Goudsche Courant, woensdag 29 maart 1882

In 1881 dut 1180 26962 telegrammen 26321 Alloc meer in 1881 841 telegrammen Se afschaffing van Kanrttelegrammeii en de inroeling van het woordiarief 15 cents grondlnxe en 1 c nt per woord tchijnt niet tonder invloed gebleven te rijn op dexe betrekkelyk kleine vermeerdering Staat van vertonden brieve eoi door hel Postkantoor te Gouda over 1881 667044 1942 6209 Gefrankeerde brieven O igefrankeerde Aangeteekende met aangegeven gelds waarde 4B7 924 44 62003151200 1355 20635111426 192 473 76 429 1 6885 19 9946 in88 36S 83 453 1 24 967 12 7248 2387 12 386 52 478 1 2964 65 197 ƒ 5290 85 ten bedrage van Plenstbrievcn Enkele briefkaarten Pubbelc Gedrukte stukken Gestorte binnenlandsche postwisseU tot een bedrag van G storte builenlandsche postwissels tot eeu btilrag van Uitbetaalde binnenlandsche postwissels tot eeu bedrag van üilbetaalde buitenlandsche postwissels tot een bedrag van Monsters Ingevorderde kwitanlièn tot een bedrig van Onbetaalde kwiiantiëa ten bedrage van Uitgegeven Spaarbankboekjes Ingelegd bedrag Üe Spaarbank van het Departement Qouda der Mattsohappij tot Nut van t Mgemeen gaf 264 nieuwe boekjes uil ontving in 1881 ƒ 76642 C5 s eu gaf terug ƒ 08213 41 De Hulpbaak verleende 69 voorschotten tol een geiamenlgk bedrag van ƒ 12410 Ds D Maaldrink pred t Haastrecht heefl wegens voortdurende ongesteldheid tegen 1 Juli e k ontslag uit zijn ambt gevraagd H t aantal jongens op de Kweekschool voor zeevaart te Leiden is in de laatste weken 6ó toegenomen dat hel thans 28 btdraagt In Oldebroek over den IJsel heeft een Lindbouwer gedurende den geheelen winter een drietal stuks runderen in de weide gehad D se runderen zien er beter uit dan het vee dat den geheelen winter op stal heeft gestaan Men schrijft uit Leiden De aanneming tot lidmaten der leerlingen van de moderne predikanten alhier zal Donderdag a s plaats hebben te Zoeterwoude in eene particuliere woning Terstond na de aanneming zal teu overstaan cener Commissie uit den kerkeraad van Zoeterwoude overeenkomstig art 40 vau het Itegl op het godsd onderwijs de bevestiging plaats hebben Den daaropvolgenden Zondag zal in de Pieterskerk alhier eene tonpraak tot de aldus aangenomen nieuwe leden der gemeente gehoucjen worden Uit Krimpen a d IJsel meldt men ons ran beden Eei vreeselyk ongeluk had Zondagavond omstreeks tien ure in deze gemeente plaats Drie jongeliedtn vau 27 25 en 18 jaren wilden naar de Stormpoider overvaren om huiswaarts te keeren Nauwelijks waren zij een eind van de wal af of de schnil waarin z zich bevonden zonk en voordat er hulp kon geboden worden waren alle drie verdronken Slechts hunne Iqken konden huiswaarts worden gebracht Het verlies is voor hunne betrekkingen onbeschrijfelijk grcot D 0r eenige commiezen is te Hertogenbosch n afstoking verricht in een branderg l klasse Ie soort van A T ee ambtenaren werden belast met een huisvisitatie in een aangrenzend pand gemeenschap hebbende roet de branderij dat door een vrouw wordt bewoond In dil pand werd een kelder ontdekt waarvan de deur niet anders dan met een ruk kon worden opengedaan toen dit geschiedde nam een persoon die zich iii de kelder bevond door een geheime opening de vlucht De ambtenaren doorzochten den kelder en hoorden al spoedig vocht in een bak vloeien de trap van den kelder werd hierop weggenomen een nu bleek het dat daar l vee geheime leidingen uitkwamen elk voorzien van ern kraantje waaronder een kopeten bak stond Deze leidingen hidden gemeenschap met de koelvaten van twee rnwkekl Nadat de ambtenaren eenige kilten gedistelleerd nw hooge sterkte hadden vergaderd werd de kraan gesloten waardoor het vocht alleen uitgang vond op de plaats aar de afstoking geschiedde De afstoking werd voortgezet tot bel vocht een sterkte aanwees als bij de wrt is bepa ild Daarna