Goudsche Courant, zondag 19 maart 1882

de vorige rerpaohtiag op togen ƒ 30 440 gebraakt van Straaten zoo zoude deze put zeer goed gesloten kunnen worden BEEEBAABT In bet verslag der oommisaie voor de versoek acbriften omtrent het adres van deii gepensioneerden lailenantgeaeraal van het Nederl Indisch leger K van der Heyden tegt de commissie omtrent zu n venoelc tot bet instellen eener enquête naar de veronderstelde wreedheden die direct of indirect hem zouden ten laaie gelegd cijn het volgende Afgescheiden van de moeielgkheid om eene zaak ala deze na verloop van enkele jaren waarin zoo vele personen die daarin gehoord zouden moeten worden zeker overleden ea anderen in meerdere werelddeelen verspreid zyn alsnog tot klaarheid te brengen en daargelaten de vraag of het recht van enquête wel gebezigd behoort Ie worden om geheel persoonlijke grieven van wie dan ook weg te nemen is de commissie van oordeel dat hoe onbeperkt het aan de kamer verleende recht van enquête ook z toch de door de legerhoofdeu in Indie in het algemeen en door den luitenant generaal van der Heyden in het bijzonder veronderstelde gepleegde wreed heden geen onderwerp van onderzoek dezer kamer kunnen uitmaken daar zulke feiten veeleer schijnen te vallen onder het toezicht van het openbaar ministerie ea aanleiding zouden geven tot reehteriyke Instructie en vervolging en omdat juist de kamer ook bigkens de geschiedenis der wet zich bg elke enquête van dergelijke zaken te onthouden heeft Aan dit verzoek vau den generaal van der Heyden kan dus naar bet oordeel der commissie niet voldaan worden De heer Jan Jacob Stoete vroeger Isie komiek aan den stadsschouwburg te Araaterdam en sedert 30 jaar tooneeldirecteur te Groningen is Donderdag aldaar op 78jarigen leeftgd overleden Aan de Begeering van Transvaal is door de Commissie hier te lande voor de atoomvaart en emigratie naar Zuid Afrika gevraagd welke maatregelen door haar zouden kunnen worden genomen om het doel dier Commiasie zooveel mogelgk te bevorderen en vooral te belpen zorgen dat personen die naar Transvaal mochten willen verhuizen behoorlijke hulp en terechtwijzing vinden Door hare bemiddeling en die van particulieren in ZuidAfrika vertrouwt de Commisaie nu binnen eenige weken stellige opgaven te ontvangen omtretat personen die op bepaalde plaatsen en bg bekende inwoners werk zouden kunnen krijgen natuurlijk mits bewgzen worden gegeven dat zg hun ambacht verstaan en ook oor het overige weten te voldoen Ér ia mede gevraagd naar inlichtingen omtrent gronden beachikbriar voor landbouwers en veeboeren die met eeuig kapitaal zouden willen vertrekken De Commissie heeft voorts zich rechtstreeks in betrekking gesteld met peraonen die bg voorkomende gelegenheid zouden kunnen optreden ala agenten en aan hen juiste opgaven gevraagd omtrent den duur eu de kosten der reis naar verschillende plaatsen Seeds een vrg aanzienlg k getal personen heeft zich aangemeld Meerendeela waren zij voornemena naar Amerika te gaan doch zg znlleu nu nog eenigea tgd afwachten totdat nadere inlichtingen uit Afrika zgn ontvangen en gebleken zal zijn of de mogelijkheid bestaat van hier uit acbecpagelegenheid te ma en Kantongerecht te Gouda Terechtzitting van Woensdag 16 Maart 1882 Kantonrechter i Mr J H tan MIEHOP Ambtenaar van het