Goudsche Courant, vrijdag 17 maart 1882

al kortom allei i minitena een maand trocger dan in het vorige jaar Het is te hopen dat een droge warme corner aal Tolgeu dewyl ouze caudgronden door het ele aneeuwen regenwater van de forige jaren als het ware te Teel verkond en verzuurd sü geworden t geen voar sommige soorlea van groenten een langzame groei en niet telden liekte of misgewat ten gevolge heeft Semperv Naar M Vadtrland verneemt zal hel leenings ontwerp binnen enkele dagen de Tweede Kamer bereiken De nieuwe leeniug tal ruim 80 millioen groot cijn In de beriohtaweek die den 6 Maart eindigde werden slachtoffers van de pokziekte Ie Weeneu 9 Budapest 8 Praag 9 Krakau 3 Brussel 2 Londbi 14 Glasgow 8 Liverpool 1 Petersburg 6 Warschau 48 Madrid 85 öranada 1 New York 7 Fhiladelpha 23 Chicagn 29 Baltimore 1 St Louis 2 Cincinnati 30 San Francisco 1 New Orleans 4 Madras 5 Te Essen stierven er 7 en te Tilset Niirnberg en Eupeu ieder 1 In die week werden er te Londen 99 ziek en bleven in de ziekenhuis nog 468 pokkenlyders in behandeling De reorganisatie van de Handelsschool te Amsterdam gelgk die door B en W aan den Oemeenteraad van Amsterdam wordt voorgesteld komt hierop neer A Ëen Handelsschool met 6 jarigen cursus welke zich aansluit aan het leerplan der lagere aoholen der3e en der 4e kl voor jongens ingericht overeenkomstig art 2 2e lul der verordering tot regelingvan het O L O van 14 Mei 1880 £ r wordt onderwas geven in de volgende vakken Nederlandsche Fransohe Hoogduitsche en Ëugelsobe talen en de letterkunde dier talen verder ia aardigksknnde hatidelsaardrüksknnde geschiedenis handelsgeschiedeois rekenen handelsrekeneti munt maaten gewioh kunde atel en meetkunde plant en dierkunde natuurkunde warenkennis schreven teekenen boekhouden ataathuiahoadkunde staatsinrichting handelsreoht gymnaatiek en stenographic Indien daaraan behoefte bestaat wordt ook onderwijs gegeven in abdrre nieuwe talen en haar lelterkiinde De handelsvakkeii het rekenonderwijs en de taalvakken treden bq het onderwijs in de twee hoogste klassen op den voorgrond Het onderwijs ju de stelen meetkunde en in de natuurkundige vakken wordt in alle klassen tot het volstrekt noodige beperkt B Het onder A bepaalde treedt voor de eersteen de derde klasse in werking met den aanvang van het schooljaar 1882 1883 de tweede klasse wordt met deu aanvang van het schooljaar 1883 1884 gevormd de vierde klasse wordt met den aanvangvan het schooljaar 1883 1884 en de vijfde klassemet den aanvang van bet schooljaar 1884 1885 ge ijngd In de Haagsche kout der Prooiiio Oren Ct leeat men Hier in de residentie is het benrsapecoleereu van dames zeer aan de orde van den dag ür is een zekere soort van lieden half heer half bediende die op geslepen wjjze zich bij gehuwde en ongehuwde dames weten in te dringen en dan al zeer spoedig het gesprek op effecten en speculeeren brvngeu De juffrouw of mevrouw zet dikwerf eerst een zonderling gezicht op maar als dan de slimme speculant op de groote winsten zinspeelt die een klein sommetje kan opleveren dan straalt het gezicht der dame Zg begint den man een gering sommetje tot te vertrouwen en eenige dagen daarna brengt de slimmer al een mooie winst Nu waagt men meer altijd op prolongatie natuurlijk en zoo gaat het door tot er eindelgk tegenwind komt en de dame allerongelukkigst in het nauw geraakt Het is dus niet te Pargs alleen