Goudsche Courant, woensdag 15 maart 1882

¥ Woensdag U Maart Fabriek van Paraphies en Laoge Groenendaal F 14 N 2739 1882 Groenendaal 1 14 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken CfAEEir BAFD en MODEAETIKELEÏÏ Bericht de ONTVANGST van vele NOUVEAUTÉS voor het aanstaande Saisoen PS Voorhanden ONGEBLEEKTE ONDERGOEDEREN in alle gToote WRÜÏMÏM IN HET VAN Korte Tiendewegf 0 3 Van LAPPEN TAPIJTGOED LOOPERS KARPETTEN en eenige partijtjes BEHANGSELPAPIER SIN EB SOKieEELEHAAIlIAOBINES Fabrikaat dor Singer Manufacturing Company New York waarvan reeds meer dan 4 millioen stuks in gebruik zgn hebben tot 11 u toe reeds meer dan 200 hoogste bekroningen en eerepr zen verworven Geane tweede Naaimachinenfabriek dot wereld kan zich op zulk een succes beroepen Deze Machines worden op wekeiyksche afbetalingen van ƒ 1 of tej eu contante betaling met looge korting afgeleverd en z n niet alleen de door het publiek meest gezochte doch sedert de laatste prflsvermindering ook de Gcedkoopste aller sollede Naaimachines Depot te Amsterdam RALVERSTRAAT 25 Rotterdam HOOGSTRAAT 346 Gouda HOOGSTRAAT 122 23 Ëenig ONTVANG EN BETAALKANTOOR L Droogfleever Forluijn Rotterdam Bente è l èjio tit o s Opvraagbaar na één maand 3 L twee 3 7 t drie 3 U 7o zes 4 o twaalf 3 Van deposito s voor één Maand en langer wordt de rente vooruitbetaald De stortingen kunnen ook plaats hebben door tusschenkomst van den heer Mr J FOR TUIJN DROOGLEEVER Advocaat te Godda Eeni Depot van ÏHEE Ben wordt verzocht op t MEKK te letten UIT Hïl MaGAZUK van M RAVËNSWAAY ZONEN GORINCHEH Deze THEEËN worden afgeleTerd in verzegelde pakjes van vi twee en een half en een Ned ons met vermelding van Nommer en Pr s voorzien van neveustaand Merk volgens de Wet gedepo i neerd Zich tot de uitvoering van geëerde orders aanbevelende J BREEBAART LZ Botermarkt te Gouda te geven op Dinsdag 21 Maart 1882 in de Sociëteit REUNIE Oosthaven Lokaal Nut en Vbemaak door het ROTTËKDAMSCBË STRIJKQtlARTET bestaande uit de Heeren H CZILLAG Ie Viool A J SCHNITZLBR 2e Viool M MEERLO Alt O EBERLE Violoncel De prgs der ENTREE per luteekening is f 1 00 SLIJM en MAAGPILLEX SCHREUDER S PILLEN zjn MAAGVER8TERKEND zacht LAXEREND bgzonder goed tegen SLIJM eu bevorderen de SFIJSVERTEERINQ 32V Ct per doos Terkrflgbaar te GOUDA alleen bj i SCMMNK 1 HaattreehtK 0mlN ia Zerxnhuizen A Frina Slolioijlc n Zydisrlaan leu de bekende depdU Men waehte zich voor namiuikgels 11 9 Elk dooaje ia gewikkeld in een billet met de naamteekeBlng tm den vervaardiger J J Schreader A potheker St Antoniestraat G 138 lieden ontvangeu eene prachtige collectie der nieuwste PARASOLS en ENCA8 J KLIlTGElir Tailleur Lange Groenendaal Gouda Ontvangen niéuwste DEMI 8AI80N en ZOMBRSTOPFEN ooit voorhanden gemaakte DEMI SAISONS COSTUMES en KINDERPAKJES tegfen zeer billijke prijzen 7INST01IACBPE Koninklijk hebreveteerd Recept van Prof BOÜ CHAÜD te Paras Eenig doeltreffend middel tegen VERZWAKKING en BLOEDARMOEDE scheikundig onderzocht geattesteerd en aanbevolen door geachte geneesheeren zoowel in Frankrgk België ala in Nederland Deze WIJN munt bgzonderuit door zgn aangename smaak en wordt door ilH Medici ook voor gezonde lieden dringend aanbevolen daar hij door zgn edele qualiteitvele