Goudsche Courant, woensdag 15 maart 1882

A By deie mededeeling Toegeu wij deo ernsligeu wensoh dat allen die belan slelleu in den bloei ran den Undboaw in bet algemeeni inzonderheid de ingesetencn van onaeatad waar waarschynlylc een der sobolen zal worden eresligd en in de eerste plaats zy die belanghebbenden iqn bq goede zuirelbeieiding naar Termogen zullen bqdragen in dit renteloos roorsohol dat echter tefena doordien men na aflossing zqne rechten als aandeelhouder blijft behouden in de toekomst eena goede geldbelegging kan z u s Lands middelen hebben over de twee eerste maanden dezes jaars opgebracht ƒ 13 076 366 30 zynde ƒ 469 164 15 i meer dan in die maanden an het jaar 1881 i li deel der raming bedraagt 16 871 950 70 Staten Qeneraal Tweedi Kakeb Zitting Tan 13 Maart In deze zitting is de qkwet ingetrokken Ingekomen ia een ontwerp tot herzieuiug der restingwel Bil de behandeling van het ontwerp tot wijziging der zegelwet opperden de hb Bastert eu Butgers ernstige bedenkingen tegen het quilantiezegel van 5 cents en de zegelbelasting vau kort papier ala belaaliug op het verkeer enz niet te coutroleeren De minister van financiën verdedigde het ontwerp als equivalent voor de afgeschafte registratiewet en als proef om de zegelwet meer te doen opbrengen en beter te doen naleven Art 1 is aangenomen met 50 tegen 2 stemmen Heden voortzetting B en W der gemeente Stolwyk hebben bg publieke bekendmakiu aangekondigd dat heden in de 2de en margen ia de Ie openbare school gelegenheid zal bestaan voor ieder om zich geheel kosteloos te laten vacoineeren of revaccineeren Tevens ia bij die bekendmaking een opwekkend woord gevoegd opdat de deelneming zoo algemeen mogelijk zal zijn Dezer lagen werden de bewonen van Krimpen a d Lek gewekt door het geroep van brand Het bleek dat eene groote schoppenmakery in vlam stond De brandweer slaagde er in den brand alleen tot de werkplaats ie bepalen en het daarin belendende woonhuis te behouden Alles was verzekerd De Vereeniging van en voor Nederlandsche industriëlen te s Uage heeft besloten de regeeriog te verzoeken wat het nieuwe baudelstractaat met Frankrijk betreft het voorbeeld tan Engeland ie volgen en te volstaan met eene overeenkomst die wederkeerige behandeling op den voet der meest begunstigde natie verzekert Naar uit a Graveuhage aan de Juut Ct wordt gemeld moet Z M de Koning voornemens zgn aan bet ordeteeken van den Gouden Leeuw van Nassau eene uitbreiding te geven soodat deze onderscheiding door Z M ook kan geschonken worden voor militaire verdiensten Zooals men weet worden de Militaire Willemsorde ei de Nederlandsche Leeuw op voordriAbt van de Ministers geschonken Z M wU nu ook persoonlgk voor militaire verdiensten een openlgk blgk van waardeering kunnen geven De wgziging zal hierin beslaan dat het ordeteeken van den Gouden Leeuw van Nassau voor militairen met twee gekrniate degens of zwaarden zal orden geomeerd De Miuiatera van Binneulandsche Zaken eu van Waterstaat hebben bericht dat ig het 36de NedeiL Landhuishottdknndig Congres 26 tot 29 Juni a s te Wageningeu zullen bywonen Prof Salverda inspecteur van het middelbaar onderwgs zal een der belangrijkste vraagpunten die er besproken znllen worden nl den tegenwoordigen toestand van het landbouwonderwgs