Goudsche Courant, vrijdag 17 maart 1882

EOTTEEDAMSCHE HYPOTHEEEBAUK voor NEDERLAND De Directie bericht dat de ROTTERDAMSCHE HYPOTHEEKBANK voor NEDERLAND JPandbrleven uitgeeft groot 1000 ƒ 500 ƒ 100 en 50 rentende 4 pet die verkrygbaar zijn ten kantore van hare Agenten HOFFMAN Co te Gouda LAFEBER k Co i DE DIRECTIE B MEES B VAN R08SEM E C W HOIJER VrUdag 17 Naart 1882 If 2740 GOUDSCHE COURANT ISieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken iï S g Sa aoEH B w goes PWEKKENO ERSTERKEND KOORTSVERDRMVEND BU BLOEDARMOEDE BLEEKZUCHT GROOTE ZWAKTE ENZ BERNHARDINER ECHTE ALPEN KRUIDEN ELIXER van Wallrad Ottmar Bemhard te Munchen Hofleverancier van Z M den Koning van Begeren Fabrieken te Zurich in Zwitserland en te Kufstein in Tyrol Ik heb de Berphardiner Alpenkruiden Elixeï van W O BERNHARD Generaal Dépöt 1 Iotter te Zurich tegen ziekten der spgsverteering en hevige diarhaee met het beste succes gebruikt ZuBicH 6 Maart 1881 JOH BIBERER FÜRRER Hiermede betuig ik naar waarheid dat ik na het gebruik vhn eenige flesschen van deechte beroemde Bernhardiner Elixer van een langdurig maagljjden en geheelen gebrek aaneetlust nu weder geheel hersteld ben Ik kan dua deze uitstekende Likeur aan ieder tenzeersten recommandeeren JOH G BRUNNER ZwiïPALTBNtoBï 23 Augustus 1881 De echtheid der handteekening betuigt SCHORMER Burgemeester Alleen echt verkrijgbaar in flesschen met uitvoerige gebruiksaanwnzing a ƒ 2 75 ƒ 1 50 en ƒ 1 te Oouda bi Ws d J GOORISSEN Mzjj In alle Plaatsen grorden Wederverkoopers gevraagd Aanvragen an W 8ARDEMAN te Arnhem De inzeodioK van adrertentiön kan gMCbleden tot ódn uur des namiddags van den dag der uitgave Bene onrust wekkende ziekte die eena talrijk Klasse kwelt Dü ziekte begint mot eeae Uchto storing der Maag maar als zij wordt verzuimd dan dringt zij door het getieele UGhaani tast de nieren aan de lever het icilerued en hetgebeele kliercustelsel terwijl de lijder ondragelijk kwijnt tot de dood hem uit zijn lijden verlost De ziekte wordt dik wijls voor andere kwalen aanj gezien maar wanneer mea I zichzelf de volgende vragoa doet zal men spoedig er over kunnen oordeelen Heb ik na het eten pijn of moeliijkheidia de ademhaling Heb ik een ge voel van malheid van tijd lot tijd met slaperigheid Hebben de oogen een gele kleur Heb I ik s morgens rondom de tanden en het tandvlecsch een dikke I kleverige slijm gepaard mtt een onaangenameu smaak Ia de tong beslagen Heb ik pijn iüdezijdui of in den rug Heb Ik naar üc rechterzijde een opletting als of do lever grooter wordt Ben ik hardlijTlgt Gevoel ik draalerigheid ot duizeligheid wanneer Ik eensklaps uit horizontale ligging opsta Zijn de afccheidingen uit de nieren vnilig en lioog gekleurd met een neerslag als men ze heeft laten staan Begint het voedsel na het eten spoedig te gisten gepaard met opgoblazenheld en oprispingen uit de maag Heb ik dikwijls hartkloppingen Al deze verschijnselen zullen xich wel niet te gelijk voordoen maar wanneer de treurige ziekte nadert kwellen zij den lijder beurtelings Als het een geval van langdurig gelijken aard is komt er een droge stootende hoest na eenigen tijd gepaard met opgeven BIJ verder verloop krijgt de huid een vuil bruinachtige tint terwijl