waar op de Place de la Bonree en elders falsoenigke vrouwen en andere die er tuk op igu daarvoor niet te worden aangezien alle vrouwclgke speculanten in menigte rondloopen Als men hier in de residentie met den dMU boiUHx van Le Sage de daken eens oplichtte en onzichtbaar overal kon binnendringen zou men menige deftige getrouwde en ongetrouwde dame met de handen in het haar of liever in den chignon kunnen vinden Er tohgnt hier met de laatste daling tohrikkelgk veel verloren te tgn door tal van damea die een tijd lang met een kunstmatig opgevoerd kapitaal apeonleerden alsof zij niets anders te doen badden De effeotenkoert waa haar gemeenzamer dan Aflajt en de Biuar en voor de rgting barer stukken lieten tg het ganache middagmaal aanbranden Als men voor ons land de tterfubellen waarin de doodsoonakeu worden opgegeven raadpleegt zou men allicht lot de gevolgtrekking komen dat voor Nederland de ttcrfte tengevolge van drankmisbruik teer gering ia en toch ton men zich vergissen Als men eens Tan de respectieve geneesheeren of wel van de familiën van de overledenen kon vernemen in hoevele gevallen de hersen hart maag en levertiekten door onmatig drinken tgn veroorzaakt en in al die gevallen niet de speciale tiekte maar wel het drankmisbruik als de werkelijke hoofdoorzaak van het qvfrTgilen op de tabellen invulde dan tou men geheel andere ogfera krggen cgfert die lelfs den grootaten optimist zouden doen verschrikken Feri bode Welke huismoeder hondt er geen kinderen van Flora op na P Immers overal ziet men bloemen op ramen in kozqnen ja overal Met een beetje water en eens in haar leven versche aarde t n die planten tevreden denkt men AU ze spreken konden zouden zij het ons wel anders vertellen Geeft ze bij afwisseling eens een weinig water uiteen gracht geeft ze een beetje koffiedik wat aigarenasoh een beetje kalk en de frisch groene bladeren de lieflijk prijkende bloemen zij beloonen er u rijkelgk voor Gunt ook den kinderen der natuur van tijd tot tijd een lekkernijtje eene versnapering ü N De directeur der vroegere schoenpoetsersvereeniging te Amsterdam Bicoiardi is weer boven water gekomen en gaat nu weer speonleeren met deu arbeid van anderen Hü heeft nl we ler een sohoenpoclsersvereenigin in het leven geroepen d w z hij heefi voorloopig 10 menscheu geëngageerd die vöbr hem gaan werken Borgstelling is thans geen vereisohte geweest Ieder man ontvangt nu ƒ 2 50 s weeks benevens 3 ets van ieder paar gepoetste laarzen of schoenen Tegelijk met hem is ook de vereeuiging Cotufantia opgestaan met gelgk doel De mannen door dit lichaam aangenomen hebben geen vaat salaris maar mogen alles wat ze verdienen houden met uilzonring van hetgeen s morgens v 5ór 9 uur verdiend wordt bg de abonnés der vereeniging Elke man moet ui s morgens bij 3 abounés het schoeowerk poetsen Voor dezen arbeid bekomt hü niets dan de vrije beschikking over zijn bak borstels en schoensmeer gedurende den loop van den dag U D Er wordt wel eens beweerd dat een vrouw onmogelijk een geheim kan bewaren en daarom alleen reeds ongeschikt tou zijn eenig ambt ie bekleeden Ëeu voorbeeld van het tegendeel heeft zich deter dagen te Berlijn ToMUdaan Een jonge vrouwelijKe telegrafist tal onlangs aan het loket en dacht laan haar geliefde die hard werkte voor egn examen om als dat achter den rug was hare en tgoe idealen tot werkelijkheid te maken toen een fijae