Goudsche Courant, vrijdag 24 maart 1882

De eommiasie w at er in haar Teralag met voldoening op dat het groote nut van oentraliaatie in tqden van watersnood algemeen is ingezien eo ieder toowel gemeenten ala corporalién oomitéa en partionlieren met eene enkele uilzondering oitsluitend aan haar de liefiJegaven hebben ingezonden Over de uitbreiding die een direct gevolg ia van de groote liefdadigheid van Nederlands ingezetenen betuigt de commiaaie hare onverdeelde vreugde Eene opmerking maakt zg echter omtrent de plaatsel ke watersnoodcommiasiën op wie naar zg doet opmerken de grootate verantwoordelijkheid rust by het verleeneo van schadevergoeding Zy klaagt dat de plaatselyke commiasièn dikwgls uit tucht om haren gemeentenaren ter wille te zgn de in haar ressort geleden schade breed hebb n uitgemeten en niet altyd moed of lust haddab om de verklaringen der ingezetenen na te gaan Onze oommissie leest men in bet verslag wier taak het is de door het Nederlandsohe volk bgeeagebr chte liefdegaven gelgkelgk en in evenredigheid te verdeelen bleef steeds ernstig streven om dit nadeel te keer te gaan doch mag iet verzwijgen dat hare taak in dit opzicht niet altoos dankbaar is geweest Het Piarm Wetkil levert een pleidooi ten gunste der Zondagarust in de apotheek Wel moet de apotheek immer en altgd de gelegenheid aanbieden tot het verkrggen der middelen waarby de ladende menschheid verlichting en verzachting zoekt en is dus Zondagsrust in hare volle beteekeuis voor den apotheker eene onmogelykheid maar er lean toab wel eenige verbetering in den tegenwcordigen toestand gebracht worden door de werkzaamheden tot het hoog noodige ie beperken Het pnbliek behoorde ook den apotheker de rust te gunnen waarvoor by andere takken van noodzakelykeu dieoat zooals de postkantoren zoo geyverd wordt nl alleen die werkzaamheden te verlangen waarbg dadelgke hulp vereisohl wordt recepteu voor aknte ziekten enz Niet zelden echter ondervindt men dat het pnbliek onnadenkend ia op het punt van Zondagsrust in de apotheek en meer dan het direct noodzakelijke verlangt maar het Pharm IFeekil twgfelt niet of juist omdat hier alleen onnadenkendheid in t spel is zal een kleine bescheiden opmerking aan de eliénteele hierin gewensohte verbetering knnnen brengen om de Zondagsrust in ia apotheek tot het noodznkeiyke te reduoeeren Dat besmetting soms door boeken wordt overgebnoht is geen ontdekking van een Amerikaansche doctor maar al sedert lang bekend Trouwens niets is natnurlyker en daarom wordt door zorgrnidige direoliën van ziekenhuizen het verstrekken van boeken aag door besmettelyke liekteu Igdende personen verboden Een treurig geval wordt ona door een onzer medewerkers medegedeeld Het betreft een meisje dat bg haar ouders aan huis een operatie ondergaan hebbende van een buurmeisje dat aan mazelen leed boeken te leen ontving Het zeer goed genezende mai e kreeg ook mazelen en bezweek binnen een paar dagen ten gevolge van die ziekte Dagblad Gisteren herdacht dr O Van Oorkora thans predikant by de Remoustrantsche gemeente te Amsterdam den dag waarop hg voor 26 jaren den evangeliedienat aanvaardde Van alle kanten ontving hg treffende blgken van waardeering zoowel ran den kerkeraad en de leden der Uem gemeente als van andere gezindten en zgne bgzondere vrienden zoo te Amsterdam als elders De beriobtep omtrent den toestand van de RottenUmsohe tooneelspeler den heer J M HaapCla zgn heden niet minder ongunstig dan gisteren Zijne ongesteldheid is thans gebleken typhua te zgn en bocnmt ernstige bezorgdheid in RoU NimwMad Te Dordrecht heeft zich een geval van geHrgzigde pakken varioliden voorgedaan Voor den militieraad te s Hage heeft hst zeker niet alledaagsoh geval voorgedaan dat een jongeling uit Delft die bg de lotw lil lc 1b vereisehte lengte niet hebben later door opvullen van zgne kooaen met stnkken van eene Aaden pantalon den raad