Goudsche Courant, woensdag 29 maart 1882

Omaohrgving 1880 1881 hoeveelheid Opbrengst hoeveejkeid Opbrengst Reizigers Besteïgoed Vrachtgoed Rijtuigen Vee 360 168 939 718 Kg 9 726 747 9 7 270 St 218 166 80 18 966 26 22 653 56 97 3 919 88 353 062 961 076 Kg 6 567 066 17 7 734 t ƒ 2Ï3 528 11 18 1B4 88 18 372 34 246 4 411 31 Woensdag 29 Maart N 274Ö 1882 GOUDSCHE COURANT JSieuwS en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken Omtrent dtu torttaEid der fijpen abriekeit ontving de Kamer van HH Commissaritstu over de pg penfabrieken eu den pijpenhandcl het volgend beriobt Even ala in het vorige jaa omvingen wij zoowel uit het Binnen als uit het Buitenland meer aanvraag om lange en korte pgpeu De buiteiilandeche orders koudm niit ilan met moeite uitgevoerd worden daar de urbeldsloouen te hoog ziju om op den duur tl gen D itfchland Ie concnrretren hetgeen up den handel uiet voordeelig erkl Wij ineeuea echter met grond te mogen aannenltn dat de nog alom beroemde Ouudsche pijpen eu wel in het bijzonder de lange zoowel om het nngename als om het meer gezonde rooken evenal vroeger wetr iu alge mern gebruik zullen komen De polttnbakkergen of aariuctrk airieie werkten in 1881 ongunstig Overproduciie is de vermoedelijke oorzaak van dien lorataud lie ve iendiog per stoomboot berokkent des fabrikanten vele onkosieu en moeilijkhedtn de stoombooien toch hebben de zeilaehrpen geheti verdrongen eu daar zij veelal Hel resultaat zal de aandeelhouders bevredigeir De feiriei van icatiaartpiilen had geregeld werk eu gaf bevredigende resultaten De uftl riek distilleerde 29922 HL Eugelache steenkolen 4679 HL meer dg in 1880 De coke vonden door verlaging van den prijs beter afzet Ook de tier vond geregeld koopers hoewel de verzending van dit artikel naar Doitsohland nog al hemoeihjkt werd door gebrek aan wagons om de ledige fusten van daar ter vulling te ontvangen De fabriek werkte met 23 man Hel aantal publieke lantaarns werd met zes vermeerderd en steeg tot 297 De toestand der lifarenfabrieken was wederom ets gunstiger Het afgeloopen jaar was voor den ionltandtl niet ongunstig Gedurende de negen eerste maandenwerd veel verkocht en tot tamelijk goede prijzen daarna echter brachten groote aanvoeren waarondereenige consignalién welke coulant gerealiseerd moeeten I I O daling te weeg waarvan de gevolgen op ongeregelde igdenaankomea moeten de fabrikan n verband met de flauwe stemming in hei buitente i steeds soms zelfs de Mchts gereed zgn om ud waarschijnlijk het geheele jaar 1882 door iele lallen Ook de vraohtprgiMi zgn hooger dan door voeld zullen worden Ie zeiUchipen wtfden bedoagen zoodat men zich De W i ri e zijn in deze gemeente steeds voor Onherroepelijk slechts EENE Voorstelling Zaal KUirSTMIU Sociëteit OITS GEITOEGEIT Heden ZONDAG 26 MAART s avonds 8 uur GROOTEBRILLANTE EXTRA G ALAVOORSTELLING Niet met reeds iu Gouda geweest zijnde Theaters te verwisselen Aan het hooggeachte Publiek van Gouda en Omstreken wordt kennis gegeven dat op het prachtig ingericht Tooneel der xaal Kunstmin heden Z0ND 4G voor de eerste en tegelijk laatste maal zal optreden het wereldberoemde OBIGIÜV A L € AGLIOSTRO THË ATEB Directie Prof B SCHENK de grootste Toovenaar Geestenbezweerder en Illusionist van dit Theater beslaKt uit Phenomenen op lie t gebied Physika Optika HydrauliHusika en Agioqcopika opgevoerd Merkwaardige VAN Olim in magnetische of Electrisch Concert Peodien Alimkla s Wonderde Toeschouwers Devlie onzer dagen Het repertoire 1000 der wonderbaarlijkste van de sensationeele Magika ka Wisseii3chap Spiritisme Onder vele anderen wordt Nieuwheden Thb Kakïr Slaap Paganini rkdivivvs TEUS en de gevederde MeLatern Ki opgeesien onder gende Mensch u 3 w KOJn ING KALUKAUA s schilderachtige