in ons vaderland en wat tot uitbreiding of verbelering daafwaiu zou kunnen gedaan worden inleiden Aan de behandeling van eenige vraagpunten betreffende de zuivelbereiding wordt mede eene afzonderlijke vergadering gewgd Het programma wordt reeds gedrukt en kan dus spoedig verzonden worden Van de gelijktijdig met het Congres te honden tentoonstelling van vee enz toomede van de feestelijkheden ter opluistering van het Congres cal later een programma opgemaakt en verzonden worden Vermelding verdient de electrische verliohtiug van het gebouw en het terrein der sociëteit Junnusbof en als iets nieuws in Nederland dat ook de eleciriciteil als beweegkraobt zal dienen bg verschillende landbouwwerktuigen £ en en ander geeft gegronde verwachting opeen talrgk bezoek van elders De aanwezigheid der Rijkslandbouwschool en de sohoone omstreken van Wageningeu zullen daartoe zeker veel bijdragen Jle twee otndidatea voor de Provinciale Staten te Leerdam een anti revolutionair en een liberaal i jn de twee leden van eene en dezelfde firma Te rekenen van 16 Maart zal het port voor de gefrankeerde brieven gewisseld wordende lussolien de plaatsen die voor de pakketpost zijn aangewezen bedragen voor brieven lot 16 gram 6 cenla boven 16 tot en met 100 gram 10 iOO 260 16 260 600 20 600 lOOü 25 Het port voor alle door middel van boek steec of plaatdruk of phatographisch vermenigvuldigde stukken met uitzondering van dag ru weekbladen wordt met gemeld tgdaiip voor het gefaeele Bijk nader geregeld als volgt tn 26 gram 1 cent van 26 tot en met 50 2 60 76 3 76 100 4 100 160 5 II 150 200 7 II 200 300 10 II 300 4U0 12 I 400 500 16 en voorts voor elke 250 gram of gedeelte van 250 gram au port van 2 cent daarenboven Bij vensading rechtstreeks over zee met schepen uit Nederlandsche havens of aldaar binnenvallende tUBSchen Nederland en z jne koloniën of bezittingen in andere werelddeelen al alsdan bet volgende port verschuldigd zgn a voor gefrankeerde brieven 20 cent voor elkgewicht van 15 gram of gedeelte vaii 15 gram b voor briefkaarteu 6 cent en voor briefkaarten met betaald antwoord 10 cent c voor papieren en bescheiden gedrukte stukkeu en monsters 2 cent voor elk gewicht van 50 gram of gedeelte van 60 gram met torpaasing evenwel van een minimum wat de papiereu en bescheiden betrefi van 12Vi cent en wat de mouslers aangaat vau 6 cent voor elke verzending onder een afzonderlijk adres d Voor ongefrankeerde brieven oi voor ongefrankeerde papieren en bescheiden gedrukte stukkeu en monsters 40 cent voor elk gewicht vun 15 gramof elk gedeelte van 15 gram Bij onvoldoende frankeeriug is zoowel voor brieven als voor briefkaarten papieren en bescheiden gedrukte stukken en monsters een aanvulliugs ort verschuldigd van tweemaal de ontbrekende som met ai nvnlliug van d breuken van vijf cent tot het volle bedrag vaa vijf cent Voor brieven papieren eu bescheiden gedrukte stukken en monsters reohtatreeks over zee lu eene Nederlandsche haven aangebracht uit lauden waarmede Nederland geeu rechtstreeksch postverkeer onderhoudt is door de geadresseerden het sub a eu c hiervoren vermelde porti verschuldigd I I l 1 1 a Bultentandsch Overzielit Men weet dat het Britsohe Lagerhuis na eene langdurige beraadslaging het voorstel vau den heer Gladstone