Openbaar Ministerie r W C A SCHOLTEN te Botterdara VEROOEDEELDi Arie van Biet 68 jaar watermolenaar te Haastrecht tot ééa golden of ééa dag wegens openbare dronkenschap te Gouda Jun Schouten 29 jaa arbeider te Beeuwgk tot twee boeten van drie gulden of vier dagen wegens openbare dronkenschap eens te Gouda eu eens te Beeuwgk Jacob Baaa 21 jaar achipperakneoht te Ouderkerk tot ééa gulden of ééa dag wegens openbare dronkenechap te Gouderak Gerrit Snalerse 46 jaar baanspinner te Moordrecht tot drie gulden of twee dagen wegens openbare dronkenschap te Moordrecht Pieter Koster 64 jaar metselaar te Wiiddinxveen tot één golden of één dag wegens openbare dronkenschap te Wndoinxveen Jan van Bhgn 51 jaar kleedermaker te Wad dinxveen tot één galden of één dn negens openbare dronkenschap Ie Waddinxveeu Pietcr den Blanken 48 jaar arbeider te Waddinxveeu tot twee boeten van drie gulden of vier dai en wegens openbare dronkenaehap Ie Waddinxveeu op twee veracbillende dagen Jan Dammea 60 jaar koopman te Moeroapelle tot één gulden of één dag wegens openbare dronkenschap te Zevenhuizen Jan In t Hout 17 jaar arbeider te Zevenhuizen tot één gulden of één dag wegens openbare dronkenschap te Zevenhuizen Willem Cornells Adrianus van der Starre 24 jaar timmerman te Zevenhuizen tot één gulden of één dag wegens openbare dronkenschap te Zevenhuizen Faulus van Menre 37 jaar arbeider Ie Zevenhuizen tot twee boeten van één gulden of twte dagen wegens openbare dronkenschap Ie Moeroappelle op twee verschillende igdstippen J K arbeider A H arbeider C B arbeider D 8 schipper alle vier te Gonderak ieder tot twee boeten van drie gulden of twee dagen wegens spelen met geld langs den openbaren weg te Gouderak op twee vertcbillende tgdatippan W van E klee dermaker te Gouderak is deswege vrggetproken G M K arbeider te Waddinxveeu tot drie gulden of één dag wegens los en zonder toezicht laten grazen van zgn varken langs den openbaren weg aan de Noordkado te Waddioxveeo H van D topper Ie Waddinxveen tot ééa gulden of één dag wegens na 10 uur s nacht i aanwezig hebben van bezoekers iu zijne tapperg a d Noordkade te Waddinxveen VBIJGESPBOKBNi G de B broodbakkersknecht te Gouderak van de aanklacht zich in kennelijken staat van dronkenschap te hebben bevonden op den openbaren weg te Gonderak Het ten loste gelegde niet overtuigend bewezen In de zitting van 8 Maart 1882 nrd nog veroordeeld wegens openbare dronkenschap te Oouda Mariinus Gibbon 69 jaar touwslager te Gouda tot eene boete van 1 of gevang van 1 dag Buiteolandsch Overzicht De Franache senaat heeft bet ontwerp op den leerplicht onveranderd aangenomen In de Kamer van afgevaardigden heeft de heer Marcère het rapport ingediend over bet ontwerp van den heer Naqnet tot wedertoelatiog der echtscheiding Het rapport concludeert tot de aanneming De Kamer nam de afschaffing aan der woekerwetten voor zoover ze handelsovereenkomsten betreffen Voor burgerlijke contracten wil men vooral met het oog op den kleinen boerenstand de staatsvoogdg behouden Zes percent interest is voor die oontraoten bet maximum Da wet die gedeeltelgk werd afgeaobafi dateerde van 1807 Oedurende de twee eerste maanden van dit jaar hebben de invoeren in Frankrijk eene waarde van 777 872 000 fr bedragen tegen 67M70 000 fr in hetzelfde tijdvak van het