Goudsche Courant, vrijdag 24 maart 1882

VrUdag 24 Maart 1882 N 2743 GOUDSCHE COURANT JMeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De iniendiag van advertentiön lean geschieden tot één uor des namiddags van den dag der uitgave TE HUUR of TE KOOP een hechten sterk voor twee jaren nieuw gebouwd HUIS Te bevragen met franco brieven bg A DE JONG Zonen Houthandelaars te Goud a ZOUT en KAASHANDEL levert tot concurreerende Prijzen FIJN MIDDEL GROF en EAASZOUT GOUDSCHE EDAMMER LE1D8CHE DELFTSCHE en FRIESCHE NAGELKAAS Kantoor en Pakhuis Nonkïnwatee O No 2 GOUDA EÖTTÉMAMSCHE H7P0THEEEBANE voor NEDERLAND De Directie bericht dat de ROTTERDAMSCHE HYPOTHEEKBANK voor NEDERLAND Pandbrleven uitgeeft groot ƒ 1000 ƒ 500 ƒ 100 en ƒ 50 rentende 4 pet die verkrggbaar zijn ten kantore van hare Agenten HOFFMAN Co j LAFEBER Co DE DIRECTIE B MEES B VAN ROSSEM E C W HOUBR D ƒ a 50 p J ï V ƒ 2 5n Mej K ƒ 1 N N ƒ 1 W B ƒ 1 H d ƒ 1 N N ƒ 1 60 J B T C ƒ 3 50 S ƒ 1 N N ƒ 1 d V 0 30 H K ƒ 1 Te wmen fr S Ui Namens de Coramissie A L SCHMIDT Jr ADVERTENTIfJN De Heer en Mevrouw BEELAERTS YAN EMMICHOVEN Speuijt betuigen hunnen welgemeenden dank voor de vele blaken Tan belangstelling bg de geboorte van hunne Dochter ondervonden Oouda 21 Maart 1882 Aldegenen die iets verschuldigd z n aan of te vorderen hebben van GOVERT PILLBKAAN kastelein winkeUer en landbouwer te Nieuwerkerk a d IJssel en aldaar overleden 16 Maart jl worden verzocht daarvan behoorlgke opgaven in te zenden vóór 1 April a s aan Notaris MONTIJN te Gouda Mevrouw de Wed MOLENAAR Crnbethstraat Ooudn VRAAGT tegen MEI eene FLINKE DIENSTBODE van goede getuigen voorzien eene groote collectie Elegante VOORJAARSMANTELS D SAMSOM GRASZODEN TE KOÜP bfl KLEINE en GROOTE PARTIJEN Adres franco onder No 699 bg den uitgever dezer Courant BLEEKER GEVRAAG D genegen om voor een gezin van 2 i 3 personen te Rotterdam de Wasch geheel klaar te huis te bezorgen Aanbiedingen adres Mevrouw FERARES Ooatsingel 3 Rotterdam T TE KOOP aangeboden een prachtig gezellig gitxwaH XAX HONDJE Beu één jaar oud Brieven motto TAX Bnreau dezer Courant DE ARABIS HE DADELKOFFIE oitelnitend van DADELS gemaakt vermengd met gewone Koffie geeft aan de Koffie eene orerheerlgke piqnante smaak verkrggbaar bg Gebr KAMPHDIJZEN S F SAÜERBIER A V VEEN J C ZELDENRIJK J V REEDT DORTLAND en in alle voorname Winkelt Eene onnutwekkende ziekte die eene talrl ke Klasse kwelt De ziekte begint met eens llcble storing der Maag maar als zij wonlt verzuimd dan dringt zlJ door het geheele Uchaam tast de nieren aan de lever het kllerbed en hetgeheele kllerenstelsel terwijl de lijder ondragelijk kwijnt tot I de dood hem uit zijn lijden verlost De ziekte wordt dlk wij Is voor andere kwalen aangezien maar wanneer men i zichzelf de volgende vragen doet zal men spoedig er over kunnen oordeelen Heb Ik na belelen pijn ot moeilijkheid la de ademhaling Heb Ik een ge voel van malheid van lijd lot ÖJd met slaperigheid Hebben de oogen een gele kleur Heb I ik s morgens rondom de tanden en het tandvleesch een dikke I kleverige slijm gepaard mil een onaangenamen smaak Ia de long beslagen Heb ik pijn m de zljdiïi of In den rug Heb Ik naar de rechterzijde eeu op zetttng als of de lever grootor wordt Ben lk hardlljvlgt Gevoel ik draalerlgheld of duizeligheid wanneer Ik eensklaps uit horizontale ligging opsta Zijn de afscheidingen uit de nieren vullig en hoog gekleurd irict een neerslag als men ze heeft laten staan Begint het voedsel na het eten spoedig te gisten gepaard met opgoblazenheld en opris ngen uit de maag Heb Ik dikwyis hartkloppingen Al deze verscliijnselen zullen iloh wel niet te gelijk voordoen maar wanneer de treurige ziekte nadert kwellen zlj den lijder beurtelings Als het een geval van langdurig gelijken aard is komt er een droge stootende hoest na eenlgen lijd gepaard met opgeven Bij verder verloop krijgt de huid een vuil bruinachtige