aan handen en voeten een koude kleverige uitwaseming komt Terwijl lever en nieren steeds meer beginnen te lijden volgt er rheumatlsche pijn en de gewone behandeling blijkt ten eenemale onvoldoende tegen deze laatste kwelling Het is dus van het hoogste belang de ziekte spoedig en op gescliikte wijze te behandelen in haren eeraten graAd wanneer een klein medicament genezing zal teweegbrengen En zelft wanneer er eene vaste werking Is moet het ware middel worden volgehouden tot leder spoor der ziekte verdwenen de eetlust teruggekomen is en de verteringsorganen tot een gezonden toestand zijn gebracht t eze ziekte heet leverzlekte Het zekerste en meest alUoende middel er tegen is Seigel s Geneeskrachtige Siroop een plantaardig preparaat vervaardigd in Amerika en te koop bij A J White 21 Farrln on Road Lou don Ë C Deze Siroop tast de ziekte in den grond aan en verdrijft haar met wortel en tak uit het lichaam Bredavan de Goorbergh generaal depot voor Holland ook verkrijgbaar bij alle Apothekers In Holland Java en Koloniën Piljs van de Siroop f 7i van ten Pillen O 7S Te Gfouda THIM ApotL Bg Fatsoeoiyke Burgerlieden P G wordt IZost en Inwoning met gebruik van Vrfl Kamertje GEVRAAGD door een Jongmensch die zgne bezigheden bniteushnis heeft Adres onder No 691 aaa het Bureau dezer Conrant SM WÊ DE GEKROONDE VALK onderscheidt zich door aangenamen smaak wordt door tal van geneeskundigen aanbevolen wegens rijkdom aan extract d i voedende bestanddeelen tegenover gering gehalte aan alcohol is met gewoon HoUandsch Bier vermengd ook Toor kind r u een uitnemend versterkende drank Het dagelijks toenemend debiet levert het bestebewijs voor de uitnemende eigenschappen dezerbitrsoort A T Tl in concurrentie met Engelsche fabriiV Ijfl katen tegen veel lageren pr s PBINSESSE en BBUIJSH BIEMEy van onderscheidene qaaliteiten BOBDEAVX AZIJN KBUIDJENAZIJN BBAGONAZIJNen WIJNAZItfN in onderscheidene prezen VAN VOLLENBOVEM Co Amsterdam EZTEA STOUT goed belegen verkt gbaar b j den Heer H yam WIJNGAARDEN Korte Tiendeweg U 93 Gouda KENNISGEVING AFSLUITING van de VAART tosschen de SCHIR en de ROTTE DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN van Schieland doen te weien dat krachtens magtiging van den Heer Commissaris des Koningg in de Provincie ZuidHolland de vaart door het Schutverlaat aan de Delftschevaart alhier gesloten zal z n vanden 6 APBIL tot en met den 6 MEI 1882 of zooveel langer Is blgken zal noodig te zgn In bet laatste geval zal hiervan openbare kennisgeving worden gedaan Rotterdam 15 Maart 1882 De Secretaris Rentmeester De Dijkgraaf W C WIJNMALEN J A VAILLANT MOOIHAAE nVeS MWWM i H yyg cetulgschr Gelieve mg tegen rembours te doen geworden twee flacons ontiiHlels Hngs balsem tot hergroei van Hoofdhaar Zeer tevreden over de uitwerking van uw preparaat zoo zal ik n bfl een ieder aanbevelen Wil u dit publiek maken zoo heb ik er vrede mede Met achting Zoetermeer J MOLBMAN CSROEIMIDDEL Citval ran Haar Roos of SchUfers dnn Haar Kale plekken Pijn in de Schedelhuid Haarof Baardworm Iluidzeer vroegtUdi fir s worden al deze onaangenaamheden worden verbannen door den Haar OntWikke llniTSbalsem Binnen korten tgd verkrygt de behaarde huid haar vorige groeikraoht weder ƒ 