vorige jaar en de uitvoeren een waarde van 469 631 000 fr tegen 369 249 000 fr in 1681 Het hooge bedrag der invoeren moet alleen toegeschreven warden aan de onzekerheid welke omtrent de toekomstige handelswetgeving heersoht De vree voor de toepassing der buitensporig hooge rechten van het algemeen tarief heeft den handel en de ngverheid doen besluiten inkoopen te doen veel grooter dan zg in gewone omstandigheden zouden gedaan hebben De vermeerdering van Frankrijke uitvoeren is aan dezelfde ongezonde oorzaak toe te schrijven In bet buitenland beeft men zich voorzien var Pransobe voortbrengselen uit vrees dat Frankr s hooge invoerrechten represaillemaatregelen in het buitenland ten gevolge zullen hebben Burgerlijke Stand GEBOREN I 16 Maart Willemias j iHbn D van W jk en J W lan Rijaogk WilleHaiiia Debars A vaa Wijk en M de Gragl OVERLEDEN 16 Maart M H Kietvald 1 m H L Teekeni 4 m A M Immtmel 11 j 10 m 16 M Nabbe 12 m 17 M van Dein bailfr laa A Lacan Sj W Knoop 3 j 4m C L Rietveld 1 m P A Sweep 7j Bm ONDERTROUWD 17 Maart C Verkerk te Gonderak 89 j en N Boir 80 j A Kerkhof te Delft ii j en B Blok 20 j I C ag der Hek 24 j enJ M Hola 25 j H Engeliman te Waddinivean 83 j en C M Blok 21 j C Ooma 27 j en J Broer 28 j K W do Cbateoier 38 J en B M ven Oge 21 j ADVERTENTIËN Oodertrouwd Kakel Wilhelmvs oa CHiTiNisB BN Elisibetb Mabia tan Ouit Gouda 17 Maai 1882 Receptie Zondag 19 Maart 1882 Eeizerstraat Bg de verkiezing te Oatende België heeft de liberale partij gezegevierd Uitgebraohtzgnl049atemmen waarvan van onwaarde 30 zoodat de abaolule meerderbeid was 610 De heer Charlea Janssens verwierf 678 stemmen tegen 441 uitgebracht op den olericalen oandidaat Charles van Isegbem Naar de Daily A ck verneemt zullen sommige der kiezers van den heer Bradlaugli ziob tol de rechtbank wenden om eene laatgeving te verkrggen volgena welke zg hem dwingen kunnen om zgn plicht als lid van het Parlement te gaan vervullen Dit zou de eerste maal zgn dat eene dergelg ke laatgeving werd aangevraagd Ook zullen zgne kiezers aan het Lagerhuis vergunning vragen om voor de balie van bet Huis hunne zaak en hunne wenschen te doen bepleiten Ëen antecedent hiervoor bestaat en de kiezers van Middlesex hebben in bet bekende geval van John Wilkes evenzoo gehandeld Nog verneemt de ÖaiVy Nem dat wanrscnijulyk van bevriende zijde eue aanklacht legen den heer Bradlaugb wegens zijne ongewone eedsaflegging zal ingesteld worden om aldus eene rechterlijke bealisaing uit te lokken over de vraag of de eed zooals hg dien heeA afgelegd als geldig mag beschouwd worden De heer Bradlaugb woont thans onder de g anderg de zittingen van bet Huis bg en het Huis Iaat hem daar met vrede ofschoon hy den hoed ophoudt wkarloe hg alleen als lid van bet Huis recht heeft Het Centraal Comité voor handel en nijverheid in Wurteraberg heeft onder voorzitterschap van den Minister van bionenlaodscbe zaken zich met 18 tegen 4 stemmen vour het labaksmouopolie verklaard Wegens de bekende stemming bg deze corporatie eu over t algemeen in Wurlemberg ten opzichte van het monopolie had men ook geen ander resultaat verwacht Aan de iöln Zeitung wedt uit Moskou geschreven De Bttssiacbe Jodenquaestie wordt deela door de dweepzucht der Otieksche orthodoxie deels om gewichtige economische gronden zeer