daneahand een depêche door het raampje stak Dp telegraflsie begon de woorden te tellen maar reeds bij het adres verbleekte tij Het telegram luide Ëduard M Oranienstresse Moest Woensdag lalen wachten Vergeef mij Van avond bij den banketbakker in de Prenzlauerstrasae Gewonen tijd Marie De lettert danste het arme meisje voor de oogen maar zij bedwong zich nam het bedrag in ontvangst ging naar den toetlel en seinde haar minnaar de uitnoodiging tot het rendez vous Thuis sprak het meisje getrouw aan haar eed van geheimhouding als ambtenaar jiiemand over den alag die haar getroffen bad Haar zorgvolle moeder bemerkte wel dat haar ieta scheelde maar zq weigerde te zeggen wat s Avonds kwam Eduard en vond zijn meisje diep terneergeslagen maar zü weigerde ook hem ophelderingen le geven Eerst toen hg argeloos haar het telegram liet tien dat hij dien morgen ontvangen had maar waarv hg niets begreep viel zg hem weenend van vreugde om den hals en verhaalde hem het geheim Het bleek later dat eenige vrienden van den jongen man de gevaarlgke grap hadden uitgehaald om het meitge op de proef te stellen die het zoo glantrgk heeft doorgestaan Door de directie van den koninklijken schouwburg le Wiesbaden is bepaald dat voortaan in het belang der bezoekers in de stellet of het panerre geen dames toegelaten zullen warden die niet eerst hare hoeden afgezet hébbeu De herhaalde klachten over de hooge hoeden der damea die de toeschouwers achter haar het getioht op het tooneel belemmerden hebben de directie tot dien maatregel doen bealuiteu Met de belooning die voor het ontdekken van den moordenaar van Bernayt werd uitgeloofd gaat het als met zoovele andere premiên er wordt door verschillende personen aanapraak op gemaakt De buffetjuffrouw van het slation te Keulen die Peltzer aan de praat hield de kellner die hem naliep toen hy trachtte te ontvluchten en de bediende die de politie haalde betwislen elkander de 26 000 fr en blijven allen l jl op hun vermeende rechten staan Zij hebben eerat getracht de zaak in der minne te schikken miar konden het volstrekt niet eeni worden en besloten daarom hun aanspraken aan eene gerechtelijke beslissing te onderwerpen De kellner heeft reedt een advocaat in den arm genomen In Rgnland en Wcttfalen wordt tegenwoordig een vloeistot verkocht waardoor alle soorten van inkt op elke soort van papier spoorloos kan worden nilgewisoht De Rundickau vraagt met het oog op het misbruik dat hiermede gemaakt kan worden of de overheid geen maatregelen behoort le nemen De proeven toch met die vloeittot genomen hebben volkom n den beweerden uitslag opgeleverd Hoc iemand er pleizier in kan hebbeu nog na zijn dood anderen te plagen vatten wij niet Toch zijn er voorbeelden van een zekere Amerikaan de heer Kuotwell heeft zijn vermogen Tak zes millioen vermaakt aan zgne twee neven die hun forlnin hadden doorgebracht onder voorwaarde dat tg voortaan slechts plantaardig voedsel zouden eten en enkel water drinken Bij niet naleving verviel het geld aan een hospittal op 120 000 na voor den aanbrenger der overtreding Hier zal het waarichijnlgk wel lijn intra muroa peocatur non extra De Pekinger Courant bevatte den 28en September een keizerlijk besluit waarbij de overleden stadhouder der provincie Kau sn Tzi tzan onder de goden werd opgenomen De han lin akademie van wetenschappen kwam er tegen op en bewees dat die persoon steeds een