Goudsche Courant, zondag 12 maart 1882

koningskroon heeft dat weinig Ie maken 6ot hg die op t hoofd lette heeft bij aan de mogendheden beloofd dal hg deu vrede zou bewaren en zich streng houden aan het traclaat van Berlgn XUe g MgBB III I II 11 1 1 II BMBBB gBSMSB gBaga Kantongerecht te Gouda Terechtzitting van Woensdag 8 Maart 1882 Kantonrechter Mr J H tan MIBBOP Ambtenaar van het Openbaar Ministerie r W C A SOHOLTBN te Rotterdam VEROORDEELD tot eene boete van één giildeB of gevang van één dag wegens het in kennelgkeo staat van dronkenschap fioh op den openbaren weg te Gouda iKvinden Jan de Bruin 68 jaar gepensioneerd Uost Indisch militair Ie Gouda 2 maal Thcodorns Janmaat 37 jaur hekelaar Ie Gouda 2 maal Douwe van Oudshoorn 69 jaar koopman te Gouda Alex ioder Lekkerkerk 22 jaar garenspinner te Gouda Arie Bloot 33 jaar touwslager te Gonda Hecdrikus Petrus Bekkers 42 jaar sigarenmaker te Goud Pieler Swanenburg 31 jaar louwspiniier Ie Gouds Pieler Hooiineger 69 jaar pgpraaker Ie Goodaj Herbert Sigletmans 26 jaar blikslager te Oouda Gerardus Corueli Spgkcrman 44 jaar sjouwer te Gouda Coruelis Bous 40 jaar touwslager te Gonda Pieler Suel 46 jaar jouwer Ie Gouda Johannes van euwen 61 jaar sjouwer Ie Gonda Coruelis van Dam 54 jaar koopman te Gouderak Gerrit v Durken 46 jaar touwslager Ie Moordrecht Wilhelmina den Edel weduwe Donk 66 jaar te Gouda Wegens detelfde ovartreding veroordeeld tot ecnft boete van drie gulden of gevang van twee dagen Pieter Bool 43 jaar pgpmaker Ie Gouda Johannes Jacobus Linders 22 jaar timmermaa te Goud KEMMSGEf ilVG INRICHTINGEN WELKE GEVAAR SCHA DU OF NADEEL KUNNEN VEROORZAKEN BURGEMEESTER n WETHOUDERS vao OOÜDA Gelet op Art 6 en 7 dar Wet van drii 2n Jnni 1875 StaaUblad uo 95 Brengen ter algetneeue kennis dat op de Secretarie ter visie ign gelegd verzoeken wet bglageu van Ie J vati Heek om vergunning lot het oflrichlen eener smederg in het perceel gelegen in de Hecrenkad Wijk P No 321 Kadustir Sectie E No 381 2e M Hornes om vergunning tot hel opriahlen eener broodbakkerij in het perceel gelegen op de Zeugsiraat Wgk G No 10 Kaïlaster Sectie C No 1614 3e Th Biiinciidgk om vergunning tot het oprichten eener koper en blikslagerg in het perceel gelegen in de Keizerstraat Wgk K No 126 Kadaster Sectie D No 420 Dat op Zaterdag den 25 Maart i882 de namiddags len 1 ure op het Raadhuis gelegeuheié is om bezwaren tegen de gevraagde vergunning io te brengen en dat gednrentle drie dagen védr dien dag op de SecreMrie der Gemeente van de ter utke ingekomen Schrifturen kan worden kennis genomen Gouda den 11 Maart 1882 Burgemeester en Wethouder voornoemd VAN BERGEN IJZENDOOEN Dt Secreiari BROUWER KENNISGEVINO De BURGEMEESTER van Gouda bi ngt bg deze ter kennia van de belanghebbenden dat door Ata ï Heer Provincialen Inspecteur der Directe Belastingen enz te Rotterdam op den 6 Maart 1882 tgn executoir verklaard de Kohieren No 6 6 en 7 van de belasting op het personeel dienst 1881 82 Dat voormelde Kohieren ter invordering tgn geateld in handen van den Heer Ontvanger dat ieder daarop voorkomende verplicht is ignen aanslag op den bij de wet bepaalden roet Ie