Goudsche Courant, zondag 26 maart 1882

mm mmi en andeue wijnen Alle soorten van BORDEAUX en andere WIJNEN by M PEETERS Jz te Gouda Bizonder wordt aanbevolen degerenomeerde BORDEAUXWIJN van ƒ 27 die steeds belegen per Anker voorradig is Ook bij proefflessohen kwart en lialf ankers verkrijgbaar Prijscouranten worden op aaavrage gratis en lï anko toegezonden Alles wordt franko t huis geleverd Eenig Depot van Wellen s Boonekamp Elizter de Frynaohe Kamer is too gunstig geweest als het Ministerie dit kad kunnen verlangen de nederlaag Tan de Gambettisten is verpletterend de oammissie bestaat namelgk uit i2 ministeriëelen 6 halfministeriëelen en 4 anti minisleriëelen Dit resultaat schynt bet gevolg Ie lyn van eene knoeiparlij op groote schaal waardoor men de volgelingen van den heer Gambetta wilde weren uit de begroolings compiissie De ministerieele part lou zich daartoe verbonden hebben met de reohterz de en een deel der uiterste linkerzijde blijkbaar is de toeleg gtlukt Het verhaal schijnt waar te z JD anders moet men nogal eens voorzichtig zyn met hel gelooven van zulke berichten raaar Paul de Caasagnao schrytt in de Pofi Zeker zal de reobterzgde voor de anti Gambettische candidaten stemmen niettegenstaande hare walging van het samengaan met de onbeholpen snuiters welkt op de regeeringsbanken zitten en die elk oo enblik de minderheid noodig hebben Wij gaan den Gambettisten slag leveren want daar ligt bet gevaar Prettig bondgenootschap waar men elkander zoo bejegent In de officieele kringen te Pargs maakt men zich eenigermate ongerust over den s aat van zaken inTunis De mededeeling is ontvangen dat 800 Tuneesers die naar Tripolie gevlucht waren meteen aantal Arabieren der woestqn gereed slaan de grenzen te overschrgden Twee Pransche colonnes zgn derwaartsgezonden Sommige bladen beweren dat de Fransche regeering genoodzaakt zal zgn nieuwe versterkingen naar Tunis te zenden om de bevolking in toomte houden c Bg de hervatting der beraadslaging in het Engelsohe Lagerhuis over het vetsontwerp tol wijziging van het reglement van orde heeft lord Harrington gelgk men weet te verslaan gegeven dat de Begeering van de aanneming van het stelsel der cloture eene kabinetsquaestie zou maken Oeze verklaring zal waarschijnlijk ten gevolge hebben dat de eendracht in hel liberale kamp versterkt wordt en men berekent nu reeds dat bet eerste amendement waarover ihans de discussie loopt dat van den heer Mariott een radioaal die legen het regeerini svoorstel is met eeue meerderheid van 40 a 60 stemmen verworpen zal worden In de zitting van Dinsdag heeft de heer Arnold een voorstel ingediend om eenheid van stemrecht in te voeren voor het gansohe rijk met eene nieuwe indeeling in kiesdistricten De heer Gladstone verklaarde zich met dat voorstel ingenomen al erkende hg geene kans te zien het spoedig te behandelen Het is echter eene taak welke dit parlement vóór igne ontbinding behoort af te doen Kene ruimere vertegenwoordiging der arbeidende klasse is wenscheIgk en de uitbreiding der grondslagen van kiesbievoegdheid zal de eendracht onder de burgera versterken en de grondwettige instellingen bevestigen Vol frisch en jeugdig vuur kondigt dus de grijze minister nog eene rejorm bül aan In de zitting van Donderdag had een langdurige discussie plaats over de verhooging van het jaargeld van Prii s Leopold bg gelegenheid van zgn huweIgk zg leek precies op vroegere bg zulk eeu gelegenheid gehouden zg eindigde ook met hetzelfde resultaat aanneming met groote meerderheid De firitache Regeering heeft aangekondigd dat de Paasohvacanlie voor het Hoogerhuis van 31 Maart tot 20 April voor het Lagerhuis van 4 tol 17 April duren zal Keizer Wilhelm heeft op zjjn SBsten geboortedag ulrgke blijken ontvangen van de genegenheid en achting welke hem zoowel door zgne onderdanen als in den vreemde worden toegedragen Onder de gekroonde hoofden die hem hunne gelukweuschen brachten was de keizer