verwikkeld rassenhaat staat daarin tegenover raaaenhaat Het ia daarom zeer verblgdeod dat in de beachaatde kringen der laraelieten de overtuiging veld wint dat niet een machtapreuk der Begeering maar alechls eene maatschappelijke toenadering en vermenging den toestand der Joden Zal kunnen verbeteren Aangezien nu de haat van andersdenkenden zich voornamelgk tegen den geest van den Talmud richt wil men dit werk van lateren tijd prijsgeven om lerug te keeren tot de geschriften van het Mozaisme welke ook door de Christenen hoog vereerd worden Te Odessa heeft zicji onder den naam van NieuwIsraèl een Hebreeitwaohe aecte gevormd welke in de gebeele Joodsche wereld groot opzien wekt Zg verwerpt de uitlegging van bet Oude Testament door de rabbgnen talmudiateia en scheidt zich dus van den Talmud af De geloofsbelijdenis der secte bestaat in de volgende punten Ie zij houdt vast aan bet geloof aan de V Boeken van Mozes in letterlijken zin 2e Mfiandag wordt als eerste dag der week aangenomen zoodat zg op deze wijze den sabbath op Zondag verlegt 3e zij verwerpt de besnijdeuia 4e alle gebedfn in den geest van den Talmud worden door andere in den geest der secte verrangen 6e de synagogen zullen Kerken van NieuKUraël genoemd worden 6e alle vleesch zooals het de Christenen gebruiken ia kêscber 7e de Butaiache taal wordt zoowel in het openbaie ala bijzondere leven als de voderlandsche erkend 8e staalsplichten eu voornametgk de militaire plicht worden onvoorwaardelijk vervdld 9e de leden mogen geen woekerhandel drgven noch onzedelijke huizen houden 10e de secte beschouwt zich als georganiseerd na de bekrachtiging bareT statuten door de regeering 11e de secte vraagt burgerlgke rechten en bovenal de toelating van gttnengde buwelgken 12e ter onderscheiding van de Talmudisten zal de secte Nieuw Israël een teeken aan de kleeding dragen INOKZONDEN Mijnheer ie Redacteur I Daar het waaraohgnigk de aandacht ontgaat van het Dagelgkaoh Beatuur of van de Gezondheida commisaie of van beide en het naar mijne bescheiden meening de aandacht Volkomen verdient zoo verzoek ik voor onderataande een kleine ruimte in uw veel gelezen blad Op de Markt tegenor den beer Buscb bevindt zich een put waaruit eiken Zaterdag door aohoonmaaksters een vuil vocht wordt geschept om straten mede te schrobben hetgeen een ondragelijken stank veroorzaakt terwijl tevens die put gedurende uren dikwgls onbeheerd open ligt hetgeen voor passeerenden inzonderheid voor kinderen hoogst gevaarlijk is de ondergeteekende en voorzeker zeer vele marktbewoners zonden gaarne de put toegemaakt wenschen te zien alvorens het kalf verdronk en daar er met een weinig meerder moeite beter water te verkrggen ia uit de pomp aan het Stadhuia en uit de pomp op den Tiendeweg tengenover dbn heer Den 15d n Maart overleed te Zutphen in den ouderdom van 51 jaar onze Broeder J J KRANENBURG G J KRANENBURG Gouda 18 Maart 1882 Verzoeke van rouwbeklag verschoond ie blijven Mede namens mgne Kinderen en Bebawdkinderen hartelijken dank voor de vele bewijzen van deelneming ook van elders zoo bij de langdurige ongesteldheid als bij het overlijden van mgn geliefde echtgenoot NEELTJE NIELSEN ondervonden W BRAND TAS STRAATEN Gouda 18 Maait 1832 Undergeteekenden betuigen hunnen hartelgken dank voor de deeloeiuing betoond bg