voldoen en dat heden ingaat te tertngn van DRIE MAANDEN binnen welke dr reclamea behooren te worden ingediend Gouda deu 11 Maart 1882 De Burgemeester voornoemd VAN BERèEN ÜZENDOORN KENNISGEVINO De BURGEMEESTER van GOUDA brengt bg deze ter kennig van de belanghebbenden dat door den Heer Provincialen Inspecteur der Directe Belastingen ent te Rotterdam op den 9 Maart 1882 iilm gefugea loodit bj Toorbeeld ter markt te Hamburg thans dagelgks 60 a 80 groote talmen worden aangeroerd Het meereodeel dier lalmen weegt 18 a 20 pond en wordt hoofdnkelgk b j Vierlandeii en bjj Lanenborg gefischt Dit heeft de talmrisschers geleid lot de onderstelling dat de grootejtaeTlaed dier uitmnntende fischaoort moet worden toege8ohreren aan de rolgeiide oorzaak Sedert geruimen tgd dat ia nn reeds gedurende eeuige jiiren heeft men in Bohemen jaar uit jaar in tienduizenden bg tienduizenden jonge zalmen hi de Boren Ëlbe geplant Deze hebben eiudelgk den weg na r zee geronden en randaar komen tg nu door hun instinct geleid weder de rivier in ten einde de kuit te schieten eu aan die oorzaak schrijft men bet toe dat er zoo veel visoh van geIgke grootle wordt gevangen TOOïTIEiEIXi Een oorspronkelgk Uollaudsch stuk is nog een te zeldzaam Terschgusel op ons looueel dan dat niet bet Donderdagavond opgevoerde der hh M B Mendea da Costa eu Jan C de Vos met vreugde zou worden welkom gehceten Dl ScaCLB tooneelsprl in i bedrijven was reeds met lof in de bladen termeld en het talrijke publiek dat onze schouwburgzaal bg deze opvoering vulde schonk eveneens luiden bgval zoowel aan het tuk als aan de spelers Deze bgval was ten volle verdiend ofschoon moet worden erkend dat het stuk tot eenige aanmerkingen aanleiding gaf die o i niet achterwege mogen bigveu bg de beoordeeling van een eersteling die veel zeer veel voor de toekomst belooft De grond waarop het stuk rust is niet gelukkig gekozen men glimlacht onwillekeurig bg die 8U 000 op een onderhaudache hypotheek P nogal door een man van zaken gegeven eu die eerste kolossale onwaarsohgnlykbeid gevolgd door nog eenige andere kan er oumogelgk toe medewerken om den toeschouwer in de geweoschte atemming te brengen die noodig is om een tooneelstuk ten volle te genieten nl deze dat hgzich verplaatst waant i de wereld op de planken Is de grond van het sluk niet gelukkig de ontknooping is dit evenmin De wgze waarop aan alle moeilgkheden een goed einde werd gemaakt was Ie weinig voorbereid en het ware te wenschen dat de schrgvers waartoe zg in een vgfde bedrqf zeker alle gelegenheid hadden gehad het slot een weinig naiuurIgker faadde gemaakt Over t algemeen echter mag SI Schuld een boeiend goed geschreven tooneelstuk worden genoemd eu zeker alle toeschouwers zullenmet om iuslect wanneer wg zeggen dat de avond van Donderdagavond hoogst geuoirgk was Allereerst een woord van hulde aan den heer Jan C de Vos die hier wel enkele malen optrad doch zich op ons looueel nimmer van een zoo gunstige tgde deed kennen als ditmaal Als auteur zoowel als acteur won hg ouze sympathie en wg hopen hem nog dikwgis hier te zieu optreden Kh Adolf van Sleenderen toonde hij zich een hoogst