2 de flacon KLEURHIDDEL Rood grga of wit hoofdhaar tevens baard kont u kleuren in blond bruin of zwart onzichtbaar kleurhoudend en onschadelijk Met een flacon ƒ 2 van dit middel heeft men een s j voldoende naar gelang wat men kleurt Franco aanvraag tegen postwissel 42 postzegels of rembours bfl de firma THIOPHILE Frederlkspleln No 32 hoek Falckstraat Amsterdam Salvator Oranje NasHüu € harlp iown Extra gezonde fUne Haagversterkende TAFEL LIKEUEEN EN Maagbitter Boonekamp Bekroond op 9 verschillende tentoonstellingen Specialiteiten van de firma WAUTERS m BUS8CHBB Mechlen Fabriek voor Nederland en Ezportatie te Rosendaal Nd Bt B S C H O O X H E ï T Vertegenwoordiger voor Gouda en Omstreken j M VAN DEK MEE Spieringstraat F 47 Gouaa Veikr jj baar te j Oouda W N RAA rMAAKSR8 Baiketbakker Ooslhavèn id C QÜLUK Winkelier Blaauwsiraat Mphen i de BLANKEN Slijter iu Wyu en Likeur 3nelpersdmk van A Bsinkhan te Gouda é Oe uitgave draei Courant geschiedt ZONDAG WOBliSDAa en VRIJDAG In de Stad f geechiedt de uitgave Ib den avond ran DINSDAG DONDERDAG en ZATER DAG De prgg per drie maanden ii 1 25 tranco per post 1 50 BINNENLAND dOüDA 16 Maart 188Ï Terwijl w ib on orig or het ooroaamite me ed lden uit A € raadarergadering van Dinadag jl laten wg ToUedigheidibalre bier t H aanruliiog nog en rn ander daaromtreut volgen De Voorzitter deelde mede dal bg kon besluit vau 8 1 Jaiivtri jl de vei ordepiDg tot heffing van oboolgeld op de openbare lagen wholenwaï goedgekeurd Ingekomen z ju 1 Hel kohier der plaaia directe belaeting dienit 1882 i Hel betlek en de teckeningen van de demping van Blauntraal en Nicuve ha en 3 Een adrei van T Bos verzoekende vergunoing op gemeeutegran op het Veeretal tonnen met eo te iOQgen iCg VitT De t ee eerste tukken werdeu ter viaie gelegd het laatste geateld la banden vau B en W om bcriokt en raad Nog kwam in een adrci van K Beerman enotkende benoemd te mogen worden tot brugwachler Dit adrea werd ter visie gelegd terwyl de raad besloot in een volgende vergadering de benoeming te doen plaats hebben In de titling der Rolterdsmache Arr Reeklbnik van Dinadagmorgen stonden tereoht H 8 ajouwer te Dordreefat bekl van moedw mithaudeling te Ghrada gepleegd Deia laak werd uitgeateld tot Dinidag e k A A r d B arbeider te Berg Ambaeht bekl van beleediging ran een bed beambte Eiiob ƒ 25 boete A J L werkman te Oouda bekl van vérbreking van afsluiting Eiioh 45 dagen gev oell en ƒ 25 boete Iu laatatgenoemde taken Diaadag e k uitapraak Zondag 19 Maart e k lal bet Utreóhtaeh Tooneelgeielaohap wederom bier ter alede eene voorstelling geven Opgevoerd wordt De oude Kleerkooper o de vriend in nood Deie vooralelling strekt ten bcnefioe van den heer Jean Charlier die naar het oordeel van hen die da uitroeringeu van dit geielaohap geregeld bewonen een der meest verdienstelijke leden daarvan ia De gewone betoekera tullen by dete gelegenheid teker niet t huis bigven maar vooral nu de voorstelling bgwooen Met genoegen tal ook te deter alede vernomen worden dat de nieuwe Finaooieele Commiaaie voor de Duitaohe Upera te Rotterdam bealoten heeft ofaohoon hel gevraagde bedrag in lang niet volgeteekead is de taak den volgenden winter voort te zetten Qedep Staten van Zuid