schandelijk leven had geleid en volstrekt niet waardig was zitting te nemen onder goden De keizer vaardigde toen en tweede besluit uit waarbij het eerste werd vernietigd en erkende dat dit in overijling was genomen Bulteniandscli Overzicht Niettegenstaande het schoone lenteweder hebben de Berlijners tioh Zondag bij duizenden in verschillende talen opeengehoopl teneinde ouder leiding van prof Virchow dr Richter rn andere leden vsn den rijksdag tegen het tabaktmouopolie te protettreren Bijna eenstemming werd overal verklaard dat het monopolie een belangrijken krachtigen lak van particuliere nijverheid ton vernietigen dat een groot aantal bucgara hierdoor in een toettanil tan volstrekte afhankelijkheid tegenover de rrgeering tonden geraken dat de staat uil het monopolie niet veel voordeel trekken tal dewgl hij belangrijke schadevergoeding moet betalen duurder arbeidt en dus of slechter of duurder waar leveren zal in welke beide gevallen het verbruik afneemt dal ook verhooging der belasting op de tabak afkeuring verdient dat dete eel geplaagde lak van nijverheid eindelijk met ruti gelalen moet worden waardoor de fabrikanten en handelaart geen gevaar meer zullen loepen van maatregelen van fiscalen aard en weder kana tullen krijgen op het redelijk voordeel dat ieder burger tegenover den tIMt als een billgk recht mag verlangen Of deze verklaringen eeuigen invloed op de regeering zullen uitoefenen is zeker twijfelachtig De aangekondigde bijeenkomst van ministers uit de verschillende Dnitscüe stalen teneinde behalve over het verzekeringfoods voor de werklieden ook over het tabakamonopolie van gedachten le wisselen is intusscheu ene maand uitgesteld Blijkbaar is hel moeilijke onderwerp nog niet voor eene beslissing rjjp Men weet dat de permanente commissie van den Pruieitohen Economischen Raad het labaktmonoolie heeft aangenomen De officieuie Berlgnsche laden leiden hieruit af dal de goedkeuring door den Baad zelf niet lang meer kan uitblijven n daardoor in den Bondsraad en den Rijksdag talrgke steromen voor het wetsvoorstel zullen gewonnen worden De liberale en ultramontaanscbe bladen daarentegen ontkennen alle gewicht aan de beslissing cener vergadering als de Eoonomiaohe Raad welker leden rechtstreeks door de Regeering of op hare aanbeveling gekozen zijn Naar zg beweren vindt men in den Economischen Raad alaohtt vier mannen die in de tabaktquaeatie als werkelgk bevoegd kunnen beschouwd worden en maakt de haast waarmede men den Baad noodzaakt te werk te gaan elk degelijk onderzoek onmogelgk De commissie voor de spoorwegtaken van de Franlohe Kamer bestaat meerendeela uit voorstanders van den aankoop van spoorwegan door den Staal men wil wel niet onmiddellijk tot dien aankoop overgaan maar opponeert toch tegen de overeenkomst door Say aangegaan volgens welke da spoorwegmaalsohappijen in 88 ometreeks 205 millioen tullen belalen en daarvoor 16 jaren in bet betit van de spoorwegen zullen blgven In Tunis lalen de opstandelingen weer meer van zich hooren in het tuiden viel een bende van 1000 man een Fransche verkenningskolonne aan de bende werd teruggeslagen met een verlies van tien dod e H t gerucht liep dat de opstandelingen Ali Ben Kalifs tot Bey hadden uitgero pen In hel Engelsohe Haogerhuit werden Maandag eenige medcdeelingen veratrekt over de gevechten aan de westgrens van Transvaal men moet daaruit opmaken dat