Goudsche Courant, vrijdag 24 maart 1882

Zondag 2 $ Maart 1882 N 2744 Hittttm m üU$uïmhui $ M$$ mhl TAK GOUDSCHE COURANT J ieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Lange Ttendeweg D 60 GOÜDA Lange Ttendeweg D 60 Alle BOEKEN en TIJD8CIIJBIFTEN worden binnen den kortst mogeiyken t d geleverd recommandeert zich voor tegen zeer bill ke pryzen Heeft mede voorhanden alle sooHen van in alle BINNEN en BÜITENLANDSCHE COURANTEN worden dadelnk opgezonden waarvoor één afschrift voldoende ia AANSTEEELIJEE ZIEKTEN De Inspuitiug van het Rode Kruis van A Bouviar apotheker te Parijs ceneeat In weinige dagen zonder eemge andere t ehanaeirag pas ontstane of verouderde vloeln en wlttcnvloedenz De uitstekende resultaten vandltmiddel nide dulzoDdenoneiIngeu sadertisjan n tl nerdubeat nwtarborgvDor Ken Tülgo nauwkeurig bet Toonoluiat BWOT IK ALLC Qon APOTaiUH Te s Hage Snabilié Apoth Talryke e nig ohriften van eerste Genee8kHn li en Op vfracluideiie Terttoonsiellinjcen met Medailles bekroond Het door 30 jaar gerenommeerd Anatherin Mondwater van Dr J C l OPP KK Uof Tandmeetitr te ff wiieM Rndikiial geuecsra ddi 1 voor elke Tandpijn alsook voor iedere Kiekte der Mondholte en van het Tandvleesch Beproefde Mondspoeling bg aanhoudende Keelziekte 1 trooie flfsoh a ƒ 1 75 1 flfsoh a ƒ 1 20 1 kleine flesoh a 0 60 Floutiutrdlg Taiidpoeder maakt nn kort gebruik de Tanden bliiikrnd wit zunrler ze t beaobadigen Prijs per doos 0 80 ABatberDl Tandzeep in glazen doezen T u 1 20 beproefd Tandzuiveringsraiddel De eohte aromatische I TA lSriDZEEIÏ É van Db J ö POPP z j maakt de tandeu cnirer wit zonder het émail aan Ie doen bevaart ze voor ziekeiyke aandoeningen eu houdt den mond frisch Het stuk kost 40 cis en is toereikende voor een half jaar Tandplombeerlng praktisch en zekerst middel voor zelfplombeering van holle kiezen Prg per étui ƒ 2 60 Kruldenzeep aangenaam eu best middel voor Vlekken Uitslag Zoraetaproeten en Poislen J Hoofd eu Baardschilver en Korsten Huidkrank Heded eu alle onreinheden der bovenhnid Prijs per stuk 35 Cents Het geëerde Publiek wordt verzocht uitdrukkelgk KK Hof Tandmeester POFP a Gleneesmiddel te verlangeu en slechts die aan te uemeu welke van mijn Fabrieksmerk lijn voonieu Dépols zyn gevestigd te Oonda by L Schenk winkelier op de Hoogstraai A 123 te Botterdam bjj F E van Santen Kolff apoth en A Sohipperejjn b Co blauwe porccleinwinkel te sHage bij J L F Snabilié apoth te Delft bij A J van Bijn te Schiedam bg C Malta Gs te Leiden bg E Noordgk te Amsterdam bg F van Windheim Co en H H Uloib h Oo apotheek te Schoonhaveo bg 8 Wolff en Zoon te Alphen by L Varitieau en Zoon te Utrecht bq O H N van Spaige idem l tj It PortoD Sröogistea y DE ARABIS HE DADELKOFFIE uitsluitend van DADELS gemaakt vermengd met j gewone Koffie geeft aan de Koffie eene overheerlijke piquant smssk verkrygbaar bg Gebr KAMPHüUZEN P 8AÜEEBIER A V VEEN J C ZELDENRUK J V REEDT DüRTLAND en in alle voornome Winkel ZOON F 7ANCEItWANT0 C ZOUT en KAASHAIVDEL levert tot concurreerende PriJ en FIJN MIDDEL GROF en EAASZOUT GOUDSCHE EDAMMER LeIDSCHE DELFTSCHE en FRIESCHE NAGELKAAS Kantoor en Pakhnis Nomkenvater O No 2 GOUDA OÜD CAaTHAGENA S BEEGPLANIEU OLIE Ieder die een fraai hoofd met haar hebben wil make gebruik van deze olie Z gaat het nitvalle der