bescha ifd tooneelspeler die de in die rol voorkomende hartslochtelgke passages met gevoel eu talent Terlolkle Naast hem stonden de hh Morin en Tourniaire die doch wat treden wg in bijzonderheden het kan in ééu woord gezegd worden datallen tonder uilzoaderiog goed speelden Mevr Kleine o a in het aangrgpende tooneel met den heerde Vos Mej van Biene b v loen zg van Adolfshand afzag Mevr van Sluijters en Isiiig in hetaardige tooneeltje met de ƒ 600 van Dommelen enPlas leverden met de bovengenoemden eeu schoongeheel dat niet dan lof verdient Wg zagen met groot genoegen dat na het einde van het derde bedrijf aan Mevr Kleine en aan Mej van Biene door het Bestuur der Sociëteit Ons Qenoegen een fraaie bouquet werd aangeboden Het daverende appjaadissemeut van de aanwezigen bewees voldoende de algemeene instemming met dat huldebewgs Deze voorstelling was de laatste in het abonnement er bestaat alle reden om met genoegen terug te zien op hetgeen iel Ntdtrla dKk Tootuel ons schonk en daarom eindigen wg met de hoop uit Ie spreken dal die vereeniging ook een volgend seizoen Oouda wederom met een geregeld bezoek zal vereeren BDitenlandsch Overzicht Het Britsche Lagerhuis heeft in ügne Donderdag gehouden lilting het voorstel van den heer Gladatoue tot afkeuring van hel ondenoek door het Hoogerhnis naar de werking der lersche landwel gelast met 303 teg n 235 stemmen aangenomen Vooraf was Oibaon s voorstel om tot de prealable quaesiie over te gaan met 303 tegen 219stemmen verworpen De heer Forster de minister voor lersche taken in bet kabinet Gladstone onderneemt sedert eenige dagen reizen door de neest verontruste itreken van Ierland waarbg hü zich in den aanvang liet vergezellen door politie Dit gnf hg echter op dezer dagen wandelde hg onbeeehermd door de stalen van TuUamore het bg iedere bevolking in hare overheid zoo hoog geschatte voorbeeld gevende van persoonIgken moed en eeue scherpe tegenstelling vormende met den czaar van Bnaland die zich in Gatschinn opsluit tusscheii een muur van soldalen en misschien daarom niet lafhartig of angstig is maar aan zgue vgaudeii het recht niet OÊitneemt oni dit Ie vertellen Toen de heer Focsler zich naar een hotel had begeven om tgu iunei te gebruiken vertamelde tich in de straat eene groote volksraenigte lot welke hg uit het raam van het hotel eene voor de gelegenheid en voor zgn publiek uitnemend gekozen toespraak hield De spreker werd met groole aandacht aangehoord De dagbladen zijn met de uitkomslen van dezen tocht ingenomen doch sommige uiten hun leedwezen dai de heer Forster niet eerder tot zijne inspectiereis besloot en de Ieren te veel aan den invloed der raddraaiers overliel De Fransche kamer heeft het voorstel van den heer Barodet om eene offioieele vereameliiig Ie laten maken van de verklaringen welke de tegenwoordige leden als candiclaten aflegden met eene groote meerderheid aangenomen Men wil too komen tot eene duidelijke uiteenzetting van den wil der kiezers en geeft ermee te kennen dat men al bitier weinig vertrouwt dat de leden ieder voor zich zich zedelijk gebonden achten aan de voorwaarden van hun mandaat Het zonderlinge