tint terwijl aan handen en voeten eeu koude kleverige uitwaseming komt Terwijl lever en nieren steeds meer beginnen te lijden volgt er rheumallsche pijn en de gewone behandeling bUjkt ten ecnemale onvoldoende tegen deze laalste kwelling Hot Is dus van het hoogste belang de ziekte spoedig en op geschikte wijze te behandelen In haren eersten grató wanneer een klein medicament genezing zal teweegbrengen En zelfs wanneer er eene vaste werking is moet het ware middel worden volgehouden lot leder spoor der ziekte verdwenen de eetlust teruggekomen Is en de verteringsorganen tot een gezonden toestand zijn gebracht neze ziekte heet leverzlekla Het zekerste en meest afdoende middel er tegen Is Selgel s Geneeskrachtige Siroop een plantaardig preparaat vervaardigd In Amerika en te koop bij A J Whllo 21 Farrlngdon Road Lon don E C Deze Siroop tast de ziekte in den grond aan en verdrijn haar met wortel en tak uit het Uchaam Bredavan de Goorbergh generaal depot voorHoUand ook verkrijgbaar bij alle Apothekers In Holland Java en Koloniën Prijs van de Blroop M 5 van en PUlen A o 7 Te Gouda THIM ApotL I f ff mmmmi Koninklijk hebreveteerd Recept van Prof BOUCHAÜD te Parys Eenig doeltreffend middel tegen VERZWAKKING en BLOEDARMOEDE scheikundig onderzocht geattesteerd en aanbevolen door geachte geneesheereu zoowel in Frankrgk België als in Nederland Deze WIJN munt byzondernit door zgn aangename smaak en wordt door HH Medici ook voor gezonde lieden dringend aanbevolen daar hij door zyn edele qualiteit vele ongesteldheden voorkomt wordt verkocht in origineele verpakking met reclame en gebrniksaanwyzing Plac 800 Gram ƒ 2 40 400 gram ƒ 1 25 Te Gouda bg J O ZELDENRIJK TEER ZWAVEL ZIEP beduidend werkdadiger als Teerzeep vernietigt dezelve bepaaldeiyk alle onzuiverheden der huid en veroorzaakt zeer spoedig een zuiver helder witte huid Verkrygbaar per stuk bg L SCHENK te Goad i Snelpersdmk van A Bbinkkan te Gouda Bjj BABLMANN worden of 3 Bekwame UAAISTEUS OUVBAAGD Gevraagd eene BBKWAME tuBschen 30 en 40 jaar oud genegen om in eene HERBERG behulpzaam te zgn Brieven franco onder No 698 aan het Bureau van dit Blad met primo MEI een kapitaal binnen twee jaren nieuw gebouwd JSVIS staande en gelegen aan den Bleekerssingel wgk R 203 met grooten Tuin uitgang hebbende over de Sociëteit ONS GENOEGEN Adres bg den Eigenaar en Bewoner ADVËKTE TlEfV in alle Binnen en Buitenlandsche Cou ranten worden dadelgk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda GETUIGSCHaiFT over geaezing van kinkboest Aan den Heer W H ZICKENHEimEK te H lnz Mga drie en eenhalfjarig zoontje leed in zoo hevige maate nan de kinkhoest dat w j elk unr het ergste verwuohnen Opmerkzaam gemaakt op uw DKUIVENB0E8TH0NIG liet ik onmidileljjk eene Fleoh halen en de Hemel eg duizeadmaal gedankt reeds da volgenden nacht werd de hoest lichter de ademhaling ging tonder maegeiykhedeD de slijm loatte zich op en mijn kleine ALFONS is thans volkomen frisoh eu getond Met den hartelgksien dank ent Obergeuenbach bg Osthofen 9 Deo 1880 J NAGEL Onderirgzer Alleen echt verkrijgbaar in flei sohen van twee Galden een Galden en 86 Cent vooreien van nevenstaand fabriekslempel te Te Gouda bfl F H A Wolft Haastrecht bü J D den Hartog Boskoop bg J van Bergen Bodegraven bjj P Versloot Ondewater bg F Jonker Idenburg Stolwgk by C G van den Berg De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgg per drie maanden is 1 25 mtnoo per post 1 50 Met 1 APRIL begint een nieuw Kwartaal van de GOUDSCHE COURANT zij die zich abonneeren ontvangen de verschijnende Nommers tot dien datum GRATIS BINNENLAND GOUDA 23 Maart IMS2 VERGADERING van din GEMEENTERAAD Vrijdag den 24 Maart 1882 dei namiddag ten 1 ure ten einde te behandelen Het Kohier der plaalaelgke directe belaating op de iiikomtter dirnat 1882 Het bealek en de tcekeuiugen voor de demping van het water langa de Blauwslraat en van een gedeelte der