het overlijden van hun Zoon J MENSCHAAR N MENSCHAAB Schiedam 18 Maart 1882 Touw Ondergeteekeode betnigt zgnen harteIgkeu dank aan den VVelËd Zeer Gel Heer Dr A ROMEIJN zoo voor de zeer menschlievende behandeling tijdens de bg hem heerschende ziekten als voor de door bemiddeling van genoemden Heer verkregen onderstenning Zoo ook de Heeren die zich welwillend tot een Commissie voor hem hebben gevormd en in het algemeen aan allen waarvan hg in dien tgd zoovele bewgzen van belangstelling en ruimen ondersteuning heeft ondervonden Beveelt zich van nu af weer beleefdelgk in de gunst zgner kalanten aan en houdt zich voortdurend aanbevolen voor alle werkzaamheden in het vak Scharen Messenslgper voorkomende Gouda T C DK MOOR 18 Maart 1882 Langen Tiendeweg No 26 Allen die iets te vorderen hebben van of verschuldigd zi n aan den Heer B M van LODENSTEIJN koffiehuishouder te Gouih worden verzocht daarvan vóór den 15 APRIL i s opgave of betaling te doen ten kantore van den Notaris MOLENAAR te Waddinxveen Aldegeden die iets verschuldigd zgn aan of te vorderen hebben van GOVERT PELLEKAAN kastelein winkelier en landbouwer te Nieuwerktrk a d IJeeel en aldaar overladen 16 Maart jl worden verzocht daarvan behoorlijke opgaven in te zenden vóór 1 April a s aan Notaris MONTIJN te Gouda Op een der beste Standen TE SITUB eeü oogemeubileerd BOVËI HUIS ol desverkiezende drie of vjer KAMERS Te bevragen onder No 697 aan het Bureau dezer Courant FACHIKGER C4 Selters APPOLIUAEIS s Ledige Kruiken worden tegen 7 et teruggenomen bij SLOTEMAKER Co Mejuffrouw KOOIJMAN Westhaven VRAAGT met 1 Mei aanstaande EENE FATSOENLIJKE DIEIVSTBODE van de Prot Godad JALOUSIËAI Ondergeteekende beveelt zich opl nieuw beleefd aan tot het leveren van Nieuwe en het Repareren en Schoonmaken Tan gebruikte Jalousiën alles solied vlug en tegen concureerende prgzen Wit of Grgs genaaid JALOÜSIËN BAND a 12 cents per El van 69 cm contant G VAN DER LAAR Westhaven B 199 Eene nette GELDERSCHE BÏÏBGEItllOCHTEB P G oud 25 jaar wenscht tegen MEI a s laatsing hier ter stede in een stil Gezin om jchnlpzaum te zgn in de huishouding Er zal meer op goede behandeling dan op Salaris gelet worden Brieven franco onder het No 694 aan het Bnreau van dit Blad Belangrijk BOELHUIS op de Bouwhoeve VREDENBURG in den Zuidplaspolder binnen lg De Notaris Mr L MOLENAAR ter standplaats Waddinxveen zal tengevolge van het vertrek van den EigeuaaBt den WelËdelen Heer W A VAN HOUWENINGE van SPRANG pnbliek verkoopen om contant geld op WOENSDAG 22 en 29 MAART 1882 beide dagen te beginnen des morgens te 10 uren 38 Paarden Tan verschillend haar en jaren ruim 100 SCHAPEN met Lammeren KOtSIEN RIJTUIGEN WAGENS diverse MACHINERIËN TUIGEN enz enz Boiw en Melkgereedscliappen BlUSMiö i ill kortom alles wat behoort tot Landbouwersbedrgf op Vredenburg beij tens de bg genoemden Eigenaar in eigen gebniil züa4Ajcenrig bestaande in een spau GonS vossen met Bles een donkere Vos met Bles een Vosm oorkop alle Merriën en gaande in het span voor een Landauer Coupé voor 4 personen Phaeton Engelsche Dogcar benevens diverse Borsten Gareeltuigen net gegarneerd en alles zoo go d ds nieuw Dekens Leidsels Zweepen etc etc Orde der Verkoop Ing WOENSDAG 22 MAART 1882 Koeien Paarden Schapen Machineriën Bouw en Melkgereedschappen enz WOENSDAG 29 