ongesteldheden voorkomt wordt verkocht in origineele verpakking met reclame en gebruiksaanwu ng Flac 800 Gram ƒ 2 40 400 gram ƒ 1 25 Te Ooudahg i 0 ZELDENRIJK Talrijke ge nigaohriflen van perste Geneeskanriigen Op veraclieidene TenlooiHtelliiigeu mei Medaillea bekroond Het door 30 Jaar Kereuoiumeerd Anatherin Mondwater va Dr J K 1 0PP KK Hof Tandmreiter te Weena Sadikaal geiierimiddd voor elke Tandpijn nlaook voor iedere iekte drr Mondkolle en tan bel ïandvlieaoh Beproefde Moiidapoeling by aanhondende Keeliiekte 1 groole flesch a ƒ 1 76 1 iUaoli a ƒ 1 20 1 kleine flfsob a f Ü 60 Plantaardic Tandpoeder maakt na kon I gebruik de Tunden blinkend wit zonder ie te beachadigen Prna per dooa 0 80 Anatherln Tandzeep in glazen doozen van 1 20 beproefd Tandiuiveriugaraiddel De echte arornatiaohe van De J G POPP II zij maakt de tanden zuiver wit tonder het o US émail aan te doen bewaart ze voor ziekel ke 5 2 aandoeningen en houdt den mond friaoh Het atuk koat 40 cta en ia toereikende voor een half jaar Tandplombeering praktiaoh en lekerat middel voor zelfplombeering van holle kiezen Prija per étui ƒ 2 60 Kruidenzeep aangenaam on beat middelloor Vlekken Uitalag Zomeraproeten on Puiaten Hoofd en Baardaohilver en Koraten Huidkrankheded en alle onreinheden derborenhnid Prya per atuk 35 Cents Het geëerde Fnbliek wordt verzocht uitdrukkelijk KK Hof Tandmeeater POPP s Geneesmiddel te verlangen eo slechta die aan te nemen welke van mijn Fabriekamerk zijn voortien Dépdta zijn gevestigd te Gouda by L Schenk winkelier op de Hoogatrnat A 123 te Rotterdam by F E van Santen Kolft apoth en A Schippereyn 8t Co blauwe porceleinwinkel te sHage bij J L F Snabilié apoth te Delft by A J van Byn te Schiedam by G Malta St te Leidep by E Noordyk te Amaterdam by F van Windheim St Co eu H H Uloth Co apotheek te Schoonhoven bij S Wolff en Zoon te Alphen bij L Variaiean en Zoon te Utrecht by G H N van Spanje idem Labry Porton Droogiaten Snelpersdmk van A Bunkhak te Gouda BINNENLAND GOUDA U Maart 1882 In de hedenmiddag gehouden vergadering van den öemeenleraad heeft de Voorzitter Mr van Bergen UteBdoorn namena Burg en Weth de in de vorige vergadering gedane vraag van dr Luyteii betr de zaak van het Kerkgebouw op de Ooalhnveu beantwoord Daaruit bleek dat getoiraen tijd geleden het Be tunr der Parochie van O L V Htmelvaart den Oemeenteraad heeft kennia gegeven ie zullen orergaan tot den verkoop van hrt kerkgebouw doch vooraf de n Raad in de gelegenheid wilde atellen een bod te doen en daarom vrfor den verkoop van zyn voornemen raededeeling detd De Raad antwoordde daarop dat het bedoeld kerkgebouw ateeda is geweeat en nog ia eigendom der gemeente en dat alzoo het kerkbMtuar geen rtcht had het te verkoopen waarom de raad het kerkbeatanr aitnoodigde het ten apoedigate ter beaohikkiiig te atellen der gemeente Het kerkbeatuur antwoordde daarop dat bet alvorena aan die uitnoodiging te voliloen van de oigendomabewyzen der gemeente begeerde kennia Ie nemen en deelde eenigeii tijd later mrde dit too niet binnen zekeren dainm daaraan waa voldaan het beatnur zich na expuMia van dien termijn zich ala eigenaar zou gedrafiea De raad antwoordde strop dal hel lüerkbealunr daartoe geen recht had Waarop de Voorzitter van