die gevechten buiten Trausvaalgebied geleverd zeer latlig zijn voor de Transraalsche regeering Opnieuw is er sprake van het voornemen des heeren Gladstone om de portefeuille van iinanciéu neder te leggen en slechts roortilt r van den misislrrraad te blijven De heer Goschen tou tieh met de portefeuille van financiën belasten Reeds vroeger werd drte staatsman voor de vervdlliug van dien post genoemd maar heette het toen dat hy tich niet volkomen met bet liberale programma kon vereenigen Die bezwaren tonden echter thans overwonnen tijn en zijne optreding in het kabinet zon eerlang verwacht mogen worden Het eenigszias onverwaehte ontslag dat den heer de Blignières als oontroleor in Egypte is gegeven aldus tchrijlt de Parijsche corrapondeut van de Timet heeft te Parijs nog al opzien gebaard omdat de meesten er volstrekt niet op voorbedacht waren en het alt de voorbode van andere meer ernstige gebeurtenissen beschouwen Toch is dit het geval niet Waarheid is dat de heer de Blignières reedt een maand geleden igu ontslag indiende toen hij zag dat de macht der controleurs aanmerkelyk zou worden beperkt Vermoedelijk wilde bg liever de controle opgeheven dan zander eenige maoht tien Ten minste wilde de Blignières liever zijn post verlalen dan geplaatst worden onder Frankrijks politieken vertegenwoordiger in Egypte Zijn opvolger de heer Brélif ia eveneens een bekwaam financier maar is minder geateld op macht en invloed en schijnt de politiek geheel aan den consul over te laten Uit het jaarlijkseh verslag dat de eoolrolenrt den Khedive hebben voorgelegd blijkt dat de begrooting van 1880 81 een ba ig slot aanwast van 00 000 pil at Dit geld is deels besteed voor publieke werken deels tot vermindering der schuld De Iwgrooling voor 1881 82 brengt evenwel hei liquidatieplan iu gevaar Volgens de controleurs is le veel geld toegettaaii voor bet leger terwijl de herhaalde ongeregeldheden door het leger in het vorige jaar veroortaakl de invoering der noodzakelijke hervormingen in bet bestuur hebben vertraagd Overigens wordt in het verslag medegedeeld i at in de liquidatie iter vlottende schuld geheel is voortien en de goede ventandhouding tusaehen de commissie den Khedive en de laatste ministeries nooit iets te weusohen heeft overgelaten Maandag werd le Petersburg de Igkdienst gevierd voor den overleden Keizer de Ctaar reed in een open rijtuig met de Keizerin naar de toenkapel Men weel nog niet hoe lang de Oaar te Petersburg blijft De i io o heeft weer verlof bekomen om op straat verkocht te worden waarsohgnigk lengevoige van hel opnemen van het artikel over den vrede B M L O 1 E I BATAVIA 10 Februari Het jongste van den gouverneur van Aljeh en ondcrhoorigherien ontvtagen poliliek verslag loopfude van 6 tot en met 19 Januari II bevat de volgende beriohleu In Groot Atjeb onderging de toestand weinig verandering Nog meermaleu deden tich gevallen vaa roof en verwonding voor geen echter van genoegiaam belang jom vermelding le verdienen daareategen werd een tweetal gevaarlijke sujetten onschadelijk gemaakt De rustige bevolking hield zich overal met den aawaharbeid bezig Op sommige plaalsen kwam het gewas lot rgpheid de oogst beloofde schier in enkele streken niet ruim te zijn In de IX Moekims had het gewas veel te lijden van veldmuizen In den loop van den verslagtijd vereenigden zich een menigte hoofden uit de boventtreken der 23 