werden de verschuilende hoeveelheileii vereenigd waardoor ecu beboelbare overmaat van 21 77 liter werd geconstateerd zoodat de boete ƒ 3477 bedraagt Verde werd wegens twee g heirae lediuïen eenboete beloopen van ƒ 2000 Tj rf De 12de getvone jaarljjksche vergadering van aandeelhouders van Htt Nieuws m den Dag is 22 Maart gehouden Het getal abound s is sedert de vorige vergadering met circi 3000 toegenomen en aan adverlenlien werd ƒ 36 000 meer besomd De lotnle ontvangst aan abonnementen en advertentiëu bedroeg ruim 450 m Nii behoorlgke afschrijving op inboedelrektning kon l Bestuur voorstellen de nog loopeude obligaiièu ten laste der Veunoolschap dit jaar geheel af te lossen en op coupon no 12 van de Ie reeks aandeden ƒ 34 65 en op no 8 der 2de reeks ƒ 226 uit Ie keeren Een en ander werd door de vergadering goedgekeurd M ÜZIEK ON DER Wl JS In de Middtlburgsche Courant is door een inzender bet muzickonderwgs ter sprake gebracht Naur aanleiding van dal stuk bevnl dit bl id een artikel dal ons belangrijk genoeg voorkomt om ook door onze sindgcnoolen te worden gelezen en overdacht Wij lezen in het nummer van 27 Maart hel volgende Wij vinden in eene reeks opstellen van Aloys Hennes io den vorigen jaargang van het Denttche FamilieMatl eenige aanwijzingen welke de kenmerken dragen niet alleen van een man van t vak maar levens van een soherpzinnigen waarnemer van de gebreken van het muziek onderrioht afkomstig te zijn Zijne beschouwingen tol de onze te maken moge ons te meer geoorloofd Zijn dewijl de belangrgHhcid van hel onderwerp door niemand ontkclW km worden die de bfteekenis der toonkunst het tegenwoordig familieen maatschappelijk leven inziet Meer dan ooit te voren is het muziek onderrichl een deel der burgerlijke opvoeding geworden Bynn ieder huisgezin bezit zijn piano eu ofschoon zeker niet beweerd kan worden dal iedere jongen en elk meisje die uit dwang of liefliebberij zijn dagelgksche portie vingeroefeningeii heeft Ie maken het ook maar tot eene middelmatige voor henzelf bevredigende geoefendheid zal brengen hel feit dat zij er bun inspanning de oiders hun geld en de hnisgenooleu hun geduldige oren voor opofferen is niet te loochenen Evenmin beslaat er uitzicht dat deze neiging deze hebbeljjkleid deze manie zoo men wil in de opvoeding vooieersl verdwenen zal Dit een en ander vaststaande is het een algemeen maalschappelijk belang het verschijnsel in eene zoodanige richting te leiden dat hel aan de verwaohlingeo welke men ervan koestert zoo mogelijk beantwoorden kan O k de muzikale beunhazerij het optreden van onbevoegde personen als onderwgzers in het pianospel vooral is een verschijnsel dut even onloochenbaar als uit de omstandigheden te verklaren is In de eerste plaats aU een gevolg van de opleiding en het streven der toonkunslenaars van beroep Bij de mecsten hunner staan de virtuositeit het oomponeeren en hel dirigceren op den voorgrond het eigenlijk onderwijs geven komt achteraan zoo bet niet verwaarloost wordt Door het publiek wordt een goed virtuoos of componist meestal ook voor een goed onderwijzer aangezien niettegenstaande de beide eigenschappen geenszins noodwendig samengaan Allerlei personen dames vooral die geen andere aanbeveling medebrengen dan dat zg bg een bekenden kunslenaar wat meer of minder onderricht genoten hebben werpen zich voor het onderwgsrak op en worden op den naam af aangenomen lu de tweede plaats meenen de ouders vrij algemeen voor de eer le beginselen het met wat minder pnedagogische geschiktheid en daaraan geëvenredigde mindere betaling zeer wel te kunn ilr doen Deze dwaling van hen die naar onderwijzers zoeken valt geheel samen met de op zichzelf lofwaardige begeerte van jonge dames om op een fatsoenlijke manier door onderwijs wat geld te verdienen De betaling is wel schraal maar hare eischen zijn