tot afkeuring van het dpor de Lords gelaste onderzoek naar de werking der lersche landwel met eene groole meerderheid aangenomen heeft Deze uitslag was Ie voorzien de liberalen hebben zich als én man om hunnen aAivoerder geschaard om hem in zijne worsteling met het Hoogerhnia te ondersteunen en met hem te verklaren dat een onderzoek hetwelk de werking der genoemde wet sou verlammen ongepast eu zelfs gevaarlgk voor de rust van Ierland zou zijn Het is nu de vraag welke uitwerking deze stemming op bet Hoogerhnia en zijne commissie van onderzoek hebben zal Deze laatste heeft weder eene zitting gehouden en daar de minister Forster weigerde voor haar te verschijnen de heer Gadley secretaris der commissie voor de lersohe landwet als eerste getuige gedagvaard De Tmei betreurt de tijdverspilling in de beraadslaging over de motie van afkeuring des heereu Gladstone Volgens het City blad had de Begeering eenvoudig moeten verklaren dat de lersohe landnet gehandhaafd eu ten uitvoer gelegd zou worden In de laatste dagen is de behandeling van het voorstel d heeren Gladstone over de wgziging van het reglement van orde in het Lagerhuis door andere onderwerpen op den achtergrond gedrongen maar daarmede zal thans een aanvang gemaakt worden De Fransche Senaat heeft bg de behandeling van het wetsontwerp op het verplicht lager onderwijs uitsluitend door leeken met 167 tegen 123 stemmen het amendement verworpen van den heer Jules Simon houdende dal de onderwijzers de leerlingen moeten wijzen op hunne plichten jegens God eu het vaderland Men zal zich herinneren dat dit amendement vóór de laatste Senaatsverkiezingen do r den Senaat aan genomen maar door de Kamer weder geschrapt was Bedoeld wetsontwerp werd iu Januari 1880 bij de Kamer ingediend in December van dat jaar door haar aangenomen in Januari 1881 den Senaat aangeboden en den 12n Juli 881 door dit lichaam goedgekeurd doch met wijzigiageu van tamelijk doortastenden aard De vorige Kamer had nog even den tiJd om den 25n Juli den vrocgeren tekst te hirslellen waarop de Begeering alvorens het wederom iu den Senaat ter tafel te brengen de de verkleziugeu van 8 Januari af a achtte welke naar men hoopte de meerderheid in dit lich zonden verplaatsen Dit is dan ook gelijk men weet geschied en thans is bet verschil dat over dit ontwerp tnsschen de beide takken der wetgevende maaht bestond uit den weg geruimd De beraadslaging in de Kamer over de werkstaking ia het depart Gard is in zoover van beteekenis dat daardoor weder aan den dag kwam welke beroering er ouder de arbeidende klasse nog alujd faeerschl en welk een haat hier tegen de regeerende klasse steeds gekoesterd wordt Men verzekert dat de gisting onder de werklieden over t geheel toeneemt en het wel een zou kunnen gebeuren dat de republiek op minder aangename wijze met den kokenden rooden ketel kennis maakte De commissie uit hel bestuur der vereeniging van Duitsche tabaksfabrikanten eu handelaren heeft met belrekking tot de regeeriugsvoordraobt op het tabaksmonopolie eenige opmerkingen in het lioht gegeven De regeering zegt zj rekent op rene bruto ontvangsi van 388 millioen M d i op de 45 millioen inwoners 8 62 M per hoofd Volxeus de medrdeeliugen van het rijksburecl voor statistiek echter is hel jaarlijksch