haren tegen versterkt de haarwortels en bevordert de groei der nieaw nitkomende haren Pr s 60 et per flacon Hoofddepot te Delft bg A BREETVELT Az die dit artikel o a verkrggbaar heeft gesteld bg Beuzemaker Co Leiden A Bots Nieuwkoop A Prins Zvenhuizeo T A G Tan eüi aouda J A Keller Zu W Wageust L A Schoulens Sohluier Oottmolenstr Rotterdam Snelpersdruk van A Bbinkman te Gouda FORNUIZEN De ondergeteekende maakt bekend dat hg weer ruim voorzien is van FORNUIZEN prgs ƒ 15 en hooger Hg beveelt zich tevens aan voor alle huiselgke werkzaamheden T DEN RIET Smid Lange Groenendaal Eau Merveilleuse prgs per fl 1 00 alleen bg Louis P V ELTEB OOIFFETJE 193 WESTHAVEN 183 Mooiste HAARELEURMIDDEL zonder hoid te beschadigen of linnengoed te vlekken Universeel Zuiveringszout Het echte algemeen gunstig bekende UNI VERSEELZUIVERINGSZOUT een zeker middel tegen Maagkwalen Zuur Braking Hartwater enz ia thans echt verkrggbaar in i pakjes 15 cent s pakjes a 27 cent en heele pakjes it 50 cent te Gouda bij J H BOERS Apoth Benthuizen bg Wed C den Bouwmeester Woerden bg Sweerman Bodegraven bjj P Versloot Alphen a d Rgn bg L Varossieau Zoon Boskoop bg J van Bergen Wasschen Repareeren Opmaken D HOOGENBOOM Markt GOVb l MAGAZIJN van BEDDEN DEKENS MATRASSEN LEDEKANTEN WIEGEN enz Macbioale Stoomzuivering Door deze mgne behandeling worden alle onreinheden weggenomen onverschillig of die door beametting of andera ziekten zgn veroorzaakt Door den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier is uitgegeven en alom te bekomen DE OOÜSSCEE Mm of de beschrgving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ttr Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der Cartonteekeningen enz waarbg is toegevoegd een ai onderlgk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabetb oooa CHRISTIAAN KRAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Kunsten enz Kunstschilder Architect en Directeur der Academie van Bouwkunde te Utrecht P r ij s 80 Centen SLIJM en NAAGPILLEi SCHRBUDER S PILLEN zgn MAAG VERSTERKEND zacht LAXEREND bgzonder goed tegen SLUM en bevorderen de SFIJSVERTEERINO 327 O P Joos verkrggbaar te QOUDA alleen bg X SCMENK lBaa irecitK Oottei iDg ZeveniiiiteK A Eiirs SMwi il H Zijderlaanjeu de bekende depots Hen wachte zich voor namukseis 11 I tf Bik doosje ie gewikkeld in esn billet inet de naaiuteekenlnir den vervaardiger J J Scbreuder Jpotiuker T Mj g Met 1 APRIL JSHH begint een nieuw Kwartaal van de GOUDSCHE COURANT zij die zich abonneeren ontvang en de verschijnende Nommers tot dien datum GRATIS BINNENLAND GOUIXV 26 Maart 1SS2 Burg en Weih deier gemeente hebben zich deie week tot den Geneeskuudigen Inspecteur gewend met het verzoek om te verklaren dat de pokkcn epidemie als geëindigd is Ie beschouwen Op dit verzoek is een a wyz rf antwoord ontvangen Ouder lirn die bekroond zgn op de tninbouwtentoonstelling te s Usge komen voor de hh K Jonker en Zu alhier die een bronzen medaille erkregen voor bloempotten Ue luitenant der artillerie L C Dijxhoorn gedetacheerd gewfest bij het leger in West lut ie is bg zgn terugkeer weder ingedeeld bg htt leger hier te lacde eu wel bg de 4e compagnie van het 2e regenient vestingartillerie te Naarden lu de zaal Kaustmin der Sociëteit Ons Genoegen zal prof Schenk morgen Zondag volgens