de nieren aan de lever bet klierbed en hetgeheele kllerenstelsel terwijl de lijder ondragelijk kwijnt tot de dood hem uit zijn bjdeo verlost De ziekte wordt dlk wijls voor andere kwalen aan s gezien maar wanneer men ïj J zichzelf de volgende vragen doet zal men spoedig er over kuuuen oordeolen Heb ik na iiet eten pijn of moellljkbeidio do ademhaling Heb ik oen gevoel van malheid van Ujd tot tijd mei slaperigheid Hebben de oogen een gele klonr Heb ik smorgonsrondom de landen tï en het tauüvleesch een dikke l ji kleverige slijm gepaard mil 1 eon onaangeuameu smaak Is de long bestogen I leb ik pijn inde zijden of Inden nnj Heb Ik naar de rechler iijde een op letling ala i f de levor groolor wordt Ben Ik bardlljvig Gevoel ik draalerlgheld of duizeligheid wanneer Ik eensklaps uit horizontale ligging opsta Zijn de alSchctdingen iilt de nieren vulligeu hoog gokleurd inet een no r sl Tg als men ze heeft laten slaan Begint het voedsel na bet eten spoedig te gisten gepaaril met opgeblazcnheld en oprispingen uit de maag Heb ik dikwijls hartkloppingen Al deze verschijnselen zullen ilch wel niet te gelijk voordoen maar wanneer de treurige ziekte nadert kwellen zlj den Ujder beurtelings Als het een geval van langdurig gelijken aard is komt er een droge stootende hoest na eenigen lijd gepaard met opgeven BIJ verder verloop krijgt de huid een vuil bruioachUge tint terwijl aan handen en voelen een koudo kleverige ultwaseniinakoml Terwijl lever en nieren steeds meer beginnenTü lijdon volgt er rheumallsche pijn en de gewone behandeling blijkt ten eeuemale onvoldoende tegen deze laatste kwelling Het 13 dui van het hoogste belang de ziekte spoedig en co gi schlklo wijze te behandelen in haren eersten graad wanneer een klein medicament genezing z l teweegbrengen En zelfs wanneer er eene vaste werking is moet het ware middel worden volgehouden tot ieder spoor der ziekte verdwenen de eetlust teruggekomen Is en de verteringsorganen tot een gezonden toestand zijn gebracht Deze ziekte heet leverziekte Het zekerste en meest afdoende middel er tegen Is selgel s Geneeskrachtige Siroop een plantaardig preparaat vervaardigd in Amerika on te koop bij A J While 21 Farrhigdon Ro d Lon don E C Deze Siroop tast de ziekte m den grond aan en verdrijfl haar met wortel en tak uit bet lichaam Bredavan de Goorbergh generaal depot voor Holland ook verkrijgbaar bij alle Apothekers to Holland Java en Koloniën Prijs van de Siroop l 79 van den Pillen f o n Te Gouda THIM Apoth In de behoeften van liet gezin op den Langen Tièndeuieg kan met de ontvangen giften voldoende worden voorzien de gelden znllen wor den uitgekeerd en besteed naar gelang der be hoeften en later verantwoord De Commissie voegt bij deze mededeeling haar oprechten dank Namens de Commissie A L SCHMIDT Jr OPENBARE AANBESTEDING BURGEMEESTER ea WETHOU DERS van Gouda zgn voornemens op WOENSDAG den 29 MAA T 1882 des namiddags ten 1 ure in het Raadhuis aldaar hg inschrijving AAN TE BESTEDEN Het boawea van eeno OVERDEKTE SPEBLFLAA TS by de Hoogere Burgerschool aldaar Het bestek met de Teekening en Voorwaarden zullen dageiyks de Zondagen uitgezonderd des voormiddags van 10 tot des namiddags 1 nre ter Plaatselijke Secretarie en an de StadiTimmerwerJ ter inzt e liggen Het BESTEK met TEEKENINGEN is ad ƒ 0 75 te verkrggen ter plaatselüke Secretarie en san de Stads Timmerwerf INLICHTINGEN worden gegeven door den G emeenteArchitect De INSCHRIJVINGS BIUETTEN zullen Op zegel geschreven door den Inschr ver en xgne Borden geteekend en behooi lyk gesloten den 28 MAART 1882 vóór des namiddags 5 ore op gezegde Secretarie moeten zgn ingeleverd