het üerkbealnnr aan B en W oAioieoe een vooralel deed tot schikking Dit Tooratel wAa ul l van dien aard dat B en Vi vrijheid vonden dal te oiideraleiinen waarop ton lmnialie 1tn mi veni6id li h dezjt tqdiog bleek waarheid te bevatten dat het kerkbe Uar het gebouw had verkocht aan mevr de wed Koek Daarop ia an de tyde der gemeente op advita van haar reohtageleerden raadaman exploit gedaan zoowel aan het Kerkbeatuur ala aan mevr de wed Koek waarby geproteateerd werd tegen die handeling De rechtsgeleerde raadsman der gemeente toch ia van oordeel dat kei eigendonurecht der OemetHte boten allen tw el verieve u De Voorzitter zeide ten alotte dal de taak nu zoover ia en dat thana een nader advies van den advocaat der Gemeente moet afgeaacht dat waarschijnlijk aan B en W aanleiding tal geven om den Gemeeitteraad voor te stellen over te gaan lol hel inatellea van een reehlageding De heer Dr Luiten betuigde den Voorzitter dank voor de mededeeling doch vroeg of B en W i geen geval in een achiliklng hadden willen treden dan wel alleen lot de voorgeatelde aohikking niet medewerken De Vooreiller zeide dal zoo eene achikking waa voorgeateld die in het oog van B en W aannemelyk waa geweeat zy niet geheel ongenegen zouden zyn geweeat tol eene aohikking mede te werken Ia deze titling bealoot de Gemeenteraad voorla de voorgestelde wjjtigingen in de begrootingen der dd Schutterij l Burgerlijk Armbeatunr en van het Si Gatharina Gaalhnia goed Ie keuren Het voofBlel tot wy ziging der Gemeentebegronting dienat 1882 ter voorziening in de uitgaven ten behoeve der maatregelen lot het tegengaan der pokkenepidemie werd evrneena aangenomen Het in de vorige vergadering ingekomen vooratel van B en W om door de Gemeente by wijze vau voorachot 13380 Ie bealemmen voor de reatauratie van den gevel van hel raadhuia welke gelden later uit de rijkt anbaidie wederom zouden worden terugbetaald werd beatreden door de hh Oudyk en Hoogenboom Deze heeren meenden dat het nog zeer twyfelachtig moet worden geacht of die ryka sobaidie telken jare zal worden toegestaan en er bealond h i vreea dat later bf de Minialer b de Slalen Generaal niet lot het verleeneu dier aubaidie zou medewerken De heer Straver waa vddr hel vooratel daar telfa ia geval het Byk eens ophield mei aubaidie te verleenen de Gemeente moeielyk kon besluiten de eenmaal aangevangen reatauratie te ataken Nadat de voonitler en dr Luijlen nog ten gnnale van het vooralel hadden geaprpken werd dit aangenomen met 10 tegen 2 atemmen Alzoo za de realèuratie van den gevel van bet raadhuis iin geregeld voortfrfag hebben Het raadalid Jhr de R W t betoogde in deze zitting de wenacbeiykhéid ont den luepecteur van hel geneeskundig siaëtatoezioht ttede te deelen hoe het thana met de pakken in ne gemeente staat en hem te verzoeken de epidemf of te heffen daar veleu OGze gemeente iu den tegeowoordigen tijd aohawen wat voor neringdoenden eiijliHndeldrijvendeu inder daad zeer nadeelig ia yzocikre keoniage en Iiyapecteur niet eene dergelijke kenf verzoek om de epidcok dt vooreiller wel oordeel dat diarioe irrergejtaan en ioKtte Harten tijd te tlWMi zon hebben üe Voorzit ter achtte ving van den toeatand noodig daar deze lederen Zal niageving ontvangt doehmie op