achterslauude advertei tie eene voorstelling geven In het Feestgebouw te Kotterdam gaf hg eeoige dagen geleden een reeks vaoralaUiuges en b audMaond daar veel bijval de verschillende kunstatqkken werden met genoegen gezien Wij twgfelen niet of ook hier zal de heer Schenk een talrgk publiek trekken Tengevolge van de opnieuw gevoerde aii Bhaiidelingru is het tractaat van handel en scheepvaart tasschtn Frankrijk en Nederland gisteren guteekend Bil het tractaat woidl geene wgzigiug gebracht in de tarieven van bei vorige traciaut maar door de aangenomen redactie is tot zekere hpogte aan de weuscheu van Nederland te gemoel gekomen In de gemeeule Zevenhuizen is gisteren een jongetje van zes jaur overleden aan de pokkeu terwgl er in dal zelfde huisgezin nog twee kinderen in hevige male aan die ziekte Igden Ook is te Zerenhuizeu dezer dagen een geval van roodvonk voorgekomen Benoemd tot hoofdonder ijzeres aan de bewaarschool van het departement Woerden der Maatschappij tot Nut van t Algemeen mejuffrouw A M Schmidt van s Hage Het Vod beaohoawt wettelijke regeling van het militaire onderwijs in zgn geheelen omvang als een dringenden eisch des tgds Dat geldt voor het zoogenaamde huishoudelijke onderwijs bg de korpsen dat geheel buiten de wet staat en waar jaarlijks onderwijs gegeven wordt aan zeker 6000 miliciens door lieden die aan geenerlei wettelgke eischen van bekwaamheid behoeven te voldoen Vooral eChler geldt het voor e opleiding van officieren t Is van algemeene bekendheid dat de wet op de bevordering en het ontslag van de officieren dringend herziening noodig heeft Het stelsel van bevordering staat echter met de wijze van vorming der offioieren in het nauwste verband en hoogst wenschelijk mag het daarom heeten dat of beide onderwerpen gelijktijdig in ééat wet worden vastgesteld óf althans een wettelijke regeling der opleiding tot officier aan de herziening der wet van 1861 voorafga Onder de ooreakeu van het zeer belangrijk inkompleet dat big de infanterie en de artillerie bestaat rekent het Vai als eene die niet bet minst schadelijk werkt het gebrek aan vastheid dat bij de opleiding tot officiereu heerscht Hoe dikwerf werden tal van ouders reeds teleurgesteld door wijzigingen in dat opzicht en wie waarborgt hun dat een volgende minister niet weder omverwerpt wat deae tot sland bracht Alleen wettelijke regeling kan aan dien toestand een einde maken Bxa groot gebrek is het voorts dat niet allCB die den officiersrang willen bereiken daartoe aan dezelfde eischen moeten voldoen Voor de artillerie en de kavalerie is bet verschil iu opleiding uu oggeheveii maar voor de infanterie bleef het gehandhaafd Dat is door niets gerechtvaardigd naar het oordeel van het Vod die gebrekkige toestand loocl verbeterd worden en dat is ook zeer goed doenlijk HM ontwikkelt daarna een stelsel volgens t welk de voor de toekomstige officieren beuoodigde algemeene kennis verkregen zon worden aan gymnasia of H B scholen Wie een bewg s van goed afgelegd eiudexi men aan een dezer inrichtingen verkregen htefi zutf als aspirant officier in dienst moeten kunnen treden n zoodra nan door het militair gezag te stellen prantische eischen is voldaan 1 aar een militaire schtnl ga n om de vakstudie te makeü welker kennis jvan elk officier behoort te worden