ook nederig Onvoldoende of verwaarloosde paedagogische opleiding alzoo aan den oenen onbekendheid met de paedagogische eischen aan den anderen kant Is hel wonder dat vele kinderen zoogenaamd muziek leeren maar inderdaad roaziknal bedorven worden P In deze omsiandigheden waaraan vooreerst niets te veranderen is kan het nuttig zijn in het licht te stellen wat tot eene oordeelkundige muzikale opvoeding behoort Te nuttiger dewijl het voor iemand die eene zekere technische geoefendheid verworven heeft en in i bezit is van lost tot eigen oefening en van een goed verstand geenszins bepaald onmogelijk is om goed piano onderwgs te leeren geven De grondslag voor alle onderricht moet deze zijn bet onderwijs moet zoo ingericht worden dat iteedt op hetgeen verkregen is voortgebouwd kan worden Tot hoever men met dat voortbouwen kan gaan wordt dooi de natuur bepaald in de duizcnderlei versoheidenheid van den aan ieder g schonken aanleg Ten onrechte hoon men veeliijds z ggcn het kinl behoeft geen virtuoos te orden Behalve datd kans om virtuoos te worden niet groot is zoa het hun die dil beweren toch zeer aaugeuaam wezen wanneer later bleek dat ban zoon of dochter het tot de hoogte van een virtuoos kon brengen Hel onderscheid tusschen het onderricht van eeu dilettant en d it van een leerling die voor het kunstenaarsvak bestemd is bestaat alleen in het grooter aantal kleine vorderingen welke de laatste in denzeljdm tijd maakt Deze noodzakelijk kleine vorderingen waarmede de leerling voort moet schrijden vallen gewoonlijk niet in den smaak der ouders Zij willen van hun kind geen virtuoos maken maar toch ziJn natuurlijke oniwikkeling niet afwachten Deze fout van de ouders is ook die van sommige onderwijzers vooral van ditgenen welke zelf op een hoogen trap van technische geoefendheid staan en zich bun eigen schooltijd niet goed meer herinneren kunnen Zoo zou ook een professor niet voor onderwijzer in de Ingere school en eene Clara Schumano of Sophie MenteB niet voor pianojuffrouw voor eersibèginneuden deugen Hierdoor door de schuld lan ouders en van onderwijzers is in het muziekonderwijs de kliarraakerg doorgedrongen welke ook op ander gebied in onzen tijd heerscht Men wil op eenmaal wezen waar men slechts trapsgewijs komen kan Men is niet tevreden met kleine maar volmaakte proefstukken maar men streeft naar hetgeen sohitterl doch op dm keper besohojwd maar half of kwart goed is Het V ordt hooger geacht te kunnen zeggen ik speel Beethoven dan eene tonatine van Clementi werkelijk te kunnen voordragen Dit is ook de oorzaak dat van de honderdduitenden kluvierspelers van onzin tijd zoo weinige eene gezonde muzikale omwikkeling deelachtig worden Om deze te bereiken moet bij alle onderricht van goede beginselen uitgegaan rn aan deze in logiscben samenhang al hel andere vastgeknoopt worden ledere afwijking daarvan alle opname van dingen die niet rechtstreeks tol het voorafgaande in verband slaan iedere sp Oiig naar eene hoogere sfeer is een paedagogische fout De kunst van het onderwijzen bestaat in eene goede keuze van de leerstof op ieder tijdstip van het onder vgs en in het grondig mededeelcn daarvan Wie deze kunst verstaat is ern goed onderwijzer en zal zich althans bij leerlingen die leerea willim geen vergeefsche moeite geven Om eene schets van een oordeelkundig samengestelden leergang te ontwerpen is de eerste vraag welke te beantwoorden valt wanneer eigenlijk met het klavier onderwijs aangevangen kan worden P Deze vraag staat in verband tot het instrument dat de leerling tot zijn beschikking heeti want zijne vingers moeten daarvoor geschikt wezen Vroeger in Mozart s tgd b v bestond deze moeiIgkheid in veel mindere mate Voor onze hedendaagsche piano s met haar ingewikkelder mechaniek en sterker klankgehalle is een veel krachtiger aanslag noodig dan