aller Bussen een der eerste Aan eeaige afgevaardigden die den gelukwensch overbrachten van het centraal comité der conservatieven antwoordde keizer Wilhelm met de inroeping des Almaohtigen Gods die op gegeven oogenblikken werktuigen in het leven roept en ook hem den keizer tot eene zekere taak had geroepen De tgden ign kritiek ging de keizer voort Wie kan zich nog veilig achten nu Buslands keizer en de president der Vereenigde Staten onder moordenaarshand igu gevallen Met genoegen verneem ik dat mgn rescript van den aanvang vap dit jaar veel sympathie in het land heeft gevonden Ik achtte het noodig in de herinnering te roepen wat de kroon is in Pruisen Wat echter van nog meer belang is is de instand hooding van den godsdienst Daartoe heb ik mijn volk dikwerf aangespoord Het orgaan van Bismarck de Prm Corr laat sieh zeer gebeimfinnig over de verwerping van het tabaksmonopolie door den economischen raad uit de verwerping wordt bevreemdend genoemd omdat de commissie met groote meerderheid er zich voor had verklaard verder wordt gewezen op de gewichtige stemmen die voor bet monopolie in den raad zgn nitgebracht en ten slotte gezegd dat de verwerping op de openbare meening invloed zal uitoefenen en voor de verdere behandelii Van deze materie van gewicht zijn De Pruisische begrootingacommissie heeft met 13 tegen 7 stemmen verworpen het voorstel der Regeering tot belasting outbeSug van het rgkszegel met 6Vj millioen Voor sieraden de Fortschritspartg de liberale vereeniging en drie conservatieven De Oostenryksche Kamer beeft de kieswethervorming in derde lezing roei vrg groote meerderheid aangenomen enkele leden der linkerzgde stemden vojr Ten opzichte van de aanneming door het Heerenhuis bestaat geen twgfcl Maandag zijn le Spaansche Cortes bijeengekomen Men was zeer nieuwsgierig wat de minister van financiën zou mededeeleu aangaande de coü versie der schuld Senor Camacho viel met de deur in het huis en diende eene wet in tot conversie der Binneulandsohe Spercents volgens de voorwaarden in Januari met de binneulandsohe schuldeischers overeengekomen Verd r deelile hg mede dat omtrent de Buitenlandsche schuld de onderhandelingen met den Ëiigelschen mad van obligatiehouders niet tot goede uitkomsten hadden geleid maar dat de houding van een aantal belangrgke backen en van de meerderheid der obligatiehouders in Londen Parijs en Amsterdam hem tot hel besluit had doen komen ook de conversie der drie percents Buitenlandsche schuld voor te stellen op de voorwaarden welke aan de Ëngelsche obligatiehouders zgn aangeboden onder beding dat de conversie vrgwillig door den schuldeischer moet worden aangenomen De Spaansche bank zal den interest betalen uit de opbrengst van door dat lichaam geïnd wordende directe belastingen Vooral de laatste mededeeling had een gunstigen invloed op de beurzen Over het geheele voorstel maakt men zich in Engeland vrij boos VERGADERING VAPËPJGËMËENTERA4D VRIJDAG 24 Maart 1882 Voorzitter Mr A A van Bergen IJzendoorn Tegenwoordig z n al de heeren De notulen der vorige vergadering worden voorgelezen en onveranderd goedgekeurd Ingekomen zijn 1 De verslagen van hh curatoren van het Progymuasium en van de Commissie van Toezicht overhet Middelbaar ouderwgs In handen van B en W oin te dienen bg het opmaken van het gemeente verslag waarna zg zullen circuleereu bij de r iadsledeu 2 Een adres yau C Verhoef en eenige andere boterboeren verzoetende dat de verkoopers van kunstboter in het Boterhols voortaan eene afzonderigke plaats worde aangewezen opdat het publiek niet kunstboter koope terwgl het denkt natuurboter te koopen In handen van B en W om bericht en raad 3 Een voordracht voor een onderwijzer aan de tusschenschool Daarop zgn geplaatst de hh J P van der Klein te Reeuwijk en A Willers te s Gravenhage Ter visie en benoeming in de volgende vergadering 4 Een voordracht voor onderwgzer aan de 2e kostelooze school Daarop zijn geplaatst