Goudsche Courant, woensdag 22 maart 1882

i steem Temardigde Maohines te rerataaD zouden Be rechtbank trad opiijde van de eisaoheresse en heeft den gedaagde verooiUeeld tot vergoeding van alle schaden met intresten welke door zgne onrechtmatige daden aan de eisscheresse ign berokkend welke gebade later zei worden opgemaakt b j staat en in al de kosten van het proces Mén mag wel benieuwd tgn of het bg de naaimaohinechandel ingeslopen misbruik om machines bg welker fabricatie eene machine oer Singer Company als model gediend heeft eenvoudig als Singer Machines of verbeterde Singer Maohines aantebieden en zoodoende het publiek in den waan te brengen dat er sprake is van Machines uit de gerenommeerde fabrieken der Singer Maalschappg nu zeldzamer zal worden Anders zullen wg wel nog meer van zulke procedures hooren want de hier te lande nu voor de tweede keer in hel gelgk gestelde Singer Maatschappg zal natuurlgk voortgaan haar eigendoibsrecht op hare namen tegen iedereen die daar inbreuk opmaakt te handhaven De vinding van een Amerikaan dat boomwol een middel is om vruchten tegen bederf Ie bewaren is niet nieu Een onzer stadgenoolen deelt ons mede dat hg reeds eenige jaren geleden in een of ander tijdschrift van deze uitvinding melding gemaakt vindende pr eene proef nam Een tros druiven in ruw katoen werd door hem in een groote stopllesch gedaan en de slop met een stuk blaas bedekt ua eenigen tgd zich willende overtuigen van den toestand der tros nam hij de blaas weg en de stop vloog hem langs H gezicht gelukkig zonder hem te raken de kracht was van dien aard dat de stop door het geschilderd doek van het plafond werd geslingerd Dit tot waarschuwing voor de weetgierigen die ook proeven er mede zouden willen nemen O Dinsdag avond jl hoorden te Amsterdam eenige voorbggilngers op de Nieuwe Prinsengracht het geroep Help I en naderbij komende ontdekten zg dat er eene vrouw iu het water lag die zoo spoedig doenlijk op het droge werd gebracht Ton blek het dat de vrouw eene belangrijke wonde in het aangezicht had Wat i er gebeurd Ongeveer acht jaren lang had een zeker persoon met de vrouw buiten echt huisgehouden In het begin van Februari jl hadden zij twist gekregen waarvan eene scheiding het gevolg was De man beweerde dat hum een gedeelte van de meubelstukkeu toebehoorde maar de kantonrechter had hem in het ongelijk gesteld Hierover in de hoogste mate vertoornd dreigde hg haar te zulleu dooden en om aan dat voornemen gevolg te kunnen geven wachtte hij haar op Een woordenwisseling volgde waarop hg haar beet nam vermoedelgk met een mes een snede in het aangezicht toebracht en haar in het water slingerde Gelukkig is zgn opzet mislukt door de spoedige hulp en verkeert de vrouw niet in levensgevaar Na het plegen van de daad wilde de man het ontloopen doch hg werd spoedig door een paar burgers gegrepen aan de politie overgeleverd en naar de gevangenis gebracht det Araerikaanscbe Bgbelgeuootschap heeft te NewYork een gebouw van zes verdiepingen met een breedte naar evenredigheid t welk gebezigd wordt als drukkerg binderg enz enz Daarin zijn van s morgens tot s avonds in werking zes groote persen naar het stelsel van Moe die t tpreekt van zelf door stoom i beweging worden gebracht Per dag worden 6000 ex afgedrukt Niet van lettervormen maar van stereotiepplaten wordt er bgna uitsluitend gedrukt Het Glenoolschap bezit de noodige stereotiepplaten voor 12U verschillende bgbeluitgaven en het aantal platen van dien aard daartoe aanwezig klimt tot over de 65 000 Liggen ig niet