besluit werd met groote meerderheid genomen De begrooting van eeredienst voor Frankrgk bedraogt dit jaar 63 365 166 fr waarvan 61 millioen voor den Roomschen eeredienst De Staat bezoldigt 87 aartsbisschoppen en bisschoppen 11 kanunniken van den eersten rang 192 vicarissengeneraal 722 kanunniken der kathedralen 68 aartspriesters 696 pastoors der eersteen 2791 pastoors der tweede klasse 3 347 kapelaan 9462 vicarissen 10 aalmoezeniers 3 secretarissen der Algergusche bisdommen in het geheel 46 198 geeslelgken De Froteslantsclie kerken mei 722 predikanten kosten den Staal 1 679 130 fr Voor den Israëlietischen eeredienst is 222 000 fr uitgetrokken De rabbijnen enz in Frankrgk en Algerië zgn niet meer dan 66 in getal Uit verschillende staten overgelegd bij de behandeling der begrooting m de Fransche Kamer der Afgevaaidigdeu is gebleken dat de goederen in de doude hand in Frankrijk sedert 31 Jan 1862 eene groole vermeerdering hebben ondergaan Van 43 millioen er is alleen sptake van onroerend goed Zgn de kloosterbezittingen in lleu jaren gestegen tot 420 millioen In de volgende jaren de laatste van het keizerrijk en die van het presidentschap van maarschalk Mac Mahon beliep de vermeerdering nogmaals eenige honderden millioenen zoodat het totaal der kloostergoederen in December 1880 de ronde som van 700 millioen bedroeg Omtrent de hoegrootheid van het roerend goed Inat zich zelfs in de verte geen becgfering maken Men verzekert te Parijs dat bg de Regeering een ontwerp wordt voorbereid over hulpklassen eveneens met stastssubsidle bet doel zou zijn om gebrekkig of oud geworden werklieden een jaarlijks inkomen te verzekeren de vereenigingen zouden echter in weerwil van het taatssub idie haar volle vrgheid behouden De commi sie van den Prui ischen Landdag beeft zooals de telegraaf berichtte de veranderde kerkeigke bevoegdheid in t eind verworpen ihan komt het regeeringsontwerp in tweeile leting aan de orde iel wal Bismarck waarschgolijk juist heeft verlangd De onderhandelingen te Rome zouden iets beter gaan is dit zoo dan wordt het centrum ook wat gedweeër en wie weet wat er van de wet nog terechtkomt Ue economische raad nam met 16 tegen 7 stemmen aan art 1 van het tabakamonopolie oniwerp Te Berlijn raadt men nog altgd er naar of de Dnitsohe Bgksdag in het voorjaar zal worden bijeengeroepen opnieuw wordt thans verzekerd dat dit wel het geval tal tijn wanneer de eoonomisohe raad na r huis is zouden de Ministers van verschillende Bondsstaten bgeenkofflen om over het tabaksmonopolie en de bekende sociale ontwerpen te beraden Daar er volstrekt geen uitlicht bestaat dat deze Rijksdag iets wil weten vin de plannen van den Rgkskanselier wordt de ontbinding steeds voor waarschgnlgfc gebonden De verheffing van Mllaa I Obrenovitsoh van Servië tot den koningstitel is in de staatacoarnnt van Belgrado afgekondigd en door de bewoners van de hoofdstad met illuminatie en fakkellicht gevierd De taak laat de pen over het algemeen kond wgl men begrijpt dat er eigenlgk niet veel veranderd is Wel grgpen de Londenache bladen gaarne de gelegenheid aan om eens wat over het Oosten te schrgven en waarschuwende