Snelpersdmk van A Bkihkkan te Gouda Openbare Verkoopingren te GOUDA op MAANDAG 13 MAART 1882 des voormiddags ten elf uie in het Hotel de Zalm aan de Markt aldaar van Een kapitaal goed onderhouden HEERENHUIS en ERF aan de Westhaven te Gouda B Nr 189 Zjjnde in het Huis beneden een marmeren gang Voorkamer Binnenkamer met alkoof open Plaats en Tuintje daarachter uog eene Kamer Keuken met Pomp Achterhuis en een uitmuntende Kelder en boven eene fraajje Zaal Kamer daarboven nog 5 Kamers ruime Zolders Bergplaatsen en Kasten en hetgeen verder tot een goed en gemakkelgk ingericht Huis behoort Een HUIS wjjk O Nr 590a met KOESTAL 2 SCHUREN en BRF achter de Vest te Gouda Een HUIS en ERF aan de Vest te Gouda wijk O Nr 590 Een in 1881 nieuwgebouwd WINKELHÜIS ERF en TUIN in de Heerenknde in de Korte Akkeren te Gouda wijk P Nr 315a thans tot KoCBjhnis gebruikt wordende waarin een rnime KuiBjkamer twee Kamers fraaie Keuken twee Kelders goede Zolder en hetgeen verder tot een aangenaam en gemakkelgk huis behoort Een PAKHUIS en ERF met een een vrijen opgang hebbend BOVENHUIS achter de Vis chmarkt te Gouda wgk I Nr 159 en 159a Een HUIS en ERF in de Lombardgteeg te Gouda w k I Sr 90 Een HUIS ed ERF in de Lange Dwarsstraat te Gouda wi k H Nr 142 Een HUIS en ERF aan de Ksrnemelksloot te Gouda w k R Nr 502 Een goed onderhouden WIN KELHUIS met een een vryen opgang hebbend Fraai BOVENHUIS aan de Westhaven te Gouda wük B Nr 140 en 140a Een HUIS en ERF in den Winterdgk te Gouda wflk Q Nr 102 Een SCHUUR en ERF in den Winterdflk te Gouda wük Q Nr 101 En een goed onderhouden BEËRENHUIS ERF en TUIN aan de Gouwe te Gouda yiyk C Nr 180 waarin beneden een Voorkamer en Suite Achterkamer met Alkoof Keuken en Kelder en boven vier Kamers eene Keuken Zolder en hetgeen verder tot een goed en gemakkelgk Huis behoort En op DINSDAG 21 MAART 1882 des voormiddags ten 9 ure in het hiervoorbeschreven Huis aan de Westhaven te Gouda wyk B Nr 189 van een netten Nadere inlichtingen z n te bekomen tenKantore van den Notaris W J FORTUUN DROOGLEEVER te Gouda UNSTEEEIIJEE ZIEKTEN De Inspiiltliii van het Rode Kruis vaii 4 Bouriar apotheker lu l ai lTs geneest In weinige dagen zonder eenlge andere bchauilelin pas ontstane of verouderde vloeingen wllteii vlood fiiz pe ullslekcnde resultaten van dltmlddel en de dul endeii genezingen sedert 5 jaren zijn Rdea besU en waarborg voor Men volge nauwkeurig het vooncbria OBPOT m ALLR OOIEDB JLPOTHXKXN Te s Hag e Snabilié Apoth I ADVERTEMTIEM in alle Binnen en Buitenlandache Cottranten worden dadel k opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda W ëOCS Mevr de KONING MUNTING verlangt met primo MEI a s eene DIENSTBODE als MEID ALLEEN Adres Peperstraat 246 Tegen MEI wordt GEVRAAGD eenlaiïke zindelijk DIENSTBODE Adres onder No 690 aan het Bureau dezer Courant Binnen kort verlangd op een STEENPABRISK een ervaren Machinist Stoker tegen ƒ 8 a 9 per week Zeer goede getoigen vereischte Adres J MULDER in Bouwmaterialen Gouda DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN van Rijnland brengen bg deze ter kennisie van de ingelanden Dat de lijsten der stemgerechtigde ingelanden van het Hoogheemraadschap voor bet jaar 1882 zoo als die door de Vereenigde Vergadering zjjn vastgesteld van af den 88ten dezer dagelyks behalve des Zondags van des morgens negen tot des middags twaalf nre ter inzage zullen liggen on de Secretarie van Rijnland ii Leiden en w ders op de Gemeente Secretariên van de hoofdplaatsen der districten en onder districten als ook in de lokalen van de stoomgemaalwerktaigen de Cruqnias de Lynden en de Leeghwater OpenWre Verkoopiag op DINSDAG 14 