ter perse dan bevinden die platen zich in en vuurvast gewelf Van den kleinen zoogenaamden agaat bgbel drukt men per minuut een exemplaar van den goedkoopeu S oentsbgbel a 12 C naar onze munt die slechts het Nieuwe Testament bevat drukt men vier exemplaren per minuut Gedurende de jongst erloopen twee jaren heeft men dag voor dag nooit minder dan 1000 exemplaren van deze goedkoope uitgaaf gedrukt Dezer dagen heeft te Berlgn eene vergadering plaats gehad van de Vereeoiging van den Duitschen adel Daar er volgens een der leden alleen in Hannover 6 a 7000 adellgke familién ign is het aantal over het geheele Duitschargk dus zeer aanzienlgk maar is het daarom zooveel te opmerkelgker dat er slechts 40 leden ter vergadering waren opgekomen Bvenwel niet iedereen die een adellgken titel voert is lid der Vereeniging en daar dit aan de statuten lag ign deze thans in zoover gewgiigd dat de toetreding tot het lidmaatschap gemakkelgker wordt Voortaan behoeft een man van adel geen grondeigenaar meer te zgn om in de Vereeniging te worden opgenomen Er wordt alleen vereischt dat zijne maatsohappelgke positie iu overeenstemming is met zijn adellgken stand Op het wapen komt het niet meer aan Er werd in de vergadering bgzonder er over geklaagd dat zoo vele personen voor hun familienaam een gnm of de plaatsen zonder tot den adel te behooren Ook werd er op gewezen dat over t algemeen die faniiliên wier eerste adellgk wapen nog nauwelgks droog iu de verf is juist de rgkste zgn en dat er geen stand uit zulke gemengde leden bestaat als de adellgke klasse daar deze tot zelfs bg de laagste burgerlgke klassen van beroep en bedrijf vertegenwoordigd is zoodat het wel eene onmogelgkheid zal zgn al die talrijke faiuiliën als één stïtnd bgeen te brengen en te houden Bovendien of de Vereeniging zich al in de eerste plaats ten doel stelt strgd tegen het materialisme goede opvoeding der jeugd beperking der weelde enz dit zijn geen uitsluitende kenmerken van een stand zoodat men ook daarom geen lid van de Vereeniging behoeft te worden Omtrent den brand in de sohouwburgzadl van het glazen paleis te Marseille vinden wg thans de volgende bijzonderheden vermeld De brand barstte uit omstreeks één ure s nachts Zeker aantal artisten waren nog iu hunne loges om hun kostuum af te leggen Zg hadden nauwelijks den tgd om te ontkomen want de brand die ontstaan was ouder het tooneel had al spoedig eene schrikbarende verhouding aangenomen De brandweer was spoedig op de plaals Te l g ure stond het geheele gebouw in vlam Het dnk stortte in en sleepte in zijn val breede zgden van de muren mee Een koffiehuis naast den schouwburg is almede geheel vernield Te 2 3 ure was men de vlammen meester Eén persoon is deerlgk gekwetst Het is een jongman van 22 jaar Hij klom naast de brandweermannen naar boven verloor het evenwicht en stort e naar beneden Men hoopt hem echter in het leven te behouden Het glazen palels heeft 600 u00 fr gekost Het ia thans een puinhoop Zal het in Mei 1892 vriezen De buitengewoon zachte weersgesteldheid der twee eersie maanden dezes jaars Januari en Februari doen beduchtheid ontstaan voor late nachtvorsten iijdien meu namelijk geloof mag slaan aan het bekende spreekwoord Een groene Kerstmis geeft een witte Paschen Zal het dit jaar bewaaHbid worden Op deze vraag brengen wij in herinnering de waarnemingen die door den kolonel Le Fèvre met het oog daarop sedert ruim veertig jaren in het Frnnsche departement van Charente zijn gedaan Uit zgn nauwkeurig voortgezette waarnemingen en aanteekeningen daarvan