verbruik van tabak en sigaren 5 39 M per hoofd dus op de 45 millioen inwoners 242 s millioen M By de rijksenquéte van 1879 werd het op ten hoogste 245 millioen berekend Zelfs wanneer men met de memorie van toelichting van het monopolirplan aanneemt dat de prijzen en qualiteileo gelijk zullen blijven volgt uit het door de Rrgeeriug verwaohte cgfer dal ouder het mooopoliestetset voor ongeveer 142 millioen M meer verkocht zal worden dus het verbruik met 50 pCt zal toenemen Deze volkomen ongegronde ouderslelling strekt tot bewgs dat de ontwerper met den feitelijkeu toestand onbekend is De commissie komt dan ook lot de slotsom dut het regeeringsplan zoowel uit een financieel als economisch oogpunt niel aanneembaar is De ozaar van Buslaud bevindt zich nog steeds op zijn slot Gatsohina door een muur vau soldalen omringd Terwijl men hem nog kort geleden eene sombere en eenzelvige gemaedstemning toetchteef bericht men nu dat hg eerlang naar St Petersburg zal terugkeereo Anderen daarentegen zeggen weer dat de kroning te Moskou een jaar is uitgesteld Wat men van dat alles moet gelooven valt niet te bepalen Men weet weinig van de plannen van dezen ozaar doch naar men vroeger zijne persoonlijkheid heeft beschreven moet er van hem voor Buslaud iets te wachten ziJn Ook van de buitenlaudsohe politiek der Busaische regeering is men slecht op de hoogte Ër zijn daar in St Petersburg geeue interpelleereudd kapers die de regeeringen zoo nu en dan nopen zich eenigszins de banden Ie hinden zoadat men naar de bedoelingen van de Bossische regeering geheel en al moet raden De Oosleurijksahe minister van financiën heeft Vrijdag bü bet Huis der Afgevaardigden een voorstel ingediend strekkende om het tekort van fl 33 78S 676 op de begrooting Ie dekken door de uitgifte van 5 pCts renlebrieven betaalbaar in papier benevens eene voordraohl tot dekking der buiteogcwone uitgaven welke door de bezetting van Bosnië en de Herzegowina veroorzaakt i rden Te Konstantinopel worden tegiMoardig drukke ouderiiaodelingen gevoerd over de og altijd aanhangige quaestie der oorlogsvergoedin S ian Buslaud De Russische regeeriug had geëischt dst i op de tot afdoening der schuld bestemde inkomsten eene eigen contrSIe zou uitoefenen dcch op het verzet der Porie heeft men dezen eisch hiten varen zoodat de overeengekomen som vj d 600 000 Turksche panden in het jaar overeenIÈmnende met ongeveer vijf en een half millioen Ned guldens door de Turksche ontvangers zal geïnd en door hen aan do Banjiie Ottoman zal overhandigd worden welke de bankier van den Bussischeu slaat in deze aangelegenheid is Wijl deze wijze tvaa inning eigenlijk den Busseu bitter weinig waarboigeu geeft il hel aantal districten welker opbrengst voor de afdoening is aangewezen verdubbeld 05er het algemeen i de overeenkomst niet zoo gunstig ala de Porie ze misschien wel bad kunnen bedingen want het betoog is niet zeer moeilijk te leveren dat de overeengekomen som te zwaar is voor de Turksche financiën en de Bussen hebben op eene geheele betaling der indemniteit zoo weinig gerekend dat zg wel voor eenig toegeven zouden zg n te vinden geweest De onderhauTlelnars der Porie waren echter geene nlannen vai het financievak en schijnen dezen keer deh roem der Turksche dlplomaiie niet te