Holland hebben goedgekeurd het bealuit van den gemeenteraad van s Gravenhage tot afaohaffing van de jaarmarkt of kermia te 8eher n ngen De heniening der wet tot regeling en voltooiing u het veiiingatelael reeda noodjakelgk wegena de onmogelijkheid om de ge vSrderde werkiaamhcden por 1 Januari 1888 te volbrengen is in ruimeren tin voorgeaield en beoogt lo eene voltooiing fan het vestinftalelael in meer geeonoeutreerden tin dan de bestaande wet toeliet 2o gestrenge toepassing vra het beginsel der geconcentreerde rerdedigiag iast het doen Terinlleu van alle werken ent die geen nchtatreeksch verband houden met het gewgtigde vsttiugtlelsel 3o besparing eeoer sou vais ongeveer teven millioen gulden doorbel opbeiteii van de tuiderwaterlinie de werken aan de Weatrrtebelde en de sperforten waarvoor eene getaaseulgke uitgaaf van tien miliioon gulden zou moeten worden gedaan tsrwgl daarteganorer eene nieawe uitgaaf tan drie fflillioen gulden voor het tnrfekten eener stelling aan den Maasdg k aoodtakeiyk wordt geacht 4o verlenging van den termgi voor de uitvoering der vettiugwet met te jareu De foorstclleo berualeu op tt meening dat de inriohling van het feetingstelt niet tea volle beantwoordt aan de eiaebea ner geponoeutreerde rerdedigiag des lands een hnpsel ilal naar het gevoelen vau i EÜUM inhoorlog en mnrTae too volledig mogelqk in toepassing moet komen om redenen van miliUiren ea vau fiiisuaiêeleu aard Werken waarvaa het bdi niet gcerenreüigd is te aohten aan de kos ii vervdlcB uit het lestingstelscl waarvoor het totale bedrag dar kosten tst eenbelangrijk lagrr o fer wordt teraggebraeht Staten Genenuü Twzxdi Kamu Zitting van 14 Maart In deze tilting is met 65 tegen 2atemroen aangenomen het wetsontwM l lot wgiiging der iegelwel De bepalingen omtrent ket gebruik van het plakiegel tullen later bg Koo besluit worden geregeld Voorts tgn aaagenanieii met 58 leges 3 stemmen de ontwerpen tot bet verlaenen van subsidie aan Zaandam voor de verbinding van den Voortaan mei het Noordieekaoaal en van subsidie voor de verbetering der scheepvaarlkanaleB in Qroningen De hoofdpunten om te dienen als leiddraad bg de algemeeue besehonwiugen in de afdeelingen omtreat de ontwerpen van wet tot regeling van de nationale militie en tot regeling van de aohutterijea tgn in druk ferachenen Ofschoon de commissie tioh verontschuldigt dat tg tioh verplioht achtte door herhaalde telf besnoeiing nog veel ter tgde te laten en bovendien nog herinnert dal niets verder van hare bedoeling terwgderd waa dan hel onderteek tot die hoofdpunten te willen beperken geeft tg alleen voor de algemeene beaohouwingen reeds honderd vgf en dertig punten aan behalve nog de onderrerdeelingen Ouder het publiek tgn er die meenen dat de aanneming der wgtigingen in de tegelwet vefhooging Van het tegelreoht ten gevolge heeft Het tegendeel is waar bel recht istelfa belangrgk verlaagd teneinde ontduiking minder verleidelgk te maken terwgl strengere strafbepalingen dit ook gevaarlgker doet tgn Caar iedereen van tgd tol tgd met quitantièn te maken heeft is het nuttig er bepaaldelgk op te wgien dat idle quitantiën bmeH de tien gulden aan een vaal reoht van 6 oenta onderworpen tgn quitanliën beneden 10 gulden