trachtte te verschalken Den dit hulpmiddel bereikte hg werkelgk de bg de wet voorgesohrerene lengte doch de militie commissaris ontdekte het bedrog eo de knaap werd naar hnis gezonden Da eerste groene komkommers werden Dinsdag doQi den firma A van den Bok te Botterdam naar Engeland verzonden Nog nooit werd dit artikel zoo Troeg in het seizoen geéporteerd In de Duitsohe opera te Botterdam heeft Maandag avond de hr Ferdinand Gross zgn 26 jarig kunstenaarsjubileum gevierd Buim negen jaren daarvan was bg aan de Rotterdamsche opera verbonden Oroas wordt gewaardeerd als kunstenaar en ala mensch Daaraan herinnerde de directeur Oarl Pflaging toen hg hem ua de schoone uitvoering van de eerste acte van die Walküre in eene goedgevoelde toespraak het geschenk van een aantal kunstvrienden aanbood zgnde een massief üuterpebeeld Nog werden hem geschenken aangeboden van broeders en zusters in de kunst een fraaie krans als huldeblgk van de opera commissie Hg blgft voor het volgend seizoen aan de opera verbonden als regisseur De gewone bgeenkomst der leden van de Vereeniging voor de Statistiek in Nederland zal plaats hebben op Zaterdag 22 April a s in het Gebouw voor K en W te Utrecht De vergadering zal aanvangen met het verkiezen van een lid van het bestuur ter vervanging van den heer P N Muller die zich niet herkiesbaar heeft gesteld Hiertoe wordt voorgedragen mr A D van Aasendeltt de Coningh advocaat te Amsterdam Op de openbare vergadering zgn aan de orde gesteld na de gewone toespraak van den voorzitter en het rapport van de commissie in de vorige algemeene vergadering benoemd tot voorbereiding van een statistisch instituut de volgende onderwerpen a Het verband tussohen rgks en gemeentebelastingen In te leiden door prof I T Buys b Is het raadzaam voor Nederland tich van de omliggeiide volken te isoleeren op het gebied der octrooiwetgeving P In te leiden door den heer A Huèt leeraar aan de Polytechnische school te Delft c De Slaalslotery In te leiden iloor den heer A vah Eek bewaarder van de hypotheken en het kadaster te Leiden Te Capelle aan den IJsel waart weer een spook rond vermoedelgk een dat in de Maartsche buien van gisteren en heden uit zgn siiddeleeuwsche rust is opgeschrikt en uu in onze 19ile eeuw verzeild raakte Zij die het zagen of hoorden er zyn er die dit ten stelligste verzekeren verklaren dat het zelfs een zeer bnitengewoon spook moet zgn Dat mag dan ook wel alledaagsche spoken zouden de moeite heel niet meer waard wezen Over de gedaante en de kleur van het spook is men het echter niet recht eens 8oqimigen beweren dat zij niets zagen doch slechts een geruisch hoorden als van den wind anderen verzel ren met het ernstigste gezicht van de wereld dat iets nevelaohtigs zagen en dat het met steenen w ierp naar hen die den moed hadden te dicht bg te komen l Spook schynt er dus niet op gesteld te zgn zich in de kaart te laten kyken Voor de eerste maal is het verschenen aan eene vrouw die geen wondert hevig verschrikt Ihuis kwam Tot heden heeft men het nog niet kunnen ontmaskeren de steenen waarmede het werpt zyn dan ook weinig geschikt om aantemoedigen tot eenige meerdere toenadering t Is nnlunriyk een heel tgdverdrgf voor d Capellenaren SoUerdamieh NieumUad Np 2 van de Zwalw is verschenen nl het Volksblad dat onder toezicht der Maatsobappg tot Nnt van t Algemeen door de Elzevier maatschappij wordt uitgegeven Blz 1 befat een groote plaat naar een schilderij van P v d Velden voorspellende een vissoher zijn pgpke aanstekende Daarbg behoort een goed geschreven schets Dan volgt een stukje over Zwaluwen een ander getiteld Dta dokttr halen trouieenpraatjei benevens een schetsje waarin het Helpt u zelven en God zal u helpen flink wordt aangeprezen ep tot titel voerende li uil dat ons leert wat een vaste vil vermag Daarbg behoort eene illustratie Voorts volgt nog een artikeltje getiteld Hoe het zaad OHtkiemt en