geeischt Ëen voldoend afgdegd eindexdmen aan deze inrichting nier cursus tweejarig behoort te zijn zou recht teven tot aanstelling als officier bij de infanterie en kavalerie de aspiranten voor de technische wapens zouden alsdan op een techiische school meteen of f weejarigeu cursus zich de voor bet wapen huiler keuze noodige technische kundigheden eigen ntiken Wie aan bet eindexamen lezer laatste school Met machten voldoen zouden alsnog als officier bij de infanterie kunnen invallen De krijgsschool zou ia dit stelsel een soort militaire hoogeschool moeten E n hel tolgen der lessen aan die inrichting mag geen voorrechten in hel verschiet ellen alleen liefde tot de wetenschap moet drijfveer zgn tot het bezoekea dier school Voorts zonden er een of twee kadettensoDMen moet zgn waar zoueu van ambtenaren en officicftn die een talrgk konttiijcenl tot kgj officier7korpi t ereu tegen matige vergoeding het Boodig onderwij genieten om het diploma van eiiiiléxa en eener H B S te verwerven Door ecA dergelijk regeling zal naar het oordeel van bet Fad verWefcen worden het voordcel van een zelfde en eenvormige opleiding voor alle officieren Om echter een waarborg Ie bezitten dut er steeds een aanvulling zal wezen voldoende voor de behoeften is een regeliug van de opleiding tot officier alleen uiet genoeg daarnaast is onmisbaar een behoorlijke bezoldiging der officieren en een regeling hunner bevordering zoodanig dat de militaire loopbaan aan billgke eischen bevrediging biedt Uil de provincie Groningen zgn onlangs 407 stuks koeien en jong vee naar Rusland en Oostenrijk uitgevoerd om daar als fokvee te dienen De tuinbouwtentoonstelling door de Huagsoie afdeeling van de Nederl Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde aau hare leden en aan de beminnaars van planten eu bloemen bereid die dezer dagen te e Gravenhage werd geopeud zal ditmaal bijzonder luisterrijk zijn Dank zij de goedgunstige beschikking van den Koninklijken Beschermheer is de Golhische zaal die wel voor t laatst tot zulk einde zal zgn bestemd wegeiii de bekende bouwplannen van Z M en waarin naar we meenen nog nimmer planten erden geëxposeerd voor t doel afgestaan Van deze sohoone gelegenheid gebruik makende heeft de Commissie voor de Tentoonstelling zich beijverd om van het gebouw met zgn nevengalergen en fraaien tuin een aantrekkelijk plekje Ie maken streelend voor t oog Dank zü de medewerking van kweekers bloemisten en particulieren uit alle oorden des lands uit Amsterdam Rotterdam en de residentie kwamen inzendingen zoowel als uit Utrecht Gouda Apeldoorn Groningen Velp Hillegom Rijswijk en Voorburg draagt deze expositie een echt nationaal karakter Ook l buitenland is vertegenwoordigd Een druk bezoek gedurende den korten tgd dat de teutoonstelling geopend zal zg n van Vrgdag tot Maandag ook van buitenaf moge de kweekers tot aansporing strekken en de hecren en dames lan de regelingscommissie loonen voor hnu arbeid De leeraren bij het middelbaar onderwijs te Zwolle hebben hunne ambigenooten uitgenoodigd door onder teekeuing van onderstaand adres werkzaam te zijn in het belang van het middelbaar onderwijs dan Zijm Maje leil den Komng Geven met verschuldigden eerbied te kennen de ondergeteekenden leeraren aan de hoogere burgerschool met jarigen oursus te