Ie beffen aeEitewenachelijk doch hij wai than nog niet moeat wol het beter daarmede nog wachten daar men dan z 1 op hel verzoek B j den Raad kwsót kiAeÊ Mg in het bestek en de teekeningeu bdtr ds deoMag Van BlaanWalraat en NieoWe Haven Tot onderwijzer aair de l koateloote achoöl wcMl benoemd ie heat E Hk Dantiig te Moordrecht tnet S atemmen tegeu 3 a detf heer i P van der Kleyo te Reaow k wederom 61 en 54 loot ingeënt Vv ag en Zondag jl personen op het Stadhvia Zondag heeft de heer I W zj veertigjarigen evai elii in eeii vroeger nr melding mi tl aaraidda l go l talrijke achare opgekomen lot verkamp Begemana waarvan wij reeda kerkeiyk herdacht Inf waa een zeer ke hg eprak naar aanleiding van het tekatwoord uit 1 Rom 17 Onte lezera herinneren tick dat ona Oemeentebettnar in onderhandeling ia met de Holl Maatschappij van Landbouw over het oprichten van eene vakachool voor tuivelbereiding te deter aledc Destedelijke regeering heeft zich bereid verklaard detaak te steunen toodat er alle kam ia dat eene derbeide op te riohten vakscholen alhier zal wordengeveatigd miU dt noodige gelden kvunen gevonden worden Daartoe zyn thana de volgende voorwaarden bekend gemaakt waarop men kan deelnemen in de oprichting dar beide acholeu Zy luidJa aldaa Hel boofdbeatunr der Hollandache maalachapp van landbouw in overeenstemming met de commitaie voor het onderwija welke het ter zyde ataal volgeot den wentoh van de algemeene vergadering van genoemde Maatachappij noodigt alle belangatellenden in den landbouw uil deel te nemen in de oprichting van twee vereenigiiigen of naaml vennootachappe lol het daaratellen van twee vakacholen voor de Zuivelbereiding ne in Noord en ne in Zuidholland Ër zullen by genoegzame deelneming twee op zichzelf staande vereenigiogen of uaaml vennootaohappen worden opgericht ééne in Noord en ééöe in ZoidhoUaud tot het daaratellen van eene vakachool voor de Ziivelbereiding volgena de plannen d or de commiasie voor hel onderwija voorgedragen ca in het maandblad der Holl maatseh van landbouw voor Maart openbaar gemaakt Het kapitaal van iedere vereeniging of naaml rean tal groot tyn honderd duitend gulden De aandeelen tollen worde uitgegeven in atukken van 1000 gulden en tiende aandeelen van 100 gulden Zoodra het aandeelen kapitaal voor ééne vereeniging u volgeteekend zullen de inschryvera tot eene vergadering worden opgeroepen waarin zij tallen moeten bealiaaen of zjj lot beacberming van hunne rechten eene vereeniging willen vormen volgena de wel van April 1866 of eene naamlooze vennootaohap waarin ty tallen overgaan tot hal benoemen van een Pre aidealoommiasaria of beatuurder en een plaatavervanger van deten en bij welke gelegenheid zij zullen bepalen wanneer eu waar tij veriangeo dat de ngetchreven galden tallen worden geatort De iuschry vera verbinden zich door hunne haudteekeuiiigen alcchta voor den tijd van zes maanden Het ingeschreven bedrag zal niet behoeven te worden gestort vódr den l teo Juli eu aleohla na eene voorafgegane waarschuwing ran 14 dagen Ue vereeniging of rennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 25 jaren Jaariyka zullen minstena twee aandeelen van 1000 gulden bij loting worden afgeloai De uitgelote aandeelen behoudon hunne