de hh A Willers te Scheveningen en A Bakker te Noord wgk Ter visie en benoeming in de volgende vergadering 5 Een adres van den heer R Oosteriing verzoekende ontslag als onderwgzer aan de Tusschenschool Wordt eervol verleend Aan de orde is Het Kohier der plaatselgke directe belasting op de inkomsten dienst 1882 De openbare vergadering gaat over in eene met gesloten deuren Na heropening der openbare vergadering wordt het Kohier vastgesteld met een belastbaar inkomen van ƒ 2146 825 terwgl geroieerd worden de aanslagen van mej J M A S M L M en M Koppenol Aan de orde is Hel bestek en de teekëningen voor de demping van het water langs de Blauwstraat en van een gedeelte der Niedwe Haven De heer Samsom merkt op dat de Vooizitter in de Vergadering van 7 Maart zeide dat het maken van bet bestek eu teekëningen een omvangrgk werk was maar de teekëningen hadden eenvoudiger kunnen gemaakt worden en verder is er veel verschil Ie bespeuren tusschen de opgaven van 30 Juni jl en die van thans Spr betuigt zgn bevreemding dat er zouvele veranderingen hebben plaats gehad De begrooting sprak van geen afsluitput en nu komen er hier 3 voorts is nu een geheel onnoodige brandput opgegeven terwgl verder geen nieuw hek noodig is daar het bestaande bg het huis van den heer Hoogendijk kan dienen De heer Oudg k acht de plannen zooals zij door den ge meentearchitect zgn opgemaakt wel goed maar zou het wenschelijker achten dat het werk op een minder kostbaren voet werd gemaakt spr zon er voor zgn de gzeren overdekking die in het plan is opgenomen weg te laten en te vervangen door een riool De Voorzitter beantwoordt kortelgk de hh Samsom en Oudijk doch geeft in overweging daar het meest technische bezwaren geldt den gemeente architect te vertoeken even ter vergadering Ie komen om de noodige inlichtingen te geven De vergadering wordt vervolgens geschorst N heropening stelt de heer Samsom voor de brandput op de gedrmple Blauwstraot Ie doen vervallen Dit wordt in stemming gebracht VooE stemmen de hh Logien Straiver Samsom Kist Hoogenbooro de Rotte en Oudgk Tegïn stemmen de hh Prince Kranenburg van Iterson Hemsing Post Drost van Straaten Koriogn Droogleever Noothoven van Goor en de Voorzitter Het is dus verworpen met 9 legen 7 stemmen De heer Samsom stelt voor dat den aannemer de haardasch zal worden verstrekt zoo deze dit verlangt tegen den prgs van 10 cent Op voorstel van dru voorzitter vereenigt de vergadering zich met deze wijziging De heer Samsom stelt voor het nieuwe ijzeren hek voor de Dit voorstel wordt niet ondersteund en komt du niet in behandeling De heer Oudijk stelt voor te bepalen dot de aansluiting met riolen zal geschieden niet voor rekekening der eigenaars van de hnizeii maar voor rekening der gemeente Dit wordt perworpeH met 10 tegen 8 stemmen die hh Luijten Oudijk Prince Herasing van Iterson en van Straaten Hel bestek en de teekëningen vcor de demping van hel water langs de Blauwstraat warden instemming gebracht en met algemeene stemmen goedgekeurd Het bestek en de teekening voor de demping van een gedeelte van het water der Nieuwe Haven worden eveneens goedgekeurd Aan ds orde is Hel adres van T Bos houdende verzoek om een stuk grond aan het Veerstal in gebruik te mogen hebben tot berging van tonnen met teer Het rapport van B en W strekt om daarop a ayzend te beschikken Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel van B en W besloten Aan de o de is De Concessie aanvraag van A Kaplijn voor eeuen stoomlraniweg tusschen Goodn en Schoonhoven De heer Oudijk stelt voor den tramweg Ut langs de Boelekade te doen loopen zooals B en W voorstellen maar langs den Bleekersingel en wel achter de boomen in welk geval de singel natuurlijk eenigizins mnet warden verbreed De Voorzitter merkt op dat tol eene dergelijke verbreeding noodig is vergunning van Rijnland welke vergunning de Concessionaris reeds vroeg doch tot antwoord kreeg dat dit alleen onder deze