MAART 1882 voorm ten negen ure ten overstaan van Notaria Mr KIST vóór en in het huis aan de Gouwe Wgk C No 21 te Gouda van een zeer fraaien waarin Rariteiten Liefhebberijen Japansch en Chineesch verlakt Schilderijen Platen Kristal met en zonder Zilver eene groote part gewerkt Goud Zilver en Juweel eene Brandkast eenige Manufacturen enz Te bezichtigen particulier op ZONDAG 12 MAART van 12 3 nnr en Du6 t i op MAANDAG 13 MA ARTj an 9 12 en 2 4 our OpenUre Verkooping in ééne Zitting op VRIJDAG 17 MAART 1882 des morgens te 9 uren aan het Huis Wgk Q No 249 in de Crabethstraat te Gouda van een nieuwerwetschen goed onderhouden IITBOBIDEL bestaande in CAUSEUSB met 6 STOELEN RONDE TAFELS THEETAFEL CONSOLE met SPIEGEL PENDULE met COUPES SPEELTAFEL SPIEGELS GA8KR00NBN 2 Mahoniehouten LINNENKASTEN 1 Mahoniehouten en 1 Eikenhouten LEDIKANT met Matrassen en Gordünen QLASWERKi HUISRAAD VLOBRKLEEDEN FORNUIS KACHELS TÜINBANK en TUINSTOELEN enz Te zien DONDERDAG 16 MAART a s des morgens van 9 tot 12 en des namiddag vait 2 tot 5 uren Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van den Notaris W J FORTUUN DROOGLEEVER te Gouda BINNENLAND OOÜD 11 Maart 18b2 De heer dr D Terpiira arrondiMemenlt Khooloptieuer alhier ii benoemd tot plaatavervaiigeud lid van de CommJMie belast met het afnemeu der oorJBartM meni bij het lager oaderwyi in ZuidHolland Naar ij verDemeu heeft UiDsdai 31 Maart eene uitroering plaaU vau het Botterdamsche Strijkkwartet bettuude uit de heeren H Cziliag Ie iool A J Schnitiler ie viool M Meerloo alt en O Eberle violonoel Wit de veraUgen ran de knnalcritieut in de Nieuwe Rotterdamtehe Courant geregeld leeil zal gecien hebben met hoeveel lof de uitvoeringeu van dit geielachap tteedi besproken worden coodal die nvoiideu een groot kuuttKenot verschafien Wij twijfelen dan ook niet en hopen teer dat het Ooudtche pnbliek dete uitvoering in grooleu getale lal bijwonen De priji is bq inleekening l doch wordt later verhoogd VERGADERING van den GEMEENTEBAAD Diuidag den 14 Maart 1882 dei namiddags ten I ure ten einde te behandelen Het voorstel tot wyiiging der begrooting van de Schutterij 1 Het voorstel tot ngiiging der begrooting van het Ba erlyk Armbestuur dienst 1881 Het voorstel tot wijziging der begrooting van het 8t CatharinaGasthuii dieast 1881 Het voorstel lot wgiigiug der Gemeenlebegroo ting dienst 1882 Ier roorzieniug in de nitgaren tan behoave der nualMgeltB lot kei tegnagssn dsr pokkenepidemie Het voorstel lot het aanwijzen vu gelden op de OemecBto begrooting dienst 1882 vooi de voortietting en voltooiing der restauratie van den voorgevel van het Baadhuis De benoeming van eenen onderwijier aan de Is Kostelooie School Gisteren namiddag teo ongeveer 6 f uur is in le rivier de Haas ongeveer 23 meter zuidwest van boei 3 door aanvaring met hel sloombootje Oouêa gesagvoerder J Pot gezonken de zandbak o 14 sohipper M Oudenaar toebehoorende aan de Botlerdamsobe ballastmaatsohappg De opvarenden shipper knecht en een derde man die behulpaum zonden zijn met bet lossen hebben zioh met de roeiboot gered Se Commissie venoekt ons t melden dat nog io dank is ontvangen ten behoeve van de wed O van Willigen Van de Hervormde vereeniging rOranji en Nederland 2 20 bjj ds V A ingekomen 2 een oaleehlsaut van ds v A 0 25 D It l Den IJeden van het Zieken en Weduwentond Providentia te Gonda wordt de volgende slaat tbu Ontvang eo Uitgaaf over het kwartaal 8 boekjaar overgelegd ONTVANGSTEN Contributie der leden ƒ 621 50 Bijdrage van HU Donateurs 150 Bëglementeu voor nieuwe leden 1 90 Van 1 lid ingevolge Art 6 0 78 Tota al Ontvang 774 1g UITGAVEN Aan 40 lieken ƒ 411 