verder een spreuk Zooals men ziet een inbond rgk aan verscheidenheid De ooievaars in den Dierentuin te s Hage hebben reeda eieren en zyn thans bezig ce uit ta broeden In bet jaarverslag omtrent den landbouw in de plaatselgke afdeeling Bitburg in Rgn Pruisen over 1881 komen deze behartigenswaardige woorden voor Wg mogen den landbouwers op het hart drukken hunne vakgenooten in België na te volgen en geenjonge veulens of kalveren te verknopen maar dezevoor de fokkerg op te kweekeo en integendeel het oude in deugdelijkheid verminderende af te schaffen In de jeugd ligt de toekomst in haar sluimerende resultaten van onze bemoeiingen van onze offers iSran allen voornitgang Ldi Ct Vit Amsterdam Miryft men van 21 Maart De Raadscommissie van zeven leden belast met het ontwtrpen eener nieuwe plaatselgke belasting is tot het belangrgk besluit gekomen om aan den gemeenteraad voor te stellen de wederinvoering eener plaatselgke directe belasting naar hel inkomen De rangschikking en aanslag zullen geschieden ambtshalve Den belaatiogaohuldige die eigen aangifte verlangt wordt de gelegenheid daartoe gegeven door beantwoording van eenige vragen op eeL besohrgvingsbiljet gesteld Met deze inlichtingen kan rekening worden gehoqden by de ambtshalve rangtcbikkicg De klassen zgn enger begrensd dan bg de vroegere belasting en dus meer beantwoordende san een zuivere inkomstenbelasting De vrgstellingen voor kinderen vervallen In de negen Uagste klassen dat is van 600 tot f 2200 inkomen wordt den belastingschuldigen van 76 tot 6 procent reductie toegestaan van het door den Baad vastgestelde percentage Nevens de toelichting der verordening door de meerderheid is een nota van bedenkingen overgelegd van het lid mr M I Fgnappel die een verteriugsbelasting wenscht met een verordening vooriuopig gelgk aan die van 28 December 1876 In eeu Ingezonden Stuk der Delftuht Courant komt eene besohrgving voor van een eenvoudige en gemakkelijke manier om gecondenseerde melk te verkrijgen iels dat voor veehouders niet onbelangrijk is wanneer zg hun melk naar Engeland willen verteuden De koemelk wordt geheel rerich dooreen teef gegoten dan in een ondiepen verglaasden ijzeren pot op een kolenvnur gezet en bestendig van den beginne af zacht geroerd met eeu houten lepel totdat het een dunne breiachiige massa ia geworden met die bewerking verloopt een lijd van ongeveer drie uur Er wordt niets bij de melkgeyoegd dan alleen wal zuiver wille suiker die mm in kleine hoeveelheden en eerst dan begint in te roeren nis de melk al eenigsiins dik begint te worden De dikke melk wordt vervolgens worm in de flesschen gedaan die gestopt en luchtdicht gesloten worden De Figaro wijst op de koloniale tentoonstelliog die in Mei 1883 te Amsterdam zal worden geopend Frankrijk zegt het blad staat tegenover Holland als een winkelier tegenover een schatrijke cliënte bet moet alles doen om de clientèle te behouden en daar Duitschland in afwachting dal het Holland tal kunnen oppeuzelen zijn best doet het te verduitscben moet Frankrijk zorgen dat het Duitschland op handels en industrieels gebied andermaal de baas blijft Uit het jaarverslag over 1861 van it tioord m ZuidHoUaifdêche Btddimg Maattohippy opgeriéht in 1824 blijkt dat in genoemd lijdvak honderd twee en reerlig schipbreukelingen bij 15 ttiandingen met de middelen der Maatschappij warden gered zoodal het gezamenlijk aantal personen door haar toedoen sedert de oprichting gered thans opgeklommen tot 2828 Door den heer mr W H Dnllert in leven voorzitter van de Tweede Kamer is een legaal groot ƒ 60 000 aan de Maatschappij vermaakt heigien een zeer wentohelgken steun ann de geldmiddelen geeft tegenover het verlies dat deze telken jare ondervinden door het afsterven van contribuanten zonde dat nieuwe contribuanten worden aangewonnen terwijl de uitgaven voor onderhoud en vernieuwing nu en dan van materieel en boolhnizen