Nieuwe Uaien Het sdrea vau T 3ot handende venoek om een atuk grond aan het Vreratal lu gebmik te mogen hebben tot berging van tonnen met leer Ue Conccuie aanvraag van A Kapten voor eeiieu tooratramweg tumohen Ooada en Schoonboven Dinsdag 28 Maan e k dea avonds ten 8 nre ui in eene verfiadoiing van hel Departement Gonda van de Maatschappij tol bevordering van Ngterheid de heer J H van Koten Ingenienr N aurkunilige een voordracht houden in de laal Nut en Vermaak oner ie nieuicere Khtikundift verlieUingtmiddtle welke voordracht zal warden opgehelderd door lal van gued waarneembare proeven De heer van Koten die veel voordrachten hield op het gebied van loliei en natuurkunde o a in fdix Merilit eu in Natura Artit Uagittra te Amsterdam verwierf een leer guntlige bekendheid en ign wgie van iela Ie beloogen zoowel ala tgne proeven ichgneu alleiwege teer in deu smaak te vallen Wg drukken de hoop uit dat onie stadgrnooten dece voordracht die zeer belangrgk belooft te zgo gaarne met bnnne tegenwoordigheid zullen vereeren Zg die geen lid sgn van het hier gevestigde NgierheidtDepartement tullen in de gelegenheid worden gesteld de vergadering bg te wonen legen betaling eener kleine entree t t bestaat zeker u Oonda genoeg belangalelling in dergelijke onderwerpen om dec heer van Koten een tairgk publiek te verzekeren Zaterdag 26 Maart e k rgdt voor dit seitoen de laatste nacht trein uit Rotterdam naar Gouda na afloop der Bottterdamsohe opera Opgeroerd wordt Abu Hassan Singspiel in 1 act musik van C M von Weber roorafgegaan door Ouverture uit Rienzi en Ie acte Walkure moziekdrama van Richard Wagner Het diridend der Leidsohe stoombootmaatschappg 0 Vtlhardifg bedraagt over 1881 16 Ot heer I Middel predikant bg de Chr Geref gemeente alhier heeft eeu beroep ontvangen naar die gemeente te Basriand In de zitting der Rotterdamtche Arr Rechtbank van Dinsdagmorgen werden o s veroordeeld A A V d B arbeider te Berg AmbaiAt bekl van beleediging van een bed betmbte lot 26 boete A J L werkman te Qoud bekl van verbreking van afsluiting lot 8 dagen get oril Vervolgens stond terecht H S sjouwer te Dordreoht bekl van moedw miihaiideliug te Gouda gepleegd Eiach 1 maand gev cell en 8 boet In deze zaak Dinsdag e k uitspraak Dinsdag stond voor het Baagache Gereofatshof lerccht zekere H H die bü deu winkeUer H Ie Haasirecht de winkellade geleegd had en voor dit feit door de Rotterdamsehe Rechtbank tot 9 maanden celstraf waa Teroordaeld Bekl beweerde onsobttldig te zgn Men had evenwel in het vertrek ouder het Raadhuis wisr de Burgemeester hem had laten opsluiten ea sar nooit te voren iemand vertoefd had een aalte cent gevonden terwijl de bettulene verklaard kad dat zich bg hel uil de lade gratoleue zulk SIM geldstuk had bevonden De overburen hadden ook verklaard dat bekl en niemand anders Igdsns den diefstal in den winkel was geweest Adv gen mr Bgleveld achtte de schuld voldoende bewezen en requireerde bevestiging van het vonnis Maandag zal het Hof arrest geven Uil Waddinxveen schrijft men san de Tyd Zondag den feestdag van den H Joseph zagen wg onze nieuwe sohoone kerk weder versierd met twee meubelen geschenken van eenige milde Parochianen dI een eikenhouten predikstoel en een sternen altaar van den H Joseph die beide zoowel door sierlgkheid als degelgke nitvoering nitmunten Het Josephaltaar een pendant van het reeds vroeger geplaatste Maria altaar is geheel in fijnen Franschen sleeu uitgevoerd eu rgk met gebeeldhouwd loof en ornamentwerk voorzien Op de retables bevinden zich twee ichoone voorstellingen uit bet leven van den H Joseph terwijl op de labemakeldeur een vergulden kelk prgkt met het onderschrift Eece Panit Angeloram Voorteker cal de schoonheid en rijke bewerking an dit allaar nog te beter uitkomen als eerlang de polychromie in goud en kleuren zal zijn aangebracht wat thans rreds met den predikstoel bel geval is De laatste rustend op