Moekims eu van de Westkust Kola Radja om de messigit Radja te bezichtigen en deel le nemen aan een te geven kandoerifeesi Onder de hoofden uit laatstgenoemde streek bevonden zich de Radja van Koe la Batoe die tot dusver steeds geweigerd had naar de hoofdplaats op te komen en het hoofd van Sebadi dal mede voor het eerst te Kola Radja verscheen Ter Noord en Oottkost waa de toestand bevredigend De vroeger veel voorkomende diefstallen van houtwerken hadden daar geheel opgehouden Onderlinge twisten van hoofden waren evenwel niet zeldtaaai O k ter Westkust bleven dete voortdurend heersohen Door den besturenden ambtenaar deter afdeeling werd van 26 November tot 2 Jaftuari eene inspectiereis ondernomen naar de verschillende op die kuit gelegen landschappen en het eiland Simaloer bg welke gelegenheid teveni een onderzoek werd ingesteld naar de te Senagan voorkomende steenkolen Volgens een Aljehsoh hoofd Toekoe ivbas die lot dit doel was uitgetonden bevatten de binnenlanden van Senagan verbazende kolenbeddiugen De door hem medegebrachte brokken steenkool waren allen aan de oppervlakte verzameld omdat men door de hardheid van deu bodem met medegenomen werktuigen niet diep genoeg kon doordringen Zij behoorden tot eene jonge formatie Van een paar der diepst uilgegraven stukjes werd het soortgelijk gewicht bepaald es bevonden van het Isie stukje 1 214 van het 2de slokje 1 207 terwijl dat van New Castle coal 1 269 bedroeg De medegebrachte kolen waren van Goeuoeng Mangkong afkomstig een plaats welke wanneer de Sena ganrivier niet door regens gezwollen is in twee dagen kan worden bereikt Ook in de aan Senagan onderhoorige landschappen Trang en Tadoe komt steenkool voor Volgens ingewonnen informatien hangen deze beddingen samen met die der bovenstreken van Malaboeh KEMMSGEf ilMG BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Gemeente Gouda gelet op de Wet van den 4deu Juli 1860 Slil no 37 regelende het Kiearecbt Brengen Ier algemeene kennis dat de lijsten anwgzende de personen die binnen deze Gemeente tot het kiezen van I eden van de Tieeeie Kumer der Sta tenGeneraal van de Pronneiale Stalen en van den Oemeenteraad bevoegd zijn zoodanig als die Iqsten nu zijn herzien alsmede den Staat hen aanwijieude die van deze lijaten zijn moeten worden geschrapt gedurende veertien daffen van des voormiddags 10 tot des nsmiddage 1 ure ter inzage van een ieder op de Plaaitel ke Secretarie zgu nedergelegd teiwgl bovendien deze Lgaten en Staten op nieuw zgu aangeplakt de eerste aan den ingang van de énthonieitraat bg deii Kleiweg de tweede in de Patentee bij het ffeetknii tb de laatstgenoemde aan deu Korten Oroenendaal bg de Markt Voorts wordt herinnerd dat elk de vereischten van Kiezer bezittende bevoegd is tegen de Lgsten bezwaren in te dieoen wanneer daarop 1 Zgn naam of die van een ander tegen debepahng van Art 8 der Wat niet of niet behoorlijk voorkomt 2 De naam van iemand it gebracht die hetzij een of meer der in de KjfMTS gevorderde vereischten mist of uitgesloten is hetzij op deKiezerslijst eener andere gemeente staat Sn eindelgk dat de bezwaren binnen nerlie dagea na de dagteekening deter kennitgeviag by vereoekichrift op ongezegeld papier door de noodige bewgsatukkeD gestaafd ain den Gemeenteraad behooren te worden ingediend GOUDA den 14 Maart 1882 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretana BROUWER