gedurende al dien tijd blijkt dat elke dag in de maand Maart waarop het mistig weder was als een voorteeken mocht worden beschouwd dat het op denzelfden datum der maand Mei of den dag van te voren of een dag daarna zou rgpen t Valt gemakkelijk op deze aanduiding te letten ten einde ons te vergewissen of zijsteek houdt dooraanteekening te houden van de mistige dagen 11 Maart Stmpenireni j Daar er vroeger te Berlgn werd geklaagd dat er op de asphaltbestrating zooveel paarden vielen had de politie reeds in 1879 eene telling gehouden waaruit bleek dat er op die bestrating gemiddeld één paard viel na 411 640 meter te hebben afgelegd terwgl dit op de keibestrating 1 op de 2 345 100 meter bedroeg Doch tevens bleek dat dit eensdeels lag aan de steeds gebrekkige reiniging der asphaltstraat anderdeels aan ongeschiktheid van koetsiers en van lange leidsels Daarop nam het Gemeentebestuur zulke strenge maatregelen omtrent de reiniging dat de asphaltstraat voortdurend goed werd schoongehouden terwgl tevens het toezicht op het rgden verscherpt en de telling voortgezet werd Uit de daarmede verkregen resultaten blijkt dat de ongelukken sinds dien tgd aanmerkelgk zgn verminderd Zoo verkreeg men bgv van 15 tot 28 December 1881 in welken tgd er wegens het Kerstfeest veel meer dan gewoonlgk werd gereden de volgende cgfers Op de gezamenlgke asphaltbesiratiugen passeerden in dien tgd gemiddeld 38 195 paarden per dag geduregde al die dagen le zameu 634 740 en daarvan zgn er op de 100 000 ongeveer 3 gevallen Wel waren in de eene straat veel meer gevallen dan in de andere maar in de eene straat was de lengte van den asphaltvloer en het verkeer met paarden veel grooter dan in de andere Zoo viel er bgr in de Potsdammerstraat gemiddeld 1 paard op de 30 millioen meter in de Wilhelmstraat 1 Ap de IVif in de Leipzigerstraat 1 op de 7 en in de Frederikstraat 1 op de 18 millioen meter weg Borendieu werd geconstateerd dat in vele g vallen de schuld aan den koetsier of voerman lag en wel door het te kort wenden of keeren Inmiddels werd er ook een telling gehouden op de houtbesirating waaruit bleek dat er op eene lengte van 432 kilometer twee van de 73 154 paarden waren gevallen en dat dit ongeluk pluals had gemiddeld bij één paard over een afstand van 16 millioen nieter zoodat het aantal gevallen op de houtbestrating nagenoeg met dat op de aaphalibestrating gelijk staat In t park des konings op het Loo is men volgeus eene mededeeliug in het Roilerd JVU drnk in de weer om der kleine prinses eene verrassing te bereiden waarvan zij over enkele jaren eerst den vollen omvang zal bf seffen Achter hel paleis een duizend schudeu van daar doch zoo aangelegd dat men er uit de ramen van het paleis een goed uilzicht op heeft wordt een kleine Zwilsersche villa voor de priuses gebouwd geheel van hout doch zoo sierlgk en smaakvol dat het gebouwtje alleen een ƒ 8000 zal kosten Daarvoor is een bloementuin aangelegd waar dezen zomer alle soorten van bloemen bloeien zullen Een paar reusachtige hoorns vun overvloed geheel van madeliefjes gevormd zullen de kostbaarste bloemen uit zich zien voortkomen Verder is een khine omheinde moestuin aangelegd waar lage appelboompjes besseboomen aardbeziën en alle soorten van groenten voor de prinses gekweekt worden en waar zij zelve spelen en werken zal als ook zij de liefde voor de natuur ilie haar Koninklgke ouders bezielt deelachtig is geworden t Geheel is een plannetje van den Koning die niet uitrust van t bedenken van allerlei verrassingen voor zijn kleine lieveling