MAART 1882 des middags te 12 uren de Equipage en voor en na dat uur op dien dag Huisraad Meubelen en weder Koeien Paarden Sehapen enz zooals op den eersten dag Al het te verkoopene bevindt zich in den besten staat en zal daags TÓór de Terkooping afgennmmerd op Vredenburg te bezichtigen zgn alwaar evenals ten kantore van genoemden Notaris alle verdere informatiën worden gegeven Openbare Vrijwillige Verlioopiog te GOUDA op MAANDAG 17 APllL 1882 des morgens ten 11 ure in het Koffiehuis Hakmonib aan de Markt ddaar van een wel doortimmerd goed onderhouden met afzonderlijk opgang hebbend Bovenhuis aan de Gouwe C No 65 te Gouda Nadere informatiën te bekomen bg den Heer R VAN DEE HEIJDEN te Gouda en ten Kantore van Notaris MOLENAAR te Waddinxveen Openljare Verkoopingen op D1N6SDAG21 MAART 1882 des voormiddags ten 9 ure aan het Huis Wijk B No 189 aan de Westhaven te Gouda van een fraagen en netten f waaronder twee BRANDKASTEN Op MAANDAG 27 MAART 1882 des voormiddags ten elf ure in het Koffijhuis de HaeHONiE aan de Markt te Gouda van een kapitaal HEEREi HUIS GEBOUW daarnevens en ERVEN en een fraagen TDIN daarachter groot 1011 Centiaren aan de Turfmarkt te Gouda Wijk H No 165 en 166 met een Gang uitkomende aan de Turfmarkt Zijnde iu het Huis acht behangen en gestukadoorde Kamers goede Kelder Kenken met Pomp ruimen Zolder Bergplaatsen en hetgeen verder tot een goed aangenaam Huis behoort Een HUIS en ERF met een Tnjen Gang daamcTens en eengrooten TUIN en GEBOUW daarachter aan de Nieuwe Haven te Gouda Wijk N No 109 Twee HUIZEN en ERVEN aan de Nieuwe Haven te Gouda N No 223 en 224 Een HUIS en ERF in de Comijnsteeg te Gouda K Nr 37 Een HUIS ERF en stuk GROND in de Boelekade te Gouda R Nr 124 Een goed onderhouden HUIS en ERF aan het Jaagpad te Gmida Q Nr 36 En een goed onderhouden HUIS WERKPLAATS ERF eu TUIN aan den Groeneweg te Gouda L Nr 139 met een uitgang op den Groeneweg En op DINGSDAG den 18 APRIL 1882 des voormiddags ten 9 ure ten huize Tan P MOL in den Moordrechtschen Tiendeweg wgk T Nr 36 te Gouda van 15 KOEIJEN een SPEEL WAGEN een SCHOUW BOUWen MELKGEREEDSCHAPPEN drie BEDDEN met toebehooren MEUBELEN en HUISRAAD en hetgeen verder zal worden aangeboden Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten Kantore van den Notaris W J FORTÜIJN DROOGLBEVER te Gouda HÖUTVEILING te ROTTERDAM Tan Ca 150 000 stnks Vuren en Grenen Petersburger Croonstadtsche Zweedsche Riga Memelsche Wg burger Delen en Platen Coperw Vuren Delen en Ribben Tengele Amerikaansche Grenen Balken vierkant bekapt en vierkant bexaagd Eene lading verache JBiga Vuren Kroonbalken Liggende Bnizenwaal te Delfthaven Eene Nieuwe lading Eiken Ribben Eene nienwe lading geschaafde en geploegde Delen Amerikaansche Grenen D en en Platen Kolders Juffers Sparren Spar houten Eiken Ribben enz Liggende op de werf cRotterdamsch WelTaren en in de Loodsen in de Elisabethstraat aan den Hoogen Zeedgk te Rotterdam Op WOENSDAG 22 MAART 1882 des middags ten 12 uur in het Verkooplocaal aan den Oostsingel ten overstaan van den Deurwaarder J C LACH bg wien op aauTrage Notitiën te bekomen zgn Het hout is 5 dagen TÓór den verkoop te bezichtigen liggende deze Houtwaren gemakkelgk ten vervoer te water en per as Maandag Dinsdag en Woensdag den 20 21 en 22 Maart ligt de Boot aan de Balkfen 9