40 Aan 27 kraamvronveii 135 Aan de Wed G van Vliet 60 2 ot p lid p week voor t gebouw 97 94 Toelage Secr Boelih en Bodeloon 48 97 Bestuur Art 86 12 60 Penningmeester 12 24 Sohuld van bedankte leden 2 66 Inoasseeren Donatien en briefport 1 67 Totaal Uitgaaf ƒ 772 27 KECAPITÜUTIE Totale Ontvang ƒ 774 18 Uitgaaf 772 27 Batig saldo ƒ 1 91 Het ledental beilroef met het sluiten van het vorige kwartaal 375 ea is dit k arlaal verminderd met 15 en vermeerderd met 19 zooilat dit kwartaal sinit met 379 leden traari iii 824 gehuwden en 55 ongehuwden Tot brioeugjarder it Stolwijk is benoemd de heer i Quiiu aldaar Uit Zevenhuizen schrjjft men ons dd 10 Maart In de laatste tergaderiug au het Leesgezelschap Tot Nut en vermaak hadden wq het genoegen kennis te muJEeu met d heer van Voorst te Gouda Zoowel zyne foordraohten als sijn zangatukken die h j ouder begeleiding ran prachtig pianospel ons hooren liet maakten eu aangenaamsteu indruk Bijdragen werden nog celeTerd door de hh C D B van Leen en W ntenbal en P Blok Laatstgenoemde heer voorzitter der Vereeniging riep den beer van Voorst een tot wederziens toe en sloot met een toapustlgk woord voor dtien winter de laalsie vergadering Ststen Generaal Twuni Kaxeb zittingen van 9 en U Maiyt De oommissi ran rapporteurs voor de militaire Kelten werd door den toonitter aldus aangeruld de heeren r d Sohrieck Koelt Mackay Brouwer en V Kerkwgk loodat zg nn beslaat uit genoemde heeren en de beerca Kool Seret v d Feltz Wiohers eil Oorver Hooft De algemeen beraadslagingen over de rtfittraUewet werden aorlgezet De heer W K v Dcdem betreurde de bestendiging van de mntaliereohten omdat zg de kleine grondeigenaren zwaar drukken en de producti iteit van den landbouw achteruitgaat Ook het denkbeeld om eenmaal een le nifalent voor het mutatierecht te vinden in een rerhooging an de grondbelasting is af keurenswaardig omdat daardoor htt kwaad voor den landbouw zieh tal verplaatsen De heer v Deidea wilde verdere verklaring van den Minister omtrent zijn plannen tot versterking van de Bijksmiddeleu maar de Minister van Finaneiën meende zioh daarvan thans te kunnen onthouden te meer omdat deze parliêele regeling van het registratierecht geen verband houdt met de algemeene be lastingherziening die geheel ongepraejudioieerd blgft zoodat dan ook nu niet behoefde te worden getreden in de quaestie der mutatierechten De art 1 6 worden goedgekeurd Bg art 7 het overbedeelingireeht vervangen door een evenredig recht van 15 cent van de ƒ 100 op de aotiën van scheiding van roerende en onroerende zaken tnssohen medeeigenann De heer v d Kaay stelde als amend voor het reeht te bepalen van 6 cent vooral omdat tweeërlei heffing zal plaats hebben van deuielfden persoon nl snecessit en tegelbelisiing waardoor het billgk wordt het ercnredig recht zoo matig roogelgk te maken De hrer Clerox beeft een ander amend voorgesteld strekkende om geen bizonder voorrecht toe te kennen aan overgang door middel van aotiën van sobeidiog en deeling De koop en verkoop moet met scheiding worden gelgk gesteld De heer Rutgers bestrydt de afschaffing van het overbedeelingsreoht als slechts schadelgk voor de sehatkiat zonder evenredig nut zelfs voor kleine boedels De Minister verdedigde de afsohaffing van het overbedeelingsreoht als middel van de eenigszins ongeIgke en onbillg ke werking vaa de snocessie belasting te temperen maar daartegenover moet dan ook het aeqnivaient ten volle behouden blijven Ook het amend tan den heer Clerox beitreed de Minister om de moeielgkheid van toepassing De heer v d Kaay trok igc amend in op advies van den Minister en van den heer v Houten om het