Van het paleis is een pad gebaand met bruggetjes over de kleine beeken die het park doorsngden dat recht naar de kleine villa leidl die dicht bij de zooginaamde boerderg van priiuea Marianne ligt waar deze evenals nu prinses Wilbelmina iu hare villa doen zal spelen kon planten en spitten ging en toen zg wat grooter werd zelfs elkeu morgen versche boter voor haar Koninklijken vader ging maken Bultenlandsch Overzicbt Toen de heer de Freycinet besloot de nalatenschap van den heer Gambetta zg het dan ot k onder voorrecht van boedelbeschrijving te aanvaarden had hg zich eerst de medewerking verzekerd van den heer Léon Say Frankrgks grooten ünancier die alvorena in het miuisteril le treden zgne voorwaarden stelde welke niet geheel naar den zin waren van den heer de Freycinet doch waarin deze zich moest schikken om de gewaardeerde specialiteit wiens naam alleen de hooge banjcierswereld vertrouwen inboezemt onder zgne amblgenooten te tellen De voorwaarden warem geene conversie der SpCt schuld geeue naasting der spoorwegen geene uitgifte van nieuwe rente Frankrijk bezit thans eene vlottende schuld van 3000 millioen franken eene overmatig groote som welke de heer Say tot redelgke afmetingen wil terugbrengen door twee middelen Ruim 1300 millioen stelt hij voor te converteereu in annuïteiten welke in 75 jaren zullen wordeu afbetaald indien de kamers een nieuw contract aannemen met de groote spoorwegmaatsohappgen waarbg deze de zekerheid zullen erlangen dat hare Ignen in de eenlvolgende vgftien jaren niet door den staat zullen worden genaast Vooral de laatste bepaling zal van vele zijden oppositie wekken In de eersie plaats van hen voor onmiddellgke staaltexploitatie gezind zijn en dan van een aanzienlgke aantal leden dat het gevaarlgk acht den slaat voor soo langen tijd aan de machtige maatschappgen te binden Het Journal det Débati het oigaau van den heer Say acht het lot der regeering aan de aanneming dezer voorstellen gebonden De beginselen waarop de heer Say in het ministerie is getreden lezen wg daar worden door de ingediende begrooiing vastberaden doch met het oog op de groote aanhangige vraagstukken voorzichtig tot uitvoering gebracht Moet de begrooiing voor buitengewone werken in haar vorigen vorm behouden worden dat wil zeggen moet daarvoor jaarlgks 500 millioen vlottende schuld worden uitgegeven f Of moet zg niet alleen dit jaar imaar ook voor Tolgende Jaren verlicht worden door eene overeenkoijHt met de spoorwegmaatschappijen P Voor dit jaar bestaat de hulp der spoorwegmaatsohappgen in de teruggave van vroeger aan haar voorgeschoten gelden Voor de volgende jaren zal zg bestaan in het leveren van den onderbunw der nieuwe wegen welke aan haar in gebruik zullen worden gegeven Bat is het belangrijke en tevens beslissende karakter van de begrooiing Geeft de kamer daaraan niet hare toestemming dan zal de regeering aftreden Wg zouden den minister van financiën niet aanraden om reeds af te treden als de meerderheid der begrootingsoonimissie tegen zgne ontwerpen gestemd blijkt wgl het voor het staatkundig leven van belang is dat verklaringen worden gegeven van de tribune der kamer en dat men opeolgk ten aanzien van het land de verantwoordelijkheid op zich neme voor zgne daden Het lot van het kabinet is verbonden aan het lot van de hoofdbeginselen der begroeting na openbaar debat De Tempt die geacht wordt de meeningen van den heer de Freycinet bijzonder goed te kennen is schgnbaar van die stellige uitlatingen wat verschrikt en schrijft een artikel over die