dat zij ge lezen hebbende het adres van Üwe Majesteit gericht met het verzoek om het iniliuir onderwgs ter opleiding tot officier in zijn vollen omvang bij de wet te regelen zich de vrijheid veroo loven daarmede hunne volkomen instemming Ie betuigen terwijl ook zg zich tot Uwe Majesteit wenden met het eerbiedig verzoek dat het Uwer Majesteit moge behagen aan genoemd adres een gunstig gevolg te geven t Welk doende enz Nog geen vijftig jaren geleden begon de mindere klasse van Pargs hel paardenvleesch Ie nuttigen maar toch was het gebruik toen nog zeer gering Lang zaara veranderde dit de veroordeelen werden minder en nu eet men het maar uit den treuren waartoe het beleg van Parijs loeo zoo menig rossinant werd verorberd ook het zijne heeft gedaan Als een staaltje boevele raenschen paardenvleeach eten lalenwe hieronder de volgende cijfers volgen In 1875 gebruikte men 7000 paarden en 10 muildieren ofezels In 1880 werden er 9000 paarden en 320 muildieren of ezels verorberd en in het afgeloopenjaar klom dat cijfer tot 9300 paarden en 320 maildieren of ezels Als men het gemiddelde gewichtvan een paard en ezel neeml dan kan men erop rekenen dat de bevolking van Pargs in 1881 ruim 2 000 000 kilogram van het nieuwe voedsel verorberd heett In Parijs bestaan ongeveer veertig paardenslachterijen De geneesheeren van het gesticht voor epileptielijders te Bielefeld hebbeu bekend gemaakt dat zg volgaarne Igders aan deze ziekte gratis de middelen opgeven die met het beste gevolg door hen aangewend zgn en worden bij de 500 lijders door hen behandeld Men heeft slechts bij de aanvrage een postzegel voor antwoord te voegen Dit geschiedt naar aanleiding van de vele somtg ds schadelijke of nnttelooze en dure middelen die door kwakzalvers worden aanbevolen Hel loon der kunst heet een traan helaas I dikwgls is het ook niet veel meer dat den kunstenaar ten deel valt Een melancholiek voorbeeld daarvan vindt men onder de ingezonden stukken van de N Gron Ct Fraul Elisabeth Deulscbmann opera zangeres verbonden aan het tooneelgezelsohap van den heer Klüppel hetwelk zeer slechte zaken maakte doet daarin de volgende onthullingen De kas liet het niet toe de ariislen tot de terugreis naar hun vaderland in staat te stellen ja hunnegages werden sinds lang niet meer betaald De opbrengst van een concert moest hun voor die terugreis het geld versohaffen Dit mededeflende alsmede de redenen waarom zg niet aan dat concert zou medewerken verhaalt fraül Deutschmaun tevens d t haar voor haar optredenin de Fledermaut 75 cent en in den Dom Jum f 1 27 werd uitbetaald De liefde of eigenlijk meer dan dat de vereering welke het Duilsche volk zijn Keizer toedraagt is bekend talloos zijn de vormen waardoor die aandoening zich lucht geeft Er is thans bg gelegenheid van s Keizers 85en verjaardag op Woensdag een vrij S verschenen dat in woord en beeld een overzicht geeft van de merkwaardige loopbaan dezer historische figqur Het heet ImfmdaekUig Jahre in Olaube Kamp tmd Sie von 08l ar Meding de illustraties zgn genomen naar aquarellen door Z M zelf ten gebrnike afgestaan Stuttgart en Leipzig zijn de plaatsen der uitgifte terwgl te Amsterdam de firma H Eisendrath de taak der verbreiding op zich neemt Buitenlandse Overzielit De verkiezing van de begrootingscommissie ia