destgds Op deze eigenschap berusten ook de tegenwoordige eischen der virtuositeit want wat men op onze instrumenten doen kan ware op die von voor honderd jaren niet mogelijk geweest Terwijl bij de vroegere lichte wijze van spelen en hel zwakkere mechaniek der snaren de enkele beweging van de geledingen der vingers gemakkelijk voldoende en iedere aanwending van het armof handgewricht voor de snaren nadeelig was is nu de verleiding om de armen mede in beweging te brengen zeer groot Daardoor en door de schuld van onderwijzers welke van hun vak geen juist begrip hebbeii 4s bet ondragelijke hameren op de piano s ontstaan dat de schrik is niet alleen van ieder die verstand van muziek heeft maar van ieder die eenvoudig gevoel voor het schoone heeft Om met het onderricht te kunnen beginnen moeten de vingers lói krachtig zijn dat de druk van lederen vinger zonder inspanning van het arm of handgewiicht voldoende is om een toets een behoorlijken klank te doen geven Bij den duim en de volgende twee vingers zal dit somtijds op hel 5e of 6e jaar het geval zijn bij den 4en en 6ea vinger niet Men kan do proef nemen door den leerling met den duim der rechterhand platliggend b v de toets c neergedrukt te laten houden en hem tegelijk roet de andere vier vingers van de rij af de hooger liggende toetten door enkel neerdrukken met gebogen vingers en rechte vingertoppen zoo te laten aanslaan dat de toets van den 2en vinger opspringt op hetzelfde oogenblik dat de toets van den 3en vinger aangeslagen wordt en zoo verder Omgekeerd moet de 6e vinger opspringen als de 4e aanslaat de 4e wanneer de 3e aanslaat enz Het vasthouden van den duim zal daarbg de meeste moeite kosten omdat zoodrn men hem loslaat de arm mede kan werken en de proef zeer gemakkelijk wordt Daarom kan het goed tijn den duim van den leerling onbewegelijk vast Ie honden Kan de leerling deze proef met op zijn 6e of 7e jaar afleggen dan zal hit hem op zijn 9e of 10e jaar gelukken want in den bouw der menschelijke hand bestaat dezelfde verscheidenheid als in alle werken der schepping Bovendien is hel voortgezette oefi nen deze vier tooiien natuurlijk ook met de linkerbun t uitmuntend tot sterking der vinger Wie uu echter lerzckert kinderen van zes jaren piano tekunnm leeren spelen belooft zacht gerionien meer d ni hij geven kun Kinderen van zes jaren zijn wel instaat om een groote miizhkrul te dragen en h l aantal leerlingen van een onderwijs grooter te maken miiar goed piano onderwijs kunnen shchls zeer weinige op dien leeftijd genieten Het onderwijs moetvojrti op twee doeleinden gerichi zijn die steeds uan elkander evenwijdig moeten loopcn en nooil gescheiden moeien worden Het zijn vlug lezen eu vlugsp Ien Voor de laatste wordt alleen mechani che oefening voor de eerste alleen inspanning van het verstand givorderd Beilier verteiiiging is slechts mogelijk wanne r de leerstof erop ingericht wordt V in hel eenvoudigste uitgaande moet het een zich aan hel iindere va tknoopeu en alilu door regelnialige oninikkeling de leerling van Ztlf ren duidelijke voorstelling van de samenstelling van een muziekstuk verkrijgen Met boe kleiner scireden men voortschrijdt zoovcil te grooter z il het aantul der in zekeren lijd geleerde stukken kunnen wezen Het auuial geleerde stukken geeft de maat voor de verkregen vaardigheid in het lezen en spelen Wekenlang tobben over eenzdide stuk is voor geen derer beide nuttig Daarbg mag de noodzakilijkheid om het gehoor van het kind te te streelen door schojne miljdiiën en haamonische sameustelliugeii welke voor een pus beginnende te vallen ïgn net vermgding van alles wat triviaal is nooit uit het oog verloren wurilen In den ecnvoudigen liederenvorm met hun duizi ndrrlei schakeering moet de leerling gedurende de eerste drie jaren zich blijven bewegen Van zelf zal dan blijken