woorden tot Oostenrijk te richten maar met vorst Milan s s executoir verklaard het Se kwartaal Kohier van het Patentrecht dienst 1881 82 Dat voormeld Kohier ter invordering is gesteld in hafden van den Heer Ontvanger dat ieder daarop voorkomende verplicht is zijnen aanalag op deu bij de wet bepaalden voet Ie voldoen en dat heden ingaat de termijn van DRIE MAANDEN binneii welke de reclamea behooren te worden ingediend GOUDA den 11 Maart 1882 De Burgemeealer voornoemd VAN BERGEN IJZENDOOBN V Heden overleed de Heer I A van MAARSEVEBN te Maarsen ader en Behawdvader van j A GOKDEWAAGKN A 1 H VAN MAARSEVlEE Eenige en Algemeen KtnnUgemng Oouda 8 Maart 1882 GEVONDEN en nan het Bureau van Politie ge j deponeerd 9 boterlonnetjes 1 varkenskooi en eenige sirengep koralen V P ENGELBREGT en Echtgenootebetuigen hun dank ook namens wederzijdschefamilie voor de belangstellinjg dezer dagen ondervonden Leiden 11 Maart 1882 t De ondergeteekenden betuigen hnnnen hartelijken dank voor de ntvangst van een Bankbiljet groot ƒ 100 dat gisterenavond ten huize van Ds SWAAN is bezorgd ten behoeve van de Armen der onderscheidene Gezindten alhier Gouda 11 Maart 1882 H W M 8TEEVEN8 A H TAN DILLEN W VAK LIMBORGH H DB QOEU E S CATS J H Dl JAMAER F T LAFEBEB Oeboorteen Sterftegtatig tiek der gremeeute GOUOJL Februari 1882 Geboben 32 Jongens en 37 Meisjes totaal 69 Overleden beneden 1 jaar 12 M 10 V totaal 22 van 1 6 tl 9 18 27 6 14 II 1 1 V 2 14 20 H 1 l 20 50 n 7 3 H 10 50 86 n 4 4 U 8 65 80 K II 7 H 16 boven 80 3 H 3 46 M 43 V totaal 89 Levenloos aanoeoïvïn 2 M 1 V totaal 3 Door Gods goedheid en tronwe bgstaad van den Heer Dr o £ ROTTE ben ik gelukkig geheel hersteld en Loop alzoo dat de vrees voor besmetting onder mgne Begunstigers zal zgn geweken Ik beveel mg dus weder aan en wensch niets liever dan met het elfde vertrouwen van vroeger vereerd te mogen worden Met hooge aqhting T BLOM Nienwe Haven Als overleden aan pokken tgn opgegeven 8 M en 7 V t w M I rad G 21 2 jr G 20 I ll 4 jr beide G 86 7 jr in hel Gasthuis 16 jr F 63 en 30 jr in een vaartuig V 3 rad M 84 6 md M 78 2 jr M 73 B 139 Iwee 3jr G 32 M 78 fiurgerliike Stand GBBOREtls 8 Murt Dirkje oadort M de Oruf co M iD der Sloot Miria Alida oudtn W Erbervcld n 1 vao Bommel V Johanoa Citbsrins oudere H H Pickhard 80 C E Kranevoct Hermina Adrtana Petrooella oaderi J A Retel en 1 Revel Willem Hendrik ondera L A Kabanw en H W üoel 10 Régneroi Gerardus oodera A Hoooalra en 1 Coonmans OVBRLülieN Hiarl I SchUler U j 10 N Nielaen hiiiavr van W Brand van Straiten 78 J H S Pareaer wed van H S van der Schaal 82 i O M d Klat l j Haven 17 Raaijmaakers ITHaven Versche APPELTAARTJES en verschillend Klein GEBAK enz ONTVAJffGEN ONDEKTROIjWD 10 Maart D vaa Leeuwen ta Mijdrecht 24 j en O kok 20 j F J Schloater ta Botterdam 22 j en A Fennel 22 j r Uiamant 27 J en J Oraveateijn 24 j A van Vliet 83 j en C Nobel 20 j GEHUWD 10 Haart C J A van der VeUa en E E van Steel ADVERTENTIfiN V Getrouwd te Stro Een gezond MIN 12 dagen KRAAMS biedt zich aan Adres Bureau dezer Courant Ooede Wijn behoeft geen krans Lofspraak of aanbeveling zonde geheel overbodig agn Toor