hebben opgehouden In des sultans gebied vau Efïypte waarover hg de souvcreiniteit zoo krampachtig vasthoudt terwijl hij er zoo weinig te zeggen heeft ia het nog steeds een warboel De beine controleurs generaal zonden onlangs een rapport naar Europa wa iriu ze moord en brand schreeuwden dat met de vroegere overeenkomsten geheel en al werd gebroken Preitig gestemd kunnen deze heereu niet zgn ze mogen de vergaderingen van den ministerraad bijwonen maar de debatten worden er tegenwoordig iu het Turksch pvoerd wijlde meesteii der nationale ministers geen Europeesche taal verstaan Men vraagt den controleurs uiels groet ze beleefd en laat ze zitten Een later bericht zegt dat de Fransche controleur de Blignières reeds omslag lieeft gevraagd en verkregen In het ministerie zelf lieersch t geene groole eendracht Arab is de volksman van het oogenblik doch de premier Mahmoud is een eerzuchtig en sluw man Beiden zullen aarichijulijk niet laiïg nevens elkander kunnen arbeiden Intusscbeii heeft het ministerie eene goede zaak verricht Ër is eee afzonderlijke administratie opgericht voor Soedan de rijke Utidstrek üir in twiutigvoudige oppervlakte van het tegenwoordig bebouwde Egypte een schat van producten zul leveren aan onze nakomelingen Onder het bestuur van den gouverneur generaal Abd el Kader zal hel land administratief worden ingedeeld eeu stap op den weg om het rijp Ie maken voor de nijvere handen die het te eeniger tijd znllen eiploileeren Dd EffecteiLlseurs f XI Amsterdam 13 Maart 1882 De toeatand der beurs was in de afgeloopen week wqderom zeer ongunstig De malaise was vrij algemeen Van An Siaalsfondsen waren slechts binneulandsche en Spaanscha iets gunstiger evenals indnstrieele waarden Daarentegen waren Spooiwegleeningeu gedrukt en in l bgzondcr de Amerikaanscbo veel flauwer BiNNXNLiNDacHE wiABDEN Blaalefondien noteerden Zaterdag 87 81 101 lOl Vis PremieleeniitgeH Terwijl Kolt luien t hooger sloten moesten Arasl s Paleisloten 1 pCt prijs geven SpaermegltfiiinfeM Vele vsriatiëo zijn hier niet te vermelden De aaiid Ezpl inij waren 1 do fiijnspoor beter Ceotraal aaud gest obl do Vs uilg sch do l i id N f 8p s Boiteï aand en do gest obl l i minder TramiMfleeningen Amst Omn mij kwam 1V op j oeh N en Z Holl stoomtram muesl weer 1 rt5t verliezen Muetrieele murden Van deze soorten sloten hdofcer aand Amsl Bk l j do DroogdóVmiJ 1 do int Cr en Hv Bolt 2 do Kol Bk 2 doMNed Bk 7 do Handelmg contant L do jlStoomv Neiirl Vs I S Doteerden aano Afr JHv 1 do KuaalAij tlo Hv Amsl en HMnslb 8 do Handelmg tijd o Handelabk 1 eo do Roti Hv pCi EuKOPuacHi WAAkDtM SlmUfwitm Uong obl leening en SnOt gondl wtrco ngin 1 pCt minder doch 81 beter Ital oiig iBaokr verbeterde 1 en do leeniog 8t Usaienrijkers sloten alle lager de zilverrcnt het meest nl 1 pCt Portugeezeu onveranderd Busseu hadden hel meest te Igden Behalve voor oen Hamb die Vs O die opkwamen in geen enkele verbetering te vermelden De verliezen bedroegen 1 l a pCt Spanjaarden waren zeer gevraagd voor Londensohe rekening de P s stegen builenl is binnenl terwijl 2pCt builenl 1 pCt monteerden Turken eu Bgyptenaren waren tamelijk vast Premieleeningen Oelgk gewoonlijk waren deze soorten zeer verdeeld Hong Staalsloten waren beter doob Theissloten minder Ooslenr Vs