ItEIS OM DE AARDE De KeuzenPho tograaf Oorspronkelijke Geest en Spookverschijningen De witte Dame in het slot Terniont Chroraaticeciitaractapoicile of de groote Pracht Wonder Fontein met der feenhulten Apotheose Iu het Rijk der Amazonen VERTE In de Entreacteu OPTltEDEN van de onovertroffen Keizerlijk Russiwhe HOFKUNSTENAAUS GEZELSCHAP MATÜLARHEINHARDI Specialiteiten in Gymiiastique en Equilibristique Staunenwekkende Kunstverrichtingen der Woiiderhonden LEO CAESAR en ZAMPA Entree UH Leden en Dam s 0 50 de persoon Miet Leden f 0 99 Kaarten zijn verkrijgbaar en plaatsen kunnen besproken worden Zondag 26 Maart aan het Bureau der Sociëteit tusschen 12 en 2 uur Aanvang der Voorstelling ten 8 ure Bureau geopeud ten 7 ure JiERIC HT Steunende op den goeden naam welke het OsiginalCagliosteo Th atkk van Prof B SCHENK zich in geheel Europa en ook heden in het Feestgebouw te Uottcrdam heeft verworven veroorlooft zich de ondergeteekende het hooggeëerde Publiek op deze interessante Voorstelling in het bijzonder attent te maken Zie Aanplak en Strooibiljetten Hoogachtend P YORK Eutre prenenr OiilicrroepcKik slechts EEjSE Voorstelling IIJÜI Lange Groenendaal i 14 Lange Groenendaal I 14 GAUEN BAUD en MODEAETIKELEU Bericht de ONTVANGST van eene RUIME SORTERING in HOEDEN BLOEMEN LINTEN VEEREN HALFHEMDEN DASSEN HANDSCHOENEN KRAGEN BOORDEN MANCHETTEN CORSETTEN BOEZELAARS KINDERKAPERS DOOPMUTSJES WITTE en GEKLEURDE KOUZEN GARNEERSELS en vele NOUVEAUTÉS voor het aan rtaand SATSOEN PS ONGEBLEEKTE ONDERGOEDEREN in aUe grootte ATTEST 9 Panden 5 2 6 4 4 4 4 1 l 1 5 Wy ondergeteekenden verklaren bg dezen dat door J dk JONG Az Kniperstraat K 227 instrumentalen zuiveraar te Gooda in zeer korten tgd op de meest soliede wgze aan ons behoorende of onder ons beheer z nde Woningen heeft gezuiverd zonder later het minste spoor van onreinheid te ontdekken Redenen waarom wg hem ten zeerste kunnen aanbevelen terwgl de stipste geheimhouding wordt in acht genomen en wij gaarne nadere informatiën aan belanghebbenden willen verstrekken get H KONINGS Architect in 1878 9 H LUGTHART Schilder in Wll tot 1880 J A NIEUWVELT Metselaar in 1879 A J VAN VELZEN Fabrikant in 1877 tot 1880 B J V D REE Koopman in 1878 tot 1880 G W v DUIN Smid in 1878 J 1 VERDRIES Smid in 1877 en 1878 K VAS RHIJN Koopman in 1878 tot 1881 Bo renwoning Idenkamer B WAGBNAAR Fabrikant in 1878 W BEGEER Koffiehuishouder in 1877 Me J H DEUMERS Bleeker in 1880 F HERMANS Tz Koopman in 1879 tot 1880 Woningen L BÜRGERSDIJK Gemeente Architect in 1880 81 aantal Panden Exquise fijne AMSTEBDAMSCHS uit de Likeurstokerij t IV LOOTSJE bij SLOTEMAKER Co eene NETTE BURGERBOVENWONING voor een klein gezin op een der beste standen aan de MARKT Brieven franco aan den Uitgever dezer Courant onder No 701 ATTEi TIE Er wordt ter overname aangeboden eene NETTE ZAAK welke door een vrouw kan worden waargenomen Huur van het Huis en overnemingssoni zeer aannemelijk Te bevragen bg den Boekhandelaar H C EDAUW Jr alhier Het Weekblad van Montfoort ca plaatst Advertenties k 10 Cent jjer regel die worden opgenomen in 14 locale Weekbladen gezamenlflke oplaag 5000 Ex Uitgever R F STALENHOEF MontfooH Openlare Verkooping Op WOENSDAG 12 APRIL 1882 des morgens te 9 uren aan het Lokaal Wijk K No 55 aan de Peperstraat te Gouda van eenenNETTEN goed onderhouden INBOEDEL waaronder MAHONIEHOUTEN KASTJES IJZEREN en HOUTEN twee persoon en KINDERLEDIKANTEN BUREAU CHIFFONNIÈRE NAAIMACHINE BEDDEN en BEDDEGOED KACHi LS HUISRAAD GLAS en AARDEWERK enz Te zien DINSDAG 11 APRIL des morgens van 9 tot 12 en des namiddags van 2 tot 5 uren Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten kantore van den Notaris W J FORTÜIJN DROOüLEEVER te Gouda ONTVANG m BETAALKANTOOR L Droog