MARKTBERICHT EJN OOUda 16 Maart 1882 By weinig vraag werden de graanprgten door verkoopers toch vastgehouden Puike tarwe welke hoe langer hoe minder voorkomt kon 11 60 a ƒ 1 2 opbrengen Gewone soort 10 a 11 en slechte aoort 9 a 7 50 cu zelfs lager Rogge all voren Gent In xn doen Haver iets vaster blanke honderdponds 6 10 a 6 30 Meel flauw De veemarkt met goede aanvoer hoewel de pryzen enorm hoog waren was echter de handel traag varkens geschikt voor Londen van 22 a 24 ct per half kilo schapen alsmede magere varkens en biggen vlug verkocht Kaas aangevoerd 7 partyen eerste loort niet aanwezig 2de qualileil 26 ii 29 60 Goeboler 1 45 i f 1 66 Weiboter 1 30 a 1 40 Burgerlilke Stand GODDA GEBOREN I IS Murt Headric JoIiidu ooderi J vaa Uaeren en J Scholtea 14 Cornelii ouden O de Ruiter en O de Graaf Sliubelh Dirkje oodera J Melkert en P Deatro It Willem Jobianei oaders G van Egl en J C Hoogendgk Jobaana Geertrnida ondera M i H van den Hoaeh en M A Seholten OVERLEDEN 18 Maart L Schoaten 74 j 11 m 14 W Sirre 2 m GEHUWD 15 Mant L van Wingerden en i W de Graat Burgeriyke Stand van onderttaande gemeenten van 4 tot 1 Maart 1882 Moordreoht GEBOREN I Willem Jan ondert W van der Hoavsn en M Hoogendoom Oouderak GEBOREN Jan ondera C de Jong en J Jongebreor OVERLEDEN G Bcrman 7 m k Viuer 2 w Stolwyk GEBOREN Jin ondera W Haat ea N Verborg Gernt ondert G Boer en F Anker Gijtbert ondert 1 van dea Hen el en J de Groijler ONDERTROUWD C de Jong en K Verkaik K Anker en C van Dan GEHUWD A Otkam en N L Anker Haastrecht GEBOREN Willem Adriannt ouden W J Bidörrhof en i Vip Jan oudera G an Delft en A Delilfcr OVERLEDEN C Ham weduwnaar nn t van v 0 j W WoerderoiD Sm j ONDEHTHOUHD H Verbur 29 M Otkam 23 j Reeuwijk GEBOREN Neellje Elitabelh H ilhelmina onder H Metaal en C Ijmment Jacoba ouden M Ojtterwijk en J Jongeneel Adrians ouden N Wondenberi en J TeeoJ F I tl r an Et en A Scbonlen OVERLEDEN C Eegdeman 6 m ONUERTROlmD A Sehouten ei M Verhoef Waddinxveen GEBOREN Cornelia ouden J Hadder en C P lsjntf Barendma ouden A Roabergen en S Verineii Cor ael a ouden M au Gaaien en C van der Hee Jan oudera D Kotier eu E tan WiUijjen OVERLEDEN P B kker 15 m GEHUv U P Mtt ie eu J Oakimp ADVERTENTIËNi Allen die iets verschuldigd zjn LODENSTEIJN worden verzocht a s opgave of van den Notaria te vorderen hebben van of aan den Heer B M vam koffiehnishoader te Gouda daarvan vóór den 15 APRIL betaling te doen ten kantore MOLENAAR te Waddinxvun Met MEI a TS wordt GEVRAAGD eene DIENSTBODE als MEID ALLEEN Loon 90 gulden baiten verval en Waschgeld Adres Gouwe No 219 Mevrouw SMITS Büchneh Westhaven VRAAGT tegen MEI a s EENE DIEIVSTBODE van de P G Mejuffrouw PEETERS in de Wgdstraat VRAAGT eene FLINKE DIEIVSTBODE Wordt GEVRAAGD een PAEHUISENECHT van de P G mei SCHALEN en GEWICHT kunnende omgaan van goede getaigen voorzien Adres franco brieven onder No 692 aan het Bureau dezer Courant ÜIT SE HANI TE EOOF Een groot sterk HUIS geschikt voor alle affaires aan het Water gelegen met PAKHUIS en VRIJE POORT Adt s aan het Bureau dezer Courant onder No 693 Dfrj Vrachtlooper KOMMER van Schoonlioven maakt hiermede bekend dat voortdurend PAKJES en BOODSCHAPPEN voor hem bestemd worden aangenomen in het Koffiehuis van den Heer BLANKEN Dubbele Buurt te Gouda ADVERTENTIE in alle Binnen eu Buifenlandsche Couranten worden dadelfjk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda