Goudsche Courant, zondag 19 maart 1882

Zondag 19 l aart N 2741 1882 L UNION OPOKBICHT IN 1829 ir GfTtstigd ta PARUS In haar Hotel 15 roe de U Baoqa KAATSCHAPPELIJK KAPITAAL EN GEPLAATSTE FONDSBM ZESTIG MILLIOEN FRANCS Venekenngen bij overlijden op het geheele levenBtmtHgat vtnektnngen en op een bepaalden dag Lijfrenten Uitzeltmekeriniun SOO O aanileel m de winsten der MaattchappiJ ZICH TE TERVOEeEH VOOE AllE INUCBTINeEN BU DE HOOFD iGENTES Amsterdata de Heeren O P N Blom J L Eldübs Hoofdagenten Warmoesstraat 141 Alkmaar den Heer Piebbb Damavb op de Mient Arnhem den Heer S T J Roks AdvocaatProcureur Velperplein 25 Breda den Heer A P L Nelissek Advocaat Procureur Havetmarkt W C 300 Dordrecht den Heer J J P H Geelbn Gravenstraat B 181 SOÜDA den Heer W C WERNINK Bleekersingel R 199 Groningen denHeer I J Bbugmans Groote Markt 12 Haarlem den Heer G C C Reeser Je Groote Houtstraat 5 s Gravenhage dfen Heer J J van Oobdt Kassier Nienwstraat 18 s Hertogenbosch den Heer Alphons vam Ruokevossel Advocaat Piocureur Leeuwardenden Heer C A Kömeb Advocaat Procureur Ruiterskwartier 95 Leiden den Heer AbbaHAM La Rivieee Breestraat 98 Ngmegen den Heer Van Wagenikoen Molenstraat 20 Roermond den Heer ScHATTENBEtto op de Coul Rotterdam de Heeren W T de BoBB Veb Voobn 38 Delftsche vaart en J J de Longk Wgnstraat 101 Tilburg denHeer C Abends Noordhoek M 484 Utrecht den Heer A H E Gadiot Advocaat Procureur Parkstraat 4 Zwolle den Heer C L Liïtz GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad i oor Gouda en Omstreken GOUDA 18 Maart 18b2 De heer i W Kipp offider van klasse wordt met ingang van 1 Met plaatst naar Delft Bü kon besluit is benoewd tot reserve eflicier van gezondheid Ur de kl dr C IT BolUm arts IeOouda Bg kon besluit van 15 Maart ia beaewnd lot burgemeester der gemeenten Hekendorp I agernigereide en Papekop de beer O A BaM n Dekker met toekenning van eervol ontslag als balg der gemaeate Leintnidtn Op de Donderdag te OaÜewater geboude Nptaavond verden de apieekbearten vervald door Mej J Bomer en de heeren J Boer H n A W ongeaeel Eerstgenoemde droeg voor 4 $ Pinktierilem van v Lennep Jaatalgenoeinda 2i an Dr LaurilUrd terwgl de heer Boer voordroeg FreMtlijkt oogenHikken m een lucktbMvt van B Meurs De avond werd begonnen en beeloten met mnziek terwgl tuascben de voordrachten in nog een paar musikale uitvoeringen Un tan werden gegeven door i damea de Jong Xielaan en vaa Praag Pe heer Laagerak aedert een reeks van jaren lid en Voorzitter van het departement richtte ten slotte een harielgken afscheidsgroet aan zijne medeleden en buuee dames waarmede deie laatste leer geanimeerde nutsavoad van bat seiaeea eindigde boter uit Dcnemarkea hetwelk aanvangt met de mededeelingen dat als mea een Deensehe correapor lenlie mag gelooven die in hri Ëngelsche blad Tk vinden gevoegd bij de uitstekende gegevens welke Uit Boskoop wordt 15 Maart gemeld r Wader wetd ew groot gedeelte aa den dag de vaart door en de passaga var de brug versperd door een met suiker geladen uiMd Ofschoon een gedaeUp vau een der vlengelt der orog weggebroken is heeft men kat a hip niet door kunnen krijgen en is bel eindelijk met moeite door eeaige aleepboolen aohtemilgehaald Een menigte stoombooten en schepen werden hierdoor belet de reis te vervolgen De heer W J de Vroom poclier te s Hage heeft de eerste piepknikens aan Z M den Koning aangeboden nit wieiie uaara hem daarvoor dank is betuigd Staten Oeneraal Tvuoc Kahbb Zitting van 16 Uaarl In deia zitting ia ingekomen een ontwerptot teruggaaf der waarborgsom aan de ooncrasionaritsen fiAt n spoorweg Uotterdam Munster De handelsoferoMlcomst met Servië en de consulaire overeenkomal ul Portugal is aangenomen Maandag zal de disoussit plaats hebben over de conclusie van het rapport der commissie voor de venoekschriften ten aanzien van bel adres van generaal van dar Ueyde j ogratcllende den Minialar nadere inlichtingen te Vfsjpi Aan b piojectei van de nieuwe spoorweglg n Amsterdam Haarlemmermeer Rotterdam die zooala bekend iè wegens haar kortheid vooral aan het internationaal verkeer moet ten goede komen wordt reedsin de nabijheid van Leiden met kracht de handgeslagea Volgens den stand der bakeaa zal de Ignop ODgevaer aen half aar afstanda van Leiden in de onmiddaiyk aabghetd van kat gesticht De goede Herder d t nat eg naar Vtrëclit en den Kgn kruisen E J De haer mr H Anmhdr pnitidapt direate r van daa Mwletlstidsclien KqMpoonV heeft ain aHe ambtenaren en bedienden dier maatschappij wier namen vermeld zjjn ia het album hetwelk het ter gelegenheid van zgn 2E jarig jubil bem onlangs aangeboden huldeblijk vergezelde zjjn portret in groot formaat kooldmk doen toekomen A s een bewqs hoe algemeen de deelneming aaa het huldeblijk was mag vermeld worden dat het album meer dan 2200 namen bevat Tot onderwijzer aan de Bijksleersohool te Midddbarg is benoemd de heer A J Fijan te Gapelle aan den IJsel In t laatst dezer maand zal de modelhoere op bet Kampereiland grout 35 bunders aan uitmuntend hooien weiland als gewoon erf verpacht worden Bij de jongste verpachting hebben de 99 voo r het lichaam en het gemoedsleven In Dussel I erven ter grootte vata 8606Y bund B ƒ SS7 S50 Sociëteit Oi S GEiXOEGEN Zaal KUNSTMIN Bmtengewone Tooneelvoorstelling te geven door het Utrechtsch Variétés Gezelschap Directie W HART en JEAN CHAKLIEB ter benefice van Jean Chabueh Op Zondag 19 Maart 1882 DE mi immm of een Vriend in nood IZAAK STERN JEAN CHARLIEB Entree HH Leden en Dames ƒ 0 50 Niet Leden 0 75 2e Rang 30 Ct Kaarten z n verkrijgbaar en plaatsen knnnen besproken worden op den dag der Voorstelling aan het bnreauder Sociëteit tnsscheu 12 3 nre Siili li MiB Ter OPLEIDING in bovengenoemd vak kan tégen Mei een fatsoenlijk BURGERMEISJE P G geplaatst worden Goed rekenen en schrgven zijn vereischten Adres met franco brieven onder letter C aan het Advertentie Bureau van de Boekhandelaren A KOK CoMP te Gotida OPENBARt AANBESTEDING BURGEMEESTER en WETHOU DER8 van Gouda zgn voornemens op WOENSDAG den 29 MAART 1882 des namiddags ten 1 ure in het Raadhuis aldaar bg inschrijving AAN TE BESTEDEN Het boawen van eene OVERDEKTE 8PEELPLAA TS bij de Hoogere Burgersctaool aldaar Het bestek met de Teekening en Voorwaarden zullen dagelijks de Zondagen uitgezonderd des voormiddags van 10 tot des namiddags I nre ter PlaaUelijke Secretarie en aan de StadtTimmertoerJ ter inzage liggen Het BESTEK met TEEKENINGEN is ad ƒ 0 75 te Terkrggen ter plaatsel ke Secretarie en aan de Stads Timmerwerf INLICHTINGEN worden gegeven door den GemeenteArchitect De INSCHRIJVINGS BIUETTEN zullen op zegel geschreven door den Inschr ver en zgne Borgen geteekend en behoorlgk gesloten den 28 MAART 1882 vóór des namiddags 5 ace op gezegde Secretarie moeten zgn ingeleverd Dr CHlKTOIHELAiNUS OOGENWATER krachtig werkend middel voor alle oogkwalen als verzwakking afmatting zware drukkende stekende en jeukende oogen ontstaan door lang ingespannen zien of lezen bloedroode en druipende oogen ook oogen waaruit dikwijls vocht ontloopt vooral by koud weder enz enz Allen ooglyders wordt dit middel ten sterkste aanbevolen Prgs per flacon met gebruiksaanwgzing 60 Cts Verkrijgbaar bg T A G TttnDeth Oouda Beniemaker 8e Co Leiden J A Keller Zo W WagensiA Bota Nieuwkoop L A Sohoutena Schinter A Prins Zrenhnizen Ooatmolenstr Rotterdam Snelpersdmk van A Bbikkhan te Gouda Tali lce geiuigschffflen van ferste Geneeskundigen Op versciieideue Teiiloonsteirmgen met Medailles bekroond Het door 30 Jaar g ereuommeerd Anatherin Mondwater van Dp J G POPP KK Hof Tandmeuter te ITeenen Radikaal genersm ddel oor elke Tandpijn alsook roor iedere ziekte der Mondholte en van hel ïandrleeioh Beproefde Mondspoeling bij aanhoudende Keeliiekte l graole fletoh a 1 76 l fleêch a ƒ 1 20 1 kleine flesoh ii ƒ 0 60 Plantaardig Taudpoeder maakt na kort gebruik de Tanden blinkend wit zander ze te beschadigen Prijs per doos 0 80 Anatheiin Tanazeep in glazen dooten van ƒ 1 20 beproefd Tandzuiveringsraiddel Da echte aromatische a It Sa X van De J G POPP zy maakt de tanden zuiver wil tonder het émail aan t doen bewaart ze Tandplombéerlng pruktiseb en zekerst middel voor zelfplombeering van holle kiezen Prijs per étni 2 60 Kruidenzeep aangenaam en best middel Toor Vlekken Uitslag Zomersproeten en Puisten Hoofdea BaardschiWer en Korsten I Huidkrankheded en alle oureinheden der I boTcnhnid t Priji per atuk 35 Cents Het geëerde Publiek wordt verzocht uitdrukkelijk KK Hof Tandmeesler POPP s aeneeimiddel te verlangen en slechts die aan te nemen welke van myn Fabrieksmerk zijn voortien Dépdts zijn gevestigd te Oouda bij L Schenk winkelier op de Hoogstraat A 123 te Rotterdam bg P ë van Santen Kolff apoth an A Sohipperegn Co blauwe porceleinwinkel te a Hage bij J L F Snabilié apoth te Delft bij A J van Bgn ta Schiedam bij C Malta Ot te Leiden bij E Noordgk te Amsterdam bij F van Windheim Co en H H Uloth Co apotheek te Schoonhoven by S Wolff en Zoon te Alphen bg L Varisieau en Zoon te Utrecht bg G H N van Spanje idem Labry Porton Droogisten Door den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier is uitgegeven ea alom te bekomen BE ODSCEE MM of de beschrgving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of 8t Janskerk te Ter Ooude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der Cartonteekeningen enz waarby is toegevoegd een afzonderlek levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabeth P r ij s 80 Centen ZALF VAN HET ROODE KRUIS MXT TISS TOT BASIS stellige genezing In weinige dagen van alle soorten van wonden nrandwonden kwaadsappige rweeren spleten van den tepel buld n icankerachllge aandoenInMa 01 Men wachte iloh voor namaak mrOT IN ALU OOIOI APOTHIUH Te s Hag e Snabilié Apoth ÏÏEBANUS PILLElf bereid volgens het echte recept van DE Wed KUENEN ZOON zgn zeer nuttig tegea onffegteldheden der maag heilzaam voor de spijêverteer ing uitmuntend tegen de gal scherpte in t bloed en hwiduitalag zacht laxerend ea alijmafdrijvend 37 Ct de Doos verkrggl ar te GOUDA alleeu bU L SCOEKL Moordreeht O H Po t Ovdetpatert Pr Vree if oerdeni F W Sweermaa Zevenhui em A Print Benthutten W ü Bouw meett Bleiawtjk S vaa der Kraalt Bodegraven P Venloot HaaêtreehU K Oosterling en io de bekende deputi in liidere ilaatfen Nen wachte zich roor naiufiaksels B Elk dooije il gelaki en gtitémpeld met de handleekentng tan d vrrvaiir li crai Wbd KÜENEN ZOON Chemüten Zeker middel TEOZH ALLE Rhumatische Aandoeningen door koude ontstaan Kramp Aangezigtspgn Kies ran Verstgving in deledenHuidziekte enz rerkrggbaar te Gouda Wed Bosman Alphen L Yabossiau Zn Bodegraven P VïEsi oot Boekoop 3 GooDKAOH P LOOUAN Harmeien W G KüRvlsas HazeritBoude JGaarkenken Noorden D W Bom Oudewater J Limland Waarder Boothooen Woerden Gebr Pfunnino Woubrugqe A DU WlLDis Zegwaard A Hxkkkk Men gelieve attent te te zjjn dat de Waldwol