bigven evenals tot dusverre vrg Het reoht wordt tenzg eene tegenovergestelde afspraak is gemaakt verhaald op hem die de kwitantie o tta gt ontbreekt eohter ADVEBTENTIËN worden geplaatat van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlgke Nommers VUP CENTEN hel tegel da i wordt een boete van ƒ 25 gevorderd van l em die de quitautie a geyne beeft Door de firma Van Qend en Loos is besloten van af gisteren het tarief voor het verroer van pakketten te regelen naar dal der poiiergsUj Wg vernemen dat de Minister van biniienlaodsche taken de disiricta schooloptienera herinnerd heeft aau de bepaling vauiart 50 der wel dat tg telf depersonen tgn die de bestekken voor den bouwenverbouw van tcholrn en onderwgterawoningen moeten goedkeuren Die herinnering was naar bet schgnt uiet overbodig omdat het meer en meer regel werd dat alle bestekken door de schooloptieners ter goedkearing naar Den Haag werden getonden F fe Het gercchtahof te Arnhem beeft tieh verecnigd met het gevoelen der rechtbank Ie Zullen dat het verkoopen van sterken drank aan een jongen bene tai de 1 Jaren door diew dnak per na t iae i flesch aan deien er hand te atellen uiet is toedienen tooals bedoeld wordt en strafbaar is bg art 17 al 1 der draukwet Genoemd Hof toch heeft in appal hel vonnia van genoemde nchtbaak dd 18 Jsta II waarbg 6 U K algter te Deventer Ie dier zake werd vrijgesproken bevestigd De tiende jaarlgktche samenkomat van Evangefischen tal gehouden worden te Groningen 19 en 20 Apnl De te behandelen onderwerpen tgn op April dra avonda 6 uur De synodale voorslellnt inleider ds H Brouwer Vergelijking van de be oselen der ethisch orthodoxe en der evangclisoke riohtingp inl ds £ A Bemy Op 20 April om half tien Hoe moet de katecheae over hal O T worden ingericht inl prof E H Lasonder Woidt hel weten van den christelgken godsdienst op juiste wgze aangeduid als men hem verlossings godsdiensl noemiP inl prof T Cacnegieter Heeft de bekroonde verhandeUng vau Ruelsoht over den tondeval de oplosaing van hel probleem der tonde eene eienIgkr schrede vooruitgebraoht inl dr T K M vod Banmhauer De beleekenia en strekkiug van de jongste besprekingen over den eed inl da W F K Klinkenberg Verbetering der londagvieriag inl prof C F Hofstede te Groot De voorbeeldeloos taohte winter doet in de tuinderqen in de omstreken van Delft en Den Haag ign weldadigen invloed gevoelen Het is voor de toiniera een waar genot na Iwea winters van baiteugewooa veel sneeuw en vont waarin veel rietmatteil gebrnikt werden en dagelgks vee werk moest worden verricht waarmede men eigenlgk niet vorderde nu eindelijk eens een winter te hebben waarin men wel niet stil tit want dat behoeft een tuinier nooit maar waarin nu eena flink kan doorgewerkt worden en nog eens een en ander kan worden verricht dat andera allicht onafgedaan blijft De tuindergen hebben dan ook een geheel ander aantien dan gewoonlgk omstreeks deten tijd De broeiergen tgn door de donkere dagen echter teer ten achteren de kropsla komt ook later en is niet too mooi alt te wel kon weten De spinage van den kouden grond tal daarentegen spoedig klaar tgn de bloemkool is meest al uitgeplant op enkele akkera komen de wortelen al op en dunse en kropala groeit