rechten ala aaudeelhoudert Zij zullen echter geen voordeelea kunnen genieten voordat alle aandeelen zijn afgeloai Jaariijka zal de preaident oommisaaria der vereeniging of de beatuurder der vennootachap eene vergadering beleggen der aandeelhouders en verslag uitbrengen omtrent den toeatand der vereeniging of vennootachap Van de winat die van het bedrijf wordt behaald boven de 2 voor afloaaing zal s woidca gebruikt tot verdere afloaaing worden uitgekeerd aan het peraoneel dat hel praktiach onderwija geeft en Va worden beateed tot verbetering der inrichting Indien binnen de 25 jaren alle aandeelen mochten tijn afgelost zullen de aandeelhoaders jaarlijka 2 a geaieiea van het bedrag van hunne aandeelen vatmeerderd met hel gedeelte der winti dat voor floating bealemd waa De vrreeuiging of vennoolaefaap tal niet worden geoonalitaeerd indien zij niet de toezegging heeft der in het plan van de commiaaia aangeweien anbaidiën ala 6000 jaariyka door het Ryk by te dragen vooi hel theoretisch onderwya en een gelgk jaarlykaoh bedrag van 60U0 voor het praktiach oiderwya ie geven door de Provinoiën de Gemeenten e de Holl Maaiaeh vaa laadiioaw U de atatmm 4ai aaaaanigiBy C wsiM t ali p zal worden apgeuomea Dat de vereeniging of vennootachap de verplichting op lich neemt om in hare inrichtingen en gebouwen de gelegenheid te vertehsSen tot het geven van Onderwya ia de Zuivelbereiding op de wyte tooala dit in het veralag der commitaie voor het onderwya la voorgeateld Dat indien de aubaidie van het Ryk voor het theoretiach onderwya of die van de Provinciën der Gemeenien en der Holl maatach van landbouw voor het praktiach onderwya mocht komen te vervallen de vereeniging of vennootachap dan ook naar die male gedeeltelyk of geheel van die verplichting tal tyn ontalagen Dat onder geen voorwendtel eene leeuing ten laaie der vereeniging of vennootachap mag worden gealoten Toelichting Het doel van het oprichten der vakacholen ia om te voorzien in eene lang beataande behoefte om de jeugdige landbouwers bekwaam Ie maken in het bereiden van de beate boter en de beate kaaa en om de veivalachingen tegen te gaan die den goeden naam van onte Nederlandache prodnoten kannen achaden De ooamiaaie voor het onderwya heeft aan het hoofdbestuur voorgesteld om door aainenwerking van alle belanghebbenden Iftt Ryk de Provinciën de Holl Maatach van kadboaw en van particalieren te trachten de inrichti ni daar te a ellen Van de inschryvera wordt gevraagd een rentelooa voorachot maar de Vorm eener vereenigiag of vennootschap ia aangenomen om hun eene gerrgeldo afloaaing en het eigendom van de bezitliogen der aoholen te verzekeren De inechryvera worden ver o6iit kaam biljeltea by een der ondergetcekenden in te tandok Makelaars en oommiaaionaira iu effecten zullen de gewone courtage van hunne inschryvingen genieten C J VAN DIB OUDERMEULEN e GmATKNHAOi Voereitter van de Boll Maatich oan landtonw D VISSER VAN HAZEBSWOUDE Amstkrpam Fooriitter van de eommitrie vtor het ondermij P F L WALDECK LoosnutNïN Alge Seerelarit van de Boll Maateeh van Landioiiw 1 Maart 1882 Aan deze circulaire ia toegevoegd een inschryvingabiljet waarby men behalve het bedrag tyner deelneming ook zich verklaart voor welke achool men het beatemt