voorwaarde kon geschieden dat de Concessionaris aan de overzgde van de singelgrachl evenveel grond aan Rijnland zou afstaan De heer Oudgk zegt gaarne te zullen zien dat de Gemeenteraad zich wendt tot Rgnland dat dia wellicht bereid zal zijn vergunning te geven Verscheidene sprekers zgn hetzelfde gevoelen toegedaan als de heer Oudijk Eeu voorstel van dien heer om een dergelgke vergunning te vragen na overleg met den Concessionaris wordt aangenomen met 13 legen 3 stemmen die der hh Kist Noothoven van Goor en van Bergen IJzendoorn De behandeling der voorwaarden wordt daarop tot later aangehouden De Voorzitter sluit daarop de vergadering Kantongerecbt te Gouda Terechtzitting van Woensdag 22 Maart 1882 Kantonrechter Mr J H van MIEROP Ambtenaar van het Openbaar Ministerie Mr W 0 A SCHOLTEN te Rotterdam VEROORDEELD Fietertje Alida Margarelha Stam houdster eener naaischool in de Spoorstraat te Gouda tot vgf gulden of één dag wegens in hare naaischool toelaten vat meisjes zonder de vereischte vacoinatiebewijzen Ggsberl Rosbergen papiermaker en Dirk Koster tegelbakker Ie Waddiniveen ieder tot drie gulden of twee dagen wegens te zamen en in vereeniging in kennelgken staat van dronkenschap zich bevinden op den openbaren weg te Waddinxveen G V touwslager te Gouderak tol drie gulden of één dag wegens in zijn touwslagersbaan te Gouderak in zijn dienst werkzaam hebben van zgnen zoon beneden 12 jaren oud 8 jaren bezig gevonden met het draaien van het wiel A V touwslager te Gonderak tot drie gulden of ééa dag wegens in zgn touwslagersbaan te Gouderak in zgn dienst werkzaam hebben van zgne dochter beneden 12 jaren oud 10 jaren bezig gevonden met het draaien van het wiel N M schipper te Gouda tot drie gulden of één dag wegens vervoeren vsn beer in een vaartuig door bet water langs de Spoorwegstraat Ie Gouda 6p een anderen tijd dan tnisehen 11 en 6 unr s nachts s morgen 8 uur M K dienstbode te Gouda tot één gulden of één dag wegens schrobben van de straat Achter de Si Janskerk te Gouda terwgl die straat uitsluitend nit klinkers beslaat P V sjouwer te Ooudij tot één gulden of één dag wegens aun het station te 69nda zich als pakjesdager oon etn reiziger uanbiedeii zonder vergunning van den Burgemeester van Gouda M J sjouwer te Gouda tot één gulden of één dag wegens aan bet stallion te Gouda zich als pakjesdrager aan een reiziger aanbieden zonder vergunning van den Burgemeester van Goudo L van E koopman te Gouda tot drie gulden of één dag wegens zitten op zgn kar bespannen met een houd nabij bet stajioii te Gouda C H sjouwer te Goudo tot één gulden of één dag wegens als geleider van een kar bespannen met een hond te Goudo niet zorten dat die hond was yoorzien vau een muilkorf I N koopman te Gouda tol één gulden of één dag wegens laten loopen van zijn hond op den Kattensingel te Gouda zouder dal deze een halBband droeg voorzien van een metaliin plaat met den naam des eigenaars daarop REJXXiSGEt lMG INRICHTINGEN WELKE GEVAAR SCHAÜB OF NADEEL KUNNEN VEROORZAKEN BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gonda Gelet op Art 6 eu 7 der Wet van den 2n Juni 1876 Slaatsblad no 96 Brengen ter olgemeeae kennis dat op de Secretarie ter visie is grlegd een verzoek met bglageu van de Maatsch voor nieuwe geqctrogeerde gasbereiding 010 vergunning lot het bijplaatsen van eeu derden gashouder in hel percerl gelegen aan de Vest Kadaster Sectie D No 1939 Dal op Zaterdag den 8n April 1882 des namiddags ten 1 ure op het Raadhuis gelegenheid is om bezwaren tegen de gevraagde vergunning in te brengen eu dat gedurende drie dagen vóór dien dag op de Secretarie der Gemeente van de ter zake ingekomen Schrifturen kan worden kennis genomen Gonda den 25 Maart 1882 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN Dt Secretaris BROUWER Burgerllike Stand GEBOREN 22 Maart Trgnije Emraerentia ouders A van t Veld en M van Galert 2ï Johannes Heiidricui ouders M A Heerkens en B J Spgkerman