finauoieele aangelegenheden waarvan do slotsom is dat zeker de beginselen der begrootiug zeer juist door de Dêbati zgn weergegeven maar dat het te vroeg is om te zeggen dat er geene verzoening iu sommige opzichten zou mogelgk zijn De heer Briidlaugh heeft dezer dagen in eene bgeenkomst le Northampton het w lord gevoerd en daarna werden motiëu aangenomen waarbg het besluit op 6 dezer door het Lagerhuis tot uitsluiting van den heer Bradlaugh genomen onwettig verklaard en de wenschelijkheid betoogd wordt dat namens de kiezers de zaak van den heer Bradlaugh voor de balie van het Huis bepleit word De Daily Neut zegi dat er geen kans bestaat dat Gladstone voor het Paaschreces de millioenenspeeoh houdt het reeea zou 4 April beginnen en tien dagen duren De Irith Timet zegt dat Home Bule League zal worden ontbonden te Dublin is een meeting belegd om le beraadslagen over een voorstel lot sluiting vau de bnreels en staking van alle verdere bemoeiingen Dat de opstand in Dalmalie cog niet geheel gedempt is met de inneming van i Dragali beginnen de Oosleurgksohe bladen thans te erkennen zij doen een beroep op de muiters om den ougelgken strgd op te geven en de wapenen neer te legen daar de voortzetting van den oorlog niets dan de verwoesting van bun land eu hun uitroeiing tengevolge kan hebben Dat aan die uitnoodiging gevolg zal warden gegeven is niet waaracbgulgk De Zweedsche Bgksdag hreft het handelsverdrag met Frankrgk met 197 tegen 112 stemmen aangenomen Daarmede bebbrn de voorstanders tan het beschermend stelsel die tot het laatat toe gverig iu de weer waren om het verdrag te doen verwerpeu eene ernstige nederlaag geleden en meu mag verwachten dat ook het rapport der permanente tariefcomissie waarin de handhaving van het gematigde vrijhandelslelsel dringend wordt aanbevolen door den Rgksdag zal aangenomen worden Het is den koning vau Zweden en Noorwegen niet gelukt om bg zgne laatste aanwezigheid te Chrifliania het geschil met de Storthing bg te leggen De meerderheid van dit lichaam wil van geen schikking hooren zoolang het kabinel Selmer aanblgft Volgens bericht nit Ghristiania breidt de republikeiniche geest onder de Noortohe boeren zich meer en meer uit De komst van den keizer aller Russen le Petersburg beeft volgens de van daar ontvangen berichten een goetien indruk gemaakt De Keizer legde met igne gemalin in een open rglnig en zonder eenig geleide den tocht van het station naar het Catharinakanaal en de Veslingkerk heen en terug af faaaat den koelsier zal slechts een enkel kozak De ontvangst van den kant der bevolking was hartelgk De Czare itsch en zgne zuster volgden in een afzonderlgk rijtuig De Efecteiil eurs XII Anulerdam 20 Maart 1882 Behalve Donderdag was de geheele week weer lusteloos en stil Er werd bgna geen handel gedreven De beurs van Zaterdag eindigde met eenig avana vooral voor Amerikanen die in New York beter genoteerd werden BiNXENLANDsCHE AiKDEN Stttot frndieit handhaafden de vorige koersen met neiging om iets te Bvanoeeren Premieleeningen Bott loten noteerden 1 pCt hooger Arast van ƒ 100 l j doch do ƒ 1000 Vi minder Spoorioegleeaingen Stil doch willig Aaud Haarl Zandv monteerden 3 do Holl l i evenals 5 pOt obl do aand Rgnsp 2 aand Centr gest obl en uitg sch do mede flink Ook Boxlel aaud siblen 1 pCt hooger doch de gest obl eu 2e Hyp do Vi ii l Ker Trammijileeninge Hier ging iets meer om dan gewoonlgk Gooisohe was 8 Arnh 5 Zuider 2 pCt hooger Nederl en N en Z Holl minder hduitrieele Kaarden Zeer s£l De aand Havenstoorabootmg ging oiroa 80 pGt