beter Weenen zelfs 2 8 hooger Daaientegen Bussen i 1 Servië 1 Madr en ZwiUersche 2 pCt lager Spoorwegleeiiingen Ook bier zijn slechts een paar verbeteringen te jrermelden nl voor de Ital lijnen die circa en voor Elii sp die Vs opkwam Tbeiss 8p V Pr Oost 1 pCt lager WarsohauWeenen verloor ruim 1 pCl en sommige Eussische moesten nog meer prijs geven zooals Gr Mij 3V Baltisehe H i Chark Azow l s Morsch Sysr 2 Rias Wiasm 2 Z W 2 de andere soorten verloren minder maar geen enkel avans valt te vermelden InduttrUeU waarde De aand Duitsche Bijksbk loten Vi hooger doch do Ooeteur Hong Bk 7i lager Ameeikaanschb wiARBïN Staattfondten De stemming der Noord Am waz mede niet gunstig Florida s Mexicanen een paar fractiën lager Van de Zuid am waren Columbianeu gezocht zij profiteerden dan nok bijna 4 pCt doch de andere soorten waren ook ongeveer g minder Spoorvefleeningen De verliezen grooteiideels het gevolg van de lagere uoteeringen Ie New York waren vuor verscheidene soorten niet oiibcbingrijk b V Cairo 8 Louis morst ruim 5 Canada South 2Vs Chic N W pr 2 Cler Col en Cinn 4 Deuv Bio 5V St Louis en S Franc Ie pr 3 j 2e pr 8 Mich Ceiitr 3V Miss Kans Texas 31 Lake Erie 2 8 Oreg Cal pr 2V Pad Elisab P Pensylv V en Wabash 1 prijs geven De verbeleriugeii waren zeer schaarsch en unbeduidead St Paul Mliin obl stegen Milw St Paul obl zond j en een paar andere nog minder Van de Vereen Am Spw fondsen ging de 2e Serie en de Hyp 2 pC aehternit InduUrieele Kaardt Cerl Luuis Cit kk wareu Vs beter doch dito Colorado s verminderden V en Maxwell s iVs 4 V PBOLOMaATIG SENTE Hel geUl Was veel goedkooper daar bel legen 4Vs 5 pCt was Ie verkrggen T P S Ook heden was er weinig animo doch de stemming was gunstiger Met vraag voor Weenen en Berlijn aren Russenen Oostenr a beter Voor Spanjaarden was vr g uil Parijs die ook eenige verheffing teu gevolge liad De overige waarden tamelijk vast iiieuue Mexicanen iels lager door aanbod uil Londen Golumbianen bleveu gezocht en noteerden 3374 Am Sporen bleveu lusteloos in weerwil dat sommige soorten zich eeuigermale konden herstellen Er hadden voor locale rekening vele geforceerde reallsatien plaats Vooral Cairo St Louis ondervonden daarvan de gevolgen zij niiig ruim 1 pCl achteruit daar zij 63Vt sloteh Van biiiueul waarden sloten integralen en drieën iets hooger vieren iets lager Aand eo gest obl Centraal waren eeu paar fractiën beter Aand Ned Bk tegen 2 do Stoomv Nederl Afloop van Openbare Verkoopingen vau Onroerende Qoederen VEILING 13 MAART Huis Westhaven B 189 6+20 k C Hoogen boom Twee Huizen enz Vest O 590 en 5 0 ƒ 3010 k A van Dam Hnis Lange Dwarsstraat H X ƒ 630 k B Mnllaart Huis Karneinelksloot B 502 810 k A Pal grarf Scbuur Winterdijk Q 101 ƒ 160 k A Grendel LUST VAS BttlEVEN geadreseeerd a an onbekenden gedurende de Ie helft der maand Februari 1882 uit Gouda verzondru eu ilwr tusscheukomsl van hel Fosikanioor terug te bekomen J van Ham U Oem M illhij R Knijpers W van Golverdingen Amsterdam M van der Waakt s Gravenhage E J Spronk Haastrecbl Mev Torman Leiden Timmers ü Visser J van Maaien H Verbeek Botterduw I M Veerman Utrecht Uit BEEüWIJK J Kegzer Ommenchans WADDINXVBEN W de Bruin Zevenhuizen BRIEFKAAETEN V Maarsenaar Gouda 13 Maart 1882 De Directeur van hel Postkantoor te Gouda