wanneer hg ver genoeg gevorderd zal zijn om met kleine itnalinei tol de klassieke werken over te gaan Oudciiwijzert die technisch zeer ontwikkeld zijn latei uit een verkeerd begrip von paedogogie in den 1 egcl veel te vroeg dien overgang plaats hebben Deze overschatling der krachten dil dwaalbegrip dal een stuk hetgeen voor i oogenblik nog boven de kraohlen van den leerling ligt door buitengewone inspanning wel voor hem te spelen is dil ongeduld der ouders waardoor zg de onderwijzers lol overhaasling prikkelen dat a les is de oortaak waarom de toonkunst in hel huiselijk leven slechts zelden datgene is wat zij bestemd is Ie zijn Alle wetenschap is voor ieder bereikbaar ze in sprongen Ie bereiken is echler weinigen gegeven Zal de toonkunst een genot voor allen worden dan moet de weg die tol baar voert zoodanig gelegd worden dit ieder bij goeden wil komen kan tot het punt waartoe zijn aanleg hem iu staat steil Dal punt door een leerling Ie doen bereiken is de eerste laok van den meester het niet te doen overschrijden de tweede De plicht der ouders is hel niet meer te verlangen dun dat door de natuur zelve aangewezen punj Wie lichte stukken gord peelt doet beter dan wie zware werken gebrekkig voordraagt Binnen de door de natuur geoielde grenzen onze kracht Ie toonen is verstandiger don daar buiten onze zwakheid te verraden Ook de eenvoudigste muzikale voordracht is genotvol wanneer zü eene schoone voordracht is Kuitcniandscli Overziolit De nederlaag der Gainbettisten bij de verkiezing voor de begrootingscommissie iraakl te Parijs een diepen indruk Sedirt een paar jaren speelde de ttio réfuhlicttine de hoofdrol in de Fransche politiek eu nu is zij beslissend geslagen door de oude gauche thans union dhioeratique genaamd welke daarvoor den bijstand genoot van de rechterzijde en de intransigenteii Het wachtwoord was Tegen Gnrabetto zonder meer De Gambellislrn hebben hemel eu aarde bewogen om dezelfde bondgenooten Ie verkrijgen doch vergeefs En thans spuwen hunne bladen vuur en vlam legen een zoo ongelijksoortig bondgenootschap Al die toorn echier is vergeefs zij hebben eene zeer stellige nedeloog geleden en kunnen in de gewichtige commissie die de koorden der stnotsbeuts houdt slechts over zes van de 83 stemmen beschikken President en rapporteur zullen gekozen worden uit de 20 leden der miiiitterieele meerderheid van de oommissie Dat is een groote triomf voor de heeren De Freyoinel en Say en miaschieu ook voor den heer Grévy wiens schoonzoon Wilson een verklaard tegenstander van Garabella tot president der commissie is verkozen De beraadslagingen in het Engelsche Ijigerhuis over hel regeeringsvoorstti lol wijziging van hel reglement van orde hebben tol dusver nog weinig belangrgka opgeleverl Alleenlgk is daaruit geblekn I dat het kabiuet meer dan ooit oau hel stelsel der cloture vasthoudt terwijl van den anderen kant de voordracht in den voorgetteldeu vorm ook bij enkele liberale afgeioordigdin verze vindt Het debat zou gisteren voortgezet worden De Duiische Keizer heeft in den vorm van een schrijven oan deu Uijkskaaselier een algemeene dankbetuiging gericht toi hel Duiische olk voor de bcwyzen van gehee itheld hem op zijn geboortedag betoond de Keizer vi rk irart dal al die bewijzen van liefde en trouw hem opiiiiuw moed en vertrouwen hebben gegeven om ook verder de plichten zijner taffk wuar iaii zo groote verantwoordelgk 1 held verbonden is te betracht n en zoolang God kracht vcrie nl rusteloos zijn zorgm Ie wijden aai de welvaart en hit welzyn des volks De geheele kabinetsorde ad mt icu k ilmen geest en is vrij van die portijklcur elke de conservatieven aan hel feest bcbbin willen geven Het Pruisische Huis der Afgevaardigden heeft bij tweede lezing der Staatsbegroolin de door hel kiibiucl voorgestelde bchistiugvermiiidering goedgekeurd