artikelen van een bruine AANDOENINGEN kleur zgn als zgnde bereid V uit de vezelen der Den naalden Aanvraag om DépÖt bg J C HAM te Utrecht BINNENLAND Ie ü k overge de leute aan met mooi Weer Zelden worden winters aangetroften oa taokf als dete maar nooit deed Maart zich lot daavar too kalm met zooveel hooge temperatnnr kennen Is de saeeaw en hagelbuien nit het noorden giem dant kent men daar aan de grilligheid van Maart en men verwondert sioh daarover niet omdat hef weer in die maand zoo schijnt te moeten weten Tbana stroomt bel lonneliebt van den wotkealoonn hemel dat de knoppen doet zwellen aan veld ea akker leven scheukt den landman plaatst voor grdeoe weiden Waar de kievit roept en de boterbloem gaat bloeien dal den tuinier de gelegenheid biedt met goed gevolg allerlei arbeid te knauea vorriohleB t verkrijgmg van moeakruiden lep els en wat rwi g bloeien en tal van heesters prgkea iet joag g Merte Oeen toienstruik waaronder vooral de ovitisehe roos of het draagt blad de vlierkoom is r reeds lang mede beladan Br ia melkvee in de ei gedaan e de boer erkent dat hq BU reeds eei 4 e pintjes meer van de beesten haidi das moet er graa l n UidKi Ot i De Akkerhfum behelel een klein opstel over de Ortcer is opgenomen het de Deensehe boter is die de hoogste prijaen bedingt op alle markten van GrootBiittannie gedurende de wintermaanden Voorts wordt er iu gezegd dat Deaemarkea baiien z ae grenzen per week ongeveer 10 000 kisten ieder l 36 kilo s boter verzendt waarvan 400ft kisten voor Engeland Rn behalve dete reeds aauiiealgke hoeveelheid boter ordt er nog ren graate mataa van Deenscheo ooraprong in amiercu vorm Vogcland binnengevoerd Het opstel eindigt met de weerden rBehalre de onliaggel jke hoe celheid boter ia kisten verioiKlen zendt Denemarken veel boter naar üe warm famdea is bükbw Mtita vm veraehiUeada grootten TUa enkel hait veneodt aldus 5000 kilo s per dag Deze boter wordt insgelijks gewaardeerd door de verbrnikeia in Indië China Japan der weatelgke en oosirlijka kasten van Afrika der Antillen ent Dete boter die naar verre landen wordt vertonden is van nog betere hoedanigheid dan die welke men in kisten naar Engeland lendl Indien lü naar Engt lund werd gezonden soa men er 20 francs meer per kwinlal centen daa 60 kilo voor moeten vragen dan voor de beate boter die Londen tegenwoordig ontvangt Volgens Uei Vnierlaiid heeft de Begeering het voornemen lich bg liaar voorstel over het kiesrecht io hoofdzaak tot eea nadere regeling van den cenans te bepalen voornamelijk van den ceuaus in de groote sleden die verminderd lou worden vermoedelgk tol de grens die nu voor de kiaiers voor den gemeenteraad is aangegeven Eene belangrijke wgziging in de vorming der kiesdistricten of de toepassing van een proportioneel kicaatelsel sehjjnt op dit oogenblik nog niet iu de bedoeling der Begeering te liggen Aan de voorgenamen Ijiigiug wordt ernstig gewerkt loodat de Tweede Kamer nog in deze zitting een ontwerp kan verwachten Te Botlerdam zgn reedt 165 abonnenten op de Nederlaodsehe Bell Telephoog Maatscbappg Het centraalbureau tal gevestigd werden op het Westoieuwland dicht bjj het atandbeeld van Erasmus De heer J A Bientjes Ie Utrecht heeft achtereenvolgens in de Oii t in Eifen Haard en nu onUngs in het weekblad de Amsterdammer de oprichting voorgestaan van een algemeene centrale Kederlandsche Olvmpia v eeniging wier doel zon zgn lichaamsoefeuiog en spel in de open lucht Uier te lande inheemsch te maken en over t algemeen de nadeelcn van Ie eenzgdig intellectueel onderwijs te verwijderen Als voorbeeld wgst hij op de gtIgksoorlige Vereeniging die