achteruit daar g Zaterdag 116 sloten Br wordt voor 1881 geen dividend uitgedeeld in weerwil der gunstige verwachtingen die velen van deze onderneming koesterden Aand Afr Hv en Stoomv Jam sluiten 1 pCt lager Handelsv Amst 1 aand Stoomv Nederl l aand Ned Bank 4 pCl hooger EuROFEEscHl WAAIDEN Slaolt oxdien Omtrent deze soorten valt slechts weinig te vermelden De Meeste sluiten nagenoeg als de vorige week Uitzondering maakten Hongaren Bussen eu Spanjaarden Van de eersten was de leening 67 en de 5pCt goudl iets beter dooh de 6pCt en 4pCt dito a 1 pCl minder Russen sluiten door de koersen van Zaterdag veel gunstiger Het meest profiteerde 69 die 1 steeg voorts 66 ponden 2e Oosterl 1 6e Serie 64 ponden 80 67 69 hooger voor oude Kussen valt een reductie te vermelden van i voor 66 guldens van 1 en voor Gert Hope Co 40 van 2 pCt Spanjaarden ondervonden de gevolgen van de verwerping der schuldregeling op de vergadering te Londen zg gingen achteruit Ten slotte zg nog te vermelden dat 4pCt Egypte j avanceerde Premieleeningen De onaangename stemming deed zich ook in deze soorten gevoelen De meeste soorten noleeren s E i Oosteiir 64 zelfs Uilzondering maakten Shublw die l j Theissl en Madridloten die monteerden Spoorviegleeningen Gedurende de eerst dagen der week waren deze soorten vrij willig en voor sommigen valt dan ook eenig avans le vermelden doch Zaterdag heerschte een meer gedrukte stemming Aaud Thtiss sp gingen 2 Elis Gis 1 pCt achteruit Pr Oost Sp verbeterde 1 aand WarschauWeenen s Ruwen waren zeer verdeeld Ballisohe Sró stegen l Z W l Gr Mg eu Morsch srau 1 en een paar andere a De verliezen zgn van meer belang obl Jel Griazi gingen 3V do Kursk Chark l 4pC Hyp obl Gr Mg en obl Poti TiH 1V Jel Orel 1 en verscheidene anderen j § achteruit Inditttrieele Kaarden In deze soorten kwam nagenoeg geen enkele variatie voor Aand Oost Hong Bk minder Amebikaansche waaKden Staatt ondien Vooral Mexicanen maakten in de afgeloopen week een goed figuur Zg werden vooral voor Loodensche rekening veel gevraagd oude profiteerden 22 8 uieuvie 12 Voorts waren Florida s en Columbianen circa s williger alsmede Brazilianen van 63 en 65 doch anders geeue veranderingen Pern flauw vooral 6pCt SpoorKegleeningen Gelgk reeds gezegd werd waren deze soorten williger Sg zgn vtg belangrijke rijzingen te vermelden St Paul Minn stegen 5 t Chic Si L N O eu Ole C O 4 a 4 Canada South Deov Kio s Lake Erie Greg Cal or circa 3 Buff Pittib Centr Pao Calif Pac St Lonis eu S Vt ie pr Mioh Centr Miss Kans Tex sh Ontario s en Wabash circa 2 Atl Pac Che Ohio Chic N W pr do le Hyp Iowa Midi Misa K Tei obl circa 1 pCt en de meeste anderen minder Illinois moesten 2 en 6 pCt obl St Louis en 8 Franc 6 pCt derven Induttrieele Kaarden Maxwell s waren bgzonder gezocht en profiteerden 6 a 4Vi pCt 26 32 Cert Colorado s en do Louis CÜl bk waren 1 ü V lager PilOLONGATIE RENTE 6 pCt T P S Ook heden was de temming willig Binnenl Staatsfondsen ieta lager Boxtel aand ea gest obl 1 pCt Rolt tram 2 pOt minder Aand Havenstoomb 5 pCt hooger Van Europeesche waren vooral Russen hooger en Spanjaarden williger voor de eersten bedroeg bet avans 4 1 laataten Vi Oostenr a Efyple i beter Sporen flink Theiss sp beter Mexicanen zeer willig het avans bedroeg s Vl Colnmbisnen Peruanen en Venezuela s é i V beter Amerik aaud mede zeer geanimeerd vooral stegen Cairo s nt 3 a 7 pCt Missouri sh 2 Ontario s j Wabash i o 1 pCt MaiwellInco mebnsd 1 i beter Geld eer ruim a 5 pCt Afloop van Openbare Verkoopingen van Onroerende Goederen VEILING 9 MAART