de reeds lang gerenommeerde Abshaubbens of Anti Khumatische WATTEN DezeWe worden steeds met het meeste succes aangewend tegen alle Rhumatische aandoeningen Verkrggbaar èi 30 Cents per pakje bg T A G van Oeth ej de Wed Bosman Gouda W F J deaUgl Sohoonh A Friua Zeveuhuiseo M J Qoiwiknde Boakoop O Hoogendük Gappelle K Ooaterling Haaelreoht 8 V d Kraats Bleiswijk W d G Wilhelmu Woerden Men zg gewaarschuwd tegen namaaksels en lette voomI op de onderteekeniog van elk pakje A BREETVELT Az C J A TA D E VELDE OadOSbier van Gezondheidvan ê Hoge tv E B VA STEEL die teveno hunnen dank betuigen voor de vele blaken van belangstelling bg htm hnwelgk ondervonden Oouda 18 Maart 1882 Getrouwd J W F L MIDDELBEEK j n M E BICHHOLTZ die tevens hunneit hartelgken dank betuigen voor de vele bewüzen van sympathie bg hun Huwelgk ondervonden C B Verheul Oudewater A Bos Berkel J var Dorp Zoetermeer A Kanliog Alphen B E C Schlattman Bodegraven Bevallen van een Zoon D BOONSTRA10 Maart 1882 Coofmams Bevallen van eene Dochter A J SIKKBNS geb Koot Oouda 10 Maiu 1882 V Heden overleed tot diepe droefheid van AOVEUTË TlËi in alle Binnen en Buitenlandsche Couranten worden dadelgk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda mg mgne Kinderenen Behnw kiudiren mgne hartelgke geliefde Echtgenoote nEELTJE NIELSEN in de onderdonf van ruim 78 jaren W BRAND VA STBAATEN Oouda 10 Maart 1882 Voor een GEZIN Tan drie personen in een klein huis wordt tegen MEI eene fatsoenigke BDRGERHErD GEVRAAGD Loon ƒ 90 Brieven franco onder letters Z K aan het advertentie bureau van A KOK Comp Boeken Kantoorhandel te Oouda ƒ 2 50 1 50 1 90 1 00 2 40 1 25 1 75 0 75 1 50 0 80 1 25 0 50 2 50 1 75 0 80 0 50 0 80 Qaina Larocbe Parijs per fi Hempéuins Kraepelien en iolm Zeist Vin Stomachique V doos fl doos en pot Sirop SeigelPil Zalf Roode Kruis Powell s Arysbalsem Pastilles Dcthan d EnisIJzer Bravais Cigarette tegen Asthma HoUeways pillen en Zalf per doos J C ZELDENRUK Drogist Maria Oouda Openbare Verkooping VAN EEM BOEUEESCHÏÏIT met mVENTARTS op VRIJDAG 17 MAART 1882 des voormiddi s ten 10 ore te Moobdbkcut aan de Haven breeder bg Biljetten omschreven Informatiën zgn te bekomen ten Kantore van den Notaris A KLUIT te Moordrecht alsmede bg Schipper W de WIT aldaar Geen Depot Aanvoer direct SPECIALITEIT in Thee Koffie en Cbocolaad GOÏÏWE C ir 5 M ZWARTE THEE Goede CONGO 0 75 Zeer goede CONGO 1 00 Zeer geurige CONGO f 1 25 Fijne SOüCHüN CONGO 1 50 Fgne SOUCHON 1 50 Zeer fgne SOUCHON PECCO 1 75 Fgne PECCO SOUCHON 2 00 en hocurer GRUISTHEE 0 60 STÜPTHEE O 80 STOFTHEE zeer geurig 1 00 GROENE THEE in alle soorten van at l OO tot 4 00 voorts fijne soorten PECCO HIJSANT en JOOSJES voorhanden in Chi neesche Busjes en Kistjes in dieverse soorten Wg zgn gereed met het branden der Koffie op Duitsche wgze waardoor geur en smaak aanmerkelgk verhoogd wordt Gebrs KAMPHUIZEN Wasschen Repareeren Opmaken D HOOGENBOOM Markt GOVDA MAGAZIJN van BEDDEN DEKENS MATRASSEN LEDEKANTEN WIEGEN enz Machinale Stoomzuivering Door deze mgne behandeling worden alle onreinheden weggenomen onverschillig of die door besmetting of andera siekten zgn veroorzaakt