door den rector van het gymnaaium te Dretden Hartwiek is opgericht welke zich volstrekt buiten alle tuiver staatkundige confessioneele en sociale vragen houdende het parool in toepaasing tracht te brengen bg het onderwgs der jeugd de voormiddag voor den geest de namiddag ZooaLi de winter meldt men on met al iqne somberheid geen neiging toonde tot vorst zoo breekt dorf heeft zich een volledig departement van deze Vereeniging georganiseerd dat beslaat uit een zevental onderafdeelingen nl I een gymnastiekafdee ling beslaande uit reeds aanwezige ïurnvereine en scherroclub II een gselnb die s winters voor goede ijsbanen zorgt IIL een afdeeling voor schoolbelangen die vooraj moeite zal doen voor kindertuineu kinderspeelplaatsen gemeenschappelgke exercities in het kort voor allea wat een gewenachte aanvulling oor het gewone schoolonderwgs kan geven IV een afdeeling voor baden iwemmen en roeien V een literarische afdeleeling VI een afdeeling voor volkspelen volks en kinderfeesten Vil een geneeskundige afdeeling in den trant van onze oommistiën voor volksgezondheid die de andere secliën bestendig met raad en voorlichting kan ondersteunen Te Leeuwarden ia deaer dagen een meeting gehouden met bet doel om er een eiport maatséhappij voor Friestbe groenten op te richten AaaUidisg is d conearrenlie welke de landbouw ondervindt door Amerika de minder gunstige conditie waaria daardoor velen verkeeren en de noodiakelijkheid voor dezen om in Amerika een beter beataan te de Friesche bodem aanbiedt voor taiuboaw He doel is dan ook eigenlijk om den land bon wer aan te moedigen den landbouw om te zetten in tninbonw en om op de groote markten iu het bniteDlaad de beste relaties aan te kaoopeu en de hoogaie prijtea te knnnea bedlngea Hiervoor hebben veten voo lichting ea bijstand noodig Uit de inleiding van den heer D Fontais de Jong bleek dal het comité voor de meeting tiah vooMlelde dat een vaat informatie matieea expeditie kantoor dient grvealigd te worden met een ontwikkeld man aan het hoofd op da hoogte van tninbonw en de reemde talen machtig om telfn bet bu i tew hu d de teti tdMini eip sporen in tiaat om landbouwers de uoodige inlich tingen te geven omtrent verbouw verpakking eaa en om te onderzoeken welke soorten van bepaalde vrachten op deze en gene markten het meeat gelooht ziJD ten einde da beste taaizaden in bet groei te kanoen inkoopen en détail aan de landboaweni te kunnen verstrekken Zeer geanimeerd was de vergadering welke o a werd bijgewoond door de heeren jhr mr F J J Van Egainga voorzitter der Eerste Kamer ea mr J J van Weideren baron Rengers burgemeeiter dier stad Aan een oommiaaie werd ten slotte opgedragende statuten voor zoodanige raaatschappg te ontwerpen Leden der commissie ejjn de heeren jhr mr G van Eijsinga D Fontein de Jong D van Kooijnenburg en mr O W A Bnma U D Bij het op den 16 deaer bg de Ned Centraal spoorwegmaatschappij ia werking getreden tarief van het vervoer van bestelgoederen geldswaarde levende dieren ent ign de vrachtprijzen van het vervoer per spoortrein lager dan of gelgk aan die van den poatpakkettendienst Van alle kanten wordt belangstelling geloond ia de oorgenomen groote landbouwtentoonsteUiag ia 1883 Tot leden der commissie van vertegenwoordiging der maatschappijen zijn nog beasemd de heeren mr J H Sohober te Utrecht A C Cramar te Botterdam en mr S C J W Maaaohenbroak te Leiden door de Nederiandsohe Maatschappij tiir bevordering van Nijverheid en de heeren J Janesens Kantera te Tilburg J E P M Scholten van Aschat te Boosendaal en M A BoU te Ëethen door de Noord Brabandaohe Maatachappij van Landbouw