mei de kosten van reddingen en oefeningen uit den aard der zaak dezelfde blijven of liever steeds toenemen Buitendien ontving de Maalsohappij van een beIqtgBtellenden vriend die reeda meermalen van ziJn genegenheid jegena haar biyken gaf de ruime gift van ƒ 7000 waarmede het bootstalion Koog op Texel door de plaatsing aldaar van de nieuwe boot nComelia en den herbonw in steen van het oude houten boolhuis geheel vernieuwd is Het geheele eiland Texel ia van de vereisehte reddingmiddelen en boothuiten goed voorzien waarvan naar vertrouwd wordt bij voorkomende gelegenheid een doeltreffend gabroik tal worden gemaakt Onder de teleuralellingen behoort voornamelijk het springen in de laalate maanden van een aantal der vuurpijlen bij de Maatsch in gebruik op welk men qadat zij gedurende 17 jaren dooreen goed voldaan hadden meende ie kunnen vertrouwen Gelukkig vindt de Maatschappij bij heeren officieren der artillerie die aan het hoofd staan vau de Rijkspyrotechnische werkplaats te Delfl of de werkzaamheden aldaar leiden de meeste medewerking en welwillendheid waaraan het Bestnur dan ook hun toezegging te dankeu heeft van een nieuw en nauwkeurig onderzoek naar de oorzaken van het vsrtohgnael Zy hebben zich tevens bereid verklaard tot het doen van nieuwe proefnemingen waarvan de uitslag zoo men hoopt de Maatschappij in staal zal stellen het gebruik van de pijlen ala vroeger met gerustheid aan te bevelen De meeste plaatselijke Commistiën hebben weder groote blijken van haar zoo onmisbare medewerking gegeven Haar toewijding kan het Bestuur niet genoeg roemen en een woord van dank wordt haren leden toegebracht Onder de feiten in het verslag vermeld leest men Met harden W Z W wind en sterken stroom strandde den 24n Augustus Ie Scbeveningen naby deu vnurioreu de bomsohuil Zeemansboop waar van de 9 opvarenden met de reddingboot gered werden De kunstboterfabrieken staan in Nederland niet stil De handelsstatistiek van N Amerika weet aarvan te gewagen In 1880 ia ongeveer 19 millioen pond oleomargarine de grondstof voor kunslboter uitgevoerd eu daarvan twaalf en een half millioen pond naar Nederland Daarentegen werd nagenoeg evenveel kunslboter uit Nederland weer aangevoerd in Newïork Ondoordringbaar pakpapier Volgens de Papier Zig kan op eenvoudige wgte pakpapier verkregen orden dal geen vocht doorlaat zacht buigzaam en renkeloos is eii de Incbt afsluit Voor handelsverzendingen chirurgisch gebruik enz is zulk eene stof zeer gewentcht De vervaardiging daarvan wordt als volgt opgegeven tusschen t ee velleE ongelijmd papier wordt een stijve pap aangebracht bestaande uit een mengsel van caoutchouc en parafine of Japaiitche was Hel geheel wordt zacht te zamengedrukt eo gedroogd Mcai MB l r = Buitentandsch Overzicht Het Frantche ministerie heeft de eedsquaestie by de horens gevat Zaterdag beklom de rainiater van jnslitie de heer Humbert de tribune om de tndieniug aan te kondigen van een wetsontwei dat aan jaryleden en getuigen de vrge kenze laat om het ihanf voorgeschreven eedaformulier te gebruiken of eene verklaring af Ie leggen volgent mgne eer en myn geweten De radicalen vinden dit schipperen bg monde van den beer Roche stellen zg voor om Ie verbieden dat iemands eed een godsdienstig karakter tal dragen Het zijn geweldige tirannen die heeren aanbidders van de vryheid De Fransche minister van openbaar onderwys de heer Jules Ferry heeft dezer dagen bg de Kamer der Afgevaardigden een wetsontwerp ingediend waarin wetdt bepaald dat de benoeming der ouderwgzers voor de lagere scholen voortaan door de rectoren en niet langer door de prefecten zal geschieden De minister heefi aan de oommissie welke mat ket onderzoek van dat ontwerp belast is nader de beweegredenen doen kennen welke de regeering hebben geleid lot het voorstellen van een maatregel waarop sedert lang als noodzakelgk was aangedrongen en welke in volkomen