en het overige der begrooting zooinede het geheele ontwerp na ir de conclusie i der cjmmissie van rapporteurs aangenomen De Duiische Kijkskaiiselirr moei hel pl m hebben opgevat om een nieuw Outwrp van t wksbeljsting in gereedheid te doen brengen en hel tegelijk met dat op het tabaksinonupoiie by d n Kijksdagiii ic dienen ten einde aan dat S aatsliehaam in zekere mate de keus tussriieu beide te laien Ofschoon het bericht niet onwaurschijulijk klinkt wordt de waarheid toch vin verschillende kanten in twijfel getrokken ill elk geval moet prins Bismarck er op I staoü om het ontwerp op hel taboksmonopolie nog dil voorjair den Kijksdng aan Ie bieden De Pjrie heeft al hare handel vir Iragen welke daarvoor valbaai waren opgezeg l en aan de regeeringeu met welke zij niel pugbo e Iractateu beeft eene herziening der Uricve voorgettelil Het Iractaat met Du tschland b v is op ilii ogenblik niet I voor oplegging vatbaar Het werd in 1863 gesloten en bevat de bepaling De duur van het trac I taal wordt op 28 jaren bepaald Ieder dercjnlractierende staten behoudt zich het recht voor om aan het ein e van het 14e eu vju hel 21e j lor die wijzigingen voor te stellen welke de ervaring wen Bchelijk zal doen blijken Dergelijke hinderpilen slaan in den weg aan het opzeggiu der Iracialen met Oustenrgk Frankrijk en Portugal Dtze wgzigiog hangt samen met tfe veranderingen in het Turkschc lolslelsel welke door de Duiische ambtenaren der Purie zijn tourbereid Twee onzinnige belastingen het uitvoerredlf van 1 perc nt en het I recht van 8 perc nl op de g icdcren die van de eeno Turkiclie haven naar de andere norden vervoerd tullen vervallen 1 daardoor prijsgegeven inkomsten denkt men Ie kunnen inwinnen tonder verhooging der bestaande rechten enkele door eene betere organisatie en controle dal wil teggen door te lorgeu dat er niet tooveel tusschen kaai en schip goal ols iu de m esle Turksche administraties I hel geval is Frankrijk en Engeland hebb n thans aan de Mogendheden nieedeeling gedaan van de door hen verlangde regeling van de Egyptische controle tij verlangen dal bepaalde inko nsleu voor de ofdocniug der schuld zullen warden aangewezen ea men hier niet afhankelijk zol zgu van de vaststelling der begrooting door de Kamer van notabel n De Mogendbedeu tonden deze meedeeling gunstig hebben ontvangen Tegen verwachting heeft htt Congre der Vereetigde Staten von Noord Amerika hel wetsontwerp wuorbij de immigrnlie der Chiiieezen verboden wordt mei 167 tegen 65 stemmen oangeuomen in den vorm I zoools hel door den Senaat was goedgekeurd Het amendement woarby het verbod tot tieu jaren beperkt wordt werd met 118 tegen 160 stemmen afgeweten Over het algemeen gelooft men niet dal de President de wet met tgu vtto treffen zal Men vreest dat de maatregel teer nadeelig tal tjjn voor de stoomvoart tusschen fian Francisco en Chino Vyf atoomsciiepen worden thana in die voort gebruikt en ontvangen jaarlijks 900 000 dollars van Chineesche pasBogiers Zonder subsidie kan die vaart niet bestoan want tiet goederenvervoer brengt niet geiioegop De EffectenlDeurs XIII Amsterdam 27 Maart 1882 De physionomie der beurs was in de vorige week gunstiger dan in langen tijd het geval was Zoowel voor Staoisfoudsen als Spoorwegwoardeu is grootehdeels esnige verheffing te constatecren De handel bad echler niet veel te beteekeuen en de rijzing werd voortdurend gedrukt door het belangrijk onnbod tegen de stggeude koersen I Binnenlandsche w arden Slait fondien In tegralen aioten Vb minder vieren ie Vs beter Premieleeningeu De varialien hadden hier weinig te beteekeuen Poleisloten 1 pCt lager oorwegleeningen Zaterdog was er een sterke liefhebberij in Boitel Wezelwearden ten gevolge van de ontworpen aansluiting met Duitschloud De aond stegen lol 14 a 16 de 4 jpCt obl tol 18 a 19 degeslerop tol47 