SIMONS BESHETTELUEE ZIEKTEN POKKEN De BURGEMEESTER van Gouda Gezien art 21 der Wet van 4 December 1872 houdende voorzieningen tegen besmettelijke ziekten StaaltbUd No 134 Overwegende dat de POKKEN in deze Gemeente epidemisch voorkomen Maakt bekend dat gedurende de week van 4 Maart tot 11 Maart 1882 door die ziekte zijn aangetast 2 personen en daaraan is overleden O persoon Gouda den 11 Maart 1882 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN Burgerliike Stand GOUDA GEBOREUi 10 Hssrt Pelroaella Curaslis Albettiae oiia rs J A Sikkeal ca A J Koot U Alids Gsertruds oa ders C 1 Kuot eii C vsn Wieringca WilIcbrorilDi oaJcu A Hron ea A Vérbij 13 Gyslierta oiideri G vsa Goeh eo A W n Unt Eliubelh Helena Maris 00der T J m Sckooïtenburir en B H M nn Elten OVERI BDKN 10 M rl M S Psri r wed v n H S van der Sebii 82 j 11 W L koiter 1 j 1 m 12 B M Meijers 4 m 18 A E vin Pallen 7 d tJ Mn der Wijde 7 j Burgerlijke Stand van onderstaande gemeenten van 26 Feb lot 3 Maart 1882 Moordrecht GE8OBEN Cornelia Geerlraida oadera H Ijiaooij en G van Deth Pirleroella oaderi C Doofielnuu en A van der Klejj Cornelia ouders M van der Linden SD T HaseodoDk Cornejis Theodoras oodera T C Poat en M Boalaad OVERLESK V C Geneagelgli 27 d Stolwijk GEBOBE V Jacobna Arie oodera A deo Hoon eo A Hogendooro Leentje oadera H Rijaeveld en K Bloak OVFRI EDEN P an Vliet 5 j O NUEUTROl WD H de Kwasdaleoiet en N Hoiaman Haastrecht GBBOREN Lijntje nndrra C Bn der Graaf en M Slijk Jacob oadera i tan der Horat en f de Graaf Barlholomeba Aathoniaa oadera J de Hooa en A M Beota ONDERTHOUrtü P Griveland 23 j en E Uiltenboga d 28 j Vlist over de mand Februari GBBOSEV Tenolje Hendriks oodera P de Paler en O Scheer Waddinxveen GEBOREN Grietje Sophia oodera J Spee ep N Raveaabergen Hendrik oudera I Kraudboral eo A van Gelooven Hendrik oadera L Boon en H Janzweert Mariana oadera W Spanenbarg ea M A lan Teefelen Theodorna oudera J ait den Berg en M Janmaat OVBRLBOB V J de Groot I m P Steenland 8 m J Hoogerbrug Ij 3 m G Spekman 1 j 2 m CVUERTKODHD f Vlalaeen J Oakamp GEIiUWa A Schaap en H Hoogendoorn H D a de Weerdt ea M Wtrru Zevenhuizen OEMOKEX Beraardua oadera H de Uraia ea H de Groot Alben uadera L Veate en I Fyax APVERTENTIÉN De ondergeteekende betuigt zgnenharteIgken daok aan allen roor de rele en velerlei bewijzen van belangsteiling die hg by de herdenking van v m 40 JARIGE EVANGBLIE BSDIENINO mocht ondervinden J W HAVERKAMP BEGEMANN Op0 il are Verkoopmg in ééne Zitting op VRIJDAG 17 MAART 1882 des morgen te 9 uren aan het Huis Wflk Q No 259 in de Crabetfaslraat te Oouda vék een nieawerwetschen goed onderhonden bestaande in CAÜSEÜSE met 6 STOELEM RONDE TAFEL8 THEETAFEL CONSOLE met SPIEGEL PENDULE met COUPES SPEELTAFEL SPIEGELS GASKROONEN 2 Mahoniehouten LINNENKASTEN 1 Mbhoniehonien en 1 Eikenhonten LEDIKANT met Matrassen en Gordgnen GLASWERK HUISRAAD VLüERKLEBDEN FORNUIS KACHELS TÜINBANK en TÜINSTOELEN enz Te zien DONDERDAG 16 MAARTa s des morgens van 9 tot 12 en des namiddags van 2 tot 5 nren Nadere inlichtingen zjjn te bekomen ten kantore van den Notaris W J FORTÜIJN DUOOGLEEVER te Gouda De Openbare Verkoopingf VAN HUIZEN eo BOUWGROND te GOUDA door Notaris Mr KIST bg bi etten aangekondigd tegen 20 MAART 1882 is voorloopig UITGESTELD