Woon en Winkelhuis Groeneweg L 11 ƒ 4000 k Mr P J Snel Twee Huizen enz Geuzeusiraat L 32 33 en 35 ƒ 1900 k F Boer GEVONDEN voorwerpen aan het Bureau van Politie gedeponeerd en nog niet afgehaald Een Breikous rood en zwart een Knipmesje twee Heeren boordjes een goud Kruisje een Ketting van een heistelling eenige strengen Koralen drie Sleutels aan een gzeren ketting en een Vaatje Ook kunnen inlichtingen gegeven worden omtrent een Balk die uit Jan vaii Solc Wetering is opgevischl Bi SMETTELIJKE ZIEKTEN POKKEN De BURGEMEESTER van Gouda Gezien art 21 der Wet van 4 December 1872 houdende voorzieningen tegen besmettelijke ziekten Staalitlad No 134 Overwegende dat de POKKEN in deze Gemeente epidemisch voorkomen Maakt bekend dat gedurerde de week van 11 Maart tot 18 Maart 1882 door die ziekte zgn aangetast 3 personen en daaraan is overleden 1 persoon Gouda den 18 Maart 1882 T i Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN Burgerliike Stand GOUDA OEBOBE V 18 Murt Jacob oadeii W M rag ZnExaUo en M Borkos Bernardus ondera C G TIio d en J Weeldcnburg 19 Aart oodera A de Jolig en M M Scliaap OVERLEDEN 16 Maart A Sirre 43 j J Wakkier 45 j 20 M van Bgiwgk 1 j 2 m Burgerlgke Stand van onderstaande gemeenten van 11 tot 17 Maart 1882 Moordrecht GEHOBEN Klazina ouden G Diepenhorat en A Bloot Aagje oedert J van der Kaa en N Stofberg O VDBBTBOIjWD J Vlot van Gouda 36 j en A Hofmana 27 j E Boer tan Gooderak 36 j cd M den Oaden 24 j Gouderak ONDEBTSOUWD K van Baren te Reenwuk 29 j en S de Jong 27 j Stolwijk GEHOREN Adriana ouders H H Bekker en T J Dronkert Jan oudera J Verkerk en A Nooinen TeoQis ouders G van der Bijl en k Honkoop OVERLEDEN C Blonk 18 m GEHUWD II de Kwaatsteniet eu N Huiamai Haastrecht GEBOREN Arieouders J Lcxmond eu A van den Berg Joaonetta Hendnoa Margarelba oudera G van der Mark en H B van Zuil OVERLEDEN A M BenU 30 j GEHUWD P Gratcland en E Uittenbogaard Voor hel gezin op den Langen Tiendeweg werd ontvangen Van P B ƒ 1 wed K ƒ 1 J T ƒ 2 J 8 ƒ 0 60 d G ƒ 2 60 d G ƒ 1 W ƒ 1 E d G ƒ 0 25 V ƒ 0 50 B ƒ 0 76 K ƒ 1 W ƒ 0 60 E ƒ 1 N W ƒ 0 60 N N ƒ 0 10 C M P ƒ 0 60 H ƒ 0 50 K ƒ 0 60 wed V d S ƒ 1 mej d J ƒ 1 P J V K ƒ 0 76 S ƒ 2 60 V L ƒ 1 N N ƒ 1 C B ƒ 2 60 B ƒ 1 V S ƒ 0 26 A C ƒ 1 8 ƒ 1 Br ƒ 1 W d J ƒ I J V V ƒ 0 60 H ƒ 1 N N S C ƒ 0 85 B ƒ 0 75 J V D ƒ 0 50 T ƒ 0 26 C W B ƒ 1 T H T ƒ 0 60 Z V d K ƒ 0 25 S S P ƒ 0 50 wed B j 0 26 ƒ T ƒ 0 60 G ƒ 0 26 d J ƒ 0 10 C V ƒ 0 60 M J H ƒ 0 26 N N ƒ 1 N N ƒ 1 M K ƒ 1 mej V L ƒ 0 60 V ƒ 0 60 v d A ƒ 1 Vm ƒ 0 50 V S ƒ 0 25 B ƒ 0 25 S ƒ B A V ƒ 0 26 B ƒ 0 25 N N ƒ 0 26 U ƒ 0 Ï6 V W ƒ 0 26 i S K ƒ 0 26 N N ƒ 0 30 N N ƒ 1 M uit Gent ƒ 0 60 A T ƒ 0 60 d J ƒ 0 60 I 1 uit Bott ƒ 0 60 Senior ƒ 2 60 N N ƒ 5 J D R ƒ 2 60 D L C ƒ 0 50 J V L ƒ 2 60 D H ƒ 1 S C H ƒ I N N ƒ 2 R ƒ 3 N N ƒ 0 21 V D ƒ 1 eu een mand aard D G ƒ 1 domes K ƒ 2 60 IJ ƒ 5 wed A ƒ 1 H W ƒ 1 V V ƒ 3 60 B ƒ 2 G een zak aard N N ƒ 1 v V ƒ 2 60 S ƒ 1 J H ƒ 1 N N ƒ 1 N N ƒ 1 N N ƒ 1 C S V V ƒ 2 60 C K ƒ 1 N N ƒ 3 N N ƒ 2 60 D d G ƒ 1 C V E ƒ 1 H W O ƒ 2 60 N N f l wed V B ƒ 6 spaarpot van twee kinderen ƒ 2 60 wed V H ƒ 1 M v d B een kist levensmiddelen N N ƒ 1 N N ƒ 0 60 mevr V ƒ 1 H ƒ 1 26 P J K ƒ 1 60 P G ƒ 1 A S ƒ 1 ï V een coupon ƒ 2 47 K ƒ 1 d L ƒ 1 B J ƒ 1 J J B ƒ 2 H IJ Z ƒ 2 60 H B ƒ 1 Dm ƒ 3 B 196 ƒ 2 60 N N ƒ 1 60 VrouwenVer ƒ 2 60 W P D ƒ 5 dames E M ƒ 2 50 H W G K ƒ 2 60 D A D te H ƒ 2 50 N N 2 coupons ƒ 3 S v d L 1 coupon ƒ 3 96 W J F D ƒ 25 N f ƒ 0 50 G V D ƒ 0 60 G L ƒ 1 D v d V ƒ 1 N N ƒ 1 P W K ƒ 3 en een zak bruine boonen G C F D ƒ 2 60 Mej