lot van de wet niet in gevaar te brengsu in afwachting van de volledige herziening der registraliewet Evenzoo de heer Clerci Ten slotte werd een amendement van Houten aangenomen om voor alle huwelijkscontracten een vastrecht van vgf gulden te heffen Het wetsontwerpis aangenoraen met 67 tegen 1 stem en de termijuvan invoering bepaald op 1883 In de zitting van gisteren deelde de Minister mede dat de commissie voor de mililaire wetsontwerpen den heer Oorver Hooft heeft benoemd tot haar voorzilter Wegens ongesteldheid van den Min van Financien is de behandeling van de ontwerp zexelwet ot Maandag uitgesteld Tevens werden eenige kleinere ontwerpen aan de orde gesteld over de regelwet De Kamer behandelde thans het wetsontwerp tot wgziging van de politiewet op de spoorwegen voorkoming van brandgevaar langs de wegen De heer Gratama wenscht zekerheid datJe spoorwegmaatschappijen altijd gehouden zullen zijn ondanks de toepassing van de voorgeschreven poliliemaatregelen krachtens burgerrechtelijke verplichting schadevergoeding Ie geven voor door haar veroorzaakten brand De heer Oorver Hooft achtte toepassing van deze regeling ook noodig op tramwefieu De heer Clerck wilde duidelijker doen uitkomen dat alleen bij grconslateerde schnlri van de spoorwcgmaaischappijen door nalatigheid tot sehadelooestelling verpliobt is De Minister van Waterstaat deed opmerken dat de voordracht eenvoudige plaatsbepalingen bevat tot beveiliging van belendende eigendommen De Min wil gaarne de toepasaelgkheid op tramwegen overwegen De Uinister van Jostitie gaf den heer Gratama te kennen dat deze wet enkel regelt het politietoezicht en dat de burgerrechtelijke verplichting van de spoorwegmaatscfaappgen tot schadevergoeding intact blgft behoudens het bewys in rechten van hetgeen voor de toepaaselgk verklaring van de art 1402 en 1403 B W gevorderd wordt Het wetsontwerp werd dMrou aanfenomen met 45 tegen 6 stemmen en de vergadering daarna gescheiden tot Maandag ten 1 nur Uit Bloemfontein meldt men vaa 9 Fébr aan het U D Nog alles behalve rooskleurig is de toestand te noemen in dit werelddeel Vooral de houding der Kaffers geeft veel reden tot bezorgdheid Die zwarte heereo worden met den dag brutaler stelen als raven en zien er ook niet tegen op bier en daar een moord te plegen Op 2 Januari vielen hier hagelsteenen neen Ijsblokken waarvan sommige werkelgk zon groot waren als ganzeneieren Ware er dat oogenblik wind bg geweest de schade ton alsdan geducht geweest zgn Sedert zgn ook hier en daar in het district hagelbnien gevallen die minder gelukkig afliepen zoodat menige landerg en boomgaard geheel of gedeeltelijk is geruïneerd en dat iemand tnssohen hier en Senekal wonende zoo bezeerd werd door den hagel dat hg vyf dagen het bed beefi moeten houden Dete week sloeg de bliksem in het hnis van de gebroeders Delpori en de vier personen die bij elkander in een vertrek lioh bevonden werden zoodanig getroffen dat allen eenigen tqd bewnsteloos op den grond lagen hoe lang weteA zqzelven niet doch allen zgn gelukkig weder hersteld Naar wg vernemen zullen de hooge erfgenamen van wglen Prins Frederik der Nederlanden dezer dagen hunne medewerking verleenen voor den terugkeer van de goederen der bekende dotatie naar het rqk en worden die dan zooals trouwens van zelf is aangewezen onder de administratie gebracht der respectieve ontvangers van de registratie en domeioen onder wier ambtskring tg ressorteeren Bg mensohenhengenis is vóór het jaar 1881 op da Elbe slechts nu en dan een zalm gevangen veelal klein van stuk In het vorige jaar daarentegen en nu sedert httlf Februari wordt er een massa groote