leever Forluijii Rotterdam Rente d Deposito s Opvraagbaar na één maand 3 Zo t twee 3 drie 3 U zes f twaalf 5 7o Van deposito s voor één Maand en langer wordt de rente vooruitbetaald De stortingen kunnen ook plaats hebben door tusschenkomst van den heer Mk J FORTÜIJN DROOGLEEVER Advocaat te Godda VlNSTOUACaiaUE Koninklijk faebreveteerd Recept van Prof BqU CHAUD te Pargs Benig doeltreffend middel tegen VERZWAKKING en BLOEDARMOEDE scheikundig onderzocht geattesteerd en aanbevolen door geachte geneesheeren zoowel in Frankrgk België als in Nederland Deze WIJN munt bgzonderuit door zgn aangename smaak en wordt door HH Medici ook voor gezonde lieden dringend aanbevolen daar hij door zgn edele qualiteitvele ongesteldheden voorkomt wordt verkocht in origineele verpakking met reclame en gebmiksaanwuzing Flac 800 Gram 2 40 400 gram ƒ 1 25 Te Gouda bg J C ZELDENRIJK Snelpersdmk van A Bsinehah te Gouda Met 1 APRIL begint een nieuw Kwartaal van de GOUDSCHE COURANT zij die zich abonneeren ontvangen de verschijnende Noramers tot dien datum GRATIS BINNENLAND GOUnA 28 Miwrt 18S2 In Bé dtter daurn Ie Stolwijker lui gehoaden eremi ile crundiriun n het üijkioollege met de Hoofdiiiitdanden vnn de Krimpeuerwaard zgii de oor lutrdeu vasijietleld op wtlke aan d n heer A Kaptijn te Oouda uuiiinf wordt verleend lot het le jj en van rails in deu grintwe ran de Rheekiide halfweg Stjlinjk en Berjf Ambacht lot aan de koin van taat tgcnucmde gemeente Vrijdag had opnieuw een proefrit plaat tan de siooRittnin op Bodegraveo Op erao k an den eonceiiaionari e en heir Kaptijn w iren door den maj koramaiidant van het 5e bataljon 4e nif inf 80 officieren en minderen daartoe er besoliikking gesield Xa eeoe velddiemt oefening In de om lreken Ta i Bodegraven werd deze troep van daar rervoefd naar Gouda Zander de tninile moeite werd de ireto benlaaude uit 4 wagens door ééne locoipotief foortffeirokken en van de bochten in den weg werd uiets lirinerkt Het Irajeol duurde ongefeer vierlig minuten Indien men nagaaf dat Wj alle nimiw uogeleple tramways ou sparlngen bebiien plaats gehad en op leze liju nug de eerste moet plaats hebben dan kau men niet anders getuigen dan dat aan de heeren Ilcijoier en Van Helden aannemtrs te Rotterdam alle eer tan hun erk toekomt Het Fatkrland wist dezer dagen te verhalen dat de heer A Kaptijn aan de Rijnapoorweg Maatlehappy 20 000 hail moeten betalen voor twee tranioVergangen orer de Rtjnspour te Gouda en te Bodegraven De heer Kaptgo beriobt thans dat dit bericht geheul verzonnen is daar hy voor dat reobt iite ir behoefde te betalen Hen verziekt ona mede Ie deelen als een voorbeejil van Ironwe plichtsbetrachting dat Th Heggen runrgen Woensdag 29 Maart den dag herdenkt waarop hg vóór 40 j iar als knecht in de sladi apolheek werd aangesteld Aan het Verslag an de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Qooda over den toestand van Handel Nijverheid en Scheegtaart iu 1381 antieenen wij het volgende De aanvoer op de Harkten bedroeg iu 1880 en 1381 Aangevoerd 1880 1881 Purdeo 31 67 Koeien 2045 1393 Kalveren 6335 6884 Schapen 8678 3877 Lammeren 2546 2041 Varkent 3768 2868 Bignen 11364 12763 Bokken en Geilen 415 364 Ponden Kaas 656314 924310 n Boter 71824 68975 De aanmaak van boter en kaas verminderde De prijzen waren in het begin van t jaar vrij hoog doch daalden spoedig De meerdere aanvoer op dq markt was daarvan het gevolg De groote aanvoeren uit Amerika oefenen op deze enf andere laiidbouwprodüoten grooten invloed alt veelal op andere imtsen van aardewerk voorziet van waar het gemakkelijkir en voonleeliger kan worden verzonden Omtrent deu toestand itr klangarenfabrieken deelen ons HK Commissarissen mede dat bit getal der werklieiien op nagenoeg vierhonderd