overeenstemming mtt haar staatkundig programma is Ouder een republikeinsoh bestaor zeide hy o a mogen de onderwgaer niet langer van de staalkuudige overheid afhangen en behoort honne aanstelling van de achooloverheid uit ie gaau Op deze wyze zal aan vertcbillende misbruikim aen einde gemaaki worden en is geen partydigfheid te duchten Hoe meer de staatkunde van hel onderwijs wordt afgescheiden des Ie ouafhankelgker aal de ooderwgter worden De eerste tohrik door de begrootiug van den heer Léon Say gewekt begint reeds te wgken Trouwens die zaak heeft nog al den tyd en de begroolii scommitsie een lichaam dat in de laatste jaren steeds yverig eu Hink arbeidde kan haar i tête repotée overwegen Om den beer Say te laten vallen zou eene coalitie der geavanceerd liberalen met Gambetta aan het hoofd en der reohterzyde noodig zgu en zoover ty we nog niet wat men ook in de couranten bewere indiende heer Qambetta op die wgze tyne opvolgers schaakmat nooht tellen zou hg zelf na hun vat te zwak tgn om de regeering over te nemen En eeu tweede éeluo zon etnttigen twgfel doen rgzeo aan de ttiatmanskviwt van den heer Oamfaetti Te Berign was bet gemobt in omloop dut de Keiler giateran dm iSn Maart bg gelegenheid van zyn 86sten verjaardag op groote schaal amnestie zon verleenen aan een aantal personen onverschillig of tij zich aan politieke of andere miadryven hebben oholdig gemaakt De Frniaisohe Eoonomisofae Baad welke de afzonderlijke artikelen van het wetsontwerp op het tabaksmonopolie gedeeltelgk gewyzigd bad goedgekeurd heeft eergisteren het ontwerp in zgn geheel met 38 tegen 81 Hemmen verworpen Daarentegen nam de Baad met 48 tegen 14 stemmen eene resolutie aan waarin eent verhooging der tabaksbelasting wenscbelgk verklaard wordt Dit besluit verraat de Dnitsohers te meer omdat Bismarck meende van de aanneming meteen groote meerderheid zeker te zgn De Bgkskanselier zal lioh door de verwerping van den Bykadag welke vaalttaat niet van zyn stuk laten brengen sn moet voornemens zgn het ontwerp telkens opnieuw in Ie dienen te meer omdat hy meent dat deta bakifabrieken weldra zelf het monopolie zullen wentoben De ï reih Corr kenrl de uitsluiting van de Nederl vlag van de Duitsohe kaïtvaart ten sterkste af Het is zelfs de vraag of de regeering het recht had tot die uitsluiting Immelt de wet had alleen het grondbeginsel der wederkeerigheid aangenomen en vergnnde dus alleen uitsluiting van die natiën die wederzijds de Duittcbe vUg uitsluiten Dit is nn met Nederland niet bet geval Men vernaai echter dat het doel met dezen maatr el was op de Nederlaudsche regeering een zachten druk uit te oefenen ten einde haar te bewegen op een ander gebied dan dat der kostvoart concessiën aan Dnitschland Ie doen In de vorige rgksdagszilling was een interpellatie over deze zaak beraamd doch zij bleef achterwege na een vertrouwelijke mededeeling van bevoegde zijde dat zulk een interpellatie sloornis tou aanbrengen In de diplomatieke onderhandelingen die reeds plaals vonden De bewering die Bismarck thans te berde brengt dat de wet ten doel had den Dnitschen sobeepabouw en de Dnitscbe scheepvaart Ie bevorderen ia vroeger nooit zoo op den voorgrond gesteld Maar ook uil dit oogpunt getien helpt de nitsiniting der Hollandsche vlag al zeer weinig Men moest dan verder gaan en Jiehalve Nederiandtche Fransohe en Bnssische ook Engelsche en Scandinavische schepen ailsiniten De niltluiting der Nederlandsohe beeft voolfhandt dit gevolg gebad dat binnen den tijd van acht dagen reeds twre Hollandsche schepen in t uitslnitend eigendom der Duilschers zijn overgegaan Dezelfde middelen van vervoer die vroeger dienden moeten ook thans dienen en daar schepen bonwen niet zoo vlug gaat als schepen koopen hebben de lieden aan de Ems die vaartuigen gekocht Zoo krijgen zy de oude schepen ei wie nieuwe schepen zullen bouwen tijn niet de Oost Friezen maar de HollaDdert