i a 62 en 2e Hyp tot IS 16 j Van de overige soorten waren hooger aand Haarl Zandv do Holl Sp en Expl mij do Kijnop 1 obl lud Sp 79 1 pCt lager aand Centr V K l oW lo 1 4pCt obl Rijnsp Vj TramKoyleeningen De variatièn bepalen zich hier tot teruggang Amst Omn mij fl Zuider 3 Roti Gooische g lagir Induttrieele Kaarden In deze soorten was hel zeer stil Aand Haveiistoomb zetten de daling voort tot circa 100 dus iu veertien dagen een reactie van ruim 40 pCi De aand Kol Bk Ned Bk en N I Handil bk moest 1 pCt prijs geven en een paar anderen verloren s a Z Hooger noteerden aanil Sioorav Nederl 4 Jam 2 Afr Hv 2 De prospectussen voor de leeniiig van ƒ 1 800 000 vcor de Sioomvaartmij Hii i rf zijn verspreid Deze maatschappij doet voornamelijk voor het vervoer van goedereu tusschen Nederland en Java dienst Het vnornemii is niet om eeu geregelde vaart in t leven te roepen maar om al naar de behoefte spreekt te varen Edkopeïsche waarden Slaatifondten Voor de meeste soorten valt eenige rijzing te vermelden Hongaren Oostenrijkers Porlugeezen monteerden circa t alleen de Hong leen 67 was i 4pCt goudl lager Iial lecning 81 sloot 1 pCt hooger Russen hielden zich over het olgemeen zeer flink de rijzing bedroeg a j voor de meeste soorten voor 62 66 Ie Oosterl 72 73 b droeg het ovans voor 64 gulden 1 pCl In deje gunstige stemming deelden niet Cert Hainb die Vj 2e Ojslerl die u en 60 die mede prijs gaven Spanjaarden sloten ongeveer j Turken Z beter Premieleeningen Ook hier was de stemming bijna olgeraeen gunstiger Houg Slaaial en Sluhlu 1 Theisslolcn Vj Oosteur 60 1V 64 Vs 60 Bodencrediet ij iRusaische V Servische 4 Madrid Va Antw 74 Weener V Zwilsersche 2 pCi minder Spooricegleeningen Theiss en Ital sporen monteerden Vi a V J Giaela 1 pCt W arschauBromb ging V4 en Warachau Weenen aand zelfs 2 4 achleruil obl do Va be er Hoewel voor verscheidene Russisehe ook verbetering valt te venneldeu is iu deze soorten e rgziiig toch minder algemeen fialiische sp slote n 1 pCi lager Chark Azow Vs Jelez Orel i Z W Vs Va J Griati steeg 2 Poli Tifl 1 unk Ch At Loi Sewost Morsoh Sysr V Induiirieele Kaarden Aand Duiische en OostHoug Bk sloten als de vorige week Ahebikaansche waarden Staalêjondten Belangrijk tgu de wijtigingen iu deze rubriek niet Het meest profiteerden Columbianen die l g stegen Brazilianen waren raeerendeels Va hooger 6pCt Peru V Venezuela s V o e Mexicanen V doch nieuwe Vu ger SpooTKegleeiiingen In deze soorten hebben weer aardige verbettringen ploots gegrepen Cairo St Louis steeg ruim 6 Si Louis en S Fr Ie pref 6Vj 2e pref Denv Bio s en Miaa inc bnds 6 Mich Centr Miss sh Pensylv 4 Burl Quinc Wttb 3 CoDoda South Che Ohio Oreg Cal pr 2 Centr Pac sh Clcv M Col Louisv Nashv L Erie pr St Paul Minn Tol Peor 2 Chic All N W pr Gr Tr gest en Oreg Cal Common Stock 1 Lager slotn o a Menomence l Chic St Louis 1 Winona St Peter 1 Chic B Isl 1 Lake Erie sh Vj IniutlrietU waarden Zoowel Colorado a als Maxwell s waren willig van de eersten stegen de obl l i lie Cer 2 t an de laatsten verbeterdeu aond 2 en bonds Va Prolongatie rente Het geld is weer iels duurder geworden Zaterdag moest 6 pCt worden gegeven De Engelsche Bunk verlaagde hel discontotot 3 de Franscbe Bank tot 3Vj pCl 1 PS Ook hed u heerschte een nangename stemming De voortgaande beweging in Boitel Wezelwoarden hield stand aand sloten 6 U 4VapC bl 21 gestamp 51V4 2e hyp 18 Havenst redresseerde zich eenigermote door zg tegen 108 a 114 werJen verhandeld Europ Slaatsfondsen zeer flink Turken 6a sloten IIV 69 10 beide soorten maar vooral de loatsten werden in groote hoeveelheid voor Parijs en Londen gekocht Metollieken met vraaj voor Weenen Kussen met vraog voor Eerlijn tOf a twee froctién hooger Egypte 66V8 Mexiconen en Peruanen waren stiller Venez 1 pCt loger Am Sporen bleven in gunstige stemming Er was u