Johanna Morin ouders J Verban en M Groen Tennis ouders T van Gent en L C van Kouten 24 Johannes Mattheus ouders A Moont en T C M Vermeulen Jan ouders I Voogs eo C Joiigeneel Willem ouders B C Verweg en P van Geelen OVERLEDEN 22 Maan A Rietveld 29 j W Pannevis 73 j O Dernee huisvr vanA de Graaf 67 j M A Erberveld 2 w M de Wilde 18 j 11 m ONDERTROUWD 24 Mann N Heijraans 69 j en H Cats 62 j A Calhel 21 j en J Lnitjes 23 j P J Berloge te Haarlem 45 j en M Vasse 34 j W van Hoorn 21 j en E C Lamars 31 j G Van der Klegn 42 j en M van Riemsbergen 43 j ADVERTENTIEN TE HUUR op deftig en Stand eene SJETIE GEMt UBILVÜRDE Boven Voorkamer met J LCOVI1 en evenzoo BENEDENKAMEB des verkiezende met KOST en BEDIENING in een stil Gezin Franco Brieven onder Ni TOO aan het Bureau dezer Courant SPECIALITEIT in Thee Koffie en Chocolaai GOUWE C N 5 ar blgven de aandacht vestigen op de SOÜCHON van ƒ 1 25 zünde geurig en waterbondend Extra fijne ORANJE PECCO of BLOEM THEE ƒ 3 50 SOüCHON Indische ITiee per Pakje 60 cent Gebrs KAMPHUIZEN GOUDA Leesvergadering met Dames op DINSBAG 28 MAART 1882 des avonds ten 8 ure i in het Lokaal NOT EN VERMAAK Spreker De beer I H van KOTEN van Amsterdam Ondekwibp De nieuwere Scheikundige Verlichtingsmiddelen opgehelderd door tal van goed waarneembare proeven Uitreiking der Jekroningen toegekend door het Departement bij den 3en en 4en Wedstrijd voor Leerlingen der Burgeravondschool Introductie Kaarten voor Niet Leden verkr gbaar ad 0 49 by de Boekhandelaars A KOK Cie De Secretarie H W G KONING FÖRNUIZEIV De ondergeteekende maakt bekend dat hij weer ruim voorzien is van FORNUIZEN prijs ƒ 15 eu hooger Hg beveelt zich tevens aan voor alle hniselgke werkzaamheden T DEN RIET Smid Lange Groenendaal PTM DES WANT Sr ZOUT en RAASHANDEL levert tot concwrrcercJMÏc Vrijxen FlJli MIDDEL OROFen KAASZPÏÏT GOÜDSCHE EDAMMER LEID8CHE DELFTSCHE en FRIE3CHE NAGELKAAS Kantoor en Pakhuis No nnesw ti e O No 2 GOUDA DE ARABIS HE PADELKOFFIE uitslnitend van DADELS gemaakt vermengd met gewone Koffie geeft aan de Koffie eene overheerlgke piquante smaak verkrijgbaar bij Gkbe KAMPHUIJZEN P SAÜERBIER A V VEEN J C ZELDENRIJK J V REEDT DORTLAND en in alle voorname Winkel b e De VRACHTRIJDER C HADEMAEEB vau Ouderkerk ajd LTsael maakt hiermede bekend dat voortdurend kleine PAKJES en BOODSCHAPPEN voor hem bestemd worden aangenomen bjj den Heer M PEETERS Jz Wijdstraat terwgl groote PAKKEN moeten bezorgd worden bij W ERBERVELD ütreohtsche Dom Lange Tiendeweg Openljare Verkooping TE C3rOUlDJL Op MAANDAG 27 MAART 1882dea voormiddags ten elf ure in het KofiBjhuis de HabHONiE aan de Markt te Gouda van een kapitaal HEEREKHUIS GEBOUW daarnevens en ERVEN en een fraaijen TUIN daarachter groot 1011 Centiaren aan de Turfmarkt te Gouda Wgk H No 165 en 166 met een Gang uitkomende aau de Turfmarkt Zijnde iu het Huis acht behangen en gestukadoorde Kamers goede Kelder Kenken met Pomp ruimen Zolder Bergplaatsen en hetgeen verder tot een goed aangenaam Hnis behoort Een HUIS en ERF met een vrijen Gang daarnevens en eengroeten TUIN en GEBOUW daarachter aan de Nieuwe Haven te Gouda Wijk N No 109 Twee HUIZEN en ERVEN aan de Nieuwe Haven te Gouda N No 223 en 224 Een HUIS en ERF in de Comiinsteeg te Gouda K Nr 37 Eeu HUIS ERF en stnk GROND in de Boelekade te Gouda R Nr 124 Een goed onderhouden HUIS en ERF aan bet Jaagpad te Gouda Q Nr 86 En een goed onderhouden HUIS WERKPLAATS ERF eu TUIN aan den Groeneweg te Gouda L Nr 136 met een uitgang op den Groeneweg Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten Kantore van den Notaris W J PORÏUIJN DROOGLEEVER te Gouda VAN Chocolaad en Suik rwerk BIJ RAAIJMAAKERS Haven 17 Wasscheo Bepareeren Opmaken D HOOGENBOOM Marht GOUDA MAGAZIJN van BEDDEN DEKENS MATRASSEN LEDEKANTEN WIEGEN enz Machinale Stoomziiivering Door deze mgne behandeling worden alle onreinheden weggenomen onverschillig of die door besmetting of andere ziekten zgn veroorzaakt