In bel Britscbe Lagerhuis heeft eergisteren tene uitvoerige discussie plaat gehad over een voorstel van den heer Arnold ter gunste van een eenvormig kiesstelsel in het geheele Vereenigde Koninkrijk en eene nieuwe indeeling der districten Wg komen waartchijulijk daarop later terug De Oostenrgksche kamer heeft met eene meerderheid van 60 stemmen besloleo het voorstel tot verlaging au den censua in behandeling te nemen De linkerzijde beweert dat eefee wijziging als deze met twee derden der alemmen moet worden aangenomen wijl zg eene grondwetaverandering beval eene betwistbare stelling die wel niet tal opgaan Nn deze siemming schijnt de uin B der wet verzekerd Beide partijen kunnen nit hare loepaaaing misschien nog verrassingen Ie wachten Lebben GEVONDEN en aan het Bureau van Politie gedeponeerd Een breikous rood eo zwart een knipmesje twee heereu boordjes eenige strengen zwarte koralen drie sleutels aan een gtereu kettinkje een vaatje een roozeakrana een pet een gond medaillon een kruisje van peile d amoar een pakje goed zijnde een gettrtept schorlje een meisjes borsirok en een zakdoek en een zilveren vingerhoed KOEPOKlL ErVTIi VG De BUBGEMEESTER van Qondei Brengt ter algemeene kennta dat aanataanden Zondag den 26 Maart 1882 de middaga len 12 uur op het Stadhuis niet alleen voor minvermogenden maar voor ieder die zich daartoe aanmeldt gelegenheid zal beataan om zich geheel kosteloos recbttlreekt van het kalf te doen inenten of herinenten Gouda den 23 Maart 1882 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN MARKTBERICHT EN Goada 23 Maart 1882 Zonder merkeUjke verandering waa goede tarwe wel te plaatseu en bracht een enkel partyije Zeeuwsche tarwe flink ƒ 11 60 op Foldertarwe en afwQkende zeer uileenloopend naar kmliteit Rogge in een doen Gerst in beide soorten ƒ 5 a ƒ 6 terwgl chevalier verkocht werd van ƒ 7 60 tot ƒ 8 Erwten en boonen weinig getoond Hennepzaad 8 36 De veemarkt met goede aanvoer de handel traag hoewel de prgzen hoog waren vette varkens van 27 ïi 29 ot varkens voor Laade van 21 28 ct per half kilo magere varkens en biggen vlug biggen van 1 26 a ƒ 1 86 por week soh pen vlug te verknopen Kaaa aangevoerd 6 partijen eerste qualiteit niet aangevoerd 2de fualileil 26 i f 29 Goeboler ƒ 1 40 k f 1 60 Weiboler ƒ 1 20 a 1 80 T j Burgerliike Staad GEBOBEN 22 Maart Hnbertus Johannes onders J van der Pool en E Torné OVERLEDEN 21 Maart J Verleun 9 m 22 i Hortensius 1 j 1 m 23 8 W Hooijmeger 7 m GEHUWD 22 Maart A L van Oudshoorn en G Verlaan A Diamant en J Gravesteijn A van Vliet en C Nobel P i Scfalosser eoA Fennel Mejuffrouw BÜONDERS vraagt tegen MEI eene fatsoenljjke DIEi STBODE van de P G Een Burgerdocliter wenscht eenige huizen om te NAAUEN of te STOPPEN Adres bg K WOLSWINKEL Peperstraat K 28 ATTENTIE Er wordt ter orername aangeboden eene NETTE ZAAK welke door een vrouw kan worden waargenomen Huur van het Huis en overnemingssom zeer aannemelgk Te bevragen bg den Boekhandelaar H C EDAUW Ja alhier Het Weekblad vao Mootfoort e a plaatst Advertenties a 10 Cents per regel die worden opgenomen in 14 locale Weekbladen gezamenlgke oplaag 5000 Ei üi ereiB P STALENHOEF Montfoort sTim DIT DE GEKROONDE VALK onderscheidt zich door aangenamen smaak wordt door tal van geneeskundigen aanbevolen wegens rijkdom aan e tract d i voedende beatanddeelen tegenover gering gehalte aan alcohol is met gewoon HoUandsch Bier vermengd ook Toor kinder u een uitnemend versterkende drank Het dagelijh toenemend debiet levert het beete bewijt voor de uitnemende eigenschappen dezer biereoort A T Tl in concurrentie met Engelsche fabriAmJbI katen tegen veel lageren prgs PRINSESSB en BBUiyjB BIBREy van onderscheidene qualiteiten BOBDEA UX AZIJN KBUIDBNAZIJN DBAGONAZIJNm WUNAZUN in onderscheidene prgzen VAN VOLLENHOVEN Co Amsterdam EZTEA STOUT oed belegen verkrggbaar bg den HeerB vAH WIJNGAARDEN Korte Tiendeweg U 93 Qouda