een sisnk gebeeldhouwde kolom beva in de kuip de keurig bewerkte beelden der vier Evangelisten door troonhemels overhuifd en op een der zijpaneelen de toepasselijke spreuk Qui not emiUt me audit De trap eveneens in eikenhout uitgevoerd is voortien van fijn gesmede verguld ijzeren balusters wsarachter een rijke draperie met gouddraad doorweven terwgl op den boom van de trap opgaaud naar de kuip in gulden letters deie woorden tgn geschreven Èmtei doeete omHet geaiei Ddor den rgkdom van het ornamentwerk sluit ook hst klankbord tich waardig hierbij aan en vormt het geheel ook door het kwistig aangebrachte goud der polychromie inderdaad een sieraad der kerk Beide meubelen evenals het reeds vroeger geplaatste Maria altaar de communie bank ent tgn geleverd door de ateliers van de heeren Gebr Margry eu Snickers te Rotterdam De prachtige uitvoering welke looiasr van de ADVERTENTIÊN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTBES worden berekend naar plantsruimt Afzonderlflke Nommers VIJF CENTEN knnelenaarshand getnigt de echt kerkelgke indruk welke het = geheel op den aanschonwer maakt doen de vervaardigers allen lof overwaardig zgn Uit Zevrnhuisen sehrgfl men ons Nauwelijks hebben de werktaamheiten op de graanakkers een aanvang genomen of in de openbare schalen tiet men weder ledige zitplaatsen Verscheidene leerlingen komen eerst met November of December weder de school bezoeken om hel verzuimde onderwijs in te halen Het klassiksal onderwgs Igdt daardoor zeer Ieder kan gemakkelijk het peil van ontwikkeling van lulke leerlingen gissen behalven de ouders die de opvoeding huuner kinderea alsdan verwaarloozen Uit de Krimpenerwaard meldt men dd 18 Maart Zelden waren in het vroege voorjaar de voorniltichten voor den tandbouwenden stand zoo gunstig als thans De wei en faooilanden tien er soms in Mei nog too frisch groen niet uit als nu Hier en daar loopt zelfs al jong vee in de weide Het spitten metten ent van de bouwalkêïs altferttDdt ook geene vertraging Door deu buitengewoon lagen waterstand in de binnenpolders zgn de laudergen goed uilgerokt Bn hoewel de kiniten op het bonwland ditmaal niet door de felle vorst losgevroren eu mul geworden zgn kost het spillen weinig meer nioeiie dan anders Ook de rietsugden hebbeu nog volop werk en de voorraad leen ter schilling is ditmaal too groot als slechts voor enkele jaar het geval was Staten Oeneraal Tvteidi Kakee Zitting van 21 Maart In de titling van Dinsdag zgn aangenomen de ontwerpen tot verhooging der begrooling voor de rgks geslichlen en tot onleigeuing voor den tramweg Lichtenvoorde Groenlo De kamer is daarna op reces geschtiden zullende ns hare terugkomst de conclusie in de conversie quaeslie aim de orde zgn De groote nationale en internationale wedstrgd op alle wapens uitgeschreven door deu ouderlingen Amsterdamschen scherm oursus aldaar welke aanvankelgk op 27 en 28 April e k plaats zou hebben is uitgesteld en zal in plaata van op bovengenoemde datums op 16 eu 17 Jnni e k in het Paleis voor Volksvigt gebonden worden De algemeene vereenigde commissie lot leniging van rampen door wateraoood in Nederland heeft hel verslag openbaar gemaakt van hare werkzaamheden van hare bgeenroeping op 27 Deo 1880 tot bare ontbinding op 6 Maart 1882 Daarbg is gevoegd eene verantwoording van bet gevoerde beheer waaruit bigkt dat het totaal van de uitgaven voor watersnood ƒ 454 4i2 41Vi bedragen heeft Ter voortirning in de eerste behoeften werd een nominaal bedrag van 100 000 op het grootboek der 2 werkelgks schuld ingeschreven verkocht Aen giften kwam een bedrag in van ƒ 663 678 tOV Zoo mild vloeiden de gaven dal de commissie in staat was van het bedrag dat niet besteed werd een kapitaal van 263 000 nominaal in inschrijvingen op het grootboek te beleggen waardoor de stand van het watsrsnoods fonds nu is bom ƒ 446 000 insohrgving grootboek 2 i pOU werk schuld in kas 8266 7SVf