mannen kau wolden gesteld die van l tol ƒ 10 per week venlieudea en regelmatig werk hielden Dü dinctle d r Ooiid$cke machinale garenipinnerij deelde mede 1 dat het getal der werkaren inbare fabriek 72 per week is f dal het getal werkUcilxii too mtuuea al vrouwen 80 bedraagt 3 dat het loon der mannen i van 5 tot 13 en der vrouwen van ƒ 3 tot 6 per week 4 dat de hoeveelheid van het gefabriceerde in 1881 let minder was dan in 1880 5 dat de buiteulandsche conourrentie veel nadeel aan de afleveringen doel en 6 dal door het aan chaffeu van machinerien naar het nieuwste systeem kiachtige pogingen worden gedaan om aan die concurrentie het hoofd te bieden De iloombeukpiolen gipg in het afgeloopen jaar niet vooruit Er was ongeveer evenwel erk als in 1880 Dize staiionnaire toeaUud werd toegeschreven aan de slap e iu de touwslagergen Oinirent de HerirouKtrijen wordt medegedeeld dal de toestand guiislig blijft tiet onguuslige weder in het nitjaar was oorzaak dat het debiet beneden dat van het vorige jaar bleef De ongunstige toestond der leerlooierijen bleef ook in 1381 bestendigd De prijs der grondstoffen was hoog en niet iu evenredigheid met dien van bet fabrikaat Dts uilvoer werd belemmerd dooi de booge reebten van Invoer in andere landen geheven Daarentegen stond on land geheel open zoo voor leder ter bewerking als voor gemaakt schoeisel en werden dan ook zeer groote hoeveelheden ingevoerd Onze berichtgever meende dat het noodig zijn zou deze tak van ngverheid van regeeriogswege In bescherming te nemen ten einde baar voor geheeleif ondergang te behoeilen De btndroUingKatKhery werd nog ateed gedrukt door de booge prgzen der rune bindroliing De afzet der gereinigde bleef dientengevolge beperkt De toestand der zterfen na nagenoeg dezelfde als iu 1880 Over het algemeen schgnt het verbruik van zeep in ons land te zgn afgenomen daar de Kgksnccijns minder dan vroeger opbrengt De teorwe iaarwa iiiriei verwerkte ruim 8 300 000 KG grondstoffen dus meer dan in ee iig jaar te voren De afzit van aWe producten was levendig uitgaande gebleven ten gevolge van de inspanning welke de eigenaren zich daarvoor hebben gegeven en van de gunstige ligging aan de spoor en waterwegen langs welke van hier uit naar de voornaamste plaatsen van ons land kan worden verzonden Zg ondervinden echter meer en meer den nadeellgta invloed van de groote coucurrenlie welke de zagerijen eu de sehaverijen in het buitenland de inlandsehe nijverheid aandoen Vooral het Duiische dennen bestekhout n hel Noordsche eu Zweedsohe geschaafde en geploegde vuren en grenenhout vinden meer eu meer hun weg in ons land zoodal de aanvoeren van de artikelen jaar op jaar tomeraeii De buU lenlandsche koopman fabrikant in de lauden van herkomst wonende kan zijne inkoopen voordeeliger doen beeft aldaar minder lasien minder onkosten lagere arbeidsloonen te betalen en kan door zgne agenten in Nederland bg groote en kleine partijen verkoopen zonder met eenige rechten van invoert worden bezwaard Door dit alles beeft hij op den bidneulandachen bonthandel en de binnenlandsche zagery en chaverjj zooveel voornii dat het maar al te duidelijk wordt dat deze op den duur daartegen niet beataud zullen zijn Vergelijkend OMrucht van de ickeepvaarl in 1880 en 1881 1880 1881 Aangekomen of doorgevaren 10 035 33 363 2 707 976 12 697 4S 300 2 879 675 Stoombooien Zeilschepen Tonnemaal Vergelijkend overzicht van het vervoer van reiziger en goederen van en naar het station GoüDA van den Nederlandteken Rynepoorweg in 1880 en 1881 In 1880 werden verzonden 12668 telegrammen ontvangen 13425 opgenomen en verder geseind 328 